U10-U13

4. KB BØRNEFODBOLD. KB Børnefodbold er årgangene fra U10 til U13. Hver årgang har ca. 100 medlemmer, som er inddelt på hold, som har til huse på KB’s ...

0 downloads 124 Views 3MB Size
KB Børnefodbold U10-U13

KJØBENHAVNS BOLDKLUB

Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold, men i 1879 indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev der også spillet tennis i KB. Dermed er KB det kontinentale Europas ældste fodboldklub.

I mere end 135 år har KB således været rammen om boldspil på alle niveauer, under de bedst mulige forhold. KB præger udviklingen med forankring i klubbens stolte

traditioner, og udvikler gennem spil og leg børn og unges færdigheder og talenterne til højeste niveau.

Denne folder henvender sig til børn, forældre og trænere med tilknytning til KB Mikrofodbold for U4-U9.

Indhold Fodboldkulturen i KB bygger på engagement, ansvarlighed og begejstring.................. 3 Rammerne for KB Børnefodbold................................................................................. 4 Spillerens oplevelse af at være fodboldspiller i KB Børnefodbold.................................. 5 Trænernes rolle og strukturen i KB Børnefodbold......................................................... 6 Forældrenes rolle i KB Børnefodbold......................................................................... 10 Årets gang i KB Børnefodbold................................................................................... 11 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold.................................................................. 12 Skills.......................................................................................................................... 14 Overgangen mellem afdelinger i KB........................................................................... 15 Udveksling af spillere mellem hold og modtagelse af spillere udefra........................... 17 Strukturen omkring i KB Børnefodbold...................................................................... 19 Praktisk information................................................................................................... 22

KB Mikrofodbold © Kjøbenhavns Boldklub 2012. Tekst: Anders Lange. Forsidefoto: Jonas Koch Erichsen, Fotos og layout: Franz Dupont. Tryk: Litotryk

K B BØ R N E F O D B O L D

3

Fodboldkulturen i KB bygger på engagement, ansvarlighed og begejstring KB er rammen om boldspil på alle niveauer under de bedst mulige forhold. KB præger udviklingen med forankring i klubbens stolte traditioner. KB udvikler med spil og leg børns og unges færdigheder og talenterne til højeste niveau. KB vil være den foretrukne klub for fodbold i lokalsamfundet og være anerkendt for at udvikle og tilgodese spillere på alle niveauer. KB vil være Danmarks førende målt på sportslige resultater og udvikling af talenter til internationalt niveau. KB vil give medlemmerne gode rammer og mulighed for at udvikle sociale relationer og livslang glæde ved deltagelse i boldspil og klubliv. KB er en klub med stolte traditioner. KB’s sportslige resultater, ambitioner og visioner for fremtiden er båret af de mange medlemmers engagement, ansvarlighed og begejstring for deltagelse i det sportslige arbejde og livet i klubben. Engagement er fundamentet for mange medlemmers indsats, såvel på træningsbanerne og under turneringer som med udviklingen af spillerne. Det er det fælles engagement i KB, der danner grundlag for læring. Med engagement følger ansvarlighed. Forudsætningerne og betingelserne er vidt forskellige for medlemsgrupperne, men i alle faser og på alle niveauer kender og vedkender vi vores ansvar. Et ansvar, der skal løftes i forhold til medlemmer i alle aldersgrupper - elite og bredde. Begejstringen ved spillet og det sociale fællesskab på og uden for banen skaber grundlaget for den enkeltes glæde ved sporten i et ligeværdigt samvær. En begejstring, der skal løbe gennem hele klubben, da begejstring skaber lyst – lyst til at blive en bedre fodboldspiller og en vellidt medspiller.

4

KB B ØRNEFODB OL D

Rammerne for KB Børnefodbold KB Børnefodbold er årgangene fra U10 til U13. Hver årgang har ca. 100 medlemmer, som er inddelt på hold, som har til huse på KB’s anlæg på Peter Bangs Vej.

