Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom

Nyropsgade 1, 1602 København V Skattecenter København Inddrivelse Sluseholmen 8 B 2450 København SV SKAT Ejendomsvurdering København Rundforbivej 186-...

0 downloads 111 Views 18KB Size
Københavns Kommune Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol Nyropsgade 1 1602 København V

Gironummer 0401749 PBS-kreditornr.00749508 - grp. 00188 PBS-debitornr.: Se indbetalingskort Bankoverførsel: 3100 - 0000401749 Bankoverførsel fra udlandet: IBAN-nr.:DK6030000000401749 BIC/swiftadresse: DABADKKK

Modtager

B

Debitornummer bedes altid oplyst Udskrevet den:

Moms-nr.:

29/04-2014

62534710 Kommunenr.:

Debitornummer:

xxx xx xxxxxx xx xx Ejendommens beliggenhed:

Vurderet areal:

Teglgårdstræde 16 A 01 th

Ejendomsnr.:

101

986659

Vurderingsår:

V.kreds

2012 (01/10-2012)

02

Matrikelbetegnelse:

NØRRE KVARTER, KØBENHAVN

195 EJL. 11

Ejendomsværdi

Grundværdi

1.650.000

292.300

Grundskatteloftværdi

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

292.300 Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2014 Specifikation

Side 01 af 01 Beløb

Heraf moms

Bidrag u/ 200 kr. opkræves ikke

KMD OGCG1011 7. UDG. 10. 2013

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.

I ALT

0,00

0,00

Rate

Forfaldsdato

Sidste rettidige indb.dag

Ratebeløb

Fakturadato

Moms beløb

01 02

01/02-2014 01/08-2014

05/02-2014 05/08-2014

0,00 0,00

01/02-2014 01/08-2014

0,00 0,00

NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN

BETALING ANSES FOR RETTIDIG, NÅR: Beløbet er indsat på Københavns Kommunes konto senest sidste rettidige betalingsdag. Ved indbetaling direkte til kommunen bedes indbetalingskortet vedlagt/ medbragt. Betalingsfrister: Se skattebillettens forside Ved udsendelsen af skattebilletten vedlægges altid indbetalingskort til begge rater, hvis ejendommen ikke er tilmeldt BetalingsService. Manglende indbetalingskort fritager ikke for rettidig indbetaling. Betales der ikke efter udsendelse af rykkerskrivelse, fremsendes kravet til inddrivelsesmyndigheden i SKAT. Renter: Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag påløber morarenter med 0,4 procent pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, til og med den måned, hvori betaling sker. Morarenter og evt. gebyr opkræves normalt i forbindelse med udsendt rykkerskrivelse. I modsat fald opkræves de på næste års ejendomsskattebillet. Renter af grundskyld og dækningsafgift kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved manglende betaling vil fordringen blive oversendt til SKAT til inddrivelse. I forbindelse med inddrivelsen beregner SKAT en inddrivelsesrente på 8,2% pr. år. Gebyr for rykker opkræves med 250 kr. pr. skrivelse. Tilmelding til e-Boks Fremover vil det være muligt at få ejendomsskattebilletten sendt direkte til din postkasse på nettet. Tilmelding kan ske på www.e-boks.dk. Ved tilmelding til e-Boks udskrives papirudgaven ikke (både ejendomsskattebillet og indbetalingskort). Ved tilmelding til E-boks anbefales det samtidig at tilmelde betalingen til BetalingsService. Vær opmærksom på at ved for sen betaling af ejendomsskat vil rykkerskrivelser fremover blive leveret til E-boks, hvis du har tilmeldt dig denne ordning. Kopi af skattebillet Er din skattebillet blevet væk, kan du helt gratis hente en ny på kk.dk eller på borger.dk ved at logge på med din NemId. BetalingsService Det fremgår af skattebillettens forside, hvis betalingen af ejendomsskatterne på beregningstidspunktet (medio november) var tilmeldt BetalingsService og der er derfor ikke udskrevet indbetalingskort. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt BetalingsService. Der vil herefter blive udsendt indbetalingskort (normalt i januar og juni måned) på endnu ikke forfaldne rater til den ejer, der er registreret i ejendomsregistret. Registrering af den nye ejer finder normalt sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til BetalingsService. Det anbefales at kontrollere betalingsoversigten fra pengeinstituttet.

NÆRMERE OPLYSNINGER vedrørende: Grundskyld Dækningsafgift Morarenter Ekspeditionsgebyr Ejendomsværdi Grundværdi/skatteloftsværdi

Inddrivelse af restancer Retsafgift

Rottebekæmpelse

Affaldsgebyrer

KMD OGCG1012 14. udg. 11. 2013

Renholdelse af fortovsarealer

Skorstensfejningsafgifter Brandpræventivt tilsyn

Hjemmesider: www.kk.dk www.skat.dk www.kk.dk/affaldsgebyr www.brand.kk.dk

Net-Bank Bruges elektronisk betalingssystem skal indbetalingskortets læselinje (kodelinje som kun kan benyttes én gang ved indbetaling af den pågældende rate) altid bruges som identifikation. Kan Deres system ikke benytte læselinjen, skal indholdet af feltet "debitoridentifikation" indtastes i et tekstfelt (meddelelse til modtageren). Som beløbsmodtager skal anvendes reg.nr. 3100 kontonr. 0000401749. Spørgsmål om indtastningen skal rettes til Deres pengeinstitut. Bankoverførsel: Se skattebillettens forside.

BEREGNING AF SKATTER OG AFGIFTER: Fordeling af skatter og afgifter på raterne 1. rate: Skatter og afgifter for tiden 1/1-30/6, brandpræventivt tilsyn, eventuelle morarenter og ekspeditionsgebyrer samt skatte- og afgiftsreguleringer for tidligere år. 2. rate: Skatter og afgifter for tiden 1/7-31/12. Grundskyld til kommunen pålignes i henhold til §1 i lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat, med senere ændringer. Grundskylden er i henhold til §2 fastsat til 34 promille af den afgiftspligtige grundværdi efter fradrag for forbedringer. Dækningsafgift af offentlige ejendomme i henhold til lovens §23 er 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Dækningsafgift af forretningsejendomme mv. er i henhold til lovens §23A pålagt ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Afgiften er 9,8 promille af den del af ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi, der overstiger 50.000 kr. Rottebekæmpelsesgebyr er pålagt samtlige faste ejendomme i kommunen i henhold til §16 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001. Gebyret er 0,018 promille af ejendomsværdien, og er ikke momspligtigt. Affaldsgebyr opkræves i henhold til § 48 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Gebyret består af et dagrenovationsgebyr som dækker kommunens omkostninger til afhentning og behandling af dagrenovation på ejendommene og et ordningsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til ordningerne for storskrald, haveaffald, genanvendelse (papir, pap og glas), farligt affald samt brug af genbrugsstationer. For etageboliger er der yderligere et gebyr for ordningerne for hård plast, metal og elektronik. Endelig indeholder gebyret et administrationsgebyr, der dækker kommunens omkostninger til administration af affaldsområdet. For etageboliger består dagrenovationsgebyret af et grundgebyr pr. husstand og et volumengebyr, der fastsættes efter hvor meget volumen og hvilket affaldsystem (beholdere, centralsug m.v.), der er til rådighed på ejendommen. Grundgebyret er differentieret i forhold til, hvor mange boliger, der er på ejendommen eller i puljen. Volumengebyret fastsættes ud fra den dagrenovationsvolumen, der er til rådighed i gården, og som kommunen indsamler. Det er grundejers ansvar at fordele denne udgift mellem borgere og erhverv. For enfamiliehuse er gebyret differentieret i forhold til den beholderstørrelse til dagrenovation, der stilles ti rådighed (140 liter, 180 liter og 240 liter). Ved større beholdere betales 11,25 kr. for hver ekstra liter, der er tilmeldt. De øvrige gebyrer er gennemsnitsgebyrer.

fås ved henvendelse til: (postadresse) Københavns Borgerservice Center for Opkrævning & kontrol Nyropsgade 1, 1602 København V SKAT Ejendomsvurdering København Rundforbivej 186-188 2850 Nærum Skattecenter København Inddrivelse Sluseholmen 8 B 2450 København SV Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø, Selinevej 2 Postboks 259, 1502 København V E-mail: [email protected] Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Affald og Genbrug, Njalsgade 13 Postboks 326, 1503 København V E-mail: [email protected] Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold Postboks 455 1505 København V E-mail: [email protected] Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3, 1550 København V E-mail: [email protected] Myndighed: Københavns Kommune Skat Center for Affald og Genbrug Københavns Brandvæsen

Personlig henvendelse: Kun efter aftale tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00

Telefon og telefax: 7080 7037 mandag-torsdag kl. 9.30-14.30 fredag kl. 9.30-13 Fax: 3366 7185

Ingen

mandag kl. 10.00-16.00 tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00 mandag-fredag kl. 9.00-15.00

7222 1818, kundecenter mandag kl. 9.00-17.00 tirsdag-torsdag kl. 9.00-16.00 fredag kl. 9.00-14.00

3366 5817 mandag-fredag kl. 9.00-15.00

mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

7010 3388 - tryk 1 Fax: 3366 7133

mandag - torsdag kl. 8.15 - 15.45 fredag kl. 8.15 - 15.15

3366 3488 mandag - torsdag kl. 8.15 - 15.45 fredag kl. 8.15 - 15.15

mandag-torsdag kl. 9-14.30 fredag kl. 9-14

3343 1375 mandag-torsdag kl. 9-14.30 fredag kl. 9-14

Se under: Brug søgefunktionen Borger - Ejendomsvurdering Affaldsgebyr Henvisninger og links - Skorstensfejning

Dette er IKKE en ny ejendomsvurdering.