ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS

belastet med energi- og CO 2-afgift på den energi, der anvendes til rumvarme og varmt vand. I denne publikation har vi medtaget de ændringer i satser ...

0 downloads 157 Views 342KB Size
ENERGIAFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 7. UDGAVE

Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder. Det er derfor af største betydning, at afgifterne bliver afregnet korrekt. Afgiftsreglerne har fra starten været komplicerede, og mange virksomheder har stadig problemer med at opgøre de fradragsberettigede energiafgifter korrekt. Til støtte for virksomhederne har vi udarbejdet denne oversigt, der indeholder en beskrivelse af de mest almindelige godtgørelsesregler, der skal tages hensyn til ved bogføringen. Vejledningen er ajourført i januar 2007 og beskriver de godtgørelsesregler, der gælder pr. 1. marts 2007.

Hvor er faldgruberne? Det er vores erfaring, at følgende områder typisk volder vanskeligheder: •

Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergiOpgørelse af overskudsvarmeÆndringer i afgiftssatserOpsætning af målereGodtgørelse af eldistributionsbidragGodtgørelse af vandafgiftElradiatorer og elektriske vandvarmereBrændstof til motordrift.

Erfaringen siger os også, at en del firmaer overser de tilskudsmuligheder, der er en vigtig del af den grønne afgiftspakke. En del virksomheder har, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering mv., mulighed for at få del i de midler, der er afsat til statstilskud til dækning af CO2-afgifter.

Hvor kan der hentes hjælp? Denne publikation er tænkt som en generel gennemgang af godtgørelsesreglerne for energi- og CO2-afgifter og giver derfor ikke svar på alle afgiftsmæssige spørgsmål. Vi anbefaler derfor at kontakte vores energiafgiftsrådgiver for at få nærmere oplysninger om konkrete afgiftsmæssige problemstillinger.

Marts 2007

Energiafgifter og refusionsregler

3

Danske virksomheder er siden 1996 blevet belastet med energi- og CO2-afgift på den energi, der anvendes til rumvarme og varmt vand. I denne publikation har vi medtaget de ændringer i satser og refusionsmuligheder, som er sket siden 2004. Publikationen dækker perioden 2004 – 2007 og fremtidige perioder, for så vidt der ikke sker lovændringer på området. Godtgørelse af energiafgifter Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få fradrag for energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for købsmomsen af energiprodukter, der er indkøbt til forbrug i virksomheden. Det samme gælder den indirekte afgiftsbelastning på varme, damp mv., som leveres fra et fjernvarmeværk eller en anden momsregistreret varmeleverandør, og som bruges til procesformål i virksomheden, f.eks. ved fremstilling af varer. Varmen kan dog også være leveret via en ejendomsudlejer, som så skal være momsregistreret for levering af varme.Videresalg (virksomheder, der driver mellemhandel med f.eks. olie eller kul, hvoraf der er betalt afgift)Formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer/ydelser, til funktionærboliger, til indehaverens og personalets privatforbrugFremstilling af varme og damp mv., der leveres fra virksomhedenDirekte eller indirekte fremstilling af rumvarme eller varmt vand i virksomheden. Der er en række undtagelser til denne regel, jf. afsnittet “Undtagelser for rumvarmeafgift ved opvarmning af lokaler/varmt vand”.

Endvidere kan momsregistrerede udlejere af fast ejendom ikke opnå fradrag for energiafgift af f.eks. elektricitet, der forbruges af lejerne. Afgifterne kan i stedet viderefaktureres til lejerne, som evt. kan få fradrag for en del af afgifterne. Udlejere kan dog få godtgørelse for afgiften af el, der bruges til belysning mv. af fællesarealer - herunder indgangspartier, trappeopgange og udenomsarealer mv., hvis udgiften hertil ikke viderefaktureres særskilt til lejerne. Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse kan også få godtgørelse af elafgiften af strømforbrug, der er anvendt i forbindelse med momspligtig udlejning. Det gælder dog ikke hotellers og feriecentres anvendelse af elektricitet til badelande, idet SKAT er af den opfattelse, at badelande skal anses som en forlystelse, hvor der ikke er adgang til godtgørelse af elafgiften.

