Specialtandplejen Kommunes oplysningspligt ifm. kommunes

Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Du kan også henvende dig telefonisk p...

0 downloads 44 Views 821KB Size
Specialtandplejen Kommunes oplysningspligt ifm. kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med din tilknytning til Gentofte Kommunes Tandpleje har du givet en række personoplysninger til os. Gentofte kommune har iht. Databeskyttelsesforordningen pligt til at give en række oplysninger til borgeren om, hvordan kommunen behandler personoplyser om den pågældende. Det gælder, hvad enten oplysningerne er indhentet fra borgeren selv eller fra tredjepart. Formålet med oplysningspligten er at vejlede Borgeren om, hvordan kommunen behandler personoplysningerne, og om hvordan borgeren kan klage, hvis borgeren har indsigelser med den måde, kommunen behandler oplysningerne Vi skal give dig følgende oplysninger: 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 4. Kategorier af personoplysninger 5. Modtagere eller kategorier af modtagere 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 7. Opbevaring af dine personoplysninger 8. Retten til at trække samtykke tilbage 9. Dine rettigheder 10. Klage til Datatilsynet I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. Med venlig hilsen Gentofte Kommune Bilag: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Sådan behandler vi dine personoplysninger 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Gentofte Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er: Gentofte Kommune Gentofte kommunes specialtandplejen Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund CVR-nr.: 19438414 Telefon: 39 98 00 00 Mail: [email protected]

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål til den konkrete sag, beder vi dig kontakte den afdeling, som behandler sagen. Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver via e-mail: [email protected] Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Du kan også henvende dig telefonisk på 39 98 00 00 Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler de personoplysninger, du har givet os, til følgende formål: 

Vi behandler de oplysninger, du har givet os for at kunne tilbyde dig/ dit barn et godt tandplejetilbud, og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: Sundhedsloven afsnit III kapitel 5, 8 og 9, herunder § 15, hvorefter behandling alene må indledes eller fortsættes med patientens informerede samtykke, sammenholdt med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra samt artikel 9, stk. 2, litra a. Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017 – herunder vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje nr. 9700 af 6. august 2018.

  

Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kap 6, § 24. Bekendtgørelse 493 8. juni 1994 om kommunal tandpleje §13, til at fastsætte regler om indberetning af tandsundhed. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (behandling af cpr. nr. til brug for entydig identifikation)

4. Kategorier af personoplysninger I specialtandplejen behandler vi såvel, børn og unge som voksne. Ved patienter under 18 år behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om forældremyndighedsindehaver: •Navn, adresse, og telefonnummer. •Oplysning om forældremyndighed •Cpr. nr. til brug for entydig identifikation samt opslag i f.eks. i KMD i forbindelse med identificering af forældremyndighed •Samt eventuelle helbredsmæssige oplysninger, hvis relevant for behandlingen af barnet. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om patientens selv: •Navn og eventuelt eget telefonnummer •Cpr.nr. til brug for entydig identifikation •Helbredsoplysninger, herunder f.eks. oplysning om optegnelse om tænder, mund, kæber og eventuelle øvrige oplysninger om barnets helbred, der kan have betydning for tandplejebehandlingen.

Herudover vil vi ved patienter over 18 år kunne behandle følgende personoplysninger om evt værge/pårørende: 

Navn, adresse og telefonnummer.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: -

Tandteknikere i forbindelse med f.eks. fremstilling af bidskinner, bøjler og proteser. Læger, Hospitaler, private tandlæger i forbindelse med relevant henvisning via EDI portalen. Apoteker i forbindelse med medicinudlevering (Fælles medicinkort - FMK). Tandlægeskolerne i forbindelse med videregivelse til forskningsprojekter, jf. databeskyttelseslovens § 10. Andre kommuner i tilfælde af flytning til anden kommune. De databehandlere, som Gentofte Kommunes Tandpleje samarbejder med. Sundhedsstyrelsen, jf. cirkulære af 22. november 1999 om indberetning på børne – og ungdomstandplejeområdet. Anden kommunal forvaltning som led i underretningsforpligtigelse jf serviceloven §153

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Specialtandplejen modtager i første omgang oplysninger om dig ved henvisning fra en tandlæge. Herudover vil vi som led i tandplejetilbuddet behandle de personoplysninger, vi modtager fra dig selv /din værge, ligesom vi i nogle tilfælde vil have brug for at indhente oplysninger fra andre instanser, herunder f.eks. fra egen læge, fraflytningskommune m.v. I Sidstnævnte tilfælde vil det forudsætte specifikt samtykke.

7. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 25, hvorefter patientjournalen som udgangspunkt skal opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen. Dog opbevares journaler af betydning for klage-, tilsyns- eller erstatningssager, så længe sagen behandles. Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

8. Retten til at trække samtykke tilbage Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 9. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under pkt. 1) og anmode om det. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse(rettelse) Du har ret til at urigtige oplysninger rettes om dig selv. Ret til sletning Du har ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder. Det bemærkes i den forbindelse, at oplysninger i patientjournalen ikke må slettes eller gøres ulæselige, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring- med dit samtykke eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 10. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.