KURSBESKRIVNING 121002 del II Utplaceringar T5ht2012

T5 Läkarprogrammet HT 2012 . Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012 121029(CO) 2 ... och även få en inblick i team-...

0 downloads 1 Views 2MB Size
KURSBESKRIVNING DEL II AVDELNINGSPLACERINGAR KLINISK MEDICIN I T5 Läkarprogrammet

HT 2012

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 2

KURSBESKRIVNING DEL II AVDPLACERINGAR

Regionplaceringar Avdelningsplaceringar Akademiska sjukhuset Avdelningsplaceringar regionen PM Lungmedicin PM Geriatrik Pm Hjärta-kärl PM Akutsjukvård Avesta, Geriatrik och akutsjukvård Enköping, Medicinkliniken Eskilstuna, Medicinkliniken Eskilstuna, Lungkliniken Eskilstuna, Geriatrik Eskilstuna, boende Falun, Propedeutiken Falun, Medicinkliniken Falun, Geriatrik Falun, Boendet Gävle, Medicinskt centrum Gävle, Geriatrik Hudiksvall, Medicinklinken Karlstad, Geriatrik Karlstad, Lungkliniken Karlstad, liten praktisk hjälpreda Köping, Medicinkliniken Västerås, Medicinkliniken Västerås, Medicin och geriatrik Västerås, Karta över sjukhusområdet Lindesberg, Medicin och geriatrik Bollnäs, hjärta-kärl

3 4 5 6 8 10 15 17 19 21 22 24 25 26 27 28 29 30 29 31 32 33 34 38 39 40 41 43

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 3

AVDELNINGSPLACERINGAR AKADEMISKA SJUKHUSET höstterminen 2012 AVD

INRIKTNING

Akutmottagn Akutsjukvård ingen AVA MAVA35B 30E 30A2 30A1, 70C2 och 85A

Internmedicin Strokeavd

30 B

Reumatologi

Geriatriken

40 D Endokrinologi + Dagsjukvård diabetologi 50C

Hematologi

50F/ 50G

Kardiologi

50E

Lungkliniken

70 F

Gastroenterologi

78 D

Onk endokrinologi

KLASS OCH/ELLER UNDERVISNINGSANSVARIG Undervisningsansvariga: Per Hellman, Lars Lind, Martin Wohlin Akutsjukvårds-KLASSar: Niclas Lewisson, Kristina Klingesten, Marie Inhammar Prop-klassar: Niclas Lewisson, Kristina Klingesten, Marie Inhammar Undervisningsansvarig: Lars Lind, Anna Stenborg Hjärta-kärl-KLASS: Malin Olsson, Linnea Haggård Prop-klassar: Malin Olsson, Linnea Haggård Undervisningsansvarig Lena Kilander Geriatrikklass: Martin Ingelsson, Peter Karlin Prop-klass: Kristin Franzon Undervisningsansvarig: Ulla Lindqvist Propklass: Ann Olofsson Sahlqvist (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvariga: Christian Berne, Olle Kämpe, Anders Karlsson, Östen Ljunggren, Jarl Hellman, Magnus Isaksson Propklass Magnus Isaksson (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Sara Rosengren Prop-klass: Tobias Svensson (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvariga: Bertil Lindahl, Carina Blomström, Jonas Oldgren, Kai Eggers Propklass: Ola Vedin (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Eva Lindberg Lung-KLASS: Antonios Patelis Propp-klass: Shadi Amid Undervinsningsansvariga: Anders Rönnblom, Per Sangfelt, Mari Thörn, Michael Wagner Prop-klass: Johanna Dahlqvist (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Staffan Welin Prop-klass: Katarzyna Fross Baron (Endast propedeutikplacering)

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012 78 B/C

Onkologen

30 F

Infektion

121029(CO) 4

Nina Cavalli-Björkman Prop-klass: Claudia Lundgren (Endast propedeutikplacering) Undervisningsansvarig: Elisabeth Löwdin Propklass: Annu Sorri (Endast propedeutikplacering)

REGIONPLACERINGAR Sjukhus Enköping Eskilstuna Falun

Gävle

Hudiksvall Karlstad

Köping Västerås

Avesta

Tierp Lindesberg Bollnäs

Klinik Akutsjukv Medicin Akutsjukv Medicin Akutsjukv Medicin, Lung Geriatrik Akutsjukv Div. Med Lung Geriatrik Medicin Akutsjukv Medicin Lung Geriatrik Medicin

Ansvarig/kontaktperson Elisabeth Ljunger (studierektor), Gunilla Enlund (adm) Christer Magnusson, Linda Ärlehag, Anna-Karin Lidén, Ola Jonsson, Ulla Trubenbach (adm) Åke Thörner, Berit Sverdrup, Annica Gustafson (adm) Malin Sirén (Medicin), Cecilia Dahlén (Studierektor + Kardiologi), Ing-Marie Ögren (adm) Barbro Liss, Birgitta Hermansson (adm) Jinan Al-Rahma (studierektor Div Med.), Johanna Roos (Div Med) Kerstin Eriksson (adm), Carl Blomberg (lungklin), Anne-Marie Hedenskog Ulla Gillhagen Pierre Ahlkvist, Johan Vessby, Christina Westman (adm), Ilka Weiskirchner, Anette Onkenhout, Miriam Nahum

Berit Hassel, Hans Dahlberg (huvudhandledare), Nina Skålén (adm) Ingmar Nilsson, Anders Sjögren Hans Dahlberg Solveig Palm (tf verksamhetschef), Jan Saaw (huvudhandledare) Christina Ulander (adm) Tommy Ahlström (studierektor) Annika Kärnsund (adm) Akutsjukv Thorsten Hagberg, Rea Lehmusviita (adm) Medicin Thorsten Hagberg, Rea Lehmusviita (adm) Lung Thorsten Hagberg, Rea Lehmusviita (adm) Ger Gunilla Brissman Akutsjukv Marcus Carlsson (Öl, huvudhandledare) Annicka Hedin Medicin Marcus Carlsson (Öl, huvudhandledare) Annicka Hedin Geriatrik Gunnar Ekeroth Öl Marie- Louise Albertsson Verksamhetschef Geriatrik Lisbet Torgils Lung Synnöve Bergentz Hjärta Kärl Hans Präntare

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 5

PM Lungmedicin Din kliniska tjänstgöring under blocket är förlagd till en av följande placeringar: Akademiska sjukhuset: avd 50E, Gävle, Västerås, Falun, Lindesberg och Karlstad. Här kommer du att få träning i handhavande och behandling av patienter med lungsjukdomar. I kraven för godkänd placering ingår förutom godkänd avdelningsplacering bl.a att du ska skriva en ’paradjournal’, dvs en fullständig journal som belyser en lungsjuk patient ur ett helhetsperspektiv.

LUNG-OCH ALLERGIKLINIKEN PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET Lung- och allergikliniken ingår i OTM-divisionen (Onkologi-, thorax- och medicindivisionen). Klinikens lokaler ryms i det thoraxhuset B19 (”50-huset”). Inom slutenvården förfogar kliniken över 26 vårdplatser på avd 50E.

Majoriteten av patienter som vårdas inneliggande läggs in via akutmottagningen eller vår egen mottagning dvs. lungmottagningen. Kliniken bedriver en omfattande öppenvårdsverksamhet, som är fördelad på flera olika mottagningar; lungmottagningen, KOL-mottagningen, Astma- och allergimottagningen och sömnmottagningen samt lungmottagningens utredningscentral (LUC). LUC tar ffa hand om utredning av misstänkt cancer och behandling av detta. Vårt mål är att varje kandidat under sin placering på kliniken ska skaffa sig grundläggande kunskaper om utredning och behandling av de vanligaste lungsjukdomarna såsom obstruktiva lungsjukdomar, andningssvikt, lungcancer, interstitiella lungsjukdomar och luftvägsallergier. Under ett par tillfällen under lungplaceringen kommer kandidaterna att delta i mottagningsverksamheten. Tungvikten på kandidaternas placering på lungkliniken ställs på avdelningstjänstgöringen. Avdelningsläkaren i tjänst har ansvaret för att utdela och kontrollera kandidatens arbetsuppgifter. Vi strävar efter att varje kandidat ska integreras naturligt i det dagliga avdelningsarbetet. Avdelningsarbetet är förstås varierande men i kandidaterna arbetsuppgifter ingår:      

Att delta i Röntgen-, Cytolog- och Thoraxrond Att delta i Avdelningsrond på förmiddagar Inskrivningar och inskrivningsanteckningar (Inkl paradjournal) Att delta i utskrivningssamtal och ev skriva epikris Daganteckningar, medicinlistor, remiser samt dem arbetsuppgifter som utdelas av avdelningshandledaren Att delta i lungmedicinska ingrepp som utförs på mottagningen såsom thoracoscentes, bronkoskopi, thoracoskopi osv

Undervisningen bedrivs främst i form av seminarier samt gästronder på kliniken. Placeringen ger goda tillfällen att öva artärpunktion. KLASS under er placering kliniken är Antonios Patelis [email protected] Samlingsplats första dagen är kandidatrummet på Lungmottagningen, ingång 50 bottenvåningen kl 8.15.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 6

PM OM GERIATRIKEN Din kliniska tjänstgöring under blocket är förlagd till en av följande placeringar: Akademiska sjukhuset: avd 30 A1, avd 70 C2, avd 85 A, Tierp, Gävle, Falun, Avesta och Karlstad. Här kommer du att få ansvara under handledning för några patienter, och följa deras behandling, rehabilitering och planering inför utskrivning. Vårt mål är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och även få en inblick i team-arbetet med paramedicinarna. I kraven för godkänd placering ingår förutom godkänd avdelningsplacering bl.a att du ska skriva en ’paradjournal’, dvs en fullständig journal som belyser en geriatrisk patient ur ett helhetsperspektiv. Till hjälp för dig och dina handledare finns en check-lista som delas ut vid föreläsningen ”Vad är geriatrik?” första måndagen.

Välkommen till Geriatriken på Akademiska! Avd 30 A1 Avdelningen har 13 vårdplatser med inriktning allmän geriatrik. Patienterna här kommer oftast från andra avdelningar på Akademiska för fortsatt medicinsk vård och rehabilitering. Det rör sig om äldre som ofta har flera olika sjukdomar samtidigt, som hjärt-kärl-sjukdom, infektioner, diabetes, tillstånd efter falltrauman och komplikationer efter operationer. Den genomsnittliga vårdtiden är tre veckor, med stora variationer. På avdelningen tjänstgör en till två specialister och två underläkare, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.00 och rehabkonferens tisdag och onsdag kl 10.30. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning och slutar cirka kl 16.30. Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp. Avd 70 C2 Avdelningen har 19 vårdplatser med inriktning ortopedrehab. Majoriteten av patienterna ligger inne för medicinsk vård och rehabilitering efter osteoporosrelaterade frakturer eller andra ortopediska operationer. Medelåldern är mycket hög, och många har flera samtidiga sjukdomar/komplikationer. På avdelningen tjänstgör en specialist och en underläkare, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 09.30 och rehabkonferens tisdag och onsdag kl 11.00. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning. Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp. Avd 85 A Avdelningen bedriver vård och rehabilitering av personer som insjuknat i stroke och är 65 år och äldre. Patienterna remitteras till oss mestadels från medicinska stroke-enheten, men även från övriga avdelningar på Akademiska. Vi har 15 platser och medelvårdtiden är omkring fyra veckor. Liksom inom övrig geriatrik arbetar sjukvårdspersonal, läkare och paramedicinare tillsammans för att tillgodose

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 7

patientens olika behov på bästa sätt. I regel är det en specialist och en underläkare som tjänstgör här, och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.30 och rehab-konferens tisdag och torsdag kl 11.00. Du kommer också att få auskultera/ta egna patienter under handledning på Minnesmottagningen. Arbetsdagen börjar kl 8.15 med gruppundervisning. Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. Första dagen: Samling kl 8.15 (precis) i geriatrikens studentrum, ing 85, bottenvåningen (till vänster efter Gullstrandsalen). Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. I studentrummet finns bl.a datorer, mikro och kylskåp.