4

Energiafgifter og refusionsregler

udføres af f.eks. advokater, arkitekter, bureauer, forlystelser – herunder badelande, landinspektører, mæglere, revisorer og rådgivende ingeniører.

Intet fradrag Derimod er der ikke fradrag for afgift på olie, elektricitet, gas og kul, som anvendes til:

Rumvarme og varmt vand Ved “rumvarme” forstås energi, der bruges til at opvarme virksomhedens lokaler til f.eks. produktion, lager, salg, kontorer, hotelværelser og teknikrum.

Reglerne for opgørelse af energiforbrug til henholdsvis rumvarme og varmt vand, der ikke er fradrag for, og fradragsberettiget procesformål, fremgår af afsnittene om rumvarme og varmt vand. Specielt om motorbrændstof Der er som hovedregel ikke fradrag for afgift af olie og gas, der bruges som motorbrændstof. Der gives dog fradrag for afgift af olie og gas, der bruges ved mark- og skovarbejde og lign., dvs. ved aktiviteter inden for landbrug, skovbrug, gartneri mv. Ved anvendelse af en ikke stationær generator med en kapacitet på mellem 50 og 150 kW og en årlig produktion på mere end 50.000 kWh, f.eks. til knuse- og sorteringsanlæg i råstofgrave, er der mulighed for godtgørelse af energiafgiften, såfremt generatoren registreres i henhold til elafgiftsloven. For stationære generatorer er der ikke kapacitets- og produktionskrav for at blive registreret iht. elafgiftsloven. Elafgift forbrugt til visse aktiviteter Der er ikke fradrag for afgift af elektricitet, der bruges ved afsætning af visse momspligtige ydelser, der er nævnt i et bilag til elafgiftsloven. Dette gælder ydelser, der

Ved “varmt vand” - i denne forbindelse forstås vand, der bruges til f.eks. rengøring af lokaler og produktionsanlæg, bad, opvask og vask af hænder. Undtagelser for rumvarmeafgift ved opvarmning af lokaler Følgende former for rumopvarmning anses for procesenergi: •

Opvarmning af lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varerOpvarmning i forbindelse med visse procesformålMalekabinerTrætørrestuerStaldbygningerLokaler til lagring af ost og spegepølserSærligt indrettede rum, hvor opvarmningen udelukkende er et led i en forarbejdning, der ændrer varens karakter, og hvor der under forarbejdningen kun lejlighedsvis opholder sig personer i lokaletVarme til tung-proceslokaler som f.eks. væksthuse, smeltning af jern og stål.

Energiafgifter og refusionsregler

5

Undtagelse fra rumvarmeafgift ved opvarmning af varmt vand Energi, der anvendes til nedenstående formål, anses som procesenergi: •

Tung procesRengøring i særlige anlægRengøring af tanke og lukkede produktionsanlægStaldbygningerRengøring af genbrugsemballageVask og rensning af tekstilerRengøring på slagterier.

Procesformål Energi til procesformål er den energi, der ikke er anvendt til rumvarme/varmt vand. Procesforbruget opdeles i tung og let proces. Opdelingen i tung og let proces har alene betydning for refusion af CO2-afgift. Den del af energiforbruget til procesformål, der ikke er tung proces, jf. særligt bilag til CO2-afgiftsloven, er let proces. Som eksempler på let proces kan nævnes: el til belysning, produktionsanlæg, edb-udstyr, pumper og blæsere i forbindelse med ventilation. Virksomheder med tung proces er energitunge virksomheder med ret til større fradrag, som f.eks. tegl- og glasværker, jernstøberier, mejerier mv., som er omfattet af proceslisten i bilaget til CO2-afgiftsloven. Der er et krav om en årlig produktion på mindst 10 tons, med undtagelse af væksthusgartnerierne.

6

Energiafgifter og refusionsregler

Fradrag for energiafgifter Energiafgift: Der er fuld fradragsret (100%) for energiafgiften, når energien bruges til procesformål. CO2-afgift: CO2-afgiften er omlagt fra og med 1. januar 2005. For tung proces ydes der en godtgørelse på 13/18, dvs. 72,22% (mod tidligere 75%). For let proces ydes ingen godtgørelse (mod tidligere 10%). Ændringen, der indebærer, at det ikke længere er muligt at fratrække 10% af CO2afgiften af forbrug til let proces, medfører ikke en større afgiftsbelastning for momsregistrerede virksomheder, idet CO2-afgiften samtidig er nedsat, og energiafgifterne er forhøjet tilsvarende.