Målsætningen er at opretholde et passende antal spillere og hold i et aktivt fodbold-

miljø, hvor der både er plads til dem, der sparker lige ud, og til dem, der sparker skævt.

Årene, som spilleren får i KB Børnefodbold, er vigtige for tilhørsforholdet til klubben. Det er her, overgangen fra KB’s yngste årgange på Pile Allé og videre til KB’s ungdomsafdeling finder sted.

Vi skal i disse år tilbyde et fodboldmiljø, hvor der både er plads til de mest ivrige talenter og dem, som kommer på grund af det sociale klubliv.

KB prioriterer begge aspekter, da det er målsætningen at fastholde spillerne i klubben på den lange bane.

For at opnå dette vedligeholdes der nogle sportslige og sociale rammer, som følger principperne i DBU’s holdninger og handlinger for børnefodbold.

KB Børnefodbold deltager i DBU Københavns børneturneringer, hvor de spiller henholdsvis 5-mands, 7-mands og 9-mands fodbold.

De specifikke sportslige og pædagogiske retningslinjer er beskrevet i denne folder.

K B BØ R N E F O D B O L D

5

Spillerens oplevelse af at være fodboldspiller i KB Børnefodbold Alderen fra 10-13 år bliver ofte benævnt som guldalderen for læring og motivation. Det skyldes både de fysiske egenskaber og den motivation, den enkelte spiller besidder på de alderstrin.

Målet med træningen i KB rummer derfor flere aspekter. Det er nemlig i kombinationen af passende udfordringer samt et trygt og sjovt læringsmiljø, at spillerne udvikler

sig bedst. Spillerne skal bygge videre på de basale fodboldfærdigheder samt i stigende grad lære at træne. Den enkelte skal træne for at træne. (DBU’s aldersrelaterede spillerudviklingsmodel).

Spillerens møde med KB Børnefodbold skal kendetegnes ved oplevelsen af: 1. en træning med aktiviteter, der både er lærerige og sjove

2. at blive behandlet som et barn og ikke som en voksen. Med andre ord skal spilleren mødes på sit niveau

3. at blive udfordret fodboldmæssigt på sit rette niveau. Derfor skal træneren løbende evaluere, om spilleren er i det rette læringsmiljø. Naturligvis med hensyntagen til spillerens egen personlige udvikling

4. at træning og kampe foregår i et trygt miljø. Især i præpuberteten er

unge særligt følsomme over for kritik i andres påhør. Derfor skal trænerens coaching ske ud fra en anerkendende tilgang

5. selv at kunne finde svar på spørgsmål fra træneren. Så vidt muligt skal

træneren stille udfordrende spørgsmål frem for at komme med færdige løsninger. Billedligt talt, så skal træneren smide Joysticket

6. at blive behandlet med respekt af trænere, medspillere og forældre samt oplevelsen af at være i et miljø, hvor spilleren ligeledes skal behandle andre med den samme respekt.

6

KB B ØRNEFODB OL D

Trænerens rolle i KB Børnefodbold Trænerens attitude er afgørende for en god træning, og for at bevare en god kemi mellem spillere, trænere og forældre. Hun eller han skal være en frontfigur for en

god sportslig og menneskelig attitude indadtil i KB og udadtil til kampe og stævner. Trænere i KB skal altid forsøge at efterleve følgende: Omgangstone: l

En ordentlig og anerkendende tone i forhold til spillere, medtrænere og forældre

l

En åben, ærlig og tillidsfuld dialog.

l

Udvise en oprigtig interesse for spillerne inden for og uden for banen

Coaching: l l l

Coachingen skal foregå i børnehøjde

Træneren skal forsøge at finde nogle punkter, som hun/han vil lære spillerne

ved den specifikke øvelse

Coachingen skal være situationsbestemt. Det vil sige, at det gode eksempel i

øvelsen skal italesættes frem for en diffus redegørelse for det, som skal læres. Det er læringsmæssigt lettere for spillerne at opfange den rette situation i den

vellykkede udførelse. Ligeledes skaber det også en oplevelse af succes for spill l

lerne og træneren

Træneren skal med andre ord finde de gode eksempler frem for at fejlrette! Træneren skal ligeledes være opmærksom på, at “ikke-coaching” også er

lærerigt. Det kan fremme kreativiteten hos spilleren, hvis han selv skal finde på løsninger.