Välkommen till Geriatriken i Tierp! Geriatrik Tierp ligger i Tierps Vårdcentrum där även husläkarmottagning och folktandvården finns. Vi är en del av geriatriken vid Akademiska sjukhuset och har Tierp, Älvkarleby och en del av Heby som upptagningsområde. Avdelningen är uppdelad i tre delar, en med huvudsaklig inriktning mot strokerehabilitering , en mot ortopedisk rehabilitering och en för vård i livets slutskede. Det finns 23 vårdplatser, varav två är akutplatser där husläkarna har inläggningsrätt. Vi bedriver också öppenvårdsverksamhet i form av rehabilitering i hemmet och/eller på mottagningen med 10 platser samt SAH (sjukhusansluten hemsjukvård) med cirka 8 platser. I regel är det två specialister och en till två underläkare som tjänstgör här och du kommer att få en av oss som din handledare. Det är rond på avdelningen varje dag med början kl 9.30, och arbetsdagen slutar cirka kl 16.30. En dag under placeringen är förlagd till Minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset. Kontakta klass ang vilken dag. Klassar är: Martin Ingelsson vecka 40-41 och vecka 45-47, mobil 070-6827878 och Peter Karlin vecka 42-44 och vecka 48-51, mobil 073-2523018. Till Tierp tar man sig från Uppsala lämpligen med tåg (Upptåget), om man inte kör bil. Det går också bussar (buss 821) men de tar längre tid. Tågen går varje halvtimme under högtrafik. Från stationen i Tierp tar det ca 15 minuter att gå till Vårdcentrum. Föreslår att ni åker med tåget kl 07.49 från Uppsala (ankomst kl 08.25) första dagen (=tisdag) för gemensam promenad.Ring sekreterare Päivi eller Åsa 0293-20300 dagen innan (=måndag) ang plats och tid att träffa din handledare på tisdag morgon." Lunch kan man ta med och värma här, köpa t ex paj eller sallad i kiosken eller äta i restaurangskolans matsal. Priset för lunch i matsalen är 60 kronor, 55 kronor om man köper ett häfte med 10 kuponger. Kontaktperson: Päivi Vehniäinen, sekreterare Tel 0173-20300

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 8

Välkommen till Hjärt-kärlblock I Varje måndag under Hjärt-kärlblockets fyra veckor finns tid avsatt för att du på förmiddagen fram till kl 11.00 via skall dator se på de förinspelade föreläsningar som ligger på kurswebben. Det är 2 föreläsningar varje måndag (vg se schemat för detaljerna). Bilderna till föreläsningarna och för de flesta föreläsningar även utskrift finns i Kursmaterial (Hjärta-Kärl-mappen). Sedan träffar du föreläsarna eller annan lärare mellan 11.00 och 12.00 för en uppföljning. Om du inte har egen dator finns det datorer med rätt programvara på Kunskapscentrum på sjukhuset eller på BMC (under matsalen). Övrig undervisning på måndagar inkluderar förutom PBL-fall bland annat en föreläsning om socialmedicinska aspekter på hjärt-kärlsjukdom. Ni kommer detta block också att få undervisning i grupp om vanliga röntgenundersökningar. Denna undervisning ligger på tisdagar under blocket och sker gruppvis. Om du är utlokaliserad får du vara kvar i Uppsala den tisdagen din grupp har röntgenundervisningen. Praktisk del: Rundvandring till vårdavdelningarna sker sist på måndag vecka 1 av kursen. Till din hjälp under avdelningsplaceringen finns två kliniska assistenter, s k klassar som båda arbetar 50% med Hjärtkärlblocket och resterande 50% kliniskt. Avdelningstjänstgöringen är obligatorisk och skall signeras varje dag i flitlistan. Klassar för hjärta-kärlblocket för HT12 är Malin Olsson och Linnea Haggård. För godkänd del-kurs krävs: Godkänd paradjournal och epikris. Närvaro under avdelningsplaceringen. Aktivt deltagande i PBL och måndags-semiarier, samt godkänd individuell skrivuppgift.

Kandidatintroduktion 30E Avdelningen har 19 vårdplatser för medicinpatienter och 10 vårdplatser för infektionspatienter. Intaget av medicinpatienter är huvudsakligen akutintag direkt från akutmottagningen alt. via AVA eller via MAVA . Enstaka patienter tas också in från väntelista. Avdelningen handhar patienter med olika internmedicinska sjukdomar men har en profilering mot hjärtkärlsjukdomar (hypertoni, aortasjukdomar, hjärtsvikt m.m.). Avdelningen har egen telemetriövervakning (trådlös arytmiövervakning) och driver också den sköterskebaserade hjärtsviktsmottagningen på 30C. Medicinpatienterna sköts av två vårdlag med 2-3 sjuksköterskor och 1-2 undersköterskor, en underläkare och en överläkare i varje vårdlag. Vårdavdelningschef är Roland Söderberg Medicinskt ledningsansvarig är öl Bengt Wahlström. 85AM Strokeavdelningen har nyligen flyttat administrativt från Akutsjukvården till Neurodivisionen men har delvis fortsatt läkarbemanning av internmedicinare. Avdelningen har i första hand läkarekandidater från Neurologi-kursen, men kommer även att användas för Hjärta-Kärl-blocket. Vi vårdar framför allt strokepatienter i akutskedet men även en del andra akut sjuka patienter med invärtesmedicinska åkommor. Vi har 18 vårdplatser. Det finns stora möjligheter att följa med vid olika undersökningar särskilt CT hjärna, MR hjärna, ultraljud av karotider och att delta i sjukgymnasters och arbetsterapeutersbedömningar, då arbetet är mycket teamorienterat. Det är viktigt att du kommer förberedd till röntgenronden kl 08:30 varje dag. Vid sektionen överläkare Örjan Nordmark, professor Andreas Terént, t.f. överläkare Lars Sjöblom med flera. Välkommen!

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 9

AKUTSJUKVÅRD I ALLMÄN INFORMATION Varmt välkomna till blocket i Akutsjukvård I! I Socialstyrelsens målbeskrivning av kompetensområdet akutsjukvård kan man läsa bl.a. angående definition av kompetensområdet akutsjukvård: "Specialiteten Akutsjukvård omfattar utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldersgrupper. Akutsjukvård omfattar förmåga att under begränsad tid, och med begränsad bakgrundsinformation om patienten, tillämpa breda differentialdiagnostiska kunskaper och att kunna prioritera och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd och tillgängliga resurser. Vidare omfattar akutsjukvård att värdera risk-nytta med olika handläggningsalternativ samt multidisciplinär samverkan med andra specialiteter och professioner inom sjukvårdens organisation. I akutsjukvård ingår även prehospitalt arbete, att leda vårdinsatser i situationer där vårdbehovet initialt överstiger tillgängliga resurser och genom epidemiologiska kunskaper verka preventivt." För er del kommer kursen att fokusera på ett strukturerat arbetssätt vid omhändertagande av en akut sjuk patient. Ni kommer även påbörja arbetet med att lära er att utifrån symtom, klinisk presentation och utredning utföra ett differentialdiagnostiskt resonemang. Akutsjukvård II återkommer termin 11 och bygger vidare på Akutsjukvård I. Metoder för lärande under detta block är kliniskt tjänstgöring under handledning med återkoppling och strukturerad bedömning, föreläsningar, PBL-fall, gruppövningar, rollspel, simulatorträning och praktiska färdighetsövningar på Kliniskt träningscentrum. Under hela blocket har ni föreläsningar och PBL på måndagar. MÅLBESKRIVNING Efter kursen Akutsjukvård I ska studenten: • •i detalj kunna utföra en strukturerad primärbedömning och inleda resuscitering enligt ABCDEmetoden. kunna värdera och förstå s. k. söksymptom och vidare kunna initiera utredning av orsaken och vidta de åtgärder som är nödvändiga utifrån patientens tillstånd. Högst prioritet har att identifiera och behandla livshotande tillstånd. kunna redogöra för patofysiologi, bakomliggande mekanismer och initial behandling utifrån följande söksymptom: o

Andningsbesvär

o

Bröstsmärta

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012 o

Chock

o

Tillfällig medvetandeförlust

o

Medvetslöshet

o

Huvudvärk

o

Buksmärta

o

Blödningar

o

Olycksfall

121029(CO) 10kunna redogöra för initial utredning och behandling av patientens tillstånd utifrån en sannolikhetsbedömning av möjliga orsaker till söksymptomen ovan.kunna redogöra för de allmänna principerna för den initiala handläggningen av intoxikationerkunna redogöra för den initiala handläggningen inklusive fortsatt övervakning samt patofysiologin och diagnostiken av de vanligaste intoxikationernaförstå principerna av arbete i teamutveckla sin förmåga att kommunicera med patienter, anhöriga, andra studenter och sjukvårdspersonalha kännedom om och kunna tillämpa överrapporteringsmallen SBARKunna sätta PVK (perifer venkateter).

S-HLR-UNDERVISNING VIKTIGT ang den obligatoriska HLR-undervisningen under akutsjukvårdsblocket: Observera att ni måste hämta ut ett S-HLR-häfte hos kursadm, ing 40 plan 5, senast veckan innan perioden startar, depavg 100 kronor! Ni MÅSTE dessutom genomgå webutbildning i HLR, http://sweden.cprtraining.com/ och printa ut certifikat som tas med till S-HLR momentet under KTC-veckan, som bevis på att ni gjort webutbildningen! Inför S-HLR-momentet är det viktigt att ni har repeterat basal HLR. Detta kan ni göra på KTC, där det också finns en DVD-film ni kan låna. Ett tips är att göra detta redan under integreringsveckorna då ni är i Uppsala. KTC-VECKAN (KURSVECKA 1) Blockets fyra veckor inleds kursvecka 1 med en gemensam vecka på Kliniskt träningscentrum (KTC) enligt separat schema nedan. Vi kommer där att gå igenom grunderna i den primära bedömningen och handläggningen enligt ABCDE-principer. Under KTC-veckan kommer ni få agera rollspel, delta i simulatorträning samt träna färdigheter som är nödvändiga på akuten och AIMA.

