Konference Aalborg Kommunes Ungestrategi

Mediegrafikere og malere fra Tech College praktikcenter er inddraget Forhal, gang og mødelokale dekoreres – uddannelses- og arbejdsmotiver Skillevægge...

0 downloads 28 Views 165KB Size
Konference Aalborg Kommunes Ungestrategi Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 8.30-13.00 VUC & HF Nordjylland i Remisen På Sporet 8, 9000 Aalborg

VUC & HF Nordjylland byder velkommen Ved Lene Yding, forstander VUC & HF Nordjylland

Program 08.30 – 09.00

Ankomst og kaffe

09.00 – 09.10

VUC & HF Nordjylland byder velkommen Ved Lene Yding Pedersen, forstander VUC & HF Nordjylland

09.10 – 09.20

Præsentation af dagens program og et kort tilbageblik Ved Jette Frederiksen, leder i Uddannelseshusets Jobcenter

09.20 – 09.35

Status på Uddannelseshuset Ved Ole Ervolder, Jette Frederiksen og Irma Skals Balser, ledere i Uddannelseshuset

Program 09.35 – 10.35

Bedre overgange til ungdomsuddannelserne Ved Else Sommer, medlem af ekspertgruppen og tidligere direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

10.40 – 10.55

Summepause

Program 11.00 – 11.45

Workshops: Tema 1 – De unge skal forberedes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelsen Tema 2 – De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Tema 3 – De unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Tema 4 – De unge skal støttes i deres livsduelighed hvor uddannelse ikke kan være det aktuelle mål

11.45 – 12.30

Fælles opsamling og den videre proces

12.30 – 13.00

Frokost

Kort tilbageblik – temaer på de tidligere unge-strategikonferencer 2013 Ny ungestrategi & ny førtidspensions-, kontanthjælpsog vejledningsreform og forældreinddragelse 2014 Status på arbejdet med ungestrategien og uddannelseshuset samt fokus på begrebet chancelighed 2015 Nye reformer – erhvervsskole-, gymnasie- og folkeskolereform og de unges uddannelsesvalg 2016 Robusthed og målet om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelserne

Status på Uddannelseshuset Status for alle unge i alderen 15-24 år – Ungestatistikken for 4. kvartal 2016 Antal

Andel

Har afsluttet en ungdomsuddannelse

21.205

65,6%

I gang med en ungdomsuddannelse

7.430

23,0%

Ikke i gang med en ungdomsuddannelse

3.688

11,4%

Potentielt i ungdomsuddannelse i alt

32.323

100,0%

Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt

3.524 35.847

Uddannelseshuset- historik Uddannelseshuset startede 1/1 14 som en organisatorisk ramme om: -

Generel vejledning af alle unge mellem 15-29 år uden kompetencegivende uddannelse.

-

Særlige udd. vejledning af 15-24 årige efter vejledningsloven.

-

Særlig råd og vejledning af unge 18-29 år, som søger udd. hjælp, enkeltydelser efter aktivloven eller servicelovs tilbud.

-

Uddannelsesrettede indsatser.

3 afdelinger – samlet koordineret indsats Uddannelseshuset Socialcenter

UU

Jobcenter

Indgangen skal udstråle uddannelsesmiljø Der tages afsæt i den unges behov Den unge skal senest indenfor 4 uger i uddannelse / praktik / arbejde

STEP 1: Tættere samarbejde, fælles prioriteringer og procedurer Afklaring – ekspertgruppen Regeringens udspil i maj - lovforlag

STEP 2: Den nye kommunale ungeindsats

Kommende handlinger på 4 områder

Grundskolen Udskolingen Frafald fra ungdomsuddannel ser. Øvrige afbrudte forløb

15 – 30 årige

Den opsøgende indsats fra UU

1: DET FYSISKE UNGEMILJØ

2: DEN FÆLLES INDGANG

3: DET NORMALE FØR DET SÆRLIGE Den opsøgende indsats fra Jobcenter

Familiegrupperne 4: DEN SÆRLIGE INDSATS Boligsociale indsatser

1: DET FYSISKE UNGEMILJØ

STEP 1: De nuværende rammer gøres ”federe” og ungemindede Mediegrafikere og malere fra Tech College praktikcenter er inddraget Forhal, gang og mødelokale dekoreres – uddannelses- og arbejdsmotiver Skillevægge med visualiseringer af KUU, EGU, EUD og andre udd.

