Kursbeskrivning del II T5vt14 utplaceringar 140102

T5 Läkarprogrammet VT 2014 . Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014 140416(CO) 2 ... och även få en inblick i team-a...

0 downloads 1 Views 628KB Size
KURSBESKRIVNING DEL II AVDELNINGSPLACERINGAR

KLINISK MEDICIN I T5 Läkarprogrammet

VT 2014

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 2

KURSBESKRIVNING DEL II AVDPLACERINGAR

Regionplaceringar Avdelningsplaceringar Akademiska sjukhuset Avdelningsplaceringar regionen PM Lungmedicin PM Geriatrik Pm Hjärta-kärl PM Akutsjukvård Avesta, Geriatrik och akutsjukvård Bollnäs se www.lg.se/lakarstudent Enköping, Medicinkliniken Eskilstuna, Propedeutik Eskilstuna, Medicinkliniken Eskilstuna, Lungkliniken Eskilstuna, Geriatrik Eskilstuna, boende Falun, Propedeutiken Falun, Medicinkliniken Falun, Geriatrik Falun, Boendet Gävle se www.lg.se/lakarstudent Hudiksvall se www.lg.se/lakarstudent Karlstad, Geriatrik Karlstad, liten praktisk hjälpreda Köping, Medicinkliniken Nyköping Västerås, Propedeutik, Medicin och geriatrik Västerås, Karta över sjukhusområdet Södertälje Visby

3 4 5 6 8 9 12 15 16 18 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 38 39 43

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 3

AVDELNINGSPLACERINGAR AKADEMISKA SJUKHUSET vårterminen 2014 AVD

INRIKTNING

Akutmottagn Akutsjukvård ingen AVA MAVA35B 30E 30A2 30A1, 70C2 och 85A

Internmedicin Strokeavd

30 B

Reumatologi

Geriatriken

40 D Endokrinologi + Dagsjukvård diabetologi

50C

Hematologi

50F/ 50G

Kardiologi

50E

Lungkliniken

70 F

Gastroenterologi

78 D

Onk endokrinologi

78 B/C

Onkologen

KLASS OCH/ELLER UNDERVISNINGSANSVARIG Undervisningsansvariga: Per Hellman, Lars Lind, Martin Wohlin Akutsjukvårds-KLASSar: Karl Stattin, Shamim Nowrouzi, Aindreas O’Neill Prop-klassar: Karl Stattin, Gustaf Hummel, Aindreas O’Neill Undervisningsansvarig: Lars Lind, Anna Stenborg Hjärta-kärl-KLASS: Karl Laurell, Shamim Nowrouzi Prop-klassar: Karl Laurell, Shamim Nowrouzi Undervisningsansvarig Lena Kilander Geriatrikklass: Oskar Fasth Prop-klass: Anders Thelander Undervisningsansvarig: Ulla Lindqvist Propklass: Ylva Rydvald (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvariga: Christian Berne, Olle Kämpe, Anders Karlsson, Östen Ljunggren, Jarl Hellman, Magnus Isaksson Propklass ??????? (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Sara Rosengren Prop-klass: ????????????? (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvariga: Bertil Lindahl, Carina Blomström, Jonas Oldgren, Kai Eggers, Christina Christersson Propklass: ????????????? (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Eva Lindberg Lung-KLASS: Malin Dickmark Propp-klass: Nasrin Al-Shamkhi Undervinsningsansvariga: Anders Rönnblom, Per Sangfelt, Mari Thörn, Michael Wagner Prop-klass: Julia Moradi (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Staffan Welin Prop-klass: Katarzyna Fröss Baron (Endast propedeutikplacering) Nina Cavalli-Björkman Prop-klass: ?????????? (Endast propedeutikplacering)

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014 30 F

Infektion

140416(CO) 4

Undervisningsansvarig: Elisabeth Löwdin Propklass: Hanna Montelin, Pernilla Rundlöf (Endast propedeutikplacering)

REGIONPLACERINGAR Sjukhus Enköping Eskilstuna

Falun

Klinik Akutsjukv Medicin Akutsjukv Medicin

Hudiksvall

Akutsjukv Medicin, Lung Geriatrik Akutsjukv Div. Med Lung Geriatrik Medicin

Karlstad

Geriatrik

Gävle

Köping Västerås

Avesta

Tierp Bollnäs Visby

Ansvarig/kontaktperson Elisabeth Ljunger (studierektor), Gunilla Enlund (adm) Christer Magnusson, Linda Ärlehag, Anna-Karin Lidén, Ola Jonsson, Ulla Trubenbach (adm) Åke Thörner, Berit Sverdrup, Annica Gustafson (adm) Malin Sirén (Medicin), Cecilia Dahlén (Studierektor + Kardiologi), Ing-Marie Ögren (adm) Barbro Liss, Birgitta Hermansson (adm) Urska Bonnevier (studierektor medicin) Kerstin Eriksson (adm), Jessica Malmberg (med) Charlotte Karlberg (med) Carl Blomberg (lungklin) Anne-Marie Hedenskog (ger) Pierre Ahlkvist, Johan Vessby, Christina Westman (adm), Ilka Weiskirchner, Anette Onkenhout, Miriam Nahum

Paula Holmedahl (adm) Hans Dahlberg Medicin Solveig Palm (tf verksamhetschef), Jan Saaw (huvudhandledare) Christina Ulander (adm) Margareta Reuterwall (studierektor) Katarina Ringström (adm) Akutsjukv Thorsten Hagberg, Maria Thorsén (adm) Medicin Thorsten Hagberg, Maria Thorsén (adm) Lung Thorsten Hagberg, Maria Thorsén (adm) Ger Gunilla Brissman Akutsjukv Lech Rademacher (Öl, huvudhandledare) Annicka Hedin (adm) Medicin Lech Rademacher (Öl, huvudhandledare) Annicka Hedin (adm) Geriatrik Maria Wilhelmsson (Öl/Huvudlandledare) Linn Hansdotter (leg ssk/Kontaktperson Geriatrik Lisbet Torgils Hjärta Kärl Hans Präntare Thomas Karte, Verksamhetsområdeschef Akutsjukv Anders Lindblad Hjkärl/med Lars Gustafsson Lung Sture Persson Ger Inge Bäckström

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 5

Nedan finner du information från varje enhet som tar emot dig som kandidat. Läs noga igenom detta inför varje placering för att vara väl förberedd. Under terminen ges undervisning i grupp om vanliga röntgenundersökningar och om ultraljudsundersökningar. Denna undervisning ligger på tisdagar under blocket och sker gruppvis. Om du är utlokaliserad får du vara kvar i Uppsala den tisdagen din grupp har röntgen/ultraljudsundervisning. Var noga med att meddela mottagande enhet om att du kommer att vara frånvarande pga detta. Om detta tillfälle ligger väldigt olägligt till med tanke på pendling eller om undervisningen ligger då du har din första placeringsdag kan du göra ett byte till annan grupp. Meddela i så fall kursadministrationen.

PM Lungmedicin Din kliniska tjänstgöring under blocket är förlagd till en av följande placeringar: Akademiska sjukhuset: avd 50E, Gävle, Västerås, Falun. Här kommer du att få träning i handhavande och behandling av patienter med lungsjukdomar. I kraven för godkänd placering ingår förutom godkänd avdelningsplacering bl.a att du ska skriva en ’paradjournal’, dvs en fullständig journal som belyser en lungsjuk patient ur ett helhetsperspektiv.

LUNG-OCH ALLERGIKLINIKEN PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET Lung- och allergikliniken ingår i OTM-divisionen (Onkologi-, thorax- och medicindivisionen). Klinikens lokaler ryms i det thoraxhuset B19 (”50-huset”). Inom slutenvården förfogar kliniken över 26 vårdplatser på avd 50E.

Majoriteten av patienter som vårdas inneliggande läggs in via akutmottagningen eller vår egen mottagning dvs. lungmottagningen. Kliniken bedriver en omfattande öppenvårdsverksamhet, som är fördelad på flera olika mottagningar; lungmottagningen, KOL-mottagningen, Astma- och allergimottagningen och sömnmottagningen samt lungmottagningens utredningscentral (LUC). LUC tar ffa hand om utredning av misstänkt cancer och behandling av detta. Vårt mål är att varje kandidat under sin placering på kliniken ska skaffa sig grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste lungsjukdomarna såsom obstruktiva lungsjukdomar, andningssvikt, lungcancer, interstitiella lungsjukdomar och luftvägsallergier. Under ett par tillfällen under lungplaceringen kommer kandidaterna att delta i mottagningsverksamheten. Tungvikten på kandidaternas placering på lungkliniken ställs på avdelningstjänstgöringen. Avdelningsläkaren i tjänst har ansvaret för att utdela och kontrollera kandidatens arbetsuppgifter. Vi strävar efter att varje kandidat ska integreras naturligt i det dagliga avdelningsarbetet. Avdelningsarbetet är förstås varierande men i kandidaterna arbetsuppgifter ingår:      

Att delta i Röntgen-, Cytolog- och Thoraxrond Att delta i Avdelningsrond på förmiddagar Inskrivningar och inskrivningsanteckningar (Inkl paradjournal) Att delta i utskrivningssamtal och ev skriva epikris Daganteckningar, medicinlistor, remiser samt dem arbetsuppgifter som utdelas av avdelningshandledaren Att delta i lungmedicinska ingrepp som utförs på mottagningen såsom thoracoscentes, bronkoskopi, thoracoskopi osv Undervisningen bedrivs främst i form av seminarier samt gästronder på kliniken. Placeringen ger goda tillfällen att öva artärpunktion. KLASS under er placering kliniken är Malin Dickmark [email protected] Samlingsplats första dagen är Ljusgården, ingång 50 bottenvåningen kl.8.15 

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 6

PM OM GERIATRIKEN  Din kliniska tjänstgöring under blocket är förlagd till en av följande placeringar: Akademiska sjukhuset: avd 30 A1, avd 70 C2, avd 85 A, Tierp, Gävle, Falun, Avesta och Karlstad. Här kommer du att få ansvara under handledning för några patienter, och följa deras behandling, rehabilitering och planering inför utskrivning. Vårt mål är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och även få en inblick i team-arbetet med paramedicinarna. I kraven för godkänd placering ingår förutom godkänd avdelningsplacering bl.a att du ska skriva en ’paradjournal’, dvs en fullständig journal som belyser en geriatrisk patient ur ett helhetsperspektiv. Till hjälp för dig och dina handledare finns en check-lista som delas ut vid föreläsningen ”Vad är geriatrik?” första måndagen.

Välkommen till Geriatriken på Akademiska! Avd 30 A1 Avdelningen har 13 vårdplatser med inriktning allmän geriatrik. Patienterna här kommer oftast från andra avdelningar på Akademiska för fortsatt medicinsk vård och rehabilitering. Det rör sig om äldre som ofta har flera olika sjukdomar samtidigt, som hjärt-kärl-sjukdom, infektioner, diabetes, tillstånd efter falltrauman och komplikationer efter operationer. Den genomsnittliga vårdtiden är tre veckor, med stora variationer. På avdelningen tjänstgör en till två specialister och två underläkare, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.00 och rehabkonferens tisdag och onsdag kl 10.30. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning och slutar cirka kl 16.30. Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). [email protected] 070-2245357 (sökare: 91545). I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp. Avd 70 C2 Avdelningen har 19 vårdplatser med inriktning ortopedrehab. Majoriteten av patienterna ligger inne för medicinsk vård och rehabilitering efter osteoporosrelaterade frakturer eller andra ortopediska operationer. Medelåldern är mycket hög, och många har flera samtidiga sjukdomar/komplikationer. På avdelningen tjänstgör en specialist och en underläkare, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 09.30 och rehabkonferens tisdag och onsdag kl 11.00. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning. Klass är Anders Thelander, [email protected] Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). Klass är [email protected] 070-2245357 (sökare: 91545). I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp. Avd 85 A Avdelningen bedriver vård och rehabilitering av personer som insjuknat i stroke och är 65 år och äldre. Patienterna remitteras till oss mestadels från medicinska stroke-enheten, men även från övriga avdelningar på Akademiska. Vi har 15 platser och medelvårdtiden är omkring fyra veckor. Liksom inom övrig geriatrik arbetar sjukvårdspersonal, läkare och paramedicinare tillsammans för att tillgodose patientens olika behov på bästa sätt. I regel är det en specialist och en underläkare som tjänstgör här, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.30 och rehab-konferens tisdag och torsdag kl 11.00. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 7

under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning. Klass är [email protected] Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). Klass är [email protected] 070-2245357 (sökare: 91545). I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp.