Organisering: l l

Træneren skal altid forsøge at planlægge og organisere sin træning på forhånd.

Det gør både træningen bedre for spillerne og lettere for træneren

Træneren skal altid stræbe efter at komme i god tid, så der er overblik over

materiale, og hvis det er muligt at stille øvelser op på forhånd.

Fremtoning: l l l

Træneren skal fremstå med KB’s træningstøj til såvel træning som kampe. Det

er et vigtigt signal, at man som træner fremstår med et sportsligt udseende

Træneren skal bevare den anerkendende og positive attitude i såvel sejre som

nederlag

Træneren skal yderligere leve op til alkoholpolitikken og øvrige regler, som er

gældende for trænere i KB.

Samarbejde: l l

l

Træneren skal være åben over for nye ideer fra spillere, medtrænere og ledere

Træneren skal forsøge at være fleksibel og se på hvilket hold, den enkelte spiller udvikler sig bedst på. Det gælder også, hvis ens spiller skal deltage i andre træninger og ekstra træninger

Træneren skal altid have den enkelte spillers læring og KB som helhed for øje

frem for sit eget hold.

8

KB B ØRNEFODB OL D

Trænere i KB Da KB bygger på det engagement, de frivillige forældre tilbyder, så er klubben taknemmelig for den uvurderlige indsats de frivillige trænere yder. Uden forældretrænernes indsats vil mange spillere gå glip af den begejstring fodbolden i KB bidrager til.

Hver træner har ansvaret for at varetage træning, kamp og stævner i overensstemmelse med retningslinjerne i KB Børnefodbold.

Trænernes holdning til kampe og stævner med KB Børnefodbold: l

Rotation mellem pladserne

l

KB forsøger at vinde hver kamp, men ser hver kamp særskilt fra turneringen

l l l

Ikke nødvendigvis fast målmand

Trænerne finder tekniske/taktiske temaer for hver kamp, fremfor en fokusering

på resultat

Spillernes udvikling går altid før resultat.

K B BØ R N E F O D B O L D

9

Årgangstrænere Fra sommeren 2012 indføres der årgangstrænere i KB Børnefodbold. Trænerne vil

varetage rollen som cheftræner for A holdet i årgangene U10-U13. Derudover vil de være tovholdere for årgangens øvrige hold. Årgangstrænerne bliver valgt ud fra fodboldfaglige kompetencer og pædagogiske hensyn. Funktioner for årgangstrænerne: l l l l

l l l

Ansvar for at implementere KB Børnefodbolds værdier såvel sportsligt som

menneskeligt

Ansvar for årgangens A1 hold

Ansvar for, i samarbejde med den sportslige ledelse, at der er sammenhæng i

træningen mellem de forskellige hold i årgangen og KB Børnefodbold

Ansvar for en vidensdeling på årgangen. Konkret ved, at årgangstræneren

videreformidler sine øvelser på banen og skaber et øvelseskatalog til hjælp for de øvrige trænere

Indgår i et tæt samarbejde med de øvrige årgangstrænere på U10-13 og cheftræner/sportslig leder gennem koordinationsmøder

Ansvar for afholdelse af forældremøde

Ansvar for, i samarbejde med den sportslige ledelse, at rekruttere trænere til KB

Børnefodbold.

10

KB B ØRNEFODB OL D

Forældrenes rolle i KB Børnefodbold I KB mener vi, at børnefodbold skal foregå i et trygt og lærende miljø. Vi vægter samarbejdet med forældrene meget højt, da deres rolle er afgørende for barnets

udvikling. KB Børnefodbold skal i samarbejde med forældrene handle om udvikling,

frem for om holdet har vundet eller tabt. Forældre i KB skal være opmærksomme på, at deres holdning forplanter sig i børnenes oplevelse. Derfor skal vi væk fra en resultatfokuseret opførsel blandt forældre. KB har derfor udfærdiget retningslinjer for forældre i KB Børnefodbolds regi.