PRAKTISKT PROV

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 11

Ni kommer under kursen Akutsjukvård I att genomgå ett praktiskt prov under KTC-veckans sista dag. Provet innebär att ni ska bedöma en patient (markör) på KTC. Bedömningen ska ske enligt ABCDEprinciper som ni tränat på. Ni kommer att gå in 2 st i taget enligt ett separat schema som ni själva bokar in er på under KTC-veckan. En agerar läkare och den andra får agera sjuksköterska. Ni kommer sedan att gå in till en annan patient (markör) och byter då roller med varandra. Handläggningen är ca 20 minuter/gång. Ni bedöms av handledare och kan få betyget Godkänd eller Icke godkänd. Om ni inte blir godkända, ordnas ett uppsamlingstillfälle senare. KLINISK TJÄNSTGÖRING Den kliniska tjänstgöringen (tis-fre, kursvecka 2-4) kommer ni att göra på Akademiska sjukhuset eller i regionen. Placeringarna framgår av placerings/snurrschemat. På Akademiska sjukhuset kommer ni tjänstgöra på akutmottagningen, ambulansen och/eller AVA (akutvårdsavdelningen; avd 35C). På AIMA tjänstgör ni dagtid (8-12) enligt nedan och på akuten följer ni er individuella A-, B- och/eller C-jour (framgår av separat schema som utdelas under KTC-veckan). På akuten förekommer nattjänstgöring – är detta av praktiska skäl omöjligt för er, får byte ske med andra kurskamrater. •AIMA/35C: Tjänstgöring 8.00-12.00. Från och med tisdag kursvecka 2 träffas vi kl 8.00 i "lilla fikarummet" på akuten för att vara med på rapporten. Därefter avdelningsarbete på AIMA, ronden startar 8.30. Röntgenrond varje dag kl 11.30. Försök att sätta er in i minst en patient så mycket som möjligt. Inläsning på eftermiddagen. Jourer: Följande jourtider förekommer: o

A-jour 8:00-16:30

o

A-jour 12:00-21:00

o

B-jour 8:00-16:30

o

B-jour 10:00-18:00

o

B-jour 12:00-21:00

o

C-jour 16:30-21:00

o

Akutläkare 10:00-18:00

o

Nattjour A 21:00-08:00

o

Nattjour B 21:00-08:00

o

Ambulansjour dag: 07:45-16:30

o

Ambulansjour kväll: 17.00-24.00

I det fall någon tid inte finns angiven på schemat eller ni fått annan information , gäller tjänstgöring 08:00-16:30. FALLPRESENTATION Samtliga dagar (tis-fre) ses alla tjänstgörande studenter (AIMA och akutmottagningen, ej ambulansen) kring kl 15:00 (se separat schema!). Samtliga kommer någon eller några gånger under sina placeringsveckor att inför sina kurskamrater samt lärare "dra ett fall", d v s redovisa intressanta patientfall med tillhörande fördjupning i diagnoser. Syftet med detta är att ni ska få tillfälle att diskutera evidensbaserad medicin och vetenskapligt förhållningssätt, dels att under informellare förhållanden få

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 12

öva er i muntlig presentationsteknik. Docendo discimus! Nedanstående punkter är tänkta som ett stöd då du ansvarar för fallpresentation: 1. Varje vecka finns på medicinakuten en s.k. Klinisk assistent (KLASS: se whiteboarden för att se vem det är aktuell vecka). Möt KLASS:en (ombytt!) i lilla fikarummet på akuten kl 09:00. 2. KLASS:en kommer antingen att förse dig med ett verkligt patientfall på någon av avdelningarna, eller tilldela dig en vanlig, typisk akutmedicinsk åkomma att presentera. Dessutom får du låna ett USB-minne att spara ditt arbete på. 3. I det fall du tilldelas ett verkligt patientfall: uppsök närmsta, lediga dator med Cosmic (företrädesvis i kandidatrummet) och läs på patientens sjukhistoria. Anteckna gärna, men kom ihåg att tystnadsplikten gäller och att alla uppgifter således måste anonymiseras. 4. Du har sedan för- och delar av eftermiddagen på dig att förbereda en PowerPoint-presentation. Lämpligen arbetar du t.ex. i Medicinska biblioteket/Kunskapscentrum, alternativt vid annan datorarbetsplats. Sikta på en 10-15 minuter lång presentation med följande disposition: o

Presentation av patientfallet (söksymtom, nuvarande och tidigare hälsoproblem, statusfynd och ev. relevanta labprovvärden)

o

Allmänt om för diagnosen/sjukdomen relevant symtomatologi

o

Allmänt om för diagnosen/sjukdomen relevant diagnostik

o

Allmänt om för diagnosen/sjukdomen relevant behandling

o

Översiktlig källförteckning

o

Namnge filen enligt följande mall: Ditt efternamn datum – ämne (exempel: Karlsson 111010 – DVT). Spara på USB-minnet.

5. Lunch äter du när det passar. Dina kurskamrater kommer tiden utsatt på schemat, så det är bra om du är där lite innan och förbereder. Kontakta KLASS:en för att bli insläppt. KRAV FÖR GODKÄND KURS •

Närvaro på föreläsningen om ABCDE måndag kursvecka 1 (KTC-veckan)Närvaro på alla gruppövningar på KTC-veckanGodkända färdigheter i S-HLRNärvaro på alla basgruppsmötenGodkänd paradjournal - lämnas in under pågående block till KLASS.Godkänt praktiskt provGodkänd klinisk tjänstgöring - ifylld checklista KOMPLETTERING AV FRÅNVAROFöreläsningen i ABCDE-principer och basgruppsmöten kan ersättas av godkända PM.Missade enstaka gruppövningar (max 2 st) kan ersättas av godkända PM.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 13Missade halv-eller heldagar ersätts av att man tar igen övningen vid annat särskilt ordnat tillfälle under pågående termin (eller i början av nästa för de som har Akutsjukvård I som sista block).Praktiskt prov och S-HLR tas igen vid annat särskilt ordnat tillfälle under pågående termin (eller i början av nästa för de som har Akutsjukvård I som sista block). KONTAKTUPPGIFTER

Än en gång: varmt välkomna! Vid frågor kontakta: KLASS:ar Akutsjukvård I Niclas Lewisson Kristina Klingesten Marie Inhammar Blockansvarig Martin Wohlin [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 14

Välkommen till Avesta lasarett

Röntgen, hus 01 Geriatriken, hus 11 Akuten, hus 06

Medicin avd 3, hus 03 Ambulansen, hus 15 Personalbostäder, hus 13

För praktiska detaljer, se nedan! Välkommen till din kliniska praktik på medicinavdelning 3, Avesta lasarett! Arbetsdagen En vanlig arbetsdag för medicinläkarna börjar kl 07.45 med röntgenrond (1 trappa upp från huvudentrén, längst in till vänster på röntgen-avdelningen). Efter denna träffas vi varje morgon i Konferensrummet Ovalen på samma plan i korridoren tvärsemot röntgenavdelningen (sekreterar- och läkarkorridoren) för jourrapport. Där blir det också klart vilka som gör vad under dagen. Tis- och torsdagar har vi en längre sittning för alla med t ex falldragningar, undervisning, diskussioner mm. Vi har 30 minuters lunchrast per dag. Arbetsdagen slutar normalt kl 16.15. Eftersom akuten är öppen dygnet runt kan du välja att tjänstgöra även andra tider, dock längst till kl 21.00 och i överenskommelse med handledare och Ulla Ekberg/Linn Hansdotter. Varmt välkommen till din akutsjukvårds/hjärta-kärlplacering! Annicka Hedin

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 15

Administratör/Kontaktperson 0226-49 61 35 [email protected] Linn Hansdotter Leg ssk/Kontaktperson 0226-49 63 53 [email protected] Lech Rademacher Överläkare/Huvudhandledare [email protected] Välkommen till din kliniska praktik på geriatrikkliniken, Avesta lasarett! Arbetsdagen En vanlig arbetsdag börjar kl 07.45 då du träffar din handledare på geriatrikkliniken. Läkarna på geriatriska avdelningen brukar delta i medicinklinikens internutbildning (falldiskussioner m.m.) fråga din handledare när och var det är. Vi har 30 minuters lunchrast per dag. Arbetsdagen slutar normalt kl 16.15. Än en gång, varmt välkommen till geriatriken! Annicka Hedin Sekreterare/Kontaktperson 0226-49 61 35 [email protected] Linn Hansdotter Leg ssk/Kontaktperson 0226-49 63 53 [email protected] Maria Wilhelmsson Tf överläkare/huvudhandledare [email protected]

Här kommer lite praktiska detaljer. Transport Det är 10,5 mil mellan Uppsala och Avesta och tar ca 1.15 – 1.30 h att köra. Det går bra tågförbindelser som tar ca 1 timme. Promenad från tågstationen (”Avesta Krylbo”) i Krylbo till lasarettet tar ca 15 – 20 min. Det går även buss som stannar utanför lasarettet. Tågtider Uppsala – AvestaKrylbo: Tågtider Avesta Krylbo – Uppsala:

06:25 – 07:25 16:41 – 17:33

(reserv: 08:00 – 08:56) (reserv: 18:41 – 19:33)

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 16

Första (tis-) dagen Möter vi dig i stora ingången på Avesta lasarett, klockan 8.00. Berätta för oss om du kommer annan tid. Om du vill komma redan måndag eftermiddag/kväll ser vi till att du kan hämta nyckel till din bostad på akutmottagningen. Kläder Arbetskläder hämtas i sekreterar- och läkarkorridoren. Omklädning kan antingen ske i din personalbostad eller i underläkarnas omklädningsrum i sekreterar- och läkarkorridoren. Vi följer hygienföreskrifterna och jobbar utan armbandsklocka, ringar etc och i kortärmad skjorta eller bussarong. Datajournal I Avesta använder vi journalsystemet TakeCare. Du kommer att få utbildning i systemet TakeCare under någon av dina första dagar här. Bostad Vi har reserverat rum till dig i hus 12. Du får eget rum i en stor lägenhet där du delar kök och vardagsrum med andra läkarstuderade från samma kurs som du. I lägenheten finns TV, utrustat kök och internetanslutning (gratis surfning) Vi håller med sänglinne. Kundtjänst på LD-service hjälper till med ev. problem runt boendet, telefonnr externt 0226-49 60 60 internt 96060. Om du har för avsikt att lösa boendet på annat sätt är det bra om du meddelar Annicka Hedin eller Linn Hansdotter (se nedan) detta. Mat Mat och andra förnödenheter finns att handla i Avesta. På lasarettet finns en bra lunchrestaurang. Dagens lunch kostar 70 kr, men det finns även sallader etc att köpa. Om du vill ta med egen mat kan du ställa den i personalkylen på avdelningen och använda mikrovågsugn mm där. Fritid På lasarettet finns träningslokal, ”Personaloasen”, nyckel/passerkort får du via Kundtjänst. Inne i Avesta Centrum finns bl a biograf (http://www.eurostar.se), restauranger och köpcentrum. Det finns även ett badhus som inte ligger så långt ifrån sjukhuset. Du kan titta på Avestas hemsida http://www.avesta.se för fler tips. Sjukanmälan Om du blir sjuk, anmäl det till Annicka eller Linn (se nedan) eller till handledaren. Utvärdering Det är oerhört viktigt för oss att få reda på dina tankar och synpunkter på placeringen hos oss för att vi skall kunna förbättra kandidatplaceringen här framöver. Vi ber dig därför fylla i utvärderingsformuläret i Kurt innan du slutar din placering här. http://www.doit.medfarm.uu.se/kursvardering/