Välkommen till Geriatriken i Tierp! Geriatrik Tierp ligger i Tierps Vårdcentrum där även husläkarmottagning och folktandvården finns. Vi är en del av geriatriken vid Akademiska sjukhuset och har Tierp, Älvkarleby och en del av Heby som upptagningsområde. Avdelningen är uppdelad i tre delar, en med huvudsaklig inriktning mot strokerehabilitering , en mot ortopedisk rehabilitering och en för vård i livets slutskede. Det finns 23 vårdplatser, varav två är akutplatser där husläkarna har inläggningsrätt. Vi bedriver också öppenvårdsverksamhet i form av rehabilitering i hemmet och/eller på mottagningen med 10 platser samt SAH (sjukhusansluten hemsjukvård) med cirka 8 platser. I regel är det två specialister och en till två underläkare som tjänstgör här och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.30, och arbetsdagen slutar cirka kl 16.30. En dag under placeringen är förlagd till Minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset. Kontakta klass ang vilken dag. Terminsklass är [email protected] 070-2245357 (sökare: 91545).

Till Tierp tar man sig från Uppsala lämpligen med tåg (Upptåget), om man inte kör bil. Det går också bussar (buss 821) men de tar längre tid. Tågen går varje halvtimme under högtrafik. Från stationen i Tierp tar det ca 15 minuter att gå till Vårdcentrum. Föreslår att ni åker med tåget kl 07.49 från Uppsala (ankomst kl 08.25) första dagen (=tisdag) för gemensam promenad.Ring sekreterare Päivi eller Åsa 0293-20300 dagen innan (=måndag) ang plats och tid att träffa din handledare på tisdag morgon."

Lunch kan man ta med och värma här, köpa t ex paj eller sallad i kiosken eller äta i restaurangskolans matsal. Priset för lunch i matsalen är 60 kronor, 55 kronor om man köper ett häfte med 10 kuponger. Kontaktperson: Päivi Vehniäinen, sekreterare Tel 0173-20300

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 8

Välkommen till Hjärt-kärlblock I De flesta måndagar under Hjärt-kärlblockets fyra veckor finns tid avsatt för att du på förmiddagen skall se på de förinspelade föreläsningar som ligger på kurswebben. Det är 2 föreläsningar varje måndag (vg se schemat för detaljerna). Bilderna till föreläsningarna och utskrift finns i Kursmaterial (Hjärta-Kärlmappen). Sedan träffar du föreläsarna eller annan lärare för en uppföljning. Om du inte har egen dator finns det datorer med rätt programvara på Kunskapscentrum på sjukhuset eller på BMC (under matsalen). Övrig undervisning på måndagar inkluderar förutom PBL-fall bland annat en föreläsning om socialmedicinska aspekter på hjärt-kärlsjukdom. Praktisk del: Rundvandring till vårdavdelningarna sker på måndag vecka 1 av kursen. Till din hjälp under avdelningsplaceringen finns två kliniska assistenter, s k klassar som båda arbetar 50% med Hjärtkärlblocket och resterande 50% kliniskt. Avdelningstjänstgöringen är obligatorisk och skall signeras varje dag i flitlistan. Klassar för hjärta-kärlblocket för HT13 är Shamim Nowrouzi och Johan Pettersson För godkänd del-kurs krävs: Godkänd paradjournal, epikris och receptskrivningsuppgift. Närvaro under avdelningsplaceringen, Aktivt deltagande i PBL-seminarier, godkänd “Utökat hjärtkärlstatus” samt utfört minst en NIHSS (se kursmaterial),

Kandidatintroduktion 30E Avdelningen har 29 vårdplatser Intaget av medicinpatienter är huvudsakligen akutintag direkt från akutmottagningen. Enstaka patienter tas också in från väntelista. Avdelningen handhar patienter med olika internmedicinska sjukdomar men har en profilering mot hjärtkärlsjukdomar (hypertoni, aortasjukdomar, hjärtsvikt m.m.). Avdelningen har egen telemetriövervakning (trådlös arytmiövervakning) och driver också den sköterskebaserade hjärtsviktsmottagningen på 30C. Medicinpatienterna sköts av två vårdlag med 2-3 sjuksköterskor och 1-2 undersköterskor, en underläkare och en överläkare i varje vårdlag. Vårdavdelningschef är Roland Söderberg Medicinskt ledningsansvarig är öl Bengt Wahlström. 65B Strokeavdelningen har relativt nyligen flyttat administrativt från Akutsjukvården till Neurodivisionen men har delvis fortsatt läkarbemanning av internmedicinare. Avdelningen har läkarekandidater även från Neurologi-kursen. Vi vårdar framför allt strokepatienter i akutskedet men även en del andra akut sjuka patienter med invärtesmedicinska åkommor. Vi har 16 vårdplatser. Det finns stora möjligheter att följa med vid olika undersökningar särskilt CT hjärna, MR hjärna, ultraljud av karotider och att delta i sjukgymnasters och arbetsterapeutersbedömningar, då arbetet är mycket teamorienterat. Det är viktigt att du kommer förberedd till röntgenronden kl 08:30 varje dag. Vid sektionen överläkare Örjan Nordmark, professor Andreas Terént, t.f. överläkare Lars Sjöblom med flera. Välkommen! Lars Lind och Anna Stenborg Blockansvariga

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 9

Välkommen till Akutsjukvård I! Denna kurs fokuserar på ett strukturerat arbetssätt vid omhändertagande av en akut sjuk patient. Ni kommer även påbörja arbetet med att lära er att utifrån symtom, klinisk presentation och utredning utföra ett differentialdiagnostiskt resonemang. Metoder för lärande under detta block är kliniskt tjänstgöring under handledning med återkoppling och strukturerad bedömning. Under en inledande KTC-vecka ges föreläsningar, PBL-fall, gruppövningar och praktiska färdighetsövningar inkl S-HLR. Under resten av blocket har ni sedan föreläsningar och PBL på måndagar. Akutsjukvård II återkommer termin 11 och bygger vidare på Akutsjukvård I.

KTC-VECKAN (kursvecka 1) Blockets fyra veckor inleds kursvecka 1 med en gemensam vecka på Kliniskt träningscentrum (KTC) enligt separat schema. Vi kommer där att gå igenom grunderna i den primära bedömningen och handläggningen enligt ABCDE-principer. Under KTC-veckan kommer ni få agera i rollspel, delta i simulatorträning samt träna färdigheter som är nödvändiga på akutmottagning och akutvårdsavdelningar ex. sätta nål och hålla fria luftvägar. Under KTC-veckan kommer du också få en kurs i S-HLR:  

 

Observera att ni måste hämta ut ett S-HLR-häfte hos kursadm, ing 40 plan 5, senast veckan innan perioden startar, depositionsavgift 100 kronor! Ni MÅSTE dessutom genomgå webutbildning i HLR, http://sweden.cprtraining.com/ och printa ut certifikat som tas med till S-HLR momentet under KTC-veckan, som bevis på att ni gjort webutbildningen! Inför S-HLR-momentet är det viktigt att ni har repeterat basal HLR. Detta kan ni göra på KTC, där det också finns en DVD-film ni kan låna. Ni ska också ha förberett er inför PVK- och infusionsmomentet. Se Studentportalen!

PRAKTISKT PROV KTC-veckan avslutas med ett praktiskt prov på fredagen. Provet innebär att ni ska bedöma en patient (markör) på KTC. Bedömningen ska ske enligt ABCDE-principer som ni tränat på. Ni kommer att gå in 2 st i taget enligt ett separat schema som ni själva bokar in er på under KTC-veckan. En agerar läkare och den andra får agera medhjälpare. Ni kommer sedan att gå in till en annan patient (markör) och byter då roller med varandra. Handläggningen är ca 20 minuter/gång. Ni bedöms av handledare och kan få betyget Godkänd eller Icke godkänd. Om ni inte blir godkända, ordnas ett uppsamlingstillfälle senare.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 10

KURSMÅL I ”Kursbeskrivning del 1 Allmän del” finns målbeskrivning för akutsjukvårdskursen beskrivna. Medel för att nå dessa kursmål finns konkret beskrivna i en checklista som du ansvarar för att ta med under den kliniska tjänstgöringen. I checklistan kan du se närmare vilka moment du förväntas utföra och antal gånger samt vilka moment du bör skaffa dig kännedom om.

KLINISK TJÄNSTGÖRING Den kliniska tjänstgöringen (tis-fre, kursvecka 2-4) kommer ni att göra på Akademiska sjukhuset eller i regionen. Placeringarna framgår av placerings/snurrschemat. Under akutsjukvårdsplaceringen deltar ni i arbetet på akutmottagning och akutvårdsavdelning och ni har också möjlighet att hospitera inom ambulansverksamheten och gå dubbelt med sjuksköterska. Vid placering på Akademiska sjukhuset ingår uppgifter med fallbeskrivning och Top 5 (PM rörande fem viktiga söksymtom som ofta ses på Medicinakuten) med tid avsatt enligt särskilt schema. Vid placering i regionen erbjuds normalt ingen formaliserad teoretisk undervisning utan inriktningen är ”bedsideundervisning”. Glöm inte att ta med Checklista och Närvarolista till er kliniska placering!

PARADJOURNAL Oavsett placering skall en paradjournal skrivas under tjänstgöringen. Be handledaren om hjälp att välja ut en lämplig patient. Paradjournalen från akutsjukvårdsblocket ska avslutas med en beskrivning hur du skulle vilja presentera detta fall på en rond eller vid en överrapportering enligt SBAR-verktyget: Situation Bakgrund Aktuell situation

Rekommendation

Kort introduktion - kön, ålder, huvudproblem Personbeskrivning - social situation, gärna personligt Tidigare sjukdomar av vikt Relevant anamnes Väsentliga fynd, status, lab, övrigt Utförda åtgärder Fortsatt handläggning

KRAV FÖR GODKÄND KURS     

Närvaro på föreläsningen om ABCDE måndag kursvecka 1 (KTC-veckan) Närvaro på alla gruppövningar på KTC-veckan Godkända färdigheter i S-HLR Närvaro på alla basgruppsmöten Godkänd paradjournal – laddas upp via Studentportalen, i Word‐format. Deadline är sista söndagen i sista blockveckan.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014  

140416(CO) 11

Godkänt praktiskt prov Godkänd klinisk tjänstgöring - ifylld närvarolista

KOMPLETTERING AV FRÅNVARO 

Föreläsningen i ABCDE-principer och basgruppsmöten kan ersättas av godkända PM.Missade enstaka gruppövningar (max 2 st) kan ersättas av godkända PM.Missade halv-eller heldagar ersätts av att man tar igen övningen vid annat särskilt ordnat tillfälle under pågående termin (eller i början av nästa för de som har Akutsjukvård I som sista block).Praktiskt prov och S-HLR tas igen vid annat särskilt ordnat tillfälle under pågående termin (eller i början av nästa för de som har Akutsjukvård I som sista block).