Retningslinjer for forældre i KB Børnefodbolds regi: l

Ingen vejledning af boldholder

l

Spørg om det har været en sjov, lærerig eller god oplevelse frem for

l

l l l l l l l

Lad spilleren selv finde løsninger i såvel træning som kamp resultatet

Spørg til episoder frem for resultatet

Ros, ros, ros. Børn har brug for anerkendelse for at udvikle sig

Undgå at kritisere andre spillere over for dit eget barn og over for andre

forældre

Træneren bestemmer holdudtagelse/kampafvikling og træningsafvikling.

Det sker i overensstemmelse med KB’s retningslinjer

Trænere og den sportslige ledelse omkring børnefodbold i KB bestemmer rammerne for samtræning og udveksling af spillere mellem hold

Trænere og den sportslige ledelse bestemmer, hvor udefra kommende

spillere placeres

Alle kritiske spørgsmål angående træning, kamp og holdudtagelse skal

rettes til KB Børnefodbolds sportslige ledelse. Henvendelser af denne karakter skal ikke gå til holdtrænerne.

K B BØ R N E F O D B O L D

11

Årets gang i KB Børnefodbold Da spillerne i KB optræder på forskellige niveauer, afspejler holdenes aktivitetsniveau ligeledes dette.

Der er imidlertidig nogle faste rammer, som alle KB hold stræber efter at tilbyde: l

KB tilbyder minimum en fast og kompetent træner til hvert hold

l

KB tilbyder materialer til gennemførelse af en træning, som lever op til de stan-

l

l l l

KB tilbyder faste ugentlige træningspas

darder, som KB Børnefodbold beskriver

KB tilbyder deltagelse i DBU Københavns turneringer

KB tilbyder deltagelse i stævner på passende niveau. Det kan være både danske og udenlandske stævner (mod egenbetaling)

KB tilbyder et fokus på den enkelte spiller, så denne sportsligt og menneskeligt

bliver mødt på det rette niveau.

Alle hold i KB Børnefodbold træner på Peter Bangs Vej. Hver årgang træner såvidt muligt i samme tidsrum med henblik på at fremme integrationen på tværs af holdene.

Afvikling træning og kampe l

l l l

Til kamp og træning er spillerne, når det er hensigtsmæssigt, fordelt på 2-3

hold/grupper. Spillerne matches, så de nogle gange oplever øvelsen og modstanderne som svære og andre gange, at tingene ofte lykkes.

Da spillerne udvikler sig løbende og forskelligt, er grupperne dynamiske.

Derfor er der ikke faste grupper inden for holdet.

De spillere, der er længst fremme i deres udvikling, vil deltage i kampe/ stævner med størst matching.

KB spiller for at udvikle og vinder gennem vores udvikling. Vores tilgang er

evidensbaseret. Dvs. at vi vælger de aldersrelaterede turneringer og stævner, der udvikler spillerne mest muligt.

12

KB B ØRNEFODB OL D

Indholdet i en træning i KB Børnefodbold l

Alle øvelser er med bold

l

Ingen løb rundt om fodboldbanen uden bold

l l l

Minimum af kø til øvelser Et trygt miljø med glæde

Alle spillere rammes på deres niveau.

For at give spillerne de rette redskaber til at udvikle sig indeholder en træning følgende elementer:

1. Koordinations- og bevægelsestræning

2. Basis teknik (cut, dribling, pasning og afslutninger) 3. Spilforståelse

4. Spil på lille areal.

1. Koordinations- og bevægelsestræning En god koordination og bevægelse er fundamentet for den gode udførelse af driblinger, spark og cutting.