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 17

Välkommen till Medicinskt centrum, Lasarettet i Enköping INTRODUKTION Lasarettet i Enköping är ett sk länsdelssjukhus. Vid lasarettet finns ett medicinskt respektive kirurgiskt centrum. Du kommer under din regionplacering att få bekanta dig med verksamheten vid Medicinskt centrum. Vårt upptagningsområde omfattar den södra länsdelen av Uppsala län, dvs kommunerna Enköping, Håbo och södra delen av Heby. Vi har ett befolkningsunderlag som närmar sig 67000 invånare. Medicinskt centrum består av följande enheter: • Medicinavdelning 1 med endoskopienhet • Medicinavdelning 2 • Medicinmottagningen med Medicinsk fotvårdsmottagning, onkologi- o hematologimottagning • Akutmottagningen • Rehab forum med hud- och ögonmottagning • Närvårdsavdelning med geriatrisk enhet/Westerlundsrehab avd och palliativ enhet • Intensivvårdsavdelning med uppvakningsenhet 6 vpl

PLACERINGEN

Under din placering vid Medicinskt centrum kommer du att bli placerad veckovis vid någon av våra medicinavdelningar. Varje medicinavdelning är indelad i två sektioner med en individuell profil enligt följande: • Medicinavdelning 1A: hjärtsjukdomar • Medicinavdelning 1B: gastroenterologi och hepatologi • Medicinavdelning 2A: lungsjukdomar • Medicinavdelning 2B: strokeenhet Förutom sektionernas profilering tar man på samtliga enheter hand om patienter med allmänna internmedicinska sjukdomstillstånd. Totalt finns 56 vårdplatser på de två vårdavdelningarna. Du kommer under dina veckor hos oss att få byta avdelning. Under avdelningsplaceringen är det tänkt att du deltar i ronden på förmiddagen. Därefter kan du välja några patienter som du läser in dig på och följer under din vecka på avdelningen. Du kan sedan under handledning göra journalanteckningar (Datasystem Cosmic), skriva remisser, delta i undersökningar, inoch utskrivningshandläggning, diktera epikris mm. Vi försöker anpassa dina aktiviteter efter belastningen på avdelningen så att din placering ska bli meningsfull. Handledare är den tjänstgörande underläkaren på respektive avdelning.

INFÖR FÖRSTA DAGEN

Första dagen vill vi att du inställer dig hos oss ca kl 7.45. Inför första dagen ska du per telefon kontakta Gunilla Ehnlund, chefssekreterare på Medicinskt centrum. Hon nås på telefon 0171-418187. Ring i god tid innan din placering. Av Gunilla Ehnlund får du information om var du ska inställa dig första dagen. Du kommer också att få hjälp med följande:

Kläder, passerkort, lösenord till journalsystemet, uppgift om placering Om du får förhinder att komma (sjukdom eller annat skäl) är det viktigt att du meddelar Gunilla Ehnlund.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 18

KOMMUNIKATIONER

Upplands lokaltrafiks busslinje 804 tar dig till Enköping från Uppsala. För tidtabeller se Upplands lokalstrafiks hemsida: www.ul.se Med bil kommer du lätt hit via väg 55. I Enköping finns lasarettet på Kungsgatan 67-73. Du hittar oss lätt om du studerar kartan på www.hitta.se .

TILL SIST

Om du har ytterligare frågor eller funderingar innan eller under din placering hos oss får du gärna kontakta oss. Jag hoppas att din placering på Medicinskt centrum ska bli en minnesvärd och lärorik del i din utbildning till läkare. Varmt välkommen! Mikael Wiklund Centrumchef

Gunilla Ehnlund Chefssekreterare [email protected]

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 19

Utplacering medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna läkarprogrammet Uppsala universitet. Utplacering medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna läkarprogrammet Uppsala universitet. VÄLKOMMEN TILL MEDICINLINIKEN, MÄLARSJUKHUSET! Mälarsjukhuset är ett av tre sjukhus i Södermanland. Eskilstuna är det största akutsjukhuset i länet och ger i första hand vård till norra länsdelens befolkning ( Eskilstuna och Strängnäs kommun). Detta omfattar cirka 123 000 invånare. En nära samverkan med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (delvis gemensamma kliniker) gör att även västra länsdelen med dess 57 000 invånare till viss del ingår i sjukhusets befolkningsunderlag. Ett antal specialiteter med länsfunktion tar emot och behandlar patienter från hela Sörmland.

Mälarsjukhuset Antal vårdplatser Antal vårdtillfällen per år Antal läkarbesök per år Antal anställda (hel- och deltid)

417 23 000 131 000 2 900

Medicinkliniken omfattar AVA (akutvårdsavdelning), HIA (hjärtintensivavdelning), avdelning 72S (stroke/rehabilitering och neurologi), avdelning 72N (njurmedicin), avdelning 82MDG (medicinsk gastro och diabetes), hematologavdelning, geriatrisk avdelning. Dessutom finns mottagningsverksamhet till dessa sektioner. Kardiologsektionen bedriver även angiografi med PCI. Gastrosektionen bedriver poliklinisk endoskopiverksamhet. Njursektionen har både bloddialysavdelning samt en sköterskemottagning för peritonealdialys. På medicinsk dagvårdsavdelning bedrivs öppenvård för hematologpatienter samt endokrinpatienter. I övrigt finns PK-mottagning och hypertonimottagning. Arbetet på medicinkliniken börjar måndag-torsdag klockan 08.00 med morgonrapport från avgående nattjour. På tisdagar sker sedan vanligen undervisning för AT läkare och kandidater och på onsdagar följs rapporten av en fallpresentation. Efter rapporten är det röntgenronder delvis sektionsvis. På de flesta avdelningar börjar arbetet sedan med morgonrond klockan 09.00. På fredagar klockan 08.00 är det gemensam föreläsning för all sjukvårdspersonal i sjukhusets aula, därefter röntgenrond och avdelningsarbete som vanligt. Efter morgonronden fylls dagen av klinikarbete som journalskrivning, provtagningar, remisskrivning. Följ gärna med en patient på de undersökningar han/hon ska göra under dagen. Det finns också möjlighet att auskultera på medicinmottagningen när det finns lite att göra på avdelningen. På eftermiddagen hålls sedan eftermiddagsrond. På akutmottagningen kan vi endast ta emot en kandidat åt gången. Detta för att du ska få den tid du behöver för undersökning, genomgång, handledning och handläggning. Det finns möjlighet att gå kvällspass på akutmottagningen. På medicinmottagningen finns en lista där du kan skriva upp vilka dagar du är intresserad av att vara på akutmottagningen.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 20

FÖRSTA DAGEN Om du kommer till Eskilstuna med tåg tar du buss 4 till sjukhuset. Resan tar cirka 10 minuter och du ska gå av vid Mälarsjukhusets huvudentré. Direkt till höger innanför huvudentrén ligger medicinmottagningen. I receptionen frågar du efter Ulla Trübenbach. Hon ger en kort presentation av kliniken, svarar på frågor angående boende och ger dig arbetskläder. Du får även passerkort och inloggningsuppgifter för vår datajournal BMS. Kandidatansvarig läkare möter sedan upp för en kort rundvandring och introduktion i datajournalen. Du överlämnas sedan till handledare på respektive avdelning. BOENDE OCH FRITID Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum. Sänglinne och städning ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger precis vid sjukhuset (v g se karta). Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, du ombeds ringa telefon 016-105200 för att få din nyckel till boendet. Om du fått ditt boende på hotell Althea är det inte tillåtet att laga egen mat i pentryt, endast värma mat i mikrovågsugn. V g se särskild bilaga angående boende. En lokal finns iordningställd på sjukhuset för kandidater. I lokalen finns uppehålls- och lunchrum, samt tre datorer. Lokalen finns i E18, plan 6, hiss N, kod 1025. Lunchrummet är ett gemensamt utrymme med annan personal, det förutsätts att alla håller rent efter sig. Hör gärna av dig om du ordnat egen bostad så att boendet hos oss kan avbokas. Efter arbetet finns det för den som vill tillgång till tennisbanor (utomhus), styrketräningslokal, elljusspår m.m. För mer information angående fritidsaktiviteter gå in på www.eskilstuna.se. Innan du slutar kommer vi att ha en kort genomgång av din placering, vi tar då tacksamt emot dina synpunkter. Du kan alltid höra av dig när som helst under din placering om du har synpunkter, vill byta avdelning eller behöver fler förslag på givande sysselsättning under dagen. Ring på interntelefon till kandidatansvariga Karin Lindén 66976, Georgios Tsapournas 04407 eller Linda Ärlehag 03173. ÖVRIG INFORMATION Om du blir sjuk under din placering hos oss vill vi att du ringer till Ulla Trübenbach 016-104415 och meddelar detta. Röstbrevlåda finns om hon inte kan ta ditt samtal. Ta med ett hänglås till omklädningsskåp. För ytterligare frågor innan placeringen hos oss på Mälarsjukhuset startar kan du maila till [email protected],se, [email protected], [email protected] alt [email protected] Telefon till Mälarsjukhusets växel är 016-103000. VÄLKOMMEN TILL MÄLARSJUKHUSET! Kandidatansvariga Karin, Georgios och Linda

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 21

Välkommen till din placering på Lungkliniken Mälarsjukhuset! Lungkliniken är placerad i Altheahuset. Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum i landstingets personalbostäder. Städning och sänglinne ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger i samma hus som lungkliniken. Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, kommer du under den tiden ombeds du ringa telefon 016-105200 för att få nyckeln. V g se särskild bilaga angående boendet Har du ordnat med egen bostad är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi kan boka av ditt övernattningsrum. FÖRSTA DAGEN Kom till lungmottagningen kl 08.00 och fråga efter Anne-Maj Lindberg. Hon visar dig lokalerna och ger dig inloggningsuppgifter och introduktion i journalsystemet. Om du får förhinder att komma (sjukdom eller annat skäl) är det viktigt att du meddelar oss. Telefonnummer till Anne-Maj är 016-104509. Lungkliniken på Mälarsjukhuset är specialistklinik för Sörmland och har därför patienter från hela länet. Din placering gäller främst avdelning 36, en gemensam avdelning för lungpatienter och infektionspatienter och här finns de 7 vårdplatser som utgör lungavdelningen. Ronden börjar kl. 9.10. Följ med på ronden som pågår till omkr. 10.30 Följ med avdelningsläkaren i arbetet med klinisk undersökning, beställning av prover och genomgång av provsvar, läkemedelslistor, remisser, in- och utskrivning av patienter. Följ även med sköterskans arbete med artärgasprov, sättande av venös infart, koppla infusion, samt i.m.,i.v. och s.c. injektioner. På lungmottagningen utförs bronkoskopier dagligen i mottagningens behandlingsrum. Du bör vara med på förslagsvis 3 bronkoskopier, fler om du önskar. Här utförs även andra lungmedicinska ingrepp som dränageinläggning, pleurabiopsi och toracocentes, dock oregelbundet. Vi har även patienter som genomgår mellannålsbiopsier. Dessa utförs på radiologiska avd men patienten förbereds och omhändertas på lungmottagningen. Passa gärna på att vara med om tillfälle ges. Vi har radiologirond varje dag 13.15 utom fredagar och du bör delta i den liksom i onkologronden torsdagar 15.00 på lungmottagningen. Det föreslås att du själv blåser din egen spirometri för att bekanta dig med vad som krävs av en patient vid dessa undersökningar. Du bör även tolka resultatet av spirometriundersökning. För din egen spirometri, tala med någon av sköterskorna när det finns tillfälle. Passa även på att följa allergisköterskans arbete. Det utförs flitigt pricktester, vanligen med så kallad standardpanel. Var med vid åtminstone någon pricktest samt ta del av allergisköterskans och oxygensköterskans arbete när tillfälle ges. Lycka till!/Anna Öjdahl-Bodén