KONTAKTUPPGIFTER Klassar Gustaf Hummel [email protected]

Aindreas O’Neill [email protected]

Karl Stattin [email protected] Blockansvariga Martin Wohlin [email protected] Kursadministratör Caroline Olofsson [email protected]

Peter Glans [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 12

Välkommen till Avesta lasarett

Röntgen, hus 01 Geriatriken, hus 11 Akuten, hus 06

Medicin avd 3, hus 03 Ambulansen, hus 15 Personalbostäder, hus 13

För praktiska detaljer, se nedan!

Välkommen till din kliniska praktik på medicinavdelning 3, Avesta lasarett! Arbetsdagen En vanlig arbetsdag för medicinläkarna börjar kl 07.45 med röntgenrond (1 trappa upp från huvudentrén, längst in till vänster på röntgen-avdelningen). Efter denna träffas vi varje morgon i Konferensrummet Ovalen på samma plan i korridoren tvärsemot röntgenavdelningen (sekreterar- och läkarkorridoren) för jourrapport. Där blir det också klart vilka som gör vad under dagen. Tis- och torsdagar har vi en längre sittning för alla med t ex falldragningar, undervisning, diskussioner mm.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 13

Vi har 30 minuters lunchrast per dag. Arbetsdagen slutar normalt kl 16.15. Eftersom akuten är öppen dygnet runt kan du välja att tjänstgöra även andra tider, dock längst till kl 21.00 och i överenskommelse med handledare och Ulla Ekberg/Linn Hansdotter. Varmt välkommen till din akutsjukvårds/hjärta-kärlplacering! Annicka Hedin Administratör/Kontaktperson 0226-49 61 35 [email protected] Linn Hansdotter Leg ssk/Kontaktperson 0226-49 63 53 [email protected] Lech Rademacher Överläkare/Huvudhandledare [email protected]

Välkommen till din kliniska praktik på geriatrikkliniken, Avesta lasarett! Arbetsdagen En vanlig arbetsdag börjar kl 07.45 då du träffar din handledare på geriatrikkliniken. Läkarna på geriatriska avdelningen brukar delta i medicinklinikens internutbildning (falldiskussioner m.m.) fråga din handledare när och var det är. Vi har 30 minuters lunchrast per dag. Arbetsdagen slutar normalt kl 16.15. Än en gång, varmt välkommen till geriatriken! Annicka Hedin Sekreterare/Kontaktperson 0226-49 61 35 [email protected] Linn Hansdotter Leg ssk/Kontaktperson 0226-49 63 53 [email protected] Maria Wilhelmsson Tf överläkare/huvudhandledare [email protected]

Här kommer lite praktiska detaljer. Transport Det är 10,5 mil mellan Uppsala och Avesta och tar ca 1.15 – 1.30 h att köra.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 14

Det går bra tågförbindelser som tar ca 1 timme. Promenad från tågstationen (”Avesta Krylbo”) i Krylbo till lasarettet tar ca 15 – 20 min. Det går även buss som stannar utanför lasarettet. Tågtider Uppsala – AvestaKrylbo: Tågtider Avesta Krylbo – Uppsala:

06:25 – 07:25 16:41 – 17:33

(reserv: 08:00 – 08:56) (reserv: 18:41 – 19:33)

Första (tis-) dagen Möter vi dig i stora ingången på Avesta lasarett, klockan 8.00. Berätta för oss om du kommer annan tid. Om du vill komma redan måndag eftermiddag/kväll ser vi till att du kan hämta nyckel till din bostad på akutmottagningen. Kläder Arbetskläder hämtas i sekreterar- och läkarkorridoren. Omklädning kan antingen ske i din personalbostad eller i underläkarnas omklädningsrum i sekreterar- och läkarkorridoren. Vi följer hygienföreskrifterna och jobbar utan armbandsklocka, ringar etc och i kortärmad skjorta eller bussarong. Datajournal I Avesta använder vi journalsystemet TakeCare. Du kommer att få utbildning i systemet TakeCare under någon av dina första dagar här. Bostad Vi har reserverat rum till dig i hus 12. Du får eget rum i en stor lägenhet där du delar kök och vardagsrum med andra läkarstuderade från samma kurs som du. I lägenheten finns TV, utrustat kök och internetanslutning (gratis surfning) Vi håller med sänglinne. Kundtjänst på LD-service hjälper till med ev. problem runt boendet, telefonnr externt 0226-49 60 60 internt 96060. Om du har för avsikt att lösa boendet på annat sätt är det bra om du meddelar Annicka Hedin eller Linn Hansdotter (se nedan) detta. Mat Mat och andra förnödenheter finns att handla i Avesta. På lasarettet finns en bra lunchrestaurang. Dagens lunch kostar 70 kr, men det finns även sallader etc att köpa. Om du vill ta med egen mat kan du ställa den i personalkylen på avdelningen och använda mikrovågsugn mm där. Fritid På lasarettet finns träningslokal, ”Personaloasen”, nyckel/passerkort får du via Kundtjänst. Inne i Avesta Centrum finns bl a biograf (http://www.eurostar.se), restauranger och köpcentrum. Det finns även ett badhus som inte ligger så långt ifrån sjukhuset. Du kan titta på Avestas hemsida http://www.avesta.se för fler tips. Sjukanmälan Om du blir sjuk, anmäl det till Annicka eller Linn (se nedan) eller till handledaren. Utvärdering Det är oerhört viktigt för oss att få reda på dina tankar och synpunkter på placeringen hos oss för att vi skall kunna förbättra kandidatplaceringen här framöver. Vi ber dig därför fylla i utvärderingsformuläret i Kurt innan du slutar din placering här. http://www.doit.medfarm.uu.se/kursvardering/

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 15

VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS –

Ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Se www.lg.se/lakarstudent

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 16

Välkommen till Medicinskt centrum, Lasarettet i Enköping INTRODUKTION Lasarettet i Enköping är ett sk länsdelssjukhus. Vid lasarettet finns ett medicinskt respektive kirurgiskt centrum. Du kommer under din regionplacering att få bekanta dig med verksamheten vid Medicinskt centrum. Vårt upptagningsområde omfattar den södra länsdelen av Uppsala län, dvs kommunerna Enköping, Håbo och södra delen av Heby. Vi har ett befolkningsunderlag som närmar sig 67000 invånare. Medicinskt centrum består av följande enheter:  Medicinavdelning 1 med endoskopienhet  Medicinavdelning 2  Medicinmottagningen med Medicinsk fotvårdsmottagning, onkologi- o hematologimottagning  Akutmottagningen  Rehab forum med hud- och ögonmottagning  Närvårdsavdelning med geriatrisk enhet/Westerlundsrehab avd och palliativ enhet  Intensivvårdsavdelning med uppvakningsenhet 6 vpl

PLACERINGEN Under din placering vid Medicinskt centrum kommer du att bli placerad veckovis vid någon av våra medicinavdelningar. Varje medicinavdelning är indelad i två sektioner med en individuell profil enligt följande:  Medicinavdelning 1A: hjärtsjukdomar  Medicinavdelning 1B: gastroenterologi och hepatologi  Medicinavdelning 2A: lungsjukdomar  Medicinavdelning 2B: strokeenhet Förutom sektionernas profilering tar man på samtliga enheter hand om patienter med allmänna internmedicinska sjukdomstillstånd. Totalt finns 56 vårdplatser på de två vårdavdelningarna. Du kommer under dina veckor hos oss att få byta avdelning. Under avdelningsplaceringen är det tänkt att du deltar i ronden på förmiddagen. Därefter kan du välja några patienter som du läser in dig på och följer under din vecka på avdelningen. Du kan sedan under handledning göra journalanteckningar (Datasystem Cosmic), skriva remisser, delta i undersökningar, inoch utskrivningshandläggning, diktera epikris mm. Vi försöker anpassa dina aktiviteter efter belastningen på avdelningen så att din placering ska bli meningsfull. Handledare är den tjänstgörande underläkaren på respektive avdelning.

INFÖR FÖRSTA DAGEN Första dagen vill vi att du inställer dig hos oss ca kl 7.45. Inför första dagen ska du per telefon kontakta Gunilla Ehnlund, chefssekreterare på Medicinskt centrum. Hon nås på telefon 0171-418187. Ring i god tid innan din placering. Av Gunilla Ehnlund får du information om var du ska inställa dig första dagen. Du kommer också att få hjälp med följande:

Kläder, passerkort, lösenord till journalsystemet, uppgift om placering Om du får förhinder att komma (sjukdom eller annat skäl) är det viktigt att du meddelar Gunilla Ehnlund.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 17

KOMMUNIKATIONER Upplands lokaltrafiks busslinje 804 tar dig till Enköping från Uppsala. För tidtabeller se Upplands lokalstrafiks hemsida: www.ul.se Med bil kommer du lätt hit via väg 55. I Enköping finns lasarettet på Kungsgatan 67-73. Du hittar oss lätt om du studerar kartan på www.hitta.se .

TILL SIST Om du har ytterligare frågor eller funderingar innan eller under din placering hos oss får du gärna kontakta oss. Jag hoppas att din placering på Medicinskt centrum ska bli en minnesvärd och lärorik del i din utbildning till läkare. Kontaktnummer Ambulansen: 0702403495, 073836144.

Varmt välkommen! Mikael Wiklund Centrumchef

Gunilla Ehnlund Chefssekreterare [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 18

Läkarkandidatinformation v 5 2014, Propedeutik vid Infektionskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna Infektionskliniken på Mälarsjukhuset är en länsövergripande klinik i Sörmland och ingår i en gemensam klinik med Lungkliniken. Vi är en relativt liten klinik med fn 9 specialister och 1 ST-läkare. Vår avdelning (avd 36) har 22 vårdplatser varav 15 infektionsplatser och 7 lungplatser. Vi har även tillgång till ca 2 vårdplatser på sjukhusets akutvårdsavdelning. Vi har ingen egen jourlinje på akuten utan akuta patienter tas om hand på någon av länets 3 akutmottagningar med stöd av infektionsbakjour. På vår infektionsmottagning har vi både subakuta remisspatienter och planerad mottagning för t ex hepatit, HIV och immunbrist samt vaccination. Vår infektionskonsult besöker dagligen IVA och AVA. Arbetet påbörjas dagligen kl 08.00 med en jourrapport för alla läkare på Infektionskliniken i biblioteket på nv i Altheahuset. Läkarkandidaten får första dagen träffa sin handledare som ger mer information om avdelningsarbetet, klinikens veckorutiner samt planeringen för veckan. Utöver avdelningsarbete finns även möjlighet i mån av tid att på eftermiddagen auskultera med infektionsdagjour alt infektionskonsult.

Utplacering medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna läkarprogrammet Uppsala universitet. VÄLKOMMEN TILL MEDICINLINIKEN, MÄLARSJUKHUSET! Mälarsjukhuset är ett av tre sjukhus i Södermanland. Eskilstuna är det största akutsjukhuset i länet och ger i första hand vård till norra länsdelens befolkning ( Eskilstuna och Strängnäs kommun). Detta omfattar cirka 123 000 invånare. En nära samverkan med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (delvis gemensamma kliniker) gör att även västra länsdelen med dess 57 000 invånare till viss del ingår i sjukhusets befolkningsunderlag. Ett antal specialiteter med länsfunktion tar emot och behandlar patienter från hela Sörmland.

