dk

Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) ... Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, ...

1 downloads 137 Views 4MB Size
MOK

Issn 1903-3400

.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Nr. 20 10. marts 42. årgang 2009-2010

16. marts/ Introduktion til KAM/ Danskernes forbrug af KAM. Hvem bruger alternativ behandling, hvad bruger de og hvorfor? Forskningleder og statistiker ved Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm KAM og sikkerhed. Hvilke forpligtelser har lægen ved brug af KAM og hvilke alternative behandlere er sikre? Overlæge og chef for tilsyn i sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons sammen med egen Advokat. TIRSDAG KL. 16.15 — 18.15 / LOKALE 29.01.30

MOK

2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: [email protected] WWW: http://mok.dk

Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, 1171København K,

Oplag: 1500

Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst

Grafik

Det sker i ugen

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

200

9-20

Onsdag: Torsdag:

10

MOK nr 20, årgang 42 udkommer Pediatri foredag med PIPPI, kl. 17, se s. 14 Kursus i kirurgisk håndknudetekning, se s. 14 Forholdet mellem stat og kirke, se s. 3 Nepaid møde, kl. 16:30, se s. 14

Indlæg sendes med en e-mail til adressen [email protected] OBS: Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Fredag:

Fredage i SMiK, se s. 3

Lørdag:

Jens skal forbi Nørreport station for at se om maden i pølseboden er udsolgt, kl. 13:45

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Søndag:

Skridtbeskytterne fylder 100 år

Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Rigshospitalet: Bispebjerg: Gentofte: Herlev: Glostrup: Hvidovre: Frederiksberg: Vagtbureauet:

Kantinen 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Ved auditoriet. På repoen foran auditoriet På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Blegdamsvej 4, 2. sal

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

Mandag: Tirsdag:

12.00 MOK's DEADLINE Foredrag med Torsten Risør, kl. 16:00, se s. 14

Introduktion til KAM med MIKAM, se forsiden

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen ([email protected] - indlæg til bladet bedes sendt til [email protected] og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: David/MOK.red.

Denne

redaktion

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, [email protected] (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, [email protected] (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, [email protected] (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41 2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, [email protected] 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, [email protected] (TKO: Lili Hansen), [email protected] 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, [email protected] 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, [email protected] 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf. 3532 6486 mail: [email protected] 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf. 3532 6481, mail: [email protected] 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf. 3532 6485 mail: [email protected] 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf. 3532 6487, mail: [email protected] 10. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: [email protected] 11. sem. Dorit Svendsen tlf. 3532 6483 mail: [email protected] 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf. 3532 6489 mail: [email protected]

EFTERLYSNINGER/STUDIETILBUD

3

HVEM EJER DENNE MAND? Tilbud fra Studenterpræsten – uge 10, 2010

Fredage i SMiK

På studenterpraesterne.ku.dk kan du læse om vores øvrige aktiviteter og tilbud.

12:15 Fredagsgudstjeneste 13:00 Fredagsfrokost

Venlig hilsen

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 i Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Studentergudstjenesterne er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt studerende prædiker.

Studenterpræst Christine R. Thaning og akademisk medarbejder Lise Lotz

Semesterføljeton: Det’ en hemmelighed… Denne mand blev fundet kl ca 04:00 natten til onsdag i en 7-11 på Nørrebro. Tidligere på aftenen blev han set i armene på Hannibal Hildorf. Er der nogen der kender manden med hjelmen og evt. ejer ham? Ellers vil vi godt have ham...

I denne uge springer vi føljetonen over. Mens du venter på næste afsnit kan du fx besøge www.postsecret. com og læse ugens udvalgte hemmeligheder. Lise Lotz, akademisk medarbejder

Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er velkomne. Pris 15 kr. På fredag den 12. marts er der ”Sange og salmer – i udbud og oversættelse” efter frokosten. Nina har udvalgt et antal danske salmer, som vi synger i engelsk oversættelse.

Religionskritik

HVEM HAR KØRT DET HJORTEKID OVER?

Det s ker p å maps .goog le - stre et vie w!

- tanker på plads eller tanker i gang? Debat mellem Jesper Vind og Lars Sandbeck. Ordstyrer: Jes Stein Pedersen Den såkaldte nye ateisme har rejst sig som en bølge mod syndfloden af religion og i bøger og især på internettet raser en veritabel krig mellem ateister og troende. Er der noget genuint nyt i den nye ateismes religionskritik eller er det gammel vin på nye flasker? Og hvad er religionskritikkens funktion i denne sammenhæng? Tid: Tirsdag den 9. marts kl. 19.00 Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, København S

Forholdet mellem stat og kirke Debat mellem Jan Lindhardt, Jes Fabricius Møller og Hans Raun Iversen Debatten om stat og kirke er blusset op igen. Skal forbindelsen bevares? Er folkekirken folkets kirke, eller er afstanden mellem institutionen og folkereligiøsiteten blevet for stor. Hør de tre debattørers svar på disse og andre spørgsmål.

Filmaftener Over seks onsdagsaftener vises seks film, som ud over at være gode, også har det til fælles, at de kan siges at have en teologisk dimension. Vi begynder hver gang med et oplæg ved Christine Rørdam Thaning eller Stefan Lamhauge Hansen om aftenens film. Efter filmen fortsætter vi med en drøftelse af indtrykkene over en kop et eller andet. Næste gang viser vi Blade Runner. Tid: onsdag 17. marts 2010, kl 19:00 - 22:00 Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal Det koster ikke noget at være med og tilmelding er ikke nødvendig.

Strikkecafeen Den røde Tråd Strikkecafeen slår dørene op den første torsdag hver måned. Næste gang er på torsdag den 8. april kl. 15.30. Du er velkommen uanset om du aldrig har lært at strikke eller om du er verdensmester med to pinde. Eller om du befinder dig et sted imellem de to yderpunkter. Tid: 8. april, 15.30-17.30 Sted: Sankt Hans Torv 30

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler

Jan Lindhardt er tidligere biskop over Roskilde Stift, forfatter og debattør. Jes Fabricius Møller er forfatter og lektor i historie ved Københavns Universitet. Hans Raun Iversen er lektor i systematisk teologi ved Københavns Universitet, forfatter og debattør.

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid.

Tid: torsdag den 11. marts kl. 20.00 Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, København K

www.studenterpraesterne.ku.dk [email protected] / 26 74 18 49

Christine R. Thaning er vikar for Nicolai Halvorsen frem til 15. april.

HVOR ER MIT BACHELORBEVIS? Jeg blev færdig som bach.med her i februar 2010, men jeg kan ikke forstå at jeg ikke har fået mit bachelorbevis endnu? Er der nogen der har set det? Jeg frygter det kan være gået tabt i posten og jeg kan slet ikke overskue de konsekvenser det vil få for min fremtid ikke at være i besiddelse af dette guldberammede dokument. Elise/mok-red.

Jeg håber meget på at høre fra dig/jer hvis du/I har set det. Jeg vil meget gerne have det hurtigt - jeg har et bord der rokker.

STUDIET

4

FOREDRAG:

Bachelorbeviser - vinteren 2009/10

Til de 163 bachelorer, som blev bach.med. i februar 2010. Jeres bachelorbeviser er nu på vej med posten til jeres privatadresser.