Træningen indeholder derfor elementer, der øver spillernes koordination. Det sker gennem brugen af løbestiger, boldkaos og rytmeøvelser med bold.

2. Basis teknik Basistræningen udføres gennem en træning, som gentager elementerne i en

læringsspiral. Dvs. at basisområder (pasning/afslutninnger, cut og driblinger) bliver trænet i hver træningsuge.

3. Spilforståelse Spillernes spilforståelse udvikles gennem en træning, der indeholder spilformer som: 1v1, 2v1, 2v2, 3v3, 3v1 og 4v4.

13

K B BØ R N E F O D B O L D

Horst Weins model:

30-40 m

20-25 m De fodboldfaglige begrundelser for Horst Wein spil: l

Overskuelig og fysisk overkommelig

l

De samme situationer opstår igen og igen - let at coache

l l

l

l

Mange tekniske og taktiske elementer Spillerne lærer at spille med bredde

Let at koble småspillet sammen med de tekniske elementer, fx kan en bestemt

dribling eller pasning blive italesat som det gode eksempel. Dermed skabes der sammenhæng i træningen

Brug af åbne spørgsmål får spillerne til at bevare kreativiteten og opmuntrer dem

til selv at finde løsninger.

4. Spil En kamplignende afslutning på træningen, der passer til spillernes størrelse. Det vil

sige, at trænerne organiserer hold og banestørrelse efter dette. Selve udførelsen vil være præget af små områder og få spillere på hvert hold. Det sker med henblik på,

at hver enkelt spiller får flest mulige boldberøringer. Ligeledes at boldholder oplever at blive presset til at tænke og udføre aktioner i et højt tempo.

Skills Skills er et lærerigt og sjovt ekstra træningstilbud. Der er 30 pladser i hver årgang.

Pladserne bliver udbudt i nævnte rækkefølge A1-A2-B1-B2. KB arbejder på at udvide antallet af pladser på Skills. l

l l

l

Skills træningsplan er udviklet i samarbejde mellem KB børnefodbold og FCK.

Træningsplanen vil blive sendt til spillerne hver uge via holdsport, så spillerne kan se programmet før hver træning.

Spillerne er opdelt i grupper, der matcher deres niveau. Disse grupper er dyna-

miske lige som til KB holdtræning.

Der serveres frugt til spillerne mellem Skills og KB træning

Forældre er meget velkomne til at se træningen. De bedes dog stå på sidelinjen

(uden for banen og ikke bag målene).

Da Skills er et tilbud ud over den normale træning, er deltagelse afhængig af egen-

betaling. Deltagergebyret går til aflønning af trænere, uddannelse, materialer og administration.

K B BØ R N E F O D B O L D

15

Overgangen mellem afdelinger i KB Overgangen fra KB Mikroput Spillere fra U9 holdene bliver indplaceret på hold i KB Børnefodbold ud fra sportslige og pædagogiske hensyn. Det er trænerne og den sportslige ledelse i KB Børnefodbold, der bestemmer indplaceringen. Da holdene på årgangen allerede er inddelt vil holdene ofte fortsætte i børnefodboldafdelingen. Der vil dog være mulighed for

udveksling af spillere mellem hold. De spillere som kommer på U10A holdet, vil få en årgangstræner. På de øvrige hold vil træningen fortsat blive varetaget af frivillige/ forældretrænere.

Overgangen til KB Ungdom I KB Ungdom lægges der vægt på, at holdene er repræsenteret i de for klubben

højest opnåelige turneringsrækker, at der opretholdes en god kontinuitet mellem de respektive årgange og hold, samt at det til enhver tid er sjovt, udfordrende og udviklende at spille ungdomsfodbold i KB.

Sammensætningen og træningen i KB Ungdom tilrettelægges således, at der spilles

og trænes i grupper, som dækker et passende antal hold. Til hver aldersgruppe er der udarbejdet mål og handleplaner, som beskriver årets ”fodbold pensum”, herunder træningsmetoder og aktiviteter. I løbet af sæsonen sker der en vurdering af

spillernes talent for fodbold, som kan medføre at enkelte spillere undervejs skifter træningsgruppe og hold.