Mälarsjukhuset Antal vårdplatser Antal vårdtillfällen per år Antal läkarbesök per år Antal anställda (hel- och deltid)

417 23 000 131 000 2 900

Medicinkliniken omfattar AVA (akutvårdsavdelning), HIA (hjärtintensivavdelning), avdelning 72S (stroke/rehabilitering och neurologi), avdelning 72N (njurmedicin), avdelning 82MDG (medicinsk gastro och diabetes), hematologavdelning, geriatrisk avdelning. Dessutom finns mottagningsverksamhet till dessa sektioner. Kardiologsektionen bedriver även angiografi med PCI. Gastrosektionen bedriver poliklinisk endoskopiverksamhet. Njursektionen har både bloddialysavdelning samt en sköterskemottagning för peritonealdialys. På medicinsk dagvårdsavdelning bedrivs öppenvård för hematologpatienter samt endokrinpatienter. I övrigt finns PK-mottagning och hypertonimottagning.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 19

Arbetet på medicinkliniken börjar måndag-torsdag klockan 08.00 med morgonrapport från avgående nattjour. På tisdagar sker sedan vanligen undervisning för AT läkare och kandidater och på onsdagar följs rapporten av en fallpresentation. Efter rapporten är det röntgenronder delvis sektionsvis. På de flesta avdelningar börjar arbetet sedan med morgonrond klockan 09.00. På fredagar klockan 08.00 är det gemensam föreläsning för all sjukvårdspersonal i sjukhusets aula, därefter röntgenrond och avdelningsarbete som vanligt. Efter morgonronden fylls dagen av klinikarbete som journalskrivning, provtagningar, remisskrivning. Följ gärna med en patient på de undersökningar han/hon ska göra under dagen. Det finns också möjlighet att auskultera på medicinmottagningen när det finns lite att göra på avdelningen. På eftermiddagen hålls sedan eftermiddagsrond. På akutmottagningen kan vi endast ta emot en kandidat åt gången. Detta för att du ska få den tid du behöver för undersökning, genomgång, handledning och handläggning. Det finns möjlighet att gå kvällspass på akutmottagningen. På medicinmottagningen finns en lista där du kan skriva upp vilka dagar du är intresserad av att vara på akutmottagningen. FÖRSTA DAGEN Om du kommer till Eskilstuna med tåg tar du buss 4 till sjukhuset. Resan tar cirka 10 minuter och du ska gå av vid Mälarsjukhusets huvudentré. Direkt till höger innanför huvudentrén ligger medicinmottagningen. I receptionen frågar du efter Ulla Trübenbach. Hon ger en kort presentation av kliniken, svarar på frågor angående boende och ger dig arbetskläder. Du får även passerkort och inloggningsuppgifter för vår datajournal BMS. Kandidatansvarig läkare möter sedan upp för en kort rundvandring och introduktion i datajournalen. Du överlämnas sedan till handledare på respektive avdelning. BOENDE OCH FRITID Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum. Sänglinne och städning ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger precis vid sjukhuset (v g se karta). Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, du ombeds ringa telefon 016-105200 för att få din nyckel till boendet. Om du fått ditt boende på hotell Althea är det inte tillåtet att laga egen mat i pentryt, endast värma mat i mikrovågsugn. V g se särskild bilaga angående boende. En lokal finns iordningställd på sjukhuset för kandidater. I lokalen finns uppehålls- och lunchrum, samt tre datorer. Lokalen finns i E18, plan 6, hiss N, kod 1025. Lunchrummet är ett gemensamt utrymme med annan personal, det förutsätts att alla håller rent efter sig. Hör gärna av dig om du ordnat egen bostad så att boendet hos oss kan avbokas. Efter arbetet finns det för den som vill tillgång till tennisbanor (utomhus), styrketräningslokal, elljusspår m.m. För mer information angående fritidsaktiviteter gå in på www.eskilstuna.se. Innan du slutar kommer vi att ha en kort genomgång av din placering, vi tar då tacksamt emot dina synpunkter. Du kan alltid höra av dig när som helst under din placering om du har synpunkter, vill byta avdelning eller behöver fler förslag på givande sysselsättning under dagen. Ring på interntelefon till kandidatansvariga Georgios Tsapournas 04407, Linda Ärlehag 03130 eller Bo Rejbrand 66975. ÖVRIG INFORMATION Om du blir sjuk under din placering hos oss vill vi att du ringer till Ulla Trübenbach 016-104415 och meddelar detta. Röstbrevlåda finns om hon inte kan ta ditt samtal.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 20

Ta med ett hänglås till omklädningsskåp. För ytterligare frågor innan placeringen hos oss på Mälarsjukhuset startar kan du maila till [email protected], [email protected], [email protected] alt [email protected] Telefon till Mälarsjukhusets växel är 016-103000. VÄLKOMMEN TILL MÄLARSJUKHUSET! Kandidatansvariga Georgios, Linda och Bo Välkommen till din placering på Lungkliniken Mälarsjukhuset! Lungkliniken är placerad i Altheahuset. Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum i landstingets personalbostäder. Städning och sänglinne ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger i samma hus som lungkliniken. Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, kommer du under den tiden ombeds du ringa telefon 016-105200 för att få nyckeln. V g se särskild bilaga angående boendet Har du ordnat med egen bostad är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi kan boka av ditt övernattningsrum. FÖRSTA DAGEN Kom till lungmottagningen kl 08.00 och fråga efter Anne-Maj Lindberg. Hon visar dig lokalerna och ger dig inloggningsuppgifter och introduktion i journalsystemet. Om du får förhinder att komma (sjukdom eller annat skäl) är det viktigt att du meddelar oss. Telefonnummer till Anne-Maj är 016-104509. Lungkliniken på Mälarsjukhuset är specialistklinik för Sörmland och har därför patienter från hela länet. Din placering gäller främst avdelning 36, en gemensam avdelning för lungpatienter och infektionspatienter och här finns de 7 vårdplatser som utgör lungavdelningen. Ronden börjar kl. 9.10. Följ med på ronden som pågår till omkr. 10.30 Följ med avdelningsläkaren i arbetet med klinisk undersökning, beställning av prover och genomgång av provsvar, läkemedelslistor, remisser, in- och utskrivning av patienter. Följ även med sköterskans arbete med artärgasprov, sättande av venös infart, koppla infusion, samt i.m.,i.v. och s.c. injektioner. På lungmottagningen utförs bronkoskopier dagligen i mottagningens behandlingsrum. Du bör vara med på förslagsvis 3 bronkoskopier, fler om du önskar. Här utförs även andra lungmedicinska ingrepp som dränageinläggning, pleurabiopsi och toracocentes, dock oregelbundet. Vi har även patienter som genomgår mellannålsbiopsier. Dessa utförs på radiologiska avd men patienten förbereds och omhändertas på lungmottagningen. Passa gärna på att vara med om tillfälle ges. Vi har radiologirond varje dag 13.15 utom fredagar och du bör delta i den liksom i onkologronden torsdagar 15.00 på lungmottagningen. Det föreslås att du själv blåser din egen spirometri för att bekanta dig med vad som krävs av en patient vid dessa undersökningar. Du bör även tolka resultatet av spirometriundersökning. För din egen

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 21

spirometri, tala med någon av sköterskorna när det finns tillfälle. Passa även på att följa allergisköterskans arbete. Det utförs flitigt pricktester, vanligen med så kallad standardpanel. Var med vid åtminstone någon pricktest samt ta del av allergisköterskans och oxygensköterskans arbete när tillfälle ges. Lycka till!/Anna Öjdahl-Bodén Välkommen till din placering på Geriatriska Sektionen, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna!! Geriatrik vid Mälarsjukhuset är organiserat som en sektion inom Medicinkliniken. Hos oss kommer du att få möta geriatriska patienter inom slutenvård, öppenvård och i eget boende. Våra slutenvårdsplatser är på avdelning 18 GOR, Geriatrisk ortopedisk rehabilitering. Patienterna är multisjuka äldre och har ett akutgeriatriskt slutenvårdsbehov. Vi arbetar teambaserat och du kommer att samarbeta med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist i arbetet runt patienten. Vi tar emot patienter direkt från hemmet, från akutmottagningen eller från andra vårdavdelningar. Vanliga diagnoser inom avdelningen är infektioner, förvirringstillstånd, hjärtsvikt, diabetes, smärta och skador efter fall. Vi har även ett samarbete med ortopedkliniken och tar emot patienter som genomgått vissa ortopediska ingrepp såsom exempelvis höftoperation, amputation. Vi har även konsultansvar gentemot psykiatriska kliniken. Vi har ett Mobilt Närvårdsteam, bemannat med läkare och sjuksköterskor, som träffar äldre patienter i eget boende. De gör bedömningar, uppföljningar, inleder behandling och har möjlighet att direktinlägga på vårdavdelning. På vår Minnesmottagningen utreds och följs patienter, 75 år eller yngre, avseende demenssjukdom eller andra svårvärderade differentialdiagnostiska tillstånd som påverkar minne och tänkande. Även här arbetar vi i team med olika personalgrupper. Vi har även en Allmängeriatrisk mottagning där patienter som vårdats inom slutenvården följs upp innan de utremitteras till primärvården. FÖRSTA DAGEN Om du kommer till Eskilstuna med tåg tar du buss 11 till sjukhuset. Resan tar cirka 10 minuter och du ska gå av vid Mälarsjukhusets huvudentré. Direkt till höger innanför huvudentrén ligger medicinmottagningen. I receptionen frågar du efter Ulla Trübenbach. Hon ger en kort presentation av kliniken, svarar på frågor angående boende och ger dig arbetskläder. Du får även passerkort och inloggningsuppgifter för vår datajournal BMS. Kandidatansvarig läkare möter sedan upp för en kort rundvandring och introduktion i datajournalen. Du överlämnas sedan till handledare på respektive avdelning. Kandidatansvariga gemensamt för Geriatrik och Medicin är ST läkare och heter Karin Lindén 66976 eller Georgios Tsapournas 04407. Arbetet på Geriatriska sektionen liksom Medicinkliniken börjar måndag-torsdag klockan 08.00 med morgonrapport från avgående nattjour. På tisdagar sker sedan vanligen undervisning för AT läkare och kandidater och på onsdagar följs rapporten av en fallpresentation. På fredagar klockan 08.00 är det gemensam föreläsning för all sjukvårdspersonal i sjukhusets aula, därefter följer Avdelningsarbete/Mottagning/Mobila Närvårdsteamet enligt nedan.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 22

VECKOPLANERING: Vecka 1 tisdag-fredag: Du deltar i avdelningsarbete på avdelning 18 GOR. Daglig rond kl 09.30 och 15.30. Teamrond tisdagar och torsdagar. Här arbetar en överläkare och en underläkare, AT eller ST. Auskultationsmöjlighet på allmängeriatrisk mottagning onsdag. Huvudansvarig: öl Malin Engström, sektionsansvarig, geriatrik MSE. Vecka 2 tisdag- fredag: Du deltar på minnesmottagningen och följer det Mobila Närvårdsteamet. Huvudansvarig Minnesmottagningen: öl Marie Holmberg-Clausen Huvudansvarig Mobila Närvårdsteamet: öl Angela Lindstam BOENDE OCH FRITID Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum. Sänglinne och städning ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger precis vid sjukhuset (v g se karta). Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, du ombeds ringa telefon 016-105200 för att få din nyckel till boendet. Om du fått ditt boende på hotell Althea är det inte tillåtet att laga egen mat i pentryt, endast värma mat i mikrovågsugn. V g se särskild bilaga angående boende. En lokal finns iordningställd på sjukhuset för kandidater. I lokalen finns uppehålls- och lunchrum, samt tre datorer. Lokalen finns i E18, plan 6, hiss N, kod 1025. Lunchrummet är ett gemensamt utrymme med annan personal, det förutsätts att alla håller rent efter sig. Hör gärna av dig om du ordnat egen bostad så att boendet hos oss kan avbokas. Efter arbetet finns det för den som vill tillgång till tennisbanor (utomhus), styrketräningslokal, elljusspår m.m. För mer information angående fritidsaktiviteter gå in på www.eskilstuna.se. Innan du slutar kommer vi att ha en kort genomgång av din placering, vi tar då tacksamt emot dina synpunkter. Du kan alltid höra av dig när som helst under din placering om du har synpunkter, vill byta avdelning eller behöver fler förslag på givande sysselsättning under dagen. Ring på interntelefon till kandidatansvariga Karin Lindén 66976 eller Georgios Tsapournas 04407. ÖVRIG INFORMATION Om du blir sjuk under din placering hos oss vill vi att du ringer till Ulla Trübenbach 016-104415 och meddelar detta. Röstbrevlåda finns om hon inte kan ta ditt samtal. Ta med ett hänglås till omklädningsskåp. För ytterligare frågor innan placeringen hos oss på Mälarsjukhuset startar kan du maila till [email protected],se, [email protected] alt [email protected] Telefon till Mälarsjukhusets växel är 016-103000.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 23