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 22

Välkommen till din placering på Geriatriska Sektionen, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna!! Geriatrik vid Mälarsjukhuset är organiserat som en sektion inom Medicinkliniken. Hos oss kommer du att få möta geriatriska patienter inom slutenvård, öppenvård och i eget boende. Våra slutenvårdsplatser är på avdelning 18 GOR, Geriatrisk ortopedisk rehabilitering. Patienterna är multisjuka äldre och har ett akutgeriatriskt slutenvårdsbehov. Vi arbetar teambaserat och du kommer att samarbeta med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist i arbetet runt patienten. Vi tar emot patienter direkt från hemmet, från akutmottagningen eller från andra vårdavdelningar. Vanliga diagnoser inom avdelningen är infektioner, förvirringstillstånd, hjärtsvikt, diabetes, smärta och skador efter fall. Vi har även ett samarbete med ortopedkliniken och tar emot patienter som genomgått vissa ortopediska ingrepp såsom exempelvis höftoperation, amputation. Vi har även konsultansvar gentemot psykiatriska kliniken. Vi har ett Mobilt Närvårdsteam, bemannat med läkare och sjuksköterskor, som träffar äldre patienter i eget boende. De gör bedömningar, uppföljningar, inleder behandling och har möjlighet att direktinlägga på vårdavdelning. På vår Minnesmottagningen utreds och följs patienter, 75 år eller yngre, avseende demenssjukdom eller andra svårvärderade differentialdiagnostiska tillstånd som påverkar minne och tänkande. Även här arbetar vi i team med olika personalgrupper. Vi har även en Allmängeriatrisk mottagning där patienter som vårdats inom slutenvården följs upp innan de utremitteras till primärvården. FÖRSTA DAGEN Om du kommer till Eskilstuna med tåg tar du buss 11 till sjukhuset. Resan tar cirka 10 minuter och du ska gå av vid Mälarsjukhusets huvudentré. Direkt till höger innanför huvudentrén ligger medicinmottagningen. I receptionen frågar du efter Ulla Trübenbach. Hon ger en kort presentation av kliniken, svarar på frågor angående boende och ger dig arbetskläder. Du får även passerkort och inloggningsuppgifter för vår datajournal BMS. Kandidatansvarig läkare möter sedan upp för en kort rundvandring och introduktion i datajournalen. Du överlämnas sedan till handledare på respektive avdelning. Kandidatansvariga gemensamt för Geriatrik och Medicin är ST läkare och heter Karin Lindén 66976 eller Georgios Tsapournas 04407. Arbetet på Geriatriska sektionen liksom Medicinkliniken börjar måndag-torsdag klockan 08.00 med morgonrapport från avgående nattjour. På tisdagar sker sedan vanligen undervisning för AT läkare och kandidater och på onsdagar följs rapporten av en fallpresentation. På fredagar klockan 08.00 är det gemensam föreläsning för all sjukvårdspersonal i sjukhusets aula, därefter följer Avdelningsarbete/Mottagning/Mobila Närvårdsteamet enligt nedan.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 23

VECKOPLANERING: Vecka 1 tisdag-fredag: Du deltar i avdelningsarbete på avdelning 18 GOR. Daglig rond kl 09.30 och 15.30. Teamrond tisdagar och torsdagar. Här arbetar en överläkare och en underläkare, AT eller ST. Auskultationsmöjlighet på allmängeriatrisk mottagning onsdag. Huvudansvarig: öl Malin Engström, sektionsansvarig, geriatrik MSE. Vecka 2 tisdag- fredag: Du deltar på minnesmottagningen och följer det Mobila Närvårdsteamet. Huvudansvarig Minnesmottagningen: öl Marie Holmberg-Clausen Huvudansvarig Mobila Närvårdsteamet: öl Angela Lindstam BOENDE OCH FRITID Inför din vistelse hos oss finns det bokade övernattningsrum. Sänglinne och städning ingår. Nycklar hämtas i receptionen på patienthotellet Althea som ligger precis vid sjukhuset (v g se karta). Porten till hotellet är låst mellan 20.00 och 07.00, du ombeds ringa telefon 016-105200 för att få din nyckel till boendet. Om du fått ditt boende på hotell Althea är det inte tillåtet att laga egen mat i pentryt, endast värma mat i mikrovågsugn. V g se särskild bilaga angående boende. En lokal finns iordningställd på sjukhuset för kandidater. I lokalen finns uppehålls- och lunchrum, samt tre datorer. Lokalen finns i E18, plan 6, hiss N, kod 1025. Lunchrummet är ett gemensamt utrymme med annan personal, det förutsätts att alla håller rent efter sig. Hör gärna av dig om du ordnat egen bostad så att boendet hos oss kan avbokas. Efter arbetet finns det för den som vill tillgång till tennisbanor (utomhus), styrketräningslokal, elljusspår m.m. För mer information angående fritidsaktiviteter gå in på www.eskilstuna.se. Innan du slutar kommer vi att ha en kort genomgång av din placering, vi tar då tacksamt emot dina synpunkter. Du kan alltid höra av dig när som helst under din placering om du har synpunkter, vill byta avdelning eller behöver fler förslag på givande sysselsättning under dagen. Ring på interntelefon till kandidatansvariga Karin Lindén 66976 eller Georgios Tsapournas 04407. ÖVRIG INFORMATION Om du blir sjuk under din placering hos oss vill vi att du ringer till Ulla Trübenbach 016-104415 och meddelar detta. Röstbrevlåda finns om hon inte kan ta ditt samtal. Ta med ett hänglås till omklädningsskåp. För ytterligare frågor innan placeringen hos oss på Mälarsjukhuset startar kan du maila till [email protected],se, [email protected] alt [email protected] Telefon till Mälarsjukhusets växel är 016-103000.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 24

BOENDE ESKILSTUNA Hej! Du är inbokad i en av personalbostäderna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Du är välkommen och vi tackar för att du valt vårt boende. Här kommer lite information kring kvittens av nycklar, för att det ska fungera med inflyttning under helger har vi hjälp av Hotel Althea som är bemannade dygnet runt. Vi vill förtydliga att Altheas personal endast är en länk i kedjan och inte kan stå till svars för Personalbostäderna utan bara förmedlar utlämning av nycklarna, återlämning skall ske till entré service. Det kan ta lite tid innan de kommer och öppnar på grund av att de hjälper till på avdelningen under kvällar och helger, vi är tacksamma om du /ni har förståelse för det. Ring på tel: 105200 innan du kommer. Har du synpunkter frågor på personalbostaden får du kontakta oss på telefontiden kl 13,30-14,30 på telefon 016-105719 eller maila oss på personalbostaderksk/[email protected]

Med vänlig hälsning Liisa Sundbom Personalbostäder

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 25

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN till din propp-vecka på Medicinska kliniken vid Falu Lasarett Din placering börjar tisdag kl 08:00. Gå in genom lasarettets huvudentré så vi möter dig vid Informationsdisken och visar vägen! Under propp-veckan kommer du att få träffa tre patienter som du under handledning ska ta anamnes och status på. Vi kommer därefter att ha gemensamma genomgångar av den utskrivna journalen. Det preliminära schemat är så här: Tisdag

08.00-08.15 10.35-12.00

Tisdag

08:15-10:30

Onsdag Torsdag Fredag

13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 12:00-

Aktivitet Introduktion, sekretess, passerkort, sjukhuskläder TakeCare och diktering

Ansvarig Ing-Mari Ögren Karina Johansson

Lokal Huvudentrén Medicinexp

Journalskrivning, anamnes och status Remisser, rondrutiner, läkemedelslistor Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Individuell träning på patienter med handledare Genomgång av gårdagens journaler Hemfärd!

Malin Sirén

Neurologmott konferens

Se separat schema

Se separat schema Neurologmott konferens Se separat schema Neurologmott konferens Se separat schema Neurologmott konferens

Se separat schema Se separat schema

Boende för kandidater vid placering i Falun För alla läkarstudenter med placering i Falun erbjuder vi boende på vårt patienthotell Ängsklockan eller Hotell Grand Falun vid hög belastning. Det finns självklart också möjlighet att dela rum på Ängsklockan om man så önskar. Ängsklockan ligger i anslutning till parkeringen vid lasarettet och Hotel Grand Falun ligger ca 500 m nedanför lasarettet ner mot centrum. Inför din placering i Falun vill vi att du själv kontaktar Ängsklockan för bokning av boende. Boka boende snarast, minst 2 veckor innan, genom att kontakta Ängsklockan, Gunilla eller Lena, via telefon 023-49 09 37 eller via e-post [email protected] OBS DU som kandidat MÅSTE avboka ditt boende om placeringen ändras eller du blir sjuk. Mycket viktigt då vi har fler kandidater än rum och vill slippa dyra hotellkostnader om vi absolut inte måste. Vi hoppas att du kan respektera detta så att så många som möjligt kan få bo på vårt populära Ängsklockan. Om du har möjlighet att själv ordna ditt boende hos föräldrar, kamrater mm står vi för busskort eller milersättning vid användning av egen bil. Kontakta då [email protected] eller 023-49 06 95, Eva finns på AT-centrum på plan 2. Frukost serveras i Ängsklockans matsal (kl 07:15–09:00); för lunch finns lasarettsmatsalen (kl 10:45-13:30). Middag (kl 16:30-17:30) kan du beställa på Ängsklockan, fyll i beställningspärm senast kl 13.00 dagen innan. Pris 65 kr. Lakan och handdukar ingår. Glöm inte att presentera dig för personalen på Ängsklockan! Det är mest praktiskt om du kommer till Falun kvällen innan din tjänstgöring börjar. Kommer du med tåg ser du lasarettet snett uppåt höger; det ligger c:a 600 meter från järnvägsstationen. Kommer du med bil, så finner du patienthotellet om du tar första avtagsväg till höger när du svängt in mot lasarettet (före parkeringen). Du parkerar bäst längst in mot skogen på personalplatserna, men då måste du ha ett parkeringstillstånd – hör av dig så skickar vi över sådant! Personal finns på Ängsklockan måndag-fredag kl 06:30-13.00; tfn 023-49 09 37. Kommer du annan tid: Ring 070582 35 85 (= lasarettets bevakningsservice, fungerar helg- som vardag dygnet runt), så kommer en vakt och släpper in dig på hotellet. Frågor? Kontakta i första hand Ing-Marie Ögren, alternativt Malin Sirén. Hjärtligt välkommen! Malin Sirén ST-läkare Studentansvarig medicinkliniken

Ing-Marie Ögren Studerandesekretariatet tfn 023-492355, 492184, sökare 32119

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 26

Regionplacering vid medicinkliniken, Falu lasarett Mycket välkommen till klinisk tjänstgöring på Medicinkliniken på Falu Lasarett Din placering börjar här tisdag morgon och vi träffas då på Medicinklinikens kafferum. Gå in genom Lasarettets huvudentré så möter vi Dig vid Informationsdisken klockan 08.00 och visar vägen! Vid morgonmötet får du information om din placering och får träffa din handledare. Det är alltså bäst om Du kommer till Falun på måndag kväll. Skulle det vara omöjligt att komma upp till då: meddela Ing-Marie senast en vecka före så får vi försöka arrangera på bästa sätt ändå. Angående boendet - se nästa sida! Frågor Kontakta i första hand dr Malin Sirén; om ej i tjänst, kontakta Ing-Marie! Än en gång hjärtligt välkommen Hösten -09 Malin Sirén [email protected] 023 – 492000, be växeln söka

Ing-Marie Ögren [email protected] 023-492355, sökarnr 32 119

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 27

Välkommen till din kliniska tjänstgöring vid GerRehab på Falu lasarett! På vår geriatriska avdelning 58 har vi 19 vårdplatser. Där vårdas strokepatienter med rehabbehov och patienter för ortopedisk rehab. Vidare finns enstaka platser för allmängeriatrik och trygghetsplatser för MOH (=Medicinskt omfattande Hemsjukvård). Vi har även läkaransvaret för kommunens korttidsplatser samt några särskilda boenden (SÄBO). Vår öppenvårdsverksamhet består av minnes- samt strokemottagning. Inom kliniken finns också Rehabmedicinsk verksamhet med 10 vpl och öppenvård. Målet för din placering är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och få en inblick i teamarbetet med övriga yrkeskategorier. Din placering här börjar tisdag morgon kl 09.00. Först träffar du sekreterare Birgitta Hermansson hus/ingång R, plan 3, som förser dig med skåp och kläder och sedan får du gå igenom hantering av datajournalprogrammet Melior/TakeCare. Därefter får du träffa din handledare. Tjänstgöringstid är tisdag - fredag 8.15 - 16. För resor och boende, se separat PM nedan. Glöm inte att fylla i kursvärderingen på nätet angående din placering hos oss!

