VIDEN OM Rejsebureauer og moms

Fakturakrav Momsbeløbet må ikke fremgå af fakturaen. I stedet skal rejsens pris angives inklusive moms, og fakturaen skal være forsynet med oplysning ...

0 downloads 142 Views 176KB Size
VIDEN OM

Rejsebureauer og moms

Rejsebureauer og rejsearrangører er momspligtige, men kun af deres salg af pakkerejser. Bureauerne skal endvidere afregne momsen efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen.

SKAT OG MOMS Februar 2019

Hvem er omfattet? Reglerne gælder for alle virksomheder, der sælger eller formidler rejseydelser. Altså ikke kun for egentlige rejsebureauer, men også for arrangører af ”kør selv-ferier”, golfrejser, sprogrejser og temarejser samt for virksomheder, der udlejer feriehuse med tilknyttede aktivitetsmuligheder.

Hvad er omfattet? Reglerne gælder kun for rejser inden for EU. Salg af pakkerejser til Thailand og andre lande uden for EU sidestilles med eksport. Der skal derfor ikke afregnes moms af sådanne. Sælges der rejser, der rummer mål såvel indenfor som udenfor EU, skal der afregnes moms af den del, der foregår indenfor EU.

Hvordan opgøres momsgrundlaget? Momsen skal beregnes på grundlag af rejsebureauets faktiske fortjeneste på de solgte pakkerejser. Fortjenesten opgøres som vist i tabellen nederst på siden.

Reglerne gælder kun for rejser inden for EU. Salg af pakkerejser til Thailand og andre lande uden for EU sidestilles med eksport.

Ved opgørelsen af momsgrundlaget vil alle omkostninger, der kommer den rejsende direkte til gode, kunne fratrækkes i salgsprisen. Ved handel mellem koncernforbundne selskaber har Skattestyrelsen endvidere accepteret, at der ved opgørelse af momsgrundlaget på pakkerejser kan foretages fradrag for den fakturerede pris for flysæder, som selskabet køber fra et søsterselskab, når prisen er fastsat til markedspris. Egne omkostninger kan ikke fratrækkes. Som eksempler på egne omkostninger kan nævnes indkøb af inventar, leje/køb af lokaler, administration og reklame. Der består en betydelig udfordring i at få afklaret, hvilke omkostninger der er direkte knyttet til pakkerejserne og dermed skal indgå i momsgrundlaget. Da ikke alle omkostninger altid er kendt inden rejsetidspunktet, kan de berørte rejsebureauer vælge mellem 2 metoder til opgørelse af momsgrundlaget. Valg af opgørelsesmetode sker for et år af gangen. Der kan således kun skiftes mellem opgørelsesmetoderne ved starten på et nyt regnskabsår.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Metode 1 Efter denne metode fastsættes momsgrundlaget ud fra en skønnet fortjenstmargen. Denne skal fastsættes ud fra forventninger til indtjeningen og ud fra tidligere års erfaringer. Har virksomheden erfaringsmæssigt en avance på 8,4 %, opgøres momsgrundlaget til 8,4 % af omsætningen i perioden. Momsen vil i så fald normalt

1/2

udgøre 20 % - ikke 25 % - af momsgrundlaget, da dette er opgjort på grundlag af omsætningen inklusive moms. Når året er gået, udregnes herefter den faktiske avance. Hvis den faktiske avance har været højere, skal virksomheden efterbetale den for lidt betalte moms. Har avancen faktisk været lavere, kan virksomheden modregne den for meget betalte moms i den førstkommende momsbetaling. Der beregnes ikke renter af for meget eller for lidt betalt moms.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ KONTAKT

Metode 2 Denne metode svarer til den ovenfor illustrerede. Men metode 2 kræver, at momsen løbende beregnes på grundlag af en nøjagtig avanceopgørelse for den enkelte rejse. Metode 2 forudsætter derfor, at virksomhedens bogholderi indrettes sådan, at hver rejse får sit eget lille regnskab. I praksis vil det forekomme, at der efter afregningen af moms for en given rejse, vil fremkomme udgifter, som burde være henført til denne. Også ved denne metode gives der mulighed for, at der efter årets udgang kan foretages en opgørelse, hvor momsen for det foregående år reguleres. Det er tænkeligt, at denne metode vil blive foretrukket af virksomheder, der i det store og hele kender de faktiske omkostninger ved enhver rejse, når denne faktureres.

Fakturakrav

Klaus Kalsmose Jakobsen Senior manager, Moms Tlf. 60 70 48 18 [email protected]

Momsbeløbet må ikke fremgå af fakturaen. I stedet skal rejsens pris angives inklusive moms, og fakturaen skal være forsynet med oplysning om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Dette kan enten ske ved angivelse af de specifikke bestemmelser i momslovgivningen eller med en standardtekst i retning af: ”fortjenstmargenordning - rejsebureauer” eller ”margin scheme - travel agents”.

Regnskabskrav Virksomheder, der bliver omfattet af særordningen, skal indrette deres regnskabssystem sådan, at indtægter og udgifter vedrørende pakkerejser inden for EU holdes adskilt fra øvrige posteringer. Kun herved kan momsgrundlaget nemlig opgøres. De omkostninger, der skal registreres, er som nævnt kun udgifter til køb hos andre afgiftspligtige virksomheder. Virksomheder, der vælger at betale moms efter den forenklede metode - altså på grundlag af en skønnet fortjenstmargen - skal ikke kunne specificere de enkelte rejser, men kan så at sige bogføre alle pakkerejser under ét.

Louise Eide Hartung Director, Moms Tlf. 96 26 38 74 [email protected]

Momsfradrag for øvrige udgifter Særordningen omfatter udelukkende de indkøb, som direkte kan henføres til den solgte rejse mv. Indkøb, som bureauet anvender til sin egen virksomhed, er ikke omfattet. Fx omkostninger til lokale, administration, revision mv. Momsen af disse omkostninger skal i stedet opgøres og fratrækkes efter momslovens almindelige regler. Salgspris for rejsen inkl. skatter og gebyrer og inkl. moms Faktiske omkostninger (inkl. moms) til andre virksomheder vedrørende den specifikke rejse, herunder fx: • Transport • Transfer • Hotel • Udflugter • Billeje Fortjenstmargen = momsgrundlag

X kr.

Y Y Y Y Y

kr. kr. kr. kr. kr.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger omkring 1.200 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 80.000 medarbejdere i 160 lande.

-Y kr. Z kr.

Momsen udgør herefter 20 % af momsgrundlaget.

2/2