STEP 2: Der ønskes etableret uddannelses- og beskæftigelses oplevelsescenter alá ”Den grønne boks”

Aalborgs egen: ”Den røde boks”. Som modtagelse – inspirationsrum for den unge. Den boks kan bookes af grundskoleklasser, anvendes til gruppevejledning af unge mennesker, forældre-ung-mulighed

2: DEN FÆLLES INDGANG

STEP 1: Udvidelse af åbningstiden – start kl. 9 Der tilstræbes en ”All inclusive” for den enkelte unge (Vejledning, FVU test, 1. visitationssamtale og vurdering af ydelse på første henvendelsesdag) Samarbejde om uddannelsespålæg mellem UU og Jobcentret Bedre dataudveksling mellem UU, Jobcenter og socialcenter

STEP 2: Regeringsoplægget med tilhørende lovgivning afventes, på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger. Forhandlinger mellem forvaltninger og politiske udvalg afventes.

3: DET NORMALE FØR DET SÆRLIGE

STEP 1: Fælles holdninger/forståelser og handlinger i forhold til målgruppevurdering – i forhold til EGU, KUU og produktionsskole. Øgning af elevtallet generelt. Enighed om at prioritere: EGU, KUU, Produktionsskolen før evt. tale om udd. hjælp. Dernæst Brobygning SOSU / Praktikcentret, DIN Vej samt virksomhedspraktikker.

STEP 2: Regeringens oplæg til Den forberedende uddannelse afventes. Forhandlinger i forvaltninger og politiske udvalg afventes

4: DEN SÆRLIGE INDSATS

STEP 1: Bedre samarbejde om de 15-17 årige, der er del af ungeteams i familiegrupperne – uddannelse skal tidligere på banen. Tydelig og målrettet indsats i fritidscentrene og i de ”Boligsociale helhedsplaner”. Vejledningscafé i uddannelseshuset. De bedste erfaringer fra JobLAB, Åben vejledning, TEAM MOBIL, samt tilbud fra andre aktører samles i Uddannelseshuset. Et attraktivt sted at komme og få hjælp, vejledning og inspiration på mange fronter.

STEP 2: De særlige indsatser kædes sammen med ”Den røde boks” PPR, Ung Aalborg, SSP mv. inddrages som del af Uddannelseshuset – afhængig af udspil fra regeringen. Ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne m.fl. bruger huset aktivt

Generelt Det er vigtig for os, at komme ”ud med” at vi i huset har nogle fælles værdier og nogle fælles forståelser for, hvordan vi bedst hjælper de unge videre. Vi har brug for at ”tegne” huset ”igen” og få alle vist, at vi ER fælles om det her…. Vigtigt at vi holder rigtig meget fast i fællesskabet…. Vi vil gerne hinanden Vi vil gerne lave 1 årligt arrangement med et godt oplæg for alle i huset. Vi indkalder til fællesmøde i huset – champagnefredag – den 2/6 2017 kl. 14-15

Bedre overgange til ungdomsuddannelserne Ved Else Sommer, medlem af ekspertgruppen og tidligere direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Summepause

Workshops Tema 1 – De unge skal forberedes til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Lokale: Remisen Tema 2 – De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Lokale: 1.48 Tema 3 – De unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Lokale: 4.27 Tema 4 – De unge skal støttes i deres livsduelighed - hvor uddannelse ikke kan være det aktuelle mål Lokale: 2.16

Fælles opsamling

Den videre proces Opsamlingen på konferencen bliver det grafiske produkt I efteråret 2017 udarbejder Ungestrategiens ledergruppe et udkast til en ny ungestrategi Den nye ungestrategi vil blive politisk behandlet i 2018

Frokost