Kontaktpersoner: Sekreterare Birgitta Hermansson, tel: 023-492371 eller [email protected] Handledare Barbro Liss, tel: 023- 490387 Verksamhetschef Lotta Jansson tel: 023- 491561

Falu Lasarett 791 82 Falun

Telefon 023-49 20 00 vx

Telefax 023-49 08 94

Postgiro 454 40 51---8

Department of Geriatrics and Rehabilitationmedicine Falu Hospital S-791 82 Falun

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 28

Boende i Falun För alla läkarstudenter med placering i Falun erbjuder vi boende på vårt patienthotell Ängsklockan eller Hotell Grand Falun vid hög belastning. Det finns självklart också möjlighet att dela rum på Ängsklockan om man så önskar. Ängsklockan ligger i anslutning till parkeringen vid lasarettet och Hotel Grand Falun ligger ca 500 m nedanför lasarettet ner mot centrum. Inför din placering i Falun vill vi att du själv kontaktar Ängsklockan för bokning av boende. Boka boende snarast, minst 2 veckor innan, genom att kontakta Ängsklockan, Gunilla eller Lena, via telefon 023-49 09 37 eller via e-post [email protected] OBS DU som kandidat MÅSTE avboka ditt boende om placeringen ändras eller du blir sjuk. Mycket viktigt då vi har fler kandidater än rum och vill slippa dyra hotellkostnader om vi absolut inte måste. Vi hoppas att du kan respektera detta så att så många som möjligt kan få bo på vårt populära Ängsklockan. Om du har möjlighet att själv ordna ditt boende hos föräldrar, kamrater mm står vi för busskort eller milersättning vid användning av egen bil. Kontakta då [email protected] eller 023-49 06 95, Eva finns på AT-centrum på plan 2. Frukost serveras i Ängsklockans matsal (kl 07:15–09:00); för lunch finns lasarettsmatsalen (kl 10:4513:30). Middag (kl 16:30-17:30) kan du beställa på Ängsklockan, fyll i beställningspärm senast kl 13.00 dagen innan. Pris 65 kr. Lakan och handdukar ingår. Glöm inte att presentera dig för personalen på Ängsklockan! Det är mest praktiskt om du kommer till Falun kvällen innan din tjänstgöring börjar. Kommer du med tåg ser du lasarettet snett uppåt höger; det ligger c:a 600 meter från järnvägsstationen. Kommer du med bil, så finner du patienthotellet om du tar första avtagsväg till höger när du svängt in mot lasarettet (före parkeringen). Du parkerar bäst längst in mot skogen på personalplatserna, men då måste du ha ett parkeringstillstånd – hör av dig så skickar vi över sådant! Personal finns på Ängsklockan måndag-fredag kl 06:30-13.00; tfn 023-49 09 37. Kommer du annan tid: Ring 070-582 35 85 (bevakningsservice, fungerar helg- som vardag dygnet runt), så kommer en vakt och släpper in dig på hotellet.

Hjärtligt välkommen till Falun! Studierektorerna och klinikerna på Falu lasarett

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 29

Välkommen till Division Medicin i Gävle Välkommen till klinisk tjänstgöring på Division Medicin i Gävle. Gävle Sjukhus upptagningsområden omfattar Gävleborgs Län och delvis norra Uppland med totalt cirka 340 000 invånare. Sammantaget fins ett 25-tal medicin specialiteter representerade. Vill du veta mer om oss innan du kommer kan du läsa mer på www.lg.se/gs. Du kommer att få ett mail av oss ett par veckor innan din placering med ytterligare information om Gävle Sjukhus och Division Medicin. Vi är två ST läkare som har det övergripande ansvaret för kandidaterna på Medicin, vi heter Anna Bergengren och Ursa Bonnevier. Den dagliga handledningen får du dock av läkaren på den avd/mottagning där du är placerad. Ni träffar vår administratör Kerstin Eriksson på morgonen första dagen på er placering. Hon sitter på plan 05 i huvudbyggnaden. Där får ni ett kuvert med information, passerkort mm. Ni kan välja mellan att dagpendla eller bo kvar. Kontakta Kerstin via mail om ni har några frågor [email protected] Ni följer läkarnas veckoschema under er placering. De flesta har arbetstid 8-16,30 med 30 minuters rast. Om ni vill veta hur bussarna går upp till sjukhuset gå in på www.x-trafik.se Vårt mål är att du får en intressant och lärorik tid här! Välkommen till oss! Vänliga hälsningar Anna Bergengren & Ursa Bonnevier ST-läkare ST-läkare

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 30

VÄLKOMMEN TILL DIN KLINISKA TJÄNSTGÖRING VID GERIATRISKA ENHETEN, GÄVLE SJUKHUS. Geriatriska enheten, som är en del av Division Medicin, består av avd 11 och minnesmottagningen.. Vi har även läkaransvaret för en del av kommunens korttidsplatser och demensboenden. Avd 11 har 8 platser för akutgeriatriska patienter, och 8 platser för geriatrisk rehabilitering.. På minnesmottagningen sker utredning av demenssjukdomar på från familjeläkare eller läkare från slutenvården. Besöken är uppdelade på nybesök, diagnosbesök med ev. insättande av behandling, och uppföljande återbesök. Härifrån sker även hembesök. Det finns ett demensteam med sjuksköterska från geriatriken, arbetsterapeut från primärvården och biståndhandläggare från kommunen, som underlättar samarbetet mellan slutenvård, primärvård och kommun. På minnesmottagningen arbetar 3 ÖL. Din placering på geriatriska enheten börjar tisdag morgon kl 8.00 och då träffar du Kerstin Eriksson på plan 05 mitt emot hjärtmottagningen, se särskilt PM. Kerstin Eriksson telefon Tel: 026-153014 eller mail adress [email protected] Ni går igenom praktiska frågor, gör en rundvandring på kliniken, och får skåp i omklädningsrum. Ta gärna med lås till skåpen. Efter det träffar ni handledaren. Om du har funderingar kring din placering hör av dig till Berit! På avd 11 arbetar 3 ÖL. Handledare är Ann-Marie Hedenskog och Siraj Nur. Handledare på demensenheten är Ulla Gillhagen, [email protected] och Richard Montelius, [email protected] Övrig läkare är Börje Lind. Dr Johanna Roos och Anna Bergengren är kandidatansvariga inom Division Medicin. De brukar samla alla kandidater en gång i veckan för information. Glöm inte att fylla i kursvärderingen vid avslutad placering! Vänliga hälsningar Ann-Marie Hedenskog

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 31

Välkommen till din regionplacering i allmän internmedicin vid Medicinkliniken i Hudiksvall. Hudiksvalls sjukhus är ett länsdelslasarett. På medicinkliniken domineras arbetet av akutmedicinska patienter och frågeställningar, såväl vid akutmottagningen som på vårdavdelningarna. Vi har ca 60 slutenvårdsplatser fördelade på 5 avdelningar med olika patientprofil. Utöver detta finns poliklinisk verksamhet på medicinmottagningen i samma hus. Under din tid på medicinkliniken placeras du på en avdelning tillsammans med en överläkare och en utbildningsläkare (ST- eller AT-läkare). Underläkaren på avdelningen kommer att fungera som din handledare på avdelningen. Det innebär att du kommer att ha olika handledare på olika avdelningar. Arbetsdagen börjar med jourrapport klockan 08 i fikarummet på medicinmottagningen. Avdelningsarbetet börjar klockan 09 med gemensam rond som följs av utredningar, remisskrivning, ut– och inskrivningar etc. Målet är att du under placeringen, förutom att medverka i det dagliga avdelningsarbetet, även ska kunna fördjupa dig i några patienter. På avdelningen har du goda möjligheter att träna på praktiska moment som artärpunktion, venflonsättning och injektioner. Passa på att vara med på eventuella andra ingrepp (cristapunktion, lumbalpunktion, pleura/buktappningar m.m.) om detta blir aktuellt! På kvällarna har du möjlighet att gå med medicinjouren på akutmottagningen. Kvällsjouren börjar klockan 16.30 och slutar klockan 21.00. Du kommer även att kunna vara på akuten dagtid när det ges möjlighet. På medicinmottagningen finns mottagningar som du gärna får vara med på. Kontakta vederbörande läkare innan mottagningen börjar. Hjärtmottagning, reumatologmottagning, diabetesmottagning och gastromottagning finns de flesta veckor och vissa veckor finns neurolog och hematolog som har mottagning. Du kan titta på arbetsprov eller ekokardiografi liksom gastro- och koloskopier, så länge du kommer överens om din närvaro med undersökande läkare innan han eller hon tagit sig an en ny patient. Första dagen ses vi klockan 08.00 på medicinklinikens fikarum (hus 8, plan 5). Då träffar du kollegorna, din blivande handledare och så ordnar vi med praktiska detaljer. Vår samordnare Kristina Rova hjälper till att ordna sjukhuskläder, guidning på sjukhuset, ID-kort och access till vårt datasystem. Missar du första morgonmötet tar du kontakt med Kristina Rova på våning 4, 92845, så hon kan dirigera dig rätt. Inför din regionplacering vill vi att du kontaktar Lena Wiklund, Länsservice, angående bostad och andra praktiska detaljer. Hon nås på 0650-92607 eller [email protected] Henne ska du också meddela om du tänker ordna med eget boende. Nyckel hämtar du på akutmottagningen söndag kväll. Sänglinne ordnar du själv. Under tiden hos oss bjuder vi på lunch i matsalen – uppge ditt namn i kassan. På sjukhuset finns tillgång till gym (hus 10) och elljusspår finns i närheten. Sjukhusets webbsida hittar du på www.lg.se, och www.hudiksvall.se kan du få tips av lite mer turistkaraktär. Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig eller Miriam Nahum. Välkommen! Anette Onkenhout

Anette Onkenhout, ST-läkare ([email protected], arbete 0650-92000 vxl) Miriam Nahum, överläkare ([email protected], arbete 0650-92126)