Ledelsen og træningen af KB’s ungdomshold varetages med involvering af forældre og andre frivillige med assistance fra KB’s professionelle trænerstab. Til hver aldersgruppe er der tilknyttet en cheftræner, og til hvert hold er der tilknyttet en træner.

16

KB B ØRNEFODB OL D

Samarbejde mellem KB og FCK FCK og KB er samme klub med samme målsætning - at skabe et sjovt og udviklen-

de træningsmiljø. FCK og KB udvikler trænernes kompetencer og spillernes kunnen gennem samarbejdet. Konkret sker det gennem forskellige aktiviteter, hvor trænere fra FCK deltager i KB børnefodbolds aktiviteter på A1 holdene.

FCK træning er for KB´s A1 hold. Til disse træninger deltager spillere fra andre klubber.

F.C. Copenhagen School of Excellence F. C. Copenhagen School of Excellence (SE) er F.C. Københavns satsning på det, der skal blive Skandinaviens bedste fodbolduddannelse.

Med SE tilbyder i samarbejde med Johannesskolen på Frederiksberg en veltilrettelagt hverdag til regionens bedste ungdomsspillere i alderen 13 til 19 år. En hverdag, hvor der er taget hånd om planlægning af træning, skole, lektier og transport. SE har ansvaret for og driften af de bedste hold fra U14 til U19. Disse hold optræder i F.C. Københavns navn og spiller i klubbens hvide spilledragt.

SE tilbyder hvert år et antal spillere i KB’s U13 årgang optagelse på skolen. Hvilke spillere, der bliver valgt, bestemmes af den sportslige ledelse i SE. KB spillere og spillere fra andre klubber i lokalområdet vurderes på lige fod.

Fastholdelse KB Børnefodbold har som målsætning at fastholde spillerne i klubben. Det gælder både spillere, som bliver en del af KB Ungdom og SE.

KB er bevidst om, at et antal spillere vil prøve lykken i andre klubber. Vi stræber dog

efter at tilbyde de bedst mulige rammer for medlemmerne efter årene i KB Børnefodbold.

K B BØ R N E F O D B O L D

17

Udveksling af spillere mellem hold og modtagelse af spillere udefra Retningslinjer for træning med andre hold Overordnet tager KB altid udgangspunkt i spillerens egen personlige og fodboldmæssige udvikling. Derfor skal spilleren have mulighed for at være i det rette læ-

ringsmæssige træningsmiljø. Det betyder, at spillere i perioder kan træne med en ældre årgang eller et niveau højere i samme alderstrin. Det kan foregå på et eller flere træningspas på en uge. l

l l

Hvilke spillere, der får tilbuddet om at træne med andre hold, besluttes suve-

rænt i samråd mellem de pågældende trænere og den sportslige ledelse i KB Børnefodbold

Spillerne skal være parat både menneskeligt og sportsligt. Det vil sige, at de

skal kunne håndtere at komme ”tilbage” til deres eget hold

I situationer, hvor trænerne ikke kan nå til enighed, er det den sportslige ledelse

i KB Børnefodbold, som træffer den endelige beslutning.

18

KB B ØRNEFODB OL D

Retningslinjer for modtagelse af spillere udefra I KB Børnefodbold har vi en klar holdning til, at vi ikke henvender os til spillere ude-

fra. Omvendt afviser vi ikke spillere, som selv henvender sig. De spillere indplaceres på deres fodboldmæssige og personlige niveau på lige betingelser med nuværende spillere i KB. l l l

l l

Ingen trænere i KB Børnefodbold henvender sig til spillere fra andre klubber Al henvendelse til spillere i andre klubber står F. C. Copenhagen School of

Excellence for, jf. DBU’s retningslinjer

Spillere fra andre klubber, som selv henvender sig, indtræder på samme betin-

gelser som de nuværende spillere i KB. Det betyder, at spillernes fodboldmæssige niveau vurderes, og de placeres på hold, der passer hertil

Spillernes indplacering sker i samråd mellem trænerne og den sportslige le-

delse i KB Børnefodbold

Ude fra kommende spillere kan betyde, at spillere på de pågældende hold må

omplaceres. Der sigtes i alle tilfælde på, at denne omplacering af nuværende

spillere sker i vinterpausen og sommerpausen, medmindre spillerne selv ønsker l

omgående skift

Det betyder, at der i kortere perioder kan være ekstra spillere på holdene, hvis

der kommer dygtigere spillere udefra.