BOENDE ESKILSTUNA Hej! Du är inbokad i en av personalbostäderna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Du är välkommen och vi tackar för att du valt vårt boende. Här kommer lite information kring kvittens av nycklar, för att det ska fungera med inflyttning under helger har vi hjälp av Hotel Althea som är bemannade dygnet runt. Vi vill förtydliga att Altheas personal endast är en länk i kedjan och inte kan stå till svars för Personalbostäderna utan bara förmedlar utlämning av nycklarna, återlämning skall ske till entré service. Det kan ta lite tid innan de kommer och öppnar på grund av att de hjälper till på avdelningen under kvällar och helger, vi är tacksamma om du /ni har förståelse för det. Ring på tel: 105200 innan du kommer. Har du synpunkter frågor på personalbostaden får du kontakta oss på telefontiden kl 13,30-14,30 på telefon 016-105719 eller maila oss på personalbostaderksk/[email protected]

Med vänlig hälsning Liisa Sundbom Personalbostäder

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 24

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN till din propp-vecka på Medicinska kliniken vid Falu Lasarett Din placering börjar måndag kl 08:00. Gå in genom lasarettets huvudentré så vi möter dig vid Informationsdisken och visar vägen! Under propp-veckan kommer du att få träffa fyra patienter som du under handledning ska ta anamnes och status på. Vi kommer därefter att ha gemensamma genomgångar av den utskrivna journalen. Det preliminära schemat är så här: Måndag

08.00-08.30 10.35-12.00

Måndag

08:30-10:30

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 12:0008:00-12:00 12:00-

Aktivitet Introduktion, sekretess, passerkort, sjukhuskläder TakeCare och diktering

Ansvarig Ing-Mari Ögren Karina Johansson

Lokal Huvudentrén Medicinexp

Journalskrivning, anamnes och status Remisser, rondrutiner, läkemedelslistor Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Hemfärd!

Malin Sirén

Neurologmott konferens

Se separat schema

Se separat schema Neurologmott konferens Se separat schema Neurologmott konferens Se separat schema Neurologmott konferens Se separat schema Neurologmott konferens

Se separat schema Se separat schema Se separat schema

Boende för kandidater vid placering i Falun För alla läkarstudenter med placering i Falun erbjuder vi boende på vårt patienthotell Ängsklockan eller Hotell Grand Falun vid hög belastning. Det finns självklart också möjlighet att dela rum på Ängsklockan om man så önskar. Ängsklockan ligger i anslutning till parkeringen vid lasarettet och Hotel Grand Falun ligger ca 500 m nedanför lasarettet ner mot centrum. Inför din placering i Falun vill vi att du själv kontaktar Ängsklockan för bokning av boende. Boka boende snarast, minst 2 veckor innan, genom att kontakta Ängsklockan, Gunilla eller Lena, via telefon 023-49 09 37 eller via e-post [email protected] OBS DU som kandidat MÅSTE avboka ditt boende om placeringen ändras eller du blir sjuk. Mycket viktigt då vi har fler kandidater än rum och vill slippa dyra hotellkostnader om vi absolut inte måste. Vi hoppas att du kan respektera detta så att så många som möjligt kan få bo på vårt populära Ängsklockan. Om du har möjlighet att själv ordna ditt boende hos föräldrar, kamrater mm står vi för busskort eller milersättning vid användning av egen bil. Kontakta då [email protected] eller 023-49 06 95, Eva finns på AT-centrum på plan 2. Frukost serveras i Ängsklockans matsal (kl 07:15–09:00); för lunch finns lasarettsmatsalen (kl 10:45-13:30). Middag (kl 16:30-17:30) kan du beställa på Ängsklockan, fyll i beställningspärm senast kl 13.00 dagen innan. Pris 65 kr. Lakan och handdukar ingår. Glöm inte att presentera dig för personalen på Ängsklockan! Det är mest praktiskt om du kommer till Falun kvällen innan din tjänstgöring börjar. Kommer du med tåg ser du lasarettet snett uppåt höger; det ligger c:a 600 meter från järnvägsstationen. Kommer du med bil, så finner du patienthotellet om du tar första avtagsväg till höger när du svängt in mot lasarettet (före parkeringen). Du parkerar bäst längst in mot skogen på personalplatserna, men då måste du ha ett parkeringstillstånd – hör av dig så skickar vi över sådant! Personal finns på Ängsklockan måndag-fredag kl 06:30-13.00; tfn 023-49 09 37. Kommer du annan tid: Ring 070-582 35 85 (= lasarettets bevakningsservice, fungerar helg- som vardag dygnet runt), så kommer en vakt och släpper in dig på hotellet. Frågor? Kontakta i första hand Ing-Marie Ögren, alternativt Malin Sirén. Hjärtligt välkommen! Malin Sirén ST-läkare Studentansvarig medicinkliniken

Ing-Marie Ögren Administratör 023-492355, [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 25

Regionplacering vid medicinkliniken, Falu lasarett Mycket välkommen till klinisk tjänstgöring på Medicinkliniken på Falu Lasarett Din placering börjar här tisdag morgon och vi träffas då på Medicinklinikens kafferum. Gå in genom Lasarettets huvudentré så möter vi Dig vid Informationsdisken klockan 08.00 och visar vägen! Vid morgonmötet får du information om din placering och får träffa din handledare. Det är alltså bäst om Du kommer till Falun på måndag kväll. Skulle det vara omöjligt att komma upp till då: meddela Ing-Marie senast en vecka före så får vi försöka arrangera på bästa sätt ändå. Angående boendet - se nästa sida! Frågor Kontakta i första hand dr Malin Sirén; om ej i tjänst, kontakta Ing-Marie! Än en gång hjärtligt välkommen Hösten -09 Malin Sirén [email protected] 023 – 492000, be växeln söka

Ing-Marie Ögren [email protected] 023-492355, sökarnr 32 119

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 26

Välkommen till din kliniska tjänstgöring vid GerRehab på Falu lasarett! På vår geriatriska avdelning 58 har vi 19 vårdplatser. Där vårdas strokepatienter med rehabbehov och patienter för ortopedisk rehab. Vidare finns enstaka platser för allmängeriatrik och trygghetsplatser för MOH (=Medicinskt omfattande Hemsjukvård). Vi har även läkaransvaret för kommunens korttidsplatser samt några särskilda boenden (SÄBO). Vår öppenvårdsverksamhet består av minnes- samt strokemottagning. Inom kliniken finns också Rehabmedicinsk verksamhet med 10 vpl och öppenvård. Målet för din placering är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och få en inblick i teamarbetet med övriga yrkeskategorier. Din placering här börjar tisdag morgon kl 09.00. Först träffar du sekreterare Birgitta Hermansson hus/ingång R, plan 3, som förser dig med skåp och kläder och sedan får du gå igenom hantering av datajournalprogrammet Melior/TakeCare. Därefter får du träffa din handledare. Tjänstgöringstid är tisdag - fredag 8.15 - 16. För resor och boende, se separat PM nedan. Glöm inte att fylla i kursvärderingen på nätet angående din placering hos oss!

Kontaktpersoner: Sekreterare Birgitta Hermansson, tel: 023-492371 eller [email protected] Handledare Barbro Liss, tel: 023- 490387 Verksamhetschef Lotta Jansson tel: 023- 491561

Falu Lasarett 791 82 Falun

Telefon 023-49 20 00 vx

Telefax 023-49 08 94

Postgiro 454 40 51---8

Department of Geriatrics and Rehabilitationmedicine Falu Hospital S-791 82 Falun

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 27

Boende i Falun För alla läkarstudenter med placering i Falun erbjuder vi boende på vårt patienthotell Ängsklockan eller Hotell Grand Falun vid hög belastning. Det finns självklart också möjlighet att dela rum på Ängsklockan om man så önskar. Ängsklockan ligger i anslutning till parkeringen vid lasarettet och Hotel Grand Falun ligger ca 500 m nedanför lasarettet ner mot centrum. Inför din placering i Falun vill vi att du själv kontaktar Ängsklockan för bokning av boende. Boka boende snarast, minst 2 veckor innan, genom att kontakta Ängsklockan, Gunilla eller Lena, via telefon 023-49 09 37 eller via e-post [email protected] OBS DU som kandidat MÅSTE avboka ditt boende om placeringen ändras eller du blir sjuk. Mycket viktigt då vi har fler kandidater än rum och vill slippa dyra hotellkostnader om vi absolut inte måste. Vi hoppas att du kan respektera detta så att så många som möjligt kan få bo på vårt populära Ängsklockan. Om du har möjlighet att själv ordna ditt boende hos föräldrar, kamrater mm står vi för busskort eller milersättning vid användning av egen bil. Kontakta då [email protected] eller 023-49 06 95, Eva finns på AT-centrum på plan 2. Frukost serveras i Ängsklockans matsal (kl 07:15–09:00); för lunch finns lasarettsmatsalen (kl 10:4513:30). Middag (kl 16:30-17:30) kan du beställa på Ängsklockan, fyll i beställningspärm senast kl 13.00 dagen innan. Pris 65 kr. Lakan och handdukar ingår. Glöm inte att presentera dig för personalen på Ängsklockan! Det är mest praktiskt om du kommer till Falun kvällen innan din tjänstgöring börjar. Kommer du med tåg ser du lasarettet snett uppåt höger; det ligger c:a 600 meter från järnvägsstationen. Kommer du med bil, så finner du patienthotellet om du tar första avtagsväg till höger när du svängt in mot lasarettet (före parkeringen). Du parkerar bäst längst in mot skogen på personalplatserna, men då måste du ha ett parkeringstillstånd – hör av dig så skickar vi över sådant! Personal finns på Ängsklockan måndag-fredag kl 06:30-13.00; tfn 023-49 09 37. Kommer du annan tid: Ring 070-582 35 85 (bevakningsservice, fungerar helg- som vardag dygnet runt), så kommer en vakt och släpper in dig på hotellet.