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 32

Välkommen till din kliniska tjänstgöring vid Geriatriken på Centralsjukhuset i Karlstad! Avd 8 NÄVA (Närsjukvårdsavdelning) är en akutgeriatrisk avdelning för multisjuka äldre. Där finna 24 vårdplatser och omsättningen är ganska stor med flera utskrivningar varje dag. De flesta patienterna kommer direkt från akuten (där man har speciella ”äldre”-sköterskor), från andra vårdavdelningar eller via direktinläggningar av distriktsläkare (utan att passera akutmottagningen). De vanligaste diagnoser är infektioner, hjärtproblem och cerebrovasku-lära händelser. Du kommer att få ansvara under handledning för några patienter, och följa deras behandling, rehabilitering och planering inför utskrivning. Målet för din placering är att du ska få god träning i att handlägga äldre patienter, som ofta har en komplex sjukdomsbild, och få en inblick i team-arbetet med paramedicinarna. Överläkare Hans Dahlberg är din handledare på avdelningen och avdelningschefen heter Anna-Karin Larsson. På avdelningen arbetar dessutom i regel ytterligare 2 läkare som är AT eller ST-läkare. Det finns också en Minnesmottagning där Överläkare Ragnar Åstrand är verksam. Det är önskvärt att du auskulterar ½-1 dag där och får viss inblick i psykogeriatrisk verksamhet. Din placering börjar här tisdag morgon och vi träffas kl 8.00 i hus 24, hiss S, plan 2 (hos Nina Skålén. Bifogar information om bostad. Viktigt att ringa hyresvärden några dagar innan du kommer. Hon brukar hämta vid järnvägsstationen Glöm inte att fylla i kursvärderingen angående din placering hos oss på nätet! Kontaktpersoner: Hans Dahlberg, överläkare geriatrik, [email protected] 054-61 60 14 Nina Skålén, med adm, [email protected] 054-61 58 76

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 33

Hej och välkommen till Lungsektionen vid Medicin kliniken i Karlstad! Vi ska under 2 veckor försök ge dig en inblick i hur en läkare med inriktning mot lungspecialitet arbetar med det patientunderlag som finns vid ett centralsjukhus. I Värmland är vi f.n 3 st lungspecialister på cirka 280 000 inv vilket innebär att vi ser och bedömer ett stort antal patienter med mycket brett sjukdomspanorama allt från lungcancer, astma, KOL, interstiella lungsjukdommar med alveoliter och lungfibros BOOP, sarcoidos mm. m.fl. Vidare olika grader av andningshandikapp allt från sömnapne till hypoventilation och ”vanlig resp insuff” med apparatbehandling av olika typer CPAP, BiPAP och syrgas i hemmet. Vi använder olika invasiva metoder såsom bronko- och thoraco- scopier samt drän inläggningar av olika typ. Tanken är att du ska gå med på mottagning och avdelning och följa någon av oss lungläkare. 1:a dagen du kommer till oss (oftast en tisdag) möter du upp oss på Lungmottagningen som ligger längst ner i korridoren alldeles intill matsal och bibliotek. Välkommen Anders Sjögren Lungmedicin Karlstad

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 34

LITEN HJÄLPREDA FRÅN A TILL Ö - KARLSTAD Apotek

Finns vid huvudentrén.

Bankomat

Finns vid huvudentrén bakom informationsdisken.

Bibliotek

Finns vid personalmatsalen. Tillgång till datorer. Mycket kunnig och hjälpsam personal. De hjälper gärna till med Medlinesökningar. Öppettider 10-16.

Bostad

Svanågatan 19. Hyresvärden heter Aurelia Bjellmeus och har telefon 05457 18 28. Lakan, handduk och städning ingår. Medtag gärna någon extra handduk.

Brevlåda

Finns vid huvudentrén.

Cyklar

Två 3-växlade damcyklar finns till förfogande hos hyresvärden. Nycklar i bostaden. Problem med cyklarna anmäls till Björn Hedlund.

Datorer

Finns på biblioteket och på underläkarexp (se exp).Biblioteket har också datorer där du kommer ut på internet.

Expeditioner

Finns på avdelningarna. Exp för underläkare finns på plan 1, hiss F.

Klädbyte

Finns speciellt klädbytesförråd. Inf om detta första tjänstgöringsdagen.

Konferensrum

Ligger på vägen till matsalen. Passerkort krävs. De flesta klinik-möten hålls här.

Matsalar

Personalmatsalen serverar bra mat och har mycket att välja på. En lunch kostar 55-60 kr. Patienthotellet ligger vid huvudentrén och har mycket bra mat där även sallad och efterrätt ingår. Lunchen kostar 74 kr. OBS! Personalkläder ej tillåtna. Cafeteria finns vid huvudingången och där kan man köpa små-rätter. På alla ställen finns möjlighet till "hämtmat".

Morgonmöten

Tjänstgöringen börjar kl 8.00. Onsdag och torsdag kl 08.00 möten i konferensrummet. Tisdagar har sektionerna egna möten. Onsdag efter mötet är det röntgenrond. Fredagar kl 12.00-13.00 är det produktinformation inkl lunch i vårt konf rum.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 35

Mottagningar

Målsättningen är att dessa ska ligga bredvid resp avdelningen men detta är ännu inte fullt genomfört.

Namnskylt

Ska alltid bäras och ska förutom för- och efternamn ange att du är läkarstuderande.

Omklädning

Du kommer första dagen att tilldelas ett skåp. Ta därför med ett hänglås. Passerkort behövs.

Passerkort

Då många dörrar öppnas medkort får du ett sådant första dagen. Detta måste återlämnas vid tjänstgöringens slut.

Praktiska frågor

Om de inte har direkt med avd arbetet att göra besvaras dessa i första hand av Nina Skålén, tfn 61 58 76, e-post [email protected]

Telefonväxel

Numret utifrån är 054-61 50 00. För att ringa ut slår du 00 före numret.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 36

Division Närsjukvård Medicinkliniken, Köping

Välkommen till Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Köping! Du tillhör de läkarkandidater som under terminen kommer att bli placerad i Köping. Du kommer att arbeta under handledning och i stort sett följa underläkarnas veckoschema. Arbetstid måndag - torsdag 07.30 - 16.15, fredag 07.30 - 15.00. Schema där det anges vilken avdelning Du kommer att arbeta på och namnet på Din handledare får Du när Du kommer till medicinmottagningen. Vi träffas på medicinklinikens mottagning kl 07:30, ingång A, plan 2. Jag kommer då att gå igenom de praktiska detaljerna, presentera medicinkliniken, akutmottagningen och biblioteket. Vi har även reserverat ett rum på STF Vandrarhem Tre Knektar som ligger på promenadavstånd från lasarettet. Det är bokat från kvällen innan du börjar här. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Obs! Om du beräknar anlända efter kl 19.00 måste du ringa till Vandrarhemmet för att få en kod till ytterdörren. Rumsnyckeln lägger de sedan i ett fack. Öppettider reception 08.00-10.00 och 17.00-19.00 vardagar Telefon reception 0221-244 95 Telefontid 08.00-10.00 och 17.00-19.00 Besöksadress Ågärdsgatan 2 D, 731 32 Köping ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rummet disponerar du under hela tiden du är i Köping. På rummet finns pentry med köksredskap och toalett. Gemensam dusch i korridoren. På rummet finns även kabel-TV, nätuppkoppling och storbilds-LCD. Sänglinne och handdukar ingår. Fri parkering. Inför din placering i Köping vill vi att du i god tid kontaktar sekreterare Christina Ulander, medicinmottagningen och bekräftar att du kommer. Meddela även om du ändrat din placering eller har ordnat eget boende under placeringen. Tfn 0221-261 25. ________________________________________________________________________________________________________________________________ Postadress Besöksadress Telefon Telefax Köpings lasarett Glasgatan 27 0221-26000 vx 0221-26515 731 81 Köping

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 37

Medicinkliniken har 84 vårdplatser fördelade på en hjärtintesivavdelning och 3 internmedicinska vårdavdelningar med profilering hjärta, stroke, rehabilitering och gastroenterologi. Medicinsk akutmottagning med dygnet-runt-verksamhet. Vi har även medicin-, diabetes-, dietist-, Waran-, hjärtsvikts-, hjärtrehabiliterings-, njursvikts- och endoskopimottagning. Övrig verksamhet är dagmedicin, AH (avancerad hemsjukvård), neurolog- och infektionskonsult samt fys labb. På lasarettet finns en träningslokal. För att få tillträde dit kan du boka en tid för genomgång/visning av träningsredskapen. Bokas via receptionen i Västerås. Tfn 021-17 32 24, 8.00-12.00 och 13.00-16.00. Järnvägs-/busstation cirka 5 minuters gångavstånd från lasarettet. Väl mött ! Jan Saaf Studierektor för medicinkliniken [email protected] Tfn 0221-261 23

Christina Ulander Kontaktperson [email protected] Tfn 0221-261 25

___________________________________________________________________________________________________________________________ Postadress Besöksadress Telefon Telefax Köpings lasarett Glasgatan 27 0221-26000 vx 0221-26515 731 81 Köping

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 38

Information till medicine kandidater T5 som skall tjänstgöra vid Västmanlands sjukhus i Västerås Obs! Gällande geriatrik, se nästa sida!

Hej och välkommen till Medicinkliniken i Västerås! Du tillhör de läkarkandidater som kommer att bli placerad i Västerås. Vid ankomsten får du ett schema där det framgår vilken avdelning du kommer att arbeta på. Du kommer att arbeta under handledning och i stort sett följa underläkarnas veckoschema. Jag vill påpeka att schemat är preliminärt och att en del säkert kommer att ändras på vägen. Namnet på din handledare framgår av schemat. Speciell information till medicinkandidater T5 med placering på akuten Placeringen nere på akuten innebär schemalagda tider med 3-skift, se tider nedan. Vi använder 3-skift där pass 1 innebär 08:00-14:00 2 innebär 12:00-18:00 3 innebär 16:00-22:00 Undantag fredagar då går 2 st 08:00-14:00 och en går 12:00-18:00 Ni gör sinsemellan upp vem som går vilket pass, det vore bra om ni kunde göra upp om vem som går vilket pass redan innan ni kommer till Västerås. För den som önskar gå natt klocka 21:00-08:00 så innebär det två inarbetade 6-timmars pass (företrädesvis används detta pass på torsdagar) Nu kan vi även erbjuda praktik en dag på ambulansen. Ni som vill prova på detta vänligen ta kontakt med Gert Karlsson via mejladress: [email protected] er första dag på akutenplaceringen (ambulansen tillhandahåller arbetskläder, medtag matlåda). OBS! Den första dagen ska alla infinna sig till klockan 10:00 för introduktionen. Gå direkt till ID-Foto ingång 13 för att hämta ut det datakort du kommer att behöva under praktiktiden (OBS ta med legitimation), därefter går du till medicinklinikens mottagning på plan 4. Vi träffas på medicinklinikens mottagning kl 10.00,ingång 2 plan 4. Du kommer först att mötas av sekr. Rea Lehmusviita som kommer att förse dig med sjukhuskläder, visar omklädningsrum, lunchrum osv. OBS ta med eget hänglås till klädskåp, Rea kommer också att ombesörja rapport av ev. frånvaro. Jag ansluter cirka 10.30 för att gå igenom de praktiska detaljerna, presentera medicinkliniken, akutmottagningen och biblioteket samt lämna av Er på resp. avdelning. Katarina Ringström (tel 021-17 59 72) administrerar boendet för dig som väljer att inte dagpendla. Du som önskar bo kvar i Västerås ska kontakta Katarina via mail [email protected] för att boka ett rum. Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast 12.00 torsdag före ankomst. Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i rummen. Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera. Nyckel till boendet hämtas efter överenskommelse. För den intresserade finns möjlighet att kostnadsfritt träna på World Class träningsinstitut.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 39

Buss 804 avgår från Centralstationen i Uppsala och stannar vid lasarettet. Väl mött! Thorsten Hagberg Huvudhandledare [email protected]

Välkommen till Geriatriska kliniken, Närsjukhuset Västerås ! Du tillhör de läkarstudenter som under terminen kommer att vara placerad hos oss i Västerås. Du kommer att arbeta under handledning och främst följa läkarnas veckoschema. Arbetstider är: tisdag – torsdag 8.00 – 16.30 och fredag 8.00 – 14.00 Du kommer bland annat att arbeta i Sveriges Nyaste Vårdbyggnad! Schemat får du första dagen liksom namn på din handledare. Nycklar och Cosmic-kort får du av Kerstin Grandin på mottagningen tel 021-175564 och det är också henne du ringer vid eventuell sjukanmälan.