”Jeg hader at tabe” – vindermentalitet fra elitesport til erhvervsliv

Med venlig hilsen og stort tillykke til alle. Michael Sørensen Eksamenskontoret PS. De der bliver bach.med. når resultaterne for syge-re-eksamen kommer i næste uge, vil få tilsendt deres bevis inden udgangen af marts måned. Derfor, er du blevet bach.med. i vinteren 2009/10 og ikke har modtaget dit bevis med posten senest 1/4, så bedes du kontakte undertegnede.

Studievejledningen for Medicin - Uge 10-11 Dag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag

Dato 9/3 10/3 11/3 11/3 12/3 12/3

Telefontid 1800 – 1900 1400 – 1600 1400 – 1600 1200 – 1400

Træffetid 1200 – 1400 1500 – 1800 1400 – 1600 1200 – 1400 1400 – 1600

Vejleder Anine T. W. Skibsted Christina Olesen Sedrah A. Butt Anine T. W. Skibsted Jesper Marsner Hansen Jonas Vestergaard Iversen

Medicin Medicin Medicin Medicin Medicin Medicin

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fredag

16/3 17/3 18/3 19/3 19/3

1800 – 1900 1200 – 1400 1400 – 1600 1200 – 1400

1200 – 1400 1500 – 1800 1400 – 1600 1200 – 1400 1400 – 1600

Anine T. W. Skibsted Christina Olesen Anine T. W. Skibsted Jesper Marsner Hansen Jonas Vestergaard Iversen

Medicin Medicin Medicin Medicin Medicin

Her vil Jan Leschly, cand.pharm og tidligere topchef i den internationale medicinalindustri diskutere vindermentalitet i eliteidræt og erhvervsliv med Eskild Ebbesen, cand.scient og olympisk guldmedaljevinder. Begge oplægsholdere er æresalumner i Kubulus.

Arrangementet er gratis med en efterfølgende forfriskning Tid: 24/3 kl. 16.30 – 17.30

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage 0900 – 1000 1000 – 1200 Eva Maryl International Torsdage 1300 – 1500 Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: 28 75 70 89 telefonnummer: 35 32 75 28 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.35

Mød erhvervsikonet og farmaceuten Jan Leschly samt OL-guldvinder og eliteroer Eskild Ebbesen, når Københavns Universitets alumneforening Kubulus inviterer til æresalumne-arrangement om vindermentalitet onsdag d. 24. marts 2010 kl. 16.30 i Brandesauditoriet på Frue Plads 1.

Sted: Brandes-auditoriet, Hovedbygningen Frue Plads 1 Arr.: Københavns Universitets Alumneforening Kubulus i samarbejde med Alumneforeningen på Institut for Idræt. Tilmelding: https://www.kubulus.dk/Aktiviteter/Arrangementer/Sider/vindermentalitet.asp

HAR DU STYR PÅ HUDORMENE OG DE VÆSKENDE SÅR? Klinisk dermatologi og venerologi 3.udgave Klaus Ejner Andersen, Hans Bredsted Lomholt, Kristian Thestrup-Pedersen og Hans Christian Wulf Klinisk dermatologi og venerologi er en lærebog i hud- og kønssygdomme, hvor der er lagt vægt på at fremhæve sygdomme og symptomer, som er hyppige og væsentlige i almen praksis og på hospitalsafdelinger. Dermatologi og venerologi undergår som alle specialer inden for medicin forandringer over tid. Denne 3. udgave indeholder flere fotos, er opdelt i flere kapitler, og der er tilføjet et afsnit med nyttige websites, som giver adgang til mange kliniske fotos.

Nyhed 312 sider Kr. 548,(vejl.)

Læs mere om bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

Sår – baggrund, diagnose og behandling 2. udgave Finn Gottrup og Tonny Karlsmark (red.) Bogen giver en grundig information om mange forskellige sårtyper, deres diagnostik og behandling. Den er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatienter, og den specielle del giver en gennemgang af de enkelte sårtyper. Denne 2. udgave er gennemrevideret og helt opdateret, og bogens gode koncept er justeret og videreudviklet med en del nye forfattere og et helt nyt kapitel om sundhedsøkonomi.

455 sider Kr. 478,(vejl.)

KREDSFORENINGEN

5

Åbningstider Kontakt FADL, Københavns Kredsforening Mail: [email protected] Mandag, tirsdag & onsdag: Panum Tlf.: 3520 Instituttet 0250 kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00 Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7 Torsdag: Web: www.fadl.dk 2200 København N kl. 13.00 - 18.00

FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej 26, Baghuset 2200 København N

Ekstraordinær generalforsamling

Ekspeditionen er flyttet

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Kredsforening under FADL

Fra mandag den 8. marts er kredsforeningens ekspedition flyttet fra forhuset i Blegdamsvej 26 til Baghuset. Ved henvendelse skal man gå igennem i porten til nr. 26 og igennem gården til baghuset.

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 i Lundsgaard auditoriet. PROGRAM 1. Valg af dirigent 2. Valg af referanter

Telefonisk henvendelse er fortsat på

3. Status på vagtsituationen

3520 0250.

4. Information om ny overenskomst 5. Ændringsforslag til vedtægter

I forbindelse med flytning hersker almindeligt rod, og forvent derfor lidt længere ekspeditionstid. Vi beklager ulejligheden.

6. Eventuelt

Ændringsforslag til vedtægsændringerne er bragt her i bladet på side 6-9. Alle medlemmer af Københavns kredsforening opfordres til at komme. Medbring studiekort med gyldigt medlemsklistermærke. Ved ekstra ordinær generalforsamling kan medlemmer indgive lovændringsforslag til bestyrelsen ind til 4 dage før generalfor samlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til behandling, offentlig gøre dem i MOK eller på til svarende vis bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på general for samlingen.

Kommende lægevikarkurser

Det sker i FADL

Neurologi 1: 10. +11. marts kl. 17-21. Lokale 1.2.17 Kardiologi 1: 15., 16. + 18. marts 16.30 - 21 + 17.00-21.30 (18/3).

» 19. marts: Repræsentantskabs møde » 24. marts: Ekstraordinær generalforsamling i lundsgaard auditoriet kl 18.00.

se mere i semesterhæftet og på www.fadl.dk/Kurser i København. Husk at Kursusgebyret skal være FADL i hænde senest 7 dage fra tilmeldingsdatoen ellers vil din tilmelding bortfalde.

GØGL -red. Af Jonas, Mok

Den basale quiz

Efter den vilde fredagsbar, hvor promillen har været så høj, at den har ”skubbet til taget” hele natten, er det endnu engang sket, at flere studerende har følt, at de ikke kunne holde balancen. Denne mangel på balance forsvinder jo normalt, når man bliver ædru. Men har man haft en godyl stor brandert, kan det ske, at man ikke genfinder sin balance fuldkommen, før et par dage efter. Nogle alkoholikere har endda permanent skadet deres balancesans og har også samtidig ataksi. Spørgsmålet er så bare, hvilken del af hjernen der står for koordinering af balance og indlærte bevægelser? (hint: denne del er ofte skadet hos svært alkoholiserede patienter.)

g

ad det

tte hv

u gæ Kan d

er?

Send dit svar til [email protected] inden mandag d. 15/3 kl 12.00.

Fact: Muslingen er det dyr, der har størst penis i forhold til kropsstørrelse

6 EKSTRAO R D I N Æ R G E N E RAL F O R S AM L I N G D. 24. MAR T S 2 0 1 0 I FADLs SPV&VT overenskomst for 2008-2011 blev der forhandlet nye funktionstillæg hjem, for de vagttagere der arbejder på hold, i stedet for de gamle Cardiologi (CARD), Dialyse (DIA) og Medhjælper Ved Sygeplejerskeopgaver (MVS) tillæg.

Funktionstillæggene vil ydermere skabe større klarhed for hospitalerne omkring, hvilke kompetencer holdene har, og hvilken løn de så er berettiget til. Således vil der i fremtiden være 5 kompetencegrupper: SPV, SPV-A, SPVB, VT og VT-C.

De nye funktionstillæg træder i kraft d. 1. April 2010, og vil bestå i et A og et B tillæg der kan gives til SPVhold, samt et C tillæg der kan gives til VT-hold. Disse nye funktionstillæg vil gøre, at de hold der tager arbejde rundt omkring på hospitalerne vil få ensrettet deres løn og få funktionstillæg ud fra hvilke kompetencer, der skal til for at varetage det pågældende holdarbejde.

De nye funktionstillæg giver imidlertid anledning til, at det er nødvendigt, at ændre i Københavns Kredsforenings vedtægter for, hvordan puljetillægget fordeles. Dette er nødvendigt, fordi puljetillægget i dag fordeles efter CARD-, DIA- og MVS-grupperne, men efter d. 1. April 2010 findes disse tre selvstændige grupper altså ikke længere. I stedet findes de ovennævnte 5 kompetencegrupper.

Hvad består puljetillægget af? Overtimer

Helligdagstillæg Aften/nat-tillæg

Weekendtillæg

Puljetillæg

Når man er på hold, består ens løn af dagtimeløn (alle døgnets 24 timer) + holdtillæg (fast beløb for alle, uanset om man er SPV/VT) + puljetillæg. Puljetillægget opstår idet alle, der arbejder på hold ”indbetaler” de tillæg, de får udover deres grundløn, det være sig aften-, nat-, weekend- og søgnehelligdags-tillæg og overarbejde til en bestemt pulje. Puljen fordeles herefter ligeligt mellem medlemmerne på de hold, der bidrager til den pågældende pulje. Man får således samme løn, lige meget om man arbejder om dagen, natten eller i weekenden, men samtidig varierer puljetillægget fra måned til måned, alt efter hvor meget der er tjent af tillæg. Det skal understreges, at de nye funktionstillæg ( SPV-A, SPVB og VT-C) er personlige tillæg, og derfor ikke er en del af puljetillægget.

Hvorfor har man puljetillæg? Puljemodellen blev i sin tid oprettet så alle holdmedlemmer fik samme løn for deres arbejde, hvilket gjorde det lettere for holdene at få besat alle vagterne. Den medførte stor fleksibilitet indenfor de enkelte hold, således at der ikke spekuleredes i, hvilke vagter der gav mest i løn, men hvornår de enkelte medlemmer kunne passe arbejdet bedst ind i deres daglige liv som studerende. Endvidere tilførte puljetillægget et aspekt af solidaritet de studerende imellem. Puljetillægget har sidenhen været genstand for mange ændringer, debat og diskussion. Som det er nu, findes der 6 forskellige puljer, som

er opstået ud fra ideer om kompetencer, arbejdsområder og arbejdstid. Nogle af de gamle puljer er opstået, fordi nogle hold følte at de bidragede i højere grad til puljen end andre hold, da de arbejder på tidspunkter, der udløser højere tillæg. Andre puljer er opstået, fordi man mente at nogle hold havde mere specialiserede kompetencer. Som det er nu, kan det være svært at vide, hvilken pulje et bestemt hold hører til, og der ønskes derfor med denne vedtægtsændring at få mere klare retningslinjer for fordelingen af puljetillæggene.

7

Forslag til vedtægtsændringer Der er stillet tre forslag til vedtægtsændringer, alle stillet af Vedtægtsgruppen under FADLs bestyrelse i København. De tre forslag er alle ”fremtidssikrede”, således at man nemt kan indplacere både eksisterende og fremtidige hold i de pågældende puljer. Forslagene spænder fra få store puljer, til flere mindre puljer. Der er mange forskellige argumenter for større og mindre puljer. Argumenter for større puljer er, at det sikrer en stabil løn, da tillægget i en mindre pulje kan blive påvirket meget af, at et enkelt hold bliver opsagt eller ansat. Det bliver altså nemmere at gennemskue, hvor meget man kommer til at tjene.

studerende altid er kompromitterende for ens studie at tage arbejde, samtidig med at arbejdsbelastningen kan være større ved dagarbejde. En anden betragtning er, at man ved større puljer gør det muligt for den enkelte, at vælge arbejde ud fra indholdet af arbejdet i stedet for lønnen. Det sikres altså, at den enkelte studerende kan vælge at ansøge de hold, som passer vedkommende bedst hvad angår arbejdstid og funktion, i forhold til hvor man kan tjene mest.

Som det vel efterhånden er illustreret i det ovenstående, er det en mere kompleks diskussion end som så. På de følgende sider kan du læse de tre forslag til Et argument imod større puljer kan være, at nogle vedtægtsændringer, samt argumentationen for og hold som f.eks. arbejder meget om natten, føler at de imod det enkelte forslag. I næste nummer af MOK, vil vi bidrager mere til puljen, end hold der primært arbejder i præsentere beregningseksempler på, hvad forslagene vil dagtiden. Et modargument til dette kan være, at det som betyde for lønnen, for de forskellige holdtyper.

Det korte overblik: Kom til Generalforsamling Som det fremgår af vedtægterne, er det i øjeblikket sådan, at det er Københavns Kredsforenings Repræsentantskab (KKR), der træffer beslutningen om, hvorledes puljerne fordeles. Beslutningen om nye puljer påvirker imidlertid så mange medlemmer, at man fra KKRs side ønsker at høre, hvilket forslag der er størst opbakning til. Alle medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, og særligt holdmedlemmer, opfordres derfor til at komme til den ekstraordinære generalforsamling.

Pga. indførslen af nye funktionstillæg i SPV&VT overenskomsten 2008-2011, er det nødvendigt at ændre i FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter. Der skal ændres i dén paragraf, der handler om fordelingen af puljetillæg, fordi der i overenskomsten ikke længere opereres med begreber som MVS, CARD og DIA. Der fremføres 3 forskellige forslag til oprettelse af nye puljer, og Repræsentantskabet i København (KKR) ønsker derfor at høre medlemmernes holdning til de fremsatte forslag, på den ekstraordinære generalforsamling d. 24. marts.

Forslag og kommentarer modtages Så følg med i MOK de kommende uger, og mød op til generalforsamlingen

d. 24. marts kl. 18 i LU hvor du kan høre mere, og få svar på dine spørgsmål. ( H U S K S T U DI E KO R T M E D FA DL- K L I S T E R M Æ R K E PÅ )

Mvh. Vedtægtsgruppen under FADLs bestyrelse i København

Ved en ekstraordinær generalforsamling kan medlemmer indgive lovændringsforslag til bestyrelsen, indtil 4 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til behandling, offentliggøre dem i MOK eller på tilsvarende vis bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på generalforsamlingen. Nye forslag til vedtægtsændringer, samt kommentarer til forslagene på disse sider, kan sendes til [email protected] FADL, Københavns kredsforenings vedtægter kan findes på www.fadl.dk — om FADL — Københavns Kredsforening — Foreningens vedtægter

8 FORSLAG T I L V E D TÆG T S Æ N D R I N G E R

til behandling under KKF’s ekstraordinære generalforsamlings punkt 5 den 24.marts 2010. (1. offentliggørelse jf. FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter § 13, stk. 2)

Gældende formulering

Forslag I

§ 11 A, stk. 4.

Forslag til ny formulering I

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPVere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én pulje for hver faggruppe, som fx arbejder som cardiologi- eller dialyseassistenter eller MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

§ 11 A, stk. 4.

Ekstraordinær Generalforsamling i FADL Københavns Kredsforening

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 i Lundsgaard auditoriet.

PROGRAM

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse: I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, skal der ske en konsekvensrettelse og samtidig med dette ønskes en debat om puljesystemet. Se endvidere den motiverede indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling, på de foregående sider. Forslag 1 opretter to puljer for tillæg: En for SPV og en for VT.

Fordele Det tilgodeses at alle får samme løn, idet alle har ulemper ved at tage arbejde dag, aften eller nat. Der er således en solidarisk fordeling af ulemperne, her tænkes især at medlemmerne er studieaaktive, og at undervisning ligger i dagtiden. Der er ikke tvivl om den pulje man tilhører. Puljetillægget vil ikke variere særligt meget fra måned til måned, hvilket giver større gennemskuelighed i lønnen.

1. Valg af dirigent

Man kan vælge arbejde ud fra indhold i stedet for løn, da der ikke er puljeforskel på f.eks. nogle SPV hold fremfor andre.

2. Valg af referanter

Ulemper

3. Status på vagtsituationen

Man deler tillæg med andre hold, der har andre arbejdsbetingelser og som ikke bidrager lige meget til fælles tillægspulje.

4. Information om ny overenskomst 5. Ændringsforslag til vedtægter 6. Eventuelt

Det kan ikke tillægspuljemæssigt betale sig at videreuddanne sig til mere specialiserede funktioner, som ofte vil arbejde på tidspunkter som genererer flere tillæg (f.eks. mange aften/ nattevagter).

9 FORSLAG T I L V E D TÆG T S Æ N D R I N G E R

til behandling under KKF’s ekstraordinære generalforsamlings punkt 5 den 24.marts 2010. (1. offentliggørelse jf. FADL, Københavns Kredsforenings vedtægter § 13, stk. 2)

Forslag II

Forslag III

Forslag til ny formulering II

Forslag til ny formulering III

§ 11 A, stk. 4.

§ 11 A, stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én pulje for hver funktionstillægsgruppe (A, B og C).

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde ret-ningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i over-enskomsterne, således at der kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-ere, der arbejder i hold; og én pulje for hver funktionsgruppe (A, B og C).

Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

Bestyrelsen skal forelægge disse retningslinier til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse: I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, skal der ske en konsekvensrettelse og samtidig med dette ønskes en debat om puljesystemet. Se endvidere den motiverede indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling, på de foregående sider. Forslag 2 giver solidaritet inden for den funktionstillægsgruppe som man tilhører. I dette for-slag er der 5 puljer: SPV, SPV A, SPV B, VT, VT C.

Fordele Puljerne følger lønsystemet Lønnen er mere stabil end i forslag III. Der oprettes ikke nye puljer ved nye specialer. Man er solidarisk overfor en mindre, men mere homogen pulje.

Ulemper Lønnen er ikke så stabil som i forslag I. Det er ikke faglig kvalifikation og udfordring som driver værket, men derimod løn. Man er kun solidarisk med sin egen gruppe.

VT C opdeles i specialegrupper med særskilte puljer: neonatal, cardiologi, dialyse og en grundpulje.

Begrundelse: I det der pr. 1. april 2010 indføres en ny lønstruktur, skal der ske en konsekvensrettelse og samtidig med dette ønskes en debat om puljesystemet. Se endvidere den motiverede indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling, på de foregående sider. I forslag III er den største grad af uddifferentiering af tillægspuljerne. Forslaget er en udbygning af forslag II, hvor der yderligere sker en differentiering af VT C puljen, så den deles op i forskellige specialegrupper.

Fordele Der er meget forskellige arbejdstider de specialiserede hold imellem, og ved at opdele deres puljetillæg forsøges det undgået at der er hold som bliver meget store ydere til tillægspuljen, imens andre hold kun bidrager i beskedent omfang.

Ulemper Forslaget er sårbart i forhold til oprettelse og nedlæggelse af hold, hvilket kan give store udsving i tillægspuljen. Derved kan det være svært at gennemskue tillægget. Det er kan være uklart ved nye hold, afhængig af disses natur, hvilken pulje man tilhører. Der er en meget lav grad af solidaritet ved forslaget.

VIL DU VÆRE EN DEL AF FADL’S FORLAG?

Siden 1960’erne har FADL’s Forlag udgivet et hav af titler; primært til medicinstuderende, men også til læger og nu den brede befolkning. FADL’s Forlag har p.t. fire ansatte, der årligt står for 20-23 udgivelser. Det er både nye titler og opdateringer af FADL’s bibelklassikere, som du kan finde på din pensumliste. Men som noget nyt udkommer FADL’s Forlag også med bøger i 2010, som er målrettet til det brede marked – det kan blandt andet være biografier, bøger om sund livsstil eller slet og ret en lokumsbog fra den medicinske verden.

Rikke Luna Hall Sommer

Marianne Olsen

Forlagets profil bestemmes af bestyrelsen, som består af fire medicinstuderende samt to professionelle medlemmer, der desuden indgår i en tæt dialog med direktøren på forlaget. Til bestyrelsen er der tilknyttet 30 medicinstuderende som associerede. De er en slags 3. redaktør og indgår i en tæt dialog med direktøren og redaktørerne omkring udgivelse af nye bøger, feedback på kommende bøger samt rekruttering af forfattere. Forlagets ansatte og de associerede mødes fem gange om året til storredaktionsmøder – skiftevis i Århus, Odense og København – altid om fredagen.

Der er plads til ca. 10 associerede fra hver af de tre byer, og vi er hele tiden på udkig efter nye associerede, der har lyst til at bidrage til vores fælles forlag og indgå i et spændende samarbejde omkring det at lave bøger. Så går du på 1.-4. semester, og kunne du godt tænke dig at være en del af alt dette, er du velkommen til at sende en motiveret ansøgning til [email protected] God semesterstart! Rikke Luna Hall Sommer Direktør FADL’s Forlag

Thomas Bo Thomsen

Malene Hornum

Dixen Design

FADL’S FORLAG - BØGERNE I DIT STUDIELIV MADS ENGELMANN NINA GODTFREDSEN CHRISTINA ROSTRUP KRUUSE ANDREAS MUNK PETERSEN TINA VILSBØLL

Torben Moos & Morten Møller

BASAL

BASAL NEUROANATOMI

ANATOMI

Torben Moos & Morten Møller

NEURO 3. udgave

3. udg., 2010, 276 sider, 549,99 kr.

Ny, gennemgribende revideret udgave af den pensumdækkende lærebog.

AKUTTE M E D I C I N S KE T I L S TA N D E

AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE 8. udg., 2009, 312 sider, 320,25 kr. Nina Godtfredsen, Andreas Munk Petersen, Christina Kruuse, Mads Engelmann & Tina Vilsbøll

8. UDGAVE

Ny revideret udgave, følger ABC(DE) princippet ved modtagelse og vurdering af akut medicinsk patient

En klassiker i kittelformat!

FADL’s Forlag

Raben Rosenberg, Per Jørgensen og Poul Videbech

KLINISK NEUROPSYKIATRI Fra molekyle til sygdom Den nyeste viden om centrale psykiske sygdomme fra det molekylære til det kliniske niveau. Bogen baserer sig på de moderne hjernevidenskabers forståelse af hjernefunktioner

KLINISK NEUROPSYKIATRI – FRA MOLEKYLE TIL SYGDOM 1. udg., 2009, 380 sider, 475 kr. Raben Rosenberg, Per Jørgensen & Poul Videbech (red.)

Nyeste neuropsykiatriske viden om psykiske sygdomme og deres behandling.

HUN VAR FØLELSESLØS FRA FØDDERNE OG NEDEFTER 1. udg., 2009, 144 sider, 99 kr. Pia Juul, Jens Blendstrup, Lars Frost, Michael Larsen, Katinka My Jones, Hanne Richardt Beck, Anne-Marie Vedsø Olesen, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Ejler Nyhavn, Claus Ankersen, Pablo Llambías, Susanne Staun ”Sex på obduktionsbordet, det er godt!” Lilian Munk Rösing om bogen i Smagsdommerne på DR2

ORTOPÆDISK KIRURGI 7. UDGAVE

viden om bevægeapparatets sygdomme og deres kirurgiske behandling

KLINISKE PROCEDURER – EN OPSLAGSBOG 1. udg., 2009, 382 sider, 365 kr. Jacob Rosenberg (red.)

Opdateret med nyeste viden om bevægeapparatets sygdomme og deres kirurgiske behandling.

Vejledning i kliniske procedurer. Artiklerne fra Ugeskrift for Læger – nu i bogform.

Lars Frost Pia Juul Michael Larsen Pablo Henrik Llambias Anne Lise Marstrand-Jørgensen Ejler Nyhavn Hanne Richardt Beck Susanne Staun Anne-Marie Vedsø Olesen

hUN VAR FØLELSESLØS FRA FØDdERNE og NEDEFTER FADL's Forlag

B

Jacob Rosenberg (red.)

Kliniske procedurer En opslagsbog

A T p C T d C D C R z o f C B C o z C T A d f R A d f o

Den nyeste

ORTOPÆDISK KIRURGI 7. udg., 2010, 688 sider, 879,99 kr. Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid & Kjeld Søballe (red.)

Claus Ankersen Jens Blendstrup Katinka My Jones

Den kendte artikelserie fra

Ugeskrift for Læger – nu samlet

i bogform

D A f C z C FADL's forlag

d f R C B d f R C

Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid, Kjeld Søballe (red.)

Under kitlen banker moderne lægehjerter af guld

12

VAGTBUREAUET EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00 Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00 EKSPEDITIONENS E-MAIL [email protected] (Kirsten Carstens) [email protected] (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4 , 2. sal (snart 26), 2200 København N

VAGTBESTILLING EKSPEDITION

35 37 88 00 TAST 1 35 37 88 00 TAST 2

VB MEDDELELSER Hov! hvor blev alle vagterne af? Alle, der har været interesseret i at tage vagter her i 2010, har oplevet at der hver dag er mange studerende, der ikke kan få de vagter, som de gerne ville have. Først lidt kolde fakta: I januar havde dækkede vi ca. 200 flere vagter, end vi gjorde i 2009, men så kom de store hospitalsbesparelser med massive fyringsrunder og herunder også besparelser, der direkte ramte vores vagthold og vagterne. Således havde vi i februar næsten 1.000 færre bestillinger, end vi havde samme tid sidste år. Det er klart, at det slår igennem på antallet af vagtmuligheder. Nu er det så marts måned vi ser på, og vi er nu (heldigvis) tilbage på næsten samme niveau af vagter, som vi havde sidste år, set uge for uge. Vi håber (!), at vi er gennem denne tsunami af besparelser, så vi atter kan komme

retur på det gode niveau af vagter og også indhente de tabte vagter hen over forsommeren. Der er også mange flere medlemmer, der i disse måneder skrives op til vagter – det er godt for hospitalerne, for så dækker vi 100 % af bestillingerne, men skidt for Jer, der gerne vil have vagter. Vi er absolut klar over dette dilemma og kæmper for at sikre de flest mulige vagter til Jer, men det vil være forkert ikke at nævne, at vi også er en del af de store sparerunder på hospitalerne, der reelt har ”taget livet” af en del vagthold og som sagt i en måneds tid har betydet væsentlig færre vagtbestillinger. Vi vil i de kommende uger informere Jer her i MOK om udviklingen i hospitalernes spareplaner og hvilke konsekvenser, der måtte få for vores samlede vagter, men lige nu er vi som sagt tilbage på 2009-niveau og håber, at de kommende uger vil betyde en større vagtaktivitet på enkeltvagterne :-)

På holdsiden oplever vi som sagt, at flere hold er forsvundet som en følge af de vildt massive sparekrav, som hospitalerne udsættes for, og også her er vi meget aktive for at sikre nye holdmuligheder. Stor hilsen / Peter direktør i vagtbureauet

Flyttedag for vagtbureauet Nu flytter kursusafdelingen, vagtafdelingen og administrationen fra Blegdamsvej 4 til Blegdamsvej 26 Kursusafdelingen og Administrationen holder derfor lukket Onsdag og torsdag den 17 og 18. marts 2010 Vagtafdelingen er åben for telefonisk kontakt. Vi glæder os til at se jer i vores nye lokaler.

ANNONCER

EKG- og stikkerhold 1601 på RH søger 1 nyt medlem

VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR 2010

Vi er et velfungerende hold på 5 personer, der søger et nyt holdmedlem pr. 6. april 2010. Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskellige afdelinger på RH. Vi har eget kontor i stueetagen med tilhørende venteværelse, hvor patienterne selv finder hen, så der er intet patientopsøgende arbejde. Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 13.00, hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbejder alene. Derfor skal du kunne lide at have travlt og arbejde under et vist tidspres, da der især mandag og tirsdag er mange ventende patienter. Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling 5013. Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter. Krav: - Du skal min. have 250 SPV-timer - Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr. mdr. - Du behøver ikke have stikkererfaring, men dette er selvfølgelig en god ting - Du skal være selvstændig og fleksibel - Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden - Du skal blive på holdet min. 1/2 år, gerne længere - Du skal kunne deltage i holdmøde d. 19. marts - Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV-holdløn Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage EKG, blodprøver og i brugen af LABKA. Hvert halve år afholder vi et kort møde med vores kontaktperson på 5013, også dette er lønnet. Ansøgningsfrist: Onsdag d. 17. marts 2010 kl. 12.00 Ansøgningsskema findes på www.fadl-vagt.dk, husk at mærke den ”hold 1601”. Yderligere info: Hvis du har behov for uddybende information, kan du kontakte holdleder Katrine Rønn-Nielsen på [email protected] eller på mobil: 23 71 33 93.

HOLD E Orientering Lektion 1: Lektion 2*:

Mandag Tirsdag Lørdag Søndag Tirsdag Onsdag Mandag Tirsdag Onsdag

03/05 04/05 08/05 09/05 11/05 12/05 17/05 18/05 19/05

16.30-17.30 16.30-20.30 09.30-14.00 09.30-14.00 Lektion 4: 16.30-20.30 Lektion 5: 16.30-20.30 Lektion 3*: 16.30-21.00 16.30-21.00 Lektion 6*: 16.30–18.30 18.30-20.30 Prøve*: Torsdag 20/05 16.30-18.45 18.45-21.00 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

Panum RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH

Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag

19/05 27/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 07/06

Panum RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH

TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 08/04 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

HOLD F Orientering Lektion 1: Lektion 2*:

16.30-17.30 16.30-20.30 09.30-14.00 09.30-14.00 Lektion 4: 16.30-20.30 Lektion 5: 16.30-20.30 Lektion 3*: 16.30-21.00 16.30-21.00 Lektion 6*: 16.30–18.30 18.30-20.30 Prøve*: Tirsdag 08/06 16.30-18.45 18.45-21.00 * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer

TILMELDINGSFRIST: TORSDAG DEN 22/04 KL. 10.00 via www.fadlvagt.dk

VAGTBUREAUET Modul A+B Test og introduktion. PANUM/ 3,5 time D – Hud og infektioner Somatik. 3,5 timer PANUM/ E Forflytning I. 3,75 time FRB/ F – Hjerne + kommunik. Somatik. 4 timer PANUM/ G – Ernæring + udskillelser Somatik. 4 timer FRB/ H – Kredsløb Somatik. 3,75 time PANUM/ I – Repetition 1 + BT Somatik. Holdopdelt 2 timer RH/ J – Respiration+ døden Somatik. 3,5 time PA/ K – Hygiejne Somatik. 3,5 time RH/ L – Repetition 2 Somatik. Holdopdelt 2,5 timer ALPHA 1/ M1 Psykiatri. 3 timer PANUM/ M2 Psykiatri. 6 timer RH eller FRB N Praktisk psykiatri. 5 timer O Forflytning II. 3 timer FRB/ Opgaveaflevering: VB/ P Behovsopgave + Rep. 3 RH/ 3,5 timer Q - Eksamen. 1. Time FRB/ C Orientering. 2 timer VB/ Y Genoplivning. 3 timer X Brand. 3 timer R Følgevagter 3 x 8 timer VB’s 2. Time VB/ 1 time TILMELDINGSFRIST:

13

F10-07 PA: Mandag 12.04. 16:30 – 20:00

F10-08 PA: Mandag 19.04. 16:30 – 20:00

F10-09 PA: Mandag 26.04. 16:30 – 20:00

F10-10 PA: Mandag 03.05. 16:30 – 20:00

PA: Tirsdag 13.04. 17:00 – 20:30

PA: Tirsdag 20.04. 17:00 – 20:30

PA: Tirsdag 27.04. 17:00 – 20:30

PA: Tirsdag 04.05. 17:00 – 20:30

FRB: Onsdag 21.04. 17:00 – 20:45

FRB: Torsdag 29.04. 17:00 – 20:45

FRB: Mandag 03.05. 17:00 – 20:45

FRB: Tirsdag 18.05. 17:00 – 20:45

PA: Onsdag 14.04. 17:00 – 21:00

PA: Onsdag 21.04. 17:00 – 21:00

PA: Onsdag 28.04. 17:00 – 21:00

PA: Onsdag 05.05. 17:00 – 21:00

FRB: Tirsdag 27.04. 17:00 – 21:00

FRB: Lørdag 01.05. 09:00 – 13:00

FRB: Tirsdag 11.05. 17:00 – 21:00

FRB: Onsdag 19.05. 17:00 – 21:00

PA: Torsdag 15.04. 17:00 – 20:45

PA: Torsdag 22.04. 17:00 – 20:45

PA: Onsdag 05.05. 17:00 – 20:45

PA: Mandag 10.05. 17:00 – 20:45

RH: Onsdag 28.04. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

RH: Mandag 03.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

RH: Onsdag 12.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

RH: Torsdag 20.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

PA: Mandag 19.04. 17:00 – 20:30

PA: Tirsdag 27.04. 17:00 – 20:30

PA: Torsdag 29.04. 17:00 – 20:30

PA: Tirsdag 11.05. 17:00 – 20:30

RH: Tirsdag 20.04. 17:00 – 20:30

RH: Mandag 26.04. 17:00 – 20:30

RH: Tirsdag 04.05. 17:00 – 20:30

RH: Torsdag 06.05. 17:00 – 20:30

A1: Torsdag 29.04. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

A1: Tirsdag 04.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

A1: Mandag 17.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

A1: Tirsdag 25.05. 17:00 – 19:15 eller 19:15 – 21:30

PA: Torsdag 22.04. 17:00 – 20:00

PA: Onsdag 05.05. 17:00 – 20:00

PA: Torsdag 06.05. 17:00 – 20:00

PA: Onsdag 26.05. 17:00 – 20:00

RH: Lørdag 24.04. 09:00 – 15:00

RH: Lørdag 08.05. 09:00 – 15:00

FRB: Lørdag 08.05. 09:00 – 15:00

RH: Lørdag 29.05. 09:00 – 15:00

RH: Søndag 25.04. 09:00 – 14:00

RH: Søndag 09.05. 09:00 – 14:00

FRB: Søndag 09.05. 09:00 – 14:00

RH: Søndag 30.05. 09:00 – 14:00

FRB: Tirsdag 25.05. 17:00 – 20:00

FRB: Mandag 31.05. 17:00 – 20:00

FRB: Mandag 07.06. 17:00 – 20:00

FRB: Tirsdag 15.06. 17:00 – 20:00

Fredag 21.05. kl. 13 RH: Onsdag 26.05. 16:30 – 20:00

Fredag 28.05. kl. 13 RH: Onsdag 02.06. 16:30 – 20:00

Fredag 04.06. kl. 13 RH: Onsdag 09.06. 16:30 – 20:00

Fredag 11.06. kl. 13 RH: Onsdag 16.06. 16:30 – 20:00

FRB: Torsdag 27.05. Mellem 16:30 - 20:30 VB: Tirsdag 01.06. 16:15 – 18:30

FRB: Torsdag 03.06. Mellem 16:30 - 20:30 VB: Tirsdag 08.06. 16:15 – 18:30

FRB: Torsdag 10.06. Mellem 16:30 - 20:30 VB: Tirsdag 15.06. 16:15 – 18:30

FRB: Torsdag 17.06. Mellem 16:30 - 20:30 VB: Tirsdag 22.06. 16:15 – 18:30

03.05. eller 06.05. 17:20 – 21:00 Mandag 26.04. 16.30 – 19.30 Indenfor perioden: 03.05. – 18.05. Torsdag 26.08. 18.30 eller 19.45 Mandag 15/3 kl.10

28.04. eller 06.05. 17:20 – 21:00 Tirsdag 25.05. 16.30 – 19.30 Indenfor perioden: 10.05. – 21.05. Torsdag 26.08. 16.00 eller 17.15 Mandag 15/3 kl.10

10.05. eller 27.05. 17:20 – 21:00 Onsdag 02.06. 16.30 – 19.30 Indenfor perioden: 18.05. – 01.06. Torsdag 09.09. 18.30 eller 19.45 Mandag 15/3 kl.10

17.05. eller 27.05. 17:20 – 21:00 Onsdag 09.06. 16.30 – 19.30 Indenfor perioden: 27.05. – 08.06. Torsdag 09.09. 16.00 eller 17.15 Mandag 15/3 kl.10

BASISGRUPPER

14

PIT FOREDRAG! 18. marts kl. 17-19 Ib Bygbjerg kommer og fortæller om sundhedsvæsenet i udviklingslandene og Kim David fortæller om malaria, særligt i forhold til graviditet. Kom glad!

TJEN 1600 KR!! Hvordan? - Skal du ud at rejse i juli eller august sommeren 2010? Så har du nu en enestående mulighed for at tjene 1600 kr. Det eneste du skal gøre er at udleje et værelse til en udenlandsk medicinstuderende i en måneds tid! - Har du lyst til et festfyrværkeri af en uforglemmelig kulturel oplevelse i sommeren, men du skal ikke ud at rejse? Så har du mulighed for at have en udenlandsk medicinstuderende boende hos dig og få 1600 kr. for det. Dette er en enestående mulighed for at opleve en anden kultur og en anden levemåde, som dine venner garanteret ikke har prøvet!!

Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, behandlinger der kan udføres på gaden? SATS afholder lørdag den 20. marts et arrangement om basale færdigheder for fase I studerende. Vi starter kl. 10:00 på kemigangen, Panum.

Så er det nu!

Er du interesseret i udviklingsarbejde, Himalayas smukke bjerge og god samvittighed? Så mød op torsdag d. 11/3 kl.16:30 til ”Nepaid” møde. Vi er en gruppe under IMCC der startede et pilotprojekt i Nepal i 2008. Vores primære fokus var den gang basal førstehjælp og lettere infektionsforebyggelse. Men nye tiltag og ideer er på tegnebrættet. Der er derfor god mulighed for DIG som ny at bidrage med nye forslag og ideer.

Hvem er vi? Vi kommer fra IMCC Exchange, som er en frivillig international medicinerorganisation, der arrangerer klinikophold for danske medicinstuderende i udlandet og udenlandske studerende i København. I arbejdet indgår ligeledes sociale arrangementer samt at sørge for bolig til de studerende. Her har vi brug for DIN hjælp. Se mere på: www.imcc.dk/blaa/

For alle med blå blink i øjnene, og MABCDE i tankerne kommer her et spændende arrangement fra SATS.

Vi samarbejder med Nepalesiske medicinstuderende, har to gange sendt folk fra gruppen til Nepal for at se til projektet og regner med at uddanne to ungdomsledere fra Danmark og to fra Nepal i år, hvilket giver mulighed for udsendelse til foråret i min. 2-4 mdr.

Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse af venflon, hvordan man giver en person halskrave på, første behandling af bevidsthedspåvirkede personer og personer i shock samt HLR. Efter arrangementet tager vi videre sammen og får noget at spise. Arrangementet er åbent for ALLE studerende på Fase I. Synes du at dette lyder sjovt og spændende? Læs mere og tilmeld dig på SATS’ hjemmeside www.sats-kbh.dk OBS: Begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til.

Er du interesseret, så mød op på: Ved Klosteret 21, 3.th, 2100 KBH Ø

Interesseret? Skriv til: [email protected] Yderligere spørgsmål kontakt Andreas på: 29610578

Mandag den 15. Marts kl 16:00 inviterer SAMS Kbh endnu engang til et spændende foredrag. Denne gang er det med Torsten Risør. Stedet er Hannover Aud.

Foredrag og møde

Kursus i kirurgisk håndknudeteknik

PIP

PI

onsdag den 10. marts kl. 17 i Lille Mødesal PÆDIATRI-FOREDRAG Peter Uldall Professor og Neuropædiater på børneafdelingen Rigshospitalet kommer og fortæller om: ARBEJDET SOM NEUROBØRNELÆGE Med cases samt video fra afdelingen med især fokus på epilepsi og cerebral parese Kom hvis du vil vide mere om pædiatri og om basisgruppen PIPPI

Du behøver ikke at tilmelde dig mødet, kom hvis du synes det lyder spændende og tag en interesseret holdkammerat med, onsdag d. 10. marts kl. 17 i Lille Mødesal! (Inde bagved glasdørene, ved trappen ned til kantinen) Vi byder alle velkommen!

Vil du kunne skubbe reservelægen væk fra bordet og imponere overlægen? SAKS tilbyder sine medlemmer at deltage i kirurgisk håndknudeteknik-kursus. Håndknudeteknik er et sjovt og nyttigt håndværk, som anvendes i kirurgien og som man forventes at tilegne sig i løbet af studiet. Afholdes onsdag den 17 marts kl. 16 på kemigangen. Tilmelding skal ske til [email protected] com fra onsdag den 10marts kl 16.00

Møde i Dansk Medicinhistorisk Selskab. Adgang for alle!

- ophold sælges (2 stk)

Onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30,

Vi er to piger, som har været så heldige at få et måneds ophold i Brasilien. Desværre, er der kommet noget i vejen, og vi har ikke mulighed for at komme af sted.

i Auditoriet, Medicinsk Museion, Bredgade 62

ANNONCER

IMCC Exchange Brasilien

En skaber skal skabe! En film om outsider-kunstneren Caroline Ebbesen. Caroline var indlagt på Sct. Hans Hospital fra 1885 og de sidste 50 år af sit liv. Caroline fik her mulighed for at arbejde med sin kunst. Hun var dygtig og fantasifuld og syede rober med unikke præstekraver, som hun brugte, når hun prædikede i havet eller på dasset. Hun syede pragtfulde collager af alt det materiale, hun overhovedet kunne finde, og hun malede og tegnede. Nok så spændende er det også, at hun lavede sit eget lydsprog skrev digte og var en dygtig kalligraf. Bortset fra at filmen er et portræt af Caroline Ebbesen med overlæge og leder af Sct. Hans Museum Karin Garde som fortæller, så er filmens røde tråd også at vise, hvor meget det enkelte menneske kan udtrykke sig med det sprog, man nu kan, har, får mulighed for eller tiltager sig adgang til, når man er patient i et psykiatrisk behandlingssystem. Dansk Medicinhistorisk Selskab

Derfor er der to pladser til salg – måske til dig og din læsemakker? Du kan vælge mellem mange steder i Brasilien, og du skal blot være klar til at tage af sted i perioden: april 2010 – marts 2011. Pris 2000 kr (standard pris for opholdet) Flybillet skal man selv betale. Ring og høre mere... Malene 30241425 Sofie 29865957

Torsten Risør, er selv praktiserende læge, og har siden 1991 fulgt en årgang medicinstuderende, for at undersøge følgende: • Hvilke værdier ligger til grund for at vi vælger medicinstudiet, og ændres disse værdier under studiet. • Hvilke personlige værdier og karaktertræk danner grundlag for den enkeltes valg af speciale. • Hvilken betydning har vores personlige holdninger for, hvad vi vælger at gøre med vores patienter. • Om der sker en naturlig ensretning af os under studiet for at vi kan varetage lægejobbet eller om vi bliver hjernevasket. Kom og bliv klogere på dig selv og din læsemakker. Kommer der kaffe og kage? Det tror jeg nok du kan stole på!