19

K B BØ R N E F O D B O L D

Strukturen omkring KB Børnefodbold KB fodbold er blandt Danmarks største fodboldklubber med mere end 1.500 aktive fodboldspillere og 300 trænere og ledere fordelt på 120 turnerningshold i børne-, ungdoms-, senior- og oldboys rækkerne, som dækker alt fra 3-mands fodbold hos de yngste til 11-mands hos de ældste.

KB fodbold er F. C. Københavns primære moderklub i relation til talentudvikling, hvor klubbens bedste ungdoms- og ungseniorhold er samlet i F. C. Copenhagen School of Excellence.

KB Fodbold sportslig model F. C. København Superliga og reservehold F. C. Copenhagen School of Excellence (SE) DBU A Licens

U14 Drenge

U17 juniorliga

FCK Fodboldskole

U15 Drenge

U19 ynglingeliga

KB Ungdom

KB Senior

U19, U17, U15, U14

KS + Serie 1, 2, 3, 4, 5

KB Børn

Ungsenior og U21

U13, U12, U11, U10

KB Oldboys

KB Mikro

Oldboys, Veteraner og

U9, U8, U7, U6, U5, U4

Masters

20

KB B ØRNEFODB OL D

Strukturen omkring holdene i KB Børnefodbold Sportslig leder KB Børnefodbold Team/afdelingsleder

U10A

Årgangstræner

U10A2

Holdtrænere

U10B1

U11A

Årgangstræner

U11A2

Holdtrænere

U11B1

Team/afdelingsleder

U12A

Årgangstræner

U12A2

Holdtrænere

U12B1

U13A

Årgangstræner

U13A2

Holdtrænere

U13B1

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

U10B2

U11B2

U12B2

U13B2

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

U10B3

U11B3

U12B3

U13B3

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

Holdtrænere

Hver årgang i KB Børnefodbold har plads til 100 spillere. Alle årgangene er pt. fuldt besat. Det betyder, at der ikke modtages nye spillere medmindre trænere og den

sportslige ledelse vurderer, at spillere kan forstærke A holdet i den pågældende årgang, jf. retningslinjer for modtagelse af spillere udefra.

K B BØ R N E F O D B O L D

21

Spillerne er som udgangspunkt opdelt på faste hold. Opdelingen tager hensyn til

den enkelte spillers niveau. Det sker også ud fra en pædagogisk indgangsvinkel, da spilleren har brug for en tryg base. KB Børnefodbold prioriterer samtidig samtræning og udveksling af spillere mellem hold. Ventelister På grund af den store efterspørgsel arbejdes der ikke med ventelister. Hvis der på et tidspunkt bliver ledige pladser, vil der blive informeret herom på KB’s hjemmeside. Baneplan Sommerbaneplanen lægges således, at der trænes på samme tidspunkt i hver år-

gang. Det sker med henblik på at fremme integrationen sportsligt og socialt mellem spillere og trænere. Træninger på samme tidspunkt åbner for lejlighedsvise samtræninger og letter udvekslingen af spillere mellem hold. Samarbejde med DBU og andre klubber KB Børnefodbold stræber efter at leve op til DBU’s holdninger og handlinger til gavn for den enkelte spiller. Det gælder både sportsligt og pædagogisk. Yderligere

arbejder KB konstruktivt henimod at udvikle endnu bedre rammer for fodbolden i Danmark. Det sker gennem vidensdeling uden for og på fodboldbanen med andre klubber. I udpræget grad med B 1903.