Hjärtligt välkommen till Falun! Studierektorerna och klinikerna på Falu lasarett

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

Välkommen till Gävle sjukhus

Se

www.lg.se/lakarstudent

140416(CO) 28

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

Välkommen till Hudiksvalls sjukhus

Se

www.lg.se/lakarstudent

140416(CO) 29

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 30

Välkommen till din kliniska tjänstgöring vid Geriatriken på Centralsjukhuset i Karlstad! Avd 8 NÄVA (Närsjukvårdsavdelning) är en akutgeriatrisk avdelning för multisjuka äldre. Där finna 24 vårdplatser och omsättningen är ganska stor med flera utskrivningar varje dag. De flesta patienterna kommer direkt från akuten (där man har speciella ”äldre”-sköterskor), från andra vårdavdelningar eller via direktinläggningar av distriktsläkare (utan att passera akutmottagningen). De vanligaste diagnoser är infektioner, hjärtproblem och cerebrovaskulära händelser. Du kommer att få ansvara under handledning för några patienter, och följa deras behandling, rehabilitering och planering inför utskrivning. Målet för din placering är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och få en inblick i team-arbetet med paramedicinarna. Överläkare Hans Dahlberg är din handledare på avdelningen och avdelningschefen heter Anna-Karin Larsson. På avdelningen arbetar dessutom i regel ytterligare 2 läkare som är AT eller ST-läkare. Det finns också en Minnesmottagning där Överläkare Ragnar Åstrand är verksam. Det är önskvärt att du auskulterar ½-1 dag där och får viss inblick i psykogeriatrisk verksamhet. Din placering börjar här tisdag morgon och vi träffas kl 8.00 i hus 24, hiss S, plan 2 (hos Paula Holmedahl. Bifogar information om bostad. Viktigt att ringa hyresvärden några dagar innan du kommer. Hon brukar hämta vid järnvägsstationen Glöm inte att fylla i kursvärderingen angående din placering hos oss på nätet! Kontaktpersoner: Hans Dahlberg, överläkare geriatrik, [email protected] 054-61 60 14 Paula Holmedahl., med adm, [email protected] 054-61 58 76

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 31

LITEN HJÄLPREDA FRÅN A TILL Ö - KARLSTAD Apotek

Finns vid huvudentrén.

Bankomat

Finns vid huvudentrén bakom informationsdisken.

Bibliotek

Finns vid personalmatsalen. Tillgång till datorer. Mycket kunnig och hjälpsam personal. De hjälper gärna till med Medlinesökningar. Öppettider 10-16.

Bostad

Bokas via [email protected] tel 054-61 90 61.

Brevlåda

Finns vid huvudentrén.

Datorer

Finns på biblioteket och på underläkarexp (se exp).Biblioteket har också datorer där du kommer ut på internet.

Expeditioner

Finns på avdelningarna. Exp för underläkare finns på plan 1, hiss F.

Klädbyte

Finns speciellt klädbytesförråd. Inf om detta första tjänstgöringsdagen.

Konferensrum

Ligger på vägen till matsalen. Passerkort krävs. De flesta klinik-möten hålls här.

Matsalar

Personalmatsalen serverar bra mat och har mycket att välja på. En lunch

kostar 55-60 kr. Patienthotellet ligger vid huvudentrén och har mycket bra mat där även sallad och efterrätt ingår. Lunchen kostar 74 kr. OBS! Personalkläder ej tillåtna. Cafeteria finns vid huvudingången och där kan man köpa små-rätter. På alla ställen finns möjlighet till "hämtmat".

Mottagningar

Målsättningen är att dessa ska ligga bredvid resp avdelningen men detta är ännu inte fullt genomfört.

Namnskylt

Ska alltid bäras och ska förutom för- och efternamn ange att du är läkarstuderande.

Omklädning

Du kommer första dagen att tilldelas ett skåp. Ta därför med ett hänglås. Passerkort behövs.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 32

Passerkort

Då många dörrar öppnas medkort får du ett sådant första dagen. Detta måste återlämnas vid tjänstgöringens slut.

Praktiska frågor

Om de inte har direkt med avd arbetet att göra besvaras dessa i första hand av Paula Holmedahl, tfn 61 58 76, e-post [email protected]

Telefonväxel

Numret utifrån är 054-61 50 00. För att ringa ut slår du 00 före numret.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 33

Välkommen till Medicinkliniken Västmanlands sjukhus Köping! Du tillhör de läkarkandidater som under terminen kommer att bli placerad i Köping. Du kommer att arbeta under handledning och i stort sett följa underläkarnas veckoschema. Arbetstid måndag - torsdag 07.30 - 16.15, fredag 07.30 - 15.00. Schema där det anges vilken avdelning Du kommer att arbeta på och namnet på Din handledare får Du när Du kommer till medicinmottagningen.

Vi träffas på medicinklinikens mottagning kl 07:30, ingång 1, plan 2. Jag kommer då att gå igenom de praktiska detaljerna, presentera medicinkliniken, akutmottagningen och biblioteket. Vi har även reserverat ett rum på STF Vandrarhem Tre Knektar som ligger på promenadavstånd från lasarettet. Det är bokat från kvällen innan du börjar här. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obs! Om du beräknar anlända efter kl 19.00 måste du ringa till Vandrarhemmet för att få en kod till ytterdörren. Rumsnyckeln lägger de sedan i ett fack. Öppettider reception 08.00-10.00 och 17.00-19.00 vardagar Telefon reception 0221-244 95 Telefontid 08.00-10.00 och 17.00-19.00 Besöksadress Ågärdsgatan 2 D, 731 32 Köping ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rummet disponerar du under hela tiden du är i Köping. På rummet finns pentry med köksredskap och toalett. Gemensam dusch i korridoren. På rummet finns även kabel-TV, nätuppkoppling och storbildsLCD. Sänglinne och handdukar ingår. Fri parkering. Inför din placering i Köping vill vi att du i god tid kontaktar sekreterare Christina Ulander, medicinmottagningen och bekräftar att du kommer. Meddela även om du ändrat din placering eller har ordnat eget boende under placeringen. Tfn 0221-261 25. Medicinkliniken har 84 vårdplatser fördelade på en hjärtintesivavdelning och 3 internmedicinska vårdavdelningar med profilering hjärta, stroke, rehabilitering och gastroenterologi. Medicinsk akutmottagning med dygnet-runt-verksamhet. Vi har även medicin-, diabetes-, dietist-, Waran-, pacemaker-, hjärtsvikts-, hjärtrehabiliterings-, njursvikts- och endoskopimottagning. Övrig verksamhet är dagmedicin, neurolog- och infektionskonsult samt fys labb. På lasarettet finns en träningslokal. För att få tillträde dit kan du boka en tid för genomgång/visning av träningsredskapen. Bokas via receptionen i Västerås. Tfn 021-17 32 24, 8.00-12.00 och 13.00-16.00. Järnvägs-/busstation cirka 5 minuters gångavstånd från lasarettet. Övrig information: Om du blir sjuk under din placering hos oss vill vi att du ringer till Christina Ulander, tfn 0221-261 25 och meddelar detta. Röstbrevlåda finns om hon inte kan ta ditt samtal. Väl mött! Jan Saaf Studierektor för medicinkliniken [email protected] Tfn 0221-261 23

Christina Ulander Kontaktperson [email protected] Tfn 0221-261 25

___________________________________________________________________________________________________________________________ Postadress Besöksadress Telefon Telefax Köpings lasarett Glasgatan 27 0221-26000 vx 0221-26515 731 81 Köping

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 34

Välkommen till Medicinkliniken i Nyköping! Vi på Medicinkliniken i Nyköping ser fram emot att ha dig som kandidater hos oss under våren 2014! Nyköping är en lagom stor stad vid Östersjön cirka en timme söder om Stockholm. Vi har nära till naturen och den vackra skärgården. Nyköpings lasarett, som är ett länsdelssjukhus, har ett upptagningsområde på cirka 80 000 invånare och har en fullvärdig akutmottagning, mottagningar och slutenvård inom medicin, ortopedi, kirurgi, kvinnoklinik – inkl. förlossning, rehabilitering, psykiatri samt öppenvård för ÖNH, ögon och barn. Hos oss finns allmän endokrinologi/diabetologi men inte den högspecialiserade delen. Under din placering hos oss planerar vi in så mycket endo/diab som möjligt och, om det går rent schematekniskt, deltagande i thyreoideaoperationer (kirurgen är helt enkelt inte alltid här). Eftersom diabetesvården är en mycket stor del av endo/diab och viktigt för alla läkare att kunna bra, kommer en hel del av tiden att handla om den inklusive auskultation hos diabetessjuksköterska och dietist. Du kommer också att få se en del allmän internmedicin. Det finns stort utrymme för dig att välja vad du vill förutom endo/diab. Önskar du boende under din placering måste du själv anmäla detta till Landstingets utbildningssamordnare, telefon 0155-247421. Du kommer att bo på E-huset, 50 meter från sjukhuset, där många AT-läkare och vikarierande underläkare bor. Sänglinne samt slutstädning ingår. Nyckel finns att hämta i entréservice på vardagar mellan klockan 7-16. Behöver nyckel hämtas ut annan tid görs detta enligt överenskommelse. Inför din placering behöver du hämta ut ett reservkort vid sjukhusets entréservice. Kortet krävs för inloggning till landstingets datajournalsystem. I samband med att reservkortet lämnas ut måste du kunna visa upp giltig legitimation. För mer information om reservkort i Landstinget Sörmland, besök gärna landstingets hemsida http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Jobba-hos-oss/Jobba-hos-oss/Utbildningar-inomlandstinget/Klinisk-utbildning-VFU-APL-LIA/Rutiner-reservkort-for-studerande-i-VFULIA/Informationang-reservkort-till-studerande-i-VFULIA-/ Till Nyköping tar man sig enklast med bil eller med tåg. På motorvägen är det skyltat till lasarettet - andra avfarten till Nyköping norrifrån räknat. Från tågstationen är det fem minuters promenad. Första måndagen kommer du till medicinmottagningen, plan 2, klockan 8. Där får du hjälp med vårdkläder, var du kan byta om samt att träffa den som är ansvarig för dig under placeringen. Denna ger dig mer information om ditt schema. Underläkarna har en bra sammanhållning, bl a spelar innebandy en gång i veckan. Det finns en hel del andra aktiviteter att välja på. Du kan läsa mer under Nyköpings Kommuns hemsida: www.nykoping.se Nyköping har också ett bra utbud av restauranger och pubar, fråga dig fram.

Varmt välkommen! Vibeke Bergmark, överläkare [email protected] 0155-24 50 00 (vx) Kristian Wearn-Bugge, överläkare, verksamhetschef [email protected] Marina Noren, klinikadministratör [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 35

Välkommen till Akutplacering i Nyköping! Vi akutläkare i Nyköping ser mycket fram emot att ha er kandidater hos oss under våren 2014. Nyköping är en liten stad vid Östersjön 1 timme söder om Stockholm. Vi har nära till naturen och den vackra skärgården. Nyköpings Lasarett, som är ett länsdelssjukhus har ett upptagningsområde på ca 80 000 invånare. Vi har en välfungerande klinik med en mycket trevlig arbetsmiljö. Förutom pass med akutläkare kommer du få följa akut- samt ambulanssjuksköterskor samt hospitera på vår akutvårdsavdelning (AVA). På akutmottagningen får ni möjlighet att träffa patienter från många specialiteter såsom medicin, kirurgi, ortopedi och barn. Till Nyköping tar man sig enklast med bil eller med tåg. På motorvägen är det skyltat till Lasarettet, andra avfarten till Nyköping norrifrån räknat. Från tågstationen är det 5 minuters promenad. Önskar du boende under din placering måste du själv anmäla detta till Landstingets utbildningssamordnare, telefon 0155-247421. Du kommer att bo på E-huset, 50 meter från sjukhuset, där många AT-läkare och vik UL bor. Sänglinne samt slutstädning ingår. Nyckel finns att hämta i entreservice på vardagar mellan klockan 7-16. Inför din placering behöver du hämta ut ett reservkort i entreservice som krävs vid inloggning till Landstingets datajournaler. I entreservice har de en beställningsblankett, det du behöver ta med dig är en giltig legitimation. För mer information om reservkort i Landstinget Sörmland, besök gärna Landstingets hemsida http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Jobba-hos-oss/Jobba-hos-oss/Utbildningar-inomlandstinget/Klinisk-utbildning-VFU-APL-LIA/Rutiner-reservkort-for-studerande-i-VFULIA/Informationang-reservkort-till-studerande-i-VFULIA-/

Första tisdagen går du in till akutvårdsavdelningen på entreplan klockan 07.00, gå hela korridoren ner och uppför halvtrappan så når du vårt fikarum där vi har morgonmöte kl 07.00. Där får du hjälp att hitta kläder och ett rum att byta om i. Ta med ett hänglås till klädskåpet. Vanligtvis finns akutläkare på plats som handledare som börjar kl 07.00. Vissa /dagar veckor börjar tjänstgörande akutläkare istället lite senare på dagen så det är bra om du är lite flexibel beträffande exakta tjänstgöringstider. De dagar/veckor akutläkare saknas kan det vara intressant att istället följa med ett skötersketeam, åka med ambulansen, auskultera på akutvårdsavdelningen alternativt följa med någon av de vanliga primärjourerna inom medicin resp ortopedi/kirurgi. För mer information om Nyköping samt aktiviteter, besök gärna Nyköpings kommuns hemsida: www.nykoping.se

Varmt välkommen! Olof Rydin, kandidatansvarig [email protected], 0155-245000 (vx) Vårdenhetschefer Raija Ringberger och Charlotta Påhlman-Lind

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 36

Information till medicine kandidater T5 och T6 som skall tjänstgöra vid Västmanlands sjukhus i Västerås Obs! Gällande geriatrik, se nästa sida!

Hej och välkommen till Medicinkliniken i Västerås! Du tillhör de läkarkandidater som kommer att bli placerad i Västerås. Vid ankomsten får du ett schema där det framgår vilken avdelning du kommer att arbeta på. Du kommer att arbeta under handledning och i stort sett följa underläkarnas veckoschema. Jag vill påpeka att schemat är preliminärt och att en del säkert kommer att ändras på vägen. Namnet på din handledare framgår av schemat. Speciell information till medicinkandidater T5 med placering på akuten Två av dessa tre veckor är placering på medicinakuten, den tredje veckan går ni på kirurgakuten. Vem som går vilken vecka på kirurgakuten gör ni upp sinsemellan. Arbetstiderna på medicinakuten är 08:00-16:30 respektive 12:00-20:00 vem som tar vilket pass gör ni upp sinsemellan. Detta gäller ej fredagar då ges er båda möjlighet att gå förmiddagspasset 08:00-16:30. För er som är placerade på medicinakuten ges möjlighet att gå nattskift, företrädesvis natten mellan torsdag-fredag, men ej båda samtidigt. För den som är placerad på kirurgakuten ges ej möjlighet att gå nattpass. Nattpasset innebär 21:00-08:00 ersätter två stycken dagpass. Nu kan vi även erbjuda praktik en dag på ambulansen. Ni som vill prova på detta vänligen ta kontakt med Gert Karlsson via mejladress: [email protected] er första dag på akutenplaceringen (ambulansen tillhandahåller arbetskläder, medtag matlåda). OBS! Den första dagen ska alla infinna sig till klockan 10:00 för introduktionen. Gå direkt till ID-Foto ingång 13 för att hämta ut det datakort du kommer att behöva under praktiktiden (OBS ta med legitimation), därefter går du till medicinklinikens mottagning på plan 4. Vi träffas på medicinklinikens mottagning kl 10.00, ingång 2 plan 4. (OBS! läkarkandidater termin 6 kan komma redan på måndagar om schemat på skolan så tillåter). Du kommer först att mötas av sekr. Maria Thorsén kommer att förse dig med sjukhuskläder, visar omklädningsrum, lunchrum osv. OBS ta med eget hänglås till klädskåp, sekr Maria Thorsén kommer också att ombesörja rapport av ev. frånvaro. Jag ansluter cirka 10.30 för att gå igenom de praktiska detaljerna, presentera medicinkliniken, akutmottagningen och biblioteket samt lämna av Er på resp. avdelning. Katarina Ringström (tel 021-17 59 72) administrerar boendet för dig som väljer att inte dagpendla. Du som önskar bo kvar i Västerås ska kontakta Katarina via mail [email protected] för att boka ett rum. Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast 12.00 torsdag före ankomst. Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i rummen.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 37

Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera. Nyckel till boendet hämtas efter överenskommelse. För den intresserade finns möjlighet att kostnadsfritt träna på World Class träningsinstitut. Buss 773 och 774 avgår från Centralstationen i Uppsala och stannar vid lasarettet. Väl mött! Thorsten Hagberg Huvudhandledare [email protected]

Välkommen till Geriatriska kliniken, Närsjukhuset Västerås ! Du tillhör de läkarstudenter som under terminen kommer att vara placerad hos oss i Västerås. Du kommer att arbeta under handledning och främst följa läkarnas veckoschema. Arbetstider är: tisdag – torsdag 8.00 – 16.30 och fredag 8.00 – 14.00 Du kommer bland annat att arbeta i Sveriges Nyaste Vårdbyggnad! Schemat får du första dagen liksom namn på din handledare. Nycklar och Cosmic-kort får du av Kerstin Grandin på mottagningen tel 021-175564 och det är också henne du ringer vid eventuell sjukanmälan.

Vi träffas på Geriatrikmottagningen tisdag morgon kl 8.00! Geriatrikmottagningen ligger på Västmanlands sjukhus Västerås (tidigare Centrallasarettet Västerås) Ingång 2, plan 9. Katarina Ringström (tel 021-17 59 72) administrerar boendet för dig som väljer att inte dagpendla. Du som önskar bo kvar i Västerås ska kontakta Katarina via mail [email protected] för att boka ett rum. Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast 12.00 torsdag före ankomst. Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i rummen. Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera. Nyckel till boendet hämtas efter överenskommelse. För den intresserade finns möjlighet att kostnadsfritt träna på nJoy träningsinstitut. Till Västerås går länsbussar från Uppsala som stannar vid hållplats Knektgatan (lasarettet). Om du kör bil finns P-kort att köpa för 20 kr/dag i Informationen Ingång 1. Om du har några frågor, hör av dig!

VÄL MÖTT! Katarina Schüttler Specialistläkare [email protected] 021-175571

Lisa Eriksson-Rehnman ST-läkare [email protected] 021-175568

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 38

Samtliga parkeringsplatser är avgiftsbelagda

Studierektorsexp samt boendekorr.

ID-foto

Barnkliniken Kirurgklin Kärlkirurgen Huvudentré Medicinklin Fysiologklin Neurologen Urologklin Reumatologklin

Ortopedklin

Busshållplats 804

Psykiatri slutenvård Centrum för klinisk forskning

Akutmott

Onkologklin

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 39

Välkommen till Södertälje sjukhus och VO Geriatrik-Medicin Södertälje sjukhus är ett akutsjukhus som erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik (barnmedicin), öron-näsa-halssjukvård, geriatrik och palliativ vård. På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik. Vår akutmottagning och BB/Förlossning har öppet dygnet runt. Verksamhetsområde Geriatrik-Medicin innefattar geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), läkarinsatser i särskilda boenden i kommunerna Salem och Nykvarn och internmedicin. Internmedicin innefattar all akut- och större delen av all planerad invärtesmedicinsk sjukvård i Södertälje, Nykvarns och Salems kommuner. Verksamheten på Medicin domineras av akut specialistvård inom de stora folksjukdomarna stroke, diabetes, hjärt- och lungsjukdomar. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och förutom primärjouren finns alltid en specialistkompetent läkare tillgänglig. Sjukhusets intensivvårdsavdelning fungerar både för vanlig intensivvård och som hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) samt medicinsk övervakning av svårt sjuka patienter. Primärvården, hemtjänsten och den högspecialiserade vården vid Karolinska universitetssjukhuset är viktiga samarbetspartners. Inom den geriatriska slutenvården tas patienter emot för rehabilitering och behandling av åldersrelaterade sjukdomar. Intagning kan ske direkt dygnet runt från akutmottagning eller via remiss från primärvård och annan öppenvård men också för eftervård från akutsjukhuset. Inom den geriatriska öppenvården tas patienter emot för demensutredning enligt vårdprogrammet samt för återbesök för uppföljning efter slutenvård.

Praktisk information Första dagen Första dagen börjar kl 08.00 med praktisk information av Chefssekreterare Carina Arndt, 0855024302. Du hittar henne i hus 6 på plan 5. När du kommer in igenom huvudentrén går du till höger och in genom korridoren till vänster förbi apoteket. Efter apoteket kommer du till en blå hiss, åk upp till plan 5. På plan 5 går du snett till höger rakt fram. Slår koden 9876 och du är inne i medicinläkarnas korridor. Fråga efter Carina.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 40

Passerkort och inloggning Du får inloggning och låna ett passerkort som du har under din placering. Detta får du första dagen av Carina Arndt. Klädskåp Tag med ett hänglås till klädskåpet som du får under din placering. Sjuk- och friskanmälan Om du blir sjuk under din placering ring till vår telefonsvarare för sjukanmälan som har nr 0855024418. Tala om ditt namn och var du ska vara placerad. Ring innan kl 07.30. Ring också till telefonsvarare för att tala om när du är frisk igen. Lunch Sodexos restaurang finns i hus 8 plan 4. Den är öppen mellan kl 11-14. Kontaktinformation Administrativ kontakt: Carina Arndt, Chefssekreterare, 08-55024302, [email protected] Kontaktperson akutsjv: Gerold Kretschmar, Akutläkare, 08-55024470, [email protected] Kontaktperson Hjärtkärl: Ammar Elias, Specialistläkare, 08-55024438, [email protected] Kontaktperson Geriatrik: Noemi Katz, Specialistläkare, 08-55024394, [email protected] Kontaktperson Endokrinologi: Helen Hellberg, Specialistläkare, 08-55024000, [email protected]

Information om dina olika placeringar på VO Geriatrik-Medicin Akutsjukvård Vi vill hälsa er välkomna till akutmottagningen på Södertälje sjukhus. Nedan följer information kring akutmottagningen, arbetssätt, arbetstider och annat. På Södertälje sjukhus tar vi emot patienter inom de flesta specialiteter. Visserligen har vi ingen ögoneller hudjour på huset, patienterna kommer ändå. Samma gäller barn, vi har ingen barnakut men det kommer ungefär 2000 barn om året, mest kirurgiska och ortopediska fall. Sammanlagt har vi ungefär 30 000 patienter om året. Vi jobbar med 3 specialister i akutsjukvård, på vardagar bemannar de akutmottagningen från 07.00 till 21.30. Dessutom har AT- och ST läkare samt vikarier placeringar på akutmottagningen. Vi triagerar enligt RETTS. Akutläkarnas morgonpass börjar 07.00 och 08.00. Kvällspasset börjar 13.00. På morgonen brukar vi hålla en 15 minuters utbildning för personalen, ungefär kl. 07.15. Kl. 07.35 är ortopedernas röntgenrond, det är nyttig att vara med där, man ser sina bilder från dagen innan. Kl. 08.00 är det medicinernas morgonmöte, även detta är nyttig, man får återkoppling från dagen innan och främst från natten. Akutläkarna är med på alla larm, de tar egna patienter och tillfrågas av de andra läkarna vid behov. Vi tar alla patienter som kommer till akutmottagningen, bortsett från gynekologpatienterna.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 41

Vi har 2 akutrum, utrustade med allt som krävs för att ta hand om kritisk sjuka patienter. På akuten har vi en ultraljudsmaskin som används flitigt. När ni kommer till oss kommer ni för det mesta att gå med akutläkaren. Det är viktigt att ni tar egna initiativ och frågar och går med till alla larm så snart ni hör att larmklockan ringer. Ni kommer även att få gå med en sköterska för att få förståelse för deras arbete, dessutom får ni lära er hur man genomför venpunktioner och att sätta nål. Även andra saker såsom urinkateter får ni lära er. Eventuellt kan vi erbjuda en ambulansplacering, det är dock inte helt säkert. Oftast brukar det dock fungera. Vi hoppas att ni kommer få en intressant tid hos oss på akutmottagningen. Med vänlig hälsning Gerold Kretschmar Överläkare, Medicinsk ledningsansvarig

Hjärt- kärl 1 Medicin har tre avdelningar varav en hjärtavdelning. Hjärtkärl patienter kan vårdas på alla tre avdelningar. Ronden på avdelningarna är alltid Kl: 0900. Avd 10: är huvudsakligen en hjärtavdelning men det förekommer också andra sjukdomsgrupper som på alla andra mindre sjukhus. Vad gäller hjärtpatienter så vårdas här patienter med bröstsmärtor som genomgår ”Hjärtövervak” där man följer troponinkurva samt EKG övervakning. Patienter som konstateras ha hjärtinfarkt förs över till karolinska sjukhuset för coronärangiografi och eventuell PCI behandling. En annan vanlig grupp hjärtpatienter är arytmier. Där har vi möjlighet för arytmi övervakning för att konstatera eventuella brady- eller tackyarytmier. Avd 8: är en avdelning med strokeinriktning. Patienter med stroke (tromboembolisk eller hemoragisk) vårdas där. Här jobbar erfarna sköterskor och paramedicinisk personal med att vårda patienterna tills de klarar den akuta fasen och blir färdiga för rehabilitering. Avd 19: är en allmän internmedicinsk avdelning med diverse sjukdomsgrupper, exempelvis KOLexacerbationer. Antalet medicinpatienter på denna avdelning varierar mycket varför kandidater i första hand placeras på avd 8 och 10.

Med vänlig hälsning

Ammar Elias Specialistläkare .

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 42

Geriatrik Välkommen till Geriatriken där ni kommer att vara placerade på avdelning 20. På denna avdelning är inriktningen i huvudsak ortopedisk samt stroke rehabilitering men här vårdas även allmängeriatriska patienter. Under geriatrikplaceringen kommer ni att få möjlighet att vara med på minnesmottagningen och multisjukamottagningen. Handledare kommer att vara Överläkare Maha Elias vecka 9 och Överläkare Yakoub Malki vecka 10-12. Med vänlig hälsning Noemi Katz Specialistläkare

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 43

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde medicinska specialiteter

Välkommen till enheten för intern- och rehabiliteringsmedicin samt Akutmottagning, Visby Lasarett Organisation och Verksamhet Enheten för intern- och rehabiliteringsmedicin på Visby lasarett svarar såväl för medicinsk akutsjukvård som specialistsjukvård för Gotlands 58 000 invånare. Sommartid, framförallt under juli-augusti månad kan befolkningsunderlaget i vissa fall bli mångdubbelt större. Någon högspecialiserad vård bedrivs inte här utan denna ges på sjukhus på fastlandet, i första hand i Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset. Enheten ingår i Verksamhetsområde medicinska specialiteter (tillsammans med enheten för infektions- och lungsjukdomar, samt enheten för hudsjukdomar) och leds av en verksamhetsområdeschef som till sitt stöd har en ledningsgrupp där specialitetsföreträdare för de olika enheterna ingår.

Bostad Varmt välkommen till oss i Visby! Din Bostadsadress är Åhsbergsgatan 9, Visby. I samma hus finns Laila Larsson. Du måste kontakta Laila Larsson, Bostadsservice tel 0498 268048 innan du kommer. Ring veckan innan avresa. Läkarstuderande från Uppsala bereds bostad på samma våningsplan. Bostaden är belägen mycket nära sjukhuset, 200 m från huvudingången. Nyckeln kan avhämtas direkt hos Laila på dagtid och på akuten övrig tid. Sänglinne ingår givetvis i utrustningen vi tillhandahåller. Kök finns. Medtag gärna frukost till första dagen om du anländer sent på kvällen. ICA-affären ligger ca 500 meter ifrån bostaden. Städning. Viktigt att rummet är helt städat när efterföljande student kommer.

Introduktion I din första vecka ges introduktion inför den verksamhetsförlagda utbildningen här. Den första tisdagen kl 0900, varje gång ny student anländer. Samling i huvudentrén Visby lasarett. Kl 0900 Kl 0930 Kl 1000 Kl Ca 1030

Allmän introduktion Fotografering passerkort Visning och genomgång av TakeCare Rundvisning av Visby lasarett På Plats!

Barbro Hejdenberg Ronsten Claes-Erik Lindhe Sandra Södergren Barbro Hejdenberg Ronsten

Ledning Verksamhetsområdeschef Thomas Karte telefon 0498-26 84 37 alt 070-736 25 25, e-post: [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 44

Samordnare/koordinator Barbro Hejdenberg Ronsten Telefon 0498-268976 alt 0703268042, e-post [email protected] Chefssekreterare Sandra Södergren har sin expedition i överläkarvillan, ordinarie arbetstid vardagar 08.00-16.00. Hit kan du vända dig för hjälp med passerkort, behörigheter för intranät samt TakeCare, telefoni, blanketter, allmänna frågor m.m. Tel 0498-268969 alternativt 070-447 79 79 eller [email protected]

Schema Ordinarie arbetstid är kl 08.00 (07.30)-16.30, 30 minuters lunch. Observera att möjlighet till flexibla tider finns. Meddela om du önskar följa en primärjour eller andra tider. Arbetstider primärjour, vardagar 20.30–09.00, lördagar/dag för helgdag samt helgdagar 18.00–09.00. Primärjour förstärkning vardag 16.00–20.30, sommartid även helg 11.00–20.00.

Sjukanmälan/vård av sjukt barn Sker telefonledes till Sandra Södergren, telefon 26 89 69 alt 070-447 79 79 senast kl 08:15. Meddela om du redan kontaktat någon i läkargruppen samt om du är placerad på mottagning som behöver informeras samt en uppskattning av hur länge du förväntas vara borta från studier/arbete. Apotek finns vid huvudentrén.

Lunchmatsal Restaurang Strandgärdets öppettider är 08.30-16.00 måndag-fredag. Lunchservering 11.00–14.00. Det finns även möjlighet till avhämtning av lunchlådor. Lunchkuponger kan köpas i restaurangen. Cafeteria finns i restaurangen.

Personalkläder Omklädning. Du kommer att tilldelas ett skåp under introduktionen. Personalkläder hämtas på plan 2. Man har tillträde med passerkort alla tider på dygnet, smutstvätt lämnas vid hisshall A, plan 1. Det är inte tillåtet att lämna smutskläder i det rum man byter om. Medtag eget hänglås! Namnskylt. Din namnskylt ska alltid bäras synligt.

Bibliotek Det finns ett kombinerat patient- och medicinskt fackbibliotek mittemot akuten plan 3. Via sitt passerkort har man inträde dygnet runt. Personalen är gärna behjälplig om man behöver hjälp med sökningar etc. Vi har bland annat tillgång till Medline, Up-to-date, Harrison + Akut Internmedicinkompendiet för Stockholm online. Vi har även ett mindre eget fackbibliotek i anslutning till konferensrummet vid läkarexpeditionerna på plan 5, en del av litteraturen är dock föråldrad och kommer successivt att bytas ut. På läkarexpeditionen på akutmottagningen finns även en del relevant facklitteratur. Bankomat finns vid huvudentrén. Brevlåda finns i huvudentrén.

När man avslutar sin VFU Städa bort papper, inga kläder i klädskåpet, ta bort dina prylar etc. Passerkort lämnas tillbaka.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I vårterminen 2014

140416(CO) 45

Introduktionsbrev till Kandidat T5 - Infektions- och lungenheten Visby Välkommen till Infektions- och lungenheten och till fantastiska Gotland! Gotland är en liten ö (knappt 60000 invånare) och vi är därmed en liten enhet men med ett brett arbetsområde då vi handlägger infektionssjukdomar och lungsjukdomar. Hos oss arbetar för närvarande nio läkare. Tre läkare är positionerade på avdelning A2 (hisshall A plan 2) varav två delar på avdelningsarbetet (14 vårdplatser) och den tredje rondar utlokaliserade patienter och IVA samt handlägger oftast cytostatikaordinationer på onkologens dagvårdsavdelning. En läkare har förmiddagsjour och tar då primärt hand om akuta samtal, konsulter och patienter på Akutmottagningen kl 07:30-13:00 då han/hon blir avlöst av pågående kvälls- och nattjour som fortsätter att primärt handlägga akutinflödet to m ca 17:00 då medicinjourkedjan blir primärjour för Infektions- och lungenheten och vår nattjour blir beredskapsjour i hemmet. Resterande kollegor i tjänst har mottagningsvecka alternativt administrativ tid. Infektions och lungmottagningen ligger i anslutning till Infektionsavdelning A2 på plan 2. Där finns en blandad mottagning remisspatienter och uppföljningsfall, blandad sköterskemottagning med allehanda undersökningar såsom lungfunktion mätt med vitalograf, CPAP-utprovning, uppföljning av blodsmittor, rådgivning etc. På allergimottagningen utförs bl a pricktest, provokationer och hyposens.behandlingar. På måndageftermiddagar har vi resemedicinsk mottagning då kunderna kommer på drop-in. På tisdagsmorgnar har vi tid för elektiva bronkoskopier som någon av oss gör på Endoskopimottagningen plan 4. Eftersom vi är en liten ort är patientinflödet ojämnt och det är ibland överbokat på bronkoskopin, ibland inte bokat alls. Läkarnas arbetstider är 07:30-17:00 mån-torsdag, 07:30-11:30 fredag om ej jour. Ni brukar komma på tisdagar och då är det bäst att du går till avdelning A2 och börjar med att orientera dig i avdelningsarbetet, sannolikt har ronden börjat men det är bara att ansluta. Där och då får du besked om vem du ska gå med primärt. (Alternativt om du är här 07:45 kan du ansluta till bronkoskopi plan 4, endo.mott). Vårt ”ram-schema” ser ut som följer: Måndag 07:30-08:30 Läkarmöte medicinvinden plan 5 08:30Rond och jourrapport avd A2 10:15 Fika på A2 10:30Avdelningsarbete/jour etc LUNCH 13:30 Röntgenrond 14:30 Vaccinationsmottagning/avd.arb /telefontid

Tisdag 07:30-09:00 Bronkoskopi Mott/avd/jour

Onsdag 07:30-08:30 Telefontid Mott/avd/jour

Torsdag 07:30-08:30 Läkarmöte plan 5 Storrond/mott/jour

Fredag 07:30-08:30 Telefontid Avd/jour

10:15 Fika Mott/avd/jour

10:15Fika Mott/avd/jour

10:15 Fika Mott/avd/jour

10:15 Fika Avd/jour

LUNCH Mott/avd/jour Mott/avd/jour

LUNCH Mott/avd/jour Mott/avd/jour

LUNCH 13:30 Röntgenrond Mott/avd/jour

LUNCH

Du är bara hos oss 2 veckor och vi ska göra vårt bästa för att du får möjlighet att plocka ut så mycket ”matnyttigt” som möjligt ur det vår kliniska vardag kan erbjuda. Hur vi lägger upp veckorna bestämmer du tillsammans med oss. Du kan utöver ramschemat avsätta tid för att gå med sköterskor på avdelning/mottagning, använda Kliniskt Träningscenter, läsa in dig på inneliggande patienter så du kan hålla i ronder, undersöka inneliggande patienter utanför rond etc. Du måste själv ta ansvar för att med vår hjälp se till att du får ut så mycket som möjligt av tiden här. Vi hoppas du ska trivas! Tomas Angerth, Sture Persson, Bengt Christensson, Sven Montelius, Jens Eriksson, Maria Amér, Heike Haunstetter, Nenad Petrovic och Johanna Endrell Genom Johanna Visby 140114