Introduktion i Patientsäkerhet

läkarprogrammet T4 eller T5) vid Medicinska fakulteten. Omfattning – 16 timmar Genomförande – föreläsningar, varvat med demonstrationer och övningar, ...

0 downloads 2 Views 22KB Size
Introduktion i Patientsäkerhet (förslag, 10 juni 2009) Medicinsk teknik, IKVL, Lu Tomas Kirkhorn

BILAGA 1 sid 1 (3)

ARBETSMATERIAL

Introduktion i Patientsäkerhet - Förslag på kursmoment vid Medicinska fakultetens grundutbildningar vid Lunds universitet. Patientens säkerhet är en grundpelare inom all sjukvård. Ändå möts vi av en skrämmande statistik: nästan var tionde patient, eller 105 000 personer, som vårdas på svenska sjukhus får någon form av vårdskada. Ett effektivt och långsiktigt sätt att förbättra säkerheten inom vården är att redan på grundutbildningsnivå lägga en grund för ett starkt säkerhetstänkande i alla situationer. Vi är beroende av säkra möten i vården: personal till personal, och personal till patient. Sjukvården är vidare beroende av teknik för att utföra sitt uppdrag. Under ett par decennier har mycket gjorts för att säkra själva tekniken som sådan. Dock finns det alltid en osäkerhet i mötet mellan människa och teknik. Att höja riskmedvetenheten vid dessa möten och finna vägar att säkra dem är också av betydelse för en säkrare vård. Att stimulera GU-studentens intresse för säkerhetsfrågor och skapa en ökad riskmedvetenhet är ett måste för att sjukvården i framtiden skall kunna arbeta pro-aktivt för en bättre säkerhet, för såväl patienter som personal. Att säkerhetsfrågorna lyfts tidigt under grundutbildningen, innebär också att den attitydförändring, från att tidigare leta syndabockar till att nu finna fel och lära av dessa, kan grundmuras och leda till att säkerhetsarbete ses som en självklar del av arbetet i vården. Nedan följer ett förslag på kurs att placeras relativt tidigt i resp GU-program (t ex läkarprogrammet T4 eller T5) vid Medicinska fakulteten.    

Omfattning – 16 timmar Genomförande – föreläsningar, varvat med demonstrationer och övningar, kompletterat med självstudier Examination – skiftlig tentamen (ev även mindre inlämningsuppgifter och gruppresentationer) Innehåll och kursmål: (se följande sidor)

Tomas Kirkhorn, univ lektor Medicinsk teknik, IKVL, Lu 046-172184, 070-3344599 [email protected]

Introduktion i Patientsäkerhet (förslag, 10 juni 2009) Medicinsk teknik, IKVL, Lu Tomas Kirkhorn

BILAGA 1 sid 2 (3)

Introduktion i Patientsäkerhet Förslag till innehåll och studiemål 

Patientsäkerhet: en introduktion om risker och riskområden (4 tim) - Om risker och sätt att hantera dessa (intro i ämnet, skadestatistik från vården och andra högriskområden, människor gör fel, def av begreppet risk, varför det blir fel, MTO-modellen, def av andra begrepp som tillbud, neg händelse osv, modeller för hantering av risker – ostskivemodellen, barriärer och skydd). - Vårdrelaterade infektioner - Läkemedelshantering - Informationsöverföring och kommunikation - Fallskador - Förväxlingar och glömska - Misstag och felbedömningar (exempel på ett antal tillbud inom resp riskområde, med en kort analys av dessa och grundläggande slutsatser/lärdomar att dra.)

Mål - Studenten skall efter kursmomentet: vara väl medveten om att det sker avvikelser, och kunna relatera till avvikelser inom andra branscher; kunna redogöra för hur vi människor arbetar i ett sammanhang av individ, med hjälp av teknik, och i en viss organisation (MTO); kunna använda en gemensam och korrekt terminologi för säkerhetsarbete; ha tillägnat sig typiska exempel på tillbud inom de olika riskområdena; kunna identifiera generella brister i metoder och arbetssätt. 

Säkerhet vid teknikanvändning i vården (4 tim) - Om medicintekniska produkter och dess användning (risker med använda teknik i vården, vad är en medicinteknisk produkt (MTP), vilka regler gäller för användning av MTP, om utrustningskörkort) - Risker vid hantering av elektriska produkter och medicinska gaser - Strålsäkerhet och mekanisk säkerhet - Säkerhet i system och IT-säkerhet (elsäkerhet, elmiljö och EMC, gassäkerhet, joniserande- och icke joniserande strålning och strålskydd, mekaniska MTP, om system och sårbarhet i system, behov av reservrutiner, IT-system i vården, exempel på tillbud inom resp område) Mål – Studenten skall efter kursmomentet: redogöra för varför det är särskilt riskfyllt med teknikanvändning i vården; kunna definiera vad som räknas som en medicinteknisk produkt; kunna redogöra för vilka krav det ställs på produkten och på den som använder den; kunna redogöra för några typiska risker förknippade med användning av elektriska apparater, gasutrustning och strålande utrustning; kunna redogöra för faktorer som påverkar säkerhet i system.

Introduktion i Patientsäkerhet (förslag, 10 juni 2009) Medicinsk teknik, IKVL, Lu Tomas KirkhornBILAGA 1 sid 3 (3)

Tillbud – hur undvika, och hur lära av misstag (4 tim) - Hur undviker vi tillbud? Pro-aktiv riskhantering – Riskanalys (om riskmedvetenhet - att ligga steget före, säkra rutiner, hur undvika risker eliminera, reducera och informera, vilka skyldigheter har vi, exempel på riskanalys) - Vad gör vi när det händer? Avvikelsehantering - Händelseanalys (hur vi reagerar - om attityder, vad är vi skyldiga att göra, rutiner vid inträffad avvikelse, system för rapportering av händelser, händelseanalys, genomgång av exempel) Mål - Studenten skall efter kursmomentet: fått träning i att identifiera arbetsmoment och företeelser i det dagliga arbetet som kan utgöra onödiga risker; med hjälp av mallar kunna utföra enkel riskanalys och händelseanalys; kunna redogöra för rutiner att tillämpa vid tillbud; känna till system för rapportering av avvikelser.Och sen då… – om systematisk riskhantering i det dagliga arbetet (4 tim) - Kommunikation och roller, att tänka i team (att tala samma språk, att våga fråga, säkerhet i grupp, exempel) - Individens ansvar och engagemang (personligt ansvar/egenansvar, kollektivt ansvar) - Hur skapa rutiner som främjar att tänka och agera säkert? (vikten av väl fungerande rutiner, ledaransvar) Mål - Studenten skall efter kursmomentet: kunna redogöra för hur roller och hierarkier kan påverka säkerhetsarbete; känna till de regelverk och ansvarsförhållanden som gäller säkerhetsarbete i vården; kunna identifiera framgångsfaktorer för ett framgångsrikt säkerhetsarbete; kunna redogöra för ledarskapets betydelse för att forma en positiv säkerhetsmiljö; blivit styrkt i rollen som enskild ”riskbekämpare”.