Tilskuddet for energiforbrug, der er omfattet af rumvarmeaftaler, er uændret 22% af energiafgiften og CO2- afgiften. Overskudsvarme Ved nyttiggørelse af overskudsvarme fra en let eller tung proces, skal der betales afgift af overskudsvarmen. Afgiften af overskudsvarme betales ved, at fradraget for energiafgift og CO2-afgift nedsættes. Kontakt os for evt. vejledning om reglerne for overskudsvarme.

Særlig refusion af CO2-afgift

Fordeling af energiforbrug For olie, LPG-gas, kul, naturgas eller bygas, der bruges i kedler, som både leverer varme til rumvarme/varmt vand og til procesformål, skal der ske en fordeling af energiforbruget.

Satsen for tilskud til CO2-afgift for energiforbrug omfattet af procesaftaler og promsaftaler er ændret fra og med 1. januar 2005.

Hovedreglen er, at det er forbruget til procesformål, der skal opgøres. Det samme gælder for fjernvarme.

Der er for virksomheder med tung proces mulighed for at opnå yderligere 11/45 i tilskud (mod tidligere 22%), såfremt der med Energistyrelsen indgås aftale om energieffektivisering. Også for virksomheder der ikke er omfattet af reglerne for tung proces, men alene let proces, er der mulighed for at opnå yderligere 11/45 i tilskud (mod tidligere 22%), såfremt der med Energistyrelsen indgås aftale om bl.a. energieffektivisering. Denne mulighed omfatter et begrænset antal virksomheder, hvor afgiftsbelastningen overstiger en nærmere fastsat grænse (promskriteriet).

Rent praktisk skal der ske måling af den samlede fremstillede eller leverede mængde varme (energi) og den forbrugte mængde energi til procesformål. Anvendes samme forsyningsnet til rumvarme/varmt vand og til procesformål, skal måling ske det sted, hvor energien overgår til procesformål. Hvis der er tale om •

damp eller hedt vand, ellerdet ikke godtgørelsesberettigede forbrug udgør mindre end 200 GJ årligt, eller

Energiafgifter og refusionsregler

7den ikke fradragsberettigede del udgør mindre end 10% af den samlede varmefremstilling,

kan der i stedet ske måling af forbruget til rumvarme/varmt vand. I visse tilfælde skal der tillægges 10% til det målte. Opgørelse af fradragsberettiget energiafgift og CO2-afgift skal som nævnt ske ved måling og kan ikke ske på basis af en fast fordelingsnøgle, et skøn eller ved anden fordeling end de følgende undtagelser. Kontakt os for evt. yderligere oplysninger om fordeling af energiforbruget. Kvadratmeterafgift Hvis der anvendes samme forsyningsnet til rumvarme og procesformål, kan man vælge at betale afgift efter lokalets størrelse. I så fald beregnes afgiften af energiforbruget til rumvarme med DKK 10 pr. m2 pr. måned. Hvis der f.eks. bruges el til opvarmning af lokaler, skal den beregnede kvadratmeterafgift fradrages i elafgiften, inden beløbet anføres på momsangivelsen. For rum over 100 m2 er det en betingelse, at det kan sandsynliggøres, at betaling efter kvadratmeterreglen er mindst lige så stor, som hvis afgiften af energi til rumvarme blev opgjort på grundlag af en egentlig måling. Kvadratmeterafgiften for rumvarme kan anvendes, uanset hvilket energiprodukt der bruges i virksomheden. Afgiften omfatter ikke forbrug af varmt vand.

den del af energiforbruget, som ikke er fradragsberettiget, mulighed for at opsætte målere og anvende et års måleresultat for de 3 foregående år regnet fra det tidspunkt, hvor der er sket en direkte måling.