22

KB B ØRNEFODB OL D

Praktisk information Medlemskab For at kunne dyrke aktiv idræt på KB kræves aktivt medlemskab af klubben. Medlemstjek foretages løbende ved indhentning af spillerlister. Holdsport KB opfordrer alle hold til at benytte Holdsport til planlægning, kommunikation med spiller/forældre og den sportslige ledelse i KB Børnefodbold. Læs mere på www. holdsport.dk

Nye trænere Nye trænere i KB registreres og forpligter sig til overholde KB’s alkohol og rygepolitikker ligesom der årligt indhentes børneattest.

Trænerne får et passivt medlemskab, som giver adgang til at parkere gratis på an-

læggene og benytte motionsrummet. Trænerne tilbydes løbende træningstøjpakker og deltagelse i sociale arrangementer.

KB’s trænere skal som minimum gennemgå DBU Basiskursus, men har mulighed for at videreuddanne sig såvel internt som eksternt. Uddannelsen betales af KB. Deltagelse i turneringer Med udgangspunkt i holdenes størrelse tilmeldes et eller flere hold til DBU Københavns turneringer. KB Spilledragt Holdene skal i turneringskampe optræde i KB’s officielle spilledragt, som bestilles hos KB Ungdommens Støtteforening.

23

K B BØ R N E F O D B O L D

Parkering på KB Du har som medlem en fordel ved at kunne parkere gratis - men det fritager dig ikke som medlem for at trække en billet. Du benytter dit medlemskort til at trække en parkeringsbillet. l l

Som registreret træner/holdleder eller aktiv medlem i KB sikrer du dig gratis

parkering i 24 timer pr. døgn.

Som passivt medlem i KB sikrer du dig gratis parkering i 2 timer pr. døgn.

KB Åbningstider Administration

Peter Bangs Vej 147

Mandag og torsdag kl. 8.30 - 19.00 Tirsdag og onsdag kl. 8.30 - 16.00 Fredag kl. 8.30 - 15.00 Telefon 38 71 41 50

Fodboldafdeling

Peter Bangs Vej 147:

Mandag - fredag kl. 15.00 - 21.00

og i weekenden ved kampe på anlægget. Telefon 38 71 41 70

KB’s hjemmeside På KB’s hjemmeside, www.kb-boldklub.dk, findes altid aktuel information, herunder nyheder, banestatus, arrangementer, trænerkontaktinfo og meget mere.

KJØBENHAVNS ERHVERVSKLUB

FÆLLESSKAB ● AMBITIONER ● FREMSYN ● ERHVERVSFORDELE ● NETWORKING

Vi støtter udviklingen af fodbold-, tennis- og crickettalenter i KB Siden 1985 har vi knyttet stærke bånd mellem vores sponsorer i et socialt og sundt kommercielt miljø

Som basis-sponsor i Kjøbenhavns Erhvervsklub får du: Som basis-sponsor i Kjøbenhavns Erhvervsklub får du: ● ● ● ● ● ● ●

To faste VIP-pladser i Parken til alle kampe, arrangeret af FCK med To faste VIP-pladser i Parken(Super-ligaen, til alle kampe,Pokalarrangeret af FCK kampe) med frokost/middag før kampen og CL/UEFA frokost/middag før kampen (Super-ligaen, Pokalog CL/UEFA kampe) To billetter til koncert i KB Hallen To billetter itilBusiness koncert Lounge i KB Hallen Profilering i Parken og på KB Profilering i Business Lounge i Parken pris og på KB Brug af KB´s fitnessrum til fordelagtig Brug afudendørstennis KB´s fitnessrumpåtilKB. fordelagtig pris Gratis Gratis udendørstennis på KB.

Læs mere om Kjøbenhavns Erhvervsklub på: Læs mere om Kjøbenhavns Erhvervsklub på: www.kb-erhvervsklub.dk www.kb-erhvervsklub.dk