Introduktionsstipendier Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er 2. august 2010. De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2010 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via ‘Søg om støtte til forskning’ på www.gigtforeningen.dk/forskning Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på [email protected] Sidste ansøgningsfrist er mandag den 2. august 2010.

ARTIKLER

15

1-0 til Grundtvig Af Anna Aaby, udsendt med IMCC Uland til Tumu i det nordlige Ghana.

''Oplysning være skal vor lyst, er det så kun om sivet, men først og sidst med folkerøst, oplysningen om livet.'' Der er langt over hundrede børn og unge. De står i klumper med deres skolekammerater. Langsomt og med betydelig forsinkelse stiller de op på række og geled klar til at gå årets aids-march gennem Tumu. I hænderne har de store babyblå og lyserøde plancher med slagord som ”Sig nej til diskriminering” og ”Aids smitter ikke gennem et smil”. Endelig træder Tumus lokale brassband frem foran rækkerne, og optoget sætter i gang. Slangen bevæger sig langsomt ud på vejen med kurs mod høvdingepaladset til lyden af to ivrige trommer og tre truttende mæssingblæsere. Aktiviteterne op til og på World Aids Day er arrangeret af Sissala Hiv/Aids Network (SHANET) – en sammenslutning af lokale NGO’er, som vi i IMCC-Ghana har været med til at danne, men som nu er næsten selvkørende. En masse af de lokale NGO-medarbejdere har været aktive hele ugen med oplysningsmøder i kirker, moskeer og skoler, gratis testning, radiodebat på den nystartede Tumu FM og meget meget mere. Alt sammen med fokus på diskrimination af aids-ramte, hvilket lige nu er et hot emne i det aids-relaterede udviklingsarbejde.

Diskriminering

Da aids-epidemien tog fart i Afrika, og hjælpeorganisationer og NGO’er satte massivt ind for at bremse udviklingen, var oplysningskampagnerne så effektive, at få i dag er i tvivl om, at aids er farligt og smitter. Desværre var selvsamme kampagner ikke så nuancerede, at de kunne forhindre en afstandtagen i de afrikanske befolkninger over for aids-ramte.

I Tumu har vi for eksempel hørt en mand, der faktisk var ansat i en international NGO, fejlagtigt forklare, at hiv-smittede på ondskabsfuld vis uddeler tyggegummi, de har tygget på, til landsbybørn alene for at smitte dem. Resultatet af fordommene er at hiv-smittede på al tænkelig måde forsøger at skjule deres sygdom – selv hvis det betyder, at de ikke kan hente deres medicin på hospitalet – fordi en afsløring kan betyde forstødelse fra familien, fratagelse eller umuliggørelse af næringsvejen, sult og total isolation. En NGO-fyr ved navn Osman og jeg fylder bagagerummet med vand og følger efter optoget. Det er en broget forsamling. Børnene, de unge, deres lærere. NGO-folk i gang med at uddele kondomer eller tale med forbipasserende om aids. Tilskuere, gamle og unge imellem hinanden, stirrer på det særprægede syn. En gammel mand griner, da han får stukket to kondomer i hånden. ”Now I got the condoms, but where is the vagina?”

Grundtvig i Ghana

Det er mens jeg sidder der i bilen, at jeg kom til at tænke på Grundtvig og hans folkeoplysning. Omstændighederne på hans tid var anderledes og målet et andet, men for den danske bondestand såvel som for den ghanesiske var og er almindelig viden om livets forhold en forudsætning for vækst. Det er en forudsætning for at kunne tale sin sag, men også en forudsætning for at kunne forstå sine omgivelser. Den massive kampagne om HIV-smittede og deres rettigheder NGO’erne gennemførte i ugen op til og på World Aids Day er med til at højne Tumus befolknings bevidsthed om deres eget samfund og dets vilkår. Det kalder jeg folkeoplysning!

Artikelskrivningskonkurrence Der er mange, der ikke er opmærksomme på det, men det faktisk muligt for alle at skrive indlæg til MOK.

Alle studerende på SUND har mulighed for at indsende indlæg af sjov eller seriøs karakter. Alt indhold i MOK er tiltænkt at være relevant eller på anden måde interessant for de studerende, og dette er blandt andet båret af indlæg fra MOK’s læsere. Så går du med en lille skribent i maven*, og føler du, at dette talent er spildt, synes vi du skal skrive og sende et indlæg til os. Rammerne er forholdvist frie, så der burde være mulighed for slippe fantasien løs. Du kan skrive om noget fagligt, noget morsomt, politik, en dokumentar eller noget helt andet.

Som belønning for de gode artikler udloder vi en flot præmie til den bedste. Vær dog opmærksom på, at det ikke er sikkert artiklen kommer i, i den uge, som du sender den. Dette skyldes, at der er varierende plads til artikler. Nærmere info om præmien følger.

Jonas/MOK-redaktionen

*OOA afslører en lille journalist i maven.

16

GÅDEN OM RINGEN

Gandalf er tilkaldt! Ringen er blevet stjålet fra dens skjul dybt i Morias miner! Midgård er i overhængende fare, så den gode og vise Mithrandir udspørger de mistænkte om deres alibi...

Det var ikke mig! Jeg sad i det kolde, klamme mørke og lavede gåder!

Gollum Det var ikke mig! Jeg planlagde eventyr med Posenborg-Sækker slægten i min lune stue...

Det var ikke mig! Jeg kender ikke dværgekodeordet til indgangen til minerne...

Legolas

Frodo Det var ikke mig! Hvis jeg ville have mig sådan en ring, kunne jeg da bare smede mig en ny!

Der er noget lorent ved nogle af disse forklaringer! Gandalf har gennemskuet det, men kan du?!!

Gimli Svar: Frodo påstår han planlagde eventyr med Posenborg-Sækkerne, men disse er som bekendt en meget velanset og ordentlig hobbit-familie, der aldrig ville forvilde sig ud på noget så ildeset som eventyr. Frodo skjuler noget, men kan ikke selv entrere Morias miner, da han ikke kender til kodeordet. Legolas påstår også at han ikke kender "dværgekodeordet", men det er jo almindelig viden, at koden til Morias miner er på elversprog! De to må have indgået en pagt og i fællesskab stjålet ringen, som i mørket skal binde dem alle!