Særligt for elektricitet Udgangspunktet er, at elektricitet, der forbruges i virksomheden, er til procesformål. Hvis der også bruges elektricitet til drift af vandvarmere, elradiatorer mv. til rumvarme og varmt vand, kan der vælges en af følgende 4 metoder til at opgøre den afgift, som der ikke er fradrag for:

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan foretages regulering:

1. Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i nævnte anlæg, opgjort efter særskilt måler 2. Den fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1, og omregnet til kWh 3. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned. For en radiator med en effekt på f.eks. 800 watt beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer således: 800 W x 350 timer = 280.000 watt-timer = 280 kWh pr. måned 4. Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid. Afgiften af det målte/beregnede forbrug til varmefremstilling mv. fratrækkes i den godtgørelsesberettigede elafgift, inden beløbet anføres på momsangivelsen. Man kan også vælge at betale afgift af elektricitet til rumvarme efter lokalets størrelse, se herom i afsnittet ”kvadratmeterafgift”.

Forbrug af små mængder varmt vand Hvis samme forsyningsnet anvendes til varmt forbrugsvand og varmt vand til procesformål, kan forbruget af det varme vand fastsættes ved andet end måling, når det faktiske forbrug er mindre end 50 GJ årligt. Det skal kunne sandsynliggøres, at der mindst betales den samme afgift som ved en direkte måling. Som en tommelfingerregel kan der regnes med et forbrug på 0,2 GJ varmt vand pr. måned pr. ansat. Hvis det varme vand også bruges til badning, skal der regnes med et større forbrug pr. ansat. Der kan i øvrigt ved opgørelse af forbrug af varmt vand til andet end procesformål ses bort fra en enkelt varmtvandshane på et procesnet, hvis der kun helt lejlighedsvis bruges varmt vand fra hanen. Godtgørelse af energiafgift med tilbagevirkende kraft Fra 1. juli 2004 har virksomheder, der f.eks. har anvendt standardsatser til at opgøre

8

Energiafgifter og refusionsreglerRegulering kan kun ske efter tilladelse fra ToldSkatRegulering kan højst ske for afgiftsperioder op til 3 år før den periode, hvor der først er foretaget korrekt målingReguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighedReguleringsbeløbet skal overstige DKK 10.000, dvs. kun beløb over DKK 10.000 udbetalesReguleringsbeløb over DKK 200.000 skal være attesteret af revisorMålingerne skal dokumenteres i form af registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders periodeVirksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold skal være uændrede.

Vandafgift Virksomheder kan få godtgjort vandafgift i samme omfang, som den enkelte virksomhed har fradragsret for moms. Der kan ske refusion af vandafgiften, uanset om vandet er brugt til produktion af varer, til bad, til rengøring eller til kaffe mv. Før 1. januar 2005 kunne virksomheder inden for de liberale erhverv m.fl. ikke få godtgørelse af vandafgiften.

Energiafgifter og refusionsregler

9

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

Gas- og dieselolie til motorbrændstof: Mineralolieafgift - øre pr. liter

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

CO motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

10

10

0

0

CO jernbanedrift

10

10

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

248

250,7

250,7

250,7

27

24,3

24,3

24,3

0

0

0

0

276

278,7

278,7

278,7

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

27

24,3

24,3

24,3

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

Mineralolieafgift - øre pr. liter

MA jernbane- og færgedrift

100

100

100

100

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

CO færgedrift SA generelt

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.) CO motorbrændstof til landbrugsformål mv. CO jernbanedrift CO færgedrift SA generelt

Svovlfattig dieselolie (maks. 0,005%):

0

0

0

0

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

10

0

0

0

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

10

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

MA rutebus-, jernbane- og færgedrift

100

100

100

100

0

0

0

0

10

10

0

0

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.) CO motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

Anden gas- og dieselolie (fyringsolie mv.): Mineralolieafgift - øre pr. liter

183

185,7

185,7

185,7

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

27

24,3

24,3

24,3

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

CO jernbanedrift

10

10

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

248,7

248,7

248,7

24,3

24,3

24,3

0

0

0

0

0

0

MA motorbrændstof – visse landbrugsformål mv.