Vi träffas på Geriatrikmottagningen tisdag morgon kl 8.00! Geriatrikmottagningen ligger på Västmanlands sjukhus Västerås (tidigare Centrallasarettet Västerås) Ingång 2, plan 9. Katarina Ringström (tel 021-17 59 72) administrerar boendet för dig som väljer att inte dagpendla. Du som önskar bo kvar i Västerås ska kontakta Katarina via mail [email protected] för att boka ett rum. Viktigt! Vi kan bara garantera rum till dem som hör av sig senast 12.00 torsdag före ankomst. Boendet är beläget vid ingång 21, (gamla vårdgymnasiet). Sänglinne och handdukar ingår i rummen. Gemensamt kök med enklare köksutrustning finns att disponera. Nyckel till boendet hämtas efter överenskommelse. För den intresserade finns möjlighet att kostnadsfritt träna på World Class träningsinstitut. Till Västerås går länsbussar från Uppsala som stannar vid hållplats Knektgatan (lasarettet). Om du kör bil finns P-kort att köpa för 20 kr/dag i Informationen Ingång 1. Om du har några frågor, hör av dig! VÄL MÖTT! Katarina Schüttler Specialistläkare [email protected] 021-175571

Lisa Eriksson-Rehnman ST-läkare [email protected] 021-175568

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 40

Samtliga parkeringsplatser är avgiftsbelagda

Studierektorsexp samt boendekorr.

ID-foto

Barnkliniken Kirurgklin Kärlkirurgen Huvudentré Medicinklin Fysiologklin Neurologen Urologklin Reumatologklin

Ortopedklin

Busshållplats 804

Psykiatri slutenvård Centrum för klinisk forskning

Akutmott

Onkologklin

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 41

Välkommen till Kliniken för medicin och geriatrik, Lindesbergs Lasarett. INTRODUKTION Lindesbergs lasarett är ett länsdelssjukhus. Vårt upptagningsområde omfattar den norra länsdelen av Örebro län, dvs kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Vi har ett befolkningsunderlag på ca 50000 invånare. Kliniken för medicin och geriatrik består av: • • • • • • •

Avd 1 (allmän internmedicin, diabetes och dagvårdspatienter) Avd 2 (stroke inkl rehabilitering samt allmän internmedicin) Avd 5A (allmän internmedicin) Avd 5B (kardiologi samt allmän intermedicin) Medicinmottagning Klin. Fys (arbetsprov, hjärteko, spirometrier, pacemakerkontroller) Paramedicinsk enhet (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab.ass och kuratorer)

Totalt finns 52 vårdplatser Övriga kliniker/mottagningar • • • • • • • • •

Kirurgklinik Ortopedisk klinik Anestesiklinik (IVA, akutmottagning, op) Ögonmottagning Öronmottagning inkl. logoped Hudmottagning Barn- och ungdomsmottagning Gyn.mottagning Psykiatriavdelning samt mottagning

PLACERINGEN Du kommer under placeringen ha en avdelning som bas, men du ska naturligtvis se så mycket av vår verksamhet som möjligt och även vara med vid olika behandlingar och undersökningar. Under avdelningsplaceringen är det tänkt att du deltar i ronden på förmiddagen. Därefter kan du välja några patienter som du läser in dig på och följer under din vecka på avdelningen. Du kan sedan under handledning göra journalanteckningar, skriva remisser, delta i undersökningar, in- och utskrivningshandläggning, diktera epikris mm. Vi försöker anpassa dina aktiviteter efter belastningen på avdelningen så att din placering ska bli meningsfull. Om tiden tillåter och bemanningen på akutmottagningen tillåter kan det finnas möjlighet att se patienter på akutmottagningen. Diskutera detta med ansvarig överläkare på din avdelning.

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 42

INFÖR FÖRSTA DAGEN Första dagen vill vi att du inställer dig hos oss kl: 08:00 på medicinmottagningen. Av Vivianne Eriksson då får du hjälp med följande: KLÄDER, PASSERKORT, LÖSENORD TILL JOURNALSYSTEMET OCH UPPGIFT OM PLACERING Om du får förhinder att komma (sjukdom, annat skäl) är det viktigt att du meddelar Vivianne.

BOENDE Det finns en landstingslägenhet bokad till dig. Tag kontakt med Vivianne angående detaljer, hon har telefon nr 0581-85377. e-mail [email protected] Hör av dig i god tid. Studierektor på sjukhuset är Harris Lempessi ([email protected]) och studirektor på kliniken är Agneta Stenberg ([email protected]). Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig. Återigen hjärtligt välkommen. Ann-Sofi Eriksson St-läkare och kandidatansvarig Kliniken för medicin och geriatrik e-mail [email protected] Telefon 0581-85000 Synnöve Bergentz Verksamhetschef Kliniken för medicin och geriatrik e-mail synnove.bergentz.orebroll.se Telefon 0581-85000

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 43

Välkommen till Division Medicin, Bollnäs sjukhus

Vid Bollnäs sjukhus, byggt 1995, bedrivs akut och planerad medicinsk verksamhet för befolkningen i Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner (med 64 000 invånare). Dialysen ansvarar också för befolkningen i Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner (totalt 129 000 inv). Förutom i Bollnäs bemannas också en specialistmottagning i Söderhamn. Vid sidan av den medicinska verksamheten finns en elektiv ortoped- & kirurgiverksamhet, liksom en del ytterligare öppenvårdsspecialiteter. Den inneliggande medicinska vården bedrivs på 3 avdelningar med sammanlagt 48 vårdplatser: •

• •

HIA/IVA: Kardiologisk vård (med undantag av kranskärlsröntgen och PCI som utförs i Gävle), varav 4 HIA-platser. Även 2-4 IVA-platser, skötta av anestesiolog i samarbete med medicinläkare, finns för de svårast sjuka – beläggs ibland också med postoperativa patienter. Avd 4: Stroke-enheten samt vårdplatser för ”blandade” medicinpatienter Avd 5: Njurprofil, men även en profilering mot lungsjukdomar och gastroenterologi förutom ”blandade” medicinpatienter

Därtill finns en dialysavdelning, liksom en behandlingsenhet för dagvård. Polikliniskt bedrivs specialistmottagning både i Bollnäs och i Söderhamn. Även endoskopier, arbets-EKG, ekokardiografier m.m. görs på båda orterna.

Placering Du kommer att tjänstgöra på en avdelning utifrån det ”block” som du genomför. På förmiddagarna är det ronddags. Kom överens på tisdagen med din överläkare vilken läkare som under veckan ska få vara din handledare. Lär känna, och läs in dej, på åtminstone tre patienter som du kan följa under dagarna, också på de undersökningar de genomgår. Melior är den datorjournal som vi använder inom slutenvårdsspecialiteterna i Gävleborg. Röntgen använder sig av Sectra som ger möjlighet att titta på röntgenbilderna också på avdelningar och mottagningar.

Inför första dagen Ta i god tid kontakt med oss, så att vi får en möjlighet att ordna det praktiska för dej. Behöver du hjälp med boendet? Ta kontakt med chefssekreterare Maria Westin. Du kommer att få hjälp också med passerkort, lösenord mm. Eftersom du inleder perioden på en tisdag (och knappast hinner upp till Bollnäs under arbetstid på måndagen), föreslår vi att du kommer på tisdag morgon så att du kan få tillräcklig information också om hur du hittar till bostaden. Ta då först kontakt

Uppsala universitet, Läkarprogrammet, Klinisk medicin I höstterminen 2012

121029(CO) 44

med Maria Westin, Lizbet Pettersson eller med Hans Präntare.

Kommunikationer Från Bollnäs station (där också busstationen är) tar du dej med direktbuss 12, eller med buss 2 (skyltade Sjukhuset eller Heden), till sjukhuset som ligger strax utanför staden, en bit utanför det gamla sjukhusområdet som du också kommer att passera på vägen. Medicinavdelningarna, liksom läkarrum och den lokala administrationen, ligger en våning upp. Du hittar läkarrummen och administrationen om du viker av åt höger i huvudentrén, sedan en trappa upp (i den rosa flygeln som på bilden ligger strax höger om entrén).

Schema Arbetstiden för de fast anställda läkarna är 08-17 måndag till torsdag med 45 minuters lunch, därför 0815.45 på fredagar. Flextid tillämpas av de fast anställda läkarna. 8-8.20: 8.20-8.45: 8.45-> 16.00:

Jourrapportering m.m. Röntgenrond (måndag, onsdag, fredag) Avdelningsarbete (på mottagningarna vanligen start 08.00 alt 09.00) ”Frågestund” på avdelningarna (förenklad eftermiddagsrond)

På tisdagsmorgnarna har vi schemalagd undervisning/falldragningar kl 08-09; torsdagsmorgnarna (samma tid) ibland kardiologiundervisning på klin fys, ibland arbetsplatsträff på läkarsidan med genomgång av ekonomi, ”produktion” eller andra frågor. Därtill förekommer på en del luncher informationsträffar med läkemedelsföretag, föreläsningar av t.ex. infektionsläkare från Gävle m.m..

Organisation Sedan 2008 är sjukvården i Gävleborg divisionaliserad, och vi ingår i Division Medicin. En stor del av invärtesmedicinen ligger inom VO (verksamhetsområde) Internmedicin som bedriver verksamhet i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn. Hit hör t.ex. allmän invärtesmedicin, strokesjukvård, nefrologi, hematologi, lungmedicin, endokrinologi och gastroenterologi. VO Kardiologi står på samma sätt för den kardiologiska verksamheten på orterna, VO Specialmedicin för bl.a. neurologi, infektion och reumatologi. VO Rehabmedicin har den geriatriska länssjukvården (vårdplatser i Gävle) och Rehabmedicin (vårdplatser i Sandviken). Fr.o.m. 1/4 2012 kommer driften av sjukhuset att övertas av Aleris, och därmed kommer sjukhuset att drivas privat på uppdrag av Landstinget Gävleborg.

!

VÄLKOMMEN

Om Du har ytterligare frågor innan du kommer: ta gärna kontakt med Hans Präntare!

Kontaktpersoner Hans Präntare Överläkare / Läkar-VEC VO Medicin 1 [email protected], 0278-38593 Geir Falck Överläkare / VO Kardiologi [email protected], 0278-38014

Maria Westin Chefssekreterare VO Medicin 1 [email protected], 0278-38473