Screening af Stevns Kommunes klimaplan

C:\Users\birnie\Desktop\MV_screening_stevns_klimaplan.docx ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TITEL TLF +45 56 40 00 00 Stevns Kommune...

0 downloads 144 Views 36KB Size
MEMO TITEL DATO TIL KOPI FRA

ADRESSE

COWI A/S Parallelvej 2

Screening af Stevns Kommunes klimaplan 20. marts 2014 Stevns Kommune Troels Christiansen, COWI Ulf Kjellerup

2800 Kongens Lyngby TLF

+45 56 40 00 00

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

SIDE

cowi.dk 1/2

PROJEKTNR

1 Indledning Stevns Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan 2014 som led i kommunens kortlægning af oversvømmelsesrisici i kommunen. Klimatilpasningsplanen er samtidig fulgt op med et kommuneplantillæg, som skal sikre at klimatilpasningsplanens retningslinjer indgår i kommunens fremtidige arealplanlægning. COWI har gennemgået klimatilpasningsplan 2014 og det dertil hørende kommuneplantillæg med henblik på at vurdere hvorvidt de to plandokumenter skal miljøvurderes efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

2 Screening Klimatilpasningsplanen indeholder en udpegning af en række områder i Stevns Kommune, som i fremtiden kan være truet af oversvømmelse i forbindelse med skybrud. Klimatilpasningsplanen indeholder endvidere en beskrivelse af en række virkemidler, som skal indgå i de fremtidige overvejelser af konkrete indsatser i hvert af de udpegede områder. De mulige indsatser er endvidere blevet kortlagt i forhold til ansvaret for deres gennemførelse. Ansvaret for indsatserne er således fordelt mellem Stevns Kommune, Stevns Forsyning og borgerne i kommunen. Det understreges i denne forbindelse, at der netop er tale om en række mulige indsatser i de udpegede områder, som først vil blive valgt på et senere tidspunkt.

3 Konklusion På baggrund af at planen endnu ikke er udmøntet i konkrete rammer for den efterfølgende planlægning er COWI nået frem til at planen ikke er miljøvurderingspligtig. Begrundelsen herfor er at planen i alle beskrivelser af indsatser i planens handlingsdel udelukkende anviser mulige indsatser. Her til kommer at planen heller ikke nedlægger rammer for lokalplanlægningen eller udstikker retningslinjer for planlægningen generelt, som kan udgøre rammer for godkendelse af fremtidige anlægsprojekter, jf. miljøvurderingslovens § 2 og 3.

C:\Users\birnie\Desktop\MV_screening_stevns_klimaplan.docx

SIDE

2/2

Senere beslutninger truffet af kommunalbestyrelsens medlemmer, som udgør en konkretisering/et valg af de virkemidler, som indtil videre er beskrevet i planen som "mulige indsatser" kan udløse krav om en miljøvurdering. I praksis betyder det, at Stevns Kommune fra gang til gang – når der træffes beslutning om at udmønte de beskrevne mulige indsatser i konkrete prioritereringer af indsatserne i de forskellige områder – skal tage stilling til hvorvidt en konkret udmøntning af indsatserne er omfattet af krav om miljøvurdering af retningslinjer/rammer for lokalplanlægningen. Denne vurdering skal gennemføres i overensstemmelse med lov om miljøvurderings regler i lovens bilag 2 og lovens § 4, jf. lovens § 3. Det bør endvidere stå klart at Stevns Kommune samtidig har pligt til, såfremt politikerne vælger at træffe beslutning om gennemførelse af et eller flere projekter, som er anført som mulige indsatser i klimahandlingsplanens beskrivelse af de kortlagte områder, tage stilling til hvorvidt en beslutning om at gennemføre sådanne projekter – ved kommunens foranstaltning eller det kommunale forsyningsselskab – er omfattet af VVM-reglerne.

C:\Users\birnie\Desktop\MV_screening_stevns_klimaplan.docx