100

100

100

MA rutebus-, jernbane- og færgedrift

CO rutebus- og færgedrift SA generelt

Refusion i procent: MA rumvarme og varmt vand MA procesformål i øvrigt

0

0

0

0

100

100

100

100

Svovlfri dieselolie (i perioden (maks. 0,001 pct.) Mineralolieafgift – øre pr. liter

0

0

0

0

Kuldioxidafgift – øre pr. liter

CO lette processer

10

0

0

0

Svovlafgift – kr. pr. kg svovl i varen

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

CO rumvarme og varmt vand

SA generelt

Let dieselolie: Mineralolieafgift - let - øre pr. liter

266

268,7

268,7

268,7

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

27

24,3

24,3

24,3

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

0

0

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

MA jernbane- og færgedrift mv.

100

100

100

100

0

0

0

0

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

10

Energiafgifter og refusionsregler

MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

100

100

100

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

0

0

0

CO motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

0

0

0

CO jernbanedrift

0

0

0

100

100

100

0

0

0

CO rutebus- og færgedrift

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

Refusion i procent:

SA generelt

Energiafgifter og refusionsregler

11

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

CO færgedrift

Fuelolie: Mineralolieafgift - øre pr. kg

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

SA generelt

206

209,2

209,2

209,2

Kuldioxidafgift - øre pr. kg

32

28,8

28,8

28,8

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

Refusion i procent: MA rumvarme og varmt vand

MA rumvarme og varmt vand MA procesformål i øvrigt CO rumvarme og varmt vand CO lette processer

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

2005

2006

2007

100

100

100

100

0

0

0

0

Anden petroleum: Mineralolieafgift - øre pr. liter

Refusion i procent:

2004

183

185,7

185,7

185,7

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

27

24,3

24,3

24,3

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

MA procesformål i øvrigt

0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

CO lette processer

10

0

0

0

Fyringstjære:

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

Mineralolieafgift - øre pr. kg

SA generelt

0

0

0

0

1.425

1.449,20

1.449,20

1.449,20

242

217,80

217,80

217,80

20

20

20

20

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

SA generelt

186

188,8

188,8

188,8

Kuldioxidafgift - øre pr. kg

28

25,2

25,2

25,2

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

MA procesformål i øvrigt

Stenkul, koks, cinders mm.: Kulafgift - kr. pr. ton

Refusion i procent: MA rumvarme og varmt vand

CO rumvarme og varmt vand

0 100

0

0

0

0

100

100

100

100

Kuldioxidafgift - kr. pr. ton Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

0

0

0

0

Refusion i procent:

CO lette processer

10

0

0

0

KA rumvarme og varmt vand

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

CO rumvarme og varmt vand

SA generelt

Petroleum (motorbrændstof): Mineralolieafgift - øre pr. liter

KA procesformål i øvrigt CO rumvarme og varmt vand CO lette processer, lys mv.

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

1.675

1.707,30

1.707,30

1.707,30

323

290,70

290,70

290,70

20

20

20

20

SA generelt

276

278,7

278,7

278,7

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

27

24,3

24,3

24,3

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

20

20

20

20

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

MA jernbane- og færgedrift

100

100

100

100

Refusion i procent:

Kulafgift - kr. pr. ton

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

Jordoliekoks:

Kuldioxidafgift - kr. pr. ton

0

0

0

0

KA rumvarme og varmt vand

CO motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

10

0

0

0

KA procesformål i øvrigt

CO jernbanedrift

10

0

0

0

CO rumvarme og varmt vand

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

12

Energiafgifter og refusionsregler

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

Energiafgifter og refusionsregler

13

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

CO lette processer, lys mv.

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

SA generelt

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen

2006

2007

Elafgift inkl. elsparebidrag - øre pr. kWh

46,1

47,1

47,1

47,1

Eldistributionsbidrag - øre pr. kWh

4

4

4

4

10

9

9

9

Refusion i procent:

Brunkul og briketter heraf:

Kuldioxidafgift - kr. pr. ton

2005

El til boligopvarmning (ud over 4.000 kWh):

Kuldioxidafgift - øre pr. kWh

Kulafgift - kr. pr. ton

2004

1.030

1.047,80

1.047,80

1.047,80

EA generelt

0

0

0

0

178

160,20

160,20

160,20

ED generelt

0

0

0

0

20

20

20

20

CO generelt

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

52,6

53,6

53,6

53,6

0

0

0

0

Eldistributionsbidrag (ED) - øre pr. kWh

4

4

4

4

Kuldioxidafgift (CO) - øre pr. kWh

10

9

9

9

0

0

0

0

Refusion i procent: KA rumvarme og varmt vand KA procesformål i øvrigt CO rumvarme og varmt vand CO lette processer, lys mv.

