TIC ApS

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certi ceret af Penneo e-signature ser-vice . Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændr...

0 downloads 45 Views 332KB Size
TIC ApS

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Valdemarshaab 6 A 4600 Køge (CVR-nr. 34 58 14 01)

Årsrapport for 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2019

______________________ Jesper Køppen Mieritz Dirigent

Galoche Allé 6

4600 Køge

T: 56 64 05 00

Uafhængigt medlem af DFK International

F: 56 64 05 25

E: [email protected]

W: addere.dk

CVR: 34 58 99 92

TIC ApS

1

Indholdsfortegnelse

Side Selskabsoplysninger

2

Påtegninger Ledelsespåtegning

3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

4

Beretning

5

Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2018 Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse

9

Balance

10

Noter

12

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Ledelsesberetning

TIC ApS

2

Selskabsoplysninger

TIC ApS Valdemarshaab 6 A 4600 Køge CVR-nr.: Regnskabsperiode:

Bestyrelse

Jeppe Ruby Laursen Jesper Køppen Mieritz Karsten Mark Andersen Allan Apuschkin Jensen

Direktion

Karsten Mark Andersen

34 58 14 01 1. januar - 31. december 2018

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Selskabet

TIC ApS

3

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for TIC ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen og bestyrelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 7. marts 2019 Direktion

Karsten Mark Andersen

Bestyrelse

Jeppe Ruby Laursen

Allan Apuschkin Jensen

Jesper Køppen Mieritz

Karsten Mark Andersen

TIC ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

4

Til kapitalejerne i TIC ApS Vi har opstillet årsregnskabet for TIC ApS for 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 - opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Køge, den 7. marts 2019 Addere Revision statsautoriseret revisionspartnerselskab CVR-nr. 34 58 99 92

Brian Hildskov Hansen statsautoriseret revisor mne31474

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

TIC ApS

Ledelsesberetning

5

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er investering i og opførsel af fast ejendom. Årets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er et overskud på kr. 145.880. Der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for tiden 1. januar - 31. december 2018 og balancen pr. 31. december 2018. Årets resultat vurderes af ledelsen som tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.

TIC ApS

Anvendt regnskabspraksis

6

GENERELT Årsregnskabet for TIC ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af eventuelle rabatter i forbindelse med salget. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

TIC ApS

Anvendt regnskabspraksis

7

BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og eventuel restværdi:

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på baggrund af medgåede omkostninger. Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af medgåede omkostninger. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3-9 år

TIC ApS

Anvendt regnskabspraksis

8

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet, i det omfang der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

Gældsforpligtelser

TIC ApS

2018 kr.

2017 kr.

Bruttofortjeneste

273.253

966.731

Andre finansielle omkostninger

-84.596

-175.710

Resultat før skat

188.657

791.021

Skat af årets resultat

-42.777

-178.243

ÅRETS RESULTAT

145.880

612.778

600.000 -454.120

0 612.778

145.880

612.778

Note

2

Forslag til resultatdisponering Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret Overført resultat Anvendelse i alt

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

9

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

TIC ApS

10

Balance pr. 31. december AKTIVER Note

2017 kr.

Fremstillede varer og handelsvarer

0

2.839.831

Varebeholdninger i alt

0

2.839.831

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender

31.288 4.875

28.488 27.957

Tilgodehavender i alt

36.163

56.445

Likvide beholdninger

292.877

5.956

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

329.040

2.902.232

AKTIVER I ALT

329.040

2.902.232

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

2018 kr.

TIC ApS

11

Balance pr. 31. december PASSIVER Note

2017 kr.

Selskabskapital Overført resultat

80.000 3.317

80.000 457.437

EGENKAPITAL I ALT

83.317

537.437

Ansvarlig lånekapital

0

1.434.048

Langfristet gæld i alt

0

1.434.048

Kreditinstitutter m.v. Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld

0 59.403 33.542 42.778 110.000

612.981 175.023 0 140.243 2.500

Kortfristet gæld i alt

245.723

930.747

GÆLD I ALT

245.723

2.364.795

PASSIVER I ALT

329.040

2.902.232

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

2018 kr.

TIC ApS

12

Noter

2018 kr.

Note 1

2017 kr.

Personaleomkostninger Der har i regnskabsåret ikke været ansatte.

Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets regulering af udskudt skat Regulering af skat vedrørende tidligere år

42.778 0 -1

140.243 38.000 0

42.777

178.243

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

2

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jesper Køppen Mieritz

Jeppe Ruby Laursen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-537849468596 IP: 80.62.xxx.xxx 2019-03-07 14:42:07Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-879265574456 IP: 46.30.xxx.xxx 2019-03-09 15:56:30Z

Karsten Mark Andersen

Karsten Mark Andersen

Direktør Serienummer: PID:9208-2002-2-221553557042 IP: 94.18.xxx.xxx 2019-03-10 06:59:07Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-221553557042 IP: 94.18.xxx.xxx 2019-03-10 06:59:07Z

Allan Apuschkin Jensen

Brian Hildskov Hansen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-068235172054 IP: 94.18.xxx.xxx 2019-03-11 12:05:18Z

Statsautoriseret revisor På vegne af: Addere Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Serienummer: CVR:34589992-RID:54576253 IP: 80.63.xxx.xxx 2019-03-11 12:14:02Z

Jesper Køppen Mieritz Dirigent Serienummer: PID:9208-2002-2-537849468596 IP: 185.157.xxx.xxx 2019-03-12 09:32:05Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service . Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: B8WWD-111XT-DVCA1-3JTXC-TZEI4-XE8O2

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”