DANMARKS

officiel fortegnelse over danske skibe med kendingssignaler udgivet af handelsministeriet 63. udgave februar 1959 forhandles fra det kongelige sØkort-...

3 downloads 788 Views 8MB Size
DANMARKS

SKIBSLISTE 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER

DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER

U D G I V E T AF

HANDELSMINISTERIET

63. UDGAVE FEBRUAR 1959

FORHANDLES

FRA

DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN

Pris 15 kr.

Nærværende udgave er afsluttet d. 31. december 1958.

BIANCO LUNOS B O G T R Y K K E R I A/S — K B H V N .

Indholdsfortegnelse. Index. Side

Indledende bemærkninger Key to the list. I. F o r t e g n e l s e o v e r k e n d i n g s s i g n a l e r (radiokaldesignaler) for danske skibe List of signal letters (radio call signals) of Danish ships. II. R e g i s t e r o v e r de s ø v æ r n e t t i l h ø r e n d e s k i b e List of Danish warships. III. R e g i s t e r o v e r d a n s k e s k i b e med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemme­ hørende på Færøerne List of Danish ships excluding warships and ships belonging to the Faroe Islands. IV. R e g i s t e r o v e r r e d e r i e r n e for de i a f s n i t I I I o p t a g n e d a n s k e s k i b e , rederier for fiskeskibe undtaget List of Danish shipowners contained in section III excluding owners of fishing vessels.

V 1 29 32 232

Tillæg. Supplement. a. R e g i s t e r o v e r s k i b e , h j e m m e h ø r e n d e på F æ r ø e r n e List of ships belonging to the Faroe Islands. b. F o r t e g n e l s e o v e r r e g i s t r e r e d e s k o r s t e n s m æ r k e r og k o n t o r f l a g Specification of registered funnel characteristics and house flags. c. S t a t i s t i s k e t a b e l l e r vedrørende handelsflådens størrelse m. m Summary of the mercantile marine.

260 278 294

Indledende bemærkninger til vejledning i benyttelsen af skibslistens registre. Afsnit I. Der tildeles ethvert registreret dansk skib (herunder skibe, hjemmehørende på Færøerne) samt søværnets skibe et kendingssignal, der forsåvidt angår registrerede skibe tillige er skibets kendingsbogstaver som registreret. Kendingssignalet, der, forsåvidt skibet er forsynet med radiotelegraf eller radiotelefon, tillige er dets radiokaldesignal, består af fire bogstaver inden­ for de Danmark i henhold til den internationale telekommunikationskonvention forbeholdte bogstavgrupper O U A A - O Z Z Z og X P A A - X P Z Z . Der er endvidere tillagt Dan­ mark en serie kendingssignaler, bestående af et tal og tre bogstaver, indenfor grupperne 5 P A A - 5 P Z Z og 5 Q A A - 5 Q Z Z . I fortegnelsen over kendingssignaler er optaget alle danske skibe, der er forsynet med sådanne signaler, ordnet efter kendingssignalernes alfabetiske rækkefølge. Fortegnelsen om­ fatter således såvel registrerede skibe af 20 tons brutto og derover som skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring. I fortegnelsen er endvidere medtaget sådanne ikke-registrerede skibe, som er forsynet med radiotelegraf eller -telefon og af generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet har erholdt tildelt et radiokalde­ signal indenfor ovennævnte bogstavgrupper*). Disse skibe samt skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, findes ikke opført i listerne over skibe og rederier (afsnit III og IV samt tillæggets afsnit a.). For registrerede skibes vedkommende tjener kendingsbogstaverne, der anføres i et sådant skibs nationalitetsbevis og indhugges, almindeligvis i agterkanten af storlugen, til at identifi­ cere skibet, idet bogstaverne følger skibet, sålænge dette er registreret som dansk. Kendingssignalet O X X O er indtil videre forbeholdt til anvendelse som radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe, og kendingssignalet O Y D R benyttes som transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal) til hjælp for skibe, der med bistand af mellemliggende stationer ønsker at opnå forbindelse med stationer, som ligger udenfor deres egen stations rækkevidde. Afsnit II. I dette afsnit er opført søværnets skibe. Registrerede skibe under forsvarsministeriet, her­ under i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner såsom fyr- og vagervæsenet og lodsvæse­ net, findes opført under afsnit III og IV. Afsnit III. I dette afsnit er optaget alle registrerede danske skibe af 20 tons brutto eller derover, samt registrerede skibe, der har været målt til denne størrelse, selvom de nu er nedmålt til under 20 tons. Skibe af under 20 tons brutto, der er blevet registreret på ejerens begæring, er altså ikke optaget i dette afsnit. Angående skibe, hjemmehørende på Færøerne, se tillægget, afsnit a. Spalte 1 Kendingssignal, se bemærkninger ovenfor til afsnit I. Kontrol nr. er den betegnelse, som af statens skibstilsyn er tillagt skibet. Kontrol-num­ meret består af et bogstav og et løbenummer for skibet. Bogstavet i kontrol-nummeret svarer til følgende kategorier af skibe: A. Klassede passagerskibe. B. Uklassede passagerskibe. G. Klassede dampskibe. D. » motorskibe. E. » sejlskibe med hjælpemaskine. F. » sejlskibe.

G. Uklassede dampskibe. H. » motorskibe. J. » sejlskibe med hjælpemaskine. K. » sejlskibe. M. Lægtere og andet materiel uden fremdrivningsmiddel. P. Passagerfartøjer af under 20 tons brutto.

Spalte 2 Det anførte hjemsted er det for skibet valgte hjemsted. Er der efter skibets navn opført et navn i parentes, betegner dette skibets tidligere navn. Det markeres herved, at skibet, siden redaktionen af sidste udgave af skibslisten sluttede, har skiftet navn. Forsåvidt *) Visse skibsstationer med ringe sendeeffekt i ikke-registrerede fiskefartøjer af under 20 tons brutto erholder ikke tildelt radiokaldesignal som anført, men benævnes med fartøjets navn, efterfulgt af havnekendingsnummeret.

VI angår skibe, indført fra udlandet, anføres det hidtidige udenlandske navn, når indførselen og registreringen af skibet har fundet sted indenfor det tidsrum, redaktionen omfatter. Spalte 3 giver oplysning om skibets type, arten af materialet, hvoraf det er bygget, antallet af vandtætte tværskodder, og om skibet er forsynet med en af generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet godkendt installation for radiotelegrafi eller -telefoni. Antallet af tværskodder er anført i henhold til rederiets opgivelser. De anvendte forkortelser forklares således: D. M. S. SD.

= = = =

SM. Lgt. A. B. E. F. J. L. Oregp. Pitchp. Stl. T. Bgs. Bj. Bjkr. Bjlgt. Ff. Fg. Fry.

= = =

= = = = = = =

Fy. Hvalf. Is. Kr. Lf.

= = = = = =

Lst.

= = =

= = = = = =

dampskib. motorskib. sejlskib. sejlskib med hjælpedamp­ maskine. sejlskib med hjælpemotor. lægter. alm (elm). bøg. eg. fyr. jern. lærk. oregon pine. pitchpine. stål. teak. bugserskib. bjergningsskib. bjergningskran. bjergningslægter. fiskefartøj. færge. skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum. fyrskib. hvalfanger. isbryder. kran. lystfartøj. lastskib.

Pa.

= skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passa­ gerer. Patr. = patruljefartøj. Pont. = ponton. Sdp. = sandpumper. Tk. = tankskib. Ud. = uddybningsfartøj. BH. = bulkheads = vandtætte skodder. Awng. D. = awningdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette er indbefattet i bruttotonnagen (»lukket«). Pt. Awng. D. = partielt awningdækket. Shelter D. = shelterdækket = skib med et gennemgående overbygningsdæk, hvor mellemdæksrummet under dette ikke er ind­ befattet i bruttotonnagen (»åbent«). Well D. = well deck = brønddækket = skib med enkelt brønd (udæk­ ket rum) mellem overbygnin­ gerne. Olf. = oliefyring. (Olf.) = indrettet til såvel kul- som oliefyring. = radiotelegrafi. = radiotelefoni.

Spalte 4 udviser maskinens (motorens) officielt fastsatte hestekraft. Denne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den »indicerede« hestekraft eller »bremsehestekraften«. Spalte 5. Angivelserne er opført i overensstemmelse med skibsregistrets udvisende, hidrørende fra bilbreve eller andre dokumenter og opgivelser. Særlig forsåvidt angår i udlandet byggede skibe, der først på et senere tidspunkt kommer under dansk flag, kan de til rådighed stående oplysninger om byggeår og -sted være ret mangelfulde. Ved redaktionen er fulgt det princip at medtage de foreliggende oplysninger, forsåvidt disse med rimelighed kan antages at være rigtige. Oplysninger om ombygninger er ikke medtaget under hensyn til usikkerheden ved skønnet over, i hvilke tilfælde der foreligger en ombygning, og da der ikke står oplysninger til rådighed for redaktionen til belysning af spørgsmålet om den enkelte ombygnings betydning for skibets værdi. Spalte 6. Forsåvidt et skib er klasset i et anerkendt klassifikationsselskab, anføres her selskabets navn, skibets klassebetegnelse i selskabets register, jfr. nedenfor, og tidspunktet (måned og år) for sidste klasseeftersyn. F. eks. betyder 11-48: november 1948. Er intet tal anført, er de foreliggende oplysninger forældede. American Bur. of Ship. betyder: »American Bureau of Shipping«, British Corporation: »The British Corporation Register«, Bur. Veritas: »Bureau Veritas«, Germ. Lloyd: »Germanischer Lloyd«, Lloyd's Reg.: »Lloyd's Register of Shipping« og Norske Veritas: »Det norske Veritas«. Tegnet eller * i forbindelse med klassebetegnelsen angiver, at skibet er bygget under vedkommende selskabs særlige tilsyn. American Bureau of Shipping. Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord og med ubegrænset fartsområde, betegnes: A. 1. Skibe, bygget noget lettere end højeste fordringer, men med ubegrænset fartsområde, betegnes: »A. 1. with freeboard«.

VII For skibe, bygget til særlige formål, tilføjes bemærkning herom, f. eks.: »oil carrier«, »fuel oil carrier« eller »fishing service«, e t c , og for skibe, bygget til begrænsede fartsområder, tilføjes bemærkning herom, f. eks.: »great lake service«, »short coastwise service«, »towing service« eller »river service«, etc. For skibe, bygget med isforstærkning, svarende til klassens fordringer, tilføjes bemærk­ ningen: »ice strengthening«. Tegnet angiver, at skibets udrustning er i overensstemmelse med klassens fordringer. B u r e a u Veritas. I Bureau Veritas kan stål- eller jernskibe klasses i division I, II eller III ; division I er den højeste. eller om divisionstallet betyder, at skibet kan flyde med henholdsvis et eller to af sine hovedrum beskadiget, i fri forbindelse med søen, ved et bestemt maksimal-dybgående. Tegnet for et passagerskib betyder, at skibet forsåvidt angår vandtæt inddeling opfylder reg­ lerne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen af 31. maj 1929. Tegnet angiver, at skibet ikke er bygget til klasse, men senere er optaget i klassen. Tegnet angiver, at skibet eller dets maskiner er blevet bygget under tilsyn af et andet klassifikationsselskab. 3 Skibets tilstand betegnes ved brøken /3, anbragt efter divisionstallet, og betegner god 5 vedligeholdelsestilstand, medens brøken /6 betegner ringere tilstand. Bogstaverne: L (»deep sea trade« eller »great coasting trade«), P (»small coasting trade«), R (»roadstead«) og I (»inland navigation«) er betegnelser (navigation marks) for de farvande, som skibet er skikket til at besejle, medens D (»dredger«), F (»flshing«) og »péche« er betegnelser for det særlige formål, til hvilket skibet kan anvendes. (I parenteserne er bogstavernes betydning anført med de i selskabets byggeregler brugte engelske betegnelser). Tallene: 1. 1., anbragt i klassebetegnelsen, betyder henholdsvis god tilstand af trædelene i skroget og god og komplet tilstand af skibets udrustning (ankere, kæder, rigning, både o. s. v.); mindre gode tilstande af disse dele betegnes ved: 1.2. eller 2.2. »PR.« eller »ice« betyder, at skibets bov er forstærket af hensyn til sejlads i is. 3 5 Træskibe. Klassebetegnelserne er, med værdi i aftagende rækkefølge: / 1. 1. / 6 1. 1. 3 5 /6* 2.1. Brøken er et udtryk (karakter) for vurderingen af træskibes beskaffenhed (den tillidsgrad disse fortjener); de efter brøken følgende to tal, der kan variere fra 1 til 3, er hver for sig udtryk for tilstand eller beskaffenhed af selve skroget og af rigning, sejl, ankere, kæder o. s. v., idet første tal henviser til skroget, andet tal til udrustningen. Efter brøken anføres tal (16-9), der er et udtryk for materialernes kvalitet og klassens varighed. Germanischer Lloyd. Skibene erholder klassebetegnelserne: 100 eller 90 ; tallet 100 eller 90 betegner ski­ bets styrke eller vedligeholdelsestilstand, tallet 4 eller 3 angiver besigtigelsesperiodens varighed. Klassetegnet 100 gives til skibe, der fuldtud tilfredsstiller forskrifterne i selskabets bygge­ regler, medens 90 gives til skibe, der kun delvis tilfredsstiller disse forskrifter, bl. a. navnlig vedrørende vedligeholdelsestilstand og udrustning. For skibe, der bygges til at anvendes inden­ for visse bestemte områder, tilføjes der et bogstav eller bemærkning (Fahrtzeichen), f. eks.: K, k, »Nordsee« og »Ostsee«; K og k betyder henholdsvis »grosse Küstenfahrt« og »kleine Küstenfahrt«. »Nordsee« er fart i Nordsøen indtil 61° n. b., »Ostsee« fart i Østersøen og Kattegat. Be­ tegnelsen »100 mit Freibord« kan gives skibe, der er bygget noget lettere end svarende til minimums-fribord. Tegnet (E) betyder, at skibets bov er forstærket af hensyn til sejlads i is. Lloyd's Register of Shipping united with The British Corporation Register. Skibe, der er bygget i henhold til selskabets regler, klasses: 100 A 1, sålænge de holdes i en sådan stand, at de sikkert kan føre »tør og letfordærvelig ladning«. For skibe, bygget i henhold til selskabets regler før 1950 med et fribord, der er større end det mindst tilladte, tilføjes: »with freeboard«. For skibe af særlig art, f. eks. tankskibe, tilføjes: »carrying petroleum in bulk«. Skibe, som ikke helt opfylder selskabets regler med hensyn til materialdimensioner, kan optages i klassen med særlig betegnelse. Skibe, som bygges til særlig fart eller brug, klasses A med tilføjelse, f. eks.: »for towing service«, »for coasting service«. For skibe, forstærket af hensyn til sejlads i is, tilføjes: »strengthened for navigation in ice«. The British Corporation Register (forenet med Lloyd's Register 1949). Skibe, bygget til klassens højeste fordringer for gunstigste fribord og med ubegrænset fartsområde, betegnes: »B. S.« Skibe, bygget med reduktioner i materialdimensionerne, men svarende til et tildelt fri­ bord og med ubegrænset fartsområde, betegnes: »B. S. with freeboard«. Skibe, bygget med materialdimensioner, afvigende fra selskabets regler, men med ubegræn­ set fartsområde, betegnes: »B. S. (s)«. Skibe, bygget efter klassens regler for tankbåde, betegnes: »B. S. (tanker)« med tilføjelse om ladningens art. For skibe, bygget til begrænset fartsområde, tilføjes bemærkning herom, f. eks.: »river service« eller »towing service«.

VIII For skibe, bygget med forstærkning for sejlads i is, tilføjes bemærkning herom: »Ice class A«, »B«, »C« eller »ice-strengthening«, alt efter forstærkningens udstrækning. »Ice class A« betegner den kraftigste forstærkning. Det norske Veritas. Stålskibe af den styrke, beskaffenhed og udrustning, som forudsættes i reglerne, klasses: 1 A 1. Skibe af ringere kvalitet klasses: 1 A 2 eller 2 A 2. For skibe, bygget til særlig brug, tilføjes f. eks.: »Tankskib for oljelast«, »Hvalfanger«, »For havfiske« etc. For skib, som bygges til anvendelse i visse områder, tilføjes et bogstav, som angiver fartsområde, f. eks. N (Nord- og Østersøen e t c ) , K (kystfart) og I (indelukket farvand). Der kan gives bogstavet K tilføjelser, som udvider eller indskrænker kystfarten. Specifice­ ring af fartsområdet under disse bogstaver findes i klassecertifikatet. For skibe, forstærket af hensyn til sejlads i is efter reglerne af 1953, tilføjes: »Is« efter klassen. Træskibe af den styrke, beskaffenhed og udrustning, som forudsættes i reglerne, klas­ ses: A 1. Skibe af ringere kvalitet klasses: A 2*, A 2 eller B 1. Der gives skibe med begræn­ set fart tilføjelse herom, jfr. ovenfor. Fortegnelse over vægtklasser af varer, som kan føres i træskibe med de ovennævnte forskellige klasser, findes i certifikatet. Spalte 7, 8 og 9. Kendingsmålene i »feet« (en engelsk fod = 0,305 meter) og deci­ maler heraf optages således: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne; dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kølsvinet. I skibe med dobbelt bund (vandballast) er dyb­ den angivet til inderklædningen på den øverste bund. Spalte 10*). Rummålet 1 registerton (= 100 engelske kubikfod) svarer til 2,83 kubikmeter. Brutto (gross) registertonnagen omfatter tonnagen af alle lukkede rum i skibet med undtagelse navnlig af: 1) dobbeltbundtanke, der benyttes til vand eller brændselsolie til skibets drift, og efter omstændighederne 2) overdæksrum, der er indrettet til beskyttelse af eller særlig brug for mandskab eller passagerer eller indeholder maskineri, eller som tjener til adgang for lys og luft til fremdrivningsmaskineriet (casinger). Spalte 11*). Nettoregistertonnagen bestemmes ved i bruttotonnagen at gøre fradrag for: 1) rum for fører og mandskab samt rum for navigering og skibets drift, 2) rum for fremdrivningsmaskineriet. Fradraget for fremdrivningsmaskineriet bestemmes således: I. Maskinfremdrevne skibe bortset fra hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 13 pct. eller derover, men under 20 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 32 pct. af bruttotonnagen. b) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 13 pct. af brutto­ tonnagen, er fradraget 32 pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. c) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 20 pct. eller derover af brutto­ tonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 75 pct. II. Hjulskibe. a) Såfremt det beregnede kubikindhold af maskinrummet er 20 pct. eller derover, men under 30 pct. af bruttotonnagen, er fradraget 37 pct. af bruttotonnagen. b) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er mindre end 20 pct. af brutto­ tonnagen, er fradraget 37 pct. af bruttotonnagen, forholdsmæssig reduceret. c) Såfremt kubikindholdet af maskinrummet er 30 pct. eller derover af brutto­ tonnagen, er fradraget rummets kubikindhold, forøget med 50 pct. III. Bortset fra skibe, der udelukkende anvendes som slæbebåde (bjergningsfartøjer og brandslukningsfartøjer betragtes ikke som slæbebåde) og skibe, der er ind­ rettet til og udelukkende anvendes til isbrydning, må maskinrumsfradraget i intet tilfælde overstige 55 pct. af den del af skibets tonnage, der er tilbage, efter at der i bruttotonnagen er foretaget alle fradrag med undtagelse af maskinrumsfradraget. *) I henhold til bestemmelserne i lov nr. 364 af 22. december 1954 om måling af skibe skal danske skibe efter 30. december 1954 måles efter internationale skibsmålingsregler, som fastsat ved den i Oslo den 10. juni 1947 afsluttede konvention om et ensartet system for måling af skibe, og forsynes med internationalt målebrev; dog er et målebrev, udstedt før nævnte dato i henhold til den hidtidige skib målingslovgivning, vedblivende gyldigt, indtil der foretages sådanne forandringer i skibets registre­ ringsforhold, at nyt nationalitets- og registreringscertifikat skal udstedes, eller sådanne forandringer ved skibet, at grundlaget for tonnageansættelsen påvirkes.

IX Når der foran tonnagen er anført et »c.« (circa), er de pågældende tal ikke udtryk for en af danske myndigheder foretaget måling af skibet, idet dette indtil videre sejler på et af en dansk konsul i udlandet udstedt midlertidigt nationalitetsbevis. Spalte 12 angiver antallet af tons vand (à 2240 lbs. = 1016 kg), som skibet kan rumme i tankene (T = tank) ifølge rederiets opgivelser. APT = agterpeaktank. DBT = dobbeltbundtank. DT = dybtank (højtank). FPT = forpeaktank. ST = sidetank. Spalte 13 angiver antallet af tons DW (tons deadweight å 2240 lbs. = 1016 kg) af lad­ ning + brændsel (kul eller olie), som skibet i fuldt udrustet stand kan medtage. Ved et skibs dødvægtstonnage, DW, forstås den vægt - af ladning og brændsel til skibets drift -‚ som skibet kan medtage, når det lastes ned til sommerfribordsmærket, det vil sige: forskellen mellem skibets totale deplacement og skibets egenvægt (skrog + maskineri + udrustning). Forsåvidt tallet er anført med kursiv, er det ikke officielt fastsat, men hidrører fra meddelelser fra rederiet. I modsat fald er tallet officielt fastsat, normalt svarende til et fribord på 150 m m . Spalte 14 angiver skibets rederi og dettes hjemsted. Er en enkeltperson anført som rederi, er denne eneejer af skibet. Forsåvidt et partrederi ikke er registreret under et særligt navn, er rederiet anført som »partrederi« med angivelse af den valgte bestyrende reder i parentes. Een eller flere personers navne i parentes under et selskabs navn betegner selskabets direktion eller korresponderende reder. Har et selskab undtagelsesvis ikke valgt direktion eller korresponderende reder, er formanden for selskabets bestyrelse anført. Tegnet — i nogen af de foran nævnte spalter angiver, at den pågældende oplysning savnes. Afsnit IV. I dette afsnit er opført rederierne for de i afsnit III anførte skibe - med undtagelse af rederier for fiskeskibe - i alfabetisk orden med angivelse af rederiets hjemsted og, forsåvidt rederiet er et selskab, af direktionen, den korresponderende reder eller eventuelt bestyrelsens formand, jfr. bemærkningerne til afsnit III, spalte 14. Under hvert rederi er anført de dette tilhørende skibe, anbragt i alfabetisk orden og med angivelse af disses bruttotonnage. Partrederier er anbragt under den bestyrende reders navn, idet hans stilling som sådan er angivet ved ordene: »Best. reder« udfor det opførte skib. Er flere skibe opført indenfor en klamme i relation til ordene: »Best. reder«, angives, at den pågældende er bestyrende reder for partrederier for hvert af de nævnte skibe. Er ordene: »Best. reder« anbragt udfor et enkelt eller enkelte af flere skibe, angives, at den opførte person er bestyrende reder i partrederi for nævnte skib eller skibe, medens han er eneejer af de øvrige skibe. Som nævnt er i registret ikke optaget rederier for fiskeskibe. Herved forstås rederier for egentlige fiskeskibe, der permanent er udrustet til og anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri. Medtaget er derimod rederier for sådanne skibe, som ikke har karakter af egentlige fiskeskibe, men vel på visse tider af året udrustes til sæsonmæssigt fiskeri.

Tillæg. Afsnit a. Registrets oplysninger hidrører fra politimesteren i Thorshavn, der varetager registreringen af skibe på Færøerne som færøsk særanliggende. Registret omfatter alle registrerede skibe af 20 tons brutto eller derover, hjemme­ hørende på Færøerne o: med hjemsted i færøsk havn, uanset om rederiet er hjemmehørende på Færøerne eller andetsteds i riget. Angående forståelsen af de i registrets spalter givne oplysninger henvises til de til afsnit III ovenfor givne forklaringer. Er der i spalte 3 anført ordet »Radiot.«, betegner dette, at skibet ifølge oplysninger fra de færøske myndigheder er forsynet med radiotelefon eller -telegraf. Spalte 14. Betegnelsen »P/f« er forkortelse af »partafelagid«, som er den færøske betegnelse for aktieselskab. Betegnelsen »A. m. b. a.« er forkortelse af »Andelsselskab med begrænset ansvar«. Afsnit b. Fortegnelsen omfatter de ved skibsregistret i medfør af lov nr. 93 af 29. marts 1957, §15, jfr. bekendtgørelse af 23. december 1957, registrerede skorstensmærker og kontorflag. Ved registreringen har rederierne i medfør af nævnte lovbestemmelse erholdt eneret på førelsen af de registrerede skorstensmærker og kontorflag på de dem tilhørende skibe. Såfremt et rederi ikke længere er ejer af skib, kan dog det for rederiet registrerede skorstensmærke og kontorflag forblive henstående i registret i indtil 3 år efter, at rederiet er ophørt at eje skib.

1

I. Fortegnelse over kendingssignaler (radiokaldesignaler) for danske skibe*), herunder skibe, tilhørende søværnet, og skibe, hjemmehørende på Færøerne. OUAA til OUHJ Kendingssignal

Skibets n a v n

Kendingssignal

Skibets navn

Kendingssignal

OUCM A O B — N G — O O D — P E — Q F — R G — S H — T I — U — V J — W K — X L M — Y N — Z OUDA Dannebrog O Hollænderdybet P — B — C Kongedybet Q Sleipner R — D S — E T — F U — G V — H W — I X — J Y — K Z — L A — M B — N G — O O D — P E — Q F — R G — S H — T I — U J — V — W K L — X M — Y N — Z O OUEA Esbern Snare P — B Rolf K r a k e V a l d e m a r Sejr — G Q R — D Bellona S — E T — F Diana U — G Flora Triton V — H W — I X Argus — J Y — K Løvenørn Z — L A Delfinen — M B — N G O — O D — P E — Q F — R G — S H — T I — U J — V — w K L — X * I fortegnelsen er endvidere optaget radiokaldesignalerne for fartøjer under radioanlæg. OUA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OUB — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OUG — — — — — — — — — — —

Skibets n a v n

UEY — Z UFA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N H. V. Ravn — O — P Faros — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z UGA Thetis — B Hjælperen — C — D — E — F Ægir — G Holger Danske — H — I Niels Ebbesen — J — K — L — M — N — O — P Freja — Q — R Hejmdal — S Fremad II — T — U — V — w — X Skarven — Y Teisten — Z Herman Aaen UHA Kamilla Rønn — B Sigrid S — G — D Ærøskøbing — E Bob Hvidbjerg — F — G Mille Heering — H Langli — I Argentina — J Glenten 20 tons brutto, der er forsynet med 1

O U H K til O U P X Kendingssignal O U H K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O U I A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O U J A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUKA — B — C — D — E — F

Skibets n a v n Pacific H a n n e Wejse Lemnos Betty M æ r s k Faaborg Juno Elly J e n s e n Himmerland Inga Riis Katholm Kay Marie Viking Bogota Lolland Melos Francine Mærsk Minerva Kronborg Langeland Insula Afrika Blenda Axel M æ r s k M e t h e a Muff Susanne Krodal Læsø Santos Nordpol Togo Anita Dan Magga Narup Margrethe Lica M æ r s k Karna Schrøder Pandion Frisco Ansgar Mesita Stellarask Linda Scarlett Mester La Mer Elsa J a n Helene Clausen Munkebjerg Frithiot Alice Misigssut Betty Rønn Stornoway K. T. H o l m Mildred Cord Arngrim Færø-Shell Lars Rønn Magda Bruun Svenning Klara Munk Thilte Rønn Odin Kr. Heerup Pan Boreas Blaabjerg Ellen Nielsen Mayumbe Alf. B e r t e l s e n Vemmenæs Claus Anita Farsund

2

Kendingssignal OUKG — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O U L A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUMA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUNA — B

Skibets navn Mary Jensen Silja Søren Larsen Arild M æ r s k Karl Akselsen Nordvest Peter Mærsk Anne Kirstine Bolivia Rolf Jane Mærsk Abrona Merkur Erik R o m Sonny Helga Mette Sct. K n u d Carl F. Christensen Mizpa Sejrø Klitjyden Degi Michael Jebsen Nørrestrand Skjelskør Kresten Krabbe Søren Thode Simba Chr. Degn Maritha Clara Konge Napoli Mandalay Hornstrup Olav Claus Læsøboen Nr. 5 Uruguay Suomi Niels Aaen Goliath II Svanen Svanholm Kronprinsesse Ingrid Svend Maria-Regina Bressay Savik Hansine Knopper Tycho Brahe Ellen Flyvholm Trio Thrym Nilan Esperance Rutha Dan Aurora Tomsk Toto Esso Nyborg Zenia Tranekjær Jelling Tula Indra Klausholm Rita M æ r s k Uffe Corneliussen Urd Blåside Ove

Kendingssignal OUNG — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUOA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O U P A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X

Skibets n a v n Dixi Grethe Lyng Tenna Dan Jan Mayen Ballen Svealand Ann Betty Effie M æ r s k Drot Kate M æ r s k Rikke Skou Titan Øst A. L. B . Aage Kege Martin Bøgelund Nilaus Margit Aggersund Houboen Elinor Agnete Agnethe Rentala Arne Schou Bjergboen Eva Marie Albatros Lysegrund Ramsey Lolli Alexander Skallingen Kirsten Anjobi Aetna Mill-Greth Andrea Inge-Rose Elsa Tholstrup Olga M æ r s k Karen Nybo Johnny Bødker Løjbjerg Meta Jan Umanak Skibladner Anna Mærsk Arresø Anna Marie A n n a Willy Betty Fjord Ramshøj Hugo Nielsen Aron Hanne-Lis Rebis Vendia Edith Damgaard Jessie Frankrig Avance Oklahoma Bien Lene Marie Elfy N o r t h Bonavista Peder Wessel Høgen Carl Ciska Jonna

Spangsberg

3 Kendingssignal O U P — OUQ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OUR — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O U S — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Skibets n a v n

Kendingssignal

Grethe Lodberg Hellas Cecilie Charlotte Rosnæs Hammerslet Chr. Roust Arvi Lau-Erik Christian Anne-Mette Akvila Kynnes Kolibri Douvbach Caramba Dana Danebrog Dania Rio Ulla Thygesen Delfin Karen Birgitte Jill Skagboen Palle

O U S U — V — W — X — Y — Z OUTA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUUA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUVA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P

Eduard Margot Tertia Siri II Østa Jørgen Madsen Elise Elbima Bornholm Ole Wørna Karvan Else Karvald Renita Finn Freddy Elisabeth Nielsen Navi Osric Christa Elmar Emma Kirsten Aa Bjørn Clausen Emmy Batory Energi Erik Sival Erna Ann Katrin Erna Erna Vestland Erna Esther Højboen Evelyn Lis Christ Fuurø Dangulf Lube Hanna Dan Lillebælt Elsborg Ingrid

Skibets navn Ane Knak Kami Minoris Freia Frida Dan Ellen D a m s g a a r d Elisabeth Vinga Fremad Robert Thode Fremad Erna Fylla Karin Hjørdis Gabriel Margot Hansen Johannes Vestkysten H. Thaarup Boe Ohio Thora Dan Cilota Tonna Elin R o m Nordglimt Limona Skjoldnæs Palo Melingsvaag Anne Birthe Krusaa Svanen Haabet Finnlith Jens Kirk Hafnia Frihed Rositta Inger-Birthe Tekla Søren Sandholm Jonna Wang Hans Juul Harald Hans Peter Mobil Paraguay Helgenæs Jerrig Sesam Erantis Oda-Hil Hermod Nordkap Hilda Hvalpsund Edith Alice H o u b o r g Flemming Bødker Jørna Inger Strynø Ingrid J ø r g e n Ole Jan Tove- Lisa Sorte Sara Loa Else M æ r s k Lilleklint Johanne Johanne Morten

O U P Y til OUYL Kendingssignal OUVQ — R — S — T — U — V — w — X — Y — z OUWA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUXA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OUYA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L

Skibets n a v n Pia Plet Fie Welle John Jørdahl Jytte Rom Jylland Judith Martha Martin Engbjerg Kapella Karen Dick Kastor Inger Hvidemose Rosa Henriette Sølyst Kodan Ellen M æ r s k Kongsøre Korshage Jacob Nielsen Krestine Kristian Quest Lilli S c a r l e t t Sandvik Lilli Bris Laura Laura Lyra Leda Merian Jean Sømand Karen Kirk Inna Linnea Bokul Luna Hanne Scarlett Lundeborg Maagen Magda Dykkeren Arne Florida Karla-Ras Conni Engholm Margrethe Margrethe Ørodde Mariane Anne Linda Hjortholm Marie Magda Marie Mars Martha Dyrnæs Johnna-Benly Sunlight Varnæs Vendelbo Alva Møn Peter Saxberg Kathrine Petersen Anne Birgitte National Nelly Svend M æ r s k Vigen 1*

4

O U Y M til O V G Z Kendingssignal OUYM — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O U Z A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVAA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O V B A — B — C — D — E — F — G — H

Skibets n a v n Neptunus Artemis Flynderborg Karelia Nordlyset P. Hundebøll Svenla Zamora Oranje J. N. Fibiger Jørgen Lykke Ursula Palme Horisont Pax Ellida Freyapaket Dora Rønn Grethe Hviid Pearl Toledo Alfred Christensen Rørvik Nordjyden Chr. Tudborg Joan Merete Bogani Bradsted Rita Egholm Spurn Legind Bjerge Ingrid Harbo Samson Marion Sara Jytte Skou Eginhus

Kendingssignal O V B I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVGA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVDA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O V E A — B — C — D

Skibets navn

Willemoes Huitfeldt Krieger Krabbe Bille Buhl Hammer Holm

Kendingssignal O V E E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O V F A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVGA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z

Skibets n a v n

Søridderen Søhesten Ulvsund Søhunden Aarøsund Aissund Egernsund Grønsund Guldborgsund Søløven Omøsund Vilsund Flyvefisken Hajen Havkatten Laxen Makrelen Sværdfisken Glenten Gribben

Jagtfalken Ravnen Skaden Stormfuglen Tranen Falken Hejren Lommen Viben

Y 334 Y Y Y Y

336 337 338 339

Y 342 Y 343 Y 344 Y 347

Y 354

5 Kendingssignal OVH — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O V I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O V J — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Skibets n a v n

Y 359 Y 360

Kendingssignal O V J W — X — Y — Z OVKA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVLA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVMA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R

Skibets navn

Lougen Laaland Langeland Beskytteren Vindhunden Lindormen

Askø Baagø Enø Faenø Hjortø Lyø Manø

Stigsnæs Trellenæs Vornæs Helgenæs Lynæs Asnæs

O V H A til O V P N Kendingssignal OVMS — T — U — V — W — X — Y — Z OVNA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVOA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — u — V — W — X — Y — Z O V P A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N

Skibets n a v n Egenæs

Alholm Birkholm Ertholm Fyrholm Græsholm Lindholm

Klørdyb Vejdyb

6

O V P O til O V X X Kendingssignal O V P — — — — — — — — — — — OVQ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O V R — — — — — — —

O P Q R S T U V W X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O V S A — B — C — D — E — F — G — H — I — J

Skibets n a v n

Kendingssignal O V S K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVTA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVUA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVVA — B — G — D — E — F

*) Radiokaldesignal for fartøj under 20 tons brutto.

Skibets n a v n

Kendingssignal

Skibets n a v n

OVVG — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVWA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVXA — B — C — D — E*) E s b j e r g ( r e d n i n g s b å d ) — F*) H i r t s h a l s (redningsbåd) H v i d e Sande — G*) (redningsbåd) — H*) T h y b o r ø n (redningsbåd) — I*) S k a g e n H a v n (redningsbåd) — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X

7 Kendingssignal OVXY — Z OVYA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OVZA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWAA — B — G — D — E — F — G — H — 1 — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T

Skibets n a v n

Saturn Merete

Banke

E m m a Lis Jonna-Birthe Passaten Helen Jensen Amigo Skotland Tikerak A n n a Wulff Svalen Jenny Kruse Svend Svend Aage Lisan-Hil Sylvia Sønderjylland Luna Mærsk Elin S

Kendingssignal OWAU — V — W — X — Y — Z OWBA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OWCA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWDA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P

Skibets navn Taasinge Jens Teken Ternen Capri Ullalis Jane Jørgensen Beira Tannis Lone Danholm Jørgen Peter Femøsund Neptun Venus Vera G. H e r u p Vesta Thyholm Viking Barsø Elbæk Tegl Pentland Raun-Byberg Ærø Borneo Zephyr Karla Enevoldsen Agnes Lars Mohr Kly Sylvia G. A. L u n d L. P. Viking H. P. Hansen Ane Marie Anna Sandy Anna Anna Singapore Guldborgsund Johnny Lyng Anni Argus Argus Inger Jens Peder Søster Viru Rowan Ellen Lis Bukefalos Dannevirke Camilla Dykkerbaaden Kauna Elly Marie Skou Nico Cathrine Kama Nadir Langelands Paket Hansa Roxy Diana Tyr Nelwi Clara

O V X Y til O W G L Kendingssignal

Skibets n a v n

OWDQ Gardenia — R Clausens Minde J e n s Toft — S Arsenal — T Corona — U — V John Thode — w Bounty — X Blue Bell Jytte Margrethe — Y — Z Dakota Dagmar OWEA — B D a g m a r Aaen Leda M æ r s k — C Ulf — D — E Dagny — F Valborg Nielsen — G Birgit Lau — H Erika Jette Saxberg — I — J Danmark — K Eva Tholstrup — L Dannebrog — M Danneskjold — N Delfinen — O — P Diesella Skott — Q — R Andreas Jensen — S Duen — T Lars-Is Søren Flyvholm — U — V Omøsund — W Agnete Mærsk — X — Y Ebba Aaen — Z Lerin OWFA Piscator — B Engly — G Jørgen Smed — D Ebenezer — E Dagmar — F Inga Margrethe — G Eda — H Thyra — I Birgitte Bruun — J Aase Nielsen — K Anglo M æ r s k — L Helle B j e r r u m — M Erna Mariane — N Nordhval — O Sigrid Henriette — P Pamela Eli — Q — R Ulla T o m m e r u p — S Eline — T Astarte — U Ane-Lise — V Dan-Harding — W A. E. S. — X Ella — Y Caledonia — Z Libanon OWGA Ellen — B Casanova — C — D Indiane — E Ellen — F Chr. Kynde — G Busuanga — H Ellen M a r g r e t h e — I J o h a n n e Elise — J Ann — K Jukon — L Ulla

8

O W G M til O W O Z Kendingssignal OWGM — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWHA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O W I A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O W J A — B — C — D — E — F — G — H

Skibets navn

Elna Savana Ingø Elsa Margrethe Keld Edel Else Else Marie Annette S. Emanuel Lexa Mærsk Aida Kirstine Toft Emma Marie Engbjerg Inger Højen G. F. J e n s e n Sydvestmonsunen Ena Thurøsund Energi Lidove Bjørn Monsunen Tenna Sorteklint Erna Inger Bente Rønne Morild Hansine III Kirsten Sulbæk Ester Esther Esther Erna Andersen Evelyn Volo Lathyrus Fr. Grønhøj H. J. Grau Falken Falken Falken Christa Clemmensen Emmy Falken Familien Anna Aktiv Silpha Ellen Bodil Riis Rosborg Prinsesse Margrethe Flora Flora Fortuna Arabian Reefer Klintholm Fortuna Stinne Vang Leise M æ r s k Langholm Silpann Frem Fremad Spigerborg Gniben Emma Mærsk Lilleholm Kattegat

Kendingssignal O W J I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWKA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OWLA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWMA — B — C — D

Skibets navn

Robert Schou Torjan Helle Esther Knudsen Werner Fylla Lauta Agnes Captain T. Basse Ruth Madsen Gerda Chr. Smed Inger Dorethe Sydfolk Aula Meggy Sunna Gratia Sanna Hvideklint Grethe Anemone Norfolk Katrine Mærsk Gudrun Gudrun Aaen Angela Else Rud Henning Mærsk Aase L. P. Corneliussen Gutta Havmaagen Meretha Tasmania Haabet Haabet Clipperen Haabet E m m a Kjeld Alva M æ r s k Taarnborg Kitte Tholstrup Lasse Helga Dan Elly R ø n n Hans Mortensen Cassiopeia Jens Mærsk Rex Harriet Astoria Flyvholm Fuga Hedvig Heimdal Zeus Ulla Viola Vest Helene Helene Svitzer John Møller Karin Lodberg Helge Henny Hulda Mærsk Cumberland Henrik Bødker Hera Herkules Olav Bjarke

Kendingssignal OWME — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWNA — B — G — D — E — F — G — H — 1 — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OWOA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z

Skibets navn

Hermann Doris Hilda Lisse Ruby Linda Nina-Mona Hvitfeldt Atlantic I. P. Thorsøe Gertrud Kathrine Ulla-Vita Immanuel Bølgen Jesper Bruun Silverland Hjortø Edelweis Pia Henriette Inga Marie Inge Ingeborg Djursland Gerd Mærsk Grethe-Gerd Westeraa Morten Jensen Jens Bang Eva Thinnesen A. Fabricius Risø N. Rønberg Martin P. Mortensen Ras Mærsk Jens Berg Jens Heide Erna Thuesen Jensine La Maro Vinny Cyrano Kristine Holm Line Kilena Inge-Grethe Marstal Vind Mogens S. Antoni Johanne Carl Istrup Johanne Madsen Tim Ina Plet Jona Salling Clee-Nees Jylland Jens Væver Normark Lena Mariane St. G e o r g e Kiss-Ina Maine Kamma Ursholm Kirsten Mærsk Mombasa Karen Chr. M u n k Montana Else Priess Karen Rønn

9 Kendingssignal OWPA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWQA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWRA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V

Skibets n a v n Adonis Maren Cord Karla Dorte N. Hjorth E b b a Klit Ulla Rask Sylvana Kedron Ketty Karna Kirstine Jytka Klara Klara Marie Klitboen Knud Malacca Nordia Kometen Ene Jette Mette Skou Kate Langeland Lars A. Kruse Ebba Hebe Frida Harbo Glaciere Karen Margrethe Lis Chrestence Litten Pansy Hekva Lodsen Birthe Corneliussen G. H j ø r n e t Lovise Luna Luna Ronni Slettestrand Admar Sterna Hedda Ole S k æ r p e Maagen Maagen Maagen Maagen Børge Henriksen Paula Holm Magda Egehoved Lene Nielsen Puk Lillian M y g i n d Themis Hunter Stima Anders Mærsk Maran Atha Hans-Is Maren Kathrine Margrethe Mongolia Manchuria Ilse Hytting Orion Alabama Ejvind

Kendingssignal OWRW — X — Y — Z OWSA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OWTA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWUA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R

Skibets navn Johnny Thala Dan Marie Sonja J e n s e n Johanne Marie Rodney Ellen Marie Marie Marie Birgit Rønn Dormy Solglimt Jens-Is Olan Hildur Martha Ann-Elisabeth Leo Martha Skejlau Torben Smed Mette Kynde Silian Hoan Vesta II Mary G. A. R ø n n Korsholm Mary Signe Winkel Enny Rønn Atlas Anni Kruse Gøteborg Niels Erik Halvor Midway Tovika Anne Dorthe Wiota Denich Falstria Haabet Hartvig Mærsk M. Røntved Isefjord Mira Gefion Mirosa Hering Moa Jens T. Morsø Adriana Nanny Nautik Boma Skaarupsund Ran Hjorten Lisbeth Niels Juel Karen Helene Anna-Ester Henny Martha Nordboen Nordboen Suma

O W P A til O W X N Kendingssignal OWUS — T — U — V — w — X — Y — Z OWVA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWWA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWXA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M

Skibets n a v n Nordcaperen Norden Norden Rigmor Hjortlund Via Viola Nordland Clee H. Mathiasen Yrsland Adolf J e n s e n Jytte Irene Nordstjernen Jane Bruun Nordstrand Nordsøen Kingston Uno Nurdug Norma Eli M æ r s k Annebeth H. P. Prior P. M. Kjøbmand Ida Glausen Lola Oda Gulle Menja Olga Elisabet Oline Stella M a r i s Trend Orion Havfugl Elisabeth Boye Laura Danielsen Preben P. Jerup Niels Kirk Miki Apollo Patria Patria Ruth Signe Tholstrup Pax Alfa Kondor Peder A. Møller Knud Erik Piscator Platessa Polaris Polarstjernen Laust Mærsk Jane Peterna Ulla Møller Najaden Pytte Sortside Agnete Henny Schmidt Rekna Reseda Bjarnov Jason Rigmor Jegind Anne Bøgelund Rigel Virginia

10

O W X O til O X G B Kendingssignal OWXO — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWYA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OWZA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXAA — B — C — D — E — F — G*) — H — I — J

Skibets n a v n

Mette Mærsk Vilje Ruth Lis Bak Havlitten Saron Selandia Sidde Fanny Scarlett Sikar Lion Rigmor Jørgensen Vesterhavet Bruus Begonia Vika Rønboen Nico Bro Standard Standard Stanley Stella Stella Albert Mærsk Stella Polaris Hilma Carol-Ann Greenland Bellevue

Svend Aage Jens Mollerup Runa Ditte Sylvia Viola John Gitte Mona Lis Petrea Lilleøre Tonny Nordsjælland Ternen Susanne Baun Eva Dorothea Basse Gert Hansen N. P. Jensen Ellen Bach Evani Thyborøn Spurgeon Tordenskjold Villi Z a a r Stinne Weber Alice T o r m Gunhild T o r m Karin Møller Olga T o r m Mathilde Mærsk Vestjysk Pioner Milano Maagen C. G. G. A n d r æ Niels-Ole Trafik Pollux

Kendingssignal OXAK — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OXBA — B — C — D — E — F — G*) — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z OXCA — B — C — D — E — F — G*) — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXDA — B — G — D — E — F

Skibets n a v n

Abadan E m m a Moes Urda Valdemar Olivia Winther Valkyrien Whitehaven Vega Alma Ruby Vega Verona Nord Hornsved Quo Vadis Vera Vera Verdandi Tuna Clipper Bine B r u u n Zion Aulis Norden Merci W. A. Graah Knud Mærsk Vesterby Solon M. J. Finne Sara Nees Bellis Victory Christel Heering Mee Tholstrup Laurs Kalundborg Søglimt Marius Degn Vrist W. Klitgaard Riberhus Lilly M a r g r e t h e Rosenvold Klitrosen Cremona Jonna Østergaard Irma I. P. Koch Minie Joan-Ingolf Vera Mortensen Glory Ydun Yrsa Rendbjerg Zephyr Kurt Zippora Christian IX T o m West Øresund Klitten Betty Nordgas Activ Strib N o r m a Sørensen Primo Ourø Bastholm Inger Clausen Nordfarer Ella

*) Radiokaldesignal for fartøj under 20 tons brutto.

Kendingssignal OXDG — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O X E A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O X F A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXGA — B

Skibets n a v n Belgian Reefer Lilian Dan Blaavand Danmark Anna Margrethe Bente Skern Texel Clytia Herdis T o r m De to Søstre Danmark Egernsund Garm Skejnæs Havsand Skagklit Erika Dan William Hanne Hansen Buccaneer Laila H o l m Milla Rainbow Frank-Benly Ane Blander Hans Hjort Valde Thronder Mads Peter Peter Nielsen Oke Bella Dan Seine Carmenita Chr. Engbjerg Valle K r u s e Bente Bro Evelyn M æ r s k Christen Harbo Axelhus Margrethe Robbert Arnold Mærsk Mira Oluf M æ r s k Hanne Skou Bunker Esso Lantana Anna Bruun N. Chr. Christensen Vega Nordholm Gerda Dan Paula Dan Marna Dan Viben Ejner Birthe Marie Oksø Karen Vrensted Elo Sine Boye Venus Margit Løth Hans Mærsk Vesta Dunja Wiwa Twea Bodil Ilse Clausen Aarhus Stella Danielsen

11 Kendingssignal OXG — — — — — — — — — — —

C D E F G H I J K L M N

— — — — — — — — — — — — OXH — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O X I — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Skibets n a v n Nauja Uranienborg Mette Hansen Sanne Zaar Traly Cornelius M æ r s k Skanseodde Birli Jette Marie Valkyrien M æ r s k B & W værkstedsp r a m no. 1 Andreas Boye Olga Serfaq 52 Nyborg 53 50 51 54 55 D. F . D. S. 7 D. F . D. S. 8 Bell Rock Gerdi Gudnæs Susanne Sverige Sinai Arkona Olav Asbjørn D . F . D . S . 12 Nordheim Kenic 40 41 42 43 44 45 46 Heimdal 47 48 49 Flydekran Nr. 1 Frigga K n u d Riis Plagen Inga Berg Holger Alice Lau Møen Immanuel Mackenzie Marie Boye Svendborgsund H M 2 Estelle M æ r s k Bygholm Horsens III Johan Birkholm Irma Aud Schou Luctor Isbjørn Troja Fjorden Kodan Kolindsund I

Kendingssignal O X I X — Y — Z O X J A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXKA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXLA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S

O X G C til O X O O

Skibets navn Robert Mærsk Kabelfisken Fenja Dan Hans Fjord

Knøsen

Hans

Hedtoft

Ravnsborg Aggerbo Arusa Laura Dan

Fenja Neptunus Jens Emil No. 1 No. 1 Korsør Amos Odin Oudewater Presseren Lepanto Panama Disko Else Højen Delfia Lacerta Samsø Irland Lillebjørn Sif Thor Thor Normandiet Ane Bou Thora Bay Dangulf Crown Sjælland

Kendingssignal

Skibets n a v n

O X L T Ægir — U — V — W — X — Y — Z OXMA — B Fyn — C C h r . Muff — D — E — F Kian — G Frigg — H Thora — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S Mjølner — T — U Teddy — V — W — X — Y — Z OXNA — B — G — D — E — F Nevada — G — H — I — J — K — L Oregon — M — N — O Sundet — P Jesanna — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXOA — B Bergenhus — C Hans Jørgen — D — E Forsøget — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O

12

O X O P til O X X C Kendingssignal OXOP — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O X P A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXQA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXRA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K

Skibets n a v n

Charlotte

Mærsk

Debora Trondhjem Birthe Larsen Ingolf Johanne

Bank

Nordlyset

Helder

Ib Th. Petersen Ivan Freja

Skuld

Østland Esa Hertha

Arizona Kisser Rosa Mærsk Heinrich Jessen Siam

Ariel

Kendingssignal OXR — — — — — — — — — — — — — — O X S — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O X T — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OXU — — — — — —

L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

Skibets navn

Hjortboen Portland Hamlet Dan

Tindur Knud

Petersen

Bethania Grane Magdala

Nordhavet Brattingsborg Chimera Storebjørn

Lilla

Dan

Charis Bakken Kambodia Silja D a n

Else Nielsen Tenax Solveig Perle Mary Rønn Cherie Dronning Ingrid Poul Egede Nordshell K. J. V. Steenstrup Arken Helika

Kendingssignal O X U H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXVA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXWA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OXXA — B — G

Skibets navn

Grethe

Thygesen

F. Boberg London Phønix Svea Herluf Trolle Lista Inger Tholstrup Benny Iversen Stevns Marit Mærsk Edith Ebsen Henrik Deichmann Grethe Witting I n g e r Leif Hjelm Strandgaard Zoar Tunø Jutlandia Pluto Tinne Smed Libra Veronica Atena Lise Sinaloa Ella Marie Baltic Glyngøre Jytte Gremorelis Magga Dan Olsen-Møller Kyrie Wiiqouuwa Otto Thimsen Bretland

Ellen May-Britt Samka N e r m a Dan Karna Dan Esso Århus Sonja Lars Mærsk Dragen Mols Auckland Arthur Mærsk Bretagne Anna Winkel Graadyb Bendy Lindormen Jens Jensen Maagen Thomas Rønn Mimosa Stomine

13 Skibets n a v n

Kendingssignal

Edel Guldberg Laksen Caroline Røn Skandia Fylgia Smaalandshavet Adrian Mærsk Sandsugeren Træl Hou Thyborøn

O X Z Z OYAA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYBA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYCA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U

Kendingssignal OXX — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OXY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — OXZ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

D E F G H I J K L M N O*) P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Vildanden Ægir L. J. Weber Malaya Bjørnen Ellen Jan Thorsen Fanø Hvalen Hvalrossen Hvidfisken Borderglen Rollo Else Skou Dronning Alexandrine Else Basse Karen Klapmydsen Sankt Ibb Hanne Clausen Sonja Kaligtok Narhvalen Nordby Nøne Annam Sværdfisken Svendborg Søkongen Idalith Kosangas V . B . V . N r . 14 Arkansas Als Adolph Erik Boye Arena P. Bilde Elisabeth M æ r s k Emilie Mærsk Birgitte Skou Agnete Alert Karen-Elisa Ceresio Nicoline M æ r s k Anholt Stellalis Anholt

Asa

O X X D til O Y F Q

Skibets navn Nautilen Poul Carl Karen Holm Trine Ivy York Avance Peder Most Baldor Norman Oceceia Bien Bjørn Kimo Bjørn Hulda Wal Colombia Caroline Elsa Brigitte Botnia Ejra Kent Mette Ruby Carl Clausen Thaleia Vanja Ole Christiansen Dangulf Oil

Samos Patagonia Libelle Uranus Olea Rigga Benny

Skou

California Julius Thomsen Ajax A. Jørgensen Antares Jessie Gulwa Ring- Andersen

Lily Nielsen Christen Bank Enø Ulla Poulsen Hugin Helle Skou Munin

*) Radiokaldesignal ved regeringsudsendelser til samtlige danske skibe. **) Transmissionsassistancesignal (kollektivt kaldesignal).

Kendingssignal OYGV — W — X — Y — Z OYDA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R**) — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYEA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Y F A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q

Skibets n a v n Brage Flemming Røn Stinne Fjord Kryger Freja Kirsten T o r m Danfjord Magnus

Hviid

African Reefer Christiansborg

Jeppesen Mærsk Emilia Morelia Jens Flyvholm Kärnan Lizzi Jens Sund Esso København Vibeke M æ r s k Gustav Bulbider Halsnæs Venezuela Fredericia Aage Kristian Bollerup Elka Hebron Majlith Eridan Heimdal Hejren Lene Ke-Fus Ficaria Frode Lone

Larsen

Henry Tegner Hermes Herta Mærsk Kolding Termine Vesterø Gerd Torm Jane Lanng Hesselø Hindsholm Hjejlen Shetland Kean Clemens Carl Aage

14

O Y F R til O Y O E Kendingssignal O Y F R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYGA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYHA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Y I A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M

Skibets navn

Ebba Mærsk Morsø Agnete T o r m Sugeren Dybvig Saxo Alberta Luise Grønland Sargodha Halsskov Nordbjærg Tureby Gudrun Jørgen Steen Martin S Aggersborg Ria Vera Marguerite Oberon H. Westmark Jørgen Vesta Henny Lilian Hedda Dan Estrid T o r m Bes Richardt Christensen Ella

Alexia

Morigeva Oluf Sven Lalandia Adrijanus Fyrskib Nr. I Fyrskib Nr. XVIII Fyrskib Nr. XI James Brooke Fyrskib Nr. XX Fyrskib Nr. II Fyrskib Nr. III Fyrskib Nr. IV Fvrskib Nr. X Fyrskib Nr. XII Nordøst Fyrskib Nr. XIII Fyrskib Nr. XV Fyrskib Nr. XVI Fyrskib Nr. XVII Fyrskib Nr. XIX Fyrskib Nr. XXI Kaskelot Østerby Ingga Dan Inge-Lene Berit Rylen Bellona Hjælperen W. Hjelm Kongedybet Britannia Rhodos

Kendingssignal O Y I N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Y J A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYKA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYLA — B — G — D — E — F — G — H — I

Skibets n a v n

J. J. Sehested Sirius Zarepta Greta Dan Valdemar Fursund E . & G. N r . 1 E . & G. N r . 2 Thyland Maren Lundgaard Pan Sundbjerg Solea Protector Margrethe Vistula Olympic Liløre Tunis Stenbjørn Frem Agnes Jette Kristine Ziba Remmesæl Jacob Jebsen Eva Anna Jensen Kista Dan Jylland J. S. Fleischer Røsen Lyngvig Christian Randi Capricho Hans P. Carl Hammeren Væderen Midsjø Meonia Jette-Lone Mimer Moody Esso Hermod Dagmar Azalia Georg Stage Chang Lis Margrethe Britta Folmer Gajhede Sunneva Edna Kronborg Isefjord Helen May Akaroa Laura Røntved Irene Clausen Kina Anka Sigyn Ujarak Broen Mommark Birgitte T o r m Ajax Ella R u b y Marocco Holmi

Kendingssignal O Y L J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYMA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYNA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYOA — B — C — D — E

Skibets n a v n

Platessa Harboøre Esbjerg Lods Godthaab Birte Torøsand Laverma Freia Nr. 4 Henrik Danica Viking Cimbria Eli K n u d s e n Finhval Odin Hroar Hanne S Penelope Helgebo Sujumut Albatros Stærkodder Vikingbank Vagtbjerg A. Steen Aissund Diesel Albatros Neptun Bangsbo Marie Fauna Primula Storebælt Passant Ekscavator Nr. 1 Burgundia Tello Tora Tuulikki Herbrand Dacia Dorthe Ærbo Ella Jakob

Mærsk

Pretoria Tove Hans Boye Regnbuen Holger Danske Audiola Karen Mærsk J. P. Gregersen D a g n y Viola Christine Jens Wal Poona Petra Dan Odense

15 Kendingssignal O Y O F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Y P A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYQA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYRA

Skibets n a v n Holmsland Jørgen Løth Vester Dana Erik Røde Aslaug T o r m Kirsten Skou Søstjernen Helene M æ r s k Marconi Svend-Aage

Niels

Møller

Atlantide II Gert Stærke Hirsholm Rota D a n s k Soja I Mexican

Reefer

Ferder Evanna Inga Dahl Visti Mathiesen J. B. Berta Dan Minde Luna Eddy Svane Klevia Zela Grethe Pasadena Nancie S Stardust Heri Hebe Songkhla Chastine M æ r s k Helge Teneriffa Inger Poulsen Ekko Anne-Grethe Dorethe Jyden Agni Sansu Maren Mærsk Terje Vigen Ejk H. J. Rink E s t a Muff Gastor Blåhval Chr. Bach

Kendingssignal O Y R B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Y S A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYTA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V

O Y O F til O Y W S

Skibets navn

Moray Firth Aase Mærsk Anders Mors Clara Clausen Jens Laursen Storebjørn Atalanta Freya T o r m Samoa Sibonga Odin Sofie M æ r s k Brazilian Reefer Stanne Havet Kiru Mercator Stevnsland Bibe Benli Bodil Borreby Egeskov Jens Skelmose Capduen Johannes Mærsk Broager Sabina Hammershus Rasmus Roy

Tholstrup

Jonna Dan Nordland Gideon Hans Anders Priess V. B . V. N r . 3 V. B . V. N r . 4 V. B . V. N r . 5 V. B . V. N r . 6 V. B . V. N r . 7 V. B . V. N r . 8 Margit I n g e r Klit Nr. 1 Elbjørn Skansen Ane Belgien Aalborghus V. B . V. N r . 1 Dana Aaen Granita Zenith Johnny- Lisbeth Sumbawa V. B . V . N r . 12 Lynæs Ibæk

Kendingssignal

Skibets n a v n

O Y T X — Y — Z OYUA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYVA — B — G — D — E — F — G — H — 1 — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYWA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S

Shell I Dagny Erg Narssak Esso Odin Brigit Mærsk Jætten Østersøen Colorado Ketty Pernille M æ r s k Fegge Danmark Andros Frem Maagen Thyboen

Tannisby Johma Tove Vendila Peruvian Reefer Disko Kidholm Lotte

Skou

Hanna Dania Luna Eirene Helen Inge-Jytte Thea Danielsen Carl Ruby Absalon

Marianne Bødker Kjeldbjerg Codan Jørgen Brinch Dansborg Tilda Dan Regina Mærsk Diana Congo Doverodde Melitty Thyra Torm Mary Holm F. V. Mortensen Marianne Rørdal Thor Viking Sundeved Brasilien Poseidon Olivia M æ r s k

16

O Y W T til O Z F G Kendingssignal

Skibets n a v n

OYWT — U — V — W — X — Y — Z OYXA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYYA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OYZA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O

Anny M. Harbo Spera Beth Lodsen Dora Kornmod Martine R i g m o r Nielsen Louisiana Jakob

Mærsk

Frennenæs Lilian Cord Pella Oberon Inger Skou Vindnæs Ruth Poula Falken Pinen Rota Merkurpaket Susan

Mærsk

Selandia Svenne Abelone Vendila Hafnia Sally M æ r s k Angola Siena Østbornholm Anna Bang Linda Dan Henry Lydia Dan Sørine Tholstrup Maria Dan Ellen R a s m u s s e n Rose-Mari Kong Frederik IX Maran Atha Fritz Juel Labora Zenta Gertrud Torm Tove Holm Fuglen Lilly-Arre Mc-Kinney Mærsk Naxos Yoga Ecuador M a r i u s Nielsen India Axel Schou Lady Gila Essodan Tove Mærsk Bent Lorenzen Thurø Pioneer Laura Mærsk

Kendingssignal OYZ — — — — — — — — — — OZA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O Z B — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — O Z C — — — — — — — — — —

P Q R S T U V W X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

Skibets navn Susanne Anne

Skou

Pedersen

Grollen Niobe Jonna Hvass Helsingør Grethe Lorens Petrea Prima

Mærsk

Chr. Sass

Eros

Roland Frem Gerd Kathe Bodil Elmholt Nordbornholm Lis Kirsa

Ceylon Ane Margrethe Balka Horsia Liberty Inger

Andrea Meteor Inge Karmø

Guldager Evy Krull Egyptian Reefer Ladoga

Kendingssignal OZGL — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZDA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z E A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z F A — B — G — D — E — F — G

Skibets n a v n Elinor Egin Petrea Texas

Jensen

Ingeborg Hans Broge Saron Skagen

Alexandra Vigilant Tinne

Arken O r m e n IV Thingvalla

Manø Adi Lilian Jens Hvas Nordlyset

C. F. Tietgen Argus Elkana Sandaa Korea Indian Reefer Ella Breiner Vera

Larsen

Ene

Noona

Dan

Confidence

Karen

Marie

Argus Argentinean

Reefer

17 Kendingssignal O Z F H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZGA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZHA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z I A — B — G

Skibets navn

Ingrid

Fink

Estred Mariane Leonie Signe Elite

T. C. Ruby Jens Juhl Benny Jessen Bovbjerg

Arken Rotna Westralia M a r s k Stig Duen Vita Nordkyn

Gurli

Pan Knud

Alaska Gray Tommy If

Jensen

Evanston Chr. R u m p Kronprins Frederik Tekla T o r m Anders

Rønn

Kendingssignal O Z I D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z J A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZKA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y

O Z F H til OZNU

Skibets navn

Boothia Juliette Neptun Ivan Kondrup Ibsuloan Glauda Doriana

Gerty Nicoline Wincent G. E. K r a r u p Cito Joan Store

Nordiske

Catania

Lætore Makasie Helsing Florence M.Thy Sally

Sarita Vedby Annadoris Inge-Lise Karina Frank Ebba Robbert Talata Dux Solo Thailand Key West Iris Thy Carl Nielsen Th. Gaihede Albion Glenna Nova-Stella Schetla Winni Jefy

Kendingssignal OZKZ O Z L A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZMA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZNA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U

Skibets n a v n Jørgen

Ring

Stausholm Hilde T o r m H e r E r Vi Nordkysten L. C. Risager Vaagø G i n e Wulff Lorley

Titania Jeppe Helian Ejlif

Gert Ymer

Hilfred

Taily Bintang Niels Gaj Concordia Katrine Rønn Okcident Bent-Erik Bjerregaard

Nordhavn Iver Espersen Ready Wanderer Brinkboen Ville P l e t

2

18

OZNV til OZWI Kendingssignal OZNV — W — X — Y — Z O Z O A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z P A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z Q A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q

Skibets n a v n

Masogu Geiser Jenny Mose

Mjølner Bethel Ole R ø m e r Sylvia Cord

Erria Betty

Brynhild Helvig

Torm

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal OZQR — S — T — U — V — w — X — Y — Z O Z R A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z S A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z O Z T A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M

Skibets n a v n

Brødrene

Jacco C. F. Tietgen Kronprins

Parkeston Svava

Olav

Kendingssignal O Z T N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZUA — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z OZVA*) — B*) — C — D*) — E*) — F — G*) — H*) — I*) — J — K*) — L — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) OZWA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F — G*) — H*) — I*)

Skibets n a v n

Jens Frederik Lise Fogh Henny Ocean Amy Otla Urda Arken Norden Kirsten T a m b o Windy Klitta Tuna Fylla Zela Ellen Gry Nordboen Jutlandia Rex Jørna Simida Bølgen Hanne Dais Grete Dannebrog Chr. Fjord Nordlyset Gratia Ternen

19 Kendingssignal OZWJ*) — K — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z O Z X A — B — G — D*) — E — F*) — G*) — H — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*)

XPAA*) — B*) — G*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W — X*) — Y*) — Z*) XPBA*) — B*) — C*) — D — E*) — F*) — G — H — I*)

Skibets n a v n Lianna Virma Zenit Esperance Vejlby Skagerak Nr. 3 Tolum Vesterhavet Mascot Lissie Vest Bound Marconi Nordstjernen Ane Disko Edouard

Suenson

Jytte Biologen Jytte Helsingør Føniks Elsa Dannebrog Erna Dana Gerlis Kedron

Jørgen Amy Amy Capella Herdis Vestover Palmen Quarto Svip Agnes Thorkild Holmsland Inga Dania Tryg Maagen Jens Konge Käte A n n a Lise Maja Hebron Else Riis Etty Krogh Conni Bjarne Eastern Star Klitjyden Th. Hjelm Thea Ebba Rotna

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal

O Z W J til O Z Z Z , X P A A til X P E A

Skibets navn

OZXP*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) OZYA — B — C*) — D — E — F — G — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*)

Jens Erik Nøkken Thyra Tyrola Søndervig Haabet Judith Selandia Vestkysten Rex Chariti

XPB — — — — — — — — — — — — — — — — XPC — — — — — — — — — — — — — — — — —

Karen Kristine Inge Margrethe Nøkken O. C. Andersen

J*) K*) L*) M*) N O*) P Q*) R*) S*) T U*) V*) W*) X Y*) Z*) A*) B*) C*) D*) E*) F*) G*) H*) I*) J*) K*) L M*) N*) O*) P*) Q*) R*)

Ørnen Jelva

Dan

Jørgen Svendsen Willum Vendsyssel Ena Graadyb Sylvia Kamilla Svendsen Elsa-Broen H. G. F r a n d s e n Ariel Alberta Conny G e r h a r d Kleist Karin

Laila Hjælperen Nordhavet Fylla Kristine Maagen Mayland Jette Louise Harmoni Duen Birlis Inga Venø Hansa Jonna Sigrid Inge Lillian Poul Grønkjær Anna Elisabeth Ebba Mandalay Nyborg Lods Conny Nelly Platessa Estelle Krista

Kendingssignal OZYV*) — W — X*) — Y*) — Z*) OZZA*) — B — C — D*) — E*) — F — G*) — H — I*) — J*) — K*) — L — M*) — N*) — O*) — P — Q — R*) — S*) — T — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z

XPCS*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) XPDA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O — P*) — Q*) — R — S*) — T*) — U — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) XPEA*)

Skibets n a v n Karen

Frich

Elise Grethe Wolle J u u l Martin Valdemar Fionia Kivioq Jutlandia Ryvingen Katrine Sulbæk Siam N. P. Jensen M. Mollerup Nyholm Inge Wejse Else Kirsten Anna Helene Grethe Rønn Helene Anna Jensine Faders Minde II

Nif I I Claydeeb Kronborg Kirsten Alpha III Elkana Zion Anna Mona Jørn Westh Ole Westh N. V. Ussing M. N. Johansen Ebba Else Sanassoq Inga Winther Solveig II Anna Hedvig Else Lildstrand Agnes Andrea Grethe C. Heiselberg Esvi Else Constance Ulrik Atlantic Fontana Nordsøen Kortina Rigmor 2*

20

X P E B til XPMO Kendingssignal

Skibets n a v n

X P E B * ) Lyngby — C*) H i l d a S ø r e n s e n — D*) B e s i k k a — E*) E l k a n a — F*) M a j a — G*) A n n a M a r i e — H*) R e j n e r t — I*) Holger Kjær — J*) Brodal — K*) K a r l T h y g e s e n — L*) E l s e J o h a n n e — M*) K . N . E n e v o l d s e n — N*) K l i t t e n — O*) N o r d s t r a n d — P*) V e r y — Q*) I n g e r G r e t h e — R*) B r e u m — S*) M a j b r i t T*) A n n i — U*) S i n n e D a m g a a r d Y*) I l l u m — W*) T u t t e — X*) F l e m m i n g — Y*) N e l l y M a r g r e t h e — Z*) G o l i a t h I I I X P F A * ) Freja — B*) S ø r e n K a n n e — C*) M a r i t h e a — D*) S ø l ø v e n — E*) F ø n i x — F*) H e n n i n g L i s — G*) B i k i l a — H*) M o d e r s M i n d e — I*) H j o r t h o l m — J*) J. S. H o l m — K*) T e r n e n — L*) A m y — M*) H a v e t — N*) R a n d i — O*) T r a n ø — P*) C e n t a — Q*) L i b e r t y — R*) V e n ø — S*) K a r e n T*) T o v e — U*) S k j o l d n æ s — V*) A s a — W*) V i k t o r y — x*) Birte Hansen — Y*) H a v e t — Z*) N i e l s F r i c h X P G A * ) Inge — B*) V e g a I I — C*) F l o r a — D*) R i k k e — E*) N o r m a — F*) S y s s — G*) B j ø r n — H*) H a v ø r n e n — I*) R a s m u s Winther — J*) Dannebrog — K*) T o v e — L*) T e n e r i f f a — M*) A g a t h e — N*) M a j a — O*) R u t h — P*) H a n s a — Q*) C h r . M ø l l e r — R*) R i t a — S*) A n n a M a r i e — T — U*) G a p e l l a Y*) N a u t a — W*) E l l e n

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal XPGX*) — Y*) — Z*) XPHA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) T*) — U*) Y*) — W*) — X*) Y*) — Z*) XPIA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N — O*) P*) — Q*) — R*) — S*) T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) XPJA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S

Skibets navn

Kendingssignal

Platessa Kosak Zarepta Flemming Clara Mari Havet Anne-Marie Britny Ellen Schou Elida Søren Thuesen Ulla Nanna Mejer Mette Knak Solveig Elkana Brunbjerg Jette Katrine Gyngehesten Ingelise Erling Maj-Britt Thailand Umarissoq Dennis V. A. J ø r g e n s e n Nordlys Vita Bent Ole Fauna H . G. B o u Fortuna Frantz Jørgen Mary

X P J T — U — V — w — X — Y — Z X P K A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P L A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z XPMA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O

Maagen Bo-Pia Lyngvig Falstria Nordlyset Jyden Alpha Tutte Linda-Kis Tuna Søstjernen Edelweis Venus Grådyb Anna Kristine Mascot Lodsen Pingvinen Karen-Janne M . B . 27 Palle-Bo Svanen Karen Juhl K. J. Anker

Skibets n a v n

21 Kendingssignal X P M P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z XPNA*) — B*) — G*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H — I — J*) — K — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W — X — Y — Z XPOA*) — B*) — G — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I — J*) — K*) — L*) — M — N — O — P — Q — R — s — T — U — V — W — X — Y — Z X P P A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K

Skibets n a v n

Agpa Beb C h r . Pfaff Jørgen Brønlund Meldorf Rudolph Æskulap Unda Hendrik Olsen R a s m u s Villumsen A. Holck Netside Marianne Jacob Lindorf Jens Jarl Holbøll Johan Lærch Ujuat Henrik Lund

Brimnes Stødin Medicus Arnvid Ritan Havaldan Reynir H. P. Danielsen Royndin Frida Borgaklettur

Grani Saksaberg Royður Terje Kúrberg Sigmundur Reyði

Krossur

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal X P P L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P Q A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P R A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P S A — B — C — D — E — F — G

X P M P til X P V C

Skibets n a v n

Esso

Søldarfjørð

Váðaklettur Mækjuvik Tjaldur Tindhólmur Varpið Hvitabjørn Minnie Lunar Bow Agnes Louise Akranes Alaker Albert Albert Victor Aldubáran Asa Atlandsfarið August Austerlitz Barið Barsskor Bearnaise Bjørgvin S t a r of Hope Føroya Bjór Brimnes Britons Pride Broddur Brattanes Carl Carla Carlton City of N o r w i c h Columbus Coralia Docea Skarvasteinur Dragasund Jupiter Elisabeth Ellen Else Toftanes Esther Mjóanes Eystnes Eysturhøvdi Fagranes Fagriklettur Falkur Farne F i m m Systrar Fuglberg Fugloy Føroyingur Gaiatea Glottin Godthaab Grundick Grunningur Gudrun Guðrun Zoega Gulenni Guliklettur Gulldrangur Gullfmnur Gunhild Hólmur

Kendingssignal X P S H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P T A — B — G — D — E — F — G — H — 1 — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — w — X — Y — Z X P U A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P V A — B — C

Skibets n a v n

H. M. Stanley Háenni Hamranes Haraldur Havborgin Sporið Havgásin Gullberg Havsøki Hekla Henry Freeman Heykur Hoyvik Mars Høgafossur Høganes Norðhavið Jóannes Patursson Johanne Rógvukollur Kallsevni Karl Peter Keflavik Keldan Knørrur Kongshavn F i m m Systkin Kvik Kyrjasteinur Lambalið Lambanes Langanes Soli Deo Gloria Vestfart Liðarenni Lilie Little E m m a Lizzie Hólmasund Maritana Marité Mazeppa Mercur Morgunroðin Morgunstjørnan Nakkur Nevið Reyða Njardlingur Norðberg Norðfarið Morning Star Norðlysið Norðstjørnan Núgvunes Núpur Ormen V Báran Ósi Oyrasker Sumba Pállsdrangur Phebe Pilot Polarfarið Polarstjørnan Polo Poppy

X P V D til X P Z Z , 5 P A A til 5 P C T Kendingssignal X P V — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — XPW — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T

5PAA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — O*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*)

Skibets n a v n

Rankin Riddarin Rókur Rólant Royndin Royndin Friða Ruth Saint Jacques Sandur Seagull Selberg Selnes Sigurfari Vesturhavið Silver Belle Silver Spray Mathilda Sirra Sjófarið Sjóløvan Sjúrðarberg Sigatindur Skálanes Skarvanes Skorin Byrgið Slættanes Smiril Varðin Streymoy Streymur Suðurfarið Suðurland Suðuroy Svinoy Sæborg Søkin Sjóborgin Teistin

Mulle Verga Svend Anker Marie Svanholm Guldborg Jette-Birte Kurt Skjold Venia Veritas Dykkeren Ajax Astrid Sine Erni Marie Venø Hanna Diana Helen Astrid Arne Søfuglen Margot Kyhl

*) Skib af under 20 tons b r u t t o .

Kendingssignal XPWU — V — W — X — Y — Z X P X A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z X P Y A — B — C — D — E — F — G — H — I — J

22

Skibets navn Ternan Ternusker Thorshavn Tinganes Torrasól Torri Lækkaklettur Tróndur

Kendingssignal

X P Y — — — — — — — — — Trygve — Sjósokið Varðberg — — Vársól Dragin — Venus — Havfarið — Vesturleið X P Z — Fiskanes Vesturvik — — Viðanes Viðoy — Vón — Vørðan — — We8tward Ho — Wilhelmina — William Martin — Yvonna — Ørvur — Jóannes Fonsdal — Jegvan Elias T h o m s e n — Blikur — Skálaberg — Vesturhavið Bliða — Borgin — Brestir — Búgvin — Beinir — — Karin K. Vesturvón — — —

5 P A Y * ) Fylla — Z*) E m m y 5 P B A * ) Håbet — B*) J y d e n — C*) J e t t e — D*) A u r o r a — E*) N a h r v a l e n — F*) P e m b a — G*) B e n t e B . — H*) I n g e — I *) T h a i l a n d — J*) Merci — K*) H o l m b o e n — L*) E l s e — M*) T o m — N*) M a r i e D r e s — O*) A n n a L i s a — P*) W i n j a — Q*) R u t h — R*) L i l d s t r a n d — S*) Z e t a — T*) T e r n e n — U*) J o h n — V*) N o r d l y s e t

Skibets n a v n

K L M N O P Q R S T U V w X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V w X Y Z

5PBW*) — X*) — Y*) — Z*) 5PCA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) P*) — Q*) — R*) — S*) T*)

Hanne Munk Netta Dan Søren Bjørn Hans Fisker Anita Gulf-Ole Pax Joanlice Vesta Conni M. Nielsen Anne Grethe Arken Rita Bambi Anna Brøgger Karmor Kaja Ydun Naja Omega Merete Lene

23 Kendingssignal 5PCU*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — X*) 5PDA*) — B*) — G*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — 0*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5 P E A — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — o*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5PFA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J — K*) — L*) — M*) — N*) — 0*) — P*)

Skibets n a v n Signal Kodan Aksel Emil Viking Inger Henny Stig Niels-Ole Hamlet J e n s Diget Søs Elga Olga Hornex Dagny Lilly Tina Haabet Ruth Laruni Haimdal Erik L. Jensen Bitten Grethe Simon Inger Nordmand Nyborg Stella Nordstjernen Inger Britania Inger Elise Betty Sine Østersøen Bibi-Lone Ingebirthe G. S. M ø l l e r Kirsten Lydia Kitten Gerda Else Else T h o m s e n Atlantis Ryfylke Nudde Irma West-Bound Godi Poul Regner Kalle Niels Stefan Tove Ane Katrine E. A. Koch Lissi Viking Jørgen Strandby Grethe Bethel Magna Energi Bjarne Jette Ove Viking Jyden Rene Minna Albert Holler Delfinen

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal 5PFQ*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — z*) 5PGA*) — B*) — G*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5PHA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5 P I A * ) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*)

Skibets n a v n

Claus Tias Helle Benthe Øgendahl Dannebo Anne Marie Niels Ole Krodal Marianne Agathe Tuxham Sirius Carl Jolle Lillian Najaden Birgit Talona Delfin Platessa Anni Sund Lilian Maagen Sussi Birgit Kirsten Grensholm Palle Beth Kolumbus Lissie Westeraa Jenny Mose Alice Inga Winther Petrea Henny Dam Foks Mary Arken Eron Alpha Hanne Jette Thela Ingeborg Birthe Mascot Ella Grethe Peter Viking Martha Kirstine Kristine-Irene Sonja Betty Stensnæs Helene Amrit Britta-Marie Gunhild Leni Luna Inger Margrethe Olga Volo Henny Astrid Kim A. Høj Leiser Svanen Niko Käthe Ida Ulla Noomi Skarreklit

5 P C U til 5 P L H Kendingssignal 5PIM*) — N*) — O — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5PJA*) — B*) — c*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5PKA*) — B*) — G*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N*) — O*) — P*) — Q*) — R — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z*) 5PLA*) — B*) — G*) — D*) — E — F*) — G*) — H*)

Skibets navn Karis Maria Maagen Susanne K. J. Riis Vesta Inge Asta Ruby Falken Maja Viking Vision Mars Fyen II Omega E m m y Viborg Mathilde Vivi Ægir Viktory Mira Ingrid Poseidon Paula Ellen Anna Bentha Inger-Lis Gurli Anna Gert Else Mathiasen Niels Mathiasen Kristine Helle Karl Albert Neptun Kattegat Albatros Sindi Tonni Maagen Bodil Bente Polaris Rita Vega Maagen Vinnie Käthe Mona-Joan Sion Disko Fortuna Else Lis Amy Morsø Poul Erik Anna Lyng Matayana Dorthea Tein Hejmdal Kis Danmark Inge-Lise Kalle Kathrine Alise Passat Doris Wilson

24

5 P L I til 5 P T V Kendingssignal

Skibets navn

5 P L I * ) Ingelise — J*) Anita — K*) A r k e n — L*) T r i l l i n g s g å r d — M*) E l s e — N*) Bille — O*) T e r n e n P*) V i k i n g — Q*) M a j a — R*) V i o l a — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P M A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P N A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P O A — B — C — D

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal 5 P O — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 P P — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 P Q — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V w X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skibets navn

Kendingssignal 5 P R — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 P S — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 P T — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B G D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V w X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Skibets navn

25 Kendingssignal 5 P T W — X — Y — Z 5 P U A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P V A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P W A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R

Skibets n a v n

Kendingssignal 5 P W S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P X A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 P Y A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — z 5 P Z A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N

Skibets navn

5 P T W til 5 Q C J Kendingssignal 5 P Z O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q A A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q B A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q C A — B — C — D — E — F — G — H — I — J

Skibets navn

26

5 Q C K til 5 Q K X Kendingssignal 5 Q C K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q D A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q E A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q F A — B — G — D — E — F

Skibets navn

Kendingssignal 5 Q F G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q G A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q H A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q I A — B

Skibets n a v n

Kendingssignal 5 Q I C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q J A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q K A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X

Skibets navn

27 Kendingssignal 5 Q K Y — Z 5 Q L A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5QMA — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q N A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T

Skibets n a v n

Kendingssignal 5 Q N U — V — W — X — Y — Z 5 Q O A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q P A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q Q A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P

Skibets navn

5 Q K Y til 5 Q T L Kendingssignal 5 Q Q Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q R A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q S A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q T A — B — G — D — E — F — G — H — I — J — K — L

Skibets n a v n

28

5 Q T M til 5 Q Z Z Kendingssignal

Skibets navn

5 Q T M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q U A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5 Q V A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q

*) Skib af under 20 tons brutto.

Kendingssignal 5 Q V R — S — T — U — V — W — X — Y — Z 5QWA*) — B*) — C*) — D*) — E*) — F*) — G*) — H*) — I*) — J*) — K*) — L*) — M*) — N — O*) — P*) — Q*) — R*) — S*) — T*) — U*) — V*) — W*) — X*) — Y*) — Z 5 Q X A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V

Skibets n a v n

Karmor Joanlise Winnie Jørgen Sverdrup Anna Kathrine Siut Palle Emma Vivi Comet Marie Nikolaj Kautaq Østkysten Orion Putut R a s m u s Müller L. H. G. B i s t r u p E m m a Narup Lydia Mogens Jens Riis Kikiak A. O. R a s m u s s e n

Kendingssignal 5 Q X — — — 5 Q Y — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 Q Z — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skibets navn

29

II. Register over de søværnet tilhørende skibe*). Dimensioner i meter

Kendingssignal Radiokalde­ signal

Skibets navn

O V E S O V N A O V E T O V L C O V M P O V L D O U E D O V K H O V C I O V N B O V C J O U D A O U C A O U E F O V M S O V E U O V L F O V N C O U E A O V F U O U E G O V F A O U G Q O V N D O V L G O V F G O V F H O V N F O V E V O V E W O V F B O V C K O V F C O U G R O V F V O V M K O V L H O U G C O U G H O U D B O V C L O V C D O V F M O V N M O U D C O V C H O V C G O V K F O V K G O V F D O V N G O V K L O V F W O V K E O V M M O V L I O V F E O V L J O U G T O V E Y O V F P O U E B

Aarøsund Alholm Aissund Askø Asnæs Baagø Bellona Beskytteren Bille Birkholm Buhl Dannebrog Delfinen Diana Egenæs Egernsund Enø Ertholm Esbern Snare Falken Flora Flyvefisken Freja Fyrholm Faenø Glenten Gribben Græsholm Grønsund Guldborgsund Hajen Hammer Havkatten Heimdal Hejren Helgenæs Hjortø Hjælperen Holger Danske Hollænderdybet Holm Huitfeldt Jagtfalken Klørdyb Kongedybet Krabbe Krieger Laaland Langeland Laxen Lindholm Lindormen Lommen Lougen Lynæs Lyø Makrelen Manø Niels Ebbesen Omøsund Ravnen Rolf K r a k e

Art

Minestryger Orlogskutter Minestryger » Bevogtningsfartøj Minestryger Korvet Minelægger Patruljebåd Orlogskutter Patruljebåd S k i b til H . M . k o n g e n s b r u g Undervandsbåd Korvet Bevogtningsfartøj Minestryger » Orlogskutter Fregat Motortorpedobåd Korvet Motortorpedobåd Opmålingsskib Orlogskutter Minestryger Motortorpedobåd » Orlogskutter Minestryger » Motortorpedobåd Patruljebåd Motortorpedobåd Opmålingsskib Motortorpedobåd Bevogtningsfartøj Minestryger Depotskib Fregat Troppetransportskib Patruljebåd » Motortorpedobåd Minestryger Troppetransportskib Patruljebåd » Minelægger » Motortorpedobåd Orlogskutter Minelægger Motortorpedobåd Minelægger Bevogtningsfartøj Minestryger Motortorpedobåd Minestryger Fregat Minestryger Motortorpedobåd Fregat

Længde mellem perpdkl.

Dybgående agter 1)

42.06 18.30 42.06 23.50 34.40 23.50 68.55 59.90 63 18.30 63 63.00 54 68.55 34.40 42.06 23.50 18.30 80.5 34.20 68.55 34.20 38.00 16.70 23.50 34.20 34.20 16.70 42.06 42.06 34.20 63 34.20 48.50 34.20 34.40 23.50 64.0 86.26 31.80 63 85.00 34.20 14.55 31.80 63 63 32.20 39.13 34.20 16.70 50.97 34.20 32.20 34.40 23.50 34.20 23.50 86.26 42.06 34.20 80.5

2.59 2.70 2.59 1.60 1.42 1.60 2.94 2.80 2.3 2.70 2.3 3.71

*) Registrerede skibe, herunder i særdeleshed skibe, tilhørende civile institutioner under forsvarsministeriet, findes anført under afsnit III og IV. 1) Fuldt udrustet.

2.94 1.42 2.59 1.60 2,70 4.3 1.85 2.94 2.00 2.17 2.50 1.60 1.85 1.85 2.50 2.59 2.59 2.00 2.3 2.00 3.70 1.85 1.42 1.60 2.4 4.41 1.70 2.3 3.35 1.85 1.20 1.70 2.3 2.3 2.03 2.16 2.00 2.50 2.45 1.85 2.03 1.42 1.60 2.00 1.60 4.42 2.59 1.85 4.3

30

Kendingssignal Radiokalde­ signal

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

V U U V V V V V V V U U V V U V U V V V V V V V V V V V V V V V V V V U

F G D M F F E E E E G G F M E E E N F E K M C G G G G G G G G G G H H G

1

Q Y D E R F P R X O Z B T G H Q C N X Z I H B D F G H I L M N Q X C D F

Dimensioner i meter Skibets navn

Art Længde mellem perpdkl.

Skaden Skarven Sleipner Stigsnæs Stormfuglen Sværdfisken Søhesten Søhunden Søløven Søridderen Teisten Thetis Tranen Trellenæs Triton Ulvsund V a l d e m a r Sejr Vejdyb Viben Vilsund Vindhunden Vornæs Willemoes Y. 3 3 4 Y. 3 3 6 Y. 337 Y. 3 3 8 Y. 3 3 9 Y. 342 Y. 3 4 3 Y. 3 4 4 Y. 347 Y. 354 Y. 359 Y. 360 Ægir

) Fuldt udrustet.

Motortorpedobåd Inspektionsfartøj Torpedotransportfartøj Bevogtningsfartøj Motortorpedobåd » Patruljebåd » » » Inspektionsfartøj Fregat Motortorpedobåd Bevogtningsfartøj Korvet Minestryger Fregat Minestryger Motortorpedobåd Minestryger Minelægger Bevogtningsfartøj Patruljebåd Orlogskutter » » » » » » » » » » » Depotskib

34.20 25.15 24.50 36.80 34.20 34.20 51.50 51.50 51.50 51.50 25.15 57.91 34.20 36.80 68.55 42.06 80.5 14.55 34.20 42.06 59.90 36.80 85.00 17.1 14.5 17.9 17.6 17.8 16.1 18.4 18.1 15.3 16.2 16.7 15.8 c. 90.00

Dybgående agter1) 1.85 2.90 1.50 1.85 2.00 1.95 1.95 1.95 1.95 2.90 4.55 1.85 1.50 2.94 2.59 4.3 1.20 1.85 2.59 2.80 1.50 3.35 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 2.3 2.0 c. 4.0

III. Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemmehørende på Færøerne.

32

33

III. Register over med undtagelse af søværnets skibe og

A Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

danske skibe skibe, hjemmehørende på Færøerne. Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

243.0

37.2

11.2

994

449

A. E. S. Svendborg

M . - - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

1830

1957 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O W N H ( J 98)

A. Fabricius Marstal

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.-

130

1931 - S t a d s k a n a a l

96.8

17.5

8.7

150

86

OYCF ( J 1165)

A. Jørgensen Sæby

SM . - F f . - E .

55

1888 - Assens H . Christoffersen

47.0

14.8

5.7

20

7

O U N P (A 150)

A. L. B . Rudkøbing

M. - P a . - Stl. 5 B H>

195

1932 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

94.3

22.2

6.4

85

27

OYMJ ( J 1122)

A.

S M . - Ff. - E . B . F

77

1935 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

48.8

15.5

6.6

28

9

O X A K ( D 252)

Abadan København

M. - T k . - Stl. 10 B H . -

400

1945 - K n o t t i n g l e y John Harker

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 4 - 5 4

135.2

21.5

8.3

286

109

O Y X Z ( D 406)

Abelone Vendila København

M . - - L s t . -- S t l . 5 BH.-

3370

1954 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Llovd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 8

309.4

46.6

19.2

2764

1465

O U K R ( J 2259)

Abrona Thyborøn

SM. - F f . - E . B .

111

1958 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

54.0

16.5

6.8

37

13

OYVP (A 205)

Absalon København

M. - P a . - S t l . 8 B H . - 2 dæk

c. 4390

1955 - Å l b o r g Ålborg Værft

223.4

42.7

16.2

1682

717

OXCX ( E 333)

Activ Randers

S M . - - L s t . -- E . F .

110

1925 - M a r s t a l E. Hansen

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 7-56

88.2

22.4

8.9

100

73

OZDV ( E 373)

Adi Odense

SM. - Lst. - S t l . 4 BH.-

119

1908 - V e g e s a c k B r e m e r V u l k a n Schiffbau und Maschinenfabrik

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-55

91.4

21.5

9.7

145

73

O W Q T ( J 466)

Admar Hejlsminde

SM. - L s t . - E .

55

1894 - S v e n d b o r g A. Jensen

64.7

18.3

6.7

51

30

O W V B ( J 2000)

Adolf J e n s e n København

SM. - L s t . - E .

134

1946 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

52.6

16.4

7.2

37

8

OXZC (C 172)

Adolph Stege

D . - - L s t . -- S t l . 5 BH

125

1899 - K ø b e n h a v n Flydedok og Skibsværft

122.9

24.2

9.2

257

123

O W P A ( J 1256)

Adonis Thyborøn

SM. - F f . - E . B .

85

1950 - Agersø Brdr. Rasmussen

52.5

15.9

7.1

33

10

O X X J ( D 551)

Adrian Mærsk København

9200

1956 - T a m a n o , Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

533.2

72.1

39.2

12788

7467

OWUB ( E 78)

Adriana Frederiksværk

SM. - L s t . - S t l . 3 ]B H . -

174

1927 - G r o n i n g e n N . V . Scheepswerf Gideon

97.8

17.7

7.1

137

74

O Y H F ( J 1153)

Adrijanus Frederikshavn

SM . - F f . - E .

104

1919 - L æ s ø O. Dolmer

51.5

15.1

7.6

33

12

OUOM ( J 1787)

Aetna Hundested

SM . - F f . - E .

77

1943 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & Husmer

44.6

15.7

6.8

26

6

O Y D H ( D 61)

African Reefer Esbjerg

M.-- F r y . - S t l . 5 BH. -

2250

1935 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

301.6

42.7

16.6

1731

819

Steen Thyborøn

M. - T k . - Stl. 11 B H -

Bur. Veritas P. 1. 1. P R . 3 - 5 7

Bur. Veritas P . 1. 1. F . 7-55

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 0 - 5 6 Bur. Veritas P . 1. 1. 1-56

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 9-56

Tons D W

F P T 17 D B T 148 Trimt.55 A P T 23 FPT APT

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

OWFW ( D 582)

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 7

A

4 3

1500

235

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A. E. Sørensen. Svendborg.

H. O. Fabricius. Marstal. Partrederi. (M. A . A l b e r t s e n ) . S æ b y .

FPT APT

14 15

50

A/S S y d f y e n s k e D a m p s k i b s s e l s k a b . (O. B . L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g . J. N. Steen. Thyborøn.

24 19

291

F P T 72 D B T 773 A P T 80

4047

FPT APT

A/S Tankskibsrederiet. ( E . H . Tersling). K ø b e n h a v n . A/S Dampskibsselskabet Vendila. ( K a m p m a n n & Herskind A/S). København. K. Flyvholm. Harboøre.

F P T 80 D B T 86 D T 229 A P T 81

APT

4

275

A/S Dampskibsselskabet Øresund. ( G e n e r a l d i r . for S t a t s b a n e r n e ) . K ø b e n h a v n .

157

P . E . Nielsen. Kristrup.

210

Tessa I. I. Møller. Svendborg. A. O. Sørensen. Strandhuse. M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

FPT APT

15 4

300

A/S De danske Sukkerfabrikker. (N. A. Jensen). København. J. P. Flyvholm. Harboøre.

F P T 181 A P T 128 FPT

10

19740

160

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. L. J. Bager. Marstal. C . M . Carlsen. Strandby O . H . Olsen. Hundested.

F P T 32 D B T 321 A P T 79

2420

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København. 3

34

A Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Art, materiale m. m. Material etc.

35

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 8

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

8

9

10

11

390.5

55.6

20.7

3897

2025

53.9

16.5

8.6

40

14

317.0

47.1

17.2

2345

1133

7

A Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

O U I G ( D 613)

Afrika København

M. - L s t . - Stl. 7 B H - S h e l t e r D.

6400

1958 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

O X K F ( J 1448)

Aggerbo Esbjerg

S M . - F f . - E !. B . F .

104

1929 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

OYGM (C 761)

Aggersborg København

D . - - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. Mf.-

1850

1948 - W. H a r t l e p o o l W. G r a y & Co.

O U N V ( J 375)

Aggersund Middelfart

SM. - L s t . - E .

76

1901 - S v e n d b o r g

65.9

17.9

7.8

50

24

K. A. Jensen. Middelfart

O W B Y ( J 611)

Agnes Rødvig

SM. - L s t . - E .

50

1898 - H a m m e l w a r d e n C. Lühring

58.0

19.3

6.2

49

35

H. N. Hansen. København.

O W J P ( J 1145)

Agnes Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

77

1917 - N y b o r g Nørregaard & Petersen

45.9

14.6

6.6

29

10

E. M. Bojsen. Esbjerg.

O Y J K ( J 1558)

Agnes Skagen

SM - F f . - E . F .

119

1934 - S k a g e n Brdr. Nipper

55.6

16.3

7.1

32

11

H. K. Rasmussen. Skagen.

O U N Y ( E 448)

Agnete Århus

SM. - L s t . - S t l .

116

1923 - H a m b u r g H. C. Stülcken Sohn

79.5

20.6

8.6

100

34

O W X D ( J 126)

Agnete København

S M . - Lst. - E. B. F.

33

1921 - N o r d b y F. J . Christoffersen

52.5

15.9

4.9

28

10

O X Z K (A 37)

Agnete Svendborg

D . - P a . - Stl. 5 BH. -

350

1911 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

115.8

20.6

7.9

148

58

OWEW ( D 101)

Agnete M æ r s k Kalundborg

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

4100

1950 - V e n e z i a Cantiere Navale Breda

378.0

51.1

27.7

4715

2653

A P T 109 D B T 1035 F P T 94

6315

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n .

O Y F T ( D 238)

Agnete T o r m København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3000

1947-48 - Sunderland W m . Pickersgill & S o n s , færdigb. Helsingør Skibs­ værft og Maskinbyggeri

326.8

45.8

18.4

2358

1265

F P T 45 D B T 662 A P T 119

3900

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København.

O U N Z ( J 152)

Agnethe Odense

SM . - L s t . - E .

89

1898 - M a r s t a l N. Jensen

70.8

19.3

7.2

65

43

O Y Q O ( J 1305) OWGX ( D 583)

Agni Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

71

1936 - E s b j e r g N. P. Jensen

54.0

16.7

7.2

39

13

Aida Marstal

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

430

1957 - H o o g e z a n d Scheepswerf H o o g e z a n d

158.6

26.9

9.8

397

218

FPT DBT APT

38 97 4

615

J. P. Bager Marstal.

O Y C E ( D 48)

Ajax Bandholm

M. - L s t . - S t l . 4 BH.-

348

135.5

24.9

9.5

341

155

FPT DBT APT

16 33 10

465

Rederiaktieselskabet Ajax. (T. Lindholmer). København.

O Y L F ( J 1273)

Ajax Esbjerg

O Y K V ( J 2169)

Akaroa Esbjerg

O W I L ( J 496)

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-56

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 6

Bur. Veritas P. 1.1. PR. 5-58 Lloyd's Reg. 100 A 1 1 0 - 5 5 British Corporation B. S . * 10-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 7

100 A 4 1941-48 - Capelle a. d. Ijssel G e r m . L l o y d K E . 5 5 6 A. V u i j k & Z o n e n færdigb. Sønderborg Skibsværft

F P T 90 D B T 239 A P T 96

6030

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København. Partrederi. ( N . A . B . Nielsen). E s b j e r g .

F P T 168 D B T 595 A P T 50

FPT 5 Bund T 3

3420

165

A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

A a r h u s Mørtel Compagni, A/S. ( H . A . C . Nielsen). Å r h u s . S. H. Christiansen. Espergærde.

APT

14

27

100

A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B . L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g .

A. K. Christensen. København. N. Høy. Esbjerg.

74

1919 - N y b o r g Nørregaard & Petersen

48.6

14.9

6.6

31

13

K a r e n M. Møller. Esbjerg.

SM.--Ff. - E . B . F .

195

1937 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

80.5

20.1

9.4

86

36

H. S. Nyborg. Hjerting.

Aktiv Ålborg

SM . - L s t. - E .

32

1887 - B a l l e n M. Ø s t e r

48.9

14.8

4.8

19

8

O U Q J ( J 1848)

Akvila Esbjerg

SM. - Ff. - E .

104

1944 - B o g e n s e E. Pedersen

55.6

16.8

7.7

40

15

OWRU ( D 584)

Alabama København

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

6400

1957 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

429.4

58.6

24.7

5506

2989

O Z H O ( J 1661)

Alaska Hirshals

SM. -Ff. - E . B . F .

124

1941 - E s b j e r g N. Raun-Byberg

64.6

17.5

7.9

47

17

SM. - F f . -

E. B.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 7

A. E. Kristensen. Glyngøre. N. P. M. Pedersen. Esbjerg. F P T 116 D B T 470 Vinget. 230 A P T 212

9120

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

H. Hjortnæs. Esbjerg.

3*

36

A Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Albatros O U O E Hobro ( J 402)

Art, materiale m. m. Material etc.

37

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

1899 - Capelle a. d. Ijssel J. Müller & Z o n e n

98.4

20.1

6.2

123

72

3

4

5

SM. - L s t . - S t l .

120

6

O Y M F ( J 1462)

Albatros Skagen

S M . -Ff.

- E. F.

119

1930 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.0

15.8

6.4

28

8

OYMM ( J 960)

Albatros København

S M . - Lst. - E . Ð.

116

1935 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

74.7

21.5

7.5

77

51

O W Y O ( D 634)

Albert M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1958 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

543.2

72.1

39.3

13081

7727

O Y F Y ( J 925)

Alberta Marstal

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

116

1924 - H e u s d e n De H a a n & Oerlemans

99.2

17.6

6.9

136

76

O Z K T ( J 1729)

Albion Hirshals

SM. - Ff. - E . B . F .

112

1942 - S k a g e n Brdr. Nipper

56.1

16.7

7.4

37

15

O X Z L ( H 131)

Alert Ålborg

M. - B g s . -- S t l . 5 BH.-

198

1908 - G ö t e b o r g E r i k s b e r g s Mek. V e r k s t a d

55.6

13.8

6.7

33

0

O U O I ( E 121)

Alexander Hobro

SM. - L s t . - E .

119

1914 - H o b r o C. T o m m e r u p

72.3

20.4

7.9

79

40

O Z D E (C 582)

Alexandra Esbjerg

D . - F r y . - Stl. 6 BH.-Awng.D.Olf. -

1570

1931 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

266.6

39.1

17.1

1469

753

O U K B ( J 949)

Alf.

SM. - L s t . - E .

95

1955 - H o l b æ k A. Nielsen

43.1

15.2

7.9

34

9

OWWM ( D 519)

Alfa København

M. - L s t . -- S t l . 3 BH. -

480

1957 - Z u i d b r o e k Grol's S c h e e p s w e r v e n

178.5

28.1

10.1

500

332

O U Z I ( J 1924)

Alfred Christen­ sen Thyborøn

95

1944 - Æ r ø s k ø b i n g A. Christensen

47.7

15.4

6.8

28

9

O U J H ( J 1131)

Alice Esbjerg

SM - F f . - E .

89

1949 - H u n d e s t e d B . A n d e r s e n & P . Molich

52.4

16.8

7.5

40

12

OUVA ( J 1864)

Alice H o u b o r g Esbjerg

SM - F f . - E .

95

1944 - S t r u e r J e n s Laursen & Sønner

54.0

16.1

7.1

32

8

O X I D ( H 194)

Alice L a u Frederikshavn

M . - F f . - Stl.

350

1958 - M o n n i c k e n d a m K. H a k v o o r t , færdigb. Frederikshavn, A l p h a Diesel

77.5

19.0

8.0

95

43

O W Z X ( D 517)

Alice T o r m København

M. - L s t . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

8330

1958 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

430.6

59.2

23.2

4890

2671

O X A S ( J 1470)

Alma Ruby Thyborøn

SM.-- F f . - E. B.

74

1950 - V e s t V i l d s u n d E.Andersen og C.Andersen

49.5

16.5

6.7

29

10

O X Y Z ( H 146)

Als

M. - S d p . 5 BH

102

1913 - Delfzijl Johs. Berg

61.8

16.4

7.1

52

17

OYMK ( D 390)

Aissund Frederikshavn

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

900

1952 - R e n d s b u r g Werft Nobiskrug

183.7

30.4

9.2

488

204

O U Y D ( E 300)

Alva Ålborg

SM. - L s t - J . 2 BH. -

116

1914 - V l a a r d i n g e n Gebr Figee

Bur. Veritas P. 1. 1. Baltic Trade. 8-57

82.2

21.5

7.4

97

59

OWKX ( D 607)

Alva M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1957 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 7

543.2

72.1

39.3

13042

7706

OWAH ( E 305)

Amigo Gråsten

SM. - L s t . .- E.

118

1918 - M a r s t a l N. H a n s e n & Co.

92.5

23 9

9.5

Bertelsen København

Sønderborg

S M . -Ff.

- E. B.

Stl.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58

Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 7 Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-54

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 1 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58

Germ. Lloyd 100 A 4. 6-57

Bur. Veritas great coast. trade. 6-58

140

98

A

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

178

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (M. H . S i m o n s e n ) . M i d d e l f a r t . C. B e r t e l s e n . Skagen. H. C. D. Hansen. København.

F P T 184 Hækt. 33 A P T 144 FPT

7

20100

164

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Partrederi. (H. A. Svane). Gentofte. J. A. K. Jensen. Hirshals. A/S E m . Z . S v i t z e r ' s B j e r g n i n g s - E n t r e p r i s e . (H. F. Kiær). København.

135 F P T 35 D B T 347 A P T 72

1700

2 FPT 63 D B T 170 A P T 15

766

A/S Central Cement Transport. (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n . D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d København. I/S Alfa. (H. J. F. Knop). København. Partrederi. (Dorthea M Christensen)

Thyborøn.

K. Schrøder. Esbjerg. Partrederi. (K. Houborg). Esbjerg. A. Laursen. Frederikshavn.

FPT 71 DBT1112 DT 812 Vinget. 278 A P T 124

7900

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København.

Partrederi. (P. R. Kristensen). Thyborøn. 3 5

85

FPT 41 D B T 180 A P T 45

920

Dampskibsselskabet Hafnia, A/S. (T. C. Christensen). K ø b e n h a v n .

148

Dansk Eternit-Fabrik A/S. (V. F . L . S m i d t h o g W . V . M . L a r s e n ) . Å l b o r g .

FPT APT

F P T 179 A P T 140

20125

195

S t e n - og G r u s f o r r e t n i n g A. Geffke A / S . (A. Geffke). S ø n d e r b o r g .

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. C . J . J . Ohlsen. Gråsten.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X K T ( D 186)

39

38

A

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Amos København

M. - L s t . - S t l . 5 BH. -

290

1907 - P a i s l e y J. F u l l e r t o n & Co.

O Y R F ( J 1024) O W R L ( D 612)

Anders Mors Esbjerg

SM . - Ff. - E .

77

Anders Mærsk København

M.-Tk 12 B H . -

-Stl.

9200

OYST ( J 2132)

Anders Priess Glyngøre

SM. - F f .

- E. B.

120

1909 - F r e d e r i k s h a v n C. Nielsen 1957 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & Engineering Co. 1953 - G l y n g ø r e A. Sørensen

O Z H Z ( J 1673)

Anders Rønn Lemvig

OUOO ( J 576)

Andrea Egernsund

OZBT ( J 1612)

Andrea Esbjerg

O X G O ( D 328)

Andreas Boye Marstal

O W E R ( J 1960)

Andreas Jensen Skagen

SM

OYUM ( D 422)

Andros København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

O Y T F ( J 1029)

Ane Sønderborg

SM. - F f . -

O X E G ( J 2245)

Ane Blander Agger

O X L P ( J 1568)

Ane Bou Skagen

OUSU ( J 1839)

Ane Knak Lemvig

O Z B J ( J 1604)

Ane Margrethe Thyborøn

O W C F ( J 110)

Ane Marie Stubbekøbing

O W F U ( J 2023)

Ane-Lise Thyborøn

O W K D ( J 2285)

Anemone Esbjerg

SM. - F f . -

O W K J ( J 843)

Angela Nørresundby

SM. - L s t . - E

O W F K ( D 11)

Anglo M æ r s k København

OYYC ( D 425)

Angola København

O X Z R (C 2 4 4 )

2

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas P. 1. 1. with freeboard. 5-54

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 7

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

A

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

465

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

163.2

31.1

9.4

489

175

55.6

16.8

6.8

36

13

543.2

72.1

39.3

13082

7735

61.4

17.0

6.0

44

13

F i r m a Priess & Co. Glyngøre. Partrederi. (J. J. J. Knak). Lemvig.

F P T 32 DT 138 A P T 19

A/S Rederiet Anholt. (R. L. Albertsen). København. Ane M. Jensen. Esbjerg.

F P T 184 A P T 135 Hækt. 33

20115

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1941 - E s b j e r g N. P. Jensen

57.6

16.8

7.4

39

14

SM. - L s t . - S t l 4 BH.-

74

1895 - M a r t e n s h o e k B. Niestern

98.8

16.2

6.5

127

63

120

1939 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.2

16.5

7.7

39

17

395

1924 - L ö d ö s e Lödöse V a r v

151.7

28.1

11.6

500

241

120

1945 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

57.8

16.1

7.2

36

12

3200

1954 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

305.8

44.9

15.2

1810

910

E. F.

70

1886 - A s s e n s A. Hansen

44.2

14.5

5.4

18

5

SM. - F f .

- E. B.

84

1958 - H o u H o u Skibs-& Baadebyggeri

46.6

15.6

6.4

30

11

SM. - F f .

- E. B.

150

1950 - S k æ l s k ø r M. Møller

41.6

15.4

6.7

25

7

77

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

52.4

16.0

6.8

30

10

62

1939 - T h y b o r ø n H. Petersen

45.6

15.0

6.6

25

9

38

1877 - K ø g e J. W. L. Flindt

50.0

16.2

6.4

28

16

84

1946 - F å b o r g C. A n d e r s e n

43.8

14.8

6.3

25

8

179

1958 - E s b j e r g Brdr. Lauridsen

57.6

17.1

7.6

49

18

44

1915 - N y b o r g C. E. Jensen

54.5

16.1

3.9

20

8

9000

1949 - G ö t e b o r g E r i k s b e r g s Mek. V e r k s t a d

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 3 - 5 4

531.5

69.8

36.9

11647

6825

F P T 139 D B T 247 A P T 195

18400

M. - L s t . - S t l . 6 B H . - S h e l t e r D.

3644

1954 - B r e m e r h a v e n Rickmers-Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 4

392.5

51.9

18.2

3331

1649

F P T 96 DBT1056 A P T 130

5630

Anholt Århus

D. - Sdp. - S t l . Olf. - 3 B H .

150

1915 - T ø n s b e r g Kaldnæs Patentslip og Mek. V æ r k s t e d

Bur. Veritas P . 1. 1. 3 - 5 6

101.2

21.6

9.2

205

60

FPT 2 DT 105

250

Firma Aarhus Sten- og Gruskompagni v e d B r d . Nielsen. Århus.

O X Z T ( D 364)

Anholt København

M. - B g s . - Stl. 4 BH.

270

1898 - R e n f r e w L o b n i t z & Co.

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 9-55

83.2

19.0

10.0

96

0

40

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . København.

O U K E

Anita København

SM. - L s t . - E . F .

c. 39

c.21

SM. - Ff. - E

B.F.

M. - L s t . - S t l . 4 BH.- Ff. - E . B . F .

SM. - Ff. - E . SM. - F f . SM SM. -

M

E

F.

.- Lst. - E . Ff. - E . B .

- Tk. 10 B H .

E. B. F. Stl.

1912 - R i s ø r

Bur. Veritas L . 1 1. 1 2 - 5 5

Bur. Veritas L . 1. 1. 8 - 5 4 forl. 8 - 5 9

155

FPT 13 D B T 100 A P T 19

F P T 20 D B T 182 A P T 69

715

2610

H. P. Terp. Egernsund. Partrederi. (O. E. Hansen). Esbjerg. E. B. Kromann. Marstal. P. C. Jensen. Skagen. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . P . F . Møller Sønderborg. R . J . Søe. Agger. K. E. Christensen. Skagen. J. M. J. Knak. Lemvig. J. M. Kristensen. Harboøre. Partrederi. ( L . J . T . Nielsen). S t u b b e k ø b i n g . S. A. Olesen. Agger. Partrederi. (J. P. Lysholdt). Esbjerg. E. B. Clausen. Nørresundby.

FPT

6

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

E. Thomsen. Brunsbüttelkoog.

40

A Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U I P ( D 502)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc. 3

2 Anita Dan Esbjerg

4

M. - L s t . -- S t l . B H . - A wn g . D .

A

41

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

3220

1956 - R e n d s b u r g Krögerwerft

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

8

9

284.0

46.0

7

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

10

11

22.9

2641

1346

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 FPT DBT APT

Rederi Owners

54 550 38

3225

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. Lauritzen« m . fl.). K ø b e n h a v n .

OUOL ( J 694) OYKZ ( J 929)

Anjobi Bandholm

SM. - L s t . - S t l . 2 BH. -

90

1921 - Kiel Germaniawerft

78.8

18.4

6.8

79

48

110

K . A . B . Merkel. Bandholm.

Anka Egernsund

SM.-- L s t . - S t l . 4 BH

134

1923 - G r o n i n g e n J. Vos & Zoon

96.0

17.7

5.9

99

62

150

A. P. Falkenberg. Egernsund.

OWGJ ( D 616)

Ann Mariager

M. - L s t . -- S t l . 4 BH. -

154

1908 - E l s f l e t h Schiffswerft L ü h r i n g

117.4

21.4

9.1

200

103

246

H. V. P. B. Schrøder. Hellerup.

OUNI ( J 2282)

Ann Betty Esbjerg

S M . --Ff. - E . B.

87

1958 - E s b j e r g R a u n Bybergs Skibsbyggeri

52.3

15.9

7.0

36

12

O U S F ( J 1866)

Ann Katrin Esbjerg

SM. - F f . - E .

179

1944 - K ø b e n h a v n Sydhavns-Værftet

57.7

16.7

7.1

42

13

O W C G ( J 463)

Anna Nykøbing F.

SM. - L s t . - E .

65

1869 - A r n i s

68.4

16.5

6.8

50

33

P. E. Hansen. Nykøbing F.

OWCI ( J 465)

Anna Ålborg

S M . - L s t . -- E . F .

100

1856 - T y s k l a n d

61.3

17.1

6.0

44

30

N . M . Nielsen. Ålborg.

O W C J ( J 343)

Anna Kegnæs

S M . - Lst. - J. Træ

42

1898 - E l m s h o r n D. W. K r e m e r & Sohn

63.2

16.3

5.0

49

26

C. P. Petersen. Sønderborg.

O W I K ( J 304)

Anna Mariager

SM. - L s t . - E .

76

1891 - N y s t e d F. Sparre

64.0

17.8

6.6

46

30

A. Hansen. Houtved.

O Y Y F ( J 1504)

Anna Bang Frederikshavn

SM. - F f . - E .

116

1931 - F r e d e r i k s h a v n M. R. M o r t e n s e n

54.5

16.5

7.5

38

11

E. T. V. Bang. Bangsbostrand.

O X F D ( H 189)

Anna Bruun Skagen

M.-- F f . -

Stl.

240

1958 - Z u i d d i j k Holland Launch

71.2

18.5

8.2

71

32

Et interessentskab. (Anna B. Andersen). Skagen.

O Y J Q ( J 1561)

Anna Jensen Thyborøn

- E. F.

74

1934 - T h y b o r ø n O. M. C h r i s t e n s e n

49.4

16.1

6.3

28

10

M. J e n s e n . Harboøre.

O X D L ( J 9) O U P A ( J 288)

Anna Margrethe Ballen

SM. - L s t . - E .

68

1891 - F j e l l e b r o e n F . J . og L.F.R.Hoffmann

66.2

17.7

6.6

48

31

G Jensen. Ballen.

Anna Marie Årø

S M . - L s t . -- E . B .

107

1909 - A s s e n s A. Ingwersen

74.5

20.4

7.5

72

47

O U O Y ( D 104)

Anna Mærsk København

M . - ■ L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

9000

1949 - G ö t e b o r g E r i k s b e r g s Mek. V e r k s t a d

453.5

61.2

28.5

6625

3868

O U P B ( J 785)

A n n a Willy Vejle

S M . - Lst.-- E . B.

64

1901 - A n k l a m

70.0

18.8

7.1

63

39

O X W T ( J 2104)

Anna Winkel Thyborøn

SM.-- F f . - E. B.

200

1947 - A g e r s ø Brdr. Rasmussen

52.5

16.8

8.9

39

13

V. B. Winkel. Thyborøn.

OWAK ( J 1195)

A n n a Wulff Esbjerg

SM.-- F f . - E. B.

123

1949 - B o g e n s e E. Pedersen

60.5

17.8

7.3

44

14

O. W. Jensen. Esbjerg.

O Z J U ( J 1712)

Annadoris Hundested

SM. - F f . - E .

77

1942 - H o l b æ k A. Nielsen

48.5

16.9

6.4

29

9

Anna-Ester Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1932 - N o r d b y F. J . Christoffersen

53.4

16.5

7.3

36

14

O X Y N ( D 485)

Annam København

M . - - T k . - Stl. 13 B H[. -

11100

1958 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

541.0

72.1

39.5

12499

7221

O U Y H ( J 1888)

Anne Birgitte Hundested

SM. - F f . - E .

119

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

56.7

17.0

7.9

40

14

O U T Y ( E 515)

Anne Birthe Marstal

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

280

1957 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

102.6

21.3

8.2

150

69

DT APT

20 6

235

M. - Ff. -• S t l . 5 BH.-

280

1957 - A m s t e r d a m Holland Launch, færdigb. Frederikshavn, Mortensens Skibsbyggeri

70.7

18.4

8.0

74

27

APT

1

75

O W U M ( J 1533)

O W X L ( H 184)

Anne Bøgelund Frederikshavn

S M . - -Ff.

Germanischer Lloyd 100 A 4 N o r d s e e 7-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-53

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 8

Bur. Veritas L . 1. 1. g r e a t c o a s t . t r a d e 5-57

FPT DBT APT

7 6 7

T . Nielsen. Esbjerg. Partrederi. (O. J . V e n ø ) . E s b j e r g .

125 FPT 135 D B T 1377 APT 56

9908

101

T. Petersen. Haderslev. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. M. V. Thomsen. Horsens.

Partrederi. (A. V . H e n d r i k s e n ) . H u n d e s t e d . G. B. Kristensen. Esbjerg. FPT APT

134 106

18530

A/S D e t Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). K ø b e n h a v n . C. B. Petersen. Hundested. E. Petersen. Marstal. Bøgelund-Jensens Kutterrederi I/S. (E. Schou). K ø b e n h a v n .

42

A Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Anne Dorthe O W T L ( J 515) Korsør O U K N ( J 1169)

Anne Kirstine Esbjerg

O U X R ( J 628)

Anne Linda Egernsund

O Y Z R ( J 2142)

Anne Pedersen Esbjerg

OWVM ( J 1329)

Annebeth Østerby havn, Læsø

43 Kendingsmål i feet

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

A

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

1894 - V i k e n J. Hagermann

58.0

18.3

5.9

42

17

Partrederi. (K. E. M. Westergaard). Århus.

87

1949 - H o b r o H o b r o Skibsværft

50.4

16.4

7.0

32

11

N . Silkjær. Esbjerg.

98

1912 - H o o g e z a n d H. Kroese

74.1

18.7

6.8

84

45

123

1955 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.9

16.9

7.8

39

11

P. Pedersen. Esbjerg.

57

1893 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

54.1

16.3

4.8

28

13

Partrederi. (B. Rulle). Østerby, Læsø.

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

211

1924 - S t a d s k a n a a l . W. Mulder

96.1

19.4

8.2

149

79

3 SM. - L s t . - E .

4 77

SM. - Ff. - E . B .

SM. - L s t . - J . SM. - Ff - E . B

5

6

140

14

J. Jepsen. Alnor.

SM. - L s t . - E . Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 10-54

210

J. Christensen. Søby.

O Y Q K ( E 488)

Anne-Grethe Søby

O W S O ( J 392)

Ann- Elisabeth Vesterø havn, Læsø

SM. - L s t . - E .

52

1906 - D a l s g å r d T . Müller

46.4

18.1

6.0

27

17

Anne-Mette Nørresundby

SM. - L s t . - E .

84

1900 - U e t e r s e n

72.8

18.7

7.0

65

41

OWGU ( D 62)

Annette S. Svendborg

M. - L s t . - Stl. 3 BH. -

440

1949 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

160.6

29.0

9.7

499

237

OWCO ( H 170) O W T F ( J 1087)

Anni Sønderborg

M. - L s t . - E . Pitchp. SM. - Ff. - E . F .

87

1902 - U e t e r s e n Petersen

61.0

16.9

5.5

43

18

51

1918 - S k a g e n S. J. Nipper

47.5

15.1

5.9

25

8

O Y W T ( J 1353)

Anny Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

74

1938 - H i r s h a l s A. Tommerup

48.4

15.9

7.7

29

12

T h y r a G. Torbensen. Esbjerg.

O U I X ( H 188)

Ansgar Frederikshavn

M. - Ff. - Stl.

280

1958 - M o n n i c k e n d a m K. Hakvoort, færdigb. Frederikshavn, M. R. Mortensen

77.5

19.0

8.0

95

43

Et interessentskab, (C. S c h m i d t - O l e s e n ) . F r e d e r i k s h a v n .

OYCG ( J 1060)

Antares Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

88

1948 - E s b j e r g N. P. Jensen

57.6

17.0

7.9

46

19

A. H. Jensen. Esbjerg.

O W O A ( J 293)

Antoni Vordingborg

32

1862 - Ulbølle J. F. Hoffmann

52.9

15.0

6.0

34

21

Partrederi. (C. L . W . C . A . A n d e r s e n ) . V o r d i n g b o r g .

OWWG ( J 1991)

Apollo Esbjerg

100

1946 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

50.2

15.1

6.5

27

8

O W I U ( D 503)

Arabian Reefer Esbjerg

9000

1957 - Å l b o r g Aalborg Værft

417.5

59.2

16.5

4862

2500

87

1947 - L e m v i g P. Poulsen

55.5

16.8

7.4

39

15

3200

1943 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1940 Ålborg Aalborg Værft

Bur. Veritas L. 1. 1. P R . w i t h freeboard. 11-58

354.8

50.6

29.2

4629

3509

FPT DBT APT

86 313 189

6650

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ b o a r d . 1-55

356.6

51.6

17.1

2808

1486

FPT DBT APT

49 887 126

3355

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København.

180.2

30.5

13.8

609

186

FPT DBT DT APT

33 16 45 12

287

O U Q I ( J 646)

Anni Kruse Thyborøn

O X Z E ( J 2105)

Arena Thyborøn

O U H I ( D 197)

Argentina København

OZFG ( D 169)

Argentinean Reefer Esbjerg

O U E J ( H 147)

Argus København

O W C P ( J 604)

Argus Hadsund

O W C R ( J 508)

Argus Lohals

SM. - L s t . - E . SM. - Ff. - E . B .

M. - F r y . - Stl. 6 B H . - 2 dæk ShelterD.SM. - F L - E . B . F . M. 7 BH. M. 7 BH.

L s t . - Stl. - A w n g . D. F r y . - Stl. - Shelter D

4600

Bur. Veritas L . 1 . 1 . Ice. 3 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 7

Partrederi. (K. M. Jensen). Vesterø. Læsø. 98 FPT DBT APT

51 107 7

700

H. D. Stouby. Nørresundby. A. E. Sørensen. Svendborg. Sønderborg Sand- og Grusforretning. (O. F. Jensen). Sønderborg. J. S. Kruse. Thyborøn.

Partrederi. (P. Malbek). Esbjerg. FPT APT

53 143

5850

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n . M. J. S. H v a s . Harboøre.

Forsvarsministeriet. København.

M. - F y r i n s p e k t i o n s ­ s k i b - S t l . - 7 BH.

1360

1923 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

SM. - L s t . - E .

90

1905 - M a r s t a l N. Hansen

66.4

18.4

6.8

53

40

L. A. Nielsen. Hadsund.

49

1896 - M a r s t a l O Hansen

58.4

16.7

6.1

38

25

I. Lange. København.

SM. - L s t . - E .

Fyr- og vagervæsenet.

A

44

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O Z E F ( J 1463)

Argus Esbjerg

O Z F F ( J 1346)

Argus Skagen

SM. - F f .

O X R K ( E 19) O U K J ( D 671)

Ariel Tunø

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

Arild M æ r s k København

O X R A ( D 40)

Arizona København

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

S M . - Ff. - E . B . F .

87

Art, materiale m. m. Material etc.

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

8

9

10

11

1929 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.7

16.4

8.9

41

18

111

1924 - S k a g e n Brdr. Nipper

48.3

15.0

6.6

25

8

98

1910 - S t a d s k a n a a l W. Mulder

99.0

17.9

5.7

120

60

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1958 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & Engineering Co.

Lloyds Reg. 100 A 1 7-58

543.2

72.1

39.3

13068

7718

FPT 184 Hækt. 33 A P T 144

20125

M. -- L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

2800

1922 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 5

408.4

54.4

33.4

6399

3885

FPT 94 D B T 1219 A P T 173

9900

FPT DBT APT

4825

OX YX ( D 236)

Arkansas København

M. - L s t . - Stl. 11 B H . - A w n g . D.

O X U F ( J 1464)

Arken Esbjerg

SM.- Ff.-E

O Z D K ( K 15)

Arken Svendborg

S . - Skoleskib A. E .

OZGF ( J 1527)

Arken Thyborøn

SM . - F f . - E .

O X H G ( J 2266)

Arkona Esbjerg

O U X J ( J 324)

Arne Marstal

O U O B ( J 1867)

Arne Schou Frederikshavn

O U J N ( D 480)

3200

1947 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

71

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 5

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

7

- E. B.

A

45

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (L. J. Christensen). Esbjerg. C. A. J e n s e n . Skagen.

142

77 326 96

H. Høyer. Strib. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

332.5

47.2

26.6

3591

2528

1930 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

52.8

16.9

8.4

39

16

Partrederi. (F. L. Jensen). Esbjerg.

1908 - K é r i t y E. Bonné

85.6

23.5

9.5

112

99

Sømandshøjskolen. Svendborg.

87

1931 - T h y b o r ø n O. M. C h r i s t e n s e n

53.5

16.4

8.6

36

14

P. S. Hvas. Thyborøn.

SM. - F f . - E . B .

210

1958 - A g e r s ø Agersø S k i b s - o g B a a d e byggeri

62.0

17.5

7.5

50

15

K. Opstrup. Esbjerg.

S M . - L s t . - J . Stl.

74

1912 - W a t e r h u i z e n Gebr. v a n Diepen

66.8

17.2

5.9

59

36

SM . - Ff. - E .

119

1943 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

59.7

16.6

7.6

39

19

Arngrim København

M. -- L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

4900

1956 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

415.4

57.6

24.9

4774

2561

FPT 123 D B T 116 DT 1346 APT 74

9000

Rederi-Aktieselskabet Myren. (Holm & Wonsild). København.

O X E X ( D 274)

Arnold Mærsk Kalundborg

M . - - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5360

1944 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

396.3

60.2

24.5

5248

2881

FPT 59 D B T 1058 A P T 151

8300

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

O U P F ( J 102)

Aron Rudkøbing

SM. - L s t . - E .

68

1906 - M a r s t a l Bager jun.

69.6

18.5

6.9

63

41

100

Partrederi. (P. Petersen). Marstal.

OUOZ ( J 765)

Arresø Frederiksværk

SM. - L s t . - S t l . 2 BH

104

1897 - M a r t e n s h o e k Verstockt

77.7

15.9

6.6

75

52

122

Aalborg Jernstøberi A/S. (H. Fasting). Ålborg.

O W D T ( J 1928)

Arsenal Frederikshavn

SM. - F f .

116

1945 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

56.8

16.6

7.4

38

13

O U Y N ( E 290)

Artemis Marstal

SM. - L s t . - E .

116

1903 - T r o e n s e Z. T. Jacobsen

Bur. Veritas L . 2. 1. g r e a t c o a s t . t r a d e . 1-57

108.3

25.9

11.2

202

149

O X W R ( D 622)

Arthur Mærsk København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

8300

Lloyd's Reg. 100 A 1 9-58

543.3

72.1

40.1

13143

7711

O X K G ( E 546)

Arusa (ex O r i o n ) Horsens

1958 - I n n o s h i m a Hitachi Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co. 1933 - Delfzijl Gebr. Sander

Bureau Veritas P . 1. 1. 3-58

115.5

17.6

6.3

147

83

O U Q F ( J 143)

Arvi Marstal

O X Z X (G 81)

Asa København

OYOL ( D 352)

Aslaug T o r m København

B. F.

- E.F.

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.

115

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 10-56

Lloyds Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

A m e r i c a n B u r . of S h i p . .5-54

90

E. Schou. Frederikshavn.

A. G. J ø r g e n s e n . Frederikshavn. 300

FPT APT

245 111

180

1920 - K i e l Frd. Krupp

98.0

22.3

5.5

149

96

FPT APT

7 3

D . - I s . - Stl. 2 B H•

95

1901 - K ø b e n h a v n Flydedok og Skibsværft

52.0

14.0

8.0

32

10

FPT APT

2 5

M . - - T k . - Stl. 16 B H . -

7500

1952 - U d d e v a l l a Uddevallavarvet

507.4

64.2

36.0

10270

5946

FPT APT

108 81

SM. - Stl.

- 3 BH.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 2 - 5 8

C. P. Henriksen. Marstal.

20310

Interessentskabet Artemis. (H. Hermansen). Marstal. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

157

K. H. Petersen. Odense.

230

Interessentskabet Arvi. (H. Hermansen). Marstal. Københavns havnevæsen. København.

16135

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . K ø b e n h a v n .

A—B Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W F T ( B 181)

47

46 Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3 M. - P a . - E .

Astarte Skovshoved

SM. - F f .

- E. B.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

55

1887 - T r o e n s e R . V . Møller

119

1927 - S k a g e n Karstensen & Henriksen 1930 - G ö t e b o r g Eriksbergs mek. Verkstads A/B 1920 - K ö n i g s b e r g W e r f t d e r U n i o n Giesserei

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

A—B

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

59.7

16.7

5.8

36

14

H. N. Jensen. Klampenborg.

54.6

16.1

6.9

34

11

T. Jensen. Hirshals.

474.7

64.2

34.8

9373

5417

FPT APT

209 214

14640

176.1

28.7

11.8

582

262

FPT DBT APT

66 173 11

900

7

14

OWLI ( J 1393)

Astoria Hirshals

O Y R J ( D 420)

Atalanta København

M. - T k . - Stl. 16 B H . -

4840

O X V N ( D 538)

Atena København

M. - L s t . -- S t l . 3 BH. -

630

OWML ( J 1476)

Atlantic Hirshals

SM. - Ff. - E .

119

1930 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

57.3

16.4

7.4

37

10

Partrederi. (K. E. Christensen). Hirshals.

O Y O X ( H 155)

Atlantide II København

M. - Lf. - M a h o g n i . Oregp. -

336

1931 - G o s p o r t Camper & Nicholsons

87.1

14.5

9.0

77

34

V. H. Jarl. Cannes.

O W T E (D 657)

Atlas Århus

M. - S d p . - S t l .

300

1958 - L e e r Schiffswerft M a r t i n J a n s e n

152.1

27.4

9.8

451

250

OXWQ ( J 2168)

Auckland Esbjerg

154

1956 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

55.6

17.2

7.8

46

14

M. - F f . - Stl. 5 BH

240

1958 - Z a a n d a m Holland L a u n c h , færdigb. Frederikshavn, Mortensens Skibsbyggeri

73.7

19.1

8.0

82

35

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1936 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

52.4

16.0

6.9

33

13

O X I Q ( H 190)

Aud Schou Frederikshavn

O Y N T ( J 1212)

Audiola Esbjerg

SM. - F f . -

E. B.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 5 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 11-56

Bur. Veritas D . 1. 1. 1 2 - 5 8

Rederiaktieselskabet Atalanta. (Firma A. N. Petersen). København. Rederiet Bjarke A/S. (C. W . F o l t i n g ) . K ø b e n h a v n .

Nordisk Sten og Grus Kompagni A/S. (E. Nygaard). Århus. Partrederi. (A. F . S ø r e n s e n ) . E s b j e r g . FPT DT APT

5 8 1

90

E. Schou. Frederikshavn.

O. V. K r i s t e n s e n . Esbjerg. H. Hansen. Thyborøn.

O W J W ( J 2236)

Aula Thyborøn

SM. - F f .

E. B.

111

1957 - T h i s t e d Krogh & Christensen

47.8

15.5

6.8

30

8

O X B D ( J 2274)

Aulis Thyborøn

SM. - F f .

- E. B.

123

1958 - L e m v i g Lemvig Skibsværft

52.9

16.7

7.1

38

14

E. M. L a n g e r . Harboøre.

OUMM ( J 1772)

Aurora Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

140

1943 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.2

17.4

8.0

40

15

J . Nielsen. Esbjerg.

O U P M ( J 325)

Avance Rødvig

SM. - L s t . - E . F . Stl. - 1 B H .

113

1905 - K ø b e n h a v n V. Mogensen

88.7

21.3

6.6

95

41

O Y A J (C 281)

Avance København

D. - S d p . - S t l . 4 B H . - Olf.

106

1905 - K ø b e n h a v n Flydedok og Skibsværft

Bur. Veritas R . 1. 1. 3 - 5 5

96.3

22.6

8.1

167

66

FPT APT

14 10

O U I I ( D 488)

Axel M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1958 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 8

543.0

72.0

39.7

12499

7499

FPT

201

O Y Z F ( J 1472)

Axel Schou Frederikshavn

O X E V (A 38)

SM. - Ff. - E .

90

Axelhus Odense

M. - P a . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

1560

O Y K J ( J 1563)

Azalia Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

77

O X G N (M 128)

B. & W. v æ r k s t e d s p r a m n o .1 København

O X T G ( E 189)

Bakken Nørresundby

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

180

OYAM (C 605)

Baldor København

D. - S d p . - S t l . 5 B H . - Olf.

157

1924 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft & Maskinbyggeri

OZBL ( E 364)

Balka Rønne

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

102

1916 - W a t e r h u i z e n J. J. Pattjezzon

1930 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen 1950 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1935 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

Bur. Veritas P . 1. 1. Ice with freeboard. 4-55

—Hamburg

L g t . - Stl.

Germanischer Lloyd 100 A 4. N o r d s e e . 11-57 Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 5 Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 8

150

Partrederi. (P. R. K. Madsen). Risskov.

210

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s - og Singelsforretning. ( K . N i e l s e n , J. K. Nielsen og G. C. H. Nielsen). København.

19600 49.9

15.9

6.6

30

11

191.9

34.5

7.8

471

195

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. E. Schou. Frederikshavn.

FPT DBT

19 190

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . København. 600

49.6

16.0

8.3

34

15

Partrederi. (S. C. I v e r s e n ) . E s b j e r g .

67.5

16.4

5.8

74

69

A/S Burmeister & Wain. ( N . M u n c k m . fl.). K ø b e n h a v n .

97.0

21.9

8.4

149

81

112.6

21.7

8.1

198

61

91.3

21.6

8.6

127

76

DT APT

39 9

230

Partrederi. (P. J. Jensen). Nørresundby.

250

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s og S i n g e l s f o r r e t n i n g . ( K . Nielsen, J. K. Nielsen og G. C. H. Nielsen). København.

175

I/S M . T h . B i d s t r u p o g H j a l m a r P e t e r s e n . (M. T . B i d s t r u p ) . R ø n n e .

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OUN G ( E 507)

49

48

B

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

B

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

102.6

21.3

8.2

150

69

DT APT

20 6

240

Anni K. Nyborg. Hasseris.

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 12-56

110.6

22.3

9.1

200

119

FPT

8

260

C. P e t e r s e n . Rønne.

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 10-57

285.0

43.8

16.8

1866

947

FPT DBT APT

36 269 78

2800

57.7

16.8

7.8

40

15

285.0

43.8

16.8

1797

902

1944 - H u n d e s t e d B. Andersen

48.1

16.2

6.3

27

8

85

1950 - L e m v i g Lemvig Skibsværft

51.8

16.5

6.7

32

12

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

10060

1958 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

63.6

35.4

8818

5409

FPT APT

135 146

10230

Belgian Reefer Esbjerg

M. - F r y . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

9000

1957 - Å l b o r g Aalborg Værft

59.2

16.5

4889

FPT APT

53 143

5850

2534

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). K ø b e n h a v n .

O Y T G (D 404)

Belgien København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5600

1953 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

53.5

20.6

1837

FPT DBT APT

112 881 97

6236

3654

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

O X H A ( J 2273)

Bell Rock Skagen

SM. - Ff. - E . B . F .

242

1958 - H i r s h a l s H. Svendsen

58.3

17.2

8.2

50

16

O X E N ( D 190)

Bella D a n Esbjerg

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

5600

1950 - Å l b o r g Aalborg Værft

356.2

51.9

30.2

4876

2774

O W Y T (B 159)

Bellevue København

M. - P a . - E . F . 3 BH

85

1915 - F r e d e r i k s v æ r k Brdr. Andersen

57.6

13.2

4.5

18

7

V. J. Brønhohn. Virum.

O X B M ( J 1003)

Bellis Skagen

SM. - Ff. - E . B .

113

1924 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.1

15.4

6.3

29

9

A. E. Berg. Skagen.

O Y I H ( D 459)

Bellona Ålborg

M. - F r v . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

2100

1956 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft & Flydedok

287.9

42.5

16.2

1481

716

O X W W ( J 891)

Bendy Rønne

SM. - L s t . - Stl. 3 BH. -

105

1890 - M a l m ø K o c k u m s Mek. V e r k s t a d

86.2

16.9

8.3

90

41

O Y R Y ( J 1418)

Benli Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1937 - E s b j e r g N. P. Jensen

54.1

16.7

7.2

40

16

E. M. Thøgersen. Esbjerg.

OXUW ( J 2166)

Benny Iversen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

154

1956 - E s b j e r g Andersen & Jensen

57.2

17.3

7.7

46

13

A. J. Iversen. Esbjerg.

OZGA ( J 1653)

Benny Jessen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1940 - E s b j e r g N. P. Jensen

59.1

17.1

7.1

40

12

N. N. Jessen. Esbjerg.

OYBZ ( D 303)

Benny Skou København

M. - L s t . .- Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

8720

1951 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

390.9

55.6

23.3

4248

2404

OYZL ( J 433)

Bent Lorenzen Egernsund

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

113

1902 - S t a d s k a n a a l Husman

80.8

16.2

7.0

89

43

O X D M (J 2250)

Bente Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

200

1958 - E s b j e r g Raun-Bybergs Skibsbyggeri

58.2

17.5

7.4

48

19

Ballen Ålborg

3 SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

4 233

5 1955 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

6 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 9-55

OXVR ( E 517)

Baltic Rønne

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

195

1918 - S c h e v e n i n g e n Scheveningsche Scheepsbouw Maatschappij

OYMO ( D 343)

Bangsbo Ålborg

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

2500

1952 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

O W B O ( J 1926)

Barsø Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

113

1944 - T h u r ø Andersen & Jensen

O X D C ( D 111)

Bastholm Odense

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2500

1950 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

OUSA ( J 1820)

Batory Hundested

SM . - Ff. - E .

77

O W Y F ( J 1326)

Begonia Lemvig

S M . - Ff. - E . B . F .

O W B B ( D 491)

Beira København

O X D G ( D 649)

2

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 8

473.8

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6-58

417.5

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 2 - 5 3

376.5

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-55

Bur. Veritas L . 1. 1. 4 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 2-56

14

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . Partrederi. (K. P. M. Sørensen). Sædding.

FPT DBT APT

35 537 80

3000

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . Partrederi. (K. M. Andersen). Hundested. L. K. N. Vrist. Harboøre. A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). K ø b e n h a v n .

H . D . Nielsen. Skagen. FPT DBT APT

FPT DBT APT

46 747 258

18 256 60

6100

2000

115

FPT 69 D B T 1033 A P T 125 VingeT306

6950

125

R e d e r i e t Ocean A / S . ( F i r m a »J. Lauritzen« m . f l . ) . København.

D e t forenede Dampskibs-Selskab A/S. (L. O. N o r m a n n ) . København. C. J. G. Nielsen. Rønne.

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove S k o u A / S og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . Frederiksberg. H. C. Lorenzen. Egernsund. Partrederi. ( J . M . Nielsen). E s b j e r g .

4

50

B Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

SM. - Ff. - E . B .

111

1947 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen

90

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

10

11

49.5

15.9

7.2

31

9

P. R. B. Christensen. Thyborøn.

1945 - Å l b o r g T. Bieber

46.3

15.4

6.8

26

8

G. H a n s e n . Skagen.

59.6

17.2

7.3

40

16

231.1

35.2

21.1

1400

778

58.1

16.9

7.7

45

17

523.0

64.3

36.5

10860

6164

FPT APT

143 153

16300

167.0

27.3

11.1

498

245

FPT DBT APT

30 138 20

700

O W H P ( J 1931)

Bente R ø n n e (ex H u m b e r ) Skagen

OZM Y ( J 1781)

Bent-Erik Esbjerg

S M . - F f . - E . B. F.

123

1942 - E s b j e r g W. Raun-Byberg

O X O B (C 660)

Bergenhus Odense

D . - F r y . - Stl. 5 B H - A w n g . D.

850

1922 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

O Y I F ( J 1109)

Berit Esbjerg

- E. F .

119

1948 - E s b j e r g N. P. Jensen

O Y P L ( D 339)

Berta Dan Esbjerg

M. - T k . - S t l . 13 B H . -

7100

1953 - G ö t e b o r g Lindholmens Varv

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 8

OYGW ( D 321)

Bes Marstal

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

290

1917 - G ö t e b o r g Götaverken

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 12-54

O Y W W ( J 367)

Beth Svendborg

SM. - L s t . -- S t l .

74

1912 - Delfzijl

85.8

16.4

6.1

86

42

SM. -- F f .

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

9

Bente B r o e Thyborøn

E.

Tons D W

8

7

O X E S ( J 2082)

SM. - F f . -

B

51

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. t r a d e . 7-56

14

Partrederi. ( N . C. C. E n e v o l d s e n ) . E s b j e r g . FPT DBT APT

21 337 33

1555

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . K. Thygesen. Esbjerg. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). K ø b e n h a v n . I n t e r e s s e n t s k a b e t Ceresio. (J. P. Bager). Marstal. T. Rendtorff. Vindeby. Partrederi. (T. L . J e n s e n ) . E s b j e r g .

O X S F ( J 1333)

Bethania Esbjerg

S M . - F f . - E '‚. B . F .

71

1919 - E s b j e r g C. H a n s e n & Nielsen

49.1

14.6

8.1

27

9

OZOF ( J 1101)

Bethel Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1908 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

52.4

15.8

7.1

33

12

O Z P F ( J 1116)

SM . - F f . - E .

76

1900 - F r e d e r i k s h a v n N. N i e l s e n & Søn

54.9

16.9

6.2

28

9

OUPC ( J 2207)

Betty Frederikshavn Betty Fjord Esbjerg

154

1957 - E s b j e r g Andersen & Jensen

58.5

17.2

7.9

47

19

O U H N ( D 457)

Betty Mærsk København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

6860

1955 - T a m i s e J o s . Boel & Sons

459.1

63.1

35.3

8754

4986

FPT APT

117 70

13160

OXCW ( D 661)

Betty Nordgas Esbjerg

M. - L s t . -- S t l . 3 BH.-

280

1958 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

105.1

21.0

9.6

204

88

FPT DT APT

10 20 12

140

O U J J ( J 1200) O Y R X ( D 421)

Betty Rønn Esbjerg

119

1949 - E s b j e r g S. A n d e r s e n

57.7

17.1

7.5

40

13

C. R. J e n s e n . Esbjerg.

Bibe Odense

M. - L s t . ■- S t l . 3 BH

180

1927 - Gr. Y a r m o u t h C r a b t r e e & Co.

118.8

20.9

8.2

207

106

C. P. J e n s e n . Rudkøbing.

O U P O ( J 146)

Bien Kerteminde

SM . - L s t . - E .

83

1898 - M a r s t a l L. J. Bager jun.

68.9

21.2

6.9

65

35

OYAQ ( H 143) O X B B ( J 1323)

Bien Helsingør

M. - B g s . - S t l . 5 BH.-

480

1917 - M o t a l a Motala Verkstads N y a A / B

85.9

20.2

10.8

120

17

Bine Bruun (ex V e r n e r ) Skagen

SM. - F f . - - E . B .

100

1922 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

49.2

15.4

7.3

28

10

OZMQ ( D 185)

Bintang København

M. - L s t . - S t l . 4 BH.

1250

1942 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

268.3

42.6

19.7

2315

1176

O Z X E (G 195)

Biologen Nyborg

D. - H a v u n d e r s ø gelsesskib. - S t l . 4 BH.

260

1932 - Å l b o r g Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri

101.2

20.6

9.5

143

49

O W E G ( H 193)

Birgit Lau Frederikshavn

M.-Ff. -Stl. BH.-

350

1958 - M o n n i c k e n d a m K. H a k v o o r t , færdigb. Frederikshavn, A l p h a Diesel

77.5

19.0

8.0

95

43

SM. - F f .

SM. - F f . -

- E. B.

E. F.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 5 Bur. Veritas L . 1. 1. 1 1 - 5 8

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. t r a d e . 12-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 1 - 5 5

J. J. Jensen. Esbjerg. Partrederi. ( E . Bilde). F r e d e r i k s h a v n . M. I. F j o r d . Esbjerg.

105 APT

12

40

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. A/S Nordisk Flaskegas. ( H . V . Nielsen). E s b j e r g .

I/S M a i m a n n J ø r g e n s e n . (P. M. Jørgensen). Kerteminde. A'S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. A. C. M. A n t o n s e n . Skagen.

FPT 99 D B T 464 APT 48 DæksT160 APT

3

2920

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København.

15

Fiskeriministeriet. København.

80

A. Laursen. Frederikshavn.

4*

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

53

52

B

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

B

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

Birgit R ø n n Esbjerg

S M . - Ff. - E . F .

102

1950 - E s b j e r g N. P. Jensen

54.7

16.6

7.9

40

14

O W S H ( J 1524)

Partrederi. (K. K. J. K n a k ) . Esbjerg.

Birgitte B r u u n Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

92

1957 - V i l d s u n d Vest-Vildsund Skibsværft

53.6

17.6

7.5

39

O W F I ( J 2229)

12

Partrederi. ( J . B . Nielsen). E s b j e r g .

Birgitte Skou København

M . - L s t . - Stl. 6 BH

1400

1925 - B r e m e n »Weser«

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 6

283.7

41.7

16.5

1828

1014

FPT DBT APT

53 500 60

2750

O X Z I ( D 1)

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove Skou A / S og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . Frederiksberg.

Birgitte T o r m København

M. - L s t . - S t l . 7 B H . - S h e l t e r D.

6860

1952 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 7

399.7

57.1

23.6

4215

2305

FPT DBT APT

66 858 139

6700

O Y L E ( D 340)

2500

1950 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 10-55

43.8

16.8

1774

890

FPT DBT APT

36 269 78

2905

OXIO ( D 112)

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

289.3

Birkholm København

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

149

1958 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

16.9

7.7

46

14

Birli Esbjerg

SM. - Ff. - E .

58.4

O X G K ( J 2284)

198

1906 - V l a a r d i n g e n

20.7

9.2

144

68

Birte København

SM. - L s t . - Stl. 3 BH. -

94.0

O Y L O ( E 61)

77

1950 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

16.1

6.4

26

8

Birthe Cornelius­ sen Hundested

S M . - Ff. - E . B .

45.9

OWQM ( J 1331)

135

1947 - B o g e n s e E. Pedersen

17.0

7.4

40

14

Birthe Larsen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

56.9

O X P C ( J 2044)

119

1927 - R u i s c h e r b r u g Bos & Dijkman

19.4

6.8

139

70

Birthe Marie Ommel

SM. - L s t . - Stl. 3 BH. -

98.5

O X F M ( J 913)

80

1950 - H o l b æ k H o l b æ k Skibs- og B a a d e byggeri

15.0

6.9

41

9

OWXH ( J 132)

SM. - L s t . - E .

42.9

Bjarnov København

150

1956 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

16.7

7.7

41

12

OUOC ( J 2151)

S M . - Ff. - E . B .

55.2

Bjergboen Esbjerg

L. Bjerg. Esbjerg.

119

1942 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

16.4

7.6

40

15

OZMZ ( J 1780)

S M . - Ff. - E . F .

55.6

Bjerregaard Frederikshavn

C. J. S. B j e r r e g a a r d . Frederikshavn.

87

1918 - N y b o r g Nørregaard & Petersen

46.9

14.6

6.4

26

9

Bjørn Sæby

S M . - Ff. - E . B . D . - B g s . - Stl. 5 B H . - Olf. -

450

1908 - W e s e r m ü n d e G. S e e b e c k

85.9

26.3

10.1

135

45

D . - B g s . - Stl. 4 BH.

120

59.7

14.7

7.7

42

0

M . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

3000

1910 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1949 - Å l b o r g Aalborg Værft

279.0

41.6

13.9

1586

672

73.8

20.2

7.2

68

52

287.9

42.5

16.2

1481

717

56.1

16.2

7.3

39

14

41.9

14.6

6.6

22

9

52.9

18.1

7.7

46

14

O W H J ( J 1019) O Y A R (G 170)

Bjørn Randers

O Y A T (G 154)

Bjørn København

O U R Y ( D 115)

Bjørn Clausen Haderslev

O X X T ( J 446)

Bjørnen København

SM. - Lst. - E. B.

89

1920 - N y k ø b i n g F. V . Nielsen

O U I H ( D 463)

Blenda Odense

M . - F r y . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

1980

1956- Frederikshavn Frederikshavn Værft & Flydedok

O W D X ( J 1956)

Blue Bell København

SM . - Ff. - E .

119

1945 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

O U J Y ( J 1186)

Blaabjerg Hvide Sande

SM. - Ff. - E . B .

65

1949 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

O Y Q Y ( J 933)

Blåhval København

SM . - L s t

- E.

95

1953 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

O U N A ( J 93)

Blåside København

SM . - L s t . - E .

68

1949 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

O X D J ( J 2272)

Blaavand Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

210

1958 - A g e r s ø Agersø Skibs- og B a a d e byggeri

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 6

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 10-57

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 1 - 5 6

53.6

17.9

7.0

46

27

62.0

17.5

7.5

47

17

N. M. Jensen. Esbjerg. 170

S. K o e f o e d - M e y e r . København. Partrederi. (V. Corneliussen). H u n d e s t e d . Magna B. J. Larsen. Esbjerg.

FPT

18

159

R. S. Kristensen. Ommel. M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

C. J. Rasmussen. Sæby. FPT APT DT

FPT DBT APT

10 13

Randers havnevæsen. Randers. F i r m a A. J e s p e r s e n & Søn. København.

3

24 365 45

2075

125 FPT DBT APT

18 256 60

2000

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. Clausen). K ø b e n h a v n . D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København. P. J. Høj. Hvide Sande. D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. K. R. Kristensen. Esbjerg.

54

B Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U H E ( J 1821)

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

Bob Rødvig

SM. - F f . - - E .

67

1942 - O d e n s e Odense Baade- og Træskibsværft

O X F Y (G 194)

Bodil Nørresundby

D . - B g s . - Stl. i4 B H .

160

O Y R Z ( J 1400)

Bodil Thyborøn

S M . --Ff.- E. F.

OZAR ( J 1600)

Bodil Esbjerg

O W I O ( J 2226)

Bodil Riis Esbjerg

O U T N ( J 48)

Boe (ex G e r d a ) Hasle

OUZN ( J 1939)

Bogani Esbjerg

SM. - F f . -

O U H Y ( D 490)

Bogota København

O U X C ( J 380)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

B

55

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

42.3

14.3

6.3

20

8

1900 - U e b i n g e n Deutsches ElbschiffahrtsGes.

59.9

14.7

7.1

41

0

87

1937 - T h y b o r ø n Petersen & Christensen

50.1

16.0

6.3

29

10

Partrederi. ( T . H . Priess). N y k ø b i n g M .

S M . - Ff. - E . B .

87

1939 - G r e n å J. Vester

54.0

17.0

7.7

37

19

E. Hansen. Esbjerg.

SM. -- F f . - E . B .

172

1957 - E s b j e r g N . P . J e n s e n & Søn

60.1

17.1

8.0

50

20

Partrederi. (E. Riis). Esbjerg.

SM. - L s t . - E .

51

1907 - Assens D.T. Lund

69.6

19.4

6.8

60

34

120

1944 - G r e n å J. Vester

53.2

16.8

7.7

33

10

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

10060

1956 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

473.8

63.6

35.4

8797

5417

Bokul Gudhjem

S M . - Lst. - E. F.

76

1906 - Vejle S. L i n d t n e r

72.9

19.5

6.9

59

32

O U K O ( D 202)

Bolivia København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

3200

1943 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft & Flydedok

354.9

50.6

29.2

4642

3496

FPT DBT APT

81 454 182

6000

i D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

O W U E ( D 556)

Boma København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

11110

1957 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

471.6

63.8

35.2

8744

5123

FPT 86 D B T 1576 DT 1442 A P T 103

10400

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). K ø b e n h a v n .

SM. - L s t . - E .

111

1914 - M a r s t a l L. Johansen

Bur. Veritas L . 1 . 1 . great coast trade. 7-57

84.1

22.3

8.3

98

71

E. B.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 9 - 5 6

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . with freeboard. 7-54 forl. 7 - 5 9

7

14 H . E . Olsen. Rødvig.

FPT APT

1 2

15

101

F i r m a A. J e s p e r s e n & Søn. København.

W. P. Petersen. Hasle. Partrederi. (E. Mikkelsen). Esbjerg.

F P T 135 D B T 1404 A P T 146

10230

100

155

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). K ø b e n h a v n . P. H. Andersen. Rønne.

O. E. Christensen. Marstal.

O U P R ( E 223)

Bonavista Marstal

OZID ( J 1695)

Boothia Thyborøn

SM. - F f . - E .

71

1941 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

48.9

15.7

6.8

28

10

O X Y A ( H 173)

Borderglen Horsens

M . - L s t . -- S t l . 4 BH

104

1915 - N o r t h w i c h W . J . Y a r w o o d & Sons

74.8

18.3

6.7

93

54

O U J X ( J 2202)

Boreas Esbjerg

SM.--Ff.- E. B.

174

1957 - N y b o r g Nyborg Skibsværft

60.7

18.7

7.8

50

18

O W B V ( J 638)

Borneo Rønne

SM. - L s t . - E .

83

1922 - M a r s t a l C.L. Johansen

72.3

17.0

6.5

53

35

101

J. K. Holm. Rønne.

O U R I ( E 247)

Bornholm Svaneke

SM. - L s t . - S t l .

116

1915 - M a r t e n s h o e k L. Mulder

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 7

84.6

20.0

6.7

96

61

155

Partrederi. (N. E. Mogensen). Svaneke.

OYSA ( D 349)

Borreby Århus

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

2500

1953 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 9 - 5 3

285.0

43.8

16.8

1875

945

FPT DBT APT

36 269 78

2850

O Y B A (A 14)

Botnia København

D . - - P a . - Stl. 7 B H . - A w n g . D. Olf.

2300

1912 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. t r a d e . 4-54 forl. 4 - 5 9

270.4

39.3

28.8

1972

1037

FPT DBT APT

27 146 20

829

OWDW ( J 1509)

Bounty Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

76

1931 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.1

16.4

8.6

40

11

G. A. C h r i s t e n s e n . Esbjerg.

OZGB ( J 1655)

Bovbjerg Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1940 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

49.4

15.5

7.0

31

12

T. K. Jensen. Esbjerg.

OUZO ( J 1892)

Bradsted Esbjerg

SM.-- F f . - E . B

150

1944 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

58.5

17.4

8.2

47

18

E. C. Nielsen. Esbjerg.

E. Andersen. Harboøre. 140

S. O. Ballisager. Stensballe. Interessentskabet Clupea. (K. Schrøder). Esbjerg.

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

56

B Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OYCV ( H 39)

Brage København

O Y W O ( D 426)

Brasilien København

OXSQ (C 708)

Brattingsborg København

O Y R P ( D 378)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

57

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

B

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

9

10

11

16.4

7.5

50

0

423.2

58.6

24.4

5431

3018

FPT DBT APT

114 470 212

9000

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

333.4

51.0

18.3

2786

1428

FPT DBT APT

80 652 115

5270

A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

391.0

54.2

21.3

3728

1769

FPT DBT APT

44 612 222

3891

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). K ø b e n h a v n .

54.2

15.8

7.2

34

11

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 9-56

333.4

51.0

18.3

2784

1494

FPT DBT APT

79 140 94

5225

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

1956 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 6

319.8

47.9

19.2

2727

1450

FPT DBT APT

80 616 44

3925

A/S Det Danske Kulkompagni. (A. Møller o g N . W e s t e r g a a r d ) . K ø b e n h a v n .

9170

1954 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-54

536.7

70.9

37.2

11960

7163

FPT DBT APT

163 300 109

19000

S M . - Ff. - E . B .

180

1942 - G r e n å J. Vester

58.9

17.2

7.7

40

15

J. M. Jørgensen. Skagen.

SM. - L s t . - Stl.

90

1913 - H o l l a n d

70.6

18.4

6.2

74

47

N. A. F. Petersen. Rønne.

M . - L s t . - Stl. 2 B H . - S h e l t e r D.

1370

1956 - H a m b u r g Ottensener Eisenwerk

205.2

32.5

8.6

500

232

SM.- Ff.-E.B. F.

86

50.1

16.2

7.0

31

11

Broager Århus

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

2500

285.0

43.8

16.8

1875

945

FPT DBT APT

36 269 78

2800

OYLC (A 198)

Broen Korsør

M. - P a . - F g . - Stl. 6 BH.-

5200

1935 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n 1953 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1952 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft & Flydedok

254.1

43.4

17.1

1582

696

DBT DT

206 184

300

O W Y E ( J 449)

Bruus København

SM. - L s t . - E .

42

1897 - O d e n s e N. F. Hansen

60.1

18.0

6.6

43

32

OZQF ( J 1168)

Brynhild Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

67

1907 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

47.2

14.8

7.0

28

8

O Z R F ( J 1301)

Brødrene Skagen

B.

135

1924 - S k a g e n S. J. Nipper

50.6

15.0

6.7

28

10

O X E B ( D 596)

Buccaneer København

M - L s t . - Stl.

420

1958 - G r o n i n g e n Scheepswerf K e r s t h o l t

171.8

26.4

8.7

429

222

O W C Y ( J 360)

Bukefalos Køge

SM . - Lf. - E .

50

1890 - O d e n s e N. F. Hansen

48.6

16.4

4.4

19

15

OYDZ ( H 41)

Bulbider Århus

M . - B g s . - Stl. 4 BH.

700

1943 - N e w O r l e a n s L . F . A l e x a n d e r Co.

82.7

24.1

9.2

140

0

O X F B ( H 185)

Bunker Esso København

M. - T k . - Stl. 8 BH.

150

1958 - E l m s h o r n D. W. K r e m e r Sohn

89.0

18.8

7.0

87

43

OYMW ( E 478)

Burgundia Rønne

S M . - L s t . - Stl. 4 BH.-

195

1953 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

101.6

21.3

8.8

149

70

6

7

4

5

400

1948 - H e m i x e m Chantiers Navals et Ateliers de W a c h t e r

62.1

M. - L s t . - Stl. 10 B H . - S h e l t e r D.

6000

1954 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

D . - L s t . - Stl. 6 B H - S h e l t e r D.

1800

1947 - Å l b o r g Aalborg Værft

Brazilian Reefer Esbjerg

M . - F r y . - Stl. 9 B H -Shelter D.

8480

1953 - Å l b o r g Aalborg Værft

OUMC ( J 2144)

Bressay Hirshals

S M . - Ff. - E . B . F .

145

1955 - S k a g e n Brdr. Nipper

O X W S ( D 231)

Bretagne København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3100

1947 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

OXWB ( D 479)

Bretland København

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

3050

OYUC ( D 409)

Brigit Mærsk København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

O Z N N ( J 1770)

Brinkboen Skagen

O U W S ( J 707) O Y I L ( D 489)

Bris Hasle

O Y K O ( J 1033)

Britta Esbjerg

O Y S F ( D 350)

3

2

Britannia Svendborg

M.-

B g s . - Stl.

SM. - F f . - E

8

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 8 - 5 4 British Corporation B.S. with freeboard. 6-56 Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 3

Bur. Veritas L . 1. 1. Iee 3-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58 Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 6

Bur. Veritas L . 1 . 1 . 3-58

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

14 D e t forenede B u g s e r s e l s k a b A / S . (K. Bærentzen). København.

F. Andersen. Hirshals.

FPT DBT APT

63 183 14

886

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

Rederiaktieselskabet Britannia. (Firma A. E. Sørensen). Svendborg. P. C. Burkarl. Esbjerg. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . Danske Statsbaner. København. E. K. Hald. København. V. Jensen. Esbjerg. Partrederi. (R. K. Rasmussen). Skagen. B. C. K. Hansen. København. N. W. Hansen. Vedbæk.

FPT APT

DT APT

12 8

20 6

70

Århus havn. Århus.

135

Dansk Esso A/S. ( E . N . Nielsen m . f l . ) . K ø b e n h a v n .

245

Partrederi. (L. J. Hansen). Rønne.

A/S.

59

58

B—C Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Busuanga OWGG København ( D 500)

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

M . - L s t l . - Stl. 8 B H . - A w n g . D.

11110

1957 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2500

1950 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 9-55

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

90

SM - F f . - E .

136

Art, materiale m. m. Material etc.

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

8

9

471.6

63.8

285.0

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Tanks 12

11

35.2

8687

5204

43.8

16.8

1797

902

FPT DBT APT

72.1

17.1

8.5

79

31

APT

1906 - F å b o r g R . Møller

55.8

16.9

7.0

34

9

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast

10

7

B—C Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

10300

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). K ø b e n h a v n .

36 269 78

2900

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

9

125

FPT 86 D B T 1576 DT 1442 A P T 103

O X I L ( D 114)

Bygholm Ålborg

OWMR ( J 94)

Bølgen Hadsund

O W R B ( J 1009)

Børge Henriksen (ex I n g e r l i l i a n ) Hirshals

OWCC ( J 2204)

C. A. L u n d Esbjerg

SM. -- F f . - E . B .

123

1957 - B o g e n s e Bogense Skibs- og Baadebyggeri

57.4

16.9

7.4

45

16

Partrederi. (C. M. L u n d ) . E s b j e r g .

O W S Z ( J 1225)

C. A. Rønn Lemvig

SM. -- F f .

85

1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

56.6

16.4

7.0

36

10

T. C. R ø n n . Thyborøn.

O Z I W ( H 100)

C. E. K r a r u p Korsør

265

1941 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

102.0

24.7

10.7

252

95

O W H C ( J 1954)

SM. - Ff. - E . B . F . C. F. Jensen (ex J u s t A n d e r s e n ) Skagen

134

1945 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.1

15.1

6.8

28

10

O Z E D (A 119)

C.F.Tietgen Århus

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

4350

1928 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

308.9

41.1

21.6

2785

1652

OZSF ( J 1442)

C. F. Tietgen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1929 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

52.5

16.0

7.1

34

13

OWBK ( D 581)

C. Herup Marstal

M . - • L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

233

1957 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

122.2

24.7

6.6

187

80

OWQN ( J 1982)

C. Hjørnet Strandby

SM. - F f . - E .

149

1945 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

49.0

15.0

6.8

29

11

Partrederi. (N. C. J. Hjørnet). Strandby.

O W F Y ( J 2215)

Caledonia Thyborøn

114

1957 - L e m v i g Lemvig Skibsværft

52.7

16.6

7.3

39

14

N . L . Møller. Thyborøn.

OYCB ( D 28)

California København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2600

1913 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

405.4

54.2

31.6

4616

2702

O W D A ( J 339)

Camilla Neksø

SM. - L s t . - E .

45

1891 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

55.0

16.4

6.6

37

26

OYSD ( H 157)

Capduen København

M. - T k . -Stl. 6 BH

80

1953 - Toft S k i b s v æ r f t Toft

56.2

16.1

6.7

48

21

O W A Y ( J 1938)

Capri Hundested

SM. - F f . - E . B .

77

1944 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

46.5

16.5

6.7

29

10

Partrederi. (J. C. Hansen). Hundested.

O Y J Y ( E 491)

Capricho Vedbæk

SM. - L f .

43

1919 - L e m w e r d e r Abeking & Rasmussen

Lloyd's Reg. Klasse A. 4-57

53.0

13.5

8.4

27

11

S. I l l u m . Vedbæk.

O W J Q ( D 562)

Captain T. Basse København

M. - T k . - S t l . 11 B H . -

9140

1957 - U d d e v a l l a Uddevallavarvet

Lloyds Reg. 100 A 1 . 5 - 5 7

539.2

69.9

39.8

12446

7111

O U Q N ( J 968)

Caramba (ex S v a n e n ) København

SM - L f . - E .

19

1884 - O d e n s e N. F. Hansen

53.5

16.7

5.5

25

7

O U P U ( D 55)

Carl Nakskov

M. - L s t . - S t l . 5 BH. -

490

1924 - R ø d b y H a v n R ø d b y H a v n Dok og Skibsværft

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 4-58

131.0

24.6

10.0

333

156

FPT DBT APT

22 82 23

423

A/S De danske Sukkerfabrikker. (N. A. Jensen). K ø b e n h a v n .

O Y B G ( D 223)

Carl Clausen Kolding

M . - L s t . - Stl. 3 B H - S h e l t e r D.

400

1907 - L ü b e c k H. Koch

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 3-55

150.6

24.1

9.0

338

138

FPT DBT APT

14 88 16

440

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. Clausen). K ø b e n h a v n

- E. B.

M.-Kabelskib-Stl. 5 BH.-

S M . -Ff.

- E. B.

-Stl.

Bur. Veritas P . 1. 1 . P R . 1 2 - 5 4 forl. 6 - 5 9

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 7-57

Bur. Veritas L. 1 . 1 . P R . 12-55

H. C. Rasmussen. Mårup. W. R. Henriksen. Hjørring.

FPT APT

8 3

100

Post- og telegrafvæsenet. København. A. R. Jensen. Skagen.

FPT DBT APT

30 338 47

935

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . C. Sørensen. Esbjerg.

DBT DT APT

61 25 7

FPT 117 D B T 1008 A P T 192

295

8090

A. Herup. Marstal.

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . R. Eriksen. Virum.

FPT APT

FPT DBT APT

6 7

146 435 119

85

19020

D e t forenede B u g s e r s e l s k a b A / S . (K. Bærentzen). København.

J o i n t Owners I/S. København. E. Skyum-Sørensen. København.

60

C Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U K X ( J 1226)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc. 3

2 Carl F. Christen­ sen Esbjerg

SM. - F f .

- E. F.

SM . - F f . - E .

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

4

5

123

1949 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.2

141

1957 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

500

1942 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7.7

45

19

S. E n e v o l d s e n . Esbjerg.

54.0

17.1

7.8

45

12

P. P. Istrup. Esbjerg.

169.3

33.6

13.2

639

243

10

P. R. Kristensen. Thyborøn.

130

Partrederi. (T. Thomsen). Esbjerg. F. M. O. Hansen. Nakskov.

230

H. Christensen. Esbjerg. Partrederi. (A. H . P e t e r s e n ) . K a l v ø , G e n n e r .

OYVO ( J 1582)

Carl Ruby Thyborøn

SM. - F f . - E . F .

75

1938 - T h y b o r ø n H. Petersen

50.5

16.3

6.1

29

O Y F Q ( J 1031) O X E P ( J 930)

Carl Aage Esbjerg

SM. - F f .

154

1948 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.5

17.0

8.1

45

18

Carmenita Nakskov

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

119

1920 - L y t h a m The L y t h a m Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

100.2

16.4

6.5

95

44

O W Y R ( J 1496) O Y A X ( E 471)

Carol-Ann Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

76

1931 - N o r d b y F. J . Christoffersen

53.0

16.4

8.5

37

15

195

101.6

21.3

8.8

150

71

O X X F ( J 2081)

Caroline Røn (ex J ø r g e n D a h l ) Esbjerg

1951 - M a r s t a l H. C. C h r i s t e n s e n s S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949 1947 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

O W G B ( J 1953)

Casanova Esbjerg

O W L E ( J 1281)

Cassiopeia Hundested

O Y Q X ( J 1313)

Castor Esbjerg

O Z J D ( J 1694)

SM. - L s t ..- Stl. 4 BH. SM. - F f .

- E. F.

111

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 10-55

Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

17.0

Carl Nielsen København

Caroline Vejle

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast

11

OZKQ (C 666)

- E. F.

Rederi Owners

10

8

Carl Istrup Esbjerg

Bur. Veritas P . 1. 1 9 - 5 4 forl. 9 - 5 9

Tons D W

9

7

OWOC ( J 2246)

D . - - S d p . -- S t l . 4 BH. -Olf.

C

61

i

FPT DBT

APT

FPT APT

36 78

900

10

20 6

14

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s og S i n g e l s f o r r e t n i n g . ( K . Nielsen, J . K . Nielsen o g G . C . H . N i e l s e n ) . København.

56.3

16.4

7.1

36

14

Partrederi. (S. A . R ø n ) . E s b j e r g .

87

1945 - N o r d b y F. J . Christoffersen

60.9

16.7

7.5

39

14

F. Vesterbæk. Esbjerg.

74

1949 - H u n d e s t e d Hundested Baadebyggeri

46.5

16.5

7.8

30

12

Partrederi. (P. G. Ebsen). Hundested.

SM. - Ff. - E . B . F .

111

1937 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.0

16.7

8.4

40

14

P . R . Nielsen. Esbjerg.

Catania Hundested

SM . - F f . - E .

77

1941 - H u n d e s t e d Vejmand & Svendsen

49.2

16.7

6.7

33

12

A. B. Andersen. Hundested.

O W D G ( J 600)

Cathrine Svaneke

SM. - L s t . - E .

65

1889 - R u d k ø b i n g J. Boas

57.7

16.3

7.6

46

32

Partrederi. (H. J. I. Poulsen). Rønne.

OUQA ( J 499)

Cecilie Frederikshavn

SM. - L s t . - S t l .

89

1921 - K i e l Germaniawerft

78.8

18.4

6.8

78

51

FPT APT

4 1

110

E. W. E. Petersen. Ravnshøj.

O X Z N ( D 34)

Ceresio Marstal

M. - L s t . - S t l . 4 BH.-

198

1915 - B e v e r l e y Cook, W e l t o n & G e m m e l l

140.3

25.1

13.0

358

188

FPT APT

2 5

460

I/S B o t h e & H e r m a n s e n . (H. Hermansen) Marstal.

OZBI ( J 1626)

Ceylon Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1939 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

48.7

15.7

6.9

29

10

Partrederi (G. H . Olesen). T h y b o r ø n .

O Y K M ( H 4)

Chang Kragenæs

Lgt. - S d p . - F .

74

1935 - F a k s e L a d e p l a d s B o e b e r g & Olsen

61.8

18.5

3.4

39

20

H. J. E. Hansen. Kragenæs.

O X T F ( J 1151)

Charis Esbjerg

SM . - F f . - E .

77

1896 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

60.1

16.1

7.3

37

9

O U Q B ( J 495)

Charlotte Ålborg

SM. - L s t . -- E . F

111

1909 - Vejle S. Lindtner

76.6

21.1

8.0

83

53

OXOS ( D 105)

Charlotte M æ r s k Fredericia

M. - T k . 12 B H . -

.- Stl.

5750

1950 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

455.1

66.1

32.3

8867

5253

O Y Q F ( D 389)

Chastine M æ r s k København

O X T Z ( J 1686)

Cherie Esbjerg

OXSS ( B 176)

Chimera Gudhjem

SM. - Ff. - E . B . F . SM. - F f .

- E. B.

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. SM.

Ff. -

E.

SM. - P a . - E . Pitchp. -

11400

89 108

1953 - O d e n s e Odense Staalskibsværft 1951 - O d e n s e J. Nielsen 1912 - S a n d h a v e n J. & G. F o r b e s

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-56

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1-56 Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h f r e e b o a r d . 1-58

447.3

62.8

28.2

6472

3662

Partrederi. (T L. Jensen). Esbjerg. 135 FPT DBT APT

95 170 83

FPT 131 D B T 1459 APT 69

Partrederi. (Anna Pedersen). Fur.

13700 Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. 9400

55.2

16.7

7.7

41

14

O. T. Jacobsen. Esbjerg.

86.6

19.3

7.3

87

44

J . M . Kjøller. Gudhjem. 140

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Chr. Bach O Y R A Hundested ( E 482)

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

c

63

62

C

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

82.9

23.0

7.1

100

56

1944 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

52.8

16.5

7.3

35

11

111

1958 - F å b o r g F a a b o r g Skibs- og Baadebyggeri

47.4

14.8

6.4

28

8

3

4

5

6

SM. - L s t . - E .

119

1953 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast trade. 5-53

SM. - Ff. - E .

154

SM. - Ff. - E . B .

11

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

135

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 J. C. C. B a c h . Lynæs. K. M. M. K r i s t e n s e n . Thyborøn.

O U L J ( J 1949)

Chr. Degn Thyborøn

O X E Q ( J 2230)

Chr. Engbjerg Hirshals

O Z W F ( J 1412)

Chr. Fjord Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

67

1928 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

50.2

15.8

7.8

30

11

O W G F ( J 1206)

Chr. Kynde Lemvig

S M . - Ff. - E . B .

87

1949 - L e m v i g P. Poulsen

51.8

16.1

6.7

31

11

OXMC ( J 2078)

C h r . Muff Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

154

1947 - S k æ l s k ø r M. Møller

61.8

17.2

8.9

47

21

OWOW ( J 1489) O U Q E ( J 2172)

Chr. Munk Skagen

SM.-

Ff. - E . B .

120

1930 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

48.8

16.1

6.8

29

10

N. C. Nielsen Skagen.

Chr. Roust Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

149

1957 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

58.7

17.3

7.6

44

11

Partrederi. (A. H . E b s e n ) . E s b j e r g .

O Z H U ( J 1669)

Chr. R u m p Skagen

S M . - Ff. - E . B .

113

1941 - G r e n å J. Vester

48.1

16.0

7.4

30

13

Partrederi. (E. Jørgensen). Skagen.

O Z A E ( D 92)

Chr. Sass København

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

3100

1930 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

365.5

53.6

23.3

3991

2203

O W J T ( H 180)

Chr. Smed Skagen

M. - Ff. - Stl. 4 BH.-

233

1957 - A m s t e r d a m Holland Launch

70.9

18.5

8.2

75

28

J. P. E. Smed. Skagen.

OUZL ( J 1036)

Chr. Tudborg Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

74

1949 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

49.7

16.1

7.2

35

13

Partrederi. (T. T. Eriksen). H a r b o ø r e .

O W Q G ( J 2203)

Chrestence Skagen

SM. - Ff. - E .

232

1957 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

61.2

17.5

8.2

51

22

H. Christensen. Skagen.

O U R U ( J 504) O W I G ( J 1368)

Christa Kolding

SM. - L s t . - Stl.

90

1921 - K i e l Germaniawerft

78.8

18.4

6.8

79

41

Christa Clem­ mensen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

90

1925 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

54.3

16.1

7.3

34

15

O X B P ( D 569)

Christel Heering København

M . - L s t . - Stl. 3 B H . - A w n g . D.

1570

1958 - Å r h u s Aarhus Flydedok og Maskinkompagni

240.9

37.8

20.3

1599

739

OYCP ( J 2074)

Christen Bank Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

111

1948 - A s s e n s K. Pedersen

56.1

16.5

7.7

40

13

Partrederi. (M. K r i s t e n s e n ) . E s b j e r g .

O X E U ( J 1521)

Christen Harbo Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

174

1950 - F å b o r g C. A n d e r s e n

59.0

17.5

8.0

50

19

Partrederi. (I. J. Harbo). Esbjerg.

O U Q H ( J 242)

Christian Ålborg

SM. - L s t . - E .

100

1910 - N y s t e d R. L R a s m u s s e n

78.5

21.1

8.2

80

48

O Y J W ( J 885)

Christian Egernsund

SM. - L s t . - Stl.

74

1902 - H o l l a n d

82.4

16.6

7.2

91

44

OXCS (A 183)

Christian Korsør

D . - Pa. - Fg. Stl . - 7 B H .

1978

1908 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 2-58

290.0

48.6

17.2

1651

651

O Y D I ( D 267)

Christiansborg København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

8250

1951 - G ö t e b o r g Lindholmens Varv

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 5

523.0

64.3

36.5

10652

6036

O Y N Y ( J 169)

Christine Egernsund

S M . - L s t . - Stl. 4 BH.

119

83.7

21.7

7.0

100

70

OUTQ ( J 2191)

Cilota Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

89

53.7

16.5

7.2

37

11

IX

1957 - O d e n s e Odense Baade- og Træ­ skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-56

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 3 - 5 8

F. C. E n g b j e r g . Hirshals. K. Torbensen. Esbjerg. Partrederi. (M. N . K y n d e ) . V r i s t . Partrederi. (M. I v e r s e n ) . E s b j e r g .

FPT 98 D B T 1002 A P T 118 VingeT100

FPT APT

4 1

7170

110

Rederi-Aktieselskabet Myren. (Holm & Wonsild). København.

N . B . Nielsen. Strandhuse. Gerda Mikkelsen. Esbjerg.

FPT DBT APT

145 98 32

2348

130

P. F. S. Heering. København.

J. V. Christensen. Nørresundby. P. H. Johannsen. Egernsund.

2 D T 104

FPT APT

137 137

560

16150 158

Danske Statsbaner. København. A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København. J . H . H . Falkenberg. Egernsund. Partrederi. (O. E . H a n s e n ) . E s b j e r g .

64

C Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Art, materiale m. m. Material etc. 3

65

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4

5

6

1500

1921 - S u n d e r l a n d O s b o u r n e , G r a h a m & Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6-57

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

299.6

46.0

18.1

2764

1292

56.3

17.1

7.0

38

14

91.8

23.5

9.4

136

97

57.9

17.9

6.4

37

25

215.7

29.8

11.6

746

341

C

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

O Y L W (C 83)

Cimbria København

D . - L s t . - Stl. 5 BH

O U P V ( J 1858)

Ciska Frederikshavn

S M . - Ff. - E . B .

119

1943 - N y b o r g N y b o r g Skibs- & Baadebyggeri

O Z I X ( E 401)

Cito Marstal

S M . - Lst. - E. B.

113

1919 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O W D P ( J 114)

Clara Juelsminde

S M . - Lst. - E. F.

42

1889 - K ø g e J. W. L. Flindt

O Y R G ( D 221)

Clara Clausen Kolding

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

1000

1907 - Capelle a. d. Ijssel A. V u i j k & Z o n e n

OULM ( J 2297)

Clara Konge Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

120

1958 - T h i s t e d Krogh & Christensen

55.8

17.1

6.9

40

11

A. J. Konge. Klitmøller.

O Z I J ( J 1689)

Clauda Esbjerg

SM.- Ff.-E.B.F.

88

1941 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

58.9

17.0

7.4

39

13

Partrederi. (C. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

O U K D ( J 1805)

Claus Esbjerg

S M . -Ff. - E . B .

86

1943 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

59.8

16.3

7.5

37

15

Partrederi. (C. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

O W D R ( J 1399)

Clausens Minde Frederikshavn

S M . - Lst. - E. B.

120

1903 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

59.1

16.5

5.8

34

12

J. A. Larsen. Frederikshavn.

O W U Y ( J 1501)

Clee (ex J ø r g e n Schmidt) Esbjerg

71

1931 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

50.9

15.8

6.7

30

10

H. Eriksen. Esbjerg.

O W O I ( J 1537)

Clee-Nees (ex K a i Thode Schou) Frederikshavn

SM. - F f . - E .

63

1932 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

46.0

14.4

6.3

23

11

S. T. N. Nielsen. Frederikshavn.

O Y F P ( E 334)

Clemens Århus

SM. - Lst. - S t l . 3 BH

113

1898 - M a r t e n s h o e k Gebr. Verstockt

97.3

21.1

8.6

173

113

O W K U ( D 673)

Clipperen Skovshoved

280

1958 - S ø n d e r b o r g Aissund Skibsværft

112.0

24.6

13.6

298

173

O X D P ( E 14)

Clytla Holbæk

SM. - L s t . - E .

113

1896 - T h u r ø N. P. Petersen

103.5

24.0

10.7

167

126

O Y V W ( J 317)

Codan Årøsund

SM. - L s t . - S t l .

180

1896 - V l a a r d i n g e n

76.4

19.0

9.5

96

53

O Y A W ( D 240)

Colombia København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

4740

1947 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

415.9

57.0

24.4

5146

2978

FPT DBT

O Y U F ( D 586)

Colorado København

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

6400

1958 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

429.4

58.6

24.7

5510

2981

F P T 116 D B T 470 Vinget.230 A P T 212

OZMU (C 674)

Concordia København

D. - Lst. -Stl. Olf. 6 BH.

1700

1942 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

297.6

45.9

18.5

2859

1563

FPT DBT APT

OZEZ ( J 1652) OYWE ( D 405)

Confidence Esbjerg

95

1939 - B r ø n s o d d e A. Ustrup

55.7

16.7

7.4

37

14

M. - L s t . - Stl. 7 B H - S h e l t e r D.

5400

1954 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

376.5

53.5

20.6

3654

1837

O U X M ( J 1883)

Conni Engholm Esbjerg

SM . - F f . - E .

105

1944 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

51.9

16.0

7.3

34

9

Congo København

SM. -Ff.

- E. F.

M . - L s t . - Stl. 3 B H . - A w n g . D.

SM. -Ff.

- E. B.

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 9-56 Bur. Veritas L. 1. 1. 8-57

Bur. Veritas P. 1. 1. 8-55 Bur. Veritas L. 1. 1. 11-58 Bur. Veritas L. 2. 1. great coast. trade. 5-56 Lloyd's Reg. 100 A 1 with freeboard. 8-57 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 9-58 British Corporation B S. 3-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3-54

FPT 80 D B T 1265 APT 75

3520

Nordjyllands Kul-Kompagni A/S. (O. Baastrup). Nørresundby. C. N. O. Winther. Frederikshavn.

240

A. F. Grube. Marstal. A. E. Andersen. Glattrup Skov.

DBT

DBT DT APT

206

54 23 9

975

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. C l a u s e n ) . K ø b e n h a v n .

180

Rederiet Clemens I/S. Århus.

500

K. E.T. H. Hansen. Skodsborg. E. A. Hyrup. København.

150 98 540

45 530 140

C. A. P e t e r s e n . Årøsund.

9300

9120

4050

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

A/S Dampskibsselskabet D. F. K. (V. S t e e n - C h r i s t e n s e n ) . K ø b e n h a v n . K. A. M. Lasborg. Esbjerg.

FPT DBT APT

112 881 97

6200

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København. Partrederi. (A. F . J e n s e n ) . E s b j e r g .

5

66

C—D Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Cornelius M æ r s k O X G I Kalundborg ( D 278)

67 Kendingsmål i feet

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4

6 A m e r i c a n B u r . of S h i p . 7-57

3 M. - L s t . - Stl. 8 B H - S h e l t e r D.

5400

5 1943 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

SM. - Ff. - E . B .

85

SM. - Ff. - E . B . F .

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

10

11

C—D

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

397.3

60.1

24.9

5267

2923

1955 - Agersø Brdr. Rasmussen

52.0

15.7

7.3

32

11

Partrederi. (V. Corneliussen). H u n d e s t e d .

123

1918 - E s b j e r g N. Raun-Byberg

51.4

14.7

7.1

34

11

Partrederi. (V. G. C h r i s t e n s e n ) . H i r s h a l s .

124.3

22.7

7.0

199

FPT 59 D B T 1058 DT 449 A P T 151

8170

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

OUMY ( J 2155)

Corneliussen Hundested

O W D U ( J 1174)

Corona Hirshals

OXCC ( E 506)

Cremona (ex Patricia, ex Cremona) Sønderborg

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

233

1939 - M i n d e n Büsching & Rosemeyer

O W L Y ( J 1513)

Cumberland Skagen

SM. - Ff. - E . B .

116

1931 - S k a g e n Brdr. Nipper

51.9

16.1

6.8

31

9

O W N S ( J 2225)

Cyrano Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

242

1957 - M i d d e l f a r t M i d d e l f a r t S k i b s - og Baadebyggeri

57.5

17.2

8.2

46

16

O X G Y (M 49)

D . F . D . S. 7 Kolding

Lgt.

Stl.

1898 - R ø n n e Bornholms Maskinfabrik

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 1 - 4 9

106.9

25.9

8.4

200

179

300

O X G Z (M 45)

D. F . D. S. 8 København

L g t . - Stl.

1898 - R ø n n e Bornholms Maskinfabrik

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 2 - 5 8

106.9

25.9

8.3

199

178

300

O X H I (M 50)

D . F . D . S . 12 København

L g t . - Stl.

1899 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas P . 1. 1. 9 - 5 5

144.5

32.0

11.7

459

419

800

O Y N D ( D 384)

Dacia (ex K e t t y D a ­ nielsen) København

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

348

1952 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. 9—57

131.3

24.7

9.1

299

130

O W E A ( J 441)

Dagmar Gilleleje

SM . - L s t . - E .

49

1900 - F a k s e L a d e p l a d s I. K o e f o e d

52.1

17.2

5.6

27

14

Harriet S. E. Hansen. Kastrup.

O W F E ( J 1070)

Dagmar Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

134

1902 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

57.8

16.2

6.4

31

10

V. C. A. O t t o s e n . Frederikshavn.

O Y K I ( J 1564)

Dagmar Esbjerg

S M . - - Ff. - E . B . F .

87

1935 - E s b j e r g N. P. Jensen

53.1

16.3

7.1

38

14

Partrederi. (J. H. Torbensen). Esbjerg.

O W E B ( J 1516)

D a g m a r Aaen Esbjerg

S M . - - Ff. - E . B . F

74

1931 - E s b j e r g N. P. Jensen

49.2

15.9

6.8

31

11

C. M. J. A a e n . Esbjerg.

O W E E ( J 186)

Dagny Kalundborg

SM. - L s t . - E .

44

1897 - N y k ø b i n g F. R. Petersen

48.0

15.7

5.4

25

7

O Y T Y ( E 12)

Dagny Ålborg

SM. - L s t . - E . B .

116

1937 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

79.0

21.1

7.3

80

52

OYNW ( J 1229)

D a g n y Viola Lemvig

SM. - Ff. - E .

66

1936 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

48.4

15.7

6.8

27

9

O W D Z ( J 1942)

Dakota Hundested

SM . - Ff. - E . B .

88

1945 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

52.4

15.9

7.2

32

11

O X R S (A 64)

Dan Helsingør

M . - P a . - F g . - Stl 5 BH.-

1860

1921 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

222.9

34.5

14.1

777

255

OUQO ( J 448)

Dana Rønne

SM. - L s t . - E . B .

90

1908 - O d e n s e J . Nielsen

71.3

20.6

6.5

60

O Y O J ( J 970)

Dana Svendborg

SM. - L s t . - E . B

83

1936 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

74.7

21.5

7.5

O Y T J ( H 55)

Dana København

M. - H a v u n d e r søgelsesskib - Stl. 6 BH.-

700

1937 - F r e d e r i k s h a v n F r e d e r i k s h a v n Værft o g Flydedok

165.0

28.0

13.5

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-56

Bur. Veritas L . 1 . 1. great coast. trade. 11-53

Bur. Veritas P . 1 . 1 . P R . 2-56

119

FPT APT

25 6

Sønderborg Rederiaktieselskab. (L. H. Andersen). Sønderborg.

H . A . Olsen. Skagen. Partrederi. (H. V. Eriksen). Esbjerg.

FPT DBT APT

34 69 19

420

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

R e d e r i I/S D a c i a . (A. C. Ørssleff). K ø b e n h a v n .

H. P. Breed. København. 140

Partrederi. (N. C. G o d i k s e n ) . Å l b o r g . N . Lilleøre. Lemvig. H. L. C. Hansen. Hundested.

320

Danske Statsbaner. København.

35

100

74

47

128

490

122

A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik. (P. D. Hermann). København. Partrederi. (H. Rasmussen). Egense. Fiskeriministeriet. København.

FPT DT APT

FPT DT DBT APT

7 144 7

17 38

170

4

5*

68

D Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Danebrog O U Q P Ålborg ( J 608) Danfjord OYDC (D 355) København

69 Kendingsmål i feet

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

3 S M . - Lst. - E. B.

4 119

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D. Olf. -

5800

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

1938 - F l e n s b u r g F l e n s b u r g e r Schiffsbau Gesellschaft

O X L R (M 163)

Dangulf Crown København

O U S P ( H 38)

Dangulf Lube København

M. - L s t - J . Stl. 3 BH.-

150

1912 - K i r k i n t i l l o c h P. M c G r e g o r & S o n s

O Y B M ( D 10)

Dangulf Oil København

M. - T k . - Stl. 9 BH. -

608

1947 - A r e n d a l P u s n e s Mek. V e r k s t e d

O W F V ( J 1380) O W B E ( D 619)

Dan-Harding Vesterø, Læsø

SM. - Ff. E .

116

1926 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

5870

1958 - H a m b u r g Ottensener Eisenwerk

SM. - L s t . - E .

64

1903 - S v e n d b o r g A. Jensen 1924 - M i d d l e s b r o u g h S m i t h ' s D o c k Co.

O U (J O Y (C

Q Q 723) V H 311)

Danholm København Dania Grenå

6

1921 - R a n d e r s R a n d e r s Skibsværft

1932 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

L g t . - T k . - Stl. 7 BH.

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Norsk Veritas 1 A 1. 1 0 - 5 6 Bur. Veritas P. 1.1.7-56

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 5

Norske Veritas 1 A 1. 1 0 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 6

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

D

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

84.7

22.8

8.2

100

65

414.4

60.2

23.1

5825

2839

114.8

24.1

12.4

334

296

84.6

18.3

8.6

129

67

FPT

3

163

155.8

25.6

10.8

478

238

FPT

9

600

53.4

15.7

7.4

34

13

401.2

56.2

20.4

3760

1882

74.1

20.2

7.1

70

48

290.0

43.2

20.3

2437

1408

FPT DBT APT

Rederi Owners

322 940 275

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

160

Partrederi. ( H . V. Grønhøj). N ø r r e s u n d b y .

7850

Rederiet Dania A/S. (A. R . A n d r e s e n ) . K ø b e n h a v n .

525 D a n i s h A m e r i c a n Gulf Oil T r a n s p o r t C o m p a n y A / S . (H. Landt). København.

Partrederi. (N. P. E. Pedersen). Vesterø, Læsø. FPT DBT APT

128 556 326

6692

110

Rederiet Dania A/S. (A. R . A n d r e s e n ) . K ø b e n h a v n . A. Jensen. Grenå.

Dania København

D . - L s t . - Stl. 5 BH. -

1300

O W E J ( J 1374) O X D K ( J 900)

Danmark Skagen

SM - Ff. - E . B .

123

1926 - S k a g e n Brdr. Nipper

49.9

15.8

6.8

30

11

Danmark København

SM. - S k o l e s k i b Stl.- 6 B H . -

250

1933 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

188.6

33.0

17.0

784

547

FPT DBT APT

33 172 11

150

Handelsministeriet. København.

O X D S ( A 85)

Danmark Gedser

D . - P a . - F g . - Stl. 10 B H . -

2760

1922 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

333.2

51.5

21.4

2915

1264

FPT DT APT

63 480 71

650

Danske Statsbaner. København.

O Y U L ( J 1424)

Danmark Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

116

1937 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.4

17.0

6.9

35

14

O W E L ( J 1307)

Dannebrog Frederikshavn

SM. - Ff. - E . B .

90

1922 - S k a g e n S. J. Nipper

48.4

15.0

6.6

28

8

OWEM ( J 138)

Danneskjold Rudkøbing

SM. - L s t . - E .

52

1899 - H o r s e n s R. Schrøder

59.2

16.3

6.4

39

27

Partrederi. ( N . K . J . Pil). R u d k ø b i n g .

O W C Z ( J 308)

Dannevirke Hasle

SM. - L s t . - E .

65

1909 - F å b o r g R . Møller

63.5

17.9

5.9

44

28

E. H. Holm. Hasle.

O Y V Y ( D 435)

Dansborg København

M. - T k . - Stl. 19 B H . -

9900

1955 - H o b o k e n J o h n Cockerill

560.3

70.2

40.0

12500

7509

O Y P C (M 84)

D a n s k Soja I København

L g t . - T k . - Stl.

1936 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

110.1

28.1

9.1

204

197

O X D R ( J 161)

De to Søstre Fredericia

SM. - L s t . - E .

28

1879 - K a r r e b æ k s m i n d e H. Jacobsen

50.7

14.0

4.5

20

10

H. J. Dylmer. Fredericia.

O X P A ( J 2054)

Debora Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1947 - M a r s t a l E. Eriksen

58.2

17.6

7.9

46

17

Partrederi. (B. Pedersen). Esbjerg.

OULC ( J 1834)

Degi Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

141

1943 - E s b j e r g W. Raun-Byberg

59.3

17.1

7.6

40

12

I. C. A a e . Esbjerg.

O X L C ( E 179)

Delfia Marstal

SM. - L s t . - Stl. 3 ]B H . -

84

1939 - V i e r v e r l a t e n Gebr. Barlmeijer

112.2

17.8

7.3

150

100

O U Q T ( J 444)

Delfin Mariager

SM. - L s t . E. B. F.

89

1924 - H a d s u n d A. F. & J. V. Rysz

68.2

21.0

6.8

59

41

O W E N ( J 1177)

Delfinen Søby

SM . - Ff. - E .

104

1906 - F r e d e r i k s h a v n C. N i e l s e n

55.1

16.8

6.9

34

7

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 3-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 5

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 6

FPT DBT APT

86 585 83

3880

Nordjyllands Kul-Kompagni A/S. (O. B a a s t r u p ) . N ø r r e s u n d b y . Partrederi. ( P . C. B e r t e l s e n ) . S k a g e n .

K. K. J. Jørgensen Esbjerg. Partrederi. (K. C. F. Conradsen). St. Stendet.

FPT DBT DT APT

133 295 423 132

19000

A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). K ø b e n h a v n .

A/S Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni. (A/S D e t Ø s t a s i a t i s k e K o m p a g n i ) . København.

FPT

12

230

K. Albertsen. Marstal.

102

Partrederi. (W. K. Rysz). Fladbjerg. R. Andersen. Søby.

70

D Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Denich O W T N ( J 2025) Hvide Sande

Art, materiale m. m. Material etc.

D

71

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

S M . - Ff. - E . B . F .

61

1945 - E s b j e r g N. P. Jensen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

46.1

15.2

6.4

25

9

244.7

36.1

13.5

1082

536

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 J. E. Kristensen. Hvide Sande.

FPT DBT APT

38 278 38

1500

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

OWDM (C 705)

Diana Odense

D . - F r y . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D. Olf.-

1080

1945 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O Y W D ( J 1581)

Diana Lemvig

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1938 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

50.7

16.6

6.9

29

10

O U W B ( J 898)

Dick Svendborg

113

1904 - H o l l a n d

87.4

18.7

5.9

98

48

O Y M L ( J 1108)

Diesel Esbjerg

S M . - - Ff. - E . B .

61

1935 - B o g e n s e E. Pedersen

45.3

15.0

5.8

20

7

O W E P ( H 51)

Diesella Fur

M. - T k . - E .

74

1906 - A s s e n s J . Christoffersen

56.9

16.8

6.5

43

23

O X L A (A 111)

Disko København

M. - P a . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

990

1927 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

221.9

36.2

21.5

1496

879

O Y U Y ( J 1580)

Disko Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

119

1938 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

52.9

16.3

7.4

37

12

A. Larsen. Esbjerg.

O W Z A ( J 1607)

Ditte Hjerting

SM. - Ff. - E . F .

105

1950 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.3

16.7

7.8

40

14

Partrederi. ( N . C. Nielsen). H j e r t i n g .

OUNC ( J 1831)

Dixi Esbjerg

SM . - Ff. - E .

148

1943 - N y b o r g N y b o r g Skibs- & Baadebyggeri

58.9

17.2

7.7

46

16

R. R u d . Esbjerg.

OWNA (A 212)

Djursland Grenå

M. - P a . - F g . - Stl. 7 BH. -

4380

1958 - Å l b o r g Aalborg Værft

249.5

46.0

14.5

1619

620

FPT DBT DT APT

111 35 98 44

550

A/S Grenaa-Hundested Færgefart. (H. Arup). Grenå.

OYWY ( E 496)

Dora Vejle

SM. - L s t . - Stl. 4 ]B H . -

233

1954 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

101.6

21.3

8.5

150

71

FPT APT

20 6

235

A. H. Petersen. Kalvø, Genner.

O U Z E ( J 1903)

Dora Rønn Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

104

1944 - M a r s t a l E. Eriksen

52.1

16.8

7.5

33

12

OYQL ( J 1310)

Dorethe Strandby

SM . - Ff. - E .

74

1936 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

45.5

14.3

6.6

23

6

OZIL ( E 397)

Doriana Fakse

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

119

1930 - H o o g e z a n d N. V. E. J. Smit & Zoon

97.1

18.4

6.9

128

83

Ladepl.

SM.

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . 5-58

P. L. Trillingsgaard. Lemvig. 140

2 BH.

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . 2-56

Bur. Veritas P . 1 . 1 . Ice. 1-58 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 10-58

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 8

J. Petersen. Svendborg. J . V . Steffensen. Esbjerg. H. Wadskjær. Fur.

FPT DBT APT

26 116 10

1400

Den kgl. grønlandske Handel. København.

Partrederi. (M. C h r i s t e n s e n ) . T h y b o r ø n . J. A. M. Pedersen. Strandby. 178

Partrederi. (H. Rasmussen). Fakse Ladeplads.

O W M F ( J 1238)

Doris Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

154

1950 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.8

16.9

8.0

46

15

Partrederi. (A. T h o m s e n ) . E s b j e r g .

O W S I ( J 2216)

Dormy Esbjerg

SM . - Ff. E . B .

96

1957 - G r e n å J. Vester

58.0

16.9

7.7

40

15

A. Hansen. Esbjerg.

O W Z N ( D 635)

Dorothea Basse København

M. - T k . - Stl.

9140

1957 - U d d e v a l l a Uddevallavarvet

539.2

69.9

39.8

12349

7073

O W P D ( J 1061)

Dorte Hals

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1917 - N o r d b y F. J . Christoffersen

41.8

13.1

7.4

20

7

O Y N G ( D 304)

Dorthe Mærsk København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

7400

1952 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

502.8

68.3

35.1

10639

6342

OUQM ( J 2163)

Douvbach Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1957 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

58.5

18.1

8.0

50

21

O Y W F ( J 1235)

Doverodde Rønne

SM. - Ff. - E . B .

55

1907 - S æ b y P. J. Hjørne

45.4

14.3

5.3

20

6

O X W O (G 86)

Dragen Frederikshavn

D - Ud. - J. 4 BH.

400

1900 - K i n d e r d i j k J. & K. Smit

159.8

32.1

12.6

360

128

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 3 - 5 7

Rederiet Hermes I/S. ( B a s s e & Co.). K ø b e n h a v n . Partrederi. (K. E. Jørgensen). Hals. FPT DBT APT

124 189 118

16960

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Partrederi. (J. J. Jensen). Esbjerg. V. B. Johansen. Rønne.

FPT APT

20 40

370

Vandbygningsvæsenet. København.

72

D—E Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Dronning Alex­ O X Y D andrine (A 108) København

Art, materiale m. m. Material etc.

73

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

M. - P a . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

1950

1927 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . 1 1 - 5 4 forl. 1 1 - 5 9

M. - P a . - F g . 8 BH. Stl.

5450

1 9 5 1 - Helsingør Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

7

8

9

10

11

251.2

39.0

23.3

1870

1060

FPT DBT APT DT

49 319 10 52

1695

334.8

56.6

18.2

3046

1315

FPT DBT APT

46 279 101

850

O X U A (A 54)

Dronning Ingrid Korsør

O U N K ( J 1841)

Drot Hundested

SM. - F f . - E .

134

1943 - H u n d e s t e d Vejmand & Svendsen

49.3

17.0

6.6

30

9

O W E S ( J 799)

Duen Ålborg

SM. - L s t . - E .

59

1908 - M a r s t a l L. J. Bager jun.

63.3

17.3

6.5

50

32

OZGJ ( J 1649)

Duen Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1940 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

48.8

15.5

6.4

28

10

O X F V ( D 298)

Dunja København

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

185

1905 - G r e e n o c k George B r o w n & Co.

119.9

22.1

8.8

262

120

O Z K G ( J 1709)

Dux Skagen

SM. - F f .

200

1942 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og Baadebyggeri

56.1

17.6

6.9

40

12

O Y F V ( J 924)

Dybvig Fejø

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

90

1930 - W a t e r h u i z e n Gebr. v a n Diepen

83.0

18.4

6.5

100

59

O W D B ( H 8)

Dykkerbaaden København

M. - L s t . - E .

35

1904 - F r e d e r i k s h a v n N. Nielsen & Søn

41.7

14.2

6.1

20

10

O U X I ( J 516)

Dykkeren Grenå

SM. - L s t . - E .

90

1901 - A s s e n s J . Christoffersen

67.4

18.6

6.4

54

36

O U X Y ( J 820)

Dyrnæs Frederiksværk

SM. - L s t . - S t l . 2 BH

1895 - H o o g e z a n d E . J . S m i t & Zoon

97.3

16.5

6.8

166

100

53

O Y I U (M 88)

E. & C. N r . 1 Esbjerg

L g t . - J . Stl.

140.4

32.3

9.7

384

367

O Y I V (M 89)

E. & C. N r . 2 Esbjerg

L g t. - J . Stl.

142.6

32.3

10.0

420

396

OWQA ( J 1037)

Ebba Frederikshavn

SM . - F f . - E .

90

1919 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

45.9

14.2

7.0

27

7

O W P F ( E 544)

E b b a Klit Karrebæks­ minde

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

1957 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

102.6

21.3

8.2

150

69

210

DT APT

20 6

O Y F R ( D 173)

Ebba Mærsk København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

6860

1952 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1-57

502.8

68.3

35.1

10623

6344

FPT DBT APT

130 219 109

O Z K A ( D 542)

Ebba Robbert København

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

1370

1957 - D e e s t G e b r . v a n d e r Werf

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 7

210.7

34.9

12.8

1111

562

FPT DBT APT

63 184 10

O W E Y ( J 1510) O W F D ( J 1366)

Ebba Aaen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1931 - E s b j e r g N. P. Jensen

49.1

15.5

6.7

32

12

117

1925 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

53.5

16.0

6.9

32

10

429.3

58.6

24.4

5325

2967

- E. B.

E. B.

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-56

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 12-57

FPT 29 APT 1 P o o p T 28

300

150

90 FPT

5

140

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. Normann). København. Danske Statsbaner. København. C. J. Jensen. Hundested. A. Dalsgaard. Horsens. Partrederi. (S. K. Rytter). Vrist. Rederiet Nordhavet A/S. (C. W. Folting). København.

Partrederi. (R. K. L. Kristensen). Østerby, Fejø. P. H. D. Strandgaard. Trälleborg. F. L. Nielsen. Grenå. A. L. Skjoldborg. Valby. Eriksen & Christensen A/S. (H. Eriksen og A. B. Rasmussen). Esbjerg.

Partrederi. (P. K. J. Lisborg). Frederikshavn. 243 Interessentskabet af 1957. (C. L. K. Lund og W. Klitgaard-Lund). Karrebæksminde. 16900 Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet i Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 A/S. København. A/S Det Dansk-Norske Dampskibsselskab. 1410 (Firma R. A. Robbert). København.

SM. - F f . -

OYZC ( D 427)

Ecuador København

M. - L s t . - Stl. 9 BH.-

6000

1955 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

O W F G ( J 99)

Eda Ålborg

SM. - L s t . - E .

56

1907 - N y k ø b i n g M. O. R. Iversen

65.2

18.8

6.3

52

36

83

O Y P Q ( J 939)

Eddy Svane Marstal

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.

90

1930 - B e i d e n f l e t h H. Peters

80.4

17.0

7.4

87

49

135

OWGR ( J 1487)

Edel Esbjerg

SM. - F f . -

74

1930 - G r e n å A . Nielsen

50.5

15.9

7.1

33

12

E. B.

Rederi Owners

H. C. G. Mortensen. København.

Ebenezer Skagen

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 5

D—E

F P T 326 D B T 1159 DT 429 APT 57

9100

K. C. Jensen. Esbjerg. Partrederi. (Anna K. M. Hansen). Skagen. Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. Normann). København. E. N. Langgaard. Aggersund. A. F. Svane. Marstal. N. P. Sehested. Esbjerg.

E Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X X D ( J 2161)

74 Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

75

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Edel Guldberg Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

154

OWMV ( J 1452)

Edelweis Esbjerg

SM. - F f .

O U U Z ( J 135)

Edith Femø

O U P J ( J 512) O X U Z ( J 2185)

Edith Damgaard Mariager Edith Ebsen Esbjerg

SM. - F f .

O Y K R ( E 221)

Edna Løgstør

O Z X B (C 368)

Edouard Suenson København

OUQZ ( H 14)

2

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

E

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

1956 - E s b j e r g A. W o r k & S ø n

57.7

17.3

7.8

47

18

K. G. Nielsen. Esbjerg.

95

1930 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.0

15.1

6.6

28

10

Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg.

SM. - L s t . - E .

89

1910 - Toft I. W i n e

76.6

20.4

6.9

67

47

115

H. J. H. Hansen. Femø.

SM. - L s t . - E .

95

1909 - B a r t h Holzerland

73.8

19.5

7.4

66

44

115

K. D. Rasmussen. Ålborg.

104

1956 - E s b j e r g N . P . J e n s e n & Søn

56.4

16.6

7.7

39

11

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

119

1917 - H o l l a n d

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 1 - 5 6

88.6

21.9

9.0

129

69

D. - K a b e l s k i b Stl. - 6 B H . A w n g . D. - Olf.

1100

1922 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 9-56

244.6

35.2

21.8

1560

617

Eduard Mariager

M. - G r a v e m a s k i n e J.

90

1901 - L a u e n b u r g

83.4

19.9

6.4

95

36

O U N J ( D 456)

Effie M æ r s k København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

12500

1955 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

474.2

63.8

28.1

6331

3547

O W R E ( J 494)

Egehoved Femø

SM. - L s t . - E .

62

1894 - F a k s e

58.4

17.0

6.0

37

24

K. O. Christensen. Kragenæs.

O X D T ( B 129)

Egernsund Egernsund

Fg. - P a . - E .

1926 - Toft Brdr. Rhode

52.4

19.8

3.5

27

27

Partrederi. ( J . C. O h l s e n ) . A l n o r .

O Y S B (A 171)

Egeskov Svendborg

M. - P a . - Stl. 4 B H•

192

1937 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

99.8

22.1

7.2

99

34

APT

23

44

OUZQ (C 684)

Egholm København

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D. Olf.

c. 1200

1944 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

284.7

44.4

15.7

1752

912

FPT DBT APT

57 388 90

3115

OZCM ( E 368)

Egin Rønne

S M . - Lst. - E. B.

111

1939 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

87.5

22.3

6.9

98

68

OUZY ( D 578)

Eginhus Rønne

M. - L s t . -- S t l . 4 BH.-

330

1944 - R e n d s b u r g Schiffswerft N o b i s k r u g

Germanischer Lloyd 100 A 4 K . 3 - 5 8

126.0

23.8

9.9

299

153

FPT DBT APT

OZCH ( D 131)

Egyptian Reefer Esbjerg

M . - F r y . - Stl. 6 B H. - 2 dæk -

4250

1936 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 2 - 5 5

345.6

48.7

24.4

3130

1559

FPT DBT APT

O Y V K ( J 341)

Eirene Fredericia

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

67

1913 - H o o g e z a n d

82.3

16.3

6.8

86

40

L. P. Jørgensen. Odense.

O Y Q U ( J 1321)

Ejk

S M . - Ff. - E . B . F .

104

1937 - E s b j e r g N. P. Jensen

52.6

16.9

7.1

43

16

J . H . Nielsen. Esbjerg.

O Z L Y ( J 1726)

Ejlif Esbjerg

71

1942 - G r e n å J. Vester

57.1

17.2

7.9

39

15

Partrederi. (M. J e n s e n ) . E s b j e r g .

O X F L ( J 338)

Ejner Tårs

SM. - L s t . - E .

42

1895 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

57.1

17.0

6.8

43

30

O. Rasmussen. Tårs.

O Y B B ( J 2037)

Ejra Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

61

1947 - F å b o r g C. A n d e r s e n

48.2

14.8

6.6

25

8

E. T. Rasmussen. Esbjerg.

O W R V ( J 832)

Ejvind Kolding

S M . - Lst. - E. B.

56

1887 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

54.2

14.2

4.6

20

8

T. Johansen. Kolding.

O Y Q J ( J 181)

Ekko Sønderborg

SM. - L s t . - S t l . 2 BH

100

1911 - H o l l a n d

85.9

16.4

6.3

93

48

- E. F.

- E. B.

Esbjerg SM. -Ff.

- E. B.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 5

Bur. Veritas P. 1. 1. P R . 4 - 5 7 Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h " freeboard. 9-55 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-55

14

Partrederi. (A. H . E b s e n ) . E s b j e r g . 173 DT FPT DBT APT

78 19 133 77

1105

130 FPT 127 D B T 1548 DT m. m. 2386 APT 54

9700

E. L. Christensen. Løgstør. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, A/S (B. Suenson og N. E. Holmblad). K ø b e n h a v n .

A/S Central Cement Transport. (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n . Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B / L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g . D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

148

I n t e r e s s e n t s k a b e t M/S E g i n . (L. Skovgaard). Rønne.

24 13 12

442

I n t e r e s s e n t s k a b e t M/S E g i n h u s . (L. J. Hansen). R ø n n e .

43 925 42

3625

140

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.) København.

J. C. H a n s e n . Sønderborg.

E

77

76

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Ekscavator Nr. 1 OYMV København (M 8)

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower 4

3

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

1935 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

U d . - Stl.

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7 65.7

8 26.3

9 5.8

10 106

11 90

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Handelsministeriet. København.

16.6

6.6

84

46

3600

1953 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft og Flydedok

156.5

39.4

14.3

893

259

SM. - Ff. - E:. b . f.

119

1944 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

60.0

17.3

8.0

40

13

M. - L s t . - Stl. 2 BH.-

495

1956 - Z a a n d a m Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij

164.1

28.5

9.2

500

269

S M . - Ff. - E . F .

135

1893 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

56.8

16.9

6.7

33

13

SM. - F f . - E .

88

1952 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen.

41.3

14.3

6.7

23

5

12500

1957 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

611.1

81.2

45.9

18154

10828

S M . - Ff.- E. B.

74

52.3

16.0

6.7

31

10

Elin S Svendborg

M. - L s t . -- S t l . 3 BH.-

565

1949 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft 1949 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

160.6

29.0

9.7

500

233

O W F S ( J 1181) O U N X ( J 722)

Eline Lemvig

SM. - F f . - E .

55

1915 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

46.7

14.7

6.3

25

9

Elinor Rønne

SM. - L s t . - E .

105

1906 - S t u b b e k ø b i n g O. Hansen

78.7

20.1

7.3

77

45

OZCL ( J 1625)

Elinor Esbjerg

SM. - F f . - E .

87

1939 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

55.0

16.8

7.4

38

14

OUTA ( J 709)

Elisabeth (ex V i t o ) Horsens

SM. - L s t . - S t l .

90

1908 - H o o g e z a n d H. Kroese

72.2

17.8

6.4

75

42

OWWA ( D 523)

Elisabeth Boye Marstal

M. - L s t . - S t l . 4 BH. -

750

1957 - D e e s t G e b r . v a n d e r Werf

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 7

207.0

29.7

10.1

500

327

6860

1951 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 1 - 5 5

502.8

68.3

35.1

10623

6344

FPT DBT APT

130 219 109

16900

1760

1949 - S u n d e r l a n d S. P. A u s t i n & Son

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 8

308.9

45.0

17.9

2441

1330

FPT DBT APT

57 523 71

3410

Elbjørn København

M. - Is. - Stl. 5 BH.

O W B P ( J 1861)

Elbæk Esbjerg

O U P Q ( D 473)

Elfy N o r t h København

O W F Q ( J 1139)

Eli

O Y L X ( J 926) O W V L ( D 558)

Eli

Knudsen København

Eli

Mærsk København

OUTS ( J 1167) O W A T ( D 59)

Elin R o m Thyborøn

Frederikshavn

O X Z G Elisabeth M æ r s k ( D 171) København O U R R (C 2)

Elisabeth Nielsen København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

M. - T k . 13 B H . -

- Stl.

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Olf. -

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

Bur. Veritas L. 1. 1. 1-58

FPT DBT APT

63 208 42

14 Københavns havnevæsen. København.

225

79.5

O Y T D ( H 150)

Rederiets hjemsted Domicile of owners

A. Hansen. Åbenrå.

1895 - H o o g e z a n d G. V e r s t o k t

Elbima Åbenrå

Rederi Owners

135

74

S M . - Lst. - S t l .

O U R H ( J 772)

E

K. A. Jensen. Esbjerg. FPT DBT APT

39 77 16

728

Rederiet Northsea I/S. (Firma A. N. Petersen). København. S. A. J e n s e n . Frederikshavn. M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

FPT APT

229 196

29400

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. E. P. Rom. Thyborøn.

FPT DBT APT

51 107 7

700

Rederiet Elin S I/S. (Firma A. E. Sørensen). Svendborg. Partrederi. (J. M. Larsen). Lemvig.

125

V. M. K o f o d . Rønne. Oline Nielsen. Esbjerg.

FPT DBT314 APT

120

E. H. Hansen. Stensballe.

900

E. B. Kromann. Marstal.

92

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. Amsinck og H. Rasmussen). København. L. V. Jensen. Korsør.

O U R G ( J 125)

Elise Korsør

SM. - Lst, - E .

74

1897 - S v e n d b o r g A. Jensen

68.9

18.4

6.4

53

32

O Z F T ( J 1639)

Elite Esbjerg

SM. - F f . - E .

130

1939 - B o g e n s e E. Pedersen

58.4

17.6

8.1

47

13

O Y E H ( J 951)

Elka Skælskør

SM. - L s t . - E . B .

174

1907 - G l ü c k s t a d t

85.1

21.5

7.7

99

58

OZEG ( J 502)

Elkana Kolding

SM. -Ff.-

E. B

118

1939 - G r e n å J. Vester

64.4

18.6

7.7

49

19

A. Nissen. Tved.

O W F X ( J 1351)

Ella Skagen

SM. -Ff.-

E. B.

135

1925 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.6

15.5

6.9

30

11

Partrederi. (S. K n u d s e n ) . S k a g e n .

O X D F ( J 1403)

Ella Esbjerg

89

1927 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.4

16.3

7.3

40

14

H. S. Pedersen. Esbjerg.

S M . - Ff. - E . B . F .

P. A. Jensen. Esbjerg. 154

K. K. A. Jacobsen. Skælskør.

78

E Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O Y N I ( E 139)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Art, materiale m. m. Material etc.

79

Maski­ nens H K HorsePower 4

3

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 7-56

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

80.4

21.4

7.4

110

57

E

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

Ella Ålborg

S M . - L s t . - Stl. 2 BH.-

116

1905 - K i e l Stock & Kalpe

OYGZ ( J 1554)

Ella Alexia Esbjerg

SM. -- F f . - E . F .

87

1934 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.7

16.3

8.5

40

15

O Z E L ( J 1627)

Ella Breiner Esbjerg

SM. - F f . - - E .

120

1939 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

56.4

16.3

7.1

35

9

O X V Q ( J 2158)

Ella Marie Hirshals

154

1956 - S k a g e n Brdr. Nipper

53.7

17.1

7.1

38

12

O Y L G ( J 1028)

Ella R u b y Thyborøn

S M . - F f . - E . B . F.

77

1935 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

48.8

15.5

6.6

28

9

O W G A ( J 362)

Ellen Svendborg

S M . - Lst. - E. B.

41

1862 - T h u r ø J. R. Andersen

58.8

17.1

6.7

42

28

L. M. C h r i s t e n s e n . Vindeby.

O W G E ( J 193)

Ellen N y k ø b i n g M.

S M . - Lst. - E. F.

52

1888 - R ø d v i g H. Jensen

50.5

17.5

5.1

19

11

P. S. Pedersen. Nykøbing M.

O W I N ( J 468)

Ellen Præstø

SM. - L s t . - E .

56

1886 - K ø g e J. W. L. Flindt

64.8

17.0

5.6

42

25

H. J. Larsen. Skibinge H e s t e h a v e .

O W S D ( H 140)

Ellen Fåborg

M . - Lst. - E. B.

76

1889 - E c k e r n f ö r d e F. Glasau

52.1

15.5

5.3

28

19

H. H. Buch. Fåborg

O X W G (A 154)

Ellen Søby

M . - - P a . - Stl. 4 BH.

375

1933 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

104.0

20.6

7.1

100

34

O X X U ( H 52)

Ellen København

M . - Patr. - E. F.

100

1929 - K ø b e n h a v n Yacht- og Motorbaadsværft

52.8

10.6

6.2

22

13

D e p a r t e m e n t e t for t o l d - og forbrugsafgifter. København.

O W Z Q ( J 2293)

Ellen Bach Skagen

SM. - F f .

- E. B.

200

1958 - S k æ l s k ø r Skælskør Skibsværft

57.4

16.7

7.5

40

15

SM. - Ff. - E . B . F .

149

1944 - N o r d b y F. J . Christoffersen

62.5

16.9

7.4

39

13

SM. - F f . - E . B .

89

1955 - L a n g ø G. J a c o b s e n

50.1

15.4

6.9

28

9

J. B. Christensen. Skagen. Partrederi. ( J . M. S. D a m s g a a r d ) . F r e d e r i k s h a v n . P. Flyvholm. Skagen.

SM. -- L s t . - E . F .

32

1908 - S v e n d b o r g C. A n d e r s e n

46.5

16.0

4.3

19

5

SM . - F f . - E .

74

1909 - F r e d e r i k s h a v n C. Nielsen

55.6

16.8

6.8

35

10

M . - - L s t . - Stl. 8 B H. - A w n g . D.

4500

1950 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

368.0

52.1

28.3

4904

2754

1600

1949 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

263.0

40.6

16.4

1594

827

S M . - Ff. - E . B . F .

135

53.9

16.8

7.2

39

16

Eliida Hadsund

SM. - L s t . - E .

90

1938 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n 1896 - B a r t h

68.2

19.8

7.7

68

35

O W D D ( J 498)

Elly Svendborg

SM. - L s t . - E .

30

1888 - Å r h u s S. Christoffersen

59.1

16.1

6.7

39

28

O U H R ( D 533)

Elly J e n s e n København

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

233

1957 - S ø n d e r b o r g Aissund Skibsværft

112.0

24.6

13.6

299

173

OWLC ( J 1450)

Elly R ø n n Thyborøn

SM . - F f . - E .

119

1929 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

60.8

16.8

6.7

40

15

O U R V ( J 15)

Elmar Odense

S M . - - L s t . -- E . B .

115

1863 - S t r a l s u n d

65.9

19.5

8.1

74

47

O U S Z Ellen D a m s g a a r d Frederikshavn ( J 1876) Ellen Flyvholm OUMG Skagen ( J 2153) O W C X ( J 184)

Ellen Lis Århus

O W G H Ellen M a r g r e t h e Esbjerg ( J 1049) OUWH ( D 141)

Ellen M æ r s k København

O U J Z ( D 284)

Ellen Nielsen København

O Y Y M Ellen R a s m u s s e n Esbjerg ( J 1601) OUZC ( J 481)

S M . - -Ff.

- E. B.

M. - L s t . - Stl. 5 BH.-

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 4 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 5

British Corporation B . S . * 12-57

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 2-57

155

G. M a d s e n . Ålborg. Partrederi. (N. A. Thygesen). Esbjerg. E. Sylvestersen. Sædding. S. Nielsen. Hirshals. K. M. Christensen. Thyborøn.

FPT APT

A / S Øernes D a m p s k i b s s e l s k a b . (H. R. Jensen). Søby.

3 8

P. M. Christensen. Århus. T. A. Jensen. Esbjerg. FPT 132 D B T 1106 DT 320 APT 86

5970

A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller, K ø b e n h a v n ) . Svendborg.

FPT DBT APT

2200

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. Amsinck og H. Rasmussen). København.

14 173 56

A. C. F æ r g e m a n n . Esbjerg. 115

J. O. Lassen. Hadsund. K. K. Pedersen. Thurø.

FPT DBT APT

23 55 8

500

H. K. Jensen. Allerød. Partrederi. (O. H . R ø n ) . T h y b o r ø n .

110

K. M. Pilegaard. Eskær.

80

E Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OZAU ( J 1606)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

E

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

60.4

17.2

7.0

40

14

C. P. G. Pedersen. Hjerting.

1899 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

58.5

16.5

8.2

42

14

Partrederi. (H. S. Johannesen). K ø b e n h a v n .

89

1958 - S k æ l s k ø r M. Møller

59.2

16.6

7.5

40

20

O. F. Madsen. Esbjerg.

3

4

5

SM. - 3Ff. - E . B . F .

87

1939 - E s b j e r g N. P. Jensen

SM. - F f . - E .

120

SM. - F f . - E . B .

2 Elmholt Hjerting

81

6

7

14

OWGM ( J 1275)

Elna København

O X F P ( J 2311)

Elo

OYAZ ( E 410)

Elsa Brigitte Rudkøbing

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

119

1906 - H a a r l e m W. H. Jacobs

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 4

105.3

19.2

7.3

109

54

O U J D ( D 277)

Elsa J a n (ex R y d ) Rudkøbing

M. - L s t . - S t l . 4 BH

198

1903 - B o w l i n g S c o t t & Sons

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

100.4

23.2

10.1

242

114

O W G P ( J 1378)

Elsa Margrethe Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

111

1926 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

52.7

16.0

8.4

33

11

OUOQ ( D 482)

Elsa Tholstrup Middelfart

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

233

1955 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

105.1

21.0

9.6

211

86

FPT ST APT

10 35 12

120

OUSS ( D 526)

Elsborg København

M. - T k . - Stl. 15 B H . -

8330

1956 - O s a k a Hitachi Shipbuilding & Engineering Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 2 - 5 6

542.0

72.5

38.3

12409

7619

FPT APT

287 129

19555

O U R M ( E 45)

Else Hasseris

SM. - L s t . - S t l . 2 BH.-

113

1905 - Delfzijl Niestern & Zonen

Bur. Veritas P . 1. 1. 9 - 5 5

101.8

18.1

6.8

126

85

OWGS ( J 612)

Else Århus

S M . - L s t . -E . F .

48

1877 - N y k ø b i n g M. V. Melchior

56.1

15.2

5.5

31

13

O X Y E ( D 89)

Else Basse København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3000

1930 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

384.7

54.4

24.6

4642

2682

O X L B ( J 2084)

Else Højen Esbjerg

88

1947 - F å b o r g C. A n d e r s e n

56.5

17.3

7.7

44

16

O. V. Højen. Esbjerg.

O W G T ( J 1505) O U V L ( D 140)

Else Marie Strandby

100

1931 - F r e d e r i k s h a v n Chr. Nielsen & S ø n n e r

49.3

15.9

6.9

28

7

C. P. Risager. Strandby.

Else M æ r s k København

M. - L s t . - - S t l . B H . - Aw n g . D .

4500

372.8

52.1

28.3

4695

2662

O X T U (C 282)

Else Nielsen København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D. Olf. -

1550

1949 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & Engineering Co. 1951 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

263.0

40.6

16.4

1565

794

O W O Y ( J 2241)

Else Priess Thyborøn

SM. -Ff.-

O W K K ( J 2214)

Else Rud Esbjerg

SM. -Ff.

O X Y C ( D 299)

Else Skou København

O W G V ( J 287)

Emanuel Rødvig

O Y D N ( E 144)

Esbjerg

S M . -Ff.

- E. B.

SM. - F f . - E .

8

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coasting trade. 12-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. w i t h freeboard 7-53

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 2 - 5 4 British Corporation B . S. * 3 - 5 6

FPT APT

44 35

158

V. S. J a n s e n . Rudkøbing.

290

V. S. J a n s e n . Rudkøbing. J. L. Iversen. Esbjerg.

140

I/S T r a n s - K o s a n . (P. Tholstrup). Himmelev. A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København. Partrederi. ( H . V. P. B. Schrøder). Hellerup. S. A. J ø r g e n s e n . Århus.

FPT 110 D B T 1123 A P T 153

8140

FPT 132 D B T 1106 APT 86 FPT APT

19 56

A. H. Basse, Rederiaktieselskab. (A. H . B a s s e ) . G e n t o f t e .

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912, A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n . 2485

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. A m s i n c k o g H . R a s m u s s e n ) . København.

E. B.

87

1957 - L e m v i g Lemvig Skibsværft

51.4

16.4

7.1

35

11

Partrederi (T. H . Priess). N y k ø b i n g M .

- E. B.

242

1957 - E s b j e r g Raun-Byberg

57.0

17.7

8.1

48

17

N. J. Rud. Esbjerg.

M . - L s t . - Stl. 5 B E[. -

1850

1926 - B r e m e n »Weser«

284.6

43.4

16.6

1958

1077

SM. - L s t . - E .

40

1902 - R ø d v i g L. Christiansen

55.3

16.8

6.0

30

18

Emilia Nykøbing M.

SM. - L s t . -- E . B .

118

1951 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 11-51

91.3

23.0

8.4

125

76

O X Z H ( D 232)

Emilie Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

2800

1947 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft & Flydedok

British Corporation B.S. * 3-58

339.5

51.0

27.9

4305

2522

O U R W ( J 637)

Emma Nakskov

SM. - L s t . - E .

68

1906 - M a r s t a l C. L. J o h a n s e n

71.0

19.0

8.0

68

47

O W G Z ( J 359)

Emma Rønne

80

1909 - G ö t e b o r g

49.2

17.8

6.2

34

17

S M . -Ff.

- E. F.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 7

FPT DBT APT

56 449 57

3050

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove S k o u A / S og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . Frederiksberg. J. W. V. Christensen. Rødvig.

180

FPT DBT APT

79 90 97

5845

115

Partrederi. (S. L a r s e n ) . N y k ø b i n g M . D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912, A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n . N. A. J. Normann. Nakskov. M. L. N i e l s e n . Rønne.

6

E Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

82 Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc. 3

2

Ff. -

E.

83

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

119

1898 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

58.2

16.9

6.6

30

9

7

E

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

O W K W ( J 1027)

E m m a Kjeld Frederikshavn

OWAD ( J 829)

E m m a Lis Svendborg

SM. - L s t . - E .

95

1915 - R ø d v i g L. Christiansen

78.1

20.4

7.2

68

40

O X A L ( H 195)

E m m a Moes Frederikshavn

M. - F f .

280

1958 - M o n n i c k e n d a m K. H a k w o o r t , færdigb. Nordhavnsværftet, København

77.5

19.0

8.0

95

43

O W J F ( D 534)

Emma Mærsk København

12500

1957 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

611.1

81.2

45.9

18116

10822

O U R Z ( J 329)

Emmy Svendborg

SM. - L s t . - E .

58

1906 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

68.2

19.4

6.4

58

40

O W I H ( J 442)

Emmy Korsør

SM. - L s t . - E . B .

56

1898 - Assens J . Christoffersen

52.6

16.9

6.2

32

16

H. Flyvbjerg. Nyborg.

O W H E ( J 1012)

Ena Hundested

SM. - F f . - E . B .

50

1917 - O d e n s e C. C h r i s t i a n s e n & Co.

41.2

13.6

5.9

18

6

K. Mandsberg. Hundested.

O W P U ( J 1397)

Ene Esbjerg

SM . - F f . - E .

120

1927 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

54.6

15.8

7.3

35

10

Partrederi. (E. Enevoldsen). Esbjerg.

O Z E P ( J 507)

Ene København

SM - L s t . - E .

76

1939 - K ø b e n h a v n R. P. Sørensen

50.2

17.9

5.0

35

16

P. Knudsen. Dragør.

O U S B ( J 90)

Energi København

SM. - L s t . - S t l .

105

1906 - H o o g e z a n d G . J . v a n d e r Werff

82.0

18.1

7.2

99

65

O W H G ( J 1425)

Energi Skagen

SM. - F f . -

120

1928 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.2

15.1

6.5

27

9

N. K. Jensen. Skagen.

O W F B ( J 2021)

Engly Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

88

1945 - E s b j e r g W. Raun-Byberg

61.4

17.5

7.1

40

15

E. K. Jensen. Esbjerg.

O W T D ( J 1535)

Enny Rønn Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1932 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og B a a d e byggeri

53.0

16.3

6.9

31

11

Partrederi. (L. R. Jensen). Harboøre.

OYCQ ( H 162)

Enø Næstved

M. - B g s . - S t l . 4 BH

348

1914 - M a r t e n s h o e k N. V. Scheepswerven v / h G e b r . G. & H. B o d e w e s

59.9

15.9

6.9

42

0

O U U T ( J 2194)

Erantis Esbjerg

SM. - F f . -

89

1956 - Assens Assens S k i b s - o g B a a d e byggeri

56.6

16.6

7.7

43

16

OYTZ ( J 415) O Y E K ( J 1044)

Erg København

SM. - L s t . - E . F .

130

1912 - F å b o r g R . Møller

69.7

18.2

9.0

47

9

Eridan Esbjerg

SM. - F f . -

174

1948 - M a r s t a l E. Eriksen

59.4

17.6

7.8

50

13

OUSC ( D 25)

Erik Assens

M. - L s t . - S t l . 3 BH. -

290

1908 - O s c a r s h a m n Mek. Verkstad

Bur. Veritas P . 1.1. P R . 2-58

120.7

22.8

11.3

314

157

FPT

22

430

A/S De danske Sukkerfabrikker. (N. A. Jensen). København.

O X Z D ( D 7)

Erik Boye Marstal

M. - L s t . - S t l . 3 BH. -

360

1919 - V l a a r d i n g e n

Bur. Veritas L . 1 . 1 . 8-56

161.7

23.0

8.5

379

193

FPT DBT

15 95

500

E. B. Kromann. Marstal.

O U K T ( J 1816)

Erik R o m Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

116

1943 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

55.6

17.1

7.7

39

13

O Y O K ( J 85)

Erik Røde København

SM. - L s t . -- E . B .

63

1936 - H o u A. Petersen

49.2

16.1

5.9

27

8

O W E H ( J 1173)

Erika Esbjerg

56.3

16.9

6.3

33

10

O X D Y ( D 645)

Erika Dan Esbjerg

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 4 - 5 8

283.9

46.0

22.5

2637

1341

O U S E ( E 317)

Erna Odense

Bur. Veritas P. 1. 1.4-56

108.1

22.6

8.6

215

112

SM. -

- Stl.

M. - T k . Stl. 13 B H . -

SM.-

E. B.

E. B.

E. B.

-f. - E .

61

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 7

1900 - N o r d b y F. S. A b r a h a m s e n

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

3220

1958 - R e n d s b u r g Werft Nobiskrug

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

149

1920 - M a r s t a l Marstal Staalskibsbyggeri

C. K j e l d . Frederikshavn. 116

J. P. R. Pilegaard. Svendborg. T. J. Moesgaard. Hellerup.

FPT DBT APT

229 364 196

29400

101

150

FPT APT

8 7

4

Et interessentskab, best. af A/S Damskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. K. V. Kræmmer. Svendborg.

N. H. Larsson. København.

Næstved havnevæsen. Næstved. Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg. K. H. Andersen. København. P. F. Jepsen. Esbjerg.

J . C. P . R o m . Thyborøn. 50

Den kgl. grønlandske H a n d e l . København. E. Christensen. Esbjerg.

FPT APT

43 50

3225

300

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a J . L a u r i t z e n « m . fl.) K ø b e n h a v n . A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov.

6*

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OUSG ( J 617)

85

84

E

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

E

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

1912 - M a r s t a l L. J. Bager

74.1

20.1

7.4

68

41

115

A. Børgager. Kalundborg.

103

1901 - B a n d h o l m P. Larsen

71.9

19.8

7.6

66

36

116

S. E. Pilegaard. København.

SM. - L s t . - S t l .

100

1908 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

71.8

16.4

5.1

56

25

81

H. Flyvbjerg. Nyborg

SM. - L s t . - E .

95

1898 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

66.4

18.3

7.2

55

36

95

K. Josefsen. Neksø.

SM. - F f . - E :. b . f.

77

1908 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

56.6

17.1

6.5

36

13

C. C. B o j s e n . Esbjerg.

Erna Andersen Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

149

1957 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

59.3

17.8

8.0

50

21

Partrederi. (A. M . B . Illeborg). E s b j e r g .

OWFM ( J 1237)

Erna Mariane Esbjerg

SM. - F f .

- E. F.

123

1949 - E s b j e r g A. K. Work

56.8

17.2

7.6

44

16

Partrederi. (T. S. Enevoldsen). Esbjerg.

O W N O ( J 83)

Erna Thuesen Juelsminde

SM. - Lst. - E. F.

100

1897 - Vejle S. L i n d t n e r

67.9

18.2

6.9

54

37

J. J. B. Thuesen. Juelsminde.

OZAI ( J 1608)

Eros Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

71

1939 - E s b j e r g N. Raun-Byberg

54.1

17.0

7.3

36

12

Partrederi. (K. T. Madsen). Hjerting.

O Z P E ( D 407)

Erria København

M. - L s t . - Stl. 7 BH[. - A w n g . D.

9300

1931 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

440.3

62.2

33.7

7670

4588

O X Q R ( H 85)

Esa Esbjerg

M . - S d p . -- S t l .

97

75.5

17.8

6.4

71

28

OYLM ( H 167)

Esbjerg Lods Esbjerg

M . - Lodsfartøj Stl.- 4 B H . -

233

1952 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

72.2

18.7

9.3

75

15

OUMK ( J 1817)

SM . - Ff. - E .

105

1943 - F å b o r g F a a b o r g Skibsværft

59.2

17.0

7.0

43

15

O Y K H ( D 346)

Esperance Esbjerg Esso Hermod København

M. - T k . - S t l . 10 B H . -

630

1952 - E l m s h o r n D. W. Kremer Sohn

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 6

166.4

29.1

10.1

498

264

FPT DBT APT

80 16 20

610

O Y D V ( D 20)

Esso København København

M. - T k . - S t l . 17 B H .

6000

1930 - H e b b u r n - o n - T y n e Palmers Shipbuilding & I r o n Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 4

521.2

70.2

36.2

12062

7146

Esso Nyborg København

M. - T k . - Stl. 11 B H . -

5600

1943 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

491.1

65.4

33.3

9949

6040

262 812 211 97 206

17585

O U M P ( D 205)

FPT DT APT FPT APT

29.1

10.1

499

264

FPT DBT APT

72 12 20

566

3

4

5

Erna Kalundborg

SM. - L s t . - E .

90

O U S H ( J 454)

Erna Svendborg

SM. - L s t . - E .

O U S J ( J 281)

Erna Korsør

O U T F ( J 571)

Erna Neksø

O W H N ( J 1188)

Erna Esbjerg

O W H X ( J 2195)

2

6

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 10-57

FPT 80 D B T 1292 A P T 100

9600

APT

1

Forsvarsministeriet. København.

14800

1953 - E l m s h o r n D. W. K r e m e r Sohn

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 8

12500

1956 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 6

599.2

77.2

44.6

16865

10017

M. - T k . - S t l . 15 B H . -

380

1938 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 5

142.2

25.1

9.9

350

131

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1937 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.0

16.7

8.4

40

15

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

3760

1958 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

390.1

54.1

29.2

5191

3231

Ester Esbjerg

SM. - F f . - E . F .

182

1904 - E s b j e r g S. Abrahamsen

58.8

17.3

7.9

45

17

O U S K ( J 70)

Esther Nørresundby

SM. - L s t . - E . B .

120

1919 - N y k ø b i n g M. Søren L a r s e n

87.9

23.1

8.3

100

69

180

OWHV ( J 298)

Esther Nakskov

SM. - L s t . - E . F .

64

1906 - R a n d e r s P. Larsen

64.8

18.6

6.9

53

39

88

M. - T k . - - S t l . 9 BH.-

O X W L ( D 484)

Esso Århus København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

OYZI ( D 157)

Essodan København

OYQW ( J 1317)

E s t a Muff Esbjerg

O X I K ( D 564)

Estelle M æ r s k København

O W H U ( J 1171)

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 0 - 5 8

Lodsvæsenet.

L. Gregersen. Esbjerg.

660

Esso Odin København

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). København. I/S L i m f j o r d e n s S t e n og G r u s Co. Skive.

166.4

O Y U B ( D 416)

14

F P T 244 D B T 339 DT 2443 A P T 211 FPT APT

25 20

Dansk Esso A/S. ( E . N . Nielsen m . fl.). København.

26400

325 C. C. Muff. Esbjerg.

FPT DBT DT APT

91 989 524 103

7900

A. M. M. Møller. Hellerup.

S. A. J e n s e n . Boldesager. Partrederi. (J. Mortensen). Nørresundby. L . J . Nielsen. Nakskov.

87

86

E—F Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Esther OWHW Rønne ( J 416)

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4 55

5 1924 - R ø d v i g L. Christiansen

6

SM. - F f . - E . B . F .

118

1945 - E s b j e r g N. P. Jensen

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM. - F f .

-E.

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

E—F

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

46.1

16.5

4.4

20

12

Partrederi. (N. M. Jensen). Rønne.

63.2

17.1

7.8

45

16

Partrederi. ( E . Mikkelsen). E s b j e r g .

87.2

19.4

6.0

99

36

FPT APT

10 2

24

391.6

57.8

23.6

4153

2311

FPT DBT APT

61 172 107

6725

O W J L ( J 1959)

Ester Knudsen (ex E k l i p t i k a ) Esbjerg

O Z F N ( D 168)

Estred København

M. - T k . - Stl. 8 BH.-

140

1939 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

OYGV ( D 309)

Estrid T o r m København

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

6860

1952 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

OWZM ( J 177)

Eva Rønne

SM.- Lst.-E.B.F.

89

1909 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

58.1

16.9

6.8

39

19

O Y J P ( J 886)

Eva Egernsund

SM. - L s t . ■- S t l . 3 BH.

113

1916 - H o l l a n d

80.9

21.9

7.4

118

70

153

H. P. Asmussen. Alnor.

O U O D ( J 63)

Eva Marie Kolding

S M . - Lst. - E. F.

100

1898 - P u k a v i k K. Johanson

72.9

19.5

7.4

60

38

110

P . V . Nielsen. Kolding.

O W N G ( J 1392)

Eva Thinnesen Esbjerg

SM. -Ff.

- E. B.

110

1927 - S k a g e n Brdr. Nipper

52.7

16.0

6.8

35

11

O W E K (D 653)

Eva Tholstrup Esbjerg

960

1958 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

201.1

32.2

9.5

500

187

O W Z R ( J 1506)

Evani Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

140

1950 - A s s e n s Assens S k i b s - o g B a a d e byggeri

56.3

16.5

7.6

41

11

O Y P H ( J 940)

Evanna Nørresundby

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.

90

1932 - G r o n i n g e n

100.9

17.7

5.5

116

65

O Z H T ( J 1665)

Evanston Thyborøn

SM. - F f .

- E. B.

87

1941 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

48.9

16.7

6.9

34

10

OUSM ( J 88)

Evelyn Ålborg

SM. - Lst. - E. F.

90

1896 - M a r s t a l N. J. Jensen

65.1

18.7

7.7

58

41

O W H Y ( J 1082)

Evelyn Esbjerg

SM . - F f . - E .

61

1917 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

47.9

15.0

6.7

28

10

O X E T ( D 559)

Evelyn M æ r s k København

12500

1958 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

611.1

81.2

45.9

18166

10831

OZCG ( J 585)

Evy Krull Bandholm

SM. - L s t . - S t l . 3 B H•

113

1904 - M a r t e n s h o e k G e b r . J. & G. V e r s t o c k t

83.7

17.6

7.1

98

54

M . - L s t . - Stl. 4 B H - S h e l t e r D.

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

British Corporation B.S. 3-55 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 0 - 5 6

Bur. Veritas L. 1. 1. 1 2 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 8

A/S Tankskibsrederiet. ( E . H . Tersling). K ø b e n h a v n . A/S Dampskibsselskabet T o r m . (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . K ø b e n h a v n . J . J . Nielsen. Svaneke.

E. Thinnesen. Esbjerg. FPT 10 Sidet. 110 APT 14

750

A/S Kosangas. ( K . T h o l s t r u p o g L . T h o l s t r u p m . fl.). K ø b e n h a v n E v a H. Skaanning. Esbjerg.

APT

4

155

90

E. Flyvbjerg. Nørresundby. Partrederi. (K. E. J. K n a k ) . Vrist. D. C. M o r t e n s e n . Vejgård. R. E. Reinert. Esbjerg.

FPT

229

29400

148

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. P. C. K. Petersen. Bandholm.

O X U M ( J 1697)

F. Boberg Esbjerg

SM. - Ff. -- E . F .

71

1951 - E s b j e r g S. A n d e r s e n

45.0

14.4

6.5

24

7

O Y W J ( H 80)

F. V. Mortensen Esbjerg

M . - Redningsskib Stl.- 5 B H . -

600

1938 - Å l b o r g Aalborg Skibsværft

136.1

27.2

12.0

334

95

O W I D ( J 568)

Falken Odense

SM. - L s t . - S t l .

55

1909 - S t a d e D. Røjers E n k e

65.4

16.7

5.3

47

19

S. H. L. E d a h l . Odense.

O W I E ( J 127)

Falken Mårup

SM . - L s t . - E .

74

1848 - M a r s t a l H . H . Friis

59.5

16.6

6.7

46

33

K. Beyer. Mårup, Samsø.

O W I F ( J 1066)

Falken Frederiksværk

SM . - L s t . - E .

72

1909 - L a n d s k r o n a L a n d s k r o n a N y a Varf

56.3

17.3

7.4

41

14

Carl B r a m m e r A / S . (C. E . G . B r a m m e r ) . F r e d e r i k s v æ r k .

O W I I ( J 1475)

Falken Skagen

SM . - Ff. - E .

119

1930 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.1

15.9

6.7

32

10

Partrederi. (H. C. Hjort). Skagen.

O Y X O ( H 15)

Falken København

M. - P a t r . Oregp. -

239

1938 - K ø b e n h a v n Københavns Yacht- og Motorbaadsværft

59.6

12.7

6.4

35

8

J. T. C. Larsen. Esbjerg. FPT DT DBT APT

18 19 44 5

110

Fiskeriministeriet. København.

D e p a r t e m e n t e t for t o l d - og forbrugsafgifter København.

F

88

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Falstria O W T O København (A 177)

Art, materiale m. m. Material etc.

89

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

M. - P a . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7250

1945 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

44

1879 - A s s e n s J. Mortensen og H . Christoffersen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-55

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

432.4

63.1

24.7

6993

4234

59.9

17.5

6.6

47

27

317.9

47.7

26.5

3448

2056

91.8

24.7

8.2

138

59

FPT APT

2 2

35

27.9

12.9

490

153

FPT APT

5 14

207

15.4

6.7

26

8

22.4

8.0

99

64

22.9

8.6

149

85

22.0

6.8

69

24

APT

13

35

23.2

9.4

324

140

FPT APT

35 40

380

47.7

24.9

3469

2055

FPT

138

4225

17.4

7.2

37

13

46.0

15.5

1811

855

O W X W ( D 595)

Fanny Scarlett København

M. - L s t . - Stl. Awng. D.

3280

1958 - H a m b u r g Norderwerft

O X X W ( B 128) O U F Q ( H 101)

Fanø Nordby F.

M. - P a . - F g . Stl.-4 BH.

245

Faros København

M. - I n s p e k t i o n s s k i b . - Stl. - 6 B H .

1045

1926 - Å l b o r g Aalborg Skibsværft 1949 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

158.4

SM . - Ff. - E .

134

1943 - L a n g ø G. J a c o b s e n

48.4

OYMQ ( E 60)

Fauna Århus

SM.-- Lst. - E. B.

O Y U K ( E 484)

Fegge Nykøbing M.

SM.-- Lst. - E. B.

O W B G (A 142)

Femøsund Bandholm

O X K M ( D 82)

Fenja København

O X I Z ( D 633)

Fenja Dan Esbjerg

119

174

1935 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 10-57

82.9

1954 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

Bur. Veritas L . 1. 1. 10-54

97.3

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 5-57

76.2

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 3-57

133.2

1931 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsbyggeri

M. - P a . - F g . - Stl. 4 BH.

195

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

280

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

3220

1958 - V e g e s a c k Fr. Lürssen Werft

145

1936 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og Baadebyggeri

1916 - G r e a t Y a r m o u t h C r a b t r e e & Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 2 - 5 8

Tanks 12

11

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast

10

SM. . - Lst. - E.

Farsund (ex I n g a ) Skagen

Netto Net

9

Familien København

O U K F ( J 1774)

Brutto Gross

Tons D W

8

7

O W I J ( J 846)

Norske Veritas 1 A 1. 1 2 - 5 8

Dybde Depth

Register-tons

F

FPT 73 D B T 1589 APT 84

8300

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). København. H. L. S. Nielsen. København. J. H. J. Jensen. København. Post- og telegrafvæsenet. København. Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København. Partrederi. (K. Kirkedal). Skagen.

159

V . E . Nielsen. Risskov. N y k ø b i n g Mors R e d e r i A / S . (J. Søndergaard). Nykøbing M.

307.6

! Dampskibsselskabet Smaalandshavet, A/S. (G. H o v m a n d ) . B a n d h o l m . A/S Dansk-Finsk Dampskibsselskab. (O. E . F . R a s m u s s e n ) . K ø b e n h a v n . Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a J . L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

O Y P G ( J 1291)

Ferder Frederikshavn

O Y E T ( D 332)

Ficaria Esbjerg

M. - F r y . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

1951 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

O U V R ( J 1871)

Fie Welle Skagen

SM. - Ff. - E . B . F .

120

1944 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.1

15.2

6.9

28

11

O Y L Y ( J 923)

Finhval København

SM . - Lst. - E.

114

1952 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

53.6

17.9

7.0

46

22

45

O U R P ( E 215)

Finn Svendborg

SM . - L s t . - E .

104

1914 - M a r s t a l L. Johansen

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-57

85.8

21.6

8.0

91

53

140

A. Hansen. Vindeby.

OUUC ( D 554)

Finnlith Ærøskøbing

M. - L s t . - Stl. 3 BH. -

430

1956 - H o o g e z a n d Scheepswerft Hoogezand

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 6

158.6

26.9

9.8

398

217

615

R e d e r i I/S af 3 / 3 1955. (K. I. T. Larsen). K ø b e n h a v n .

O X I U (M 16)

Fjorden Nørresundby

Ud.-J.

1901 - O u d e w a t e r de J o n g h & Co.

59.5

15.3

5.9

44

15

Else M. W a t t n e . København. C. B. Jensen. Esbjerg.

SM[. - Ff. - E .

P. R. Pedersen. Frederikshavn.

57.7 Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 10-56

311.7

O U V B FlemmingBødker ( J 1215) Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

120

1949 - E s b j e r g N. P. Jensen

57.7

17.0

7.9

45

19

OYCW ( J 2111)

Flemming Røn (ex C h r i s t i a n Rønn) Lemvig

SM. - Ff. - E . B .

111

1948 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

54.2

16.0

6.8

32

8

O W I R ( B 174)

Flora Løgstør

SM. - P a . - E .

17

1860 - E c k e r n f ö r d e Pipgrai

51.6

15.4

6.8

34

21

FPT DBT APT

33 434 68

2400

Det forenede Dampskibs-Selskab, A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . C. S. C. W e l l e . Skagen.

FPT DBT APT

39 115 4

Den kgl. grønlandske H a n d e l . København.

P. N. Røn. Harboøre. Partrederi. (R. S. Hansen). Ballen.

90

F Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Flora O W I S Vesterø h a v n , ( J 1427) Læsø

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM. - F f .

SM. - F f .

91

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

F

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

1928 - F r e d e r i k s h a v n C. N i e l s e n

55.3

15.7

6.0

34

9

L. K. Beck. V e s t e r ø , Læsø.

1941 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen 1944 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

48.2

15.7

6.6

27

8

N. P. Pedersen. Lemvig.

332.5

47.2

26.9

3538

2510

103.2

51.7

7.4

379

184

321.4

47.1

17.2

2338

1038

4

5

-E.

67

-E.

74

6

14

O Z J L ( J 1705)

Florence Lemvig

O U X K ( D 216)

Florida København

O X H W (M 28)

Flydekran Nr. 1 København

O U Y O (C 32)

Flynderborg København

D . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. Olf. -

1850

1949 - W. H a r t l e p o o l W. G r a y & Co.

O W L J ( J 1481)

Flyvholm Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

87

1930 - E s b j e r g N. P. Jensen

54.8

16.4

7.0

37

12

Partrederi. (O. P . F i n k ) . E s b j e r g .

O Y K P ( J 1021)

Folmer Gajhede (ex I v e r Chri­ stensen) Skagen

SM. - F f . - E . F .

130

1935 - S k a g e n Brdr. Nipper

53.2

15.9

6.9

32

10

Partrederi. (Karen Gajhede). Skagen.

O X O E ( J 22)

Forsøget Frederiksværk

SM. - L s t . - E .

111

1907 - P l y m o u t h W. S. Kelly

77.3

20.1

8.3

92

59

O W I T ( J 95)

Fortuna Nørresundby

SM. - L s t . - E .

58

1898 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

60.1

17.3

6.7

44

29

H. Wadskjær. Fur.

O W I W ( J 259)

Fortuna Snaptun

SM. - F f . - - E .

52

1900 - B r u n s b ü t t e l

52.1

17.5

4.1

20

10

T. B. Thuesen. Snaptun.

O W I B ( J 1525)

Fr. Grønhøj Skagen

SM. - F f .

104

49.0

15.0

6.6

26

10

V. Grønhøj. Skagen.

O U I B ( D 437)

Francine Mærsk København

599.2

77.2

44.6

17103

10281

OZJZ ( J 1719)

Frank Frederikshavn

O X E F ( J 2277)

M. - L s t . - Stl. 9 B H - A w n g . D.

2800

Bur. Veritas L. 1.1. P R . with freeboard. 12-54 forl. 9 - 5 9

1869 - S t e t t i n Vulcan Werft

Kr. - J

-E.

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 10-57

1932 - F a k s e L a d e p l a d s J . P . Olsen

11900

1955 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

SM. - F f . - - E .

159

1942 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

52.1

15.4

6.9

31

8

Frank- Benly Hundested

SM. - F f . - - E .

140

1958 Hundested Hundested Baadebyggeri

51.9

17.8

7.6

40

14

O U P L ( D 512)

Frankrig København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

4400

1956 - B r e m e r h a v e n Rickmers Werft

404.4

51.9

18.9

3405

1804

O U R Q ( E 240)

Freddy Nakskov

SM. - Lst. - S t l . 4 BH.

108

1917 - V l a a r d i n g e n

94.1

21.4

7.7

141

70

O Y E E (A 129)

Fredericia Kolding

M. - P a . - Stl. 5 B H . - W e l l D.

1040

1930 - F r e d e r i k s h a v n F r e d e r i k s h a v n Værft og Flydedok

189.4

32.4

11.2

702

366

O U S X ( J 27)

Freia Rønne

SM. - Lst. - S t l .

68

1897 - R ø n n e Bornholms Maskinfabrik

74.4

18.8

6.5

72

48

OYLS (A 7)

Freia Korsør

M. - P a . - F g . Stl.-7 BH.

3350

1936 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

240.4

40.9

15.7

1429

616

O X Q F ( J 1192)

Freja Esbjerg

SM. - F f . - E .

111

1903 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

56.7

16.9

6.5

36

12

OYCZ ( B 38)

Freja Kolding

D. - P a . - J. 3 BH

125

1876 - F l e n s b u r g Flensburger Schiffsbau-Ges.

84.8

17.0

7.4

79

33

O W J B ( J 1140)

Frem Skagen

SM. -Ff.- E. B.

120

1915 - S k a g e n S. J. Nipper

47.6

14.8

6.3

24

8

M. -T k . - S t l . 13 B H

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 5

Lloyds Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 6 Bur. Veritas P . 1. 1. 1-53 forl. 1 0 - 5 7 Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 5-56

Lloyd's Reg. 100 A 1 . Ice. 1 1 - 5 6

FPT DBT DT APT

77 326 239 96

4825

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

A/S Burmeister & Wain. ( N . M u n c k m. 11.) K ø b e n h a v n . FPT DBT APT

168 595 50

3420

159

FPT 275 D B T 360 DT 1020 A P T 146

26250

A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

C. Møller. Frederiksværk.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. V. Lohse. Frederikshavn.

FPT DBT APT

FPT DBT APT

121 777 129

19 80 12

D B T 152 3 D T 182

5659

Partrederi. (K. F. Madsen). Hundested. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

220

M. B o u t r u p . Randers.

500

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

110

Partrederi. (M. T . B i d s t r u p ) . R ø n n e .

343

Danske Statsbaner. København. Partrederi. (N. D. L. Sørensen). Esbjerg. Kolding Fjorddampere, A/S. (V. E . H a n s e n ) . K o l d i n g . T. Klim. Skagen.

92

F Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Frem O Y J J Holbæk ( J 883)

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

9

10

11

17.5

6.4

33

16

84.6

16.5

6.3

91

50

135

J. Grau. Åbenrå.

88.0

22.8

8.5

100

62

162

N y k ø b i n g Mors R e d e r i A / S . (J Søndergaard). Nykøbing M.

7

4

5

SM . - L s t . - E .

92

1934 - F e j ø E. Mortensen

55.9

SM. - L s t . - S t l . 3 BH. -

121

1910 - G r o n i n g e n W. Rubertus

3

F

93

8

14 J. Andersen. Holbæk.

O Y U O ( J 948)

Frem Åbenrå

OZAN ( E 359)

Frem Nykøbing M.

SM. - Lst. - E. B.

174

1939 - N y k ø b i n g M. Søren Larsens Skibsværft

OUTC ( J 453)

Fremad Svendborg

SM. - L s t . - E . F .

83

1902 - Vejle S. L i n d t n e r

76.0

21.4

8.0

82

51

142

M. T. P i l e g a a r d . Svendborg.

O U T E ( J 818)

Fremad Fur

SM . - L s t . - E .

100

1908 - F r e d e r i k s h a v n C. Nielsen

70.2

19.6

6.6

59

36

100

C. T h o m a s s e n . Fur.

O W J C ( J 302)

Fremad Skive

SM. - L s t . - E . F .

42

1899 - F å b o r g R . Møller

62.7

17.9

6.5

46

33

O U G T (G 92)

Fremad II København

D. - Bgs. - S t l . 4 BH

225

66.6

17.1

9.3

64

11

O Y X G ( E 341)

Frennenæs Svaneke

SM. - L s t . - E . B .

116

1915 - M a r t e n s h o e k N. V. Scheepswerven v/h G e b r . G. & H. B o d e w e s 1938 - F å b o r g R. Møller

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 7-54

90.0

22.9

7.2

96

69

O Y R K ( D 402)

Freya T o r m København

M. - L s t . - Stl. 8 B H'. - S h e l t e r D.

7500

1953 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 8

398.7

57.5

22.6

4137

2190

OU (J OU (D

Freyapaket Ærøskøbing

SM . - L s t . - E .

111

1906 - E c k e r n f ö r d e

73.7

20.0

7.4

69

45

Frida Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

3220

1957 - R e n d s b u r g Werft Nobiskrug

283.7

46.0

22.5

2676

1367

107

1929 - N o r d b y F. J . Christoffersen

53.6

16.4

8.3

39

14

ZD 80) SY 522)

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 2-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 7

K. Jensen. Skive. FPT APT

4 7

17

150

FPT 50 D B T 884 A P T 109 V i n g e t . 118

6750

116 FPT DBT APT

54 550 38

3250

Forsvarsministeriet. København.

Flådestationen.

Partrederi. ( N . E . Mogensen). S v a n e k e . A/S Dampskibsselskabet T o r m . (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . K ø b e n h a v n .

Rederiaktieselskabet Freyapaket. (H. P. Hansen). Ærøskøbing. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . K ø b e n h a v n . T. K. Harbo. Sædding.

OWQC ( J 1438) O X M G (M 26)

Frida Harbo Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

Frigg København

S d p . - Stl. 3 BH.

1950 - S l i e d r e c h t S c h e e p s b o u w w e r f en Machinefabriek De Klop

106.7

22.4

8.9

202

42

O X H Y (M 57)

Frigga København

Bjlgt. Stl.

1910 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

110.6

23.7

9.0

193

176

300

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

O U U F ( J 847)

Frihed Hadsund

SM . - L s t . - E .

90

1905 - B a r t h C. H o l z e r l a n d

71.3

19.6

7.0

65

45

111

K. M. N y m a n d . Hadsund.

O U I W ( J 1721)

Frisco Hundested

SM. - Ff. - E .

74

1942 - H o l b æ k A . Nielsen

47.2

16.8

6.3

27

9

O U J G ( J 122)

Frithiof Mariager

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

120

1875 - M a l m ø K o c k u m s Mek. V e r k s t a d

97.4

15.8

7.6

96

46

150

OYYQ (A 199)

Fritz Juel Vindeby

M. - P a . - F . E. B.

405

1954 - S v e n d b o r g J. Ring-Andersen

107.2

32.6

8.0

149

51

77

Et interessentskab. (V. F . H . L u n d ) . V i n d e b y .

O Y E U ( D 310)

Frode København

M. - B g s . - S t l . 4 BH.-

500

1952 - S ö l v e s b o r g Sölvesborgs V a r v s & Rederi A/B

80.2

20.1

8.1

98

0

30

D e t forenede B u g s e r s e l s k a b A / S . (K. Bærentzen). København.

O W L K ( J 1995)

Fuga Hundested

SM. - Ff. - E .

111

43.7

15.5

6.7

25

9

O Y Y W ( D 447)

Fuglen Ærøskøbing

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

448

1942 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & Husmer 1951 - W a t e r h u i z e n Gebr. v a n Diepen

163.2

27.2

9.6

478

283

FPT DBT APT

37 105 9

652

Rederiaktieselskabet Fuglen. (J. C. Jespergaard). Ærøskøbing.

Fursund Frederikshavn

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

1370

213.8

34.8

17.3

1082

619

FPT DBT APT

60 260 18

1595

Dampskibsselskabet Hafnia, A/S. (T. C. Christensen). K ø b e n h a v n .

O Y I T ( D 481)

1956 - L e m w e r d e r Abeking & Rasmussen

Bur. Veritas I. 1. 1. 8-54 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast trade. 4-56

Bur. Veritas L . 1. 1. 1-56 Germ. Lloyd 100 A ( E ) . 3 - 5 6 4

APT

16

24

Vandbygningsvæsenet. København.

Partrederi. (O. H . Olsen). H u n d e s t e d .

FPT APT

12 8

W. K. Rysz. Fladbjerg.

Partrederi. (R. Jensen). Hundested.

94

F—G Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Fuurø OUSO Fur ( B 178)

Art, materiale m. m. Material etc.

95

Maski­ nens H K HorsePower

3

4

M.-Pa.-Fg.-E.B. 2 BH.

134

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

1956 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

78.0

24.4

8.6

75

32

O X X H ( J 2108)

Fylgia Hundested

SM. - Ff. - E .

77

1947 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & Husmer

41.1

16.0

5.5

20

5

OUTG ( J 418)

Fylla København

SM. - L s t . - E . B .

174

1922 - N y b o r g M. R. V. Dreyer

93.4

24.1

9.5

123

88

O W J N ( J 1410)

Fylla Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

77

1928 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.5

16.3

6.9

36

13

O X M B (A 191)

Fyn Korsør

M. - P a . - F g . - Stl. 9 BH. -

5450

1947 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

349.3

56.6

18.3

2941

1191

O Y H G ( H 56)

Fyrskib Nr. I København

M. - F y . - E .

125

1914 - F å b o r g R . Møller

115.9

23.0

11.1

181

53

O Y H N ( H 73)

Fyrskib Nr. II København

M. - F y . - E .

130

1916 - F å b o r g R . Møller

115.9

23.0

11.1

179

55

O Y H O (M 181)

Fyrskib Nr. III København

Fy. - E.

1918 - F å b o r g R . Møller

69.2

18.9

10.4

77

45

O Y H P (M 182)

Fyrskib Nr. IV København

Fy. - E.

1919 - F å b o r g R . Møller

69.2

18.9

10.4

77

21

O Y H Q (M 166)

Fyrskib Nr. X København

Fy. - E.

1877 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ pladser og Værfter

103.4

19.0

10.3

139

86

O Y H K (M 160)

Fyrskib Nr. XI København

Fy. - E.

1878 - N y s t e d F. Sparre

103.4

19.0

10.3

136

85

O Y H R (M 175)

Fyrskib Nr. XII København

Beboelsessk. - E.

1878 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ pladser og Værfter

103.4

19.0

10.3

137

114

O Y H T (M 176)

Fyrskib Nr. XIII København

Fy. - E.

1880 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ pladser og Værfter

103.6

19.4

10.3

136

93

O Y H U (M 177)

Fyrskib Nr. XV København

Fy. - E.

1887 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ pladser og Værfter

103.6

19.4

10.3

132

85

O Y H V (M 178

Fyrskib Nr. XVI København

Fy. - E.

1889 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ pladser og Værfter

103.6

19.4

10.3

127

83

OYHW ( H 66)

Fyrskib Nr. XVII København

M. - F y . - E .

130

1895 - O d e n s e N. F. Hansen

116.5

21.6

11.0

170

55

O Y H H ( H 57)

Fyrskib Nr.XVIII København

M. - F y . - E . B . F .

145

1902 - O d e n s e N. F. Hansen

115.7

21.0

13.2

169

58

O Y H X (M 179)

Fyrskib Nr. XIX København

Fy. - E.

1907 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Flydedok og S k i b s v æ r f t

117.0

21.5

10.5

172

79

O Y H M (M 165)

Fyrskib Nr. XX København

Fy. - E.

1908 - F å b o r g R . Møller

114.9

20.5

10.8

168

110

O Y H Y (M 180) O U J O ( D 555)

Fyrskib Nr. XXI København

Fy. - E.

1911 - F å b o r g R . Møller

114.9

20.5

10.8

167

105

Færø-Shell København

M. - T k . - Stl. 9 BH. -

600

1956 - N o r r k ö p i n g Norrköpings Varv & Verkstad

178.5

29.2

11.9

497

236

O U H P (A 207)

Faaborg Fåborg

M. - P a . - Stl.

248

1935 - Kiel Howaldtswerke

75.7

20.4

8.6

84

30

O U T I ( J 163)

Gabriel Hadsund

SM. - L s t . - E .

9562.8

18.8

8.5

61

39

- England

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6 Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 5

F—G

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13 100

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Fur kommune. Fur. N. M. R a s m u s s e n . Hundested.

226

Den kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. Partrederi. (N. B . Nielsen). E s b j e r g .

FPT APT DT ST

46 104 182 284

816

Danske Statsbaner. København.

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

Ellen J. Vestervig. København.

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

FPT

27

726

A / S D a n s k Shell. (V. A . J . J ø r g e n s e n o g A . J . J . L a r s e n ) . K ø b e n h a v n . A/S Øernes Dampskibsselskab. (H. R. Jensen). Søby.

100

V. T. Andersen. Hadsund.

96

G Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Gardenia OWDQ Esbjerg ( J 1233)

Art, materiale m. m. Material etc.

97

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

SM. - F f . - E . B .

89

1949 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

53.9

16.7

7.5

40

15

G

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg.

O X D U ( D 626)

Garm Kalundborg

M. - B g s . - S t l .

1200

1958 - H a m b u r g Albert Bonné

Bur. Veritas S ( D e e p Sea) 1. 1. 4 - 5 8

90.7

23.1

9.6

144

0

O W T V ( E 423)

Gefion Ålborg

SM. - L s t . - E .

116

1894 - S ö l v e s b o r g

Bur. Veritas P. 1.1. 7-57

89.5

24.6

6.5

95

66

OZNX ( J 1786)

Geiser Esbjerg

SM. -Ff.

89

1943 - B o g e n s e E. Pedersen

55.9

16.9

7.1

39

15

O Y K L ( J 3)

Georg Stage København

SM. - S k o l e s k i b Stl. - 5 B H . -

112

1935 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft og Flydedok

123.8

27.9

12.4

298

186

FPT DBT APT

7 23 8

50

Stiftelsen Georg S t a g e s M i n d e . København.

OZAP ( E 381)

Gerd Ebeltoft

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

198

1913 - Le H a v r e Aug. Nordmand

94.5

19.0

7.8

146

75

FPT APT

7 6

150

A/S Rederiet Anholt. (R. L. Albertsen). København.

O W N B ( D 189)

Gerd Mærsk København

M. - T k . - Stl. 18 B H . -

10300

1950 - T a m a n o Mitsui S h i p b u i l d i n g & Engineering Co.

557.6

70.2

37.2

12184

7414

FPT DBT DT APT

150 524 492 161

18645

O Y F I ( D 263)

Gerd Torm København

M . - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

3800

1948 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

334.0

51.0

26.9

3984

2770

FPT 45 D B T 1003 APT 92

4953

O W J S ( J 1345)

Gerda Skagen

SM. - F f . - E . B .

119

1924 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.2

15.0

6.6

29

11

O X F H ( D 280)

Gerda Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5400

1944 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-55

396.3

60.2

24.5

5216

2834

O X H B ( E 464)

Gerdi København

SM. - L s t . - S t l . 2 BH. -

123

1918 - S t a d s k a n a a l O. S m i t

Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 5

102.4

19.0

8.2

140

86

OZMF ( J 1419)

Gert Esbjerg

SM. - F f . -

67

1928 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

46.4

14.9

6.2

24

9

O W Z O ( E 538)

Gert Hansen Marstal

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

210

1958 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-58

102.6

21.3

O Y O Y ( D 392)

Gert Stærke Ommel

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

395

1953 - M a r s t a l H. C C h r i s t e n s e n S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 5 - 5 7

131.3

24.7

OWMO ( D 662)

Gertrud Kathrine Sæby

M. - Lst. - S t l . 5 BH.-

200

1950 - H o w d e n D. E. Scarr, L t d .

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-58

113.6

21.6

O Y Y U ( D 158)

Gertrud Torm København

M . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3300

1938 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

British Corporation B . S. * Ice. 5 - 5 7

326.8

45.8

O Z I R ( J 1680)

Gerty Esbjerg

123

1941 - F å b o r g C. A n d e r s e n

56.9

17.4

7.4

40

OYSO ( J 1567)

Gideon Agger

S M . - Ff. - E . B . F

98

1937 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

52.6

14.2

5.8

23

7

O Y Z H ( D 666)

Gila Egernsund

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

224

1926 - H o o g e z a n d E. J. Smit & Zoon

128.3

20.5

8.5

200

111

OZLM ( J 1735)

G i n e Wulff Esbjerg

SM . - F f .

89

1942 - B o g e n s e E. Pedersen

53.3

16.6

6.6

33

10

H . R . Nielsen. Esbjerg.

O W Z E ( J 1477)

Gitte Frederikshavn

SM . - F f . - E .

119

1930 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

51.1

15.7

6.5

30

10

Partrederi. (A. P . C o n r a d s e n ) . F r e d e r i k s h a v n .

OWQD ( J 183)

Glaciere Gilleleje

SM. - Lst. - E . B .

83

1899 - M a r s t a l

69.2

18.5

6.4

50

26

T. C. A. Thomsen. Gilleleje.

O Z K U ( J 1716)

Glenna Esbjerg

SM. - F f . - - E . F .

71

1942 - F å b o r g F a a b o r g Skibsværft

54.4

16.5

6.8

35

13

N. P. Sehested. Esbjerg.

SM. - F f . -

- E. B.

E. F.

E. F.

-E.

Bur. Veritas P . 1. 1. 9 - 5 8 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 5

British Corporation B . S . * 4-57

Bur. Veritas P. 1 . 1 . 11-54

8.2

9.1

8.2

18.4

150

299

192

2368

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. 158

K . K . E . Olesen. Ålborg. Partrederi. (Karen Jensen). Esbjerg.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. Marie H . R a s m u s s e n . Skagen.

FPT 52 D B T 1057 APT 50

7900

200

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . København. A. O. Jørgensen. Strandhuse. E. M. V. Gommesen. Esbjerg.

69

FPT APT

20 6

245

H. B. Hansen. Marstal.

129

FPT DBT APT

34 66 14

430

R. S. K r i s t e n s e n . Ommel.

FPT

19

290

C. G. C h r i s t e n s e n . Sæby.

FPT APT

45 100

3910

93

1289

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. C. J. Strandsberg. Esbjerg.

13

A. M. Nielsen. Agger. FPT APT

15 5

295

C. F. R. L o r e n z e n . Åbenrå.

7

98

G Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 O U H J Glenten Skagen ( J 1795)

Art, materiale m. m. Material etc.

99

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

G

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

48.6

14.3

6.3

25

8

1893 - T h i s t e d C. P e t e r s e n

68.2

18.5

7.0

51

36

700

1902 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

177.0

32.1

13.9

530

215

2DT

49

139

Danske Statsbaner. København.

SM. - L s t . - S t l . 5 BH. -

297

1957 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

115.9

24.3

9.8

236

92

DBT DT APT

44 35 18

307

H. P o u l s e n & Co., A / S . ( K . Nielsen). K ø b e n h a v n .

SM. - F f . - E .

74

1935 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

48.4

15.7

6.8

27

10

M. - B g s . - S t l . 2 BH. -

186

1892 - G ö t e b o r g Wilhelmsberg mek. Verkstad

46.3

13.4

5.6

18

0

- Bgs. 5 BH.

900

1951 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 5

77.1

21.6

8.1

99

0

FPT APT

9 12

46

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-58

142.2

23.6

10.9

366

166

FPT APT

54 9

460

3

4

5

SM. - Ff. - E . B . F .

119

1943 - S k a g e n Brdr. Nipper

59

D. - Pa. - Fg. Stl. - 4 B H .

SM.

- Lst. -

E.

6

7

14 A. P. Ottesen. Skagen.

O X C K ( J 840)

Glory København

OXVS ( B 64)

Glyngøre Nykøbing M.

O W J E ( E 513)

Gniben Hammerhavnen

O Y L N ( J 1013)

Godthaab Thyborøn

O U L W ( H 92)

Goliath II Ålborg

O X S G ( D 305)

Grane København

OYTM ( D 439)

Granita København

M. - L s t . - Stl. 4 B H -

395

1936 — B o w l i n g S c o t t a n d Sons

O W J Z ( J 1086)

Gratia Lemvig

SM. - F f . - E .

61

1903 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

56.3

16.3

6.1

30

9

O Z H P ( J 922)

Gray Odense

SM. - L s t . - E .

134

1920 - N y k ø b i n g M. Morsø S k i b s v æ r f t

86.7

21.8

7.9

95

64

O W Y S ( D 273)

Greenland Esbjerg

M. - F r y . - Ff. - E .

500

1944 - M e t e g h a n , N o v a Scotia Clare S h i p b u i l d i n g C o .

128.9

26.6

12.5

295

103

O X V V ( J 1635)

Gremorelis Skagen

211

1951 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

53.7

16.5

7.9

39

15

O Y I Q ( D 347)

Greta Dan Esbjerg

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

5450

1952 - Å l b o r g Aalborg Værft

359.3

51.8

30.6

4687

2612

O W K C ( J 289) O Y P V ( E 220)

Grethe Odense

SM. - L s t . - E .

45

1900 - K ö n i g r e i c h

60.1

15.5

4.7

33

18

Grethe København

S M . - Lst. - E. B .

119

1936 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

75.4

21.5

7.6

77

49

140

O Y Z Y ( J 457)

Grethe Ærøskøbing

SM. - L s t . - S t l .

89

1906 - W a t e r h u i z e n v a n Deefler

72.7

16.5

5.1

55

26

90

O U Z F ( J 1908)

Grethe Hviid Thyborøn

SM. - F f . - E. B.

74

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

52.4

15.9

6.7

28

9

O U P Y ( J 1203)

Grethe Lodberg Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

71

1949 - E s b j e r g A. K. Work

51.8

16.8

7.6

37

12

Partrederi. (T. L. Jensen). Esbjerg

O U N D ( J 1194)

Grethe Lyng Thyborøn

SM - F f . - E .

87

1949 - S t r u e r J e n s Laursen & Sønner

50.6

16.3

7.4

34

10

Partrederi. (L. K. Lyng). H a r b o ø r e .

SM. - F f . - E. B.

87

1947 - A s s e n s K. Pedersen

57.3

16.9

7.5

44

16

Partrederi. ( P . A . Nielsen). E s b j e r g .

SM. - L s t . - E .

105

1914 - O u l t o n B r o a d Colby B r o t h e r s

84.5

19.2

8.0

95

58

S M . - Ff. - E . B . F .

95

1907 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

48.0

14.7

7.0

28

10

O X U H Grethe Thygesen Esbjerg ( J 2083)

M.

SM. -

Ff. -

Stl.

E.

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 7

Lloyd's Reg. 5 A 1. 4 - 5 4

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 3-57

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 7-58

85

F. J. O. Kock. Søborg.

L. R. Jacobsgaard. Thyborøn. C. J. N. C. Lorentzen. Nørresundby. Københavns København.

havnevæsen.

R e d e r i e t Uffe A / S . ( J . P . B . Nielsen). K ø b e n h a v n . L. K. Christensen. Lemvig.

158

F. C. Hansen. Odense. V. P. Sørensen. Virum.

FPT APT

46 83

6100

L . J . Olesen. Skagen. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . K ø b e n h a v n V. J. Knudsen. Odense. K . H . Olsen. København. F. T. Hagerup. Hellerup. A. K. A. Hviid. Thyborøn.

138

O X V B ( J 918)

Grethe Witting Grenå

OWNC ( J 1357)

Grethe-Gerd Esbjerg

O Y Z T ( D 672)

Grolien Marstal

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

195

1955 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 6-55

125.6

21.3

8.2

195

111

FPT DBT APT

20 38 6

285

OYGA ( D 336)

Grønland København

M. - T k . - S t l . 14 B H .

8800

1952 - H a m b u r g Deutsche Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 6

518.6

68.2

36.7

11385

6675

FPT APT

143 175

16500

J. O. Jensen. Grenå. Partrederi. (J. P. J. Staal). Esbjerg. H. A. Boye. Marstal. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab (H. E. Hahn-Petersen). København.

7*

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

4

3

G—H

101

100

G—H

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

5

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

o x w v (C 400)

Graadyb Esbjerg

D . - S d p . - Stl. 5 BH.-

475

1909 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

Bur. Veritas R . 1. 1. P R . 7-56

187.0

34.1

15.4

670

257

FPT

31

950

Vandbygningsvæsenet. København.

O X H C ( D 35)

Gudnæs København

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

850

1950 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas L . 1. 1. 5 - 5 8

193.4

32.1

10.6

776

383

FPT DBT APT

19 174 15

900

D a m p s k i b s s e l s k a b e t Solnæs A / S . (C. M . A n d e r s e n ) . K ø b e n h a v n .

O W K H ( J 200)

Gudrun Hirshals

SM. - L s t . - E .

55

1898 - F a k s e L a d e p l a d s I. K o e f o e d

55.3

17.2

5.9

32

18

O Y G J (A 159)

Gudrun Bogø

M. - P a . - F g . - Stl. 4 BH.

260

1933 - Å l b o r g Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri

84.0

22.6

8.0

100

45

O W K I ( J 1484)

Gudrun Aaen Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

74

1930 - E s b j e r g N. P. Jensen

49.2

15.1

6.7

30

11

C. M. J. A a e n . Esbjerg.

OZCD ( J 1609)

Guldager Hjerting

SM. - Ff. - E . B . F .

92

1939 - E s b j e r g N. P. Jensen

59.9

17.0

7.1

40

15

Partrederi. ( J . C. B ø r s m o s e ) . H j e r t i n g .

OWCM ( J 1955)

Guldborgsund Hundested

SM. - Ff. - E .

77

1942 - H u n d e s t e d Vejmand & Svendsen

50.1

16.5

6.2

27

10

Partrederi. (H. T. Jensen). Hundested.

OWVS ( J 2)

Gulle Egernsund

SM. - L s t . - E .

65

1887 - Vejle Gylding & Lindtner

63.6

17.9

6.4

46

31

F. Jensen. Egernsund.

O W Z Y ( D 592)

Gunhild T o r m København

M. - L s t . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

8330

1958 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

456.3

61.6

26.3

6694

3394

OZGR ( J 1656)

Gurli Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

142

1941 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

64.0

18.2

8.4

50

19

O Y D Y (C 192)

Gustav Assens

D . - L s t . - Stl. 5 BH.

120

1899 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

122.9

24.2

9.2

254

125

O W K O ( J 1349)

Gutta Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

74

1925 - E s b j e r g N. P. Jensen

52.7

16.2

7.4

37

12

O W T G ( J 2022)

Gøteborg Skagen

SM. - Ff. - E .

62

1916 - M a r s t r a n d

49.3

18.6

7.5

29

8

OWIC ( H 169)

H. J. Grau Åbenrå

M. - L s t . - E .

44

1887 - N y s t e d F. Sparre

61.2

16.7

6.3

39

29

H. J. Grau. Åbenrå.

OYQV ( J 2128)

H. J. Rink København

SM. - L s t . - E .

134

1953 - H o l b æ k A. Nielsen

58.2

16.8

7.9

44

13

M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

O X I J (M 35)

H. M . 2 København

L g t . - Stl.

1928 - K ø b e n h a v n Nordhavns-Værftet

65.8

17.2

8.0

79

73

O W U Z ( J 2002)

H. Mathiasen Vejle

SM. - Ff. - E .

100

1946 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

51.2

17.3

6.6

38

15

O W C E ( J 1297)

H. P. Hansen Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

87

1949 - E s b j e r g N. P. Jensen

52.0

16.5

7.6

37

O W V N (A 3)

H. P. Prior Ålborg

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

7560

1950 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t - og Maskinbyggeri

OUTM ( J 1856)

H. Thaarup Strandby

SM. - Ff.

- E. B.

119

1944 - F å b o r g F a a b o r g Skibsværft

49.9

16.4

7.3

37

13

O U F N ( H 110)

H. V. Ravn København

M . - Inspektionsskib Stl.-6 BH.

664

1944 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

138.4

25.7

11.6

279

76

O Y G R ( J 2125)

H. Westmark Strandby

95

1952 - H o b r o K. A. Tommerup

43.2

14.4

5.9

20

5

O U U E ( D 66)

Hafnia Århus

103

1914 - M a r t e n s h o e k L. Mulder

80.5

19.4

7.4

95

56

SM.-Ff.-E

B

M. - L s t . - Stl. 3 BH.

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 1 0 - 5 4 forl. 6 - 5 9

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1-58

Bur

Veritas P . 1. 1. 7 - 5 6

Partrederi. (L. Simonsen). Løgstør. 45

FPT DBT DT APT

140 402 748 186

10400

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 4 forl. 4 - 5 9

322.3

48.8

23.1

3277 1747

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M. A n d e r s e n og A. N. V. P. K a m p e n ) . København. Andelssildeoliefabriken Esbjerg, a. m. b. a. (K. Schrøder). Esbjerg.

FPT APT

15 4

300

A/S De danske Sukkerfabrikker. (N. A. Jensen). K ø b e n h a v n . Partrederi. K. E. Nielsen). Esbjerg. J. P. Thomsen. Skagen.

120

P. G. Nielsen. Charlottenlund. H. Mathiasen A/S. (N. A. V. Mathiasen). Bredballe. Partrederi. (K. C. B. Christensen). Harboøre.

14 Bur. Veritas P. 1. 1. w i t h f r e e b o a r d . Ice. 2 - 5 5

Præstø amtskommune. Næstved.

FPT DBT APT

14 312 93

770

Det forenede Dampskibs-Selskab A/S (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . B. Thaarup. Strandby.

FPT DBT APT

11 19.4 3.2

112

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København. Partrederi. (Ellen Jørgensen). S t r a n d b y .

135

A/S Rederiet Anholt. (R. L. Albertsen). København.

102

H Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Hafnia O Y Y A København (C 429)

Art, materiale m. m. Material etc. 3

103

Maski­ nens H K HorsePower 4

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - W e l l D. Olf. -

1175

1924 - Kiel Howaldtswerke

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

H

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

6

7

8

9

10

11

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 7

264.8

41.2

17.0

2060

1127

48.4

16.6

7.1

32

9

Bur. Veritas P. 1. 1. w i t h f r e e b o a r d Ice. 6 - 5 6

348.2

56.5

20.5

3195

1107

FPT DBT DT APT

38 426 277 156

850

Bur. Veritas D . 1. 1. 3 - 5 5

186.5

31.2

15.1

739

202

FPT DBT DT

19 16 270

1120

83.1

20.8

7.8

83

54

Bur. Veritas P . 1. 1. 1-58

114.4

24.1

9.9

275

72

FPT DT APT

Bur. Veritas L . 1 . 1 . great coast. trade. 4-55

254.9

40.1

20.8

1726

985

FPT DBT APT

FPT 92 D B T 632 Dækst.139 APT 24

3080

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Nordjyllands Kul-Kompagni A/S. (O. B a a s t r u p ) . N ø r r e s u n d b y .

O Y E A ( J 2114)

Halsnæs Hundested

SM. -Ff. - E . B .

77

1948 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & Husmer

O Y G D ( A 209)

Halsskov Korsør

M. - P a . - F g . Stl. - 10 B H . 1 dæk + overdæk

7450

1956 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

O W T I (C 780)

Halvor København

D. - Sdp. - S t l . 4 BH.-

720

1929 - K i n d e r d i j k L. S m i t & Z o o n

O X R Q ( J 971) O Y K A ( D 118)

Hamlet Kalundborg

SM. - L s t . - E .

96

1905 - M a r s t a l

Hammeren Hammerhavnen

M. - L s t . - S t l . 6 BH.-

285

1936 - C u x h a v e n C u x h a v e n e r Schiffwerft

O Y S H (A 4)

Hammershus Rønne

M. - P a . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

2250

1936 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O U Q D ( J 904)

Hammerslet Svaneke

S M . - L s t . -- E . B .

120

1930 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

74.5

20.9

7.1

71

40

OYVG ( J 1091)

Hanna Strandby

S M . -Ff. - E . F .

120

1938 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

45.2

14.0

6.5

23

5

OUSQ ( D 469)

Hanna Dan Esbjerg

M. - L s t . - S t l . 3 B H . - Aw n g . D .

885

1956 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

205.7

33.1

16.5

953

518

FPT

18

1365

O X Y I ( D 296)

Hanne Clausen Svendborg

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

450

1947 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard great coast. trade. 4-56

163.8

25.9

7.1

325

101

FPT DBT DT APT

42 83 89 12

400

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. Clausen). K ø b e n h a v n .

O X E A ( E 545)

Hanne Hansen Marstal

Sm. - Lst. - S t l . 4 BH.-

210

1958 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-58

102.6

21.3

8.2

150

69

DT APT

20 6

235

H. C. Hansen. Marstal.

OYMB ( D 323)

Hanne S Svendborg

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

900

1952 - R e n d s b u r g Werft Nobiskrug

Bur. Veritas L . 1. 1. 4 - 5 6

196.6

32.1

9.3

499

223

FPT DBT APT

52 154 7

900

A. E. Sørensen. Svendborg.

O U X E (A 213)

Hanne Scarlett Tuborg H a v n

M. - P a . - S t l . 9 BH.-

1700

1944 - R o s t o c k Neptunwerft

210.6

29.6

11.0

782

314

FPT DBT APT

5 120 9

95

J. H. J. Jensen. København.

O X F A ( D 546)

Hanne Skou København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7300

1958 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

396.7

56.5

22.1

4211

2316

FPT 78 D B T 1045 A P T 252

7000

O U H L ( J 1067)

H a n n e Wejse Esbjerg

S M . -Ff. - E. F.

120

1948 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.8

17.0

8.1

46

16

O U P G ( J 432)

Hanne-Lis Nykøbing F.

SM. - L s t - E .

100

1907 - Æ r ø s k ø b i n g P . H . Axelsen

77.2

19.8

7.3

74

35

120

OYSQ (G 215)

Hans Odense

D . - Bgs. - S t l . 4 BH

300

1913 - A l b l a s s e r d a m Alblasserdamsche Maschinenfabrik

70.0

17.2

9.6

77

0

18

O Y N O ( D 345)

H a n s Boye Marstal

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

233

1918 - Skien S k i e n Mek. V e r k s t e d

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 2 - 5 5

122 9

23.6

10.3

282

142

FPT APT

16 7

345

OZCR (A 155)

Hans Broge Århus

M. - P a . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

4000

1939 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 5

310.6

43.1

12.7

2927

1680

FPT DBT APT

16 305 72

1050

Lloyds Reg. 100 A 1 . 1 1 - 5 6

Germanischer Lloyd 100 A 4 O s t s e e . 5 - 5 4 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 8 - 5 8

Partrederi. (C. C. P e t e r s e n ) . H u n d e s t e d . Danske Statsbaner. København.

J. G. M o u r i t z e n & Co. A / S . (P. S. J. Mouritzen). København.

140

A.T. Dickmann. Kalundborg.

30 142 10

400

H. P o u l s e n & Co., A / S . ( K . Nielsen). K ø b e n h a v n .

22 129 82

500

A / S D a m p s k i b s s e l s k a b e t p a a B o r n h o l m af 1866. ( E . J . W . Nielsen). R ø n n e .

130

Partrederi. ( N . E . Mogensen). S v a n e k e . Partrederi. (H. K. Axelsen). Strandby. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . K ø b e n h a v n .

Dampskibsselskabet Ove Skou A/S. (O. H . S k o u ) . F r e d e r i k s b e r g . J. Wejse. Esbjerg. R. T. Christensen. Nykøbing F. J. S a a b y e & O. L e r c h e , A / S . (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København. E. B. Kromann. Marstal. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

H

104

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Hans Fjord O X J A ( J 2317) Esbjerg

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

4

3 SM. - F f .

105

-E.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

200

1958 - Æ r ø s k ø b i n g Ærøskøbing Skibs- og Baadebyggeri

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

59.9

17.4

7.2

44

13

H

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (L.Tarbensen). Esbjerg.

O X K A (A 219)

H a n s Hedtoft København

M. - P a . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

2900

1958 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft & Flydedok

Bur. Veritas L. 1. 1. 1 2 - 5 8

271.2

46.4

21.1

2875

1368

O X E H ( D 682)

Hans Hjort Skagen

M. - Ff. - E . B . F .

240

1958 - S k a g e n Karstensens Skibsværft

Bur. Veritas Péche 1.1. 10-58

66.7

18.7

9.1

69

32

O U U L ( J 71)

Hans Juul Gåbense

SM. - L s t . - E . F .

71

1902 - S t e g e C.A. J. og A . M . J . Vennike

68.9

18.9

6.4

56

37

OXOC ( J 914)

Hans Jørgen Haderslev

S M . - L s t . -- S t l . 3 BH.

90

1904 - H a m m e l w a r d e n C. L ü h r i n g

82.1

17.7

7.4

98

50

O W L D ( J 1150)

Hans Mortensen Frederikshavn

SM. - F f . - E .

80

1917 - F r e d e r i k s h a v n M. Mortensen

47.6

14.8

6.8

28

10

O X F T ( D 563)

Hans Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . Awng. D.

3760

1958 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 8

390.1

54.1

29.2

5198

3232

FPT DBT DT APT

91 988 524 103

7900

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n .

O Y J Z (C 22)

Hans P. Carl København

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - DU. Shelter D.

1600

1948 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 7-57

284.5

43.6

17.0

1969

1005

FPT DBT APT

35 441 79

3400

A/S Dampskibsselskabet Heimdal. ( F i r m a M a r t i n Carl). København.

O U U N ( E 298)

Hans Peter Skive

SM. - L s t . - S t l . 2 BH. -

116

1909 - E l m s h o r n J. T h o r m ä h l e n & Co.

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 8

86.6

21.7

6.2

100

46

O W D K ( J 286)

Hansa Kolding

SM. - L s t . - E .

93

1894 - Å l b o r g

55.7

16.8

5.5

35

18

M. J e n s e n . Tved.

OWHR ( J 1170)

Hansine III Frederikshavn

SM. - F f . - E .

107

1898 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

58.6

16.3

6.6

35

14

H. Willadsen. Brønderslev.

O U M E ( J 1844)

Hansine Knopper Esbjerg

SM. - F f . - E . B . F .

85

1943 - N o r d b y F . J . Christoffersen

60.3

16.7

7.3

38

12

A. B. Knopper. Esbjerg.

O W R N ( J 1519)

Hans-Is Frederikshavn

SM. - Ff. E B . F .

116

1931 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.8

16.2

7.1

37

14

C. C. C h r i s t e n s e n . Frederikshavn.

OUUM ( E 130)

Harald Hobro

SM. - L s t . - E .

88

1918 - H o b r o C. T o m m e r u p

82.9

21.8

8.5

98

70

O Y L L ( J 1020)

Harboøre Thyborøn

SM . - F f . - E .

90

1935 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

50.1

16.0

7.2

31

9

O W L H ( J 1092)

Harriet Skagen

84

1919 - S k a g e n S. J. Nipper

48.0

14.9

6.5

27

10

O W T Q ( D 552)

Hartvig Mærsk København

M. - L s t . - S t l . 6 B H . -Aw ng. D.

3760

1957 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 10Ö A 1. 9 - 5 7

390.1

54.1

29.2

5189

3224

O Y R R ( E 483)

Havet (ex E d v . H a n ­ sen) S k a g e n

S M . - Lst. - E . B.

142

1954 - H o l b æ k Holbæk Skibs- og Baade­ byggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t c o a s t . trade. 1-54

91.0

23.1

7.8

100

66

OWVZ ( J 65)

Havfugl Fåborg

SM. - L s t . - E .

83

1916 - N y b o r g C. E. Jensen

51.1

16.3

4.5

28

9

E. Thorsted. Fåborg.

O W X S ( J 1528)

Havlitten Hirshals

SM. - F f . -

E. F.

136

1931 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

50.8

15.7

6.9

30

8

B. M. Woller. Hirshals.

O W K P ( H 95)

Havmaagen Nyborg

M. - F i s k e r i k o n ­ t r o l s k i b - Stl. 4 BH.-

495

1945 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

102.5

23.1

10.1

208

63

O X D W ( J 92)

Havsand Korsør

S M . - L s t . - Stl. F .

68

1907 - M o o r r e g e J. Jacobs

58.9

15.9

4.5

39

12

O W Q B ( J 486)

Hebe Rudkøbing

43

1902 - R å å S . P . Nilsson

47.0

17.8

7.4

24

8

SM. -Ff.

- E. B.

S M . - L s t . -- E

F.

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-57

FPT DT

41 85

1791

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. Partrederi. ( H . C. H j o r t ) . S k a g e n .

88 FPT

8

140

Partrederi. (A. S ø r e n s e n ) . S u n d b y ( L o l l a n d ) . J. H. Worck. Haderslev. Antoinette A. Mortensen. Frederikshavn.

140

175

N. W. Sørensen. Skive.

A/S Central Cement Transport. (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n . P. S. S. H v a s . Thyborøn. J. C. N. Christensen. Skagen.

FPT APT

91 103

7900

157

FPT APT

6.1 3.2

27

A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g . L. K. Henriksen. Skagen.

Fiskeriministeriet. København. J. V. Thomsen. Korsør P. C. M. Jørgensen. Rudkøbing.

106

H Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OYQA (C 170)

Hebe Ålborg

O Y E I ( J 2181)

Hebron Esbjerg

OWQV ( J 1127)

Hedda Skagen

OYGU ( D 504)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

1100

1912 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. P R . 4-55

154

SM.t. - Ff. - E .

Hedda Dan Esbjerg

O W L L ( J 206)

2

H

107 Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

10

11

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12 FPT DBT APT

18 274 33

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13 1120

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

232.1

33.9

21.2

1336

762

1956 - S k æ l s k ø r M. Møller

62.5

17.3

8.4

49

20

90

1917 - N y k ø b i n g F. R a s m u s s e n & Nielsen

45.3

14.8

7.0

25

8

M. - L s t . - S t l . 7 BH. -

5400

1944 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

396.8

60.1

24.9

5188

3046

Hedvig Thisted

SM . - L s t . - E .

52

1863 - S ø n d e r b o r g

58.1

16.9

6.6

43

27

C. A n d e r s e n . Thisted.

OWLM ( J 41)

Heimdal Svendborg

SM . - L s t . - E .

57

1898 - T r o e n s e Z. T. Jacobsen

54.5

15.1

6.7

29

10

H. Johansen. Fiskop.

O X H S (A 134)

Heimdal Korsør

M. - P a . - F g . - Stl. 5 BH.-

1500

1930 - Å l b o r g Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri

246.1

38.6

14.6

1083

375

O Y E N ( J 37)

Heimdal Odense

SM. - S d p . - S t l . 4 BH.

233

1898 - L ü b e c k H. Koch

115.5

21.6

8.6

196

51

O X R E (A 197)

Heinrich Jessen Åbenrå

D . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D. Olf. -

2150

1940 - H o n g K o n g Hongkong & Whampoa D o c k Co.

305.0

46.6

25.5

3388

1986

O Y E O ( B 15)

Hejren Silkeborg

D . - P a . - Stl. 4 BH

75

1909 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

82.8

18.9

8.0

81

41

OWQK ( J 1264)

Hekva Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

75

1919 - E s b j e r g Frederiksen & Jensen

44.5

15.0

6.6

25

7

K. T. Kristensen. Esbjerg.

O X P R ( J 2046)

Helder Hjerting

SM. - F f .

118

1947 - G r e n å J. Vester

61.3

17.5

7.8

47

20

N. H. M. Jensen. Hjerting.

OYVL ( J 621)

Helen Odense

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

233

1937 - W a t e r h u i z e n Gebr. van Diepen

123.5

20.8

8.1

196

95

O W A G (J 336)

Helen Jensen Nørresundby

SM. - L s t . - E .

71

1897 - K a r r e b æ k s m i n d e P. G. Hermansen

68.4

18.5

7.5

64

39

O Y K U ( J 1048)

Helen May Esbjerg

SM. - F f . - E . F .

89

1948 - E s b j e r g A. K. Work

56.7

17.0

7.6

43

16

Helene Thuesen. Sædding.

O W L Q ( J 358)

Helene Gråsten

SM. - L s t . - E .

35

1904 - Wewelsfleth C. W i t t

59.4

17.0

5.4

39

30

J . P . Ohlsen. Gråsten.

O W L R ( H 154)

Helene Sønderborg

M . - L s t . - J . Stl.

64

1908 - Wewelsfleth J.Junge

65.9

15.2

5.0

42

24

A. Geffke. Sønderborg.

O U J E ( D 453)

Helene Clausen Åbenrå

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

490

1955 - N o r r k ö p i n g Norrköpings Varv & Verkstad

147.4

28.1

8.3

300

126

FPT DBT

29 101

408

O Y O P ( D 375)

Helene M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 15 B H . -

10300

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 8

557.6

70.3

37.8

12430

7080

FPT DBT APT

169 200 151

19235

O W L B ( D 508)

Helga Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

4500

1953 — T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co. 1957 - H a m b u r g H. C. Stülcken Sohn

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 7 - 5 7

334.8

51.9

27.3

4040

2096

FPT APT

64 77

5050

O U K V ( J 1840)

Helga Mette Hirshals

SM. - F f . - E . B .

111

1943 - N y k ø b i n g M. Søren L a r s e n

43.6

14.4

6.7

23

10

O. Olesen. Hirshals.

O W L V (A 99)

Helge Svendborg

M. - P a . - E .

79

1924 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

61.6

17.5

5.3

27

12

A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B. Lauritsen). Svendborg.

OYQG ( J 229)

Helge Odense

SM. - L s t . - S t l . 4 BH,

69

81.3

19.9

8.0

99

53

SM. - F f .

- E. B.

- E. B.

1910 -

Vlaardingen

Norske Veritas 1 A 1. 3 - 5 5

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeb o a r d . 1-58

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 6-55

Bur. Veritas P. 1.1.4-58

Partrederi. ( R . Nielsen). E s b j e r g . J. Buch. Skagen. FPT 59 D B T 1400 A P T 150

7856

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

Danske Statsbaner. København. FPT DT DBT APT

10 13 26 5

220

3320

A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov.

Rhederi M. Jebsen A/S. (C. E . Offersen). Å b e n r å . A/S Hjeilen. ( J . P . K a a r s t e d ) . Silkeborg.

FPT APT

19 6

290

A/S D a n e n a . (E. Nygaard). Risskov.

110

A. M. J e n s e n . Nørresundby.

145

C . Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. Clausen). K ø b e n h a v n . Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a » J . L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov.

108

H Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OYMD (D 400)

109

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

Helgebo Frederikssund

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

395

1921 - H u l l Brown's Shipbuilding & D r y d o c k Co.

OUUQ ( H 11)

Helgenæs Århus

M. - L s t . - Stl. 3 BH.

124

OZLW ( J 1730)

Helian Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

O X U G ( E 523)

Helika Marstal

O U P Z ( J 1854)

Hellas Esbjerg

O W J K ( J 1069)

Helle Esbjerg

SM.-

O W F L ( J 1947) OYCT (C 100)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

10

11

H

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

145.8

24.3

11.1

400

185

1914 - C r u i j b e k e Chantier Maritime de Cruijbeke

79.5

18.5

8.3

97

29

71

1942 - M a r s t a l E. Eriksen

52.4

16.8

7.5

35

13

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

233

1956 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

102.6

21.3

8.2

150

69

S M . - Ff. - E . B . F .

140

1944 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.4

17.4

8.1

40

13

C. T o r b e n s e n . Esbjerg.

Ff. - E . B .

77

1917 - B r ø n s o d d e A. Ustrup

45.4

14.6

6.8

28

9

C. C. Bojsen. Esbjerg.

Helle B j e r r u m Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

141

1945 - O d e n s e Odense Baade- og Træskibsværft

56.0

16.9

7.8

44

14

Helle Skou (ex H a n n e S k o u ) København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - W e l l D.

585

1918 - Å l b o r g P. P h . Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri

238.7

36.2

13.4

1260

721

S M . - Ff. - E . B .

199

1941 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og Baadebyggeri

63.9

18.5

7.1

50

15

c. 1400

1955 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

262.5

42.4

15.1

1123

404

FPT APT

9 9

63

1937 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1945 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

326.8

45.8

18.4

2348

1265

FPT DBT APT

45 662 119

3900

502.5

65.9

33.8

10106

6117

FPT DBT APT

121 258 155

16240

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 9-56

Bur. Veritas L . 1. 1. 6 - 5 3

I/S D a n s k S k a l l e e k s p o r t . (Å. J . H o l m ) . F r e d e r i k s s u n d . FPT

DT APT

10

20 6

158

240

V. Nielsen. Hasle (Jylland). Partrederi. (G. H . Olesen). T h y b o r ø n . K. R. Hansen. Marstal.

K. S. F. Bjerrum. Esbjerg. FPT DT APT

36 424 70

1920

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . (O. H . S k o u ) . F r e d e r i k s b e r g .

O Z J K ( J 1696)

Helsing Esbjerg

O Y Z X (A 206)

Helsingør Helsingør

M. - Pa. - Fg. Stl. - 4 B H . -

O Z Q H ( D 142)

Helvig T o r m København

M . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3300

O W K L ( D 218)

Henning Mærsk Fredericia

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

5640

OWLW ( J 447)

Henny Søby

SM. - L s t . - J . Stl.

47

1904 - Delfzijl Yzen

63.9

14.3

5.3

48

23

K. J. Pedersen. Søby.

OWUN ( J 1458)

Henny Strandby

SM . - Ff. - E .

113

1930 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

49.9

15.9

6.6

30

12

H. C. Aaen. Strandby.

OYGT ( H 53)

Henny Lilian København

M. - I n s p e k t i o n s skib - E . -

200

1942 - R ø d v i g L. Christiansen

55.4

17.1

9.3

47

17

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

O W X E ( J 2063)

Henny Schmidt Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

119

1946 - E s b j e r g N. P. Jensen

62.3

16.6

7.9

44

15

J. S. Christensen. Esbjerg.

O W L Z ( J 1211)

Henrik Bødker Skagen

SM. - Ff. - E . B .

67

1916 - S k a g e n S. J. Nipper

47.3

14.9

6.5

25

8

O Y L U ( D 318)

Henrik Danica København

M . - L s t . - Stl. 3 B H . - A w n g . D.

900

1952 - R e n d s b u r g Werft Nobiskrug

196.0

30.4

16.4

849

492

O X V A ( J 953)

Henrik Deichmann København

95

1956 - H o l b æ k A. Nielsen

43.1

15.2

7.9

34

9

O Y Y I ( J 395) O Y E Y (C 74)

Henry Egernsund

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.

79

1914 - H o o g e z a n d G. v a n d e r Werff

70.5

16.7

5.0

57

35

Henry Tegner København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Well. D.

820

1914 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

249.2

38.1

15.1

1496

833

O Z L F ( J 1115)

H E R E R VI Grenå

SM . - Ff. - E .

71

1898 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

52.8

15.7

5.8

26

8

SM . - Lst. - E.

Bur. Veritas P. 1. 1. I c e . 6 - 5 5 British Corporation B . S. * Ice. 1 1 - 5 5 Lloyd's Reg. 100 A 1 . 4 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

J. Helsing. Esbjerg. Danske Statsbaner. København. Torm Tramping Company A/S. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

C. J e n s e n . Skagen. FPT DBT APT

50 158 36

1160

A / S H. H. A n d e r s e n & Co. (H. H. S. Andersen). København. Ministeriet for G r ø n l a n d København.

85 FPT DBT APT

31 421 46

2335

H. P. Matzen. Egernsund. Dampskibsaktieselskabet Mariustramp. (O. A m s i n c k ) . K ø b e n h a v n . I. L. Rasmussen. Grenå.

110

H Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OWMA ( J 26)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

111

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5 Sverige

3

4

Hera Ålborg

SM. - L s t . - E .

90

OYNC ( D 396)

Herbrand København

M . - T k . - Stl. 15 B H . -

4840

1935 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O X D Q ( D 228)

Herdis T o r m København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

3100

1946 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

O Y P Z ( J 148)

Heri Frederiksværk

SM. - L s t . - S t l .

120

OWTX ( J 1381)

Hering Skagen

SM. . F f . - E . B .

182

OWMC ( J 116)

Herkules N y k ø b i n g M.

S M . - Lst. - E . F .

37

O X U T ( D 506)

Herluf Trolle Næstved

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

620

1956 - H o o g e z a n d J. Bodewes

O U H A ( J 2145)

Herman Aaen Skagen

S M . - F f . - E. B.

150

OWME ( J 331)

Hermann Skive

S M . - Lst. - E . F.

O Y E Z (G 1)

Hermes Århus

O U U V ( J 337)

Hermod Marstal

OYFC ( D 292)

Herta Mærsk København

OXQS ( J 31)

Hertha Esbjerg

O Y F K (C 285)

2

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

19.6

7.1

51

34

471.8

64.4

32.2

9051

5484

FPT APT

144 50

14685

382.2

53.9

30.6

5340

3305

FPT DBT APT

103 44 143

7600

1895 - M a r t e n s h o e k Gebr. Verstockt

92.7

16.5

6.0

100

52

1926 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.4

15.9

6.9

32

9

43.7

19.3

6.5

30

20

177.4

27.9

11.5

482

221

1955 - S k æ l s k ø r M. Møller

57.8

16.3

7.5

38

15

32

1905 - Wewelsfleth C. W i t t

54.7

14.3

4.5

25

7

D . - B g s . - Stl. Olf . - 4 B H .

495

1925 - Å l b o r g Aalborg Skibsværft

84.7

24.7

12.0

156

0

SM. - L s t . - E .

64

1906 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

70.2

18.8

6.5

59

41

M . - L s t . - Stl. 6 B H . -Awng. D . -

2800

1948 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

339.5

51.0

27.9

4325

2489

SM. - Ff. - E . A. Oregp. -

118

1943 - C a n a d a

111.8

22.1

9.6

172

79

Hesselø København

D. - Sdp. - S t l . Olf . - 5 B H .

188

1907 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

120.2

21.7

8.4

220

68

O U U X ( J 631)

Hilda Kalundborg

SM. - L s t . - E .

37

1902 - S v e n d b o r g S. W e b e r

71.9

18.3

6.9

59

38

OWMG ( J 347)

Hilda Odden

1893 - D a l s g å r d J. Asmussen

63.2

15.9

5.9

37

26

253.5

39.1

15.4

1635

930

SM. - L s t . - E . F .

41

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Well D.

790

Havn

OZLE (C 573)

Hilde T o r m København

OWSM ( J 149)

Hildur (ex M a r t h a ) Kalundborg

OZML ( J 644)

Hilfred Århus

OWYQ ( J 390)

Hilma Hadsund

O U H T ( D 528)

SM. - Lst - E .

S M . - Lst. - E . B.

74

119

1930 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1901 - Å r h u s S. Christoffersen

British Corporation B . S. * 8-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 6

British Corporation B . S. * 2 - 5 8

Bur. Veritas R . 1. 1. 7 - 5 4 forl. 1 0 - 5 9

91

1911 - S v e n d b o r g A. Jensen 1891 - K a r r e b æ k s m i n d e

60.1

16.8

6.4

42

28

75.0

20.9

7.5

87

53

65.5

18.2

6.0

47

28

SM. - L s t . - E .

74

Himmerland København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

6010

1956 - H a m b u r g Deutsche Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

457.9

61.7

36.5

8774

5130

O Y F L (C 361)

Hindsholm Ålborg

D . - L s t . - Stl. 4 B H - S h e l t e r D.

800

1922 - F r e d e r i k s h a v n F r e d e r i k s h a v n Værft o g Flydedok

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 3

253.2

39.1

16.2

1522

838

OYOZ ( J 179)

Hirsholm Frederikshavn

SM. - L s t . - S t l . 4 13 H . -

170

1913 - L e i d e r d o r p Gebr. Boot

81.3

21.7

7.3

99

66

O Y F M ( B 16)

Hjeilen Silkeborg

D. - P a . - J.

25

1861 - K ø b e n h a v n Baumgarten & Burmeister

84.3

12.5

5.6

39

27

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A. C. S t r ø m . Ålborg. Rederiaktieselskabet Dantank. (Firma C. K. Hansen). København. A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. Partrederi. (O. H . Olsen). H u n d e s t e d .

130

Partrederi. (F. Jensen). Skagen. J . Nielsen. N y k ø b i n g M.

FPT DBT APT

54 120 16

N æ s t v e d K u l i m p o r t , Carl Severinsen A / S . (W. G. Jensen). Næstved. 773

E. Aaen. Skagen. A . B . Sørensen. Randers.

FPT APT

15 17

Århus havn. Århus. 105

FPT APT

FPT DT APT

79 94

7 100 10

5875

J. Jensen. Marstal. A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g .

275

Claus S ø r e n s e n A / S . (C. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

340

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s - og Singelsforretning. ( K . Nielsen, J. K. Nielsen og G. C. H. Nielsen). København.

85

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . 5-56

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

58.7 Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 5

H

Partrederi. (Olga E . L a r s e n ) . K a l u n d b o r g . Partrederi. (A. N . Nielsen). F r e d e r i k s h a v n .

FPT DBT APT

44 465 41

2480

135

Torm Tramping Company A/S. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. J. F.V. Holm. Kalundborg. A. S ø r e n s e n . Århus. N. H. Jensen. Hadsund.

F P T 298 D B T 1412 A P T 222 FPT DBT APT

62 513 67

12429

2780

160

A/S D e t D a n s k - F r a n s k e D a m p s k i b s s e l s k a b . (H. E. Hahn-Petersen). København. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . G. F l y v b j e r g . Frederikshavn. A / S Hjeilen. (J. P. K a a r s t e d ) . Silkeborg.

H Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X Y D ( E 510)

112

113

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

2

3

4

5

6

S M . - L s t . - Stl. 4 BH

233

1956 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

Hjelm Århus

Bur. Veritas P. 1 . 1 . 5-56

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

103.9

21.3

8.6

156

62

H

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12 DBT DT APT

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

27 25 11

234

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 F i r m a Aarhus Sten- og Gruskompagni ved Brdr. Nielsen. Århus. Partrederi. ( H . C. H j o r t ) . S k a g e n .

O X R O ( J 1277)

Hjortboen Skagen

SM. - Ff. - E .

149

1945 - H ä l s ö J. W. Bergs Varv & Mek. V e r k s t a d

66.9

20.0

9.2

67

28

O W U I ( J 1074)

Hjorten Skagen

SM. - Ff. - E .

90

1916 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

50.9

14.6

6.5

26

8

O U X S (C 682)

Hjortholm København

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D. Olf.

1200

1944 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

284.7

44.4

15.7

1732

903

OWMU ( J 2232)

Hjortø Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

174

1957 - M a r s t a l E. Eriksen

60.3

17.8

7.4

50

15

M. T h y g e s e n . Esbjerg.

O Y I I ( J 869)

Hjælperen Vejle

S M . - Lst. - E. B.

35

1934 - K a r l b y S t r a n d R. P. Sørensen

47.5

16.2

4.8

33

11

I/S K n u d o g T y g e L i n d . Mølholm.

Hoan Egernsund

S M . - L s t . - Stl. 3 BH.

140

1908 - A n g l e s e y W. Thomas

103.2

22.1

9.4

150

84

OXIC ( H 179)

Holger København

M. - T k . - Stl. 7 BH.

103

1958 - L a b o e Schiffswerft E . H . A r p

58.0

16.3

7.0

45

15

FPT APT

6 3

O Y N S (A 182)

Holger Danske Korsør

D . - P a . - I s . - Stl. 8 BH.-Olf.

6000

1942 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

210.3

54.3

21.8

2486

938

FPT DBT APT

101 315 76

450

Danske Statsbaner. København.

O Y L I ( E 476)

Holmi Marstal

SM. - L s t . - Stl. 5 BH. -

120

1927 - W a t e r h u i z e n J. Pattje

98.3

19.4

7.2

148

72

FPT APT

12 6

195

Interessentskabet København.

O Y O F ( J 1144)

Holmsland Esbjerg

SM. - Ff. - E .

57

1897 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

53.6

16.0

5.8

27

11

A. T. S ø r e n s e n . Esbjerg.

OUZA ( J 2209)

Horisont Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

172

1957 - A g e r s ø Agersø Skibs- og B a a d e byggeri

63.0

17.3

8.0

50

19

J. Enevoldsen. Esbjerg.

O U L P ( J 1182)

Hornstrup Esbjerg

S M . - Ff. - E . F .

88

1949 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.1

17.1

8.2

45

14

E. Jensen. Esbjerg.

O X A V ( B 171)

Hornsved Kulhuse

SM. - P a . - Ff. - E .

79

1908 - F r e d e r i k s h a v n C. Nielsen

53.2

13.8

5.9

22

6

O X I M (M 2)

Horsens III Horsens

1911 - H o r s e n s Møller & J o c h u m s e n

73.3

16.5

7.5

69

18

OZBN ( E 461)

Horsia Horsens

SM. - L s t . - Stl. 3 BH. -

119

1905 - E m d e n Nordseewerke

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 5

87.4

21.3

9.1

137

82

FPT

3

157

E. H. Sørensen. Horsens.

O X X M E (492)

Hou Lohals

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

153

1910 - L e i t h H a w t h o r n e & Co.

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 6

95.1

19.2

9.6

120

53

FPT APT

6 2

159

S. A. G. H a n s e n . Lohals.

OUNW ( J 1818)

Houboen Skagen

SM. - Ff. - E .

135

1943 - R u d k ø b i n g E. Pedersen

53.6

16.6

6.9

36

15

OYMA (A 92)

Hroar København

D . - P a . - F r y . - Stl. 5 B H . - W e l l D. Olf.-

1800

1923 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft og Flydedok

253.7

37.2

16.9

1399

747

OYCS ( H 10)

Hugin København

M . - B g s . - Stl.

340

58.7

16.0

6.4

38

0

O U P E ( D 285)

Hugo Nielsen København

1948 - M a r t e n s h o e k Bernard Fikkers N . V . Scheepswerf 1949 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

British Corporation B . S . * 1-58

263.0

40.6

16.4

1594

827

O W L X ( D 125)

Hulda Mærsk København

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 2-55

434.2

58.8

25.9

5720

3270

OYAV ( E 2)

Hulda Wal Køge

Norske Veritas 1 A 1. 4 - 5 5

105.2

21.4

8.3

189

96

O W S W ( J 961)

U D . - Stl.

M. - L s t . - Stl. 5 BH.-

1600

M . - L s t . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

6480

1950 - S u n d e r l a n d B a r t r a m & Sons

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.-

174

1931 - Delfzijl Gebr. Niestern

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 5-55

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. P R . 12-55 Bur. Veritas P . 1. 1. 1-58

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. P R . 5-54 forl. 5 - 5 9

J. J. Ledet. Skagen. FPT DBT

57 387

3174

230

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

H. Asmussen. Alnor. D e t forenede B u g s e r s e l s k a b A / S . (K. Bærentzen). København.

Holmi.

K. E. Hansen. Kulhuse. Horsens havnevæsen. Horsens.

T . Nielsen. Skagen. FPT DBT APT

41 281 i 48

1140

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . D e t forenede B u g s e r s e l s k a b A / S . (K. Bærentzen). København.

FPT DBT APT

14 232 56

2200

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. Amsinck og H. Rasmussen). København.

FPT 50 D B T 1305 APT 71

8740

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

FPT APT

20 4

240

N. W. Hansen. Vedbæk.

8

114

H—I Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Hunter O W R J ( J 2218) Hirshals

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM. - F f .

-E.

115

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

4

5

179

1957 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

53.6

7

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

16.6

7.6

37

12

8

H—I

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 N. C. Terpet. Hirshals.

Hvalen København

S M . - Lst. - E. F .

56

1910 - S ö g n e A. C. H ö l l e n

59.4

19.2

7.4

48

34

Hvalp sund Hvalpsund

M . - Pa. - Fg. Stl . - 4 B H .

230

1927 - Å l b o r g Aalborg Skibsværft

132.2

26.4

8.6

213

118

O X X Y ( J 33)

Hvalrossen København

SM. - L s t . - E .

56

1916 - R u d k ø b i n g H. C. Poulsen

54.7

18.0

5.6

32

23

O U H F ( B 26)

Hvidbjerg Vejle

M . - P a . - Stl. 4 BH.

233

1914 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft og Flydedok

78.2

18.5

6.6

73

21

APT

11

O W K B ( D 494)

Hvideklint København

M. - L s t . - Stl. 3 BH. -

1200

1957 - Z a a n d a m Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij

207.4

35.1

13.1

1046

524

FPT DBT APT

53 108 21

O X X Z ( J 633)

Hvidfisken København

SM. - L s t . - E .

134

1911 - N y s t e d R. L. Rasmussen

78.7

21.1

7.6

73

45

OWMK ( J 1213)

Hvitfeldt Esbjerg

-E.

111

1903 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

57.4

17.2

6.3

36

12

O U P T ( H 93)

Høgen København

M . - Patr. - E . F .

184

1943 - K ø b e n h a v n Københavns Yacht- og Motorbaadsværft

53.9

12.5

6.0

33

OUSL ( J 1103)

Højboen Skagen

SM. - F f . - E. B.

118

1949 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

58.9

17.7

7.9

46

17

O U U B ( J 731)

Haabet Nørresundby

SM. - L s t . - E .

100

1914 - R ø d v i g L. Christiansen

79.3

20.9

7.3

74

51

O W K S ( J 69)

Haabet Løgstør

S M . - Lst. - E. F .

44

1909 - Å r h u s A . S c h r ø d e r Nielsen

56.8

14.1

5.7

31

16

Partrederi. (E. J. Ladegaard). Livø.

O W K T ( H 18)

Haabet København

M.-Vandbåd-E.

44

1915 - F r e d e r i k s s u n d Brdr. Andersen

48.2

15.5

6.6

23

11

Partrederi. (J. M. Lyngby). København.

O W K V ( J 203)

Haabet Kerteminde

SM. - L s t . - E .

30

1898 - F å b o r g R . Møller

48.9

13.7

5.5

18

7

O W T P ( J 233)

Haabet Snaptun

SM . - F f . - E .

38

1884 - A s s e n s H . Christoffersen

48.0

14.5

4.8

19

10

H . Nielsen. Snaptun.

OWMM ( J 137)

I. P. Thorsøe N y k ø b i n g M.

SM. - L s t . - E .

68

1902 - F r e d e r i k s h a v n N. Nielsen & Søn

65.3

18.2

6.4

48

32

M. J. Hansen. Nykøbing M.

O X P W ( J 911)

Ib

SM - L s t . - J . 2 BH

90

1914 - H o o g e z a n d

75.8

19.0

7.2

91

47

O Z I I ( J 1663)

Ibsuloan Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

91

1941 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

47.0

14.9

6.3

25

9

O Y T W ( E 307)

Ibæk Vejle

S M . - L s t . - E . B . F.|

180

1937 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

87.5

23.0

8.3

99

65

O W V P ( D 573)

Ida

M. - L s t . - Stl. 3 B H - S h e l t e r D.

490

1957 - K r a l j e v i c a Titovo Brodogradiliste

Bur. Veritas L. 1. 1. 1 2 - 5 7

147.4

28.1

8.3

299

127

FPT DBT APT

O X Y S ( D 670)

Idalith Ærøskøbing

M. - L s t . - S t l . 2 BH.-

420

1958 - H o o g e z a n d Scheepswerft Hoogezand

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 8

158.6

26.9

9.8

392

210

FPT DBT APT

O Z H R ( H 91)

If

M . - Inspektions­ skib - E.

115

52.3

12.7

5.8

26

4

O X F Z ( D 575)

Ilse Clausen Kolding

M. - L s t . - Stl. 3 BH[. - S h e l t e r D.

490

1958 - K r a l j e v i c a Titovo Brodsgradiliste

147.4

28.1

8.3

299

127

O W R S ( J 1992)

Ilse Hytting Hals

116

1945 - K o r s ø r S k i b s v æ r f t e t Lilleø

55.3

16.5

7.5

40

13

O X (J O U (B

X X 208) U Y 146)

(ex I b J o h a n n ­ sen) E g e r n s u n d

Clausen Åbenrå

København

SM. - F f .

SM.-

Ff. - E .

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 7

Bur. Veritas L . 1. 1. great. c o a s t . trade. 8 - 5 3

Tyskland Bur. Veritas L. 1 . 1 . 5-58

86

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. A/S Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab. (O. C. S ø r e n s e n ) . Å l b o r g .

60

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. A / S Vejle D a m p b a a d e . ( F . H . L . C h r i s t e n s e n ) . Vejle.

1480

130

60

S. C. H e l l e s e n . København. D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. Partrederi. (O. V . K r i s t e n s e n ) . E s b j e r g . D e p a r t e m e n t e t for t o l d - og forbrugsafgifter. København. J. H. Andersen. Skagen.

125

Ella H. Nielsen. Nørresundby.

R. W. Jørgensen. Kerteminde.

130

C. F. P. Johannsen. Egernsund. C. A. Olsen. Skagen.

159

A. Kjeldsen. Vindingland.

29 90 9

378

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. Clausen). K ø b e n h a v n .

39 136 4

625

R e d e r i I/S I d a l i t h . ( K . I. T. L a r s e n ) . K ø b e n h a v n . Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

FPT DBT APT

29 92 9

410

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. C l a u s e n ) . K ø b e n h a v n . N. F. H. Petersen. Hals.

8*

116

I Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Immanuel OWMQ Svendborg ( J 573)

Art, materiale m. m. Material etc.

I

117

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

3

4

5

S M . - Lst. - E. F.

58

1897 - A s s e n s J . Christoffersen

63.9

7

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

17.7

7.0

48

31

8

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13 90

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 H. H. Hansen. Thurø.

O X I F ( J 1426)

Immanuel Esbjerg

SM. -Ff.- E. F.

120

1928 - M a r s t r a n d Brdr. Andersson

59.0

19.7

7.7

50

18

Den kgl. grønlandske Handel. København.

O W O F ( J 2271)

Ina

Plet Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

200

1957 - S k æ l s k ø r M. Møller

63.1

17.5

8.0

50

17

O. R. B. Plet. Esbjerg.

O Y Z E ( D 97)

India København

M . - L s t . - Stl. 7 B H - A w n g . D.

7100

1930 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 9-54

470.3

63.7

37.4

9749

5981

FPT 140 D B T 1500 APT 95

O Z E K ( D 165)

Indian Reefer Esbjerg

M. - F r y . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

4600

1939 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 11-57

356.6

51.6

17.1

2600

1364

FPT APT

OWGD ( J 1247)

Indiane Hirshals

111

1949 - H i r s h a l s H a n s e n & Bilde

43.4

14.2

6.2

23

8

OUMU ( J 969)

Indra Skovshoved

SM. - Lf. - M a h o g n i

50

1939 - G ö t e b o r g Sverres Varv

50.7

13.2

8.9

26

13

P . W . Møller. Hellerup.

O X I B ( J 2276)

Inga Berg Esbjerg

SM. - F f . - E .

200

1958 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

58.2

18.0

7.5

50

17

A. M. A n d e r s e n . Esbjerg.

O Y P I ( J 1278)

Inga Dahl Esbjerg

SM. - F f . - E . B . F .

87

1936 - E s b j e r g N. P. Jensen

53.1

16.5

7.3

37

14

P. K. D. Madsen. Esbjerg.

O W F F ( J 2199)

Inga Margrethe Esbjerg

SM. - F f . - E .

104

1957 - E s b j e r g P. C. Lauridsen

54.6

16.9

7.8

40

10

P. C. L a r s e n . Esbjerg.

OWMX ( J 1217)

Inga Marie Esbjerg

SM. - F f . - E .

105

1899 - F r e d e r i k s h a v n N. Nielsen & Søn

56.0

17.4

6.4

30

10

H. Lauridsen. Esbjerg.

O U H U ( J 1161)

Inga Riis Esbjerg

89

1948 - E s b j e r g N. P. Jensen

57.4

16.9

7.9

45

19

Partrederi. ( E . Riis). E s b j e r g .

OWMY ( J 1386)

Inge Frederikshavn

SM. - F f . - E .

90

1926 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

52.9

15.7

7.1

34

10

OZBY ( J 497)

Inge Bønne

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

104

1896 - F ä h r

73.7

17.7

8.8

80

51

OWMZ ( J 323)

Ingeborg Listed

SM. - L s t . - E .

27

1898 - R u d k ø b i n g J. Boas

56.8

16.0

6.0

36

24

E. K. Jensen. Listed.

Ingeborg Nykøbing F.

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

105

1913 - G r o n i n g e n Gebr. Bos

94.6

18.1

5.5

99

46

T. E. V. Mortensen. Nykøbing F.

Inge-Grethe Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

154

1957 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværfts Maskinfabrik

58.4

18.1

8.0

50

19

53.0

16.8

6.1

38

16

65

86.7

21.7

8.4

98

62

159

OZCQ ( E 372) O W N W ( J 2227)

S M . -Ff.

S M . -Ff.

- E. B.

- E. B.

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 7

SM. - L s t . - E .

56

1955 - H o u A. Petersen

O Y I E ( E 512)

Inge-Lene Ålborg

SM. - L s t . - E. B . F .

108

1916 - T h u r ø J. P. Jørgensen

O Z J W ( J 1703)

Inge-Lise Esbjerg

SM . - F f . - E .

119

1941 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

54.6

16.6

7.5

42

14

O U O P ( J 153)

Inge-Rose Sæby

SM. - L s t . - E .

134

1913 - S v e n d b o r g A. Jensen

78.5

20.9

7.5

81

54

O U V D ( J 941)

Inger Hobro

S M . - L s t . - Stl. J .

120

1916 - Millingen Bodewes

93.6

21.8

7.5

132

73

OWCS ( J 130)

Inger Køge

SM. - Lst. - E . F.

40

1894 - H u m l e b æ k R. Jensen

53.6

15.7

4.2

20

8

O W H O ( J 197)

Inger Femø

SM. - Lst. - E . F .

52

1880 - K o n g s v i k e n O. Johanson

43.8

18.3

5.7

20

13

O Z B P ( J 1618)

Inger Hvide Sande

SM. - F f .

90

1939 - H i r s h a l s A. Tommerup

45.6

15.5

6.5

23

7

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København. H. G. Kongerslev. Hirshals.137

Inge-Jytte Hou

- E. B.

3400

140

OYVM ( J 944)

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 7-58

49 110

13400

A . J . Møller. Frederikshavn. Ludvig Hintze A/S. (L. C. Hintze). R ø n n e .

N. J. M. Pedersen. Esbjerg. K. N. S. Danielsen. Hou. Partrederi. (Amalie T. Laursen). Ålborg. H . E . Christensen. Lemvig. 140

C. G. C h r i s t e n s e n . Sæby. M. H. Simonsen. Middelfart. S. H. V. Christensen. Snaptun. A. O. Olsen. Femø. P. J. Høj. Hvide Sande.

I

118

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 O X D D Inger Clausen Gråsten ( D 574)

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

490

1958 - K r a l j e v i c a Titovo Brodogradiliste 1945 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r 1944 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L. 1 . 1 . 4-58

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

147.4

28.1

8.3

299

127

48.4

16.5

7.0

32

11

48.2

16.2

6.9

30

9

60.9

16.0

6.6

35

10

101.6

21.3

8.2

149

70

60.8

18.0

8.0

50

15

82.4

21.8

8.8

120

62

7

O W J U ( J 1907)

Inger Dorethe Esbjerg

SM. - F f . - E .

111

O U W D ( J 1863)

Inger Hvidemose (ex A g n e s Meyer) Hirshals

SM. - F f . - E .

85

O W H B ( J 1046)

Inger Højen Frederikshavn

SM. -

E.

71

1899 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

O Y T B ( E 490)

I n g e r Klit Karrebæks­ minde

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.-

174

1954 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

OXVC ( J 2160)

I n g e r Leif Esbjerg

S M . -Ff. - E . B .

172

1956 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

O Y Q I ( E 232)

Inger Poulsen Nørresundby

SM. - L s t . - S t l .

116

1916 - M u n t e n d a m Gebr. Fikkers

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 6

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

8720

1954 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 4

401.8

56.6

23.3

4430

2478

1956 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-56

105.1

21.0

9.6

211

91

68.6

19.7

7.5

63

34

Ff. -

I

119

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade 3-58

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 FPT DBT APT

Rederi Owners

29 90 9

378

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. C l a u s e n ) . K ø b e n h a v n . Partrederi. (G. A n d e r s e n ) . E s b j e r g . J. M. Pedersen. Hirshals. H. H. Jensen. Frederikshavn.

DT APT

20 6

235

W. Klitgaard-Lund. Karrebæksminde. M. P e d e r s e n . Esbjerg.

145 FPT 58 D B T 1106 A P T 134

M. M. P o u l s e n . Nørresundby.

O Y X K ( D 428)

Inger Skou København

O X U V ( D 483)

Inger Tholstrup Middelfart

M. - L s t . -- S t l . 3 BH. -

233

O U U H ( J 269)

Inger-Birthe København

SM. - L s t . - E .

76

OYIC ( D 468)

Ingga Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 3 B H - A w n g . D.

885

1956 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O X P E ( J 2090)

Ingolf Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

89

1947 - L u n d e b o r g A. Henningsen

55.1

16.9

7.2

38

12

OUST ( J 400)

Ingrid Nyborg

SM. - L s t . - E .

53

1898 - S v e n d b o r g A. Jensen

68.5

18.5

6.6

54

38

O U V F ( E 204)

Ingrid Skagen

SM. - L s t . - E .

174

1920 - G r e n å Brdr. Rohde

86.9

22.2

7.9

100

70

OZFL ( J 1647)

Ingrid Fink Esbjerg

SM.- Ff.-E.B.F.

89

1939 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

60.2

16.8

7.6

35

13

H. Borum. Esbjerg.

O U Z T ( J 1915)

Ingrid Harbo Esbjerg

116

1944 - F å b o r g C. A n d e r s e n

56.9

17.5

7.5

40

15

N. A. K. Harbo. Esbjerg.

OWGO ( J 1084)

Ingø Strandby

SM. - F f . - E . B . F .

104

1914 - S k a g e n S. J. Nipper

47.2

15.0

6.4

25

8

O U X A ( J 106)

Inna Nørresundby

SM. - L s t . - E .

84

1894 - M a r s t a l N. J. Jensen

68.2

19.0

7.7

58

25

O U I F ( D 663)

Insula Søby

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

353

1958 - B ü s u m B ü s u m e r Schiffswerft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-58

141.8

27.3

8.1

299

131

FPT DBT APT

40 119 9

M . - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

400

1958 - K r a l j e v i c a Titovo Brodogradiliste

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 1 1 - 5 8

147.4

28.1

8.3

299

127

FPT DBT APT

29 92 9

116

1942 - H o b r o K. A. Tommerup

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 5-58

84.5

22.6

7.6

109

70

6300

1950 - H a m b u r g Deutsche Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 5

499.8

67.2

32.0

9854

5627

120

1930 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.9

16.2

7.4

39

15

O Y K X ( D 688)

Irene Clausen Kolding

O Z K P ( E 395)

Iris

O X L H ( D 308) O X C F ( J 1490)

Irland København

Thy Marstal

Irma Esbjerg

S M . -Ff.

SM. -

- E. B.

Lst. -

E.

M. - T k . - S t l . 16 B H . SM. - F f . -

E. F.

1905 -

Eckernförde Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 6

Bur. Veritas L . 1 . 1 . great c o a s t . trade. 1-58

205.7

33.1

16.5

952

505

FPT ST APT

10 20 12

FPT

1

FPT

18

6950

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove S k o u A / S og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . Frederiksberg.

120

I/S T r a n s - K o s a n . (P. Tholstrup). Himmelev.

100

Partrederi. ( N . C. Nielsen). K ø b e n h a v n .

1365

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). K ø b e n h a v n . Partrederi. (L. Tarbensen). Esbjerg.

95 ' 180

R. R a s m u s s e n . Nyborg. Skagen-Paketterne A/S. (P. Saxberg). Skagen.

J. C. Tvilling. Strandby.

FPT APT

140 97

101

V . E . Nielsen. Nørresundby.

472

Rederiinteressentskabet (P. J. Randløv). Søby.

410

C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A / S . (C. C l a u s e n ) . K ø b e n h a v n .

157

H. B. Ibsen. Esbjerg.

'4350

Øhavet.

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København. V. H. Madsen. Esbjerg.

120

I—J Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Irma O X I P København (M 59)

Art, materiale m. m. Material etc. 3

121

Maski­ nens H K HorsePower 4

Lgt. - J.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

1908 - M e p p e l

86.4

21.6

6.9

110

97

I—J

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

190

E t i n t e r e s s e n t s k a b , b e s t . a f D e t forenede B u g s e r selskab A/S og A/S E m . Z. Svitzer's BjergningsEntreprise. København.

270

Handelsministeriet. København.

O X I S (G 150)

Isbjørn København

D . - I s . - Stl. 4 BH . - Pt. Awng. D.

2500

1923 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

163.6

40.2

19.8

977

329

O W T T ( J 234)

SM . - L s t . - E .

61

1874 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

55.6

14.9

5.5

31

16

O Y K T (A 160)

Isefjord København Isefjord Grenå

2240

1935 - Å l b o r g Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri

185.9

35.3

11.6

625

316

OXQC ( J 2066)

Ivan Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1947 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.0

16.6

8.0

46

17

O Z I H (C 438)

Ivan Kondrup København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Olf.

1600

1937 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

291.8

42.7

23.9

2389

1299

O Z N K ( J 1767)

Iver Espersen Hirshals

119

1942 - S k a g e n Brdr. Nipper

58.5

16.7

7.3

39

16

Ane M. Thorup. Ålborg.

OYAG ( J 1624)

Ivy

York Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

154

1951 - S k a g e n Brdr. Nipper

51.7

16.2

7.2

36

13

Partrederi. (K. E. Christensen). Hirshals.

O Y P K (M 105)

J. B. Svendborg

U d . - Stl.

1893 - H o r s e n s Møller & J o c h u m s e n

30.9

21.1

6.5

31

4

O Y I N ( J 1555)

J. J. Sehested Esbjerg

SM.-

Ff. - E . B . F .

128

1934 - E s b j e r g N. P. Jensen

53.0

16.3

6.8

36

14

A n n a M. T. Sehested. Skodsborg.

OUYV ( J 1872)

J. N. Fibiger Hirshals

S M . - Ff. - E . B . F .

200

1944 - N o r d b y F. J . Christoffersen

61.1

16.6

7.2

39

12

OYNV ( J 1180)

J. P. Gregersen Thyborøn

SM. - Ff. - E .

74

1936 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

49.9

15.9

7.0

30

10

Partrederi. (C. B e r g ) . H i r s h a l s . H . Gregersen. Thyborøn.

O Y J T ( H 79)

J. S. Fleischer København

M. - I n s p e k t i o n s skib - Stl. - 6 B H .

540

1948 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

130.1

26.2

11.4

300

81

FPT DBT APT

10 24 4

98

OZSC ( D 399)

Jacco (ex T a n k b j e r g ) Fredericia

M. - T k . - Stl. 7 BH. -

395

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 6-57

155.9

27.9

12.0

486

211

FPT DBT APT

27 10 19

500

O Y J O ( D 334)

Jacob Jebsen Åabenrå

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

2800

1904 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t 1952 - Kiel Howaldtswerke

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 6

318.5

47.1

25.6

3674

2334

FPT DBT APT

62 445 137

5320

OUWK (A 109) O Y N J ( H 156)

Jacob Nielsen Stubbekøbing

M. - P a . - F g . Stl.-4 BH.

100

74.0

20.0

8.8

85

37

Jakob Århus

M. - B g s . - Stl. 4 BH.

660

85.4

23.1

9.8

139

O Y X E ( D 424)

Jakob Mærsk København

M. - T k . - Stl. 16 B H . -

9000

555.8

70.2

37.4

2489

7484

O Y H L (M 164)

J a m e s Brooke (ex F y r s k i b Nr. XIV) Ejby

Lgt. - E.

103.6

19.4

10.3

124

84

O U V H ( E 330)

Jan

90.0

18.5

6.2

113

53

O U N F ( J 1765)

Jan Mayen Hundested

16.2

6.4

24

7

O X X V ( J 2089)

Jan

Århus

Thorsen Skagen

M. - P a . - F g . Stl.- 6 B H . -

SM.-

Ff. - E . B . F .

1926 - Å l b o r g Aalborg Skibsværft 1943 - O r a n g e , T e x a s Levingstone Shipbuilding Co. 1954 - H o b o k e n , Belgien J o h n Cockerill

Bur. Veritas P. 1. 1.3-55

Lloyd's Reg. 100 A 1 Ice. 5 - 5 4 .

Bur. Veritas P . 1. 1. 1-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 5 - 5 4

1884 - K ø b e n h a v n De forenede Oplags­ p l a d s e r og V æ r f t e r Bur. Veritas P. 1. 1.1-57

SM . - L s t . - Stl. 2 BH.

116

1914 - M a r t e n s h o e k J. W. Boerma

SM. - Ff. - E .

61

1942 - H u n d e s t e d Vejmand & Svendsen

43.4

SM . - Ff. - E . B .

120

1932 - L a n d s k r o n a

52.3

19.2

7.4

35

11

FPT 39 2 D T 146 APT 40

A. Sørensen. Århus. DBT APT

108 20

197

A/S Grenaa-Hundested Færgefart. (H. Arup). Grenå. V. J. Kristensen. Esbjerg.

FPT DT DBT APT

132 99 509 67

3460

A/S D e t Danske Kulkompagni. (A. Møller o g N . W e s t e r g a a r d ) . København.

H. J. E. Hansen. Kragenæs.

112 FPT APT

4 7

FPT APT

129 128

60

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København. H. P. Jacobsen. Fredericia. Rhederi M. Jebsen A/S. (C. E . Offersen). Å b e n r å . T. Lindholmer. København. Aarhus havn. Århus. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

18800

N. Rohweder. Gentofte.

O. I. P. Larsen. Ebeltoft. 148

Partrederi. (J. C. Hansen). Hundested. H. N. C. Weesgaard. Skagen.

J

123

122

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Jane OWWV (ex F u r b o ) ( J 902) Nørresundby

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

J

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

9

10

11

20.7

7.5

151

97

52.2

15.2

6.8

31

10

A. C. M. A n t o n s e n . Skagen.

55.0

17.6

7.6

42

16

B. A. Jørgensen. Hirshals.

7

3

4

5

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.-

120

1917 - A a l s u m bij D o k kum G. B a r k m e y e r & Z o o n

100.7

S M . - Ff. - E . B . F .

179

1946 - S k a g e n Brdr. Nipper

8

225

14 J. R. Sørensen. Odense.

O W V E ( J 2028)

Jane Bruun Skagen

O W B A ( J 2188)

Jane Jørgensen Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

210

1957 - L ø g s t ø r F. Eriksen

O Y F J (C 768)

Jane Lanng København

D . - L s t . - Stl. 4 BH.-Olf. -

1670

1921 - Belfast W o r k m a n , Clark & Co.

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 4

300.8

47.2

21.4

2725

1557

FPT DBT APT

30 102 29

3965

O U K Q (D 450)

Jane Mærsk København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1955 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 5

533.2

72.0

39.4

.2239

7383

FPT DBT APT

164 183 120

19150

O W X I ( H 97)

Jason Nykøbing F.

M. - B g s . - Stl. 4 BH. -

325

62.0

16.5

6.2

49

1

O U W Y ( J 1897)

Jean Sømand Skagen

SM. - Ff. - E . B .

159

1944 - L a n g ø G. J a c o b s e n

51.8

15.9

7.2

33

13

O Z K Y ( J 1738)

Jefy Thyborøn

SM. - Ff. - E . B . F .

77

1942 - S k a g e n Brdr. Nipper

47.9

14.2

6.4

24

7

E Pedersen. Thyborøn.

O W X K ( J 1258)

Jegind Skagen

SM. - Ff. - E . B .

64

1917 - S k i v e A. Brink og J. Iversen

49.2

14.9

4.9

20

5

N. K V r i s t . Skagen.

OUMS ( D 608)

Jelling København

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

750

1958 - W o u b r u g g e Scheepsbouwwerf De Dageraad

206.8

29.7

9.6

500

322

FPT DBT DT APT

31 258 42 16

893

O Z Y E (C 599)

Jelva Dan Esbjerg

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D. Olf. -

900

1919 - O s c a r s h a m n M e k . V e r k s t . och Skeppsdocka

275.1

41.2

23.1

2285

1312

FPT DBT APT

44 473 20

3400

OWAM ( J 1881)

Jenny Kruse Skagen

SM. - Ff. - E . B .

77

1944 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.7

15.0

6.8

28

11

O. C. J e n s e n . Skagen.

O Z N Y ( J 1784)

Jenny Mose Esbjerg

SM.-

Ff. - E . B . F .

148

1943 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.5

16.9

7.7

39

14

P. H. Stausholm. Esbjerg.

O W N F (A 2)

Jens Bang Ålborg

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

7560

1950 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t - og Maskinbyggeri

316.0

48.8

23.1

3284

1752

OWNM ( J 1356)

Jens Berg Skagen

SM. - Ff. - E . B .

120

1925 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.5

15.0

6.6

27

9

O X K P ( J 1471)

Jens Emil Skagen

SM. - Ff. - E . B .

118

53.3

16.5

7.4

37

10

O Y D P ( J 2076)

Jens Flyvholm Lemvig

SM. - Ff. - E . B .

66

1950 - H o b r o K. A. Tommerup 1948 - - Æ r ø s k ø b i n g Ærøskøbing Skibs- og Baadebyggeri

47.8

15.5

6.6

28

9

O W N N ( J 1498) O Z D X ( J 1642)

Jens Heide Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1931 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.9

16.4

7.3

40

17

O. Jensen. Esbjerg.

Jens Hvas Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1939 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

48.8

15.5

6.6

28

10

A. C. S. H v a s . Thyborøn.

O X W Y ( J 2103)

Jens Jensen Thyborøn

SM. - Ff. - E .

120

1947 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

55.4

17.5

7.6

42

12

H. M. S. Jensen. Lemvig.

86.6

22.9

8.3

100

63

60.0

18.5

8.0

50

15

78.9

18.1

6.1

73

39

OZFZ ( E 387)

Jens Juhl Nykøbing M.

SM. - L s t . - E . B .

174

1940 - N y k ø b i n g M. Søren Larsens Skibsværft

O U U D ( J 2299)

Jens Kirk Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

150

1958 - M i d d e l f a r t Middelfart Skibsværft

O Y R H ( H 159)

Jens Laursen Struer

M . - S d p . - F . Stl. 2 BH.

110

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 7-58

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 4-58

Bur. Veritas P. 1.1. with freeboard. 12-54 forl. 3 - 5 9

Bur. Veritas P . 1 . 1 . 6-56

Dampskibsselskabet Activ A/S. ( F i r m a L. R. S c h m i t h & Co.). K ø b e n h a v n . Et interessentskab. (A. P . Møller). K ø b e n h a v n . A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise (H. F. Kiær). København. Valborg R. Larsen. Skagen.

FPT DBT APT

A/S Københavns Bunkerkul Depot. ( K . H a n s e n , P . Harhoff o g B . C . K . H a n s e n ) . København. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København.

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

14 387 93

C. M. B e r g . Skagen. Partrederi. (J. E. Jensen). Skagen. L. Flyvholm. Harboøre.

165

N y k ø b i n g Mors R e d e r i A / S . (J. Søndergaard). Nykøbing M. Partrederi (J. B. P. Kirk). Thyborøn.

130

I/S J e n s L a u r s e n & S ø n n e r . (A. C . L a u r s e n ) . S t r u e r .

124

J Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W Y Y ( J 2237)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

125 Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

S M . -Ff.- E. B.

111

1957 - S t r u e r Jens Laursen & Sønners Skibsværft

4750

1957 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

S M . -Ff. - E . B .

87

S M . - Ff. - E . B . F .

2 Jens Mollerup Thyborøn

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

J

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

53.3

16.6

6.9

37

13

390.2

54.1

19.9

3496

1888

1958 - F å b o r g Carl A n d e r s e n s B a a d e og s k i b s b y g g e r i

49.8

15.8

6.8

32

10

Partrederi. (G. H . Olesen). T h y b o r ø n .

89

1937 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.7

16.5

8.6

40

14

H. A. Jensen. Esbjerg.

S M . - F f . - E. B.

180

1958 - M a r s t a l Marstal Træskibsværft

56.1

15.8

7.4

43

12

L. K. Laursen. Doverodde.

M . - Bgs.--Stl.

123

1957 - K o l d i n g Kjæhr & Trillingsgaard

44.3

12.1

5.5

24

0

240

1944 - H o b r o H o b r o Skibsværft

60.9

18.2

8.3

49

18

333.4

51.0

18.3

2734

1457

87.6

23.7

10.3

133

40

101.6

21.3

8.8

149

70

M. - L s t . - Stl. B H . - S h e l t e r D.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 7

10

11

14 Partrederi. (M. L. M. C h r i s t e n s e n ) . V r i s t .

O W L F ( D 540)

Jens Mærsk København

O W C T ( J 2304)

Jens Peder Thyborøn

OYSC ( J 1571)

Jens Skelmose Esbjerg

O Y D U ( J 2281)

Jens Sund Doverodde

O W T Z ( H 178)

Jens T. Kolding

OWAV ( E 498)

Jens Teken (ex S ø n d e r strand) Skagen

SM. - F f . - E . B .

O W D S (C 690)

J e n s Toft København

D . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. Olf.-

1800

1946 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

OWOK ( J 2107)

Jens Væver København

SM. - F f . - E. B.

360

1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

OYNZ ( E 477)

Jens Wal Køge

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

174

1952 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

O W N P ( J 410)

Jensine Ålborg

SM. - L s t . - E .

60

1852 - Å l b o r g J . W . Riis

49.8

14.6

6.6

31

20

O. C. Olsen. Hasseris.

O W S K ( J 1970)

Jens-Is Frederikshavn

SM. - F f . - E .

200

1945 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

58.8

16.6

7.6

38

13

C. C. C h r i s t e n s e n . Frederikshavn.

OZLU ( J 1752)

Jeppe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1942 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.6

17.0

7.8

38

13

Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg.

O Y D M ( D 307)

Jeppesen Mærsk København

M. - L s t . Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

11400

1951 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

453.1

63.7

28.5

6740

3910

O U U R ( J 1894)

Jerrig Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

154

1944 - E s b j e r g N. P. Jensen

63.6

17.2

8.0

44

18

Partrederi. ( J . M . Nielsen). E s b j e r g .

O X N Q ( J 52)

Jesanna Egernsund

SM. - L s t . - E .

119

1926 - L o w e s t o f t J o h n Chambers

87.9

19.8

8.1

99

49

J. Matthiesen. Egernsund.

OWMS ( J 1284)

Jesper Bruun Skagen

SM - F f . - E .

149

1950 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

63.3

18.6

7.1

50

18

F. B. Andersen. Skagen.

O U P K ( J 588)

Jessie Marstal

S M . - L s t . -- E . F .

69

1905 - G r ä p e l a/d O s t e W. Wörden

72.8

18.9

6.1

62

43

OYCI ( D 233)

Jessie Gulwa (ex J e s s i e Mærsk) København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

2800

1948 - Å l b o r g Aalborg Værft

339.5

51.0

27.9

4309

2495

O W P V ( J 1987)

Jette Kolding

SM. - F f . - E. B.

116

1945 - B o g e n s e E. Pedersen

58.8

17.9

7.2

41

13

A. Nissen. Tved.

O Y J L ( J 2152)

Jette Kristine Esbjerg

SM. -Ff.

- E. B.

154

1956 - E s b j e r g N . P . J e n s e n & Søn

59.0

17.1

8.0

46

17

L. Hounisen. Esbjerg.

O X G L ( J 1543)

Jette Marie Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

120

1950 - Å r h u s Aarhus Skibsværft

60.2

17.4

8.4

50

17

H. E. Jensen. Esbjerg.

8

Bur. Veritas P é c h e 1. 1. 4-54 Norsk Veritas 1 A 1. 1 2 - 5 5

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 3-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-56

British Corporation B . S . * 11-57

FPT APT

25 108

5900

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n .

Kjæhr & Trillingsgaard A/S. (S. J . M . L . P . T r i l l i n g s g a a r d o g A . R . T r i l l i n g s g a a r d ) . Vester Nebel. Partrederi. (P. Saxberg). Skagen.

FPT DBT APT ST

79 140 117 175

4494

Dampskibsselskabet Jutlandia, A/S. (O. T o f t ) . K ø b e n h a v n .

Fiskeriministeriet. København. DT APT

20 6

FPT 115 D B T 1494 APT 55

245

9625

115 FPT DBT APT

77 757 93

6000

N. W. Hansen. Vedbæk.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

H. C. Hinsch. Marstal. A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g .

126

J Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Jette Saxberg O W E I Skagen ( J 1175)

Art, materiale m. m. Material etc.

127

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

11

16.6

8.2

28

9

Partrederi. (P. Saxberg). Skagen.

46.3

14.2

5.3

20

5

K . H . Nicolaisen. Bogense.

87.3

21.7

13.2

97

58

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. Lauritzen« m . f l . ) . K ø b e n h a v n .

- E.

150

1913 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

46.7

SM. - Ff. - E . F .

100

1935 - S k a g e n Brdr. Nipper

S M . - Lf. - E . F . T .

117

1930 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

Ff.

Netto Net

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

10

5

SM. -

Brutto Gross

Tons D W

9

7

4

3

Dybde Depth

Register-tons

J

8

14

O Y K E ( J 1565)

Jette-Lone Bogense

OUQV ( E 294)

Jill

OZIZ ( J 1677)

Joan Esbjerg

SM. - Ff. - B . F .

172

1941 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

65.2

19.7

7.8

45

18

K. S. Thrane. Esbjerg.

OUZM ( J 1912)

Joan Merete Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

116

1944 - F å b o r g Faaborg Skibsværft

55.4

16.4

7.4

37

11

Partrederi. (S. A n d e r s e n ) . E s b j e r g .

O X C I ( J 1572) O X I N ( E 26)

Joan-Ingolf Lemvig

SM. - Ff. - E . B .

77

1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

53.2

16.1

6.9

30

9

Johan Marstal

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

174

1914 - Alloa A r c h i b a l d Jeffrey & Co.

100.2

20.2

8.4

200

95

O U V N ( J 342) OUVO ( J 91) O W O B ( J 50)

Johanne Hadsund

S M . - Lst. - E. B.

100

1908 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

68.0

19.0

6.6

57

Johanne Rønne

SM. - L s t . - E .

80

1900 - B a n d h o l m P. Larsen

67.2

18.4

7.0

Johanne Århus

S M . -- Lst. - E. B.

40

1897 - Å r h u s S. Christoffersen

55.9

14.6

OWSA ( J 711)

Johanne Rudkøbing

S M . -- Lst. - E. B.

74

1929 - F å b o r g C. A n d e r s e n

66.8

O X P F ( J 1125)

Johanne Bank Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1919 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

O W G I ( J 1128)

J o h a n n e Elise Strandby

SM. - Ff. - E . B . F .

61

O W O D ( J 1415)

Johanne Madsen Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

O U T K ( J 291)

Johannes Sønderborg

O Y S E ( D 398)

Johannes Mærsk København

O Y U V ( J 2133)

København

Lloyd's Reg. 16 A1 Yacht. 5-56

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t c o a s t . t r a d e . 1-56

H. Jepsen. Lemvig. FPT

25

218

Interessentskabet Johan. (H. Hermansen). Marstal.

36

100

J. Sørensen. Hadsund.

52

34

86

4.8

23

15

A. C. C. H a n s e n . Århus.

19.0

6.6

48

23

R. J. Jensen. Rudkøbing.

50.4

14.1

6.9

31

10

O. J. Kodal. Esbjerg.

1907 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

47.8

14.7

6.9

28

9

R. Pedersen. Strandby.

150

1928 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

53.1

15.8

7.1

34

11

SM. - Lst. - E. F.

75

1919 - K a r r e b æ k s m i n d e E. M. Jacobsen

69.8

18.7

7.6

65

44

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

11400

1953 - K i e l Howaldtswerke

447.2

62.8

28.1

6428

3603

Johma Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

145

1954 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft og Maskinfabrik

50.6

16.5

7.2

35

11

OUVS ( E 295)

John Rønne

SM. - Lst. - E. B.

134

1919 - R ø n n e C. L i n d

91.1

22.1

7.3

97

67

O W Z D ( J 44)

John Marstal

67

1893 - F a k s e L p l . I. K o e f o e d

61.6

17.0

6.1

40

26

K. H. Larsen. Marstal.

O W L T ( J 1245)

John Møller Esbjerg

154

1950 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.2

16.7

7.7

40

16

A. M. A n d e r s e n . Esbjerg.

OWDV ( J 1930)

John Thode (ex R a s u k a ) Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

116

1945 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

52.9

16.2

7.4

38

13

C. T h o d e . Frederikshavn.

O U X Z ( J 1891)

Johnna-Benly Hundested

S M . - Ff. - E . B . F .

134

1944 - E s b j e r g N. P. Jensen

63.6

17.1

8.0

44

15

Partrederi. (K. F. Madsen). Hundested.

O W R W ( E 542)

Johnny Kalundborg

SM. - Lst. - E. F.

130

1920 - T i m m e r n a b b e n

108.9

24.4

9.7

180

110

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1943 - E s b j e r g N. P. Jensen

59.9

16.7

7.5

40

16

Partrederi. (P. B. Jensen). Esbjerg.

SM. — Ff. — E . B .

71

1944 - L u n d e b o r g A. Henningsen

46.0

15.4

7.2

30

10

A. L. Frederiksen. Hirshals.

O U O T ( J 1785)

Johnny Bødker Esbjerg

OWCN ( J 1920)

Johnny Lyng Hirshals

SM

Lst. - E.

SM. - Ff

- E. F.

Lloyd's Reg. 100 A i . 8 - 5 8

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 5-56

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade 3-54

E. H. Nykjær. Rønne.

D a g m ar A. R. Madsen. Frederikshavn. 112 FPT 124 D B T 1525 APT 56

9406

H. P. Rasmussen. Sønderborg. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. J. H. Jeppesen. Hirshals.

150

Ludvig Hintze A/S. (L C. Hintze). R ø n n e .

F. O. Rasmussen. København.

J

128

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Johnny- Lisbeth OYTQ Esbjerg ( J 1575)

Art, materiale m. m. Material etc.

129

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

SM. - Ff. - E . B .

113

SM. - Ff. - E .

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net 11

7

8

1937 - G r e n å J. Vester

51.9

17.0

7.9

36

15

95

1906 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

57.7

17.0

6.4

36

12

288.5

46.3

26.4

3314

1754

10

J

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 i Partrederi. (N. A. Thygesen). Esbjerg.

OWOG ( J 1156)

Jona Esbjerg

OYSM (D 388)

Jonna Dan Esbjerg

M . - - L s t . - Stl. 6 B H. -- A w n g . D.

2500

1953 - Å l b o r g Aalborg Værft

O Y Z W ( J 1621)

Jonna Hvass Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1939 - S k a g e n Brdr. Nipper

53.3

15.9

6.7

32

12

O U P X ( J 1857)

Jonna Spangsberg Esbjerg

SM. - Ff. E . B .

87

1944 - F å b o r g Faaborg Skibsværft

55.1

16.4

7.3

38

13

O U U K ( J 473)

Jonna Wang Hasle

S M . - Lst. - E. B. F.

68

73.1

19.4

6.8

56

37

SM. - Ff. - E . F .

88

1950 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

56.6

17.0

7.8

40

15

SM. - L s t . - E . B .

89

1906 - U e t e r s e n Gebr. Schedelgavn

77.0

21.0

7.6

87

56

SM. - L s t . - E .

134

1924 - Seedorf M. K o l d e v i t z

81.2

21.1

8.5

99

52

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1913 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

58.6

17.2

6.6

39

9

D . - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D. Olf. -

555

1927 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavn Værft og Flydedok

179.0

35.2

21.4

1165

594

72.3

18.3

8.1

82

27

436.8

61.2

32.6

8542

5219

73.1

19.2

6.9

86

50

89.1

22.6

8.8

100

73

42.7

14.6

6.6

22

8

258.1

40.8

14.2

1434

619

88.7

17.8

8.6

112

56

47

16

P. R. P. Pedersen. Esbjerg.,

34

10

J . F . Schlie. Hirshals.

46

17

M. P. Kristensen. Esbjerg. O. R o m . Thyborøn.

O X C E Jonna Østergaard Esbjerg ( J 1485)

1907 - Vejle S. L i n d t n e r

O W A E ( J 640)

Jonna-Birthe Egernsund

O U V W ( E 253) O Z I F ( J 1163)

Judith Køge

OYCD (A 113)

Julius Thomsen København

O U H Q ( H 164)

Juno Humlebæk

M. - L s t . - Stl.

105

1923 - Z w i j n d r e c h t Gebr. Kooiman

O X V H (A 161)

Jutlandia København

M. - P a . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

7850

1934 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

OYQM (M 29)

Jyden Lemvig

OUVV ( E 241)

Jylland Middelfart

O W O J ( J 1223)

Jylland Skagen

O Y J S (A 153)

Jylland Kalundborg

Juliette (ex D e r s k a ) Skagen

119

1914 - M a r s t a l G. Clausen

S M . - Ff. - E . B . F .

95

1914 - S k a g e n I. C. O v e s e n

M. - P a . - Stl. 6 BH. -

2850

1933 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

-E.

Bur. Veritas P. 1.1. 9-57

Bur. Veritas L. 1.1. P R . 12-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-58

1936 - G r o n i n g e n N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven

Ud. - J.

SM . - L s t

Lloyd's Beg. 100 A 1. 6 - 5 8

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 3

Bur. Veritas P . 1. 1 . P R . 3-55 Germanischer Lloyd 100 A 4. Ostsee 7 - 5 6

OWPM ( E 535)

Jytka Horsens

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.

85

1899 - F ä h r Bremer Vulcan

O X V T ( J 2165)

Jytte Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

179

1956 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

59.0

18.0

7.8

OWVC ( J 1369)

Jytte Irene (ex B a u n h ø j ) Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

113

1925 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

53.1

15.8

7.2

O W D Y ( J 1963)

Jytte Margrethe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

104

1945 - E s b j e r g N. P. Jensen

63.5

17.1

7.8

O U V U ( J 1901)

Jytte R o m Thyborøn

S M . - Ff. — E . B . F .

87

1944 - F å b o r g C. A n d e r s e n

47.7

15.5

6.7

28

11

O U Z X ( D 85)

Jytte Skou København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5000

1949 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

365.7

55.7

22.8

3885

2177

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 2-57

E. M. Bojsen. Esbjerg. FPT DBT APT

30 658 121

3800

R e d e r i e t Ocean A / S . ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . K ø b e n h a v n . Partrederi. ( G . H . Olesen). T h y b o r ø n . T. S. S p a n g s b e r g . Esbjerg.

100

R. W. Wang. Hasle. E. Ø. Kristensen. Esbjerg.

145

A. Sommer. Egernsund. N. C. F. Sørensen. Køge.

158

FPT DBT APT

24 160 55

K. Jensen. Skagen. Den kgl. grønlandske Handel. København.

900 J. S. R. Larsen. Humlebæk.

FPT 178 D B T 1134 A P T 137

7520

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København. Partrederi. (L. Trillingsgaard). Århus.

156

P. E. Simonsen. Middelfart. L. P. C. Diget. Skagen.

FPT DBT APT 2 ST

FPT APT

27 122 65 93

59 99

300

Danske Statsbaner. København.

157

T. H. Petersen. Horsens.

6700

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet O v e S k o u A / S o g D a m p s k i b s s e l s k a b e t a í 1937 A / S . Frederiksberg. 9

130

J—K Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

131

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

2

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

9

10

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

11

J—K

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

1921 - Å l b o r g P. P h . Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri

112.2

19.8

9.4

122

8

104

1895 - Vejle S. L i n d t n e r

66.7

17.4

6.7

53

31

SM. - Ff. - E . F .

116

1914 - K o l d i n g C. C h r i s t e n s e n

60.4

18.9

7.4

49

19

S M . - F f . - E . B. F.

135

1938 - S k a g e n Brdr. Nipper

52.7

15.7

6.8

31

9

195

1953 - R u d k ø b i n g R u d k ø b i n g Skibsværft

64.9

18.2

7.8

50

17

SM. - L s t . -- S t l . 2 BH.

119

1916 - A l p h e n a. R. D. & J o h . Boot

115.8

21.9

8.3

193

124

J ø r g e n Ole Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

119

1944 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

62.2

16.6

7.4

39

14

O W B F ( J 456)

Jørgen Peter Hasle

SM . - L s t . - E .

90

1901 - O d e n s e N. F. Hansen

71.0

20.5

7.4

69

45

95

O Z K Z ( E 406)

Jørgen Ring Ålborg

SM. - L s t . - E . B .

119

1942 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

89.3

23.1

7.2

100

55

147

O W F C ( J 1319)

Jørgen Smed Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

114

1922 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

51.1

15.4

8.0

33

14

O Y G K ( J 928)

Jørgen Steen Nykøbing F.

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.-

119

1924 - G r o n i n g e n Noord Nederl. Scheepswerven

98.5

16.6

5.8

100

67

OYGS ( D 495)

Jørgen Vesta Svendborg

M. - L s t . -- S t l . 3 BH.-

353

1956 - H u s u m H u s u m e r Schiffswerft

136.3

27.1

8.6

299

155

OUVC ( J 1846) O X U E ( J 910)

Jørna Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

85

1944 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

60.2

17.3

8.2

40

13

S. J. Mogensbjerg. Esbjerg.

K.J.V. Steenstrup København

SM . - L s t . - E .

90

1947 - K o r s ø r S k i b s v æ r f t Lilleø

52.6

16.5

7.0

11

M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

O U J L ( J 1833)

K. T. Holm Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1943 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

55.3

16.1

7.1

10

G. K. Holm. Thyborøn.

O X I Y (M 27)

Kabelfisken Tuborg Havn

1886 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

94.4

21.1

8.1

O X B S (A 138)

Kalundborg Kalundborg

M. - P a . - S t l . 6 BH.-

2850

1931 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas P . 1. 1 . P R . 2—55

257.7

40.0

14.4

1359

552

FPT DBT APT 2 ST

25 281 40 90

300

Danske Statsbaner. København.

O W D H ( D 593)

Kama Odense

M. - L s t . - S t l . 2 BH.-

154

1927 - G r o n i n g e n J. Koster

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade 10-58

109.3

20.8

8.3

194

84

FPT APT

27 9

250

C. Møller. Skovsbostrand.

O X T H ( D 270)

Kambodia København

14000

1947 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 1 0 - 5 6

510.0

64.3

37.8

10461

6061

FPT DBT APT

142 590 151

12400

OUSV ( J 1887)

Kami (ex E l s e Saxberg) Skagen

SM. - F f . -

E. B.

210

1944 - N y b o r g N y b o r g Skibs- & B a a d e byggeri

58.4

17.5

7.0

42

14

K . Olsen. Skagen.

O U H B ( J 1078)

Kamilla Rønn Thyborøn

SM. - F f . -

E. B.

87

1948 - L a n g ø G. J a c o b s e n

53.4

16.6

7.4

35

14

M. C h r i s t e n s e n . Thyborøn.

OWOQ ( J 1263)

Kamma Esbjerg

SM. - F f . - E . F .

95

1902 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

55.9

16.9

8.1

40

15

S. A. Olesen. Esbjerg.

OUVZ ( J 382)

Kapella Egernsund

SM . - L s t . - S t l .

57

1900 - H o o g e z a n d H. Kroese

68.0

17.2

6.1

59

39

U d . - Stl.

O Y U D (M 20)

Jætten (ex N r . 2) Ålborg

O U V T ( J 121)

Jørdahl København

SM. -

E.

O U Y W ( J 136)

Jørgen Kolding

O Y V X ( J 1583)

Jørgen Brinch Hirshals

O Y O H ( J 2126)

Jørgen Løth Skagen

SM. - F f .

O U R F ( E 244)

Jørgen Madsen Svendborg

OUVG ( J 1877)

Lst. -

- E. B.

Lgt - Stl.

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - 2 dæk -

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 8

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 7-58

Bur. Veritas L . 1. 1. Ice 3-56

42 33 128

E n t r e p r e n ø r f i r m a e t Carl Nielsen A / S . (C. Nielsen m. fl.). O d e n s e . 93

H. C. D. Hansen. København. A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding. J. A. B. Andersen. Hirshals H. C. L. F r e d e r i k s e n . Skagen.

FPT

6

240

R. K. Madsen. Svendborg. C. E. B e r t e l s e n . Frederikshavn. J. Jensen. Hasle. S. M. P e d e r s e n . Ålborg. E. T. Hansen. Sædding.

FPT DBT APT

16 117 17

147

E . F . Merkel. Sønder Kirkeby, Falster.

485

Rederiet Vesta I/S. Svendborg.

107

Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab. (T. Brodersen). Hellerup.

95

A/S Det Østasiatiske K o m p a g n i . ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København.

C. N . H ø y . Egernsund.

9*

132

K Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Karelia O U Y P Lemvig ( J 789)

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc. 3

4

SM. - L s t . - E .

76

133 Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

1899 - F å b o r g R . Møller

70.0

18.5

6.9

57

40

K

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 J. B. Knudsen. Lemvig.

O U W A ( J 828)

Karen Ålborg

SM. - L s t . - E .

110

1909 - M a r s t a l A. Petersen

73.7

20.4

7.8

77

41

O W O V ( J 1077)

Karen Esbjerg

SM . - Ff. -- E .

95

1899 - F r e d e r i k s h a v n N . Olsen

55.7

16.2

5.9

28

8

O U Q U ( J 845)

Karen Birgitte Sæby

SM. - L s t . - E .

100

1902 - W e w e l s f l e t h J. Peters

71.8

20.2

6.9

69

44

O W U L ( J 1249)

Karen Helene Hirshals

SM . - Ff. -- E .

100

1895 - F r e d e r i k s h a v n N . J . Olsen

56.9

17.0

6.5

33

8

OYAC ( J 2100)

Karen Holm Lemvig

SM. - F f . - E . B .

119

1947 - F å b o r g Faaborg Skibsværft

56.9

16.6

7.8

43

16

O U W Z ( J 1242)

Karen Kirk Thyborøn

SM. - F f . - E . B .

61

1949 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

46.0

15.1

6.5

23

9

Partrederi. (Ninna Clemmensen). Vrist.

O W Q E ( J 1406)

Karen Margrethe Skagen

SM. -Ff.

- E. B.

87

1927 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

46.3

14.8

6.1

22

6

O. B. H. Svendsen. Skagen.

O Z F D ( J 513)

Karen Marie Svendborg

SM.-

90

1939 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

59.9

16.5

7.2

38

10

O Y N U ( D 357)

Karen Mærsk København

M. - T k . - Stl. 14 B H . -

9000

1952 - G ö t e b o r g Eriksbergs Mek. Verkstads AB

531.5

69.8

36.9

11756

6852

O U O S ( J 1838)

Karen Nybo Skagen

S M . - F f . - E . B. F.

84

1943 - S k æ l s k ø r M. Møller

53.3

15.9

7.5

31

11

O W O Z ( J 1428)

Karen Rønn Grenå

SM. - F f . - E . B .

52

1928 - G r e n å A. Nielsen

40.0

14.0

7.8

22

6

O X F O ( J 2257)

Karen Vrensted Hirshals

S M . - F f . - E . B . F.

111

1958 - S k a g e n Brdr. Nipper

49.8

15.3

6.8

31

10

K. A. S. Vrensted. Hirshals.

O X Z M (J 2096)

Karen-Elisa Esbjerg

S M . - F f . - E >. B . F .

119

1947 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.0

16.6

8.1

45

15

K. A. Jensen. Esbjerg.

O U T H ( J 1847)

Karin Hjørdis Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

196

1944 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

59.6

17.7

8.1

49

15

W. Enevoldsen. Esbjerg.

O W L U ( J 2239)

Karin Lodberg Esbjerg

210

1957 - B o g e n s e E. Pedersen

54.4

17.5

6.9

49

15

H. P. Lodberg. Esbjerg.

O W Z Z ( J 1094)

Karin Møller Reersø

S M . - F f . - E :. b . f.

81

1919 - N o r d b y F. J . Christoffersen

40.6

13.1

7.2

19

7

O Z J X ( J 1706)

Karina Esbjerg

S M . - F f . - E .. B . F .

119

1942 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.7

17.3

8.0

39

15

Kathrine Andersen. Esbjerg.

O U K K ( J 1830)

Karl Akselsen Frederikshavn

S M . - F f . - E >. B . F .

119

1943 - S k a g e n Brdr. Nipper

56.4

16.7

7.2

37

14

Partrederi. (A. L . A k s e l s e n ) . F r e d e r i k s h a v n .

O W P C ( J 73)

Karla Ballen

SM. - L s t . - E .

52

1885 - H u m l e b æ k R. Jensen

58.0

16.4

5.9

34

19

Partrederi. (Caroline P . P e d e r s e n ) . B a l l e n .

O W B X (J 2210)

Karla Enevoldsen Esbjerg

172

1957 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

59.8

17.0

8.2

49

18

C. E n e v o l d s e n . Esbjerg.

O U X L ( E 331)

Karla-Ras Egernsund

SM. -

Stl.

237

1916 - G r o n i n g e n W. Rubertus

104.6

22.2

7.6

149

81

OZBZ ( J 1631)

Karmø Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

119

1939 - S k a g e n Brdr. Nipper

55.0

15.9

7.1

34

12

O W P K ( E 436)

Karna Ålborg

SM. - Lst. - E. B.

116

1945 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

89.0

23.1

7.3

100

66

O X W K ( D 467)

Karna Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - A w n g . D.

885

1956 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

205.8

33.1

16.5

953

518

O U I T ( J 1794)

Karna Schrøder Esbjerg

SM . - Ff. - E .

200

1943 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

57.9

17.5

8.1

48

18

Lst. - E . B.

SM . - F f .

SM. - F f .

-E.

- E. B.

Lst. 3 BH

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 3 - 5 7

Bur. Veritas L. 1. 1. great c o a s t . t r a d e . 1-56

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 7-54 Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

120

R. Larsen. Strib. P. L. Langerhuus. Esbjerg. Sæby Paketfart A/S. (I. G. Christensen). Sæby. H. K. Andersen. Hirshals. A. K. Holm. Rønbjerghage.

M. Jørgensen. Svendborg. FPT DBT APT

113 j 18370 292 196

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. V. C. M i k k e l s e n . Skagen. S. P. Hansen. Grenå.

H . J . Møller. Reersø.

FPT APT

18 1

270

R. N. Asmussen. Egernsund. Partrederi. (H. A. Andersen). Skagen.

172

FPT DBT DT

18 305 62

1365

N. C. Jensen. Ålborg. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n . K. Schrøder. Esbjerg.

134

K Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Karvald O U R N ( J 1826) Esbjerg

Art, materiale m. m. Material etc.

135

Maski­ nens H K HorsePower

3

4

S M . - F f . - E . B. F.

119

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

K

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

1944 - E s b j e r g A. K. Work

64.0

17.4

7.5

45

16

61.3

19.0

5.8

60

19

22

110.6

26.4

10.9

265

174

330

Den kgl. grønlandske H a n d e l . København.

79.2

19.9

7.9

79

33

137

J. R. Sørensen. Odense.

5

6

14 V. Jørgensen. Esbjerg.

O U R L ( J 1148)

Karvan Kerteminde

S M . - Lst. - E. B.

116

1949 - T h u r ø S. Andersen

O Y H Z ( D 50)

Kaskelot København

M . - Lst. - E . B .

300

1948 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O U (J O U (D

Kastor Løgstør

SM. - L s t . - E .

100

1906 - S t u b b e k ø b i n g O. Hansen

Kate M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 11 B H . -

9200

1955 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & Engineering Comp.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 5

533.2

72.1

39.2

12765

7466

O U H V (C 19)

Katholm Ålborg

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

800

1921 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-56

253.2

39.1

16.2

1508

865

O U Y G ( J 1946)

KathrinePetersen Kolding

S M . - Lst. - E. B.

120

1945 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O W K G ( D 177)

Katrine Mærsk Fredericia

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

5640

1945 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

OZMW ( J 1773)

Katrine Rønn Esbjerg

S M . - F f . - E . B. F.

87

1942 - E s b j e r g N. P. Jensen

57.9

16.7

7.4

40

15

P. K. J. Knak. Esbjerg.

O W J H ( J 46)

Kattegat Søby

S M . - Lst. - E. F.

87

1894 - A s s e n s H . Christoffersen

49.4

15.9

5.8

28

16

A. C. J ø r g e n s e n . Søby.

O W D C ( J 1935)

Kauna (ex S k a g k l i t ) Skagen

SM.-- F f . - E. B.

134

1944 - M a r s t a l E. Eriksen

50.5

16.1

7.2

31

11

P. G. Eckardt. Skagen.

O U H W (G 63)

Kay København

D . - S d p . -Stl. 3 BH.

248

1901 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

128.0

28.5

9.0

307

140

O Y F O ( J 1547)

Kean Thyborøn

S M . - F f . - E . b . f.

141

1933 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

47.8

15.7

6.6

27

8

O. J. Rønn. Thyborøn.

O W P I ( J 1439)

Kedron Esbjerg

SM . - F f . - E .

71

1929 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

51.1

15.7

6.7

25

7

C. E. N i e l s e n . Esbjerg.

O Y E S ( J 1026)

Ke-Fus Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

198

1948 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.6

16.3

7.1

33

12

15.4

6.6

24

9 10

W C 35) N L 461)

Bur. Veritas L. 1.1.4-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-55

69.1

18.2

7.3

59

23

502.5

65.9

33.8

10043

6097

FPT 181 H æ k t . 34 A P T 128 FPT DBT APT

62 512 67

19720

2700

A/S P. Thing Røn. (Elna P. Røn). Struer.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding.

FPT DBT APT

FPT APT

167 272 137

15560

40 5

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

Kjøbenhavns Mørtelværker, A/S. ( N . G . Laursen og C. F. Spangenberg). København.

400

Partrederi. (S. K. Rasmussen). Skagen.

O U N R ( J 1836)

Kege Esbjerg

SM . - F f . - E .

61

1929 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

42.7

O W G Q ( J 1972)

Keld Lemvig

SM . - F f . - E .

92

1945 - H o l b æ k A. Nielsen

54.1

16.1

6.8

33

O X H K ( J 2258)

Kenic Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

111

1958 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

46.3

15.8

6.6

29

O Y B E ( J 1749)

Kent Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

141

1951 - E s b j e r g N. P. Jensen

53.4

16.5

7.6

38

15

I. S t e n s t r u p . Esbjerg.

O W P J ( J 1042)

Ketty Middelfart

SM . - F f . - E .

64

1890 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

50.8

16.3

5.0

20

6

J. P. Jensen. Middelfart.

O Y U G ( J 306)

Ketty Bandholm

SM. - Lst. - S t l . 3 BH.-

134

1912 - H o o g e z a n d G . v a n d e r Werff

98.4

19.7

5.9

100

50

O Z K O ( J 1718)

Key West Hvide Sande

77

1942 - H o l b æ k A. Nielsen

47.4

16.9

6.4

25

7

O X M F ( J 1372)

Kian Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1904 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

59.4

16.9

6.6

37

11

Partrederi. (A. H. Ebsen). Esbjerg.

O Y V B ( J 2143)

Kidholm Kolding

SM - F f . - E .

174

1954 - B o g e n s e Bogense Skibs- og Baadebyggeri

59.0

17.7

7.5

47

15

A. Nissen. Tved.

SM . - F f .

-E.

E. F. Sørensen. Esbjerg. J. M. Nielsen. Lemvig. Partrederi. (Esther E. Simonsen). Frederikshavn.

Partrederi. (A. B . B . L . B a d s e ) . B a n d h o l m . E. R. Høgfeldt. Hvide Sande.

164

136

K Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W N V ( J 959)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Kilena (ex D e s t i n y ) København

137

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

SM. - Lf. - E .

44

1934 - L a n d s k r o n a

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

57.1

13.8

7.0

28

7

54.9

16.6

7.2

37

14

484.3

65.1

38.8

9992

6103

K

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 B. P. Ejlersen. Hellerup.

OYAS ( J 2065)

Kimo Skagen

SM. - Ff. - E . B . F .

120

1947 - H i r s h a l s H a n s e n & Bilde

O Y K Y ( D 237)

Kina København

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

11000

1948 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O W V H ( J 2174)

Kingston Skagen

SM. - Ff. - E . B .

198

1957 - L a n g ø Langø Baadebyggeri

53.5

15.5

7.1

34

11

O. H. Jensen. Skagen.

OZAY ( J 1619)

Kirsa Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

182

1939 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og Baade­ byggeri

57.8

17.6

6.9

35

10

H. Jensen. Esbjerg.

O U O K ( J 626)

Kirsten Egernsund

SxM. - L s t . - E .

64

1908 - S p i c k e r h ö r n M. Klüwer

73.8

17.9

6.4

62

34

L. S. S c h w a r t z . Egernsund.

O W O S ( D 144)

Kirsten Mærsk København

M . - L s t . - Stl. 8 B H . - A w n g . D.

4500

1950 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & Engineering Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 4

364.0

52.1

28.0

4689

3270

FPT 132 D B T 1104 DT 320 APT 86

5970

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n .

OYOM (D 377)

Kirsten Skou København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

6750

1953 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 7

383.4

56.5

21.8

4153

2286

FPT 78 D B T 2282 A P T 255

6850

Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove S k o u A / S og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A / S . Frederiksberg.

O W H T ( J 1118) O Y D A ( D 239)

Kirsten Sulbæk Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

67

1896 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

53.0

16.0

5.8

26

8

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3000

1947-48 - S o u t h Shields J o h n R e a d h e a d & Sons færdigb. Helsingør Skibs­ værft og Maskinbyggeri

326.8

45.8

18.4

2358

1266

Kirsten Torm København

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 11-57

British Corporation B.S. * 6-58

H. H. Albertsen. Skagen. FPT 111 DT 1264 APT 67

12250

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København.

H. A. Sulbæk. Frederikshavn. FPT DBT APT

45 640 200

3915

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København.

O U R X ( J 1878)

Kirsten Aa Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

104

1944 - E s b j e r g N. P. Jensen

62.9

17.0

7.7

44

16

O W P L ( J 246)

Kirstine Horsens

SxM.-- Ff. - E . F .

35

1894 - N y b o r g F. Nørregaard

47.8

13.5

5.4

19

9

O W G Y (C 689)

Kirstine Toft København

D . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. Olf. -

1800

Germ. Lloyd 100 A 4 E . 1 1 - 5 5

333.4

51.0

18.3

2779

1467

O Y R T ( E 267)

Kiru Gråsten

SM.

113

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 7

97.6

20.1

7.4

149

74

R. Ohlsen. Alnor.

O X R C ( J 2094)

Kisser (ex N y l a n d ) Frederikshavn

SM. - Ff. - E . F .

119

63.8

19.8

8.2

56

20

K.V. E. Rasmussen. Frederikshavn.

O W O O ( J 1986)

Kiss-Ina Skagen

S M . - Ff. - E . B .

144

1945 - S k æ l s k ø r M. Møller

52.5

16.6

7.6

38

13

A. C. C h r i s t i a n s e n . Skagen.

O Y J R (A 196)

Kista Dan Esbjerg

M. - P a . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

1560

1952 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1 . 6 - 5 7

191.5

36.9

20.0

O W K Z ( D 571)

Kitte Tholstrup Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

480

1957 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 7

159.6

28.6

11.3

S M . - - Opmålingss k i b - E. B. F. —

89

1933 - Frederikssund K. Andersen 1938 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

47.3

14.3

5.9

48.7

15.7

6.7

- L s t . - Stl. 2 BH.

1945 Nakskov

Nakskov Skibsværft

1911 - G r o n i n g e n W. Rubertus Sverige

O Z Z F ( J 854)

Kivioq København

O Y V U ( J 1584)

Kjeldbjerg (ex Singapore) Lemvig

SM. - Ff. - E .

71

O X Y G ( J 842)

Klapmydsen København

SM. - L s t . - E .

105

1915 - F å b o r g R . Møller

87.9

22.8

O W P N ( J 1398)

Klara Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

116

1927 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

55.4

15.8

1239

397

Partrederi. (H. A. Aa). Esbjerg. Partrederi. (D. Sørensen). Østrup. FPT DBT APT

79 313 116

Dampskibsselskabet Jutlandia A/S. (O. T o f t ) . K ø b e n h a v n . 5200

577

FPT DBT APT

17 168 51

1570

142

FPT DT APT

7 82 17

330

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n . I/S K o s a n n r . 6 . (K. Tholstrup). Himmelev.

5

Geodætisk institut. København.

28

8

K. Christensen. Lemvig.

8.4

99

67

7.3

35

11

23

150

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. K. G. Jørgensen. Frederikshavn.

138

K Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W P O ( J 1) O U J S ( J 1879)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Klara Marie Rønne

Art, materiale m. m. Material etc.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3 SM. - L s t . - E . F .

4 50

5 1884 - R ø n n e S. M. B e c h

E. B.

77

1944 - K e r t e m i n d e A. Nielsen

SM. - F f . -

Klara Munk Esbjerg

Maski­ nens H K HorsePower

139 Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Bur. Veritas L . 1. 1. 8 - 5 8

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross 10

Netto Net 11

K

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

54.6

16.0

6.4

35

23

J. P. Madsen. Neksø.

50.9

16.6

7.4

33

13

P. M. Jensen. Esbjerg.

231.3

33.6

17.0

1156

55.1

16.7

8.5

40

14

202.0

33.1

12.6

965

466

O U M V ( D 646)

Klausholm København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

1150

1958 - W e s t e r b r o e k Scheepswerf Westerbroek

O Y P R ( J 1302)

Klevia Esbjerg

S M . - F f . - E . b . f.

123

1936 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

O W I V ( D 15)

Klintholm Middelfart

M. - L s t . - S t l . 4 BH. -

600

1949 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

O W P P ( J 1371)

Klitboen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

90

1925 - N o r d b y F. J . Christoffersen

50.0

16.1

6.9

33

12

O U L B ( J 1941)

Klitjyden Skagen

SM. - F f

- E. B.

134

1944 - K e r t e m i n d e V. Hansen

44.7

15.4

6.6

25

8

O X C B ( J 2249)

Klitrosen Esbjerg

SxM. . Ff. - E . B .

179

1958 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

58.7

18.0

7.5

50

21

O X C V ( J 2051)

Klitten Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

150

1946 - H o b r o Hobro Skibsværft

55.0

16.6

7.6

42

16

J. L. Frich. Esbjerg.

O W C A ( J 413)

Kly

SM . - L s t . - E .

65

1896 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

60.3

17.7

7.1

47

29

A. A. G. Bolvinkel. Svendborg.

O W P Q ( J 129)

Knud Assens

SM . - L s t . - E .

44

1891 - Kiel

53.7

16.7

6.5

36

27

Partrederi. (E. Boe-Hansen). Assens.

O Z G X ( H 89)

Knud København

M. - P a t r . E. O r e g p . -

93

1941 - K ø b e n h a v n Københavns Yacht- og Motorbaadsværft

54.8

11.5

6.8

30

5

O W W P ( J 2061) O X B H ( D 541)

Knud Erik Nykøbing F.

100

1943 - S v e r i g e

71.3

20.8

8.2

75

41

4750

1958 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

390.2

54.1

19.9

3496

1888

O X S A ( J 1431)

Knud Petersen Kolding

SM. -

E.

90

1951 - B o g e n s e E. Pedersen

50.6

15.9

6.0

31

10

A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding.

O X H Z ( J 2240)

Knud Riis Esbjerg

SM. - F f .

- E . B.

200

1958 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

58.9

17.7

7.3

50

18

E. Riis. Esbjerg.

O X J F ( H 78)

Knøsen Odense

M. - L s t . - S t l .

119

1924 - H a m b u r g H. C. Stülcken Sohn

70.1

20.8

7.4

86

35

42

O U W G ( J 120)

Kodan Egernsund

SM . - L s t . - E .

111

1914 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

76.1

20.7

7.1

76

49

125

O X I V (M 66)

Kodan Odense

1889 - U t r e c h t A. F. Smulders

124.6

22.0

8.2

171

112

O Y F D (A 59)

Kolding (ex Koldinghus) Frederikshavn

D . - P a . - Stl. 4 B H . - W e l l D.

800

1912 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

187.4

31.5

13.0

645

254

O U Q L ( J 1934)

Kolibri Hundested

SM. - F f . -

111

1944 - H u n d e s t e d B. Andersen

48.7

16.5

6.7

31

11

O X I W (M 6)

Kolindsund Grenå

1932 - F a n n e r u p N. Østergaard

48.0

18.3

4.1

21

15

O W P T ( J 438)

Kometen Humlebæk

SM. - L f . -

42

1897 - F å b o r g R . Møller

49.6

14.6

5.7

25

9

OWWN ( J 117)

Kondor Hundested

SM - L s t . - S t l . 3 BH

154

1909 - S t a d s k a n a a l W. Mulder

89.2

18.4

6.7

99

54

Svendborg

Knud Mærsk København

S M . - L s t . - Stl. F . M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D. Ff. -

Ud. - Stl.

I

E. B.

Ud. - E. F. E. B.

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-54 forl. 5 - 5 9

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 8

Bur. Veritas L. 1.1. P R . great coast. trade. 7-56

696

FPT DBT DT APT

14 178 70 24

1565

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

A. Kristensen. Esbjerg. FPT DBT APT

82 180 40

1220

Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. Normann). K ø b e n h a v n . S. K l i t a a . Esbjerg. P. Saxberg A/S. (P. Saxberg). Skagen. J. Enevoldsen. Esbjerg.

D e p a r t e m e n t e t for t o l d - o g forbrugsafgifter. København. P. C. Hansen. Nykøbing F. FPT APT

24 108

5900

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov. L. V. Kold. Lohals. J. Saabye & O. Lerche A/S. (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København.

FPT DBT APT

17 42 8

Det forenede Dampskibs-Selskab, A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

524

Partrederi. (H. J. Jensen). Hundested. Kolindsund Grenå.

Lodsejerlaug.

C. W. H a r t m a n n . London. A. G. F. Larsen. Hundested.

155

140

K Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Kong Frederik IX O Y Y O Gedser (A 202) O Y I K (A 17)

Kongedybet Rønne

O U W I ( E 418)

Kongsøre Holbæk

O Z E J ( D 166)

Art, materiale m. m. Material etc.

141

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

M . - Pa. - Fg. Stl.- -

9200

M. - P a . - Stl. 9 BH .-

3400

1954 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1952 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

Dybde Depth

8

9

Register-tons Brutto Gross 10

Netto Net 11

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 2 - 5 4

350.8

56.6

20.5

4084

1840

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 6

291.7

43.7

9.9

2828

1631

K

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Danske Statsbaner. København.

FPT DBT APT

27 168 56

565

A / S D a m p s k i b s s e l s k a b e t p a a B o r n h o l m a f 1866. ( E . J . W . Nielsen). R ø n n e .

179

A. M. N i e l s e n . Holbæk.

SM. - L s t . - E .

240

1944 - H o l b æ k A. Nielsen

Bur. Veritas L . 1 . 1 . great coast. trade. 7-52

90.9

23.3

7.1

100

66

Korea København

M. - L s t . - Stl. 8 B H . - A w n g . D.

11000

1939 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-54

484.6

65.2

38.8

9945

6182

O Y W Z ( D 445)

Kornmod Egernsund

M . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

247

1939 - L e k k e r k e r k T. van Duijvendijk

Bur. Veritas P . 1. 1. 3 - 5 5

107.0

22.8

6.5

148

54

O U W J (A 116)

Korshage Rørvig

M. - P a . - F g . Stl - 4 B H .

155

1928 - F r e d e r i k s h a v n F r e d e r i k s h a v n s Værft og Flydedok

Bur. Veritas P. 1. 1.2-57

84.7

24.0

8.8

99

38

O W T A ( D 16)

Korsholm Horsens

M . - L s t . - Stl. 4 BH.-

600

1950 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-54 forl. 6 - 5 9

202.0

33.1

12.6

965

466

FPT DBT APT

82 180 40

1220

O X K S ( A 107)

Korsør Korsør

M . - Pa. - Fg. Stl - 8 B H .

4000

1927 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

315.8

56.6

17.6

2398

991

FPT 82 APT 81 2 D T 234 4 S T 166

660

Danske Statsbaner. København.

O X Y V ( E 23)

Kosangas Nørresundby

- Stl.

97

1947 - G r o n i n g e n N. V. Scheepswerf Gideon

98.0

17.6

7.2

149

72

FPT DBT APT

113

I/S T r a n s - K o s a n . (P. Tholstrup). Himmelev.

O U J V ( J 1823)

Kr. Heerup Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

111

1943 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

52.7

16.1

7.5

34

11

H. V. Engestofte. Thyborøn.

O U L G ( J 2177)

Kresten Krabbe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

213

1957 - S k æ l s k ø r M. Møller

63.1

17.5

8.0

50

18

A. Pedersen. Esbjerg.

O U W L ( J 320)

Krestine Mariager

SM. - L s t . - E .

74

69.4

19.4

7.4

62

42

108

S. N. Rasmussen. Fladbjerg.

OUWM ( J 264)

Kristian Svendborg

SM. - L s t . - E .

90

1897 - T h u r ø J. P. Jørgensen

67.7

19.4

7.8

63

42

105

A. S. R a u n . Skovsbostrand.

SM.

104

1955 - E s b j e r g P. C. Lauridsen

55.7

16.9

7.9

39

13

Partrederi. ( H . B. Sørensen). Esbjerg.

S M . - Ff. - E . B . F .

77

1929 - E s b j e r g N. P. Jensen

49.3

14.9

6.7

30

11

M. - S d p . - Stl. 4 BH.

186

1904 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 1 - 5 7

105.0

19.2

9.3

164

64

Partrederi. (N. A. Holm). Harboøre. H. Poulsen & Co., A/S. (K. Nielsen). K ø b e n h a v n .

M. - P a . - F g . - Stl. 5 BH.-

650

1935 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Bur. Veritas P. 1.1. 12-55

145.5

36.8

13.0

481

191

FPT APT

85 85

80

O Y E G ( J 2156)

SM. - Lst. 3 BH.

Kristian Bollerup Esbjerg

.- Ff. - E.

1904

Bur. Veritas P . 1. 1. P R 10-56 Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 5

Eckernförde F. Glasau

FPT 129 D B T 1948 APT 78 FPT APT

35 20

12350

210

35

10 10 4

O W N T ( J 1432)

Kristine Holm Thyborøn

O U I D ( D 215)

Kronborg København

O Y K S (A 169)

Kronborg Helsingør

O Z H W (A 73)

Kronprins Frederik Esbjerg

M . - P a . - Stl. B H . - A w n g . D.

8400

1941 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . with freeboard. 4-54 forl. 4 - 5 9

353.8

49.8

25.9

3937

2288

FPT DBT APT

46 480 138

1615

7

OZSH (A 61)

Kronprins Olav København

M . - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

5600

1937 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . with freeboard. 12-54 forl. 6 - 5 9

302.7

45.7

16.7

3119

1855

FPT DBT APT

14 156 100

985

O U L Z (A 188)

Kronprinsesse Ingrid Esbjerg

M. - P a . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

8400

1949 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

353.8

49.8

25.9

3985

2056

FPT DBT APT

46 480 138

1700

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 6-54 forl. 6 - 5 9

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). København. S. H a n s e n . København. A/S Korshage ( P . A. Nielsen, Silkeborg). Rørvig. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

Danske Statsbaner. København.

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

142

K—L Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Krusaa O U T Z København (C 34)

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

D . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D. Olf.-

1760

1939 - F l e n s b u r g F l e n s b u r g e r Schiffsbauges.

Art, materiale m. m. Material etc.

K—L

143 Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L. 1 . 1 . with freeboard. 10-58

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

340.3

52.7

18.4

2999

1655

7

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 FPT DBT APT

Rederi Owners

100 815 154

5572

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 D a m p s k i b s s e l s k a b e t Pacific, A / S . ( F i r m a B a s s e & Co.). København.

O Y C Y ( J 1018)

Kryger Rødvig

S M . - Ff. - E . B .

116

1948 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen

45.1

14.9

6.9

26

8

O X C Q ( J 32)

Kurt Kolding

S M . - Lst. - E. B.

47

1900 - S v e n d b o r g C. A n d e r s e n

62.0

17.5

7.1

47

33

O U Q K ( J 1227)

Kynnes Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

66

1949 - G r e n å J. Vester

43.7

15.0

7.0

25

9

O X V Y ( J 2058)

Kyrie Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

87

1947 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

55.0

17.2

7.2

36

15

O Y D S (A 180)

Kärnan Helsingør

D. - Pa. - Fg. Stl.-4 BH. Olf. -

1007

1916 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

222.9

34.5

14.1

742

266

O W P X ( J 1430)

Kate Frederikshavn

SM - Ff. - E .

150

1929 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

48.9

16.0

6.8

30

11

Partrederi. (C. C . H a n s e n ) . F r e d e r i k s h a v n .

OZAQ ( J 1614)

Kathe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1939 - N o r d b y F. J . Christoffersen

59.4

16.4

7.4

36

11

J. J. Pedersen. Esbjerg.

O Z L K ( J 1727)

L. C. Risager Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

87

1942 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

51.6

16.5

6.6

34

10

S. A. R. Jørgensen. Frederikshavn.

O X X R ( E 37)

L. J. Weber Marstal

SM. - L s t . - E .

116

1920 - F r e d e r i k s h a v n M. M o r t e n s e n

83.0

22.0

7.9

112

76

S M . - Ff. - E . B .

89

1945 - A g e r s ø Brdr. Rasmussen

48.8

16.7

7.2

37

14

Partrederi. (V. C o r n e l i u s s e n ) . H u n d e s t e d .

SM . - Ff. - E .

154

1957 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

59.2

17.9

7.9

46

13

E. C. Hansen. Hundested.

O W K N ( J 1975)

L. P. Corneliussen Hundested

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 10-58

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 6-54

K. H. E. Christensen. Rødvig. H. C. Nielsen. Agtrupvig. Partrederi. (L. K. Lyng). Harboøre. Partrederi. ( N . S . Nielsen). T h y b o r ø n . FPT Trimt. APT

7 90 7

300

175

Danske Statsbaner. København.

L. S. W e b e r . Marstal.

O W C D ( J 2189)

L. P. Viking Hundested

O W N Q ( J 1011)

La

Maro Esbjerg

S M . - Ff. — E . B . F .

71

1914 - E s b j e r g C. Hansen og N. J. Nielsen

43.7

13.2

5.8

17

6

K. P. Jørgensen. Herrup.

O U J C ( J 1758)

La

Mer Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1943 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.9

17.1

7.6

40

17

S. M. F. B j e r r u m . Esbjerg.

O Y Y R ( J 1595)

Labora Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1938 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

53.4

16.6

7.9

37

14

S. T h u e s e n . Esbjerg.

O X L D ( J 2059)

Lacerta Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

111

1947 - K e r t e m i n d e Kerteminde Skibsbyggeri

57.1

17.0

7.8

41

12

E . M . Silkjær. Esbjerg.

OZCI ( J 1638)

Ladoga Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

61

1939 - G r e n å J. Vester

46.9

15.1

6.8

26

10

C. N. C. N e e s . Vrist.

OYZG ( J 1603)

Lady Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1938 - N o r d b y F. J . Christoffersen

59.5

16.2

7.1

35

11

K. Larsen. Esbjerg.

O X E C ( J 2256)

Laila H o l m Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

177

1958 - E s b j e r g A. W o r k & S ø n

59.8

17.7

7.6

50

19

Partrederi. (B. Holm). Sædding.

O X X E ( D 598)

Laksen Nørresundby

M. - L s t . - Stl. 3 BH.

226

1913 - W a t e r h u i z e n J. J. Pattje

Germ. Lloyd 100 A 4 N o r d s e e . 5-55

129.7

21.4

8.2

221

145

O Y H D (A 112)

Lalandia København

M. - P a . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

5000

1927 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 8-54

389.8

53.4

25.3

5146

3045

O U I E (A 104)

Langeland Svendborg

D . - ] Pa. - F g . - S t l . 9 B H . - Olf. -

580

1926 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas P . 1. 1 P R . 1-56

157.7

30.6

12.2

422

152

O W P Y ( J 471)

Langeland Marstal

52

1857 - R u d k ø b i n g H . Nielsen

61.6

16.0

5.9

38

27

94.8

18.7

6.3

121

64

O W D J Langelands Paket ( E 530) Rudkøbing

SM. . - Lst. - E. SM. - L s t . - Stl 3 BH.

176

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 1 - 5 7

FPT APT

18 8

FPT 87 D B T 1094 APT 84 6 DT

260

I/S L a k s e n . (P. A. S. Jørgensen). Nørresundby.

7300

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København. A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B. Lauritsen). Svendborg.

41

J. Petersen. Marstal. 157

E. Hinrichsen. Rudkøbing.

145

144

L Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Langholm O W I Z ( J 1978) Thyborøn

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

SM. - F f . - E .

111

1945 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

O U H H ( J 2148)

Langli Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

104

1955 - E s b j e r g N. P. Jensen

O X F C ( J 2238)

Lantana Hvide

SM. - Ff. - E . B .

74

1958 - H v i d e S a n d e H v i d e Sande Skibs- og Baadebyggeri

O W P Z ( J 1336)

Lars A. Kruse Skagen

SM.- Ff.- E. B.

111

1923 - S k a g e n S. J. Nipper

O W B Z ( J 2312)

Lars Mohr Esbjerg

S M . - F f . - E. B.

210

1958 - E s b j e r g N. P. J e n s e n & Søn

O X W N ( D 496)

Lars Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

4750

1956 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O U J P ( J 1796)

Lars Rønn Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

114

O W E T ( J 1974)

Lars-Is (ex P . S c h o u ) Frederikshavn

S M . - Ef. - E . F .

119

1943 - S k a g e n Karstensen & Henriksen 1945 - S t r a n d b y N. C. H j ø r n e t

O W L A ( J 1274)

Lasse Marstal

SM. - L s t . - E .

55

O W I A ( J 2221)

Lathyrus Esbjerg

SM. -- F f . - E . B .

142

O U Q G ( J 1154)

Lau-Erik Thyborøn

SM. - F f . - E. B.

140

O U W T ( J 174)

Laura Ålborg

S M . - Lst. -E. F.

71

1894 - K r a g e r ö A. Thomassen

OUWU ( J 417)

Laura Stubbekøbing

S M . - Lst. - E. F.

82

1913 - A s s e n s J . Christoffersen

O X K H (C 609)

Laura Dan Esbjerg

1140

1933 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

O W W B ( D 520)

Laura Danielsen København

M. - L s t . -- S t l . 3 BH.-

720

1957 - F o x h o l Scheepswerf F e r u s S m i t

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 1 - 5 7

O Y Z O ( D 149)

Laura Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

7275

1939 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 4-57

O Y K W ( J 1566)

Laura Røntved Skagen

SM. - Ff . E .

107

1935 - Gilleleje Andersen & Ferdinand­ sen

SM. - L s t . - E . F .

56

1909 - R å å

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . - D.

11110

1958 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58 Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 7

O X B R ( J 484)

Sande

Laurs Køge

D . - L s t . - Stl. 4 BH. -Olf.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 6

1900 - F r e d e r i k s h a v n N. N i e l s e n & S ø n 1957 - F å b o r g Faaborg Baade- og Skibsbyggeri 1949 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

OWWU ( D 487)

Laust Mærsk København

O W J O ( D 553)

Lauta Marstal

M . - Lst. - S t l .

455

1957 - F o x h o l Ferus Smit

O Y L R ( J 1047)

Laverma Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

74

1935 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

OUWW ( J 144)

Leda Odense

SM. - L s t - E .

75

1912 - F r i e d r i c h s t a d t D. Schöning

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

L

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

53.1

15.9

6.9

31

9

54.7

16.6

7.6

39

10

A. C. E b s e n . Esbjerg.

45,2

15.6

6.5

29

12

A. Jensen. Hvide Sande.

50.7

15.0

6.5

28

9

58.1

17.7

7.4

51

16

390.2

54.1

19.9

3459

1838

55.7

16.0

7.2

34

10

59.8

16.6

7.6

40

15

55.2

17.0

6.1

29

9

57.8

17.4

8.2

48

17

52.3

16.0

6.8

32

10

72.4

19.8

7.3

66

47

115

69.4

18.6

7.2

60

42

98

262.2

39.7

15.7

1495

757

FPT DBT APT

207.5

29.7

10.1

499

300

FPT 30 D B T 217 Dækst. 40 APT 15

465.4

59.1

27.3

6429

3778

FPT 271 D B T 1470 A P T 139

47.3

14.4

5.8

21

6

P. P. Røntved. Skagen.

58.6

20.4

6.4

48

31

L. V. Pedersen. Køge.

474.2

63.8

38.1

9106

5385

FPT APT

127 134

12520

159.8

28.1

10.1

481

229

FPT DBT APT

38 95 26

636

50.0

16.0

6.6

31

11

69 7

17.7

6.8

56

35

7

14 K. A. T. Christensen. Thyborøn.

P. S. Diget. Skagen. Partrederi. ( K . E . M . Nielsen). E s b j e r g . FPT DBT APT

25 810 108

5900

A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g . T. C. R ø n n . Thyborøn. C. C. C h r i s t e n s e n . Frederikshavn. E. K. Thordsen. Marstal. Partrederi. (K. A. Christensen). Esbjerg. P. C. P. Bonde. Thyborøn.

24 397 72

2200

835

9100

H. G. Kristensen. Lindholm. O. H. Madsen. Stubbekøbing. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). København. Et interessentskab. (O. L. E. Danielsen). K ø b e n h a v n .

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g o g D a m p s k i b s s e l s k a b e t a f 1912 A / S . København. Interessentskabet Lauta. (H. Hermansen). Marstal. Partrederi. (A. H . E b s e n ) . E s b j e r g .

90

H. K. K. Frederiksen. Nakskov.

10

146

L Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Leda M æ r s k O W E C København ( D 486)

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

11110

1957 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

M . - - Pa. - Fg. E. F.

79

OUZS ( B 142) O W I Y ( D 208)

Legind Bjerge Nykøbing M. Leise M æ r s k København

M . - L s t . - Stl. 8 BH -Awng. D.

5500

O U H M ( D 227)

Lemnos København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

OWOM ( J 1268)

Lena Mariane Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

89

O Y E Q ( J 2110)

Lene Nordby

S M . - - Ff. - E . F .

O U P P ( J 450)

Lene Marie Vang

SM. - L s t . - E . B .

O W R F ( J 1133)

Lene Nielsen Gilleleje

SM.

OWSQ ( D 358)

Leo Marstal

M. - L s t . - Stl. 4 BH. -

290

O Z F Q ( E 385)

Leonie Gråsten

S M . - - L s t . - Stl. 3 BH.

100

O X K Y ( J 2024)

Lepanto Esbjerg

SM.-- F f . - E . F .

154

O W E Z ( J 1076) OWGW ( D 550)

Lerin Esbjerg

SM. - Ff. - E .

95

F.

Lexa Mærsk København

- Ff. - E . B .

100 98

67

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

11110

113

O W F Z ( J 1306) O Y B T ( E 470)

Libanon Skagen

S M . - - Ff. - E . B .

Libelle Kolding

SM. -- L s t . - Stl. 3 BH.

119

OZBO ( J 1629)

Liberty Esbjerg

SM . - Ff. - E .

111

O X V L ( E 518)

Libra Odense

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.

233

O U I S ( D 536)

Lica M æ r s k København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

11110

O W H I ( J 1951) O Z D W ( J 1630) O Y X H (C 293)

Lidove Lemvig

S M . - Ff. - E . B . F .

98

Lilian Esbjerg

SM . - Ff. - E .

O X D H (C 462) O X T A ( E 167)

111

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D. (Olf.) -

1550

Lilian Dan Esbjerg

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - W e l l D. Olf. -

550

Lilla D a n Svendborg

SM. - S k o l e s k i b E. B. -

90

Lilian Cord København

L

147

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

1929 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

474.2

63.8

28.1

6420

3590

67.7

22.0

7.9

64

29

7

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 FPT 128 D B T 1465 A P T 134

9700

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S København. Sallingsund Færgefart A/S. ( N . C. P e t e r s e n ) . N y k ø b i n g M.

1945 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-54

421.6

56.1

34.8

6802

5075

1948 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 9-57

313.1

43.4

15.3

1768

919

1950 - N y b o r g Nyborg Skibsværft

57.9

17.4

7.9

41

14

1948 - N o r d b y F. J . Christoffersen

Partrederi. (A. A n d e r s e n ) . E s b j e r g .

57.8

16.6

7.2

40

14

1910 - S t u b b e k ø b i n g O. Hansen

J . J . C . Christoffersen. Nordby F.

75.1

19.8

7.1

70

42

1917 - N o r d b y F. J . Christoffersen

46.0

13.4

5.9

19

6

144.2

28.7

12.5

400

211

83.8

17.5

7.3

99

64

1947 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.9

17.0

8.1

45

16

1917 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

48.4

15.0

6.6

29

473.8

63.8

38.2

9062

5406

50.2

15.1

6.6

28

9

84.5

18.0

7.3

100

58

52.7

16.6

7.7

36

12

Germ. Lloyd 100 A 4 O s t s e e . 9-55

104.6

21.6

8.1

150

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

473.8

1944 - O s t e n d e B e l i a r d - C r i g h t o n & Co. 1909 - G r o n i n g e n W. Rubertus

1957 - B r e m e m A/G Weser

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 7-55 Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 4

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

1924 - S k a g e n S. J. Nipper 1930 - C r a n z - N e u e n f e l d e W. Holst

Germanischer Lloyd 100 A 4 O s t s e e . 7 - 5 6

1939 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen 1915 - V l a a r d i n g e n P . C . v a n d e r Meer 1956 - B r e m e n A/G Weser

FPT 99 D B T 1399 ! APT 64 FPT DBT APT

19 141 61

27.7

3578 55.1

1939 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

52.7

16.6

7.7

36

16.8

7.3

2675

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

K . O . Nielsen. Gilleleje. FPT DBT

10 16

614

J. P. Bager. Marstal.

145

H. Hansen. Sønderhav. Partrederi. (P. A. N. Bach). Esbjerg.

FPT 83 D B T 1476 A P T 137

12540

FPT

3

155

294.8

41.7

16.4

1761

1924 - K i e l Howaldtswerke

Norske Veritas 1 A 1. 5 - 5 8

238.0

37.2

13.7

1366

1951 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 3-51

84.6

20.6

8.0

95

260

FPT 142 D B T 1476 A P T 137

9725

S. K r i s t e n s e n . Ålborg. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Partrederi. (A. K . H o l m ) . L e m v i g .

13

C. O. E n e v o l d s e n . Sædding.

895

FPT DBT APT

23 475 86

2900

737

FPT DBT APT

31 452 20

2000

12

M. S. B a u e r . Strandhuse. Partrederi. (S. A . J e p p e s e n ) . E s b j e r g .

15

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 10-56

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Partrederi. (P. F. Klausen). Skagen.

37

1936 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Estrid M. Hansen. Vang.

Partrederi. (K. F. Nielsen). Esbjerg.

6365

1945 - L e m v i g P. Poulsen

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

120

85 63.8

9500

4

Concord Line A/S. (J. D. Lauritzen). København.

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). København.

10*

148

L Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X L I (G 180)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Lillebjørn København

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

4

3

2

149

D . - I s . - Stl. 5 BH. - Pt. A w n g . D. - Olf.

1560

1926 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

SM.- Lst.-E.B. F.

159

1921 - M a r s t a l C. L. J o h a n s e n

SM. - L s t . — E .

44

1893 - M a r s t a l Hansen

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - A w n g . D.

1200

1956 - F o x h o l Scheepswerf F e r u s S m i t

SM. - Lst. - E. B.

110

M. - P a . - Stl. 9 BH. -

1700

1913 - S t u b b e k ø b i n g O. H a n s e n 1944 - R o s t o c k Neptunwerft

O U S R ( E 282)

Lillebælt Assens

O W J G ( J 285)

Lilleholm Ristinge

OU VM (D 477)

Lilleklint København

O U W Q ( E 76)

L i l l i Skagen

O U W O (A 214)

Lilli S c a r l e t t Tuborg Havn

O W R H ( J 1085)

Lillian M y g i n d Århus

SM. - F f . -

O X B Z ( J 1293)

Lilly M a r g r e t h e Skagen

SM. - F f .

O Y Y X ( E 500)

Lilly-Arre Marstal

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

233

OYCO (C 292)

Lily Nielsen København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D. Olf.

1520

O Y J G ( J 1123)

Liløre Thyborøn

SM. - F f . -

E. B.

87

O U T U ( J 1209)

Limona Thyborøn

SM. - F f . -

E. B.

O W M I ( J 1288)

Linda (ex H a r m o n i ) Gilleleje

-E.

O Y Y H (C 362)

Linda Dan Esbjerg

O U J A ( D 594)

Linda Scarlett København

O X W X (G 106)

Lindormen Løgstør

O W N U ( J 321)

Line Egernsund

O U X B ( E 8)

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 9-54

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-57 Bur. Veritas P . 1.1. 5-56 Germanischer Lloyd 100 A 4 O s t s e e . 5-54

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

136.3

36.8

14.8

690

215

96.8

24.2

9.8

149

111

58.0

16.2

5.4

31

21

207.3

32.9

16.4

930

570

75.0

20.5

7.2

70

47

210.6

29.6

11.0

784

312

L

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12 FPT 40 DBT 38 APT 26 1 D T 106

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

170

Handelsministeriet. København.

225

Rederiaktieselskabet Asa. (L. H. B. Eriksen). Assens. H. W. Kaspersen. Helsned.

FPT DBT APT

50 176 20

1378

128 FPT DBT APT

5 120 9

95

S. C. H e l l e s e n . København. Skagen-Paketterne A/S. (P. Saxberg). Skagen. J. H. J. Jensen. København.

71

1906 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

42.0

13.5

7.0

20

7

135

1922 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

52.0

15.5

6.6

30

13

103.5

21.3

8.5

150

71

DT APT

20 6

235

271.9

40.6

16.4

1555

781

FPT APT

19 56

2500

1948 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

53.1

16.5

7.4

37

11

74

1949 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

52.3

16.0

6.7

31

9

G. W. Jensen. Thyborøn.

60

1904 - F r e d e r i k s h a v n H.V. Buhl

51.8

15.8

6.1

24

9

F. A. Sørensen. København.

1050

1936 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 3-54

235.5

36.9

20.8

1593

880

3280

1958 - H a m b u r g Norderwerft

Norske Veritas 1 A 1. 1 0 - 5 8

317.9

47.7

26.5

3444

2044

D. - Bgs. - S t l . 2 BH. -

250

1915 - R o t t e r d a m Burgerhout's Maschinefabriek & Scheepswerf NV

75.6

17.7

9.0

70

0

SM . - L s t . - E .

47

1890 - F j e l l e b r o e n F . J . o g L . F . R . Hoff­ mann

61.1

17.1

7.2

47

35

Linnea Mariager

S M . - L s t . - E. B. F.

116

1918 - K o r s ø r Korsør Skibsværft

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 5-57

81.8

21.9

8.0

90

58

O W X Z ( D 637)

Lion Mullerup

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

750

1958 - F o x h o l Scheepswerft Ferus Smit

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 8

207.1

29.7

9.6

500

295

O W Q F ( J 1451)

Lis

95

1929 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

50.6

16.0

7.9

33

13

O Z A W ( E 376)

Lis

SM . - L s t . - Stl. 3 BH.

107

1913 - V l a a r d i n g e n J. S. Figee

85.5

21.8

8.2

116

63

O W X R ( J 2254)

Lis

SM . - Ff. - E . B .

149

1958 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

59.5

17.2

7.1

45

15

SM. -

E. B. - E . B.

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D. Olf. M. 6 L s t . - S t l . Awng. D.

SM.--Ff.-

E. B . F.

Esbjerg Marstal Bak Esbjerg

Bur. Veritas 1955 - M a r s t a l L . 1. 1. H. C. Christensens g r e a t c o a s t . trade. 9-58 S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949 British Corporation 1951 - S v e n d b o r g B . S. * 8 - 5 5 Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas P . 1. 1. 9 - 5 5

B. R. Mikkelsen. Århus. P. Ledet. Skagen. A. Kristensen. Marstal. Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. Amsinck og H. Rasmussen). København. Partrederi. (M. L . M . C h r i s t e n s e n ) . H a r b o ø r e .

FPT APT

26 45

1725

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . København. J. H. J. Jensen. København.

30

Vandbygningsvæsenet. København.

H. W. Tychsen. Gråsten.

FPT DBT APT

31 298 16

130

A/S Central Cement Transport (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n .

893

Et interessentskab. ( F i r m a T. C. C h r i s t e n s e n & Co.). K ø b e n h a v n . E. S. Christensen. Esbjerg.

148

Henriette Marstal.

Boutrup.

Partrederi. (J. F. Ø. Kristensen). Esbjerg.

L

150

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 O U S N Lis Christ Rønne ( J 118) O Y K N Lis M a r g r e t h e Esbjerg ( J 1135) O W A P Lisan-Hil Fåborg ( J 172) O W U J Lisbeth Skagen ( J 1088) O X V O ( D 535)

Lise København

O W M H Lisse Ruby Thyborøn ( J 1413) O X U U ( D 524)

Lista København

O W Q H Litten Frederikshavn ( J 1507) O Y D T Lizzi Esbjerg ( J 1004) O U V K ( E 296)

Loa Ålborg

O Y W X ( J 952)

Lodsen Søby

O W Q L ( J 128)

Lodsen Hadsund

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM. - L s t . - E . SM. - F f . - E . B .

151

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

66.6

19.8

6.8

55

41

1948 - N y b o r g Nyborg Skibsværft

58.0

17.6

7.6

43

17

5

68

1904 - F a k s e L a d e p l a d s I. K o e f o e d

6

7

Tons D W

Tanks 12

90

1899 - M a r s t a l L. J. Bager jun.

64.9

21.1

7.4

59

45

SM . - F f .

64

1900 - L æ s ø O. Dolmer

48.9

15.4

5.7

19

5

309.0

46.2

21.0

2873

1553

55.8

17.0

7.2

36

11

179.2

30.1

12.6

766

400

51.5

16.7

7.1

34

10

56.9

17.0

7.6

40

15

86.3

20.8

8.8

112

70

145

65.2

15.5

7.7

47

13

70

M. - L s t . - Stl. 4 BH -

1800

1926

- Newcastle-on-Tyne W. G. Armstrong W h i t w o r t h & Co.

Llovd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 5

87

1928 - F r e d e r i k s h a v n C. N i e l s e n

795

1919 - H a n s w e e r t Werf Zeeland

-E.

100

- E. B.

119

1931 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen 1948 - B o g e n s e Bogense Skibs- og Baadebyggeri

S M . - Lst. - E. B.

123

1922 - S v e n d b o r g S. Weber

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.

89

1896 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

SM. - L s t . - E .

49

1874 - F r e d e r i k s s u n d I. J e n s e n

57.0

19.3

7.0

43

25

SM. - F f . - E . B .

67

1919 - S k a g e n S. J. Nipper

48.0

14.9

6.5

26

8

161.2

34.6

9.7

399

150

89.0

23.1

7.4

99

46

333.4

51.0

18.3

2745

1465

81.1

21.0

7.5

84

47

105.9

20.8

8.6

163

74

SM . - F f .

-E.

M. - L s t . - Stl. 3 BH. SM . - F f . SM. -Ff.

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t c o a s t . trade. 1-57

Bur. Veritas —L. 1. 1. coast. trade. 9-58

Bur. Veritas P . 1 . 1 . Ice. 5 - 5 5

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A. E. Christensen. Knudsker. Partrederi. (A. A n d e r s e n ) . E s b j e r g .

61

-E.

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast

SM. - L s t . - E .

great

O W V Q Lola ( J 1126) Esbjerg

Kendingsmål i feet

8

4

135

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

L

105

K. M. L. Mikkelsen. Fåborg. A. Jensen. Skagen.

FPT DBT DT APT

154 589 191 99

4000

Dampskibets Aktieselskabet Nautic. (A. M . V o l l m o n d ) . K ø b e n h a v n .

P . Møller. Thyborøn. FPT DBT APT

64 200 12

1050

Dansk-Vestnorsk Rederi A/S. (C. W . F o l t i n g ) . K ø b e n h a v n . P. K. Kongshavn. Frederikshavn. P. B. Pedersen. Esbjerg. L. A. R. Ryge. Esbjerg. Partrederi. (H. J. A. Kristensen). Søby. R. P. Rasmussen. Mariager. Partrederi. (J. K. Jeppesen). Esbjerg.

203

A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B . L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g .

167

A/S Danena. ( E . Nygaard). Risskov.

O U H Z (A 2 0 1 )

Lolland Nakskov

M. - P a . - F g . Stl. - 5 B H .

1000

1955 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O U O H ( J 956)

Lolli Odense.

SM. - Lst. - E . B .

174

1943 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O X U O ( D 229)

London København

M . - L s t . - Stl. 7 B H - S h e l t e r D.

3120

1947 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

O W B D ( J 610)

Lone Hadsund

SM. - L s t . - E . B .

100

1915 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O Y E W ( E 105)

Lone Larsen Ebeltoft

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.

116

1909 - L ü b e c k H. Koch

O Y Z Z ( J 1616)

Lorens Petrea Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

86

1939 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

55.7

17.0

8.2

38

10

Partrederi. (M. L . J e n s e n ) . E s b j e r g .

O Z L P ( J 1741)

Lorley Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

141

1942 - N o r d b y F . J . Christoffersen

60.6

16.6

7.5

40

13

L. C. H y l l e n . Esbjerg.

O Y V E ( D 446)

Lotte Skou København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

6750

1955 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1. 11-54

371.6

55.6

23.0

4170

2296

FPT DBT APT

63 955 105

6625

O. H . S k o u . Frederiksberg.

O Y X C ( D 38)

Louisiana København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

2800

1922 - A r d r o s s a n Ardrossan Dry Dock & Shipbuilding Co.

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 7-57

407.8

55.2

33.5

6569

3956

FPT 99 D B T 1339 A P T 246

9900

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

O W Q O ( J 1231)

Lovise Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

63

1901 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

55.3

16.8

8.0

39

12

British Corporation B. S . * 11-55

Bur. Veritas P . 1. 1. 1-58

DBT APT

76 32

FPT 80 D B T 765 VingeT172 APT 93

5100

155 FPT APT

Dampskibsselskabet Hetland, A/S. ( F i r m a Brødrene Basse). København. N. O. Nielsen. Hadsund. O. I. P. Larsen. Ebeltoft.

10 8

H. A. Sørensen. Esbjerg.

152

L—M Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OX IR ( E 157)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

153

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

5

4

3

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas P . 1. 1. B a l t i c incl. 1-55

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

98.2

17.6

7.1

137

93

Luctor Søby

SM. - L s t . -- S t l . 4 BH.

120

1926 - H o l l a n d J. Koster Hzn.

O Y F Z ( J 927)

Luise Egernsund

SM. - L s t . -- S t l . 4 BH.

92

1925 - G r o n i n g e n Nederlandsche Scheepswerf

98.0

17.2

5.8

100

O U X D ( J 690)

Luna Svendborg

SM. - L s t . - E .

69

1913 - M a r s t a l J. A. Petersen

73.6

20.6

7.9

O W Q P ( J 227)

Luna Århus

SM. - Lst. - E. F.

53

1896 - A n k l a m I. C. P e u f s

52.0

16.6

OWQQ ( J 1473)

Luna Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

89

1930 - E s b j e r g N. P. Jensen

49.5

O Y P P ( J 1292)

Luna Thyborøn

67

1936 - T h y b o r ø n Thyborøn Skibsværft

O Y V I ( J 1579)

Luna Skagen

S M . - F f . - E . B. F.

135

1938 - S k a g e n Brdr. Nipper

O W A S ( D 549)

Luna Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H[. - S h e l t e r D.

11110

1957 - B r e m e n A/G Weser

O U X F ( B 144)

Lundeborg Lohals

M. - P a . - F g . E.

134

1932 - N y b o r g N y b o r g Skibs- og Baadebyggeri

O Y Y J ( D 448)

Lydia Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

3220

1954 - G ä v l e Gävle Varv

O U Y X ( J 480)

Lykke Fåborg

SM. - L s t . - E . B .

68

O Y J V ( J 2162)

Lyngvig Esbjerg

- E. B.

O Y T V ( D 411)

Lynæs København

O U W V ( J 369)

L—M

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

175

Egidie Søby.

53

130

J . P . Ohlsen. Toft.

79

46

124

J. M. Pilegaard. Svendborg.

6.5

33

18

D. Jensen. Åbyhøj.

15.0

6.8

29

10

A. B. Jensen. Esbjerg.

49.0

16.2

7.6

31

14

Partrederi. (M. L . K y n d e ) . H a r b o ø r e .

45.8

14.3

6.0

22

7

473.8

63.8

27.7

6381

3598

68.1

21.7

8.1

59

20

328.4

45.1

15.1

2081

992

1902 - S t u b b e k ø b i n g O. Hansen

72.3

19.7

7.1

64

44

154

1956 - M a r s t a l E. Eriksen

59.4

17.6

7.6

46

18

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

490

1953 - H u s u m H u s u m e r Schiffswerft

162.1

29.0

9.4

49,

227

Lyra Lohals

SM . - Lst. - E .

68

1908 - K o l d i n g C. C h r i s t e n s e n

71.2

19.4

6.8

56

36

O U O F ( D 451)

Lysegrund København

M. - S d p . -- S t l .

1170

1955 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Bur. Veritas D . 1. 1. 12-55

179,0

34.5

13.9

O U I L (A 115)

Læsø Vesterø, Læsø

M. - P a . - Stl. 6 B H . - Awng. D.

380

1928 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 1 2 - 5 4 forl. 5 - 5 9

103.0

22.1

7.9

O U L R ( J 955)

Læsøboen Vesterø, Læsø

SM. - L s t . - J . 3 BH

74

1877 - M o t a l a Motala mek. Verkstad

84.2

15.3

7.6

O Z J I ( J 1679)

Lætore Esbjerg

SM.- F f . - E . B.F.

1941 - N o r d b y F . J . Christoffersen

60.2

16.5

7.4

O U O U ( J 1869)

Løjbjerg Tejn

SM.- F f . - E . B. F.

77

1937 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

45.3

14.0

5.5

O U E L (G 142)

Løvenørn København

D. - Inspektionss k i b - Stl. - 4 B H .

476

1910 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

146.9

25.1

10.7

OYWU ( J 1590)

M. Harbo Esbjerg

SM. - F f . - E . B . F

87

1938 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.4

16.8

7.1

38

12

O X B K ( J 1114)

M. 3.Finne Neksø

SM. - F f . - E . B .

71

46.5

14.9

5.9

19

5

H. O. Finne. Neksø.

SM. - F f . - F . B .

1923 - Skagen S. J. Nipper

48.6

14.9

6.4

26

9

( J 1338)

M. Røntved Skagen

Partrederi. (L. K . N i e l s e n ) . S k a g e n .

O Z J M ( J 1699)

M. Thy Skagen

1941 - G i l l e l e j e Andersen & Ferdinandsen

51.4

16.3

6.5

E. F.

SM. - F f . -

SM. - F f .

SM. - F t .

Stl.

- E.

76

120

1917 - S k a g e n S. J. Nipper

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 4

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 2 - 5 7

757

160

67 38 20 253

FPT APT

2 14

K. T. Ottesen. Skagen. FPT 83 D B T 1476 A P T 137

9725

40

FPT DBT APT

55 600 79

3475

115

FPT DBT APT

28 116 13

I/S L o h a l s - L u n d e b o r g F æ r g e s e l s k a b . Lohals. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fi.). K ø b e n h a v n . E. I. Andersen. Fåborg.

730

D a m p s k i b s s e l s k a b e t Solnæs A / S . (C. M . A n d e r s e n ) . K ø b e n h a v n .

110

A. H. Eggert. Lohals. A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s - o g S i n g e l s f o r r e t n i n g . (K. Nielsen, J. K. Nielsen og G. C. H. Nielsen). København.

FPT APT

Andels Dampskibsselskabet Læsø. (C. C. P e t e r s e n ) . V e s t e r ø , L æ s ø .

10 19

37

24

Partrederi. (C. J . P e d e r s e n ) . V e s t e r ø , L æ s ø . H . P . Sørensen. Esbjerg.

13

Partrederi. (P. K. Falk). Tejn.

7 74

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

J. A. Thygesen. Esbjerg.

327

79

Rasmussen.

FPT DBT APT

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

14 14 7 104

Partrederi. (P. J. Harbo). Esbjerg.

P . C . B . Simonsen. Skagen.

155

154

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 O X I G Mackenzie Skagen ( J 1573)

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

53.5

16.5

7.0

35

10

V. I. A. M. Bagh. Skagen.

1958 - N y b o r g N y b o r g Skibsværft

61.7

18.6

7.5

50

17

Partrederi. (H. M. Lauridsen). Esbjerg.

1914 - Vejle S. L i n d t n e r

76.8

21.2

7.8

83

51

150

H. W. Kold. Lohals.

- Cranz-Neuenfelde J. J. Sietas

71.7

20.3

7.3

70

48

125

F. Krull. Marstal.

1925 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

51.0

15.5

7.6

32

9

74

1949 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

52.3

16.0

6.7

31

10

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

6850

1951 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. w i t h freeboard. 10-55

452.0

61.2

35.4

8648

5082

Magga Dan Esbjerg

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

2190

1956 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

226.4

45.1

20.9

1957

942

Magga Narup (ex A u m a ) København

S M . - Lst. - E. B.

80

1949 - T h u r ø S. A n d e r s e n

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 2-57

85.4

22.8

7.0

103

36

SM. - F f . - E .

120

1948 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft 1945 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok 1952 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

56.8

16.4

7.0

36

10

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 10-58

332.5

47.2

26.9

3541

2521

FPT DBT APT

77 721 144

4825

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. great

101.6

21.3

8.8

149

70

DT APT

20 6

230

46.9

14.5

6.8

24

9

3

4

5

SM. - F f . - E .

120

1950 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

SM. - F f . - E .

200

SM. - L s t . E. B. F.

119

S M . - Lst. - E. F.

100

O W R D Magda Frederikshavn ( J 1360)

SM. - F f . - E .

134

O U J Q Magda Bruun Lemvig ( J 1158)

SM. - F f . - E .

Magdala København

O X V W (A 210)

O U I Q ( E 15)

O X E K Mads Peder Esbjerg ( J 2288) O U X H ( J 897)

Magda Egernsund

O U X U ( J 719)

Magda Marstal

O X S J ( D 311)

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

M

O Y D F M a g n u s Hviid Thyborøn ( J 2101)

1901

O W O P ( D 222)

Maine København

M . - L s t . - Stl. 9 B H . - A w n g . D.

2850

O Y E J ( E 472)

Majlith Ærøskøbing

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

195

SM. - F f . - E .

95

1941 - L a n g ø G. Jacobsen

Makasie O Z J J Esbjerg ( J 1715)

6

7

14

Partrederi. (Olivia E . J a c o b s e n ) . F r e d e r i k s h a v n . P. S. L. Bruun. Lemvig. FPT 63 D B T 1669 DT 1351 A P T 110 FPT DBT DT APT

10 329 78 3

10200

1650

159

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). K ø b e n h a v n .

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

K. M. N a r u p . Godthåb. A. M. G. H v i i d . Thyborøn. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . J. C. Jespergaard. Ærøskøbing. C. H. Sørensen. Esbjerg.

O W P R ( D 195)

Malacca København

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

6700

1945 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 11-54

452.0

61.2

35.4

8414

5111

FPT 80 D B T 1656 A P T 110

10190

O X X S ( D 196)

Malaya København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

6700

1947 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 5-57

452.0

61.2

35.4

8437

5103

FPT 80 D B T 1655 A P T 110

10200

O W R R ( D 192)

Manchuria København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

7150

1945 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 9-55

451.6

61.3

35.7

8371

5100

FPT 71 D B T 1724 A P T 118

10100

90

1943 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

47.4

17.0

7.0

33

12

C. R a s m u s s e n . Hundested.

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

119

1906 - E m d e n C. Cassens

87.3

21.4

5.8

123

68

N. O. M. Nielsen. Lohals.

S M . - Ff.- E. F.

67

1930 - S k a g e n Brdr. Nipper

51.5

16.0

6.7

31

9

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1938 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

56.5

16.3

7.2

37

12

J. P. Pedersen. Esbjerg.

S M . - Ff.- E. F.

67

1936 - T h y b o r ø n T h y b o r ø n Skibsværft

49.7

16.2

6.5

30

11

Partrederi. (M. K . J e n s e n ) . H a r b o ø r e .

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D. Olf.

2000

1949 - S u n d e r l a n d Short Brothers

314.3

46.9

17.2

2353

1184

95

1930 - S k a g e n Brdr. Nipper

51.6

16.0

7.1

31

11

O U L O Mandalay ( J 1790) Hundested O Z D T ( E 22)

Manø Egernsund

O W R M Maran Atha ( J 1491) Harboøre O Y Y P ( J 1599)

Maran Atha Esbjerg

O Y O Q Marconi Thyborøn ( J 1269) O W P B Maren Cord København (C 264) O W R O Maren Kathrine ( J 1465) Skagen

SM. - F f . - - E .

S M . -Ff.-

E. F.

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A   1 . w i t h free­ board. 10-57

158

FPT DBT APT

86 572 39

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. Christiansen m. fl.). København.

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). København.

Partrederi. (J. K. Jensen). Harboøre.

Concord Line A/S. (J. D. Lauritzen). København. 3470

C. B. Jensen. Skagen.

157

156

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Maren Lundgaard O Y I X Thyborøn ( J 1556)

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

9

10

11

49.0

15.9

8.0

33

11

447.2

62.8

28.1

6429

3619

77.7

21.4

6.7

78

32

408.6

57.7

26.2

4967

2806

1958 - S k a g e n Brdr. Nipper

49.6

15.3

6.8

31

10

134

1919 - H o b r o C. T o m m e r u p

74.7

19.6

8.4

77

52

135

110

1919 - T h o r s e n g C. P. Jensen

93.5

23.1

9.6

137

90

208

239.9

35.7

14.5

1295

738

4

5

SM. - F f . - E . B . F .

67

1934 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

11400

1953 - K i e l Kieler Howaldtswerke

180

1920 - Vejle S. L i n d t n e r

5200

1953 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

111

6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 8

7

FPT 124 D B T 1525 APT 56

9406

Maren Mærsk København

O U N U ( J 947)

Margit Neksø

O Y T A ( D 394)

Margit København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

O X F S ( J 2275)

Margit Løth Hirshals

SM. - F f . - E :. b

O U R B ( J 440)

Margot Århus

O U T J ( E 243)

Margot Hansen Svendborg

O U I R (C 167)

Margrete København

D . - L s t . - Stl. 4 BH. -

544

1917 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og Skibsværft

O U X N ( J 411)

Margrethe Fur

SM. - L s t . - E .

84

1907 - B a n d h o l m P. Clausen

76.3

20.9

7.9

76

49

130

O U X O ( B 135)

Margrethe Orø

M . - P a . - E. B .

175

1926 - O d e n s e Odense Træskibsværft

73.2

17.7

7.7

73

37

15

O W R P ( J 251)

Margrethe Struer

S M . - Lst. - E. F.

105

1904 - H a s e l d o r f J. H. Ladige

64.9

17.0

5.6

49

31

O Y J D (C 667)

Margrethe Ålborg

D . - F r y . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

1500

1914 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

286.7

40.5

17.7

1908

1035

O X E W ( D 566)

Margrethe Robbert København

M. - L s t . -- S t l .

1370

1958 - D e e s t G e b r . v a n d e r Werf

211.1

34.9

12.8

1112

578

O Y G P ( J 1552) O Y Y L (C 603)

Marguerite Esbjerg

SM . - F f . - E .

87

56.8

16.2

8.5

40

14

Maria Dan Esbjerg

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - (Olf.)

870

258.2

39.7

15.5

1503

717

O U X Q ( J 595)

Mariane Rødvig

SM. - L s t . - S t l .

80

1934 - E s b j e r g N. P. Jensen 1933 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1904 - G r o n i n g e n W. Rubertus

81.3

16.5

7.0

88

48

O Z F P ( J 1650)

Mariane Esbjerg

SM . - F f . - E .

87

1939 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

54.9

16.5

7.5

40

14

O Y W K ( J 386)

Marianne Årøsund

SM. - L s t . - S t l . 4 BH

90

1907 - M a r t e n s h o e k

86.0

16.5

6.6

92

46

120

1955 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.4

17.0

8.1

46

17

O Y V T ( J 2146)

Marianne Bødker Esbjerg

- E. B.

f.

SM. - L s t . - E. SM.-

Lst. - E. B.

SM. - F f . -

E. B.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 8

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 4-55 Bur. Veritas L . 1. 1. 5 - 5 8

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . with freeboard great coast. trade. 6-54 Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 7

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (E. C. Nielsen). Esbjerg.

OYQQ ( D 397)

SM. -Ff.

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

8

3

M

150 FPT 123 D B T 1315 A P T 134

FPT DBT APT

19 358 18

8600

1956

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. A . F . Olsen. Neksø. Rederi-Aktieselskabet Myren. (Holm & Wonsild). København. F. S. Løth. Nørresundby. Partrederi. (K. A. Gregersen). Risskov. K. K. Hansen. Tankefuld. Dampskibsaktieselskabet (O. Amsinck). København. W. Jeppesen. Nørresundby. Orø k o m m u n e . Orø. T. Andersen. Holstebro.

FPT DBT APT

49 377 47

2535

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. Normann). København.

A/S Det Dansk-Norske Dampskibsselskab. (Firma R. A. Robbert). København.

FPT DBT APT

32 328 86

2200

145

T. B. Madsen. Esbjerg. Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København. Partrederi. ( H . L. Nielsen). Rødvig. Partrederi. (K. Høy). Esbjerg.

136

P. Petersen. Årøsund. K. B. Jensen. Esbjerg.

O U M B ( H 171)

Maria-Regina Århus

M. - L s t . - S t l . 3 BH

118

1927 - K ö n i g s b e r g U n i o n Giesserei

88.0

19.3

5.3

99

60

140

P. R. K. Madsen. Risskov.

O U X T ( J 673)

Marie Kerteminde

SM. - L s t . - S t l .

113

1901 - H o l l a n d

78.4

16.3

6.3

73

39

120

S. K. A. Pedersen. Kerteminde.

O U X V ( J 40)

Marie Sæby

SM ‚ - L s t . - E .

90

1900 - F å b o r g R . Møller

67.9

19.6

7.3

60

41

105

Sæby Paketfart A/S. (I. G. Christensen). Sæby.

O W R Y ( J 140)

Marie Nykøbing M.

SM. - L s t . -- E . F .

55

1861 - H o r s e n s N . C . E . Møller

65.9

15.0

6.1

37

27

E . E . Christoffersen. Ejerslev.

O W S B ( J 142)

Marie Vordingborg

34

1892 - R ø d v i g H. Jensen

55.9

18.9

5.5

32

15

E. B. Pedersen. Vordingborg.

SM . - L s t . - E

Mariustramp.

159

158

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Marie O W S E ( J 266) Nakskov

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

SM. - L s t . - E .

52

Art, materiale m. m. Material etc.

1904

O W S F ( J 598)

Marie Ballen

S M . - Lst. - E. B.

55

1898 - F å b o r g R . Møller

O W S G ( J 64)

Marie Grenå

S M . - Lst. - E. B.

45

1901 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

O Y M P ( J 81)

Marie Egernsund

SM. - Lst. - S t l .

113

1915 - V l a a r d i n g e n A. de Jong

O X I H ( D 290)

Marie Boye Marstal

M. - L s t . - S t l . 4 BH.-

198

1921 - Cowes J . S a m u e l W h i t e & Co.

O W H A ( J 2213)

Marie Engbjerg Hirshals

SM. - F f . - E . B .

111

1957 - F å b o r g Carl A n d e r s e n

O W D E ( D 544)

Marie Skou København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7300

1957 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

O U H X ( J 1913)

Marie Viking Hundested

S M . -Ff. - E . B .

77

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

O U Z V ( E 529)

Marion Nørresundby

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

195

1918 - H o o g e z a n d G . J . v a n d e r Werff

O X U Y ( D 492)

Marit Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

12500

1956 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

O U L K ( J 1835)

Maritha Skagen

SM. - F f . - E .

136

1943 - H o b r o H o b r o Skibsværft

O X B V ( J 2253)

Marius Degn Esbjerg

S M . -Ff. - E . B .

154

1958 - M a r s t a l Marstal Træskibsværft

O Y Z D ( D 414)

Marius Nielsen København

M . - L s t . - Stl. 4 BH

1600

1954 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O X F J ( D 279)

Marna Dan Esbjerg

M . - - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5400

1944 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

O Y L H ( D 122)

Marocco København

M. - F r y . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

1950

1936 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

S M . - Lst. - E . F .

84

1903 - Vejle S. L i n d t n e r

M. - P a . - F g . - Stl. 7 BH. -

4100

1940 - Å l b o r g Aalborg Værft

O U X W ( J 133) OZGI (A 175)

Mars Ålborg

OWNX ( J 827)

Marstal Marstal

SM. - L s t . - E .

80

1923 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

O U V X ( J 377)

Martha Fåborg

SM. - L s t . - E . F .

89

1899 - Vejle S. L i n d t n e r

O U X X ( J 614)

Martha Egernsund

SM. - L s t . - J.

83

1909 - H o o g e z a n d H. Kroese

O W S N ( H 77)

Martha Rødvig

M. - L s t . - E .

64

1900 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

O W S R ( J 1240)

Martha Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

68

1912 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

OWUO ( J 1075)

Martha Frederikshavn

SM . - F f . - E .

100

1899 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

O U N S Martin Bøgelund Hirshals ( H 191)

M. - Ff. - S t l . 5 BH. -

280

1958 - A m s t e r d a m Holland Launch, færdigb. Frederikshavn, Mortensens Skibsbyggeri

M a r s k Stig Grenå

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 7

Germanischer Lloyd 100 A 4 K . 1 2 - 5 5 Llovd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 6

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 10-54 forl. 4 - 5 9 Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-55 Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 7

Bur. Veritas P . 1. 1. 3 - 5 6

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

M

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

53.0

15.2

4.7

25

10

Partrederi. (C. O . M . R a s m u s s e n ) . S a n d b y ( L o l l a n d ) .

56.3

15.4

5.9

35

21

K. R. Pedersen. Ballen.

63.6

15.0

6.1

35

14

J. I. Karlsen. Grenå.

82.7

21.6

7.5

100

69

158

A. J. Asmussen. Alnor.

118.9

21.1

10.4

285

147

340

E . B . Kromann. Marstal.

46.4

14.9

7.0

28

8

397.1

56.5

22.1

4219

2311

52.3

16.1

6.9

30

10

119.4

22.8

10.4

245

123

474.2

63.8

28.1

6332

3547

50.6

16.1

6.5

28

7

55.6

17.0

7.2

44

14

263.0

40.6

16.4

1600

828

396.3

60.2

24.5

5216

2834

271.7

40.4

16.6

1684

925

72.9

19.5

6.9

59

37

211.6

37.8

14.4

1107

532

76.6

17.5

5.5

53

36

85

K. Albertsen. Marstal.

66.9

18.2

6.9

53

29

90

A. C. P e d e r s e n . Fåborg.

70.3

18.3

6.4

73

48

115

61.5

17.1

6.7

48

26

V. Nielsen. Hasle (Jyll.).

56.7

17.1

8.3

41

11

Elisabeth S. Madsen. Esbjerg.

55.5

16.2

5.9

28

7

73.7

19.1

8.0

81

36

14

J. M. Engbjerg. Hirshals. FPT 78 D B T 1046 A P T 252

7000

Dampskibsselskabet Ove Skou A/S. (O. H. Skou). Frederiksberg. L. P. Hansen. Hundested.

25 22

380

FPT 128 D B T 1548 APT 55

9720

FPT APT

N. A. Jakobsen. Nørresundby. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. H. Fage-Larsen. Skagen. Partrederi. (C. F. S. T o r b e n s e n ) . E s b j e r g .

14 235 56

2250

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. A m s i n c k o g H . R a s m u s s e n ) . K ø b e n h a v n .

FPT 59 D B T 1700 A P T 150

7900

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . København.

FPT DBT APT

2306

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

FPT DBT APT

2 DT DBT

33 285 102

90 132

100

L. K. Larsen. Ålborg.

377

A/S Grenaa-Hundested (H. Arup). Grenå.

Færgefart.

H. N. Høy. Egernsund.

J. H. Damsgaard. Frederikshavn. FPT DT APT

5 8 1

90

Bøgelund-Jensens Kutterrederi I/S. (E. Schou). K ø b e n h a v n .

160

M Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U V Y ( J 2179)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

í

Art, materiale m. m. Material etc.

161

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

M

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

56.5

16.5

7.9

46

16

49.4

15.9

6.8

28

196.6

32.1

9.3

495

212

1954 - E s b j e r g N. P. Jensens Skibs- & Baadebyggeri

59.1

17.1

7.7

49

21

H. K. Andersen. Esbjerg.

28

1920 - Å r h u s A . S c h r ø d e r Nielsen

44.1

16.1

7.1

25

14

P a r t r e d e r i e t K n u d s e n & Nielsen. (A. O . V . K . Nielsen). Å r h u s .

2

3

4

Martin Engbjerg Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

210

5 1957 - H i r s h a l s H a n s Svendsen

SM. - Ff. - E .

90

1932 - F r e d e r i k s h a v n C h r . Nielsen & S ø n n e r

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

900

1952 - B e n d s b u r g Werft Nobiskrug

SM. - Ff. - E . B .

154

M. - V a n d b å d E. F.

6

14 N. C. Engbjerg. Hirshals. Partrederi. (O. S . I d s k o u ) . F r e d e r i k s h a v n .

OWNK ( J 1536)

Martin P. Mor­ tensen Frederikshavn

O Y G L ( D 327)

Martin S Svendborg

O Y X A ( J 2135)

Martine Esbjerg

O W S Y ( H 13)

Mary Århus

O W T B ( J 232)

Mary Odense

S M . - Lst. - E. F .

41

1905 - P u k a v i k

48.5

15.1

4.8

20

9

O Y W I ( J 2134)

Mary Holm Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

153

1954 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

60.2

18.0

7.9

50

19

O U K G ( D 29)

Mary Jensen Nørresundby

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

490

1949 - T r i e s t e Cantiere Navale di Precenicco

180.0

31.5

10.1

595

284

O X T Y ( J 2041)

Mary Rønn Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

87

1947 - O d e n s e Odense Baade- og Træskibsværft

49.9

16.4

7.3

36

12

L. R. Jensen. Thyborøn.

OZNV ( J 1764)

Masogu Skagen

S M . - Ff. - E . B .

135

1943 - Å r h u s A. Schrøder Nielsen

48.6

15.3

7.3

28

9

L. R. Hansen. Skagen.

OXAC ( D 94)

Mathilde Mærsk Kalundborg

M. - L s t . - Stl. 7 BH. - Awng. D

4100

1950 - V e n e z i a Cantiere Navale Breda

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 5

378.0

51.1

27.7

4715

2653

O X W H ( E 153)

May-Britt Ålborg

SM. - L s t . - E .

135

1951 - H o l b æ k A. Nielsen

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 9-51

85.5

22.1

8.0

117

48

O U K A (D 441)

Mayumbe København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

6400

1955 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 5

390.5

55.6

20.7

3899

2020

FPT DBT ST APT

89 900 157 95

6056

O Y Y Y Mc-Kinney Mærsk København ( D 410)

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1954 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 4

530.6

70.9

37.2

11950

7156

FPT DBT APT

182 300 109

19000

Mee Tholstrup (ex G r e t h l a n d ) Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

455

1950 - E l m s h o r n Kremer Sohn

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-58

129.0

26.6

9.1

300

144

FPT APT

51 11

310

56

1875 - H e l s i n g ø r C. R o h m a n n & M. B a r ­ foed

63.4

16.9

6.1

40

25

N . S . Nielsen. Køge.

SM . - Ff. - E .

77

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

52.4

16.0

6.8

30

11

Partrederi. (H. E. Kirk). Thyborøn.

53.6

16.2

7.1

37

14

Partrederi. (Ane M. Rasmussen). Esbjerg.

313.1

43.4

15.3

1767

918

73.0

20.4

7.8

78

34

404.7

54.4

25.3

5267

3260

O X B Q ( D 652)

SM. .- Lst. - E.

O W J X ( J 198)

Meggy Køge

O U T X ( J 1868)

Melingsvaag Thyborøn

O Y W G ( J 1589) O U I A ( D 246)

Melitty Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

113

1938 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

Melos København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

1949 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

O W V T ( J 131) O Y K D (A 114)

Menja Hirshals

SM.- Ff.-E.B.-Stl. 2 BH.-

280

1947 - B r e m e n - V e g e s a c k F. Lürssen

M. - P a . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D.

5000

1927 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Meonia København

Bur. Veritas L . 1. 1. 6 - 5 6

Bur. Veritas L . 1 . 1 . Is. 1 2 - 5 7

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 11-57

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 10-55

7 FPT DBT APT

52 154 7

900

A. E. Sørensen. Svendborg.

H. M. Petersen. Odense. Partrederi. (B. Holm). Esbjerg. FPT DBT APT

13 149 15

FPT 94 D B T 1034 A P T 109

835

6300

158

FPT DBT APT

17 230 69

2675

75 FPT 75 D B T 1071 APT 79

7480

Nørresundby Tømmerhandel A/S. (J. E. Jensen og K. O. Jensen). Nørresundby.

A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g . C. H. Nielsen. København. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g o g D a m p s k i b s s e l s k a b e t a f 1912 A / S . København. I/S K o s a n N o . 9 . (K.Tholstrup). Himmelev.

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . Partrederi. (K. E. Christensen). Hirshals. A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. Christiansen m. fl,). København.

11

162

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Mercator O Y R U ( J 1363) Thyborøn

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

SM. - F f . - - E .

74

1937 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

3

M

163 Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

49.2

16.0

6.8

28

7

7

11

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (K. C. B. Christensen). Harboøre

O X B F ( J 1401)

Merci Thyborøn

S M . - Ff.- E. B.

89

1927 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

53.4

16.3

7.0

33

12

O W A B ( J 1933)

Merete Banke Esbjerg

S M . - Ff. - E . F .

134

1944 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

K. K. Jensen. Harboøre.

59.0

16.6

7.6

40

15

O W K Q ( J 437)

Meretha Vesterø, Læsø

S M . - Lst. - E . B .

74

1865 - R i b e N. Nielsen

Partrederi. (V. B a n k e - H a n s e n ) . E s b j e r g .

60.1

17.2

6.1

41

27

O U K S ( J 1862)

Merkur Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

134

1944 - F å b o r g C. A n d e r s e n

E. M. Erlandsen. Vesterø, Læsø.

57.5

17.4

7.0

40

14

O Y X R ( E 347)

Merkurpaket Rønne

SM. - Lst. - S t l . 3 BH.

112

1915 - L e y d e n Gebr. Boot

T. Houborg. Esbjerg.

82.7

21.7

8.6

132

64

O U W X ( J 1927)

Merian Thyborøn

S M . -Ff.- E. B.

74

1944 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibs­ værft

52.4

16.1

7.0

31

12

P. W. Langer. Harboøre.

O U I Y ( J 2197)

Mesita Esbjerg

S M . -Ff.- E. B.

154

1956 - E s b j e r g N . P . J e n s e n & Søn

57.9

17.1

8.0

48

17

O U J B (C 516)

Mester Nykøbing F.

D . - I s - Stl. 5 BH

230

1924 - S t o c k h o l m F i n n b o d a Varf

K. E. Andersen. Esbjerg.

68.0

18.9

11.3

85

31

OUOV ( J 635)

Meta Jan Skive

SM. - L s t . - E .

124

1904 - F j e l i e b r o e n E. J. Hoffmann

88.1

21.9

7.6

95

56

O Z B W ( D 145)

Meteor Hadsund

M . - L f . - L. E .

500

1939 - S v e n d b o r g Gl. H e s t e h a u g e

88.5

16.3

7.3

70

30

O U I J ( J 1050)

M e t h e a Muff Esbjerg

SM. - F f . - E. F.

154

1949 - E s b j e r g A. K. Work

59.1

17.1

7.8

46

17

O X G E ( J 2244)

Mette Hansen Thyborøn

SM. - F f . - E. B.

87

1958 - V i l d s u n d Vest Vildsund Skibsværft

Partrederi. (C. M. I v e r s e n ) . E s b j e r g .

49.7

16.5

6.7

34

11

O W S U ( J 1318)

Mette Kynde Thyborøn

SM. - F f . - E. B.

67

1950 - G r e n å Rønn & Petersen

Partrederi. (F. B. Hansen). Thyborøn.

46.7

14.8

6.6

26

8

O W X O ( D 159)

Mette M æ r s k Fredericia

M. - T k . - S t l . 13 B H . -

6000

1950 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

502.8

68.3

34.2

10508

6328

SM. - F f . - E . B .

149

1947 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

56.3

17.0

7.5

38

12

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 8

Bur. Veritas P . 1.1. P R . 6-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 5

Lloyd's Reg 100 A 1. 4 - 5 5

160

APT

5

J. P. L. Frederiksen. Rønne.

Nykøbing F. havnevæsen. Nykøbing F. N. C. C. L a d e g a a r d . Fur. 3

H. C. Schimmelmann. Lindenborg.

C. L. K y n d e . Thyborøn. FPT DBT APT

135 228 109

16880

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

O Y B F ( J 1023)

Mette Ruby Thyborøn

O W P W ( D 545)

Mette Skou København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7300

1957 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 7

396.7

56.5

22.1

4211

2316

7000

Dampskibsselskabet Ove Skou A/S. (O. H. Skou). Frederiksberg.

O Y P E ( D 387)

Mexican Reefer Esbjerg

M. - F r y . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

8480

1953 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 8

FPT 78 D B T 1046 A P T 252

392.6

54.2

21.3

3743

1787

4000

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

O U L D ( D 452)

Michael Jebsen Åbenrå

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

3180

1955 - F l e n s b u r g F l e n s b u r g e r SchiffsbauGesellschaft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 5

FPT 44 D B T 1030 A P T 130

314.1

46.3

25.1

3434

1953

4770

Rhederi M. Jebsen A/S. (C. E . Offersen). Å b e n r å .

O Y K C ( J 2122)

Midsjø Hundested

SM. - F f . - - E . B .

120

1952 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

FPT DBT APT

44.6

14.7

6.7

26

8

O W T J ( J 1511)

Midway Thyborøn

SM. - F f .

61

1950 - G r e n å J. Vester

Partrederi. (L. E. Rasmussen). Hundested.

47.9

15.4

7.2

28

9

O W W F ( J 96)

Miki København

SM . - F f . - E .

89

1950 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Partrederi. (K. H. Knudsen). Thyborøn.

55.7

16.0

6.4

42

12

O X A E ( J 2269)

Milano Esbjerg

SM. - F f . - - E . B .

120

1958 - E s b j e r g Andersen & Jensen

Den kgl. grønlandske H a n d e l . København.

58.1

17.3

7.5

48

21

O U J M (C 15)

Mildred Cord København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D. Olf

2000

1949 - S u n d e r l a n d Short Brothers

Partrederi. (P. J. Kjærgaard). Esbjerg.

314.3

46.9

17.2

2370

1168

- E . B.

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-58

Partrederi (P. R. Kristensen). Thyborøn.

FPT DBT APT

61 438 108

179 70 39

3425

Concord Line A/S. (J. D. Lauritzen). København.

11*

164

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Milla O X E D København ( E 462)

Art, materiale m. m. Material etc.

165

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

118

1921 - M o n t r o s e T h e Coaster Construction Co.

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

1570

1958 Århus Aarhus Flydedok og Maskinkompagni

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 3-55 Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 8

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

M

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

7

8

9

10

11

127.3

21.1

9.7

238

161

FPT APT DBT

10 20 6

290

240.9

37.8

20.3

1599

739

FPT DBT APT

143 206 30

2358

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 H. B. Foged. Charlottenlund.

O U H G ( D 570)

Mille Heering København

O U O N ( J 2235) O Y K F ( H 62) O X X B ( J 2164)

Mill-Greth Esbjerg

SM. - F f . -

E. B.

213

1957 - S k æ l s k ø r M. Møller

63.1

17.5

8.0

50

18

Mimer Esbjerg

M . - B g s . - E. B.

370

1948 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

82.5

20.6

9.1

94

18

Mimosa Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

124

1956 - G r e n å J. Vester

58.0

17.7

8.0

46

18

O Y P M ( E 514)

Minde Marstal

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

200

1916 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

85.9

19.2

9.8

114

58

155

H. B. E. Hansen. Marstal.

OUIC ( E 399)

Minerva Dragør

SM . - L s t . - E .

119

1943 - H o l b æ k A . Nielsen

77.6

22.9

7.5

98

47

158

A. Nielsen. Dragør.

O X C H ( H 197)

Minie København

m . - Lf. - M a h o g n i

100

1939 - L e m w e r d e r Abeking & Rasmussen

51.1

12.7

4.7

32

14

O U S W ( J 2187)

Minoris Skagen

107

1956 - L a n g ø G. J a c o b s e n

50.1

15.4

6.9

28

9

O W T U ( J 619)

Mira Rudkøbing

SM . - L s t . - E .

45

1888 - N o r d b y F. Abrahamsen

54.2

14.5

6.1

32

22

A. P. H. Due. Rudkøbing.

O X E Y ( J 865)

Mira Odense

SM. - L s t . - E . B .

42

1898 - F å b o r g R . Møller

60.5

16.6

6.3

41

26

J. F. Holm. Strib.

OWTW ( J 1495)

Mirosa Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

121

1930 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

49.2

15.4

7.0

29

7

O U J I ( D 462)

Misigssut København

232

1955 - Svendborg Svendborg Skibsværft

107.3

22.0

7.9

194

48

O U K Y ( J 1827)

Mizpa Esbjerg

123

1943 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

58.9

16.5

7.3

38

13

OXMS (A 186)

Mjølner Helsingør

D . - Pa. - Ist. - Stl. 4 BH.-

1263

1890 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

140.0

33.3

14.7

515

202

FPT APT

25 90

170

OZOD (A 130)

Mjølner Nakskov

D. - P a . -Stl. 4 B H . - Olf -

460

1930 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

141.1

27.3

9.4

302

118

APT

4

93

O W T Y ( H 36)

Moa Nykøbing M.

M . - L s t . - E. F.

76

1917 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

42.4

15.2

4.8

20

7

Limfjordsøsters-Kompagniet. N y k ø b i n g M.

O U U O ( J 1882)

Mobü Skagen

SM - Ff. - E . B . F .

119

1944 - S k a g e n Brdr. Nipper

57.7

16.8

7.3

39

17

O W N Z ( D 530)

Mogens S. Svendborg

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

340

1957 - H u s u m H u s u m e r Schiffswerft

154.3

27.1

9.4

400

242

FPT DBT APT

12 114 10

590

Partrederi. (C. K . R a s m u s s e n ) . S k a g e n . M. H. Sørensen. Svendborg.

O X W P ( B 165)

Mols Århus Mombasa København

M. - P a . - J . 4 BH.-

72

1890 - M a l m ö K o c k u m s Mek. V e r k s t a d

85.8

17.0

9.2

82

38

FPT

2

28

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

6860

1950 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 4-55

452.0

61.2

35.4

8628

5069

FPT 80 D B T 1669 A P T 110

10100

760

1922 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 5

140.3

26.7

13.5

331

124

SM. - Lst. - E . F .

55

1888 - K ø g e J. W. L. Flindt

59.4

16.7

6.0

37

16

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

7150

1945 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

451.6

61.3

35.7

8366

5100

O W O T ( D 302) O Y L D (A 74) O W Z F ( J 245) O W R Q ( D 183)

Mommark Fåborg M o n a Lis Hirshals Mongolia København

SM. - F f .

- E. B.

M . - Røntgensk. Stl.- 3 B H . -

SM. - F f .

- E. F.

M. - P a . - F g . Stl.- 4 B H

Bur. Veritas P . 1. 1. 2 - 5 6 Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 8-51

Bur. Veritas L . 1. 1. Ice. 7-55

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 11-55 Bur. Veritas P . 1.1. P R 5-57

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 6-54

P. F. S. Heering. København. H . V . A . Mikkelsen. Esbjerg.

21

Partrederi. (H. F. Kiær). København. M. G r e g e r s e n . Esbjerg.

V. F. V e j s h o l t . København. C. J a k o b s e n . Skagen.

H. M. Nielsen. Frederikshavn. FPT DBT DT APT

2 DT

7 35 13 2

63

52

54

M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

Partrederi. (T. L. Jensen). Esbjerg. Danske Statsbaner. København. A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B. Lauritsen). Svendborg.

L. B. Grau. Vejlby-Risskov. A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København. Danske Statsbaner. København. M. A. Engbjerg. Hirshals.

FPT 71 D B T 1724 A P T 118

10100

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). København.

166

M Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Monsunen O W H K Svendborg ( E 536)

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

167 Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3 SM - L s t . - Stl. 4 BH.-

4

5

240

1957 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

SM. - Ff. - E .

100

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L . 1. 1. 9 - 5 7

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

102.6

21.3

8.2

150

69

1931 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

49.4

15.9

6.7

29

í)

M

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 DT APT

Rederi Owners

20 6

200

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 C. H. C. A n d e r s e n . Vindeby.

O W O X ( J 1494)

Montana (ex B o n i t a ) Vesterø H a v n , Læsø

O Y K G ( J 1560)

Moody Esbjerg

S M . - Ff. - E'.. B . F .

87

1935 - N o r d b y F. J . Christoffersen

51.2

16.4

7.5

36

11

Partrederi. (J. N. Riis). Esbjerg.

O Y R D ( J 1311)

Moray Firth Hirshals

SM. - Ff. - E . B . F .

67

1937 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

47.6

15.3

6.6

29

11

K. P. Thomsen. Hirshals.

O Y D O ( D 248)

Morelia København

M . - L s t -Stl. 6 B H . - A w n g . D.

6700

1948 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

452.0

61.2

35.4

8437

5092

O Y H B ( J 1030)

Morigeva Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

118

1948 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.5

16.1

7.3

35

12

O W H Q ( D 689)

Morild (es Sigborg) Egernsund

c. 340

c. 139

O W U A ( J 1382)

Morsø Esbjerg

O Y F S ( B 161)

Morsø Nykøbing M.

O U V P ( J 1896)

1939 - Capelle a. d . Y s e l A. V u y k & Z o n e n

M. - L s t . - S t l . 2 BH. -

Llovd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 10-57

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 6

Partrederi. (N. P. E. Pedersen). Vesterø H a v n , Læsø.

FPT 80 D B T 1655 DT 1351 A P T 110

10200

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M, C h r i s t i a n s e n m. fl.). København. Gerda E. Jørgensen. Skagen.

FPT DBT APT

31 108 12

500

S. H a n s e n . København.

154

1926 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen

53.1

16.0

7.6

35

10

M . - P a . - F g . - Stl. 4 BH.

498

1933 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

132.1

27.9

11.3

284

112

Morten Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

179

1944 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

56.8

16.6

7.5

11

15

Partrederi. (Marie Mortensen). Frederikshavn.

O W N E ( J 2211)

Morten Jensen Thyborøn

SM. - Ff. - E .

154

1957 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

59.2

17.9

7.9

46

13

H. M. S. J e n s e n . Lemvig.

OYCU ( H 32)

Munin København

M. - B g s . - S t l

340

1948 - M a r t e n s h o e k Bernard Fikkers N . V . Scheepswerf

58.7

16.0

6.4

38

0

O U J F ( B 30)

Munkebjerg Vejle

M - P a . - Stl.

153

1894 - Oslo Akers mek. Verksted

71.9

15.5

7.8

48

18

O X I E (A 19)

Møen Randers

M . - P a . - Stl. 4 BH.-

660

1915 - F r e d e r i k s h a v n F r e d e r i k s h a v n s Værft og Flydedok

191.3

26.3

8.5

394

185

FPT

10

356

O U Y E ( B 20)

Møn Kalvehave

M . - P a . - F g . - Stl. 4 BH.

185

1923 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

72.0

20.1

8.8

79

31

FPT

7

79

O U X G ( D 6)

Maagen Hammerhavnen

M. - L s t . - S t l . 5 BH. -

198

1920 - K a l u n d b o r g Kalundborg Skibsværft

112.5

22.7

8.9

234

65

FPT DT APT

21 130 12

345

O W Q X ( J 326)

Maagen Hadsund

SM. - L s t . - E . F .

74

1890 - N y s t e d F. Sparre

63.8

16.9

6.2

40

25

H . K . G . Nielsen. Hadsund.

O W Q Y ( J 299)

Maagen Ålborg

SM. - L s t . - E . F .

42

1896 - D a l s g å r d

62.4

16.0

5.7

38

27

P. C. S. Nielsen. Fur.

O W Q Z ( J 518)

Maagen Stubbekøbing

SM. - L s t . E. Pitchp.

33

1896 - K i e l - G a a r d e n Gebr. Ihms

45.4

15.2

4.3

20

10

C. L. Jensen. Stubbekøbing.

O W R A ( J 1389)

Maagen Skagen

SM . - Ff. - E . B .

150

1927 - S k a g e n Brdr. Nipper

52.8

16.0

6.8

35

10

N. H. Gajhede. Skagen.

O X A F ( J 1014)

Maagen Hirshals.

SM. - Ff. - E .

74

1906 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

58.3

17.0

8.4

43

12

Lactor A/S. (J. S. Espersen). Hirshals.

O X W Z (G 108)

Maagen Esbjerg

D . - B g s . - Stl. 2 BH.-

250

76.0

17.7

8.0

67

0

O Y U P ( H 44)

Maagen København

M. - F i s k e r i k o n ­ trolskib - E. T.

198

1915 - R o t t e r d a m Burgerhout's Maschinefabriek & Scheepswerf N V 1938 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

58.3

10.9

5.5

25

5

SM. - F f .

- E. B.

Bur. Veritas P . 1. 1 P R . 5-55

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 3-56

F. U. S. Stæhr. Esbjerg. 85

Danske Statsbaner. København.

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. A / S Vejle D a m p b a a d e . ( F . H . L . C h r i s t e n s e n ) . Vejle.

30

Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . Landbrugsministeriet. København. H. P o u l s e n & Co. A / S . ( K . Nielsen). K ø b e n h a v n .

Vandbygningsvæsenet. København.

Fiskeriministeriet. København.

169

168

N Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 N. Chr. Christen­ O X F E sen (A 11) Sejerø

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

M. - P a . - F g . - Stl 5 BH.

198

5 1950 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

3

4

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 8

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

89.5

21.5

7.5

100

37

N

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12 DBT

26

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13 60

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Sejerø-Havnsø Færgefart, A/S. ( W . J ø r g e n s e n ) . Sejerø.

O W P E ( J 42)

N. Hjorth Rudkøbing

S M . - Lst. - E. F .

55

1885 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

58.8

16.3

5.9

38

22

C. B. S. Mogensen. Rudkøbing.

O W Z P ( J 2264)

N. P. Jensen Esbjerg

SM. - Ff. E . B .

174

1957 - E s b j e r g N . P . J e n s e n & Søn

61.5

18.5

7.7

56

19

Partrederi. (K. J. Poulsen). Esbjerg.

O W N J ( J 1985)

N. Rønberg Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

100

1945 - L u n d e b o r g A. Henningsen

46.3

15.8

6.9

29

9

Partrederi. (N. Rønberg). Thyborøn.

O W D I ( J 1925)

Nadir Esbjerg

SM.- Ff.-E.B.F.

116

1944 - E s b j e r g N. P. Jensen

63.6

17.1

8.0

44

14

H. L. Ovesen. Esbjerg.

OWWY ( B 182)

Najaden København

M. - P a . - E .

37

1875 - H a d e r s l e v J. N. Bonde

62.1

17.1

7.0

47

33

A. J. Stokholm. København.

O Y P X ( D 341)

Nancie S Svendborg

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

900

1953 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

198.5

32.0

9.1

500

218

O W U C ( J 720)

Nanny Grenå

SM. - L s t . - E . F .

28

1926 - K o r s ø r T u x e n P e t e r s e n s Eftf.

46.9

16.3

4.4

20

9

O U L N ( J 76)

Napoli Horsens

SM. - Lf. - J . F .

83

1947 - f æ r d i g b . Amsterdam

54.5

12.5

4.8

26

11

O X Y K ( J 6)

Narhvalen København

SM. - L s t . - E .

62

1920 - R u d k ø b i n g H. C. Poulsen

56.5

18.2

5.5

34

22

60

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København.

O Y U A ( J 942)

Narssak København

S M . - Inspektionsskib - E . B . -

180

1954 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

74.5

18.9

8.8

70

18

50

Forsvarsministeriet. Fyr- og vagervæsenet. København.

O U Y I ( J 258)

National Vang

100

1899 - B a n d h o l m P. Larsen

70.5

19.6

7.4

62

35

106

OXGC ( B 188)

Nauja (ex M a a g e n ) København

SM. - P a . - E . B . 1 BH. -

119

1930 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibs­ værft

67.5

17.2

8.4

50

30

Den kgl. grønlandske H a n d e l . København.

O W U D ( J 1402)

Nautik Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

87

1927 - N o r d b y F. J . Christoffersen

53.1

16.2

7.1

36

14

O X Z Z ( J 2112)

Nautilen Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

116

1947 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

55.8

17.2

7.6

42

18

A. Mikkelsen. Esbjerg. Partrederi. (A. J . J e n s e n ) . T h y b o r ø n .

O U R S ( J 2180)

Navi Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1956 - E s b j e r g P. C. Lauridsen

55.8

17.0

8.2

47

12

O Y Y Z ( D 423)

Naxos København

M. - L s t . - Stl. 6 B H: . - S h e l t e r D .

3200

1955 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

309.1

44.9

15.2

1799

913

O U Y J ( J 814)

Nelly Hirshals

SM. - L s t . - E . F .

92

1914 - N a k s k o v R. Rasmussen

79.9

21.3

8.4

89

57

A. Flyvbjerg. Nørresundby.

O W D O ( J 1943)

Nelwi Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

113

1945 - T h u r ø Andersen & Jensen

54.5

16.8

7.8

44

16

O. F. Madsen. Esbjerg.

O W B H ( J 878)

Neptun Rønne

SM . - Lst. - E.

119

1907 - M a r s t a l G. C l a u s e n

81.1

20.8

7.7

82

57

O Y M N ( J 1068)

Neptun Thyborøn

SM. - Ff. - E .

84

1935 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

48.4

15.7

6.8

27

9

OZIG ( J 1687)

Neptun Lemvig

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1941 - N o r d b y F. J . Christoffersen

61.1

16.6

7.4

38

13

O U Y M ( J 156)

Neptunus Marstal

SM. - L s t . - Stl. 1 BH.

89

1901 - H o o g e z a n d H. Kroese

80.3

17.0

7.4

85

43

O X K O (M 120)

Neptunus København

1922 - B e v e r l e y

103.0

18.1

7.3

76

16

O X W J ( D 200)

Nerma Dan Esbjerg

523.0

64.3

36.5

10667

6049

SM. . - Lst. - E.

Ud. - J. M. T k . Stl. 13 B H . -

7900

1951 - G ö t e b o r g Lindholmens Varv

Bur. Veritas L . 1. 1. 8 - 5 7

Bur. Veritas L . 1. 1. 2 - 5 5

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 6

FPT DBT APT

10 202 15

900

R e d e r i e t E l i n S, I / S . (Firma A. E. Sørensen). Svendborg. Partrederi. ( L . P . Nielsen). G r e n å . O. M. P e d e r s e n . Horsens.

L. C. H a n s e n . Vang.

V. R . Olsen. Esbjerg. FPT DBT APT

20 191 69

2600

135

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. Normann). K ø b e n h a v n .

A/S Motorskonnert Neptun. (H. E. C. Madsen). Rønne. S. A. A n d e r s e n . Thyborøn. A. J. Knak. Vejlby, Harboøre.

136

A. P. Jensen. Marstal. F i r m a A. J e s p e r s e n & Søn. København.

FPT APT

136 141

16300

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.).

København.

N Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X N F (C 751)

170

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

171

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

422.8

57.0

34.7

7167

5159

1896 - A n k l a m I. C. P e u f s

64.3

18.5

6.5

50

32

77

1950 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

50.2

16.3

6.8

32

10

S M . - Ff. - E . B . F .

85

1941 - E s b j e r g W. Raun-Byberg

59.3

17.0

7.6

39

12

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

11470

1951 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

453.1

63.7

28.5

6740

3910

3

4

5

Nevada København

D . - L s t . - Stl. 8 B H . - 2 dæk Olf.-

3000

1943 - L o s Angeles California S h i p b u i l d i n g Corp.

O W D F ( J 370)

Nico Egernsund

S M . - Lst. - E. F.

79

O W Y I ( J 1266)

Nico B r o Thyborøn

SM . - Ff. - E .

OZIU ( J 1692) O X Z O ( D 306)

Nicoline Esbjerg Nicoline M æ r s k København

2

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 9-56

Lloyd's Reg. 1 0 0 A 1. with freeboard. 4-56

7

N

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 FPT 145 D B T 1811 A P T 155

10865

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . P. M. Jensen. Egernsund. Partrederi. (V. R . B r o ) . T h y b o r ø n . A. P. H. K. Andersen. Sædding.

FPT 115 D B T 1496 APT 55

9650

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

O W T H ( J 2233) OZMT ( J 1760)

Niels Erik Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1957 - E s b j e r g Brdr. Lauridsen

57.6

17.2

7.6

49

14

N. P. Thomsen. Esbjerg.

Niels Gaj Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

174

1942 - N y b o r g Nyborg Skibs- og Baadebyggeri

63.9

18.9

7.0

49

17

Partrederi. (S. A n d e r s e n ) . E s b j e r g .

O W U K ( J 1248)

Niels Juel Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

74

1903 - E s b j e r g N. Raun-Byberg

55.8

17.3

6.8

38

13

J. H. J. Sittrup. Esbjerg.

OWWE ( J 1480)

Niels Kirk Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

150

1950 - E s b j e r g Esbjerg Skibs- og Baadebyggeri

53.5

16.9

7.5

43

13

K. T. Kirk. Esbjerg.

OYOV ( J 1279)

Niels Møller Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

76

1936 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

53.1

16.3

7.2

35

11

J. M. Andersen. Esbjerg.

O U L V ( J 1791)

Niels Aaen Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

90

1943 - F å b o r g C. A n d e r s e n

46.4

15.7

7.0

30

10

J. Aaen. Frederikshavn.

O X A H ( J 2043) O U M J ( J 2301)

Niels-Ole Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

179

1946 - A g e r s ø Brdr. Rasmussen

61.8

17.3

9.2

48

16

C. Olesen. Esbjerg.

Nilan Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

220

1958 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft & Maskinfabrik

60.0

18.1

7.4

50

18

E. Kristensen. Esbjerg.

O U N T ( J 151)

Nilaus Hundested

SM . - L s t . - E .

74

1904 - B r u n s b ü t t e l O. D o o s e

70.9

18.9

6.5

60

43

O W M J ( J 2196)

Nina-Mona Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

172

1957 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

60.0

17.8

8.0

50

19

K. A. Jensen. Esbjerg.

OYZU ( J 1605)

Niobe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

119

1939 - E s b j e r g N. P. Jensen

60.3

17.1

6.8

39

13

B. H. Jepsen. Esbjerg.

O X K Q (M 81)

No. 1 København

U d . - Stl.

1908 - S c h i e d a m A. F. Smulders

116.9

30.5

9.0

253

64

O X K R (M 31)

No. 1 København

K r . - J . Stl.

1871 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

72.2

36.3

8.8

223

125

O Z E W ( E 378)

Noona Dan (ex H a v e t ) Svendborg

SM. - L s t . - E . B .

159

89.4

23.1

6.6

98

58

O Y G E ( B 3)

Nordbjærg Anholt H a v n

M . - P a . - E . Oregp.

119

61.7

16.6

6.9

39

14

A/S Rederiet Anholt. (R. L. Albertsen). København.

O W U P ( J 849)

Nordboen Skagen

SM. - Ff. - E . B .

200

1933 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

61.3

16.7

6.8

38

13

Partrederi. (J. C. J. Røntved). Skagen.

O W U Q ( J 1314)

Nordboen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F

63

1919 - E s b j e r g N. Raun-Byberg

51.2

14.8

8.8

33

13

Partrederi. (T. T. Kløvaa). Esbjerg.

OZAV (A 172)

Nordbornholm Neksø

M. - P a . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

1380

1939 - Å l b o r g Aalborg Værft

153.9

31.1

16.6

770

425

FPT DBT APT

9 44 50

210

O X Y L ( B 151)

Nordby Nordby F.

M. - P a . - F g . Stl.-4 BH.

250

1931 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

91.8

24.7

8.6

144

60

FPT APT

4 4

60

1939 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-54

1944

Bur. Veritas P. 1.1. PR. with freeboard. 9-54 forl. 5 - 5 9

100

C. O. A n d e r s e n . Kikhavn.

Københavns København. 145

havnevæsen.

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. Lauritzen« m . f l . ) . K ø b e n h a v n .

A/S Det østbornholmske Dampskibsselskab. ( J . C. S. Ødbergsen). Neksø. Post- og telegrafvæsenet. København.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W U S ( J 1267)

173

172

N Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Nordcaperen Skagen

Art, materiale m. m. Material etc. 3

Maski­ nens H K HorsePower 4

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

N

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

S M . - Ff. - E . B .

119

1924 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.7

15.4

6.8

30

9

T. M. Henriksen. Skagen.

S M . - Ff. - E . B . F .

73

1929 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

60.0

16.9

6.6

35

14

Inga K. Larsen. Østerby, Læsø.

M. - P a . - E .

37

54.9

16.4

5.5

28

11

Mary E. Ovesen. København.

O W U T ( J 1449)

Norden Østerby, Læsø

O W U U ( B 183)

Norden Nakskov

O X B E ( D 234)

Norden København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2850

1946 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-56

401.5

56.3

25.0

4561

2513

FPT DBT APT

118 200 115

8325

O X D E ( D 84)

Nordfarer København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

3000

1929 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-57

384.7

54.4

32.6

6082

3595

FPT 110 D B T 1122 DT 1150 A P T 153

8950

O U T T ( D 466)

Nordglimt København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

7920

1956 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 6

433.4

58.3

34.2

7053

3905

FPT 80 D B T 1238 APT 70

O X S O ( J 1548)

Nordhavet Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

104

1933 - E s b j e r g N. P. Jensen

O Z N J (C 677)

Nordhavn København

D . - S d p . - Stl. 4 B H . - Olf. -

285

1942 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

O X H J ( J 2289)

Nordheim Hundested

SM. - Ff. - E . B .

77

1958 - L y n æ s Lynæs Baadebyggeri

O X F G ( D 599)

Nordholm København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7920

1958 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 8

53.6

16.2

7.1

38

13

150.0

29.7

12.7

451

146

43.3

16.0

5.9

25

7

433.4

58.3

25.0

4952

2633

Dampskibsselskabet Norden, A/S. ( F i r m a P . B r o w n j u n . & Co.). København.

9500 Partrederi. (P. B. Pedersen). Esbjerg.

FPT DBT DT APT

40 48 28 18

660

A / S Carl N i e l s e n , S a n d - , G r u s - o g S i n g e l s f o r r e t n i n g . ( K . N i e l s e n , J . K . Nielsen o g G . C . H . Nielsen). København. K. J. Joensen. Hundested.

FPT 80 D B T 1238 DT 1362 APT 70

8650

FPT 125 D B T 1343 DT 1322 APT 99

8350

Dampskibsselskabet Norden, A/S. ( F i r m a P . B r o w n j u n . & Co.). København.

415.9

57.7

25.8

4770

2656

90.9

23.3

7.1

99

68

1945 - T h u r ø Thurø Skibsværft & Kutterbyggeri

58.4

17.0

7.4

40

14

I/S. Kutterrederiet Nordjyden. (P. Saxberg). Skagen.

210

1957 - M i d d e l f a r t Middelfart Skibs- & Baadebyggeri

57.4

17.2

8.2

46

16

Partrederi. (S. A. Jensen). Esbjerg.

M . - L s t . - Stl. 7 B H - S h e l t e r D.

2850

1940 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

396.7

56.3

25.0

4660

2552

S M . - Ff. - E . B .

135

1942 - H o u H o u Skibsbyggeri

60.3

17.5

7.6

43

14

H. J. B. Ebsen. Esbjerg.

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1931 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.1

16.4

7.2

38

13

SM. - Ff. - E . F .

74

1937 - T h y b o r ø n O. M. C h r i s t e n s e n og H. Petersen

49.9

16.0

6.3

29

10

Partrederi. (K. I. Thomsen). Esbjerg. P. R. Madsen. Thyborøn.

SM. - L s t . - E .

64

1894 - R ø d v i g T . F . Nielsen

72.6

18.8

6.3

64

42

112

Nordlyset København

S M . - Lst. - E . B . F .

90

1934 - K o r s ø r S k i b s v æ r f t e t Lilleø

69.5

20.6

6.5

59

25

98

Nordlyset Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1939 - T h y b o r ø n H. Petersen

50.1

16.2

7.1

31

12

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5200

1949 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-57

Nordia Hasseris

SM. - L s t . - E .

174

1945 - H o l b æ k A. Nielsen

Bur. Veritas L. 1.1.great coast. trade. 6-53

O U Z K ( J 1999)

Nordjyden Skagen

S M . - Ff. - E . B .

174

OUUW ( J 2212)

Nordkap Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

OZGM ( D 172)

Nordkyn København

O Z L I ( J 1731)

Nordkysten Esbjerg

O W U X ( J 1503)

Nordland Esbjerg

O Y S N ( J 1574)

Nordland Thyborøn

O U Y Q ( J 38)

Nordlyset Rødvig

O X P H ( J 882) OZDZ ( J 1610)

O W F N ( D 37)

Nordhval København

O W P S ( E 420)

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-58

152

FPT 118 D B T 1331 A P T 115

8350

Partrederi. (N. M. M. Nielsen). Hasseris.

Dampskibsselskabet Norden, A/S. ( F i r m a P . B r o w n j u n . & Co.). København.

L. P. Nielsen. Grenå. Den kgl. grønlandske Handel. København. J. A. J. Knak. Vrist.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U I N ( D 419)

175

174

N—O

Kendingsmål i feet Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Nordpol København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5200

1955 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

6 Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 5

O X U C ( D 287)

Nordshell København

M. - T k . - Stl. 9 BH. -

193

1942 - A r e n d a l P u s n e s Mek. V e r k s t e d

Norske Veritas 1 A 1. 6 - 5 8

O W Z J ( H 186)

Nordsjælland Hundested

M . - Ff. - E . B .

154

O W V D ( J 1252)

Nordstjernen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

O W V F ( J 1110)

Nordstrand Esbjerg

O W V G ( J 1134)

Nordsøen Hadsund

O U K L ( D 235)

Nordvest København

O Y H S ( J 56)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

N—O

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

415.4

57.6

24.9

4919

2665

100.5

18.3

7.8

157

64

1957 - L y n æ s Lynæs Bådebyggeri

59.0

16.5

7.0

41

14

H. C. S ø r e n s e n . Lynæs.

74

1920 - S k a g e n S. J. Nipper

56.2

14.9

6.3

30

7

S. T. S ø r e n s e n . Esbjerg.

S M . - Ff. - E . B . F .

68

1919 - B o g e n s e O. V. L ü t k e n

52.8

14.2

8.0

32

11

A. H. Sørensen. Esbjerg.

SM. - L s t . - E .

41

1888 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

61.2

16.1

7.1

41

20

H. C. Andersen. Hadsund.

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5200

1949 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

408.6

57.7

26.2

4765

2638

Nordøst Østerby, Læsø

SM - L s t . - E .

64

54.5

16.1

6.0

27

13

O W K E ( J 1253)

Norfolk Frederikshavn

SM. - Ff. - E . B .

67

1950 - T h u r ø S. A n d e r s e n

43.1

14.6

6.5

23

7

O W V K ( J 238)

Norma Egernsund

SM. - Lst. - E. F.

28

1870 - V e m m e t o f t e F . Nielsen

45.8

15.7

4.1

20

10

SM. - L s t . - Stl. 2 BH.

119

1924 - G r o n i n g e n N . V . Scheepswerf Gideon

94.6

16.2

6.2

102

62

58.4

17.0

7.0

38

15

333.4

51.0

18.3

2811

1526

OXCZ ( J 905)

N o r m a Sørensen Odense

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-58

FPT 123 D B T 1310 APT 74

8600

157

FPT 125 D B T 1343 DT 1322 APT 99

8350

14 Dampskibsselskabet Norden, A/S. ( F i r m a P . B r o w n j u n . & Co.). K ø b e n h a v n . A / S D a n s k Shell. (V. A . J . J ø r g e n s e n o g A . J . J . L a r s e n ) . K ø b e n h a v n .

Dampskibsselskabet Norden, A/S. ( F i r m a P . B r o w n j u n . & Co.). København. A/S Brdr. Larsen. (L. C. Larsen). Østerby, Læsø. J. D. Hansen. Frederikshavn. P . Langhoff. Egernsund.

135

H. C. Rasmussen. Midtskov. \ H. J e n s e n . Esbjerg.

OYAO ( J 2045) O X L O ( D 230)

Norman Esbjerg

SM.

- Ff. - E . B .

120

1947 - B r ø n d s o d d e A. Ustrup

Normandiet København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2760

1947 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

O W O L ( J 1244) O Z K V ( J 1740)

Normark Thyborøn

SM . - Ff. - E .

111

1950 - S t r u e r I/S J e n s L a u r s e n & S ø n n e r

50.2

16.3

7.0

32

10

Partrederi. (K. P. M. Christensen). Thyborøn.

Nova-Stella Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1942 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

60.4

17.2

7.9

40

15

E. Hoy. Sædding.

OYTC (M 21)

Nr. 1 København

U d . - Stl.

1903 - K i n d e r d i j k L. S m i t & Z o o n

131.8

23.2

8.9

229

60

O Y L T (M 127)

Nr. 4 Thorsminde

U d . - Stl.

1931 - E s b j e r g J e n s e n & Olsen

45.1

19.7

5.9

37

18

O U L S (M 167)

Nr. 5 Lemvig

1933 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

46.9

19.7

5.9

37

17

O W V J ( J 2026)

Nurdug Skagen

SM. - Ff. - E . B .

134

1946 - L a n g ø G. Jacobsen

50.4

15.7

6.8

32

12

O X G S (A 137)

Nyborg Nyborg

M. - P a . - F g . - Stl. 9 BH.-

4000

1931 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

336.3

56.6

17.6

2555

1219

O X Y M ( B 48)

Nøne Nordby

65

1921 - M a r s t a l A. Bondegaard

59.7

15.7

4.1

32

31

Post- og telegrafvæsenet. København.

O U L E ( H 45)

Nørrestrand Horsens

M . - Lst. - E. B.

42

1949 - H o r s e n s G. A n d e r s e n

46.9

15.5

4.4

25

11

S. O. Ballisager Stensballe.

OYGQ ( J 1551)

Oberon Esbjerg

SM. - Ff. - E .

76

1934 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.4

16.1

8.9

40

14

Partrederi. (K. Madsen). Esbjerg.

O Y X J ( J 1593)

Oberon Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

119

1938 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

47.0

14.5

6.3

24

8

Ud. - S t l . - 1

BH.

M. .- Pa. - E. F.

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 7-57

Bur. Veritas P . 1. 1 . P R . 5-57

FPT DBT APT

79 140 93

5300

A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

Vandbygningsvæsenet. København.

A. V. S ø r e n s e n . Skagen. FPT APT ST DT

56 91 246 146

660

Danske Statsbaner. København.

V. L. Henriksen. Skagen.

176

O Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O Y A P ( J 2109)

Oceceia Esbjerg

O W V R ( J 1095)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

177

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

O

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

9

10

11

17.0

8.1

47

18

48.3

15.9

6.6

27

8

85.6

21.2

7.2

95

50

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 4

181.0

31.1

12.3

556

249

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

79.9

18.3

9.3

91

0

120.5

28.1

14.4

409

315

144.4

29.7

10.1

326

96

Vandbygningsvæsenet. København.

138.5

29.9

9.7

318

83

338.5

49.6

27.5

4053

2339

J. S a a b y e & O. L e r c h e , A / S . (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

1942 - F å b o r g C. A n d e r s e n

57.1

17.5

8.0

47

18

A n n a M. C. D e g n . Esbjerg.

120

1946 - H i r s h a l s H a n s e n & Bilde

48.9

15.2

6.5

27

10

T. Nielsen. Skagen.

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

3640

1956 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

338.5

49.6

27.5

4048

2333

Oksø Skagen

SM . - Ff. - e .

120

1950 - S t r a n d b y N. C. Hjørnet

60.0

17.1

7.6

45

14

H. Ottesen. Skagen.

O W S L ( J 2248)

Olan Lemvig

SM. - Ff. - E . B .

87

1957 - K o r s ø r C a r s t e n s e n s S k i b s - og Baadebyggeri

47.4

15.7

7.7

31

10

A. E. Henriksen. Lemvig.

O X H H (C 618)

Olav Asbjørn København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Olf.

1140

1934 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

290.0

39.7

15.3

OWMD (C 30)

Olav Bjarke København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D. Olf. -

1900

1950 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 11-54

305.8

46.5

27.5

O U L Q (C 26)

Olav Claus København

D L s t . - Stl. 4 B H . - Olf.

1700

1949 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 5-58

305.8

46.5

O U R J ( J 590)

Ole

SM. - L s t . - Stl.

119

1892 - H o o g e z a n d G. Verstokt

82.4

O Y B L ( J 2075)

Ole

SM. - Ff. - E . B .

123

1948 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

OZOG ( J 912)

Ole

Rømer København

SM. - O p m å l i n g s skib - E. -

116

OWQW ( J 954)

Ole

Skærpe Hirshals

SM . - L s t . - E .

O Y B X ( J 2073)

Olea Frederikshavn

O X G P ( J 894)

Olga Egernsund

6

7

3

4

5

SM. - F f . - E . F .

135

1947 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.4

Oda Frederikshavn

SM. - Ff. - E .

70

1906 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

O U U U ( E 74)

Oda-Hil Skagen

SM. - L s t . - E .

119

1900 - M a r s t a l N. Petersen

O Y O D (A 98)

Odense Svendborg

M. - P a . - Stl. 4 BH.-

600

1924 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

O U J U (C 182)

Odin København

D . - B g s . - Stl. 4 BH.

310

1915 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

O X K U (M 3)

Odin København

L g t . - P o n t . - J.

OYLZ (M 9)

Odin København

O Y R N (M 104)

Odin Odense

O U T O ( D 511)

Ohio København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

3640

1956 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

OZMX ( J 1732)

Okcident Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

242

O X E M ( J 2027)

Oke Skagen

SM. - Ff. - E . B .

O U P N ( D 510)

Oklahoma København

O X F N ( J 1577)

2

Ud. - S t l . - 8

1904 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain 1935 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1896 - B r e m e n »Weser«

BH.

U d . - Stl.

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 1 - 5 6

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7—57

14

O. S. E b s e n . Esbjerg. A. Christensen. Frederikshavn.

FPT DBT APT

28 27 5

175

Skagen-Paketterne A/S. (P. Saxberg). Skagen.

600

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

45

Et interessentskab, best. af A/S Ved Reberbanen og A/S E m . Z . S v i t z e r ' s B j e r g n i n g s - E n t r e p r i s e . (K. Bærentzen). København. A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

FPT DBT APT

FPT DBT APT

47 733 93

47 733 93

4860

4870

Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

839

FPT DBT APT

25 424 86

2565

3576

1995

FPT DBT APT

51 529 96

4300

27.5

3487

1880

FPT DBT APT

50 530 90

4200

17.2

7.3

98

50

52.5

16.4

6.9

33

9

Partrederi. (K. Thygesen). Esbjerg.

1947 - H o l b æ k A . Nielsen

53.4

17.4

7.0

49

9

Geodætisk institut. København.

97

1884 - G r i m s b y

78.7

20.8

8.3

88

45

O. S. D a m g a a r d . Hirshals.

SM. - Ff. - E . B .

119

1943 - L u n d e b o r g A. Henningsen

55.6

16.9

7.3

36

12

K. V. Andersen. Frederikshavn.

SM . - L s t . - Stl. 4 BH.-

119

1906 - G r o n i n g e n J . T . W i l m i n k & Co.

98.0

18.5

7.0

134

70

Nørresundby Christiansen Esbjerg

Bur. Veritas P. 2.1.5-56

8

1612

150

157

Olav-Line, A/S. (O. L a u r i t z e n ) . H e l l e r u p .

A. Flyvbjerg. Nørresundby.

H. T. Warming. Dalsgård.

12

178

O—P Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2

O—P

179

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

1901 - F r e d e r i k s h a v n C. Nielsen

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

54.7

16.2

5.9

27

8

453.2

62.1

28.4

6591

3788

FPT 115 D B T 1587 APT 62

9873

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

357.7

50.6

29.2

4593

2924

FPT DBT APT

6768

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København.

56.7

16.6

6.8

35

15

7

14

OWVU ( J 108)

Olga Elisabet Frederikshavn

SM. - Ff. - E . B . F .

84

O U O R ( D 43)

Olga M æ r s k København

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

9800

1949 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 8-54

O X A A ( D 225)

Olga T o r m København

M . - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

3000

1946 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 9-55

OWVV ( J 24)

Oline Svendborg

SM. - L s t . - E .

55

1878 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

OYWQ ( D 408)

Olivia M æ r s k København

M . - - T k . - Stl. 12 B H

9150

1954 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 4

536.7

70.9

37.2

11959

7163

O X A O ( D 518)

Olivia Winther København

M. - L s t . - Stl. Awng. D.

2460

1958 - T e r n e u z e n Terneuzensche Scheepsbouw Maatschappij

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58

310.0

46.5

28.1

3500

1841

O X V X ( J 1708)

Olsen-Møller København

SM. - Ff. - E . B .

90

1951 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen

49.9

16.0

7.0

31

10

O X E Z ( D 282)

Oluf M æ r s k Kalundborg

M . - - L s t . - Stl. 8 B H . - S h e l t e r D.

5400

1943 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

397.3

60.1

24.9

5268

2897

O Y H C ( D 322)

Oluf Sven København

M . - - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

995

1952 - G r o n i n g e n Scheepswerf G i d e o n

198.2

30.6

15.6

866

499

O Y J F ( J 2183)

Olympic Esbjerg

S M . - - Ff. - E . B .

180

1956 - Agersø Agersø S k i b s - o g B a a d e byggeri

63.0

17.3

8.0

50

19

Omøsund Omø

S M . - Pa. - E. B. F.

65

1907 - L ø g s t ø r P. Thorsen

44.4

13.8

5.5

20

8

O U Y U ( J 822)

Oranje Marstal

SM. - L s t . - Stl.

104

1899 - G r o n i n g e n

78.5

16.0

6.8

79

51

O X N L (C 752)

Oregon København

D . - L s t . - Stl. 7 B H . - 2 d æ k - Olf.

3000

1943 - L o s Angeles California Shipbuilding Corp.

422.8

57.0

34.7

7170

5179

O W R T ( J 1408)

Orion Sæby

SM. - Ff. - E . B .

100

1928 - S k a g e n Brdr. Nipper

48.4

15.0

6.5

28

8

S. A. J e n s e n . Sæby.

O W V Y ( J 1529)

Orion Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

182

1931 - S k a g e n Brdr. Nipper

52.1

15.9

6.7

30

9

J. J. Larsen. Skagen.

OZDM ( H 83)

Ormen IV Odense

M. - S d p . - Stl. 4 BH.

61

1934 - F o x h o l Mulder & Zuurmeyer

82.9

16.2

4.1

67

20

O U R T ( D 674)

Osric (ex F a i r y ) København

M. - L s t . - Stl.

OXWA ( J 2050)

Otto Thimsen Esbjerg

O X K W (M 11)

Oudewater København

O X D B ( B 184)

Ourø Orø

M. - P a . - F g . E. B. - 2 B H .

O U N B ( J 1855)

Ove Hirshals

O W E V ( B 5)

O X Z F ( J 1107)

P. Bilde Frederikshavn

1930 - G r o n i n g e n J. Koster Hzn.

A m e r i c a n B u r . of S h i p . 5-53 forl. 5 - 5 8 Bur. Veritas L. 1. 1. 1 0 - 5 6

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 5-56

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 2-55

c. 207

A. E. Wilhelmsen. Frederikshavn.

87 945 147

A. E. Johansen. Fiskop. FPT DBT APT

163 300 109

19000

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. A/S Vestjyske Dampskibsselskab. (E.Winther). Esbjerg. M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

FPT 59 D B T 1058 DT 449 A P T 151 FPT DBT APT

40 200 6

8170

900

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t af 1944. (P. B. P. Svendsen). København. Partrederi. (K. R. Kristensen). Esbjerg. V. E. Andersen. Omø.

136 FPT 145 D B T 2511 A P T 155

10665

110

c. 94

H. Andersen. Marstal. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

Stenco A/S. (C. P . F r e d t o f t ) . O d e n s e . Partrederi. (M. R . P . N i e l s e n ) . K ø b e n h a v n .

1947 - H o u H o u S k i b s - og Baadebyggeri

62.9

17.7

8.0

49

18

J. T. Thimsen. Esbjerg.

1927 - O u d e w a t e r N. V. Machinefabriek de H o l l . Yssel

65.6

16.4

6.2

52

10

Melchior & V o l t e l e n A / S . (S. H . R . V o l t e l e n o g V . S ø r e n s e n ) . K ø b e n h a v n .

250

1958 - H o l b æ k H o l b æ k Skibs- & Baade­ byggeri

95.0

24.6

8.7

99

32

SM. - Ff. - E .

119

1943 - L a n g ø G. J a c o b s e n

47.9

15.3

6.8

27

8

M. O. J. Jensen. Hesnæs.

SM. - Ff. - E .

120

1907 - L æ s ø O. Dolmer

50.4

13.9

6.2

23

8

E. K. Bilde. Frederikshavn.

SM. - Ff. - E . B .

142

U d . - Stl.

150

I/S F æ r g e f a r t e n O r ø - H o l b æ k . (H. Hansen). Holbæk.

12*

P Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O U Y R ( J 2208) OWWD ( J 1446) O W V O ( J 1303)

Kendingsmål i feet

2

3

4

SM. - Ff. - E .

174

5 1935 - M a r s t r a n d Bröderna Andersson

SM. - Lst. - E.

90

1903 - F r e d e r i k s h a v n C. N i e l s e n

SM. - Ff. - E . B .

74

1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

SM. - Ff. - E . F .

87

1948 - N o r d b y F. J . Christoffersen

S M . - Ff. - E . B .

111

1956 - L y n æ s Lynæs Baadebyggeri

Palme Rødvig

SM. - L s t . - E .

78

1898 - U e t e r s e n

Palo Bandholm

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.-

180

1900 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Pamela Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

154

1957 - E s b j e r g Raun-Byberg's Skibsbyggeri

M . - B g s . - Stl. 4 BH.

470

1925 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

Pan Odense

SM. - Lf. - E .

60

1886 - O d e n s e N. F. Hansen

Pan Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

120

1941 - G r e n å J. Vester

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

8000

1950 - K o b e The Central J a p a n H e a v y Industries

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1943 - E s b j e r g N. P. Jensen

S M . - Ff. - E . B .

104

1957 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

Paraguay København

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

3200

1944 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . with freeboard. 2-58

Parkeston Esbjerg

M. - P a . - Stl. 6 B H. - A w n g . D .

3800

1925 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 6-55

M . - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

7800

1953 - H a m b u r g Deutsche Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 7

P. Jerup Vesterø, Læsø P. M. Kjøbmand Lemvig

O U Q X ( J 2200)

Palle Hundested

O W F P ( J 2190) O U J W ( H 61) O Y I Y ( J 54) OZGV ( J 1657) O X K Z ( D 315) O U I U ( J 1759) O W Q J ( J 2222) O U U P ( D 206) OZTA (A 100) O Y P W ( D 373) O Y M T ( J 932) O W A F ( J 348) O Y B S ( D 337) OWWH ( J 1260) O W W I ( J 1309) O X F I ( D 281)

6

Art, materiale m. m. Material etc.

O U H K ( J 1093)

Y Z 8) T W 413)

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Pacific Esbjerg

O U (J O U (E

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Maski­ nens H K HorsePower

P. Hundebøll Esbjerg

Pan København

Panama København Pandion Esbjerg Pansy Esbjerg

Pasadena København Passant Åbenrå

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

84

1922 - G r o n i n g e n J. Voss en Zonen

Passaten Grenå

SM. - .Lst. - E .

64

1900 - D a l s g å r d A. Møller

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

8020

1951 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

SM . - Ff. - E .

76

1898 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

120

1924 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

5400

1942 - B e a u m o n t , T e x a s Pennsylvania Shipyards

Patagonia København Patria Esbjerg Patria Skagen Paula Dan Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . M. - L s t . - Stl. 7 B H[. - S h e l t e r D

P

181

180

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 5

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

8

9

10

11

68.1

19.0

8.7

59

29

51.4

15.5

6.3

30

9

53.2

16.1

6.9

31

10

H. C. P. Kjøbmand. Lemvig.

58.6

16.6

7.0

39

15

J. C. Knopper. Esbjerg.

55.0

16.8

7.1

34

9

70.2

19.4

7.0

61

43

96.9

17.9

8.3

147

72

56.5

17.7

8.1

48

18

63.8

17.2

8.0

59

0

59.5

16.9

5.9

35

24

E. A. A. Christgau. Odense.

56.4

17.1

7.5

40

16

Partrederi. (J. F. 0. Kristensen). Esbjerg.

460.9

62.5

36.1

9013

5350

60.0

16.9

7.5

40

16

H. I. Thuesen. Esbjerg.

56.0

17.1

7.2

41

10

C. J e n s e n . Esbjerg.

354.6

50.6

29.2

4625

3484

306.3

455.1

44.2

61.2

17.5

25.4

35.4

6.0

2843

8607

99

1657

5042

14 H. Hundebøll. Esbjerg. Partrederi. (K. K. J. Pedersen). Vesterø, Læsø.

P. G. Ebsen. Hundested.

FPT DT APT

5 10 6

105

N. K. Hansen. Skørpinge.

180

Rederiaktieselskabet Femø. (O. Nielsen). B a n d h o l m . Partrederi. (H. C. Andersen). København.

APT

12

FPT 77 D B T 1643 APT 91

FPT DBT APT

86 313 189

FPT DBT APT

56 333 70

FPT 62 D B T 1473 A P T 105

10

10322

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København.

6650 Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . 1200

10200

63 155

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-55

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

97.1

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h free­ board. 6-56

Rederi Owners

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). København. H. P. Petersen. Middelfart. V. G. N i e l s e n . Grenå.

69.8

18.0

6.1

51

34

452.0

61.2

35.4

8663

5099

59.6

17.2

8.4

46

18

Partrederi. (A. K . N i e l s e n ) . E s b j e r g .

51.2

15.3

6.6

30

11

Partrederi. (M. J e n s e n ) . S k a g e n .

396.3

60.2

24.5

5216

2834

85 FPT 63 D B T 1657 A P T 110

FPT 52 D B T 1057 APT 50

10500

7900

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). København.

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m. fl.). København.

182

P Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Paula Holm O W R C (ex N . V . R o u g h ) ( J 1989) Skagen

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

183 Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

119

1945 - L a n g ø G. J a c o b s e n

SM. - L s t . - E .

113

1919 - M a r s t a l J. P. Bager

SM . - F f . - E .

77

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

P

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

49.1

15.8

7.3

32

11

92.1

23.9

9.9

135

100

1919 - H o l b æ k H. Svendsen

55.3

15.5

6.8

30

12

J. P. Peitersen. N. Lem.

95

1944 - H u n d e s t e d B. Andersen

49.3

17.0

6.5

30

14

Partrederi. (K. F. Madsen). Hundested.

134

1923 - S k a g e n S. J. Nipper

48.4

14.9

6.5

26

9

M. - L s t . -- S t l . 4 BH

113

1899 - F l e n s b u r g Flensburger-SchiffsbauGes.

82.9

17.8

6.8

86

37

3 SM. - F f .

- E. B.

Bur. Veritas L . 1. 1. great coast. trade. 5-52 forl. 5 - 5 9

14 N. S. H o l m . Skagen.

O U Z B ( E 310)

Pax Marstal

O W W L ( J 1261)

Pax Lemvig

O U Z G ( J 1874)

Pearl Hundested

SM. - Ff. - E . B .

OWWO ( J 1001)

Peder A. Møller Skagen

SM. - F f .

O Y A K ( H 136)

Peder Most Gråsten

O U P S ( J 1842)

Peder Wessel Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

141

1944 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

61.5

17.9

7.7

45

16

O Y X I ( J 1594)

Pella Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

120

1938 - S k a g e n Brdr. Nipper

46.6

14.8

6.4

23

8

OYMC ( J 967)

Penelope (ex T h y r a ) Humlebæk

1890 - O d e n s e N. F. Hansen

53.5

16.3

5.6

29

9

O W B R ( J 2178)

Pentland Esbjerg

SM. - F f .

141

1957 - A s s e n s A s s e n s S k i b s - og Baadebyggeri

56.3

17.1

8.0

47

18

O X T X ( E 509)

Perle Ålborg

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

135

1913 - S t a d e S t a d e r Schiffswerft

Germ. Llovd K. 6-56

115.4

21.5

7.7

150

98

O Y U H ( D 418)

Pernille M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

6680

1954 - T a m i s e J o s . Boel en Zonen

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 4

454.3

63.1

33.4

8456

4836

FPT APT

117 70

13160

O Y U X ( D 379)

Peruvian Reefer Esbjerg

M. - F r y . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

8480

1954 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 4

391.0

54.2

21.3

3728

1769

FPT DBT APT

42 592 215

3900

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

O U K M ( D 102)

Peter Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

9000

1949 - G ö t e b o r g E r i k s b e r g s Mek. V e r k s t a d

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 2-54

453.5

61.2

28.5

6566

3850

FPT 135 D B T 1377 APT 56

9940

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

6240

1928 - G ö t e b o r g Götaverken

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 8

439.1

57.2

23.8

5811

3080

FPT APT

83 60

9200

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. A m s i n c k o g H . R a s m u s s e n ) . K ø b e n h a v n .

Bur. Veritas L . 1 . 1 . 1-57

141.0

27.6

7.8

292

128

FPT DBT APT

44 95 9

452

Rederiaktieselskabet Peter Saxberg. (P. Saxberg). Skagen.

98.7

20.2

7.6

123

59

159

P. Jepsen. Alnor.

523.0

64.3

36.5

10843

6146

O X E L ( D 644)

Peter Nielsen (ex M i r r a b o o k a ) København

- E. B.

SM . - Lf. - E .

- E. B.

200

R. H. Stærke-Pedersen. Marstal.

C. Møller. Skagen. 92

Sønderborg Rederiaktieselskab. (L. H. Andersen). Sønderborg. N. P. Sehested. Esbjerg. Partrederi. (Else A n d r e a s e n ) . S k a g e n . V. H. J. Andersen. Holte. E F Frandsen. Esbjerg.

225

N. S. Nielsen. Ålborg. Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

O U Y F ( D 529)

Peter Saxberg Skagen

M. - L s t . - S t l . 3 BH. -

360

1956 - H a m b u r g Pohl & Jozwiak

OWWW ( E 543)

Peterna Egernsund

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

135

1910 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

OYOC ( D 338)

Petra Dan Esbjerg

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

7100

1952 - G ö t e b o r g Lindholmens Varv

O Z C N ( J 1632)

Petrea Jensen Thyborøn

77

1939 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

49.5

15.8

6.0

30

10

Partrederi. (O. J e n s e n ) . T h y b o r ø n .

O W Z G ( J 1417) O X U R ( D 493)

Petrea Lilleøre Lemvig

67

1950 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen

46.3

14.9

6.9

28

10

Partrederi ( N . K . Lilleøre). V r i s t .

Phønix Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 2 B H . - S h e l t e r D.

1370

1956 - U d d e v a l l a Uddevallavarvet

205.9

33.1

8.4

494

219

OWMW ( J 1051)

Pia

S M . - Ff. - E . B . F

111

1920 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

42.6

13.8

5.8

20

6

Henriette Frederikshavn

S M . - Ff. - E . B . F . SM. - F f . -

E. B.

Germanischer Lloyd 100 A 4 k. 8 - 5 6 Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 6

FPT APT

FPT DBT APT

143 153

15 162 17

16300

860

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

A/S Dampskibsselskabet Phønix. (H. Andersen). Esbjerg. Partrederi. (J. C. Andersen). Frederikshavn.

185

184

P Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Pia Plet OUVQ ( J 1886) Esbjerg

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

8

9

10

11

16.7

7.8

36

13

1954 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

95.3

24.9

8.0

91

36

63

179

4

5

SM. - Ff. - E . B.

123

1944 - Å r h u s A. Schrøder Nielsen

M.-Pa.-Fg.-E.B.

174

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

7 51.9

6

3

P

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (O. R . B . P l e t ) . E s b j e r g . Sallingsund Færgefart A/S. (A. H o l t ) . N y k ø b i n g M.

O Y X P ( B 173)

Pinen (ex Salling­ sund III) N y k ø b i n g M.

OYZN ( J 451)

Pioneer Bandholm

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

195

1899 - D a n z i g D a n z i g e r Schiffswerft u . Maschinenbauanstalt J o h a n n s e n & Co.

91.2

20.1

6.5

111

66

O W F A ( J 1423)

Piscator Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

113

1928 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

48.1

14.9

6.4

26

8

OWWQ ( J 1520)

Piscator Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

85

1931 - E s b j e r g N. P. Jensen

50.6

15.0

7.0

32

12

O X I A ( B 185)

Plagen N y k ø b i n g M.

M.-Pa.-Fg.-E.B.

210

1958 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

95.3

24.9

8.1

93

34

OWWR ( J 1376)

Platessa Skagen

SM. - Ff. - E . B .

118

1926 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

53.0

15.8

6.8

33

12

C. H. Pedersen. Skagen.

O Y L J ( J 1039)

Platessa Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1935 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.0

16.2

7.5

39

15

A. K. Harbo. Esbjerg.

O X V I ( D 464)

Pluto København

M. - B g s . - Stl. 5 BH.

900

1956 - L e m w e r d e r Abeking & Rasmussen

76.6

20.1

7.9

81

0

O W W S ( J 1384)

Polaris Skagen

SM. - Ff. - E . B .

123

1926 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

53.5

16.0

7.1

34

13

M. Jensen. Skagen.

O W W T ( J 1364)

Polarstjernen Skagen

SM. - Ff. - E . B .

154

1925 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

50.4

15.4

7.0

31

11

M. Nielsen. Skagen.

O X A J ( J 2247)

Pollux Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1958 - E s b j e r g Brdr. Lauridsen

58.5

17.1

7.8

49

14

C. F . C. A a e . Esbjerg.

O Y O A ( D 372)

Poona København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

7800

1952 - H a m b u r g Deutsche Werft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

455.1

61.2

35.4

O X R P ( D 312)

Portland Ålborg

M. - L s t . - Stl. 6 BH. -

1660

1951 - G r e e n o c k G e o r g e B r o w n & Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 8

223.1

34.1

14.7

O Y W P ( H 175)

Poseidon København

M. - L o d s s k i b Stl.-3 BH.

130

1954 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

49.4

14.2

6.6

O Y A B (C 714)

Poul Carl København

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - Olf.

1760

1947 - S u n d e r l a n d S. P. A u s t i n & Son

308.9

45.0

17.9

O X U B ( J 162)

Poul Egede København

SM. - L s t . - E .

88

1951 - H o l b æ k A. Nielsen

43.7

14.9

6.8

27

11

M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

O Y X N ( J 1592)

Poula Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1938 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

54.1

17.1

8.4

40

13

J. E. Thomsen. Esbjerg.

OWWC ( J 779) O X K X (M 1)

Preben Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

116

1930 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

62.1

16.7

6.7

38

17

C. C. B o j s e n . Esbjerg.

Presseren Horsens


1911 - O u d e w a t e r N. V. Machinefabriek de H o l l . Yssel

66.0

15.5

6.6

64

2

O Y N M ( D 356)

Pretoria København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

8000

1952 Nakskov

452.0

61.2

35.4

8621

5052

FPT 72 D B T 1580 A P T 106

10050

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). København.

Prima Mærsk København

M. - T k . - Stl. 12 B H . -

9200

1955 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

533.2

72.1

39.2

12839

7503

FPT APT

19703

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

OZAC ( D 449)

Nakskov Skibsværft

Bur. Veritas S (coasting) 8-5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 7

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-57 Lloyd's Reg. 100 A 1. 4 - 5 5

8607

1103

39

2498

5042

511

G. H. Andersen. Hirshals. N. P. Jensen. Esbjerg 160

FPT DBT APT

3 8 10

FPT 62 D B T 1473 A P T 108 FPT DBT APT

69 198 40

35

10200

1162

9

1354

O. N i e l s e n . Bandholm.

Sallingsund Færgefart A/S. (A. H o l t ) . N y k ø b i n g M .

Et interessentskab, best. af A/S Ved Reberbanen og A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (K. Bærentzen). København.

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). København. A/S Dansk Cement Central. (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n . Københavns Lodseri. København.

FPT DBT APT

56 458 60

3410

A/S Dampskibsselskabet Heimdal. ( F i r m a M a r t i n Carl). København.

Horsens havnevæsen. Horsens.

181 128

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

187

186

P—R

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

S M . - - L s t . - Stl. 3 BH.

119

1910 - S t a d s k a n a a l W. Mulder

M. - F r y . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

1952 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

O X D A ( E 454)

Primo Hundested

O Y M R (D 333)

Primula Esbjerg

O W I Q (A 208)

Prinsesse Mar­ grethe København

M. - P a . - S t l . 6 B H . - 3 dæk

8440

1957 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

7

8

9

10

11

91.7

18.6

7.1

114

77

FPT

7

150

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 11-57

311.7

46.0

15.5

1812

855

FPT DBT APT

33 434 68

2400

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 5-57

369.5

53.0

17.2

5061

2460

FPT DBT APT

67 282 175

978

FPT DBT APT

12 39 46

420

6 Bur. Veritas P . 1 . 1 . 10-57

P—R

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 S. P. Jensen. Hundested.

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

O Y J B (G 112)

Protector København

D . - B j . - Stl. 4 BH.-Olf.

1050

1906 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

185.0

29.9

14.0

569

114

O W R G ( J 1474)

Puk Frederikshavn

SM . - Ff. - E .

100

1918 - Vejle

47.9

14.7

6.6

25

8

O W X A ( J 1414)

Pytte Esbjerg

SM . - Ff. - E .

74

1928 - L a n d s k r o n a Gustafsson & Söner

47.3

18.9

7.5

32

12

A n n a M. T. Sehested. Skodsborg.

O U W N ( J 1885)

Quest Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

119

1944 - O d e n s e Odense Baade- og Træskibsværft

57.4

17.2

7.7

43

15

S. N. Ebsen. Hjerting.

O X A W ( J 2296)

Quo Vadis Rønne

SM. - Ff. - E . B .

140

1958 - R ø n n e C. C h r i s t i a n s e n & Co.

56.0

17.4

7.9

45

13

H. B. P. Finne. Rønne.

O X E E ( J 2068)

Rainbow Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1946 - M a r s t a l E. Eriksen

61.1

17.6

7.7

50

20

E. C. Sørensen. Esbjerg.

O U O G ( J 2154)

Ramsey Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1956 - E s b j e r g A. K. Work

59.9

17.2

7.6

45

14

H. B. Klausen. Sædding.

Ramshøj Ristinge

SM.-- Lst. - E. F.

111

1904 - S t u b b e k ø b i n g O. Hansen

75.0

19.6

O U P D ( J 268)

7.3

69

43

115

H . Nielsen. Ristinge.

Ran Ålborg

SM. - L s t . - Stl.

119

1918 - S t a d s k a n a a l W. Mulder

97.2

19.3

O W U H ( E 449)

7.8

149

80

180

Et interessentskab. ( P . C. P e d e r s e n ) . Å l b o r g .

Randi Grenå

SM. - L s t . - E . F .

120

1914 - N e u w a r p A. Mietzner

83.0

21.2

O Y J X ( J 887)

7.7

85

47

145

A. E. Eriksen. Grenå.

Ras Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

3100

1957 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

368.1

50.9

O W N L ( D 515)

28.0

4665

2769

FPT APT

176 86

M. - L s t . - Stl. 4 BH. -

530

1953 - M a r s t r a n d Marstrands mekaniska Verkstad

151.8

33.1

11.5

499

218

DBT DT

106 16

S M . - Ff. - E . B . F .

113

1944 - E s b j e r g W. Raun-Byberg

M. - P a . - E . B .

119

1950 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

O Y S J ( D 368)

Rasmus Thol­ strup Middelfart

O W B S ( J 1911)

Raun-Byberg Esbjerg

O X K D (A 27)

Ravnsborg Endelave

O Z N L ( J 1748)

Ready Hundested

SM. - Ff. - E .

77

O U P H ( J 2300)

Rebis Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

O Y W B ( D 436)

Regina Mærsk København

O Y N R ( E 479)

Regnbuen Ålborg

O W X F ( J 1178)

Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 7 Bur. Veritas L . 1. 1. 6 - 5 7

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. A. E. Wilhelmsen. Frederikshavn.

6970

458

A/S Dampskibsselskabet Svendborg. (A. P . Møller). S v e n d b o r g . A/S Kosangas. ( K . T h o l s t r u p o g L . T h o l s t r u p m . fl.). K ø b e n h a v n .

61.4

17.5

7.2

40

12

K. M. S ø r e n s e n . Esbjerg.

64.9

19.2

5.9

61

36

H. J. Ravnsborg. Juelsminde.

1942 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

46.7

16.7

6.9

30

8

111

1958 - L e m v i g I/S L e m v i g S k i b s v æ r f t

51.4

16.4

6.8

35

11

11900

1955 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

599.2

77.2

44.6

17102

10274

SM. - L s t . - E . B .

174

1952 - S v e n d b o r g J. Ring-Andersen

93.4

23.1

8.3

149

94

Rekna Esbjerg

S M . - - Ff. - E . B . F

68

1907 - E s b j e r g S. Abrahamsen

47.4

14.7

7.0

28

9

Remmesæl København

SM. - L s t . - E . B

118

1948 - M a r s t a l E. Hansen

89.5

O Y J N ( J 962)

21.0

7.3

111

61

O X C N ( D 174)

Rendbjerg Egernsund

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

195

1908 - B o w l i n g Scott & Sons

125.0

22.6

9.6

293

129

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

Bur. Veritas P . 1 . 1 . 5-58

Lloyd's Reg. 100 A 1. 2 - 5 5 Bur. Veritas L . 1 . 1 . great coast. trade. 10-52

Norske Veritas 1 A 1 K. 3-58

70

C. A. C. M a n d s b e r g . Hundested. J. L. S. H v a s . Harboøre.

FPT DBT APT

275 360 146

26250

220

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. J . T . Øer. Hadsund. A Mogensbjerg. Esbjerg.

FPT APT

26 18

150

Den kgl. grønlandske Handel. København.

360

C. M a r q u a r d t . Egernsund.

R

188

Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Renita O U R O Hvide Sande ( J 2184)

189

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

5

6

111

1957 - H v i d e S a n d e H v i d e Sande Skibs- og Baadebyggeri

SM. - L s t . - S t l . 4 B H•

118

1914 - Å l b o r g P. Ph. Stuhrs M a s k i n - og S k i b s b y g g e r i

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1929 - E s b j e r g N. P. Jensen

SM. - F f .

- E. B.

O U O A ( E 421)

Rentala Århus

O W X G ( J 1453)

Reseda Esbjerg

O W L G ( J 1923)

Rex Esbjerg

O Y I M ( D 226)

Rhodos København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

1948 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

OYGN ( J 1549)

Ria

S M . - Ff. - E . B . F .

76

1933 - E s b j e r g N. P. Jensen

O X B Y ( D 188)

Riberhus Horsens

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

1560

1950 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

O Y G X ( J 1045)

Richardt Chri­ stensen Thyborøn

SM. - F f . - E . B .

95

1948 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

OWXM ( E 455)

Rigel Odense

SM. - L s t . - S t l 4 BH.-

120

O Y B Y ( H 17)

Rigga København

M. - T k . - - S t l .

41

O W X J ( J 414)

Rigmor Skive

SM.-- Lst. - E. B.

35

1927 - W a t e r h u i z e n J. J. Pattje & Zoonen 1930 - M a r s t r a n d Marstrands mekaniska Verkstad 1893 - Wewelsfleth J. Peters

O W U V ( J 1395)

R i g m o r Hjort­ lund Esbjerg

OWYA ( J 1328)

Rigmor Jørgen­ sen Lemvig

O Y X B ( D 413)

R i g m o r Nielsen København

OUNM ( D 460)

Rikke Skou København

SM. - F f . -

E. B.

89

Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

SM. - F f . - - E . B .

61

74

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 7

1945 - K e r t e m i n d e A. Nielsen Bur. Veritas L . 1 . 1 . w i t h freeboard. 8-57

Bur. Veritas P. 1. 1. w i t h freeboard. 5-55

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 6

1927 - H o b r o A. T o m m e r u p og K. A. Tommerup 1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft Bur. Veritas L. 1 . 1 . 5-54 forl. 5 - 5 9

M. - L s t . - Stl. 4 BH. -

1600

1954 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

M. -- L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7300

1955 - H e l s i n g ø r Helsingør Skibsværft og M a s k i n b y g g e r i

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 5

119

1948 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas L. 1.1.great coast. trade. 2-56

224

1958 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsværft

32

SM. - L s t . - E .

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

9

10

11

46.0

14.9

7.0

29

10

115.8

20.6

8.3

169

83

57.4

16.6

7.5

45

20

F. P. Enevoldsen. Esbjerg,

56.6

17.0

7.6

40

14

Partrederi. ( A n n a M. G. S i m o n s e n ) . E s b j e r g .

313.1

43.4

15.3

1773

925

50.4

15.3

6.7

31

12

191.9

34.5

7.8

471

195

56.3

16.4

7.0

37

12

98.7

19.6

7.0

148

74

50.1

16.7

5.8

41

15

A/S Tankskibsrederiet. (E. H. Tersling). K ø b e n h a v n .

56.7

16.4

4.8

33

22

K. Jensen. Lihme.

47.1

15.9

12

Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg.

53.2

16.1

7.1

6.9

29

30

9

1600

828

4220

2311

98

56

150

69

36

26

40.6

397.1

56.5

22.1

87.9

21.0

7.8

102.6

21.3

8.2

1889 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

54.6

16.1

105

1916 - S v e n d b o r g S. W e b e r

83.0

20.9

7.6

91

46

16.4

APT

FPT DBT APT

8

19 141 61

220

2675

FPT DBT

15 200

550

FPT

15

200

FPT DBT APT

Interessentskabet Rigel. (F. Schlander). København.

14 235 56

2250

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. Amsinck og H. Rasmussen). K ø b e n h a v n .

FPT 78 D B T 1046 A P T 252

7015

O. H . S k o u . Frederiksberg.

Risø Roskilde

O U Z P ( J 284)

Rita Hasle

OUMW ( D 433)

Rita Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

12500

1955 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 5

474.1

64.1

28.4

6310

3544

FPT 127 D B T 1577 APT 57

9700

O X I X ( D 516)

Robert Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

3100

1958 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

Llovd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 8

364.7

51.1

28.0

4671

2754

FPT DBT DT APT

6970

6.0

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A/S (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

Partrederi. (J. I. Jørgensen). Lemvig.

O W N I ( J 155)

S M . - L s t . - E. B . F .

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

R. J. Christensen. Thyborøn.

Rio

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 10-58

R e d e r i e t Clemens I / S . Århus.

A. B. Hansen. Esbjerg.

O U Q R ( D 685)

M. - L s t . - S t l . 4 BH

14 Partrederi. ( J . H . P e d e r s e n ) . Sdr. L y n g v i g .

Ring- Andersen Svendborg

Marstal

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

OYCJ ( E 467)

SM. - L s t . - E . B .

Rederi Owners

7

263.0

i

R

DT APT

20 6

140

R. H. Pilegaard. Søborg.

240

H. J. Johansen. Marstal.

145

176 910 219 86

C. A n d e r s e n . Roskilde. Partrederi. (C. J . P e d e r s e n ) . H a s l e . Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n .

191

190

R Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Robert Schou O W J I ( H 177) Frederikshavn

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

M. - Ff. - Stl. 4 BH. -

233

1957 - A m s t e r d a m Holland Launch, færdigb. Frederikshavn, Mortensens Skibsbyggeri

SM. - F f . - E .

134

1944 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

18.4

8.0

74

30

53.6

16.2

7.4

37

13

7 70.7

10

11

R

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12 APT

Rederi Owners

1

80

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 E. Schou. Frederikshavn.

A. P. Conradsen. Frederikshavn.

O U T D ( J 1859)

Robert Thode Frederikshavn

OWSC ( J 1983)

Rodney Skagen

SM. - F f . - E . B .

119

1945 - F å b o r g Faaborg Skibsværft

50.0

16.0

6.8

29

9

OZAM ( J 1602)

Roland Esbjerg

S M . - F f . - E . B. F.

89

1939 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.8

16.9

7.7

39

15

O U K P ( H 181)

Rolf København

M . - Sdp. -Stl. 4 BH.

280

1898 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

121.8

27.1

8.8

242

138

O X Y B ( J 2290)

Rollo Esbjerg

S M . - F f . - E. B.

242

1958 - E s b j e r g A. W o r k & Søn

61.0

17.6

7.6

50

18

Partrederi. (P. Pedersen). Esbjerg.

O W Q R ( J 1294)

Ronni Esbjerg

SM. -Ff.- E. F.

89

1950 - E s b j e r g Esbjerg Skibs- og Baadebyggeri

57.4

17.0

7.6

42

15

P. C. A. Andersen. Esbjerg.

O U W E ( J 2205) O X R D ( D 121)

Rosa Henriette Skagen

SM. - Ff. - E . B . F .

179

1956 - S k a g e n Karstensens Skibsværft

57.8

16.2

7.3

39

13

Partrederi. (J. F. Hjermitslev). Skagen.

4850

1951 - B l y t h Blyth Dry Docks & S h i p b u i l d i n g Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 5

455.1

62.9

32.3

8192

4827

FPT APT

91 66

13000

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

O W I P ( D 527)

Rosborg København

M . - T k . - Stl. 15 B H .

8330

1957 - O s a k a Hitachi Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 7

542.0

72.5

38.3

12410

7640

FPT APT

287 129

19500

A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

O Y Y N ( J 919)

Rose-Mari Egernsund

SM. - L s t . - S t l .

119

1910 - Z o u t k a m p J. S m i t & Z o o n

88.8

18.4

6.5

97

59

OXCA ( D 648)

Rosenvold Vejle

M. - L s t . - S t l . 3 BH. -

300

1958 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ skibsværft

120.1

24.8

8.8

249

131

O U U G ( J 1852)

Rositta Hundested

SM - F f . - E .

77

1944 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & H u s m e r

46.5

17.0

7.0

30

11

OUQC ( J 510)

Rosnæs Egernsund

SM. - L s t . - S t l .

77

1921 - Kiel Germaniawerft

82.9

18.4

6.6

77

49

FPT APT

4 1

110

O Y P A (C 421)

Rota Odense

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

1100

1923 - Kiel Deutsche Werke

231.9

34.0

22.6

1328

755

FPT DBT APT

20 288 34

1088

O Y X Q ( J 1596)

Rota Skagen

SM . - F f . - E .

111

1938 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

45.3

14 2

5.7

21

7

OZGG (A 93)

Rotna Rønne

M. - P a . - Stl. 8 B H. - A w n g D.

3000

1940 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

260.8

41.1

12.9

1831

1097

FPT DBT APT

22 130 48

530

A / S D a m p s k i b s s e l s k a b e t p a a B o r n h o l m a f 1866. ( E . J . W . Nielsen). R ø n n e .

OWCW ( D 600)

Rowan København

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

395

1938 - L y t h a m L y t h a m Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

143.1

27.1

11.3

470

215

FPT APT

63 42

555

Rederiet Kystfart A/S. (O. E . F . R a s m u s s e n ) . K ø b e n h a v n .

O W D L ( J 1929)

Roxy Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

154

1945 - E s b j e r g A. K. Work

63.6

17.7

7.1

47

20

V. Myrup. Esbjerg.

O Y S K ( J 247)

Roy København

S M . - Lst. - E . F.

100

1919 - W o l l i n C. K n e i s k e

84.6

21.3

8.0

97

39

K. H. Andersen. København.

O W Y Z ( J 906)

Runa Fakse

SM. - L s t . - S t l .

113

1916 - V l a a r d i n g e n

82.9

21.6

7.2

100

53

O W W J ( J 627)

Ruth Odden

SM. - L s t . E . B . A. F .

62

1893 - B a l l e n N. J. Øster & M. Øster

62.0

17.7

5.9

37

26

L. V. G. Hansen. København.

O W X Q ( J 1058)

Ruth Esbjerg

SM . - F f . - E .

60

1917 - Å r h u s Dansk Kutter-Byggeri

48.5

15.1

7.8

30

12

C. M. C h r i s t e n s e n . Esbjerg.

Rosa Mærsk Fredericia

M. - T k . 13 B H . -

St.

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 3-58

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 10-55

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 4-57 Bur. Veritas L . 1. 1. 1 2 - 5 7

Ladepl. Havn

T. H. Thomsen. Skagen. J. S. Jensen. Esbjerg. APT

8

416

152 FPT DBT APT

16 66 14

365

Kjøbenhavns Mørtelværker, A/S. (N. G. Laursen og C. F. Spangenberg). København.

C. F. Johansen. Egernsund. I/S R e d e r i e t Vejle af 1957. (A. H . P e t e r s e n ) . Vejle. L. Hansen. Hundested. B. W. Jørgensen. Nakskov. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . K. F. Brun. Skagen.

159

C. E. Petersen. København.

192

R—S Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Ruth O Y X M Marstal ( E 349) Ruth Madsen O W J R Frederikshavn ( J 1508)

Art, materiale m. m. Material etc.

193

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

SM. - L s t . •- S t l . 3 BH.

150

1905 - E m d e n C. Cassens

SM . - Ff. - E .

116

1931 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas P . 1. 1. 8 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 5

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

87.4

21.4

7.6

112

61

54.5

16.5

7.4

38

13

289.8

47.4

27.3

3325

1754

OUML ( D 465)

Rutha Dan Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 4 B H[. - A w n g . D.

2550

1955 - Å l b o r g Aalborg Værft

OYIG ( H 49)

Rylen København

M . - Patr. - E. F.

535

1948 - K ø b e n h a v n Københavns Yacht- og Motorbaadsværft

81.9

15.7

8.1

75

O W Y H ( J 1136)

Rønboen Thyborøn

SM. - F f . -

67

1917 - S k a g e n S. J. Nipper

46.5

14.9

6.5

25

7

O Y W L ( D 148)

Rørdal Mariager

M. - L s t . -- S t l . 4 BH. -

200

1938 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

116.3

20.8

7.6

184

70

O U Z J ( J 2270)

Rørvik Thyborøn

SM[. - Ff. - E .

111

1958 - M a r s t a l Marstal Træskibsværft

50.8

16.2

6.8

34

11

O Y J U ( H 96)

Røsen Ålborg

M. - L s t . -- S t l . 4 BH

80

1942 - Kiel E. H . Arp

80.6

18.3

6.7

86

38

OYSG ( E 239)

Sabina Nysted

40

1937 - F å b o r g C. A n d e r s e n

62.4

16.5

8.3

40

26

O W O H ( D 543)

Salling København

M. - L s t . -- S t l . 3 BH.-

1370

1957 - D e e s t Gebr. v a n der Werf

210.7

34.9

12.8

1109

560

O Z J N ( J 1683) O Y Y B ( D 412)

Sally Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

242

1941 - E s b j e r g A. K. Work

63.3

17.8

7.2

45

15

Sally M æ r s k København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

11900

1954 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 4

466.9

63.8

28.1

6494

O X W I ( E 521)

Samka Nørresundby

SM. - L s t . - S t l . 4 BH.-

233

1956 - M a r s t a l H. C. Christensens Staals k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 11-56

102.6

21.3

8.2

150

O Y R L ( D 381)

Samoa København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9700

1953 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A. 1. 4 - 5 8

477.2

62.6

35.4

8628

5069

O Y B Q ( D 224)

Samos København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

3200

1948 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h freeboard. 8-57

316.1

43.4

15.3

1752

899

O U Z U ( H 1)

Samson Oddesund

141

1921 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

84.0

20.6

6.3

94

46

O X L G (M 18)

Samsø Frederikssund

1877 - H a d e r s l e v P. J. Petersen

51.8

15.0

5.0

28

5

O X X K (C 588)

Sandsugeren København

125.0

28.2

9.0

275

117

O U W P ( J 1193)

SM. - L f . -

E. B.

E . T.

Lgt.-E

F.

U d . - J.

Bur. Veritas P. 1.1. P R . 7-58

Bur. Veritas Y . 1. 1. 8 - 5 3 Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 7

Bur. Veritas R . 1. 1. 6 - 5 6

R—S

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

155

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 H. A. Rasmussen. Marstal. K. V. Madsen. Frederikshavn.

FPT DBT APT

30 147 116

3880

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n . D e p a r t e m e n t e t for t o l d - og forbrugsafgifter. København.

3653

69

E. Rønn. Thyborøn. FPT APT

17 15

184

A/S Central Cement Transport. (L. C. Jørgensen). K ø b e n h a v n . Partrederi. (J. S. Hvas). Harboøre.

DBT

11

110

A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov. J. O. Raben-Levetzau. Ålholm.

FPT DBT APT

63 185 10

1350

Dampskibsselskabet Draco A/S. (R. Fischer-Nielsen). K ø b e n h a v n . J. S. Jeppesen. Esbjerg.

F P T 127 D B T 1548 APT 54 DBT APT

9500

20 6

235

FPT 61 D B T 1515 APT 90

10300

FPT DBT APT

19 141 61

2675

160

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. Partrederi. (A. F l y v b j e r g ) . N ø r r e s u n d b y . A/S D e t Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). København. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . I/S L i m f j o r d e n s S t e n og G r u s Co. Skive. K. C. H e r o l d . København.

FPT APT

27 16

285

Vandbygningsvæsenet. København.

D. - S d p . - S t l . 4 B H[.

250

1905 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Sandvik Thyborøn

SM. - F f . - - E . B .

87

1949 - S k æ l s k ø r M. Møller

48.7

15.4

7.3

33

10

Partrederi. (M. S . H v a s ) . H a r b o ø r e .

O W C H ( J 1922)

Sandy Skagen

SM. - F f . - • E . B .

120

1944 - A g e r s ø Brdr. Rasmussen

45.9

15.4

7.7

32

11

Partrederi. (K. S. Sander). Skagen.

O Z E H ( D 132)

Sandaa København

M. L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3000

1937 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 5 - 5 5

327.2

46.2

17.9

2355

1320

O X Y H (A 168)

Sankt Ibb København

M. - P a . -Stl. 7 BH. -

1500

1935 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

Bur. Veritas P. 1. 1. with freeboard. 3-55

165.7

33.0

10.1

630

326

O W K A ( H 109)

Sanna Hvidovre

M. - S d p . - Stl. 4 BH.

135

1864 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

83.8

18.4

7.7

109

43

51 800 101

4050

2 D T 104 DBT 45

85

FPT DBT APT

Dampskibsselskabet Hetland A/S. (Firma Brødrene Basse). K ø b e n h a v n . A/S Dampskibsselskabet Øresund. ( G e n e r a l d i r . for S t a t s b a n e r n e ) . København. Hvidovre Mørtelværk. København.

13

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3

O X G F Sanne Zaar Esbjerg ( J 1422) O Y Q P ( D 362)

Sansu København

O U I M Santos Hirshals ( J 2149) O U Z W Sara Århus ( J 297) O X B L Sara Nees Thyborøn ( J 2251) O Y G B ( D 383)

195

194

S

Sargodha København

Sarita O Z J R Skagen ( J 1720) O W X T Saron ( J 1143) Esbjerg O Z C T Saron ( J 1644) Thyborøn

Maski­ nens H K HorsePower 4

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

55.7

16.9

7.3

39

16

199.7

36.1

16.5

1126

412

1951 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

54.5

16.6

7.5

40

14

52

1904 - F a k s e L a d e p l . I. K o e f o e d

68.5

19.6

6.8

58

41

SM. - F f . - E . B .

95

1958 - G r e n å J e n s Vester

50.0

15.3

6.8

30

10

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9720

1956 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

470.7

62.6

35.4

8585

4979

119

1941 - N y k ø b i n g M. Søren L a r s e n s S k i b s v æ r f t

66.3

18.8

7.6

57

23

SM . - F f . - E .

67

1903 - F r e d e r i k s h a v n N. Nielsen & Søn

56.1

17.0

7.0

35

9

SM. - F f . - E . F .

87

1939 - T h i s t e d Krogh & Christensen

56.1

16.1

7.3

33

10

S M . - F f . - E . B. F.

135

1928 - N o r d b y F. J . Christoffersen

M. - S d p . - Stl. 4 BH. -

1300

1953 - K i n d e r d i j k J. & K. S m i t ' s S c h e e p s werven

S M . - F f . - E . B. F.

134

SM. - L s t . - E .

SM. -Ff.

- E. B.

Bur. Veritas D . 1. 1. 3 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-56

S

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 M. M. P. Z a a r . Esbjerg.

FPT APT

23 20

1850

J. G. M o u r i t z e n & Co. A / S . (P. S. J. Mouritzen). København. Et interessentskab. (K. Christensen). Hirshals.

95

N. P. Sørensen. Åbyhøj. Partrederi. (M. K. Nees). V r i s t .

FPT 60 DBT1516 APT 90

10290

A/S Det Østasiatiske K o m p a g n i . ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). K ø b e n h a v n . Partrederi. ( N . S. P e r s s o n ) . S k a g e n . A. A. Nielsen. Esbjerg. B . H . R . Nielsen. Vrist.

O W A A ( J 825)

Saturn Ålborg

SM. - Lst. - E. B.

119

1908 - M a r s t a l G. Clausen

75.7

20.4

7.4

74

43

OWGN ( J 2173)

Savana Hundested

SM. - F f . -

E. B.

154

1957 - L y n æ s Lynæs Baadebyggeri

52.7

17.0

7.1

36

11

Partrederi. ( H . P . Nielsen). H u n d e s t e d .

OUMD ( J 950)

Savik København

SM . - L s t . - E .

134

1955 - H o l b æ k A. Nielsen

43.1

15.2

7.9

36

10

M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . København.

O Y F W ( E 519)

Saxo Nørresundby

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

224

1956 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

102.6

21.3

8.2

150

69

O Z K W ( J 1688) O U K W (C 788)

Schetla Hundested

SM.- F f . - E . B. F.

120

1942 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.7

16.8

7.4

40

12

Sct. K n u d Odense

D . - L s t . - I s . - Stl. 3 BH.-

480

1930 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft & Flydedok

86.1

25.1

11.7

154

50

FPT APT

16 19

30

O X E O ( E 11)

Seine Ommel

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

154

1926 - G r o n i n g e n N . V . Scheepswerf G i d e o n

107.5

18.8

7.9

170

111

FPT

25

230

O U K Z (C 283)

Sejrø København

D. - B g s . -Stl. 4 BH.-

418

1913 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

89.4

21.0

11.9

130

0

FPT APT

5 15

100

O W X U ( J 1222)

Selandia Esbjerg

SM. - F f .

55

1917 - R å å Lunds Kutter- & Båt­ byggeri

45.7

14.8

8.0

28

10

OYXW (A 170)

Selandia København

M. - P a . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

7300

1938 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

432.4

63.1

32.6

8454

4975

O X G Q ( B 186)

Serfag (ex T e r n e n ) København

M. - P a . - E . B .

116

1936 - S v e n d b o r g Ring Andersen

64.1

16.7

7.8

49

21

SM . - L s t . - Stl.

113

1919 - H o o g e z a n d H. Kroese 1921 - N i j m e g e n N.V. Machinefabriek en Scheepswerf »De W a a l « 1951 - G ö t e b o r g Lindholmens Varv

76.0

19.6

7.3

97

52

97.2

17.6

7.9

131

63

523.0

64.3

36.5

10649

6236

O U U S ( J 578)

Sesam Fakse Ladeplads

- E . B.

O Y T X ( H 43)

Shell I København

M -Tk. -Stl. 7 BH.-

119

O Y F N ( D 297)

Shetland København

M. - T k . - S t l . 13 B H .

7700

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 8-56

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 5-55 Bur. Veritas P . 1. 1. 1-58 Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 9-55

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeb o a r d . 1-58

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 6

125

DT

20

240

Partrederi. (A. N . Nielsen). S ø n d e r h e d e , F u r .

A. C. M o r t e n s e n . Nørresundby. Partrederi. (O. H . Olsen). H u n d e s t e d . Odense havnevæsen. Odense. M. P. Almlund. Ommel. D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . S . H . Nielsen. Esbjerg.

FPT 64 D B T 1699 APT 84

8400

A/S Det Østasiatiske K o m p a g n i . ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.). K ø b e n h a v n . Den kgl. grønlandske H a n d e l . København.

160 2 D T c. 16

FPT APT

137 137

125

16300

N . L . J . Olesen. Fakse Ladeplads. A / S D a n s k Shell. (V. A . J . J ø r g e n s e n o g A . J . J . L a r s e n ) . København. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København.

13*

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

197

196

S Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc. 3

2

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

6

5

4

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

10

11

10646

6283

S

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

1951 - Aioi, J a p a n H a r i m a Shipbuilding Works

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 5

510.9

1953 Nakskov

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-58

465.4

62.6

35.4

8695

5151

46.1

14.7

6.7

29

9

465.4

63.6

35.4

8854

5245

1908 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

131.1

26.1

11.3

313

279

87

1940 - E s b j e r g N. P. Jensen

60.8

17.1

7.1

40

13

M. -- L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

480

1957 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

186.7

28.6

8.6

391

142

Signe Winkel Thyborøn

S M . - - Ff. - E . B .

75

1926 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.2

16.0

6.9

31

12

N. W. Jensen. Thyborøn.

O W F O ( J 1967)

Sigrid Henriette Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

119

1945 - L a n g ø G. J a c o b s e n

45.9

15.7

7.4

28

10

M. O. J. Jensen. Hesnæs.

O U H C ( D 58)

Sigrid S. Svendborg

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

565

1948 - M a r s t a l H. C. Christensens Staalskibsbyggeri

160.6

29.0

9.7

499

236

FPT DBT APT

57 123 8

700

A / S D a m p s k i b s s e l s k a b e t Concordia. ( F i r m a A. E. Sørensen). Svendborg.

O Y L A ( H 158)

Sigyn København

M.-Bj.-Stl. 4 BH.-

960

1916 - M o t a l a Motala Verkstads Nya A/B

121.7

22.3

12.0

288

13

FPT APT

10 16

102

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København

O W X Y ( J 1065)

Sikar Esbjerg

SM. - Ff. - E . F .

68

1898 - A s s e n s J . Christoffersen

51.7

16.8

7.8

31

13

O W S V ( J 2223)

Silian Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

77

1957 - F å b o r g C. A n d e r s e n

46.8

14.8

6.9

28

8

O U K H ( J 1797)

Silja Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

104

1943 - F å b o r g C. A n d e r s e n

56.9

17.5

7.4

39

15

O X T I (C 272)

Silja D a n Esbjerg

D . -- L s t . - Stl. 4 B H[. - A w n g . D. Olf.

1900

1951 - Å l b o r g Aalborg Værft

305.8

46.5

27.5

3560

1924

O W J A ( J 2175)

Silpann Skagen

SM.- F f . - E . B . F . T .

210

1957 - S k a g e n Brdr. Nipper

61.0

17.6

7.8

49

15

N. P. Bertelsen. Skagen.

O W I M ( H 204)

Silpha Svaneke

154

1958 - L y n æ s Lynæs Baadebyggeri

55.0

18.6

7.3

45

18

O. B. Mortensen. Årsdale.

OWMT ( J 2242)

Silverland Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

172

1957 - Agersø A g e r s ø S k i b s - og Baadebyggeri

62.0

17.5

7.5

47

17

Partrederi. (K. Lund). Esbjerg.

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9720

1955 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

470.7

62.6

35.4

8562

4977

SM. - Ff. - E . F .

154

1950 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.3

16.7

7.8

41

15

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9700

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 6

465.4

63.6

35.4

8812

5160

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

480

Bur. Veritas L . 1 . 1 . 4-56

152.8

28.1

11.6

493

235

M.

- T k . - Stl. 16 B H . -

O X R F ( D 314)

S i a m København

OYRM ( D 393)

Sibonga København

OWXV (J 1120)

Sidde Bagenkop

OYYD ( D 431)

Siena København

O X L J (M 58)

Sif

O Z F R ( J 566)

Signe Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

OWWK ( D 572)

Signe T h o l s t r u p Middelfart

OWTC ( J 1377)

8050

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9700

S M . - - Ff. - E . B .

71

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9720

Lgt. - J. Korsør

O U L I ( D 382)

Simba København

O X H F ( J 1622)

Sinai (ex S u s a n n e ) Esbjerg

O X V P ( D 432)

Sinaloa København

O X F Q (D 317)

Sine Boye Marstal

M. - Ff. - E

Nakskov Skibsværft

1917 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt 1954 Nakskov

1956 Nakskov

Nakskov Skibsværft

Nakskov Skibsværft

1925 - L ö d ö s e Lödöse V a r v

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 4

Bur. Veritas L. 1. 1. 1 1 - 5 7

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 3-57

Lloyd's Reg. 100 A 1. w i t h freeboard. 6-56

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 5

67.3

35.8

152 838 132

16090

FPT 64 D B T 1548 APT 84

10000

FPT DBT APT

FPT 65 D B T 1556 APT 85

10550

500

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). København.

V. P. Helle. Bagenkop. A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). K ø b e n h a v n . A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. Partrederi. ( T . S. E n e v o l d s e n ) . E s b j e r g .

FPT DBT DT APT

6 8 88 18

470

I/S T r a n s - K o s a n . (P. Tholstrup). Himmelev.

Kristine Enevoldsen. Esbjerg. K. O. T. Jensen. Thyborøn. Partrederi. (A. A . F æ r g e m a n n ) . E s b j e r g . FPT DBT APT

51 529 96

FPT 60 D B T 1516 APT 90

4300

10300

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . f l . ) . København.

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). K ø b e n h a v n . Partrederi. ( I . M. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

FPT 65 D B T 1556 DT 1431 A P T 117 FPT DBT APT

13 100 19

10300

715

A/S Det Østasiatiske Kompagni. (H. M. Christiansen m. fl.). K ø b e n h a v n .

E. B. Kromann. Marstal.

Kendingsmål i feet

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W C L ( J 2255)

Singapore Thyborøn

O U R D ( D 217)

Siri II Svendborg

OYIO ( H 176) O U S D ( E 394)

Sirius Odense

O X L S (A 152)

Sjælland Korsør

O U Q W ( J 2170)

Skagboen Skagen

OZCW ( H 87)

Skagen Frederikshavn

O X D X ( J 2278)

Skagklit (ex S y d v å g ) Skagen

O U O J ( J 1814) O X X G ( E 522)

Skallingen Esbjerg Skandia Marstal

O Y T E ( E 493)

Skansen Nørresundby

O X G J ( D 269)

Skanseodde Fredericia

O W S S ( J 1339) O X D V ( J 2261)

Skejlau Esbjerg

O X D N ( D 565)

Skern København

O U O X ( J 896)

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4

5

6

87

1958 - V i l d s u n d Vest Vildsund Skibsværft

M. - L s t . - Stl. 5 BH.

290

1939 - W a t e r h u i z e n N . V . Scheepswerf Waterhuizen, J. Pattje

M. - B g s . - S t l .

174

1886 - M o t a l a Motala mek. Verkstad

119

1944 - H o l b æ k A. Nielsen

4000

1933 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

179

M . - L o d s f a r t ø j - Stl. 3 BH. SM. - Ff. - E

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3

Sival Ålborg

SM. - F f .

- E. B.

SM. - L s t . - E . B . i

M. - P a . - F f . - Stl. 9 BH. -

SM. - F f . -

SM. - F f . -

E. B.

E. B.

Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

6.6

33

9

145.8

23.1

9.6

346

182

53.1

11.8

6.8

25

0

86.9

21.5

7.2

116

67

336.3

56.6

17.6

2637

1355

1956 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

54.5

16.5

7.2

34

12

175

1939 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

71.8

18.7

9.9

84

18

168

1940 - S k r e d s v i k B r d r . Olsson & Co.

61.8

19.3

8.6

60

19

J. M. Olsen. Skagen.

154

1943 - H a d s u n d G. V. L a r s e n 1921 - S v e n d b o r g Ring Andersen

59.0

17.4

7.3

44

15

P. C. Poulsen. Esbjerg.

97.8

23.2

9.9

157

112

110.7

21.7

7.7

199

84

195.3

30.6

13.7

772

431

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 11-56

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 3-52 Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 2-58

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

SM. - L s t . - S t l .

165

1937 - G r o n i n g e n Scheepswerf G i d e o n

M. - L s t . - S t l . 4 BH.-

830

1905 - Kiel Howaldtswerke

S M . - Ff. - E . B . F .

51

1923 - H o l b æ k C. Olsen

45.3

15.2

6.4

24

8

154

1958 - B o g e n s e Bogense Skibs- og Baadebyggeri

57.4

16.8

7.4

45

15

M. - L s t . -- S t l . 2 BH. -

1370

1958 - D e e s t G e b r . v a n d e r Werf

210.7

34.9

12.8

1112

578

Skibladner Lohals

SM . - Lst. - E .

90

1929 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

78.2

21.8

7.5

89

52

O U L F (A 35)

Skjelskør Skælskør

D. - P a . -Stl. 4 BH

75

61.2

16.0

6.1

49

19

OUTV ( J 667)

Skjoldnæs Frederiksværk

SM . - L s t . - J .

111

1892 - M a r t e n s h o e k

80.0

16.4

7.5

88

49

O W A I ( D 548)

Skotland København

M. - T k . - S t l . 12 B H .

9200

1957 - T a m a n o Mitsui Shipbuilding & E n g i n e e r i n g Co.

538.4

70.5

40.1

12909

7442

O W E Q ( J 1008)

Skott Neksø

SM. - Ff. - E . F .

95

1918 - N y b o r g Nørregaard & Petersen

46.6

14.5

6.5

20

6

O X Q J ( H 141)

Skuld Kalundborg

M. - B g s . - S t l . 4 BH.-

560

1939 - F l e n s b u r g F l e n s b u r g e r Schiffbaugesellschaft

91.0

21.6

9.1

135

0

OWUF ( E 541)

Skaarupsund (ex S t e v n s v i g ) Thurø

SM . - L s t . - S t l .

153

1950 - H a m b u r g Gustav Wolkau

105.0

21.4

8.7

177

99

E. B.

Rederi Owners

16.5

174

SM. - F f . -

Tons D W

50.0

SM . - L s t . - E .

Skejnæs Esbjerg

s

199

198

S

1915 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 5-57 Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 6

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 8

Bur. Veritas P . 1.1. P R . 5-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 7

Bur. Ver t a s P . 1 . 1 . 10-57

A. Christensen. Thyborøn. FPT DBT APT

26 72 7

470

S. E. Hansen. Svendborg. J. S a a b y e & O. L e r c h e , A / S . (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København.

FPT APT DT ST

55 75 148 189

159

Partrederi. (Anna V. Pedersen). Ålborg.

660

Danske Statsbaner. København.

F. Marquardsen. Skagen. APT

3

5

235

Forsvarsministeriet. København.

Lodsvæsenet.

Interessentskabet Skandia. ( P . S. Jørs). Marstal. Partrederi. (P. A. S. Jørgensen). Ålborg.

1100

Interessentskabet Tide. Fredericia. Partrederi. (E. Lauridsen). Sædding. Partrederi. (L. Andersen). Esbjerg.

FPT DBT APT

70 180 10

1447

145 APT

4

17 140

FPT APT

192 36

19571

Interessentskabet Coasting. (R. Fischer-Nielsen). K ø b e n h a v n . J . B . Gregersen. København. D a m p s k i b s s e l s k a b e t Skjelskør, A / S . (O. F . J . V e c h t ) . Skælskør. J. E. S. Schmidt. Marstal. A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab. (H. E. Hahn-Petersen). København. M. K. T. Mikkelsen. Neksø.

DBT APT

12 2

35

245

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. Et interessentskab. (M. J . M a d s e n ) . T h u r ø .

200

S Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Slettestrand O W Q S Skagen ( J 1998) Smaalandshavet O X X I Femø ( H 111)

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM.-

Ff. - E . B .

M . - L s t . - Stl.

s

201 Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

120

1945 - H o u A. Petersen

65

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Tyskland Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 7

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

46.6

15.7

6.7

28

9

K. K. Jensen. Skagen.

53.1

13.0

4.5

20

8

E. Mejer-Jensen. Femø.

502.8

68.3

35.1

10643

6338

14

6860

1953 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

123

1934 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.1

16.4

7.4

39

16

P. O. V. Ehrhorn. Esbjerg.

S M . - Lst. - E. B.

77

1930 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

62.0

16.2

6.5

40

13

A/S P. Thing Røn. (Elna P. Røn). Struer.

Solo Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

71

1942 - N o r d b y F. J . Christoffersen

59.4

16.5

7.5

38

13

W . Voss. Esbjerg.

O X B J ( J 1335)

Solon Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

67

1923 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

48.9

15.4

6.5

26

10

Partrederi. (J. C. Bødker). Esbjerg.

OXTW ( E 511)

Solveig Ålborg

SM. - L s t . - Stl. 2 ]B H . -

168

1911 - B r e m e r h a v e n G. Seebeck

Germ. Lloyd 100 A 4 K . 9 - 5 5

84.3

21.0

9.2

130

62

OYQC (D 380)

Songkhla København

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9700

1953 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 7

477.2

62.6

35.4

8627

5068

OXWM ( J 1523)

Sonja Skagen

SM. - Ff. - E . F .

113

50.5

14.8

6.5

27

8

O W R Z ( J 2231)

Sonja J e n s e n Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

123

1931 - S k a g e n Brdr. Nipper 1958 - F å b o r g F a a b o r g Skibs- og Baadebyggeri

57.2

17.0

8.0

44

13

O X Y J (C 766)

Sonja Kaligtok København

D.

- H v a l f . - Stl. Olf. 3 BH.

725

1935 - Oslo Nylands mekaniske Verksted

115.4

23.9

13.2

260

88

O U K U ( J 1813) O U V J ( B 179)

Sonny Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

148

1943 - M a r s t a l E. Eriksen

57.5

17.4

7.0

40

16

Partrederi. (E. Kristensen). Esbjerg.

Sorte Sara København

M. - P a . - E .

95

1940 - H o l b æ k A. N i e l s e n

80.2

15.2

7.0

50

12

V. J. Brønholm. Virum.

OWHM ( D 597)

Sorteklint København

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

1800

1958 - O l d e n b u r g Heinrich Brand

241.3

37.8

20.6

1600

783

O W X B ( J 963)

Sortside København

SM. - L s t . - E . B .

95

1950 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

53.6

17.9

7.0

46

20

O Y W V ( H 168)

Spera Århus

M. - L s t . - Stl. 3 BH.

109

1925 - H a m b u r g Schiffswerft u n d Maschinenfabrik

79.6

20.0

6.7

93

74

O W J D ( D 49)

Spigerborg København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

2310

1950 - W e s t H a r t l e p o o l W m . G r a y & Co.

321.3

47.1

17.2

2339

1058

O W Z T ( J 1137)

Spurgeon Hirshals

SM. - Ff. - E . B .

145

1917 - N y b o r g Nørregaard & Petersen

46.2

14.5

6.5

27

10

S. E. Svendsen. Strandby.

O U Z R ( J 1889)

Spurn Skagen

SM. - Ff. - E . B .

119

1944 - R u d k ø b i n g E. Pedersen

49.2

15.4

7.1

30

10

A. H. Jensen. Skagen.

O W O N ( J 1459)

St. G e o r g e Hirshals

SM. - Ff. - E . F .

67

1910 - V i k e n J. Hagermann

49.0

18.9

6.9

29

12

S. C. D a m g a a r d . Emmersbæk Huse.

O W Y J ( J 1396)

Standard Sæby

SM. - Ff. - E .

77

1918 - Å r h u s Aarhus Skibsværft

48.6

15.3

6.3

26

10

J. E. Eliasen. Sæby.

OWYK ( J 1538)

Standard Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

113

1932 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.4

15.0

6.4

26

8

O W Y L ( J 1358)

Stanley Esbjerg

SM. - F f . - E . B

71

1925 - E s b j e r g Esbjerg Skibsværft

52.7

15.7

8.2

34

12

O Y R O ( D 374)

Sofie M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

O Y J A ( J 1562)

Solea Esbjerg

SM.- Ff.-E

O W S J ( J 784)

Solglimt Kerteminde

O Z K I ( J 1690)

B. F.

F.

Bur. Veritas F. 1.1. 4-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 8

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 7-58

FPT DBT APT

124 187 118

16860

165 FPT 61 D B T 1515 APT 90

10340

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

A. Nielsen. Ålborg. A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M. C h r i s t i a n s e n m. fl.). K ø b e n h a v n . N. D. Karstensen. Skagen. A. Jensen. Thyborøn.

DT APT

FPT DBT APT

6 10

50 50 41

109

2500

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København.

S. C. Hellesen. Frederiksberg. Den kgl. grønlandske Handel. København.

159

FPT DBT APT

168 526 60

3530

V . Nielsen. Hasle (Jylland). A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

C. F. Berg. Skagen. Partrederi. ( M a g d a l e n e Clausen). E s b j e r g .

202

S Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O Y R Q ( J 1365)

s

203

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

2

3

4

5

6

Stanne Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

123

1937 - N o r d b y F. J . Christoffersen

O Y P Y ( J 2130)

Stardust Esbjerg

SM. - F f . - E .

200

OZLD ( J 1725)

Stausholm Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

OWYM ( J 1147)

Stella Esbjerg

O W Y N ( J 1089)

Stella Lemvig

O X G B ( D 521)

Stella Danielsen København

OWVW ( J 2234)

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7 54.8

8 16.4

9 7.0

10

11

37

12

Partrederi. ( N . J . Olesen). E s b j e r g .

1953 - E s b j e r g R a u n - B y b e r g ' s Skibs­ byggeri

56.9

16.9

7.5

43

13

H. Svendsen. Esbjerg.

90

1942 - S t r u e r J e n s Laursen & Sønner

51.8

16.0

7.0

32

11

H. V. Rønn. Thyborøn

SM. - F f . - E .

60

1924 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

52.4

15.4

7.1

31

11

Partrederi. (C. T . C h r i s t e n s e n ) . E s b j e r g .

S M . - Ff.- E. B.

50

1917 - S k a g e n S. J. Nipper

46.3

14.8

6.2

24

7

M. - L s t . -- S t l . 3 BH. -

750

1958 Foxhol Scheepswerf F e r u s S m i t

207.1

29.7

10.1

499

325

Stella M a r i s Esbjerg

S M . --Ff.- E. B.

135

1957 - E s b j e r g Andersen & Jensen

58.0

17.4

7.6

49

15

K. H ø y . Esbjerg.

O W Y P ( J 300)

Stella Polaris Frederiksværk

S M . - Lst.- - E . F.

74

1902 - V i k e n J. Hagermann

61.7

17.3

7.2

40

19

Carl B r a m m e r A / S . (C. E . G . B r a m m e r ) . F r e d e r i k s v æ r k .

O X Z S ( E 18)

Stellalis Vejle

SM.-- Lst. - S t l .

119

1929 - G r o n i n g e n J. V o s & Z o o n

Bur. Veritas P. 1. 1.3-57

99.5

17.6

7.4

150

104

O U I Z ( D 694)

Stellarask Vejle

M. - L s t . -- S t l . 4 BH. -

233

1955 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas L. 1. 1. 9 - 5 5

102.6

21.3

8.2

150

69

DT APT

20 6

245

O Y J I (C 614)

Stenbjørn København

D. - Sdp. - S t l . 4 B H . - Olf.

490

1934 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 8

158.7

31.2

12.4

516

182

FPT DBT APT 2ST

34 60 11 45

690

SM. -- F f . - E . B .

119

1950 - E s b j e r g A. K. Work

54.6

16.8

7.6

39

15

M. - L s t . -- S t l . 4 BH. -

353

1956 - H u s u m H u s u m e r Schiffswerft

Bur. Veritas L. 1. 1. Ice. 4-56

136.3

27.1

8.6

299

155

1953 - M a r s t a l H. C. Christensens Staal­ s k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas L. 1. 1. 1 0 - 5 7

104.3

21.3

8.2

149

69

49.9

16.0

7.0

31

9

Partrederi. (K. M. Toft). Harboøre. Partrederi. (L. Tarbensen). Esbjerg.

OWQU ( J 1265)

Sterna Hirshals

O X U X ( D 498)

Stevns Thurø

Bur. Veritas L. 1. 1. 4 - 5 8

14

K. B. Eriksen. Harboøre. FPT DBT APT

31 191 16

885

R e d e r i e t Stella B i a n c a I / S . (O. L . E . D a n i e l s e n ) . K ø b e n h a v n .

S. P. C h r i s t e n s e n . Vejle.

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s - og Singelsforretning. ( K . N i e l s e n , J. K. Nielsen og G. C. H. Nielsen). København. Partrederi. (R. A. Vejlgaard). Hirshals.

FPT DBT APT

14 127 14

471

DT APT

20 6

240

T. H. Hansen. Thurø.

O Y R W ( E 486)

Stevnsland Thurø

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

195

O W R K ( J 1299)

Stima Thyborøn

SM.-- F f . - E. B.

85

1950

OYCX ( J 2113)

Stinne Fjord Esbjerg

SM.-- F f . - E. B .

135

1948 - K e r t e m i n d e Kerteminde Skibsbyggeri

61.4

16.9

8.0

45

17

O W I X ( J 2217)

Stinne Vang Thyborøn

SM. -- F f . - E . B .

120

1957 - Æ r ø s k ø b i n g A. Christensen

48.6

15.6

6.4

30

9

Partrederi. (E. Holm). Thyborøn.

OWZW ( J 2286)

Stinne Weber Hjerting

SM - F f . - E .

74

1958 - Æ r ø s k ø b i n g Ærøskøbing Skibs- og Baadebyggeri

49.3

15.6

6.3

29

9

Partrederi. (V. J a k o b s e n ) . H j e r t i n g .

O X X C ( J 2186)

Stomine Kolding

SM - F f . - E .

240

1956 - B o g e n s e E. Petersen

58.8

17.7

7.6

47

15

O Z J B (C 374)

Store Nordiske København

D.-Kabelskib-Stl 6 B H . - A w n g . D. Olf.-

1170

1922 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

244.9

35.2

21.3

1462

667

FFT DBT APT

21 182 29

1053

OXST (G 200)

Storebjørn København

D . - Is. -- S t l . 6 BH. -Olf

5000

1931 - Å l b o r g Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri

185.9

49.3

21.9

1416

0

FPT DBT APT

90 274 100

450

Handelsministeriet. København.

O Y R I (C 454)

Storebjørn København

D . - Sdp. - S t l . 4 B H. - O l f

498

1937 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

165.0

32.8

12.7

598

196

FPT DBT APT DT

40 65 11 37

895

A / S Carl Nielsen, S a n d - , G r u s - og Singelsforretning. ( K . N i e l s e n , J . K . Nielsen o g G . C . H . Nielsen). København.

- Rantzausminde H. Henningsen

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h freeboard. 3-56

Bur. Veritas P . 1. 1. 3 - 5 8

A. N i s s e n . Tved. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, A/S. (B. Suenson og N. E. Holmblad). K ø b e n h a v n .

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OYMS (A 122)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Storebælt Korsør

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

9

10

11

346.8

56.6

18.3

2942

1208

1943 - N y k ø b i n g M. Søren Larsens Skibsværft

66.1

18.7

8.3

61

25

Partrederi. (A. C. S t r u c k m a n n ) . E s b j e r g .

83.2

16.4

7.0

93

41

P. H. D. Strandgaard. Trälleborg.

211.1

34.9

12.8

1110

582

4

5

M. - P a . - Fg . - Stl. 9 BH.-

5200

1939 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

180

- E. B.

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

8

3

SM. -Ff.

s

205

204

S

6 Bur. Veritas P. 1.1. PR. 9-55

7

FPT APT DT ST

47 105 184 278

730

14 Danske Statsbaner. København.

O U J K ( J 1806)

Stornoway Esbjerg

O X V E ( H 174)

Strandgaard København

M . - Lst. -Stl.

89

1910 - M a r t e n s h o e k

OXCY ( D 567)

Strib København

M. - L s t . - S t l . 2 BH. -

1150

1958 - D e e s t Gebr. v a n der Werf

O U V E ( B 180)

Strynø København

M. - P a . - E .

95

1941 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

80.2

15.2

7.0

50

12

V. J. Brønholm. Virum.

OYMG ( J 19)

Stærkodder Lynæs

SM. - L s t . - E . B .

84

1935 - G r e n å A . Nielsen

62.4

19.2

5.4

50

29

W. J. Jensen. Lynæs.

O Y F U (M 65)

Sugeren Odense

1916 - H o l l a n d

119.3

20.6

7.5

166

83

J. S a a b y e & O. L e r c h e , A / S . (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København.

O Y M E ( J 2159)

Sujumut København

7.9

16

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København.

O W U R ( J 1254)

Suma Lemvig

O Y T R ( D 417)

Sumbawa København

O Y I Z ( D 525)

U d . - Stl.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 8

FPT DBT APT

70 180 10

1447

Dampskibsselskabet Draco A/S. (R. Fischer-Nielsen). K ø b e n h a v n .

177

1956 - H o l b æ k Holbæk Skibs- & B a a d e byggeri

63.3

18.3

77

1950 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibs­ værft

52.3

16.0

6.7

M . - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

9750

1954 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

465.4

63.6

35.4

Sundbjerg Egernsund

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

395

1925 - S o u t h B a n k on Tees S m i t h D o c k Co.

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 1 0 - 5 6

141.2

24.0

10.0

O X N O (A 8)

Sundet Svendborg

M. - P a . - E . B .

77

1950 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas P. 1.1.12-50 forl. 5 - 5 9

63.4

18.1

5.9

O Y W N ( J 917)

Sundeved Gråsten

SM. - L s t . - S t l . 2 BH

90

1902 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

80.4

19.3

7.7

O U Y A ( J 1988)

Sunlight Frederikshavn

SM . - F f . - E .

180

1945 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

56.2

16.2

7.3

O W J Y ( J 1073)

Sunna Havnsø

SM . - L s t . - E .

73

1898 - S v e n d b o r g A. Jensen

57.9

17.3

6.4

O Y K Q ( J 1002)

Sunneva Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

95

1935 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

51.2

15.8

6.7

O U L U (C 532)

Suomi København

D. - Sdp. - S t l . 7 BH. -

635

1907 - P o r t Glasgow Ferguson Bros.

Bur. Veritas D . 1. 1. 3 - 5 7

192.8

32.1

14.2

O Y X U ( D 415)

Susan Mærsk København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

12500

1954 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 4

467.3

64.2

28.2

6481

3664

O X H D ( J 2263)

Susanne Esbjerg

SM. - F f . -

E. B.

200

1958 - F å b o r g Faaborg Baade- og Skibsbyggeri

57.4

17.4

7.5

47

16

Partrederi. ( J . C. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

O W Z L ( J 2260)

Susanne Baun Hirshals

SM. - F f . -

E. B.

179

1958 - S k a g e n Karstensens Skibsværft og Maskinværksted

59.7

17.0

8.0

50

18

J. B. Andersen. Hirshals.

O U I K ( J 1777)

Susanne Krodal Esbjerg

SM. - F f .

- E . B.

104

1943 - F å b o r g Faaborg Skibsværft

58.7

16.6

6.9

39

14

Partrederi (A. H . N . k r o d a l ) . S æ d d i n g .

O Y Z P ( D 429)

Susanne Skou København

8300

1954 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

401.8

56.6

23.3

4427

2488

SM . - F f . - E .

SM. - F f .

- E. B.

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 4

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 4

51

31

8830

384

33 110 38 33 32 578

Partrederi. (B. P. Bruun). Lemvig.

9

5230

187

FPT 65 D B T 1556 APT 85 FPT DBT APT

36 22 14

10200

480

C. M a r q u a r d t . Egernsund. A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B . L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g .

14 54

A/S Det Østasiatiske Kompagni. ( H . M . C h r i s t i a n s e n m . fl.) K ø b e n h a v n

APT

6

155

J . E . Ohlsen. Toft.

13

Partrederi. (P. Saxberg). Skagen.

11

P. Hansen. Fejø.

14

L. S. K i r k . Esbjerg.

161

10 154 370

1100

A/S Skandinavisk Sandsugerselskab. (P. S. J. Mouritzen). K ø b e n h a v n .

F P T 127 D B T 1577 APT 57

9700

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

DBT DT ST

FPT 58 D B T 1099 A P T 134

7050

Dampskibsselskabet Ove Skou A/S. (O. H. Skou). Frederiksberg.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W A L ( J 580)

207

206

S

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3

4

5

SM . - L s t . - E .

74

M. - L s t . - J . 4 BH.

Svalen Årø

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

1913 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

79.7

20.8

7.1

75

54

78

1885 - H e l s i n g ø r

62.7

13.3

7.6

39

2

SM. - Lst. - E. B

134

1922 - F r e d e r i k s s u n d K. Andersen

89.3

21.8

8.1

100

70

249.5

38.1

15.0

117.0

22.1

9.5

222.9

42.4

14.1

O U L X ( H 128)

Svanen Stubbekøbing

O U U A ( E 149) O U L Y (C 366)

Svanen Middelfart Svanholm Ålborg

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D.

998

1922 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

OZTD (G 52)

Svava Korsør

D . - B j . - Stl. 5 BH.-

475

O X U S (A 65)

Svea Helsingør

M. - P a . - FgI. - Stl. 4 BH.-

1860

1907 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t 1919 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

O U N H ( J 2157)

Svealand Skagen

OUMA (G 31)

Svend Odense

O W A N ( J 584)

Svend Egernsund

O U Y K ( D 497)

Svend M æ r s k København

OWAO ( J 654)

Svend Aage Ålborg

O W Y X ( J 1138)

Svend Aage Østerby, Læsø

O X Y Q ( E 120)

Svendborg Svendborg

6

Bur. Veritas P. 1. 1.3-55 Bur. Veritas L . 1. 1. P R . 9-56

Bur. Veritas P. 1.1. PR. 3-58

10

1320

190

807

11

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

120 APT

3

P. E. Simonsen. Middelfart.

747

FPT DBT APT

32 452 30

2370

61

APT

11

96

276

DT FPT APT

185 7 7

210

D. - B g s . - J . 3 BH. -

225

1893 - T ø n n i n g

60.5

15.9

9.1

SM. - L s t . - S t l .

98

1902 - H o o g e z a n d J. B. G. Verstokt

81.0

16.4

6.9

M. - L s t . - Stl. 7 B E[. - S h e l t e r D.

4750

1957 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

390.2 54.1

19.9

SM. - Lst. - E. B .

89

1878 - G o r l e s t o n H . A . Morris

80.3

18.5

7.4

63

48

SM . - Ff. - E .

56

1890 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

52.2

15.3

5.9

24

6

SM. - Lst. - E. B.

174

1951 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas

89.7

23.3

7.8

128

83

159

g r e a t c o a s t . trade. 12-51 Bur. Veritas 1.1.1.5-55

91.6

28.8

8.0

115

40

70 115

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1-57

3457

0

11

49

130

1858

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København. Danske Statsbaner. København. Partrederi. (A. H . H u l t f e l d t ) . S k a g e n .

9

7.0

87

Partrederi. ( K . C. H a n s e n ) . Å r ø .

157

15.5

50

14

L . J . T . Nielsen. Stubbekøbing.

46.3

30

Rederiets hjemsted Domicile of owners

25

1955 - G r e n å J. Vester

- E. B.

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

123

SM. - F f .

S

: FPT DBT APT

59 810 108

5900

100

J. S a a b y e & O. L e r c h e , A / S . (K. J. Lynøe og O. G. F. Andersen). København. E. Larsen. Egernsund. D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912, A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n . V . K . Nielsen. Lemvig. Partrederi. (C. Nielsen). Ø s t e r b y , Læsø. A. E. Sørensen. Svendborg. Et interessentskab. (V. F . H . L u n d ) . V i n d e b y .

M . - P a . - F g . - E . B.

200

1947 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

SM. - L s t . - S t l .

67

1909 - Moorrege J. Jacobs

79.2

17.3

5.8

74

45

Svenne Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1938 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.5

17.1

7.3

39

14

A. S. W e j s e . Esbjerg.

O U J R ( J 1807)

Svenning Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

142

1943 - E s b j e r g A. K. Work

63.2

17.5

7.1

46

14

K. K. Myrup. Esbjerg.

O Y O R ( J 1262)

Sven-Aage Esbjerg

SM.- F f . - E . B. F.

87

1936 - E s b j e r g N. P. Jensen

51.1

16.5

7.4

36

15

Partrederi. (A. A n d e r s e n ) . E s b j e r g .

O X H E (A 123)

Sverige København

D . - P a . - Stl. 4 B H . - Olf.

1200

1929 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1921 - G ö t e b o r g Götaverken

Bur. Veritas L. 1.1. P R . great coast. trade. 6-55

206.4

34.1

13.6

820

419

158.0

34.9

16.0

666

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-58

142.0

30.8

13.0

O X I I (A 187)

Svendborgsund Svendborg

O U Y S ( J 521)

Svenla Egernsund

O Y X X ( J 1597)

O W L S ( D 9)

Svitzer (ex E m . Z . S v i t z e r ) København

M. - B j . - Stl. 5 BH.-

2750

Bur. Veritas L . 1. 1. 1 0 - 5 6

H. A. Falkenberg. Toft.

140

A/S Dampskibsselskabet Øresund. ( G e n e r a l d i r . for S t a t s b a n e r n e ) . København.

204

110

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

522

292

512

Den kgl. grønlandske Handel. København.

FPT APT

19 30

O X Y P ( E 194)

Sværdfisken København

SM.- Ff.-E.B.F.

300

1920 - K o r s ø r S k i b s v æ r f t e t Lilleø

O W J V ( J 1199)

Sydfolk Frederikshavn

SM. - F f . - E . B . F .

90

1913 - S k a g e n I. C. O v e s e n

44.7

14.6

6.7

24

9

O W H D ( J 104)

Sydvestmonsunen Neksø

SM . - L s t . - E .

67

1912 - K ø g e L. Larsen

61.4

17.1

6.1

41

25

K. A. Pedersen. Rønne.

150

1945 - F å b o r g C. Andersen

57.5

17.6

7.5

40

34

Partrederi. (I. J. Harbo). Esbjerg.

O W P H ( J 1990)

Sylvana Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

J. D. Hansen. Frederikshavn.

208

S—T Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O W A Q ( J 310)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc. 3

2 Sylvia Nørresundby

209

Maski­ nens H K HorsePower 4

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

5

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

S M . - Lst. - E. F .

42

1898 - A s s e n s S. C h r i s t e n s e n

68 4

18.6

6.7

53

39

SM. - L s t . - E .

34

1908 - S v e n d b o r g H. C. Poulsen

49.9

15.8

4.4

20

9

51.0

18.8

5.7

30

18

265.0

42.1

13.9

1512

768

S—T

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 M. M. P o u l s e n . Nørresundby.

OWCB ( J 16)

Sylvia Svendborg

O W Z B ( J 685)

Sylvia Ålborg

S M . - Lst. - E. F .

58

1897 - R å å

O Z O H (C 444)

Sylvia Cord København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - S h e l t e r D. Olf.

930

1937 - F r e d e r i k s s t a d Frederiksstad mek. Verksted

O X B U ( J 2064)

Søglimt Rødvig

SM. - Ff. - E . B .

95

1946 - Æ r ø s k ø b i n g A. Christensen

45.7

15.3

6.3

20

6

O X Y R ( J 316)

Søkongen København

SM. - L s t . - E .

120

1920 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

83.0

23.2

8.6

109

79

190

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København.

O U W F ( J 561)

Sølyst Grenå

84

1912 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

77.9

20.7

7.0

73

52

130

M. J e n s e n . Grenå.

M. - P a . - F g . - Stl. 4 BH.

275

1921 - L a b ö , K i e l Schmidt-Tüchsen & Hegge

89.6

25.1

7.7

100

42

30

54.2

15.7

6.5

32

9

96.9

25.2

8.9

149

100

O W A R (A 67)

Sønderjylland Assens

SM.-

Lst. - E. F.

Norske Veritas 1 A 1 Is. 3 - 5 4

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 5

B . E . Nielsen. Svendborg. N. T. Nielsen-Rødsig. Nørresundby. FPT DBT APT

48 450 79

2500

Concord Line A/S. (J. D. Lauritzen). København. A . P . Nielsen. Rødvig.

A/S Lillebelts-Overfarten. (O. N . J . J e p s e n ) . Assens.

O W E U ( J 1932)

Søren Flyvholm Thyborøn

S M . - Ff. - E . B .

74

1945 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

O U K I ( E 21)

Søren Larsen N y k ø b i n g M.

S M . - Lst. - E. B.

149

1949 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

O U U J ( J 2201)

Søren Sandholm Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

123

1956 - F å b o r g C. A n d e r s e n

60.0

16.9

7.5

43

14

Partrederi. (G. H . Olesen). T h y b o r ø n .

O U L H ( J 1811)

Søren Thode Frederikshavn

SM. - Ff. - E . F .

116

1943 - F r e d e r i k s h a v n C. J a c o b s e n

61.4

16.3

7.4

38

16

J. V. Thode. Frederikshavn.

O Y Y K ( D 434)

Sørine Tholstrup Køge

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

174

1954 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

100.8

21.1

8.6

210

90

O W C U ( J 221)

Søster Mårup

O Y O N ( J 931)

Søstjernen København

O Z F Y ( J 559)

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 7-57

Bur. Veritas L . 1. 1. 9 - 5 4

T. C. R ø n n . Thyborøn.

200

FPT ST APT

12 38 10

120

N y k ø b i n g Mors R e d e r i A / S . (J. Søndergaard). Nykøbing M.

I/S T r a n s - K o s a n . (P. Tholstrup). Himmelev.

S M . - Lst. - E. F .

47

1907 - S t r u e r J. Laursen

56.6

14.3

5.3

25

12

R. M. Degn. Nordby, Samsø.

SM. - L s t . - E .

47

1953 - R ø d v i g Rødvig Skibs- og Baadebyggeri

52.8

17.2

5.4

38

13

Partrederi. (R. B. Andersen). Glostrup.

T. C. Ruby Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

87

1940 - L e m v i g P. Poulsen

50.7

16.4

7.1

28

11

P. R. Kristensen. Thyborøn.

OZMP ( J 1745)

Taily Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

96

1942 - E s b j e r g A. K. Work

57.3

16.9

7.5

37

14

J. Enevoldsen. Esbjerg.

O Z K D ( E 404)

Talata Thisted

SM. - L s t . - E . B .

119

1942 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

89.0

23.1

7.2

100

70

175

A g n e s M. C h r i s t e n s e n . Svendborg.

O W B C ( J 461)

Tannis Hirshals

SM. - L s t . - E . F .

104

1911 - Vejle S. L i n d t n e r

76.5

21.0

7.8

85

52

137

M. K. S. J ø r g e n s e n . Hirshals.

O Y U U ( J 2131)

Tannisby Skagen

SM. - Ff. - E . B .

119

1954 - S k a g e n Brdr. Nipper

48.4

15.3

7.1

34

13

O W K R ( D 499)

Tasmania København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

7290

1957 Nakskov

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 7

448.2

60.9

25.2

5321

3016

O X M U ( D 255)

Teddy København

M. - L s t . - Stl. 4 BH.-

750

1947 - G r e e n o c k George B r o w n & Co.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 5

192.0

32.6

11.0

789

383

O W B Q ( E 177)

Tegl Lemvig

SM . - L s t . - E .

152

1902 - M a r s t a l G. Clausen

Bur. Veritas L . 2 . 1 . great coast. trade. 11-57

90.6

24.0

9.0

126

90

O U U I ( E 407)

Tekla Ålborg

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

111

1910 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

84.8

16.3

7.0

91

45

Nakskov Skibsværft

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-58

Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 7

E . H . Steffensen. Skagen. FPT 77 D B T 1328 DT 1589 APT 63 FPT DBT APT

FPT

71 118 27

1

9610

Dampskibsselskabet Orient, A/S. (A. A . T o n b o e ) . K ø b e n h a v n .

960

H. A. C. N. Svenningsen. København.

205

Partrederi. ( H . Villemoes). L e m v i g .

150

H. Toft. Ålborg.

14

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

T

211

210

T

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth 7

Dybde Depth 9

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

10

11

17.5

2355

1284

FPT DBT APT

37 674 119

4197

32.5

8.9

494

212

FPT DBT APT

46 160 13

850

8

6 British Corporation B . S. * 7 - 5 8

342.7

45.8

Bur. Veritas L. 1. 1. 7 - 5 7

190.6

Rederi Owners Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

O Z H X ( D 184)

Tekla T o r m København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

3800

1941-45 - Helsingør Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

O Y M X ( D 353)

Tello København

M. - L s t . - Stl. 3 B H . - S h e l t e r D.

1040

1953 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

O X T V ( J 2171)

Tenax Esbjerg

SM. -Ff.- E. B.

174

1956 - N y b o r g Nyborg Skibsværft

61.4

18.7

8.0

50

21

I n t e r e s s e n t s k a b e t Clupea. (K. Schrøder). Esbjerg.

O Y Q H ( J 1723)

Teneriffa Esbjerg

SM. - F f . - E. B.

213

1953 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.1

16.7

7.9

41

11

S. R e j k j æ r . Esbjerg.

O W H L ( J 1355)

Tenna Frederikshavn

S M . -Ff.

- E. B.

150

1925 - N y k ø b i n g M. Søren L a r s e n

50.8

15.7

7.1

31

11

Partrederi. (R. M. Madsen). Frederikshavn.

O U N E ( D 664)

Tenna Dan (ex H ø e g h Trader) Esbjerg

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

5400

1944 - B e a u m o n t Pennsylvania Shipyard

397.4

60.2

24.5

5115

2840

O Y Q R ( J 1304) O Y F F ( J 1312)

Terje Vigen Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

74

1937 - E s b j e r g

51.6

16.6

8.4

37

16

Partrederi. (N. D. L. Sørensen). Esbjerg.

Termine Esbjerg

SM. -Ff.

67

1921 - E s b j e r g C. H a n s e n og N J. Nielsen

46.4

13.9

6.4

25

11

N. C. Nielsen. Esbjerg.

OWAW ( J 346)

Ternen Ristinge

SM. - L s t . - E . B .

74

1901 - Å l b o r g P. Bonnesen

70.7

19.7

7.5

67

46

O W Z K ( J 1308)

Ternen Hirshals

SM. - F f .

100

1922 - S k a g e n S. J. Nipper

48.7

17.1

6.6

27

9

O U R C ( J 160)

Tertia Gråsten

SM. - L s t . - S t l .

68

1912 - H o o g e z a n d G . J . v a n d e r Werff

74.1

17.2

5.8

73

41

OZCO ( D 162)

Texas København

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

2380

1939 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

327.0

45.8

19.0

2352

1289

O X D O ( J 2262)

Texel Esbjerg

SM . - F f . - E .

154

1958 - E s b j e r g Brdr. Lauridsen

56.4

17.5

7.2

49

13

Partrederi. (E. Skjeldmoes). Esbjerg.

O Z K R ( J 1714)

Th. Gaihede Skagen

210

1942 - G r e n å J. Vester

56.5

19.2

7.8

38

14

J. A. Gaihede. Skagen.

O X P Z ( J 1546)

Th. Petersen Kolding

SM. - L s t . - E . B . F

94

1933 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

63.9

17.0

7.2

46

20

A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding.

O Z K L ( J 1733)

Thailand Hundested

SM . - Ff. - E .

61

45.7

16.3

5.8

25

5

O W R X (A 211)

Thala Dan Esbjerg

M. - P a . - Stl. 5 B H . - A w n g . D.

2190

1942 - H u n d e s t e d F r i m o d t Nielsen & Husmer 1957 - Å l b o r g Aalborg Værft

226.4

45.1

20.9

2000

1033

SM. - L s t . - S t l . 3 BH. -

119

100.2

17.5

6.9

138

74

M. - L s t . - Stl. BH.3

490

152.4

27.7

8.8

400

182

S M . - Ff. - E . B . F .

71

1930 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.1

16.3

7.4

37

12

M. V. J a k o b s g a a r d . Esbjerg.

102

1949 - L e m v i g P. Poulsen

55.5

17.6

7.4

39

15

L. R. Jensen. Harboøre.

120

1939 - N y b o r g Nyborg Skibs- og Baadebyggeri

58.9

17.6

7.0

35

10

Partrederi. (Karen Jensen). Esbjerg.

111

1947 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

56.3

16.4

7.1

36

14

T. C. R ø n n . Thyborøn.

O Y B I ( J 25)

Thaleia Odense

O Y V N Thea Danielsen København ( D 458) O W R I ( J 1468)

Themis Esbjerg

O U J T ( J 1207)

Thilte Rønn Thyborøn

O Z D P ( J 1641)

Thingvalla Esbjerg

O X X A ( J 2080)

Thomas Rønn Thyborøn

SM. - F f .

SM. - F f .

- E. B.

- E. B.

- E. B.

- E. B.

SM . - Ff. - E .

SM. - F f . -

E. B.

1925 - V i e r v e r l a t e n J a c Smit 1955 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 8

Bur Veritas L. 1 . 1 . P R . 8-58

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

Bur. Veritas L . 1. 1. 2 - 5 5

FPT 59 D B T 1059 DT 449 A P T 150

FPT APT

6 3

7860

115

A/S Dampskibsselskabet Torm. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . K ø b e n h a v n . H. A. C. N. Svenningsen. København.

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

H . Clausen. Åbyhøj. O. Engbjerg. Hirshals.

115 FPT DBT APT

45 271 119

4100

O. Jensen. Gråsten. Det forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

H. C. Sørensen. Hundested. FPT APT

FPT DBT APT

10 3

40 110 11

2130

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n .

158

A. Nielsen. Dragør.

530

Et interessentskab. (O. L . E . D a n i e l s e n ) . K ø b e n h a v n .

14*

T Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

2

3

4

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

5

6

Thor København

O X L N (M 13)

Thor Nyborg

OYWM (A 220)

Thor Viking København

1904 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

L g t . - P o n t . - J.

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 2 - 5 8

720

1958 - F a l k e n b e r g Falkenbergs Varv

SM. - Ff. - E .

71

1947 - H o b r o H o b r o Skibsværft

O X L Q Thora Bay Skagen ( J 1682)

S M . - Ff. - E . B .

113

1950 - L a n g ø G. Jacobsen

O U T P Thora Dan Esbjerg ( D 507)

M. - L s t . - Stl. 6 BH

4500

1956 - H a m b u r g H. C. Stülcken Sohn

119

1950 - Gilleleje Andersen & Ferdinand­ sen Bur. Veritas P. 1. l . S k a g e n Falsterbo. 4-57 Bur. Veritas L. 1. 1. great coast. trade. 2-55

O X M H Thora Esbjerg ( J 2052)

O X E J Thronder Skagen ( J 1522)

OYZM ( E 499) O W H F ( E 531) O Y U Q ( J 1570)

S M . - Ff. - E . B .

Thrym Århus

D . - S d p . - Stl. Olf . - 5 B H .

100

1901 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Thurø Svendborg

SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

233

1955 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

210

1918 - A l p h e n a. d. R i j n D. Boot

111

1938 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

67

1916 - S k a g e n I. C. O v e s e n

Thurøsund Thurø Thyboen Esbjerg

SM. - L s t . - Stl. 3 BH.S M . - Ff. - E . B . F . S M . - Ff. - E . B .

O W Z S ( J 1282)

Thyborøn Harboøre

O X X N (G 120)

Thyborøn Lemvig

D . - S d p . - Stl. 5 BH.-

500

1892 - R e n f r e w L o b n i t z & Co.

Thyholm Skagen

SM . - Ff. - E .

145

1945 - F r e d e r i k s s u n d Frederikssund Skibsværft

SM. - Ff. - E . B .

111

1952 - T h u r ø E. Obel-Jørgensen

SM. - L s t . - E . F .

61

1887 - H ä l s i n g b o r g J. Nordström

2650

1936 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

348

1949 - H o l b æ k A . Nielsen 1955 - Å l b o r g Aalborg Værft

OWBM ( J 2001) O Y I W ( J 2121) O W F H ( J 191) O Y W H ( D 127) O W A J (A 117) O Y W A ( D 438)

Thyland Thyborøn Thyra Odense Thyra Torm København Tikerak København Tilda Dan Esbjerg

O W O E ( J 260) O X R X ( J 2031)

Tim Svendborg

OZDG ( J 1636)

Tinne Esbjerg

O X V J ( J 2167)

Tindur Esbjerg

Tinne Smed Esbjerg

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D. M - Pa. - E. M. - L s t . - Stl. 8 BH.-

5360

SM. - L s t . - E . B .

99

1924 - T h u r ø N. A. Nielsen

SM. - Ff. - E . B .

119

1947 - F å b o r g F a a b o r g Skibsværft

87

1939 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

154

1956 - S t r u e r I/S J e n s L a u r s e n & Sønner

SM.-

Ff.-E.

SM. - Ff. - E . B .

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 6

Bur. Veritas P 1. 1. 1 1 - 5 7

British Corporation B . S. * 1 1 - 5 5 Bur. Veritas L. 1.1