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

SA generelt

Anden el: Elafgift inkl. elsparebidrag (EA) - øre pr. kWh

Refusion i procent: EA liberale erhverv, bureauer, forlystelser mv.* EA rumvarme og varmt vand EA procesformål i øvrigt

Tallolie, trætjære mv.: Kulafgift – kr. pr. ton Kuldioxidafgift - kr. pr. ton Svovlafgift kr. pr. kg i varen

1.990

1.990

1.990

1.990

0

0

0

0

20

20

20

20

KA rumvarme og varmt vand KA procesformål i øvrigt SA generelt

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

Affaldsvarme: Afgift træaffald kr. pr. ton

170

170

170

170

Afgift andet affald kr. pr. ton

110

110

110

110

Kuldioxidafgift - kr. pr. ton

0

0

0

0

Svovlafgift kr. pr. ton affald

9

9

9

9

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

ED liberale erhverv, bureauer, forlystelser mv.*

0

0

0

0

ED rumvarme og varmt vand

0

0

0

0

ED procesformål - forbrug indtil 15 mio. kWh pr. år ED procesformål - forbrug udover 15 mio. kWh pr. år

Refusion i procent:

0 100

75

75

75

75

100

100

100

100

CO liberale erhverv, bureauer, forlystelser mv.*

0

0

0

0

CO rumvarme og varmt vand

0

0

0

0

CO lette processer

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste**

75

72,22

72,22

72,22

Refusionsadgangen for elsparebidraget følger i det hele reglerne for refusion af elafgift. * JF. bilaget til elafgiftsloven som gengivet sidst heri. ** Visse dele af tunge processer er særligt undtaget.

Refusion i procent: AVA rumvarme og varmt vand AVA procesformål i øvrigt SA generelt

14

Energiafgifter og refusionsregler

Energiafgifter og refusionsregler

15

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

Autogas (LPG): Mineralolieafgift - øre pr. liter

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

CO lette processer

10

0

0

0

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

0

0

0

0

Naturgasafgift (motorbrændstof) - øre pr. Nm3

282

284,2

284,2

284,2

173

174,6

174,6

174,6

Kuldioxidafgift - øre pr. liter

16

14,4

14,4

14,4

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl)

20

20

20

20

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

Naturgasafgift i øvrigt og bygas - øre pr. Nm3

202

204,2

204,2

204,2

MA rutebusdrift

100

100

100

100

Bygas i særlige bygasnet - øre pr. Nm3

150

177,2

204,2

204,2

Naturgas og bygas:

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.) CO motorbrændstof landbrugsformål mv. CO rutebusdrift SA generelt

0

0

0

0

Kuldioxidafgift - øre pr. Nm3

22

19,8

19,8

19,8

10

0

0

0

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl)

20

20

20

20

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

GA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

GA rutebusdrift

100

100

100

100

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

Flaskegas (LPG) til motorbrændstof: Mineralolieafgift - øre pr. kg

SA generelt

Refusion i procent: GA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

GA rumvarme og varmt vand

318

321

321

321

Kuldioxidafgift - øre pr. kg

30

27

27

27

GA procesformål i øvrigt

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl)

20

20

20

20

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

0

0

0

0

MA motorbrændstof visse landbrugsformål mv.

100

100

100

100

CO lette processer

10

0

0

0

MA rutebusdrift

100

100

100

100

CO tunge processer, jf. særlig procesliste

75

72,22

72,22

72,22

100

100

100

100

0

0

0

0

Mineralolieafgift uden dampretur - øre pr. liter

472

472

450

450

Mineralolieafgift med dampretur - øre pr. liter

469

469

447

447

20

20

20

20

MA generelt

0

0

0

0

SA generelt

0

0

0

0

CO landbrugsformål mv

Refusion i procent: MA motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.)

CO motorbrændstof (ekskl. visse landbrugsformål mv.) CO landbrugsformål mv. CO rutebusdrift SA generelt

0

0

0

0

CO rutebusdrift

10

0

0

0

SA generelt

100

100

100

100

0

0

0

0

Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas: Mineralolieafgift - øre pr. kg

CO rumvarme og varmt vand

235

237,9

237,9

237,9

Kuldioxidafgift (flaskegas) - øre pr. kg

30

27

27

27

Kuldioxidafgift (raffinaderigas) - øre pr. kg

29

26,1

26,1

26,1

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl)

20

20

20

20

Blyholdig benzin:

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl) Refusion i procent:

Refusion i procent: MA rumvarme og varmt vand MA procesformål i øvrigt CO rumvarme og varmt vand

16

Energiafgifter og refusionsregler

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

Energiafgifter og refusionsregler

17

AFGIFTER OG REFUSIONSREGLER 2004-2007 - Ajourført marts 2007

2004

2005

2006

2007

Mineralolieafgift uden dampretur - øre pr. liter

407

407

385

385

Mineralolieafgift med dampretur - øre pr. liter

404

404

382

382

20

20

20

20

Blyfri benzin:

Svovlafgift kr. pr. kg svovl i varen (>0,05% svovl) Kuldioxidafgift i øre pr. l. benzin

MA generelt

0

0

0

0

SA generelt

0

0

0

0

Vand: Vandafgift - øre pr. m

500

500

500Advokater

AVA

AffaldsvarmeafgiftArkitekter

CO

KuldioxidafgiftBureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer)

EA

Elafgift

ED

EldistributionsbidragForlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger mv.

GA

GasafgiftLandinspektører

KA

KulafgiftMæglere

MA

MineralolieafgiftReklame

SA

SvovlafgiftRevisorer

VA

Vandafgift.Rådgivende ingeniører.

500

Refusion i procent: VA ekskl. boligandel efter måler (eventuelt 170 m3)

Anvendte forkortelser og definitioner:

22

Refusion i procent:

3

Bilagsliste til elafgiftsloven:

100

100

100

100

Lette processer

11/45

11/45

11/45

11/45

Tunge processer

11/45

11/45

11/45

11/45

20

20

20

20

Aftalerabat kuldioxidafgift:

Bundfradrag ved udbetaling i t.DKK*

* I tilfælde af flere aftaler, skal der modregnes bundfradrag for hver aftale.

Der er ved en lovændring af 21. december 2005 sket en justering af satserne for elafgift samt CO2-afgift af el. Elafgift forhøjes med 0,1 øre pr. KWh, mens CO2-afgiften af el nedsættes med 0,4 øre pr. KWh. Med loven ophæves også bestemmelserne om nedsat afgift af el, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper. Loven er dog ikke trådt i kraft. Loven skal godkendes af EU-kommisionen før ændringerne træder i kraft. Skatteministeriet kan på tidspunktet for ajourføring af denne folder ikke angive tidspunktet for, hvornår de nævnte ændringer træder i kraft.

18

Energiafgifter og refusionsregler

Energiafgifter og refusionsregler

19

Værdifuld viden fra HLB Skat

Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf. 98 92 18 11

Frederikshavn Suensonsvej 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 22 66

Dronninglund Slotsgade 15 9330 Dronninglund Tlf. 98 84 12 33

Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Tlf. 98 18 72 00

Farsø Frederik IX’s Plads 4 9640 Farsø Tlf. 98 63 14 44

Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf. 98 52 09 99

Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf. 98 57 24 44

Viborg Gl. Skivevej 73 8800 Viborg Tlf. 86 61 18 11

Århus Guldsmedgade 3 8100 Århus C Tlf. 87 32 57 00

Haderslev Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf. 74 52 18 12

København Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf. 39 16 76 00

Haslev Bregentvedvej 22 4690 Haslev Tlf. 56 31 27 90

Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved Tlf. 55 77 08 77

www.hlb.dk

www.hlbskat.dk

Mortensen & Beierholm er medlem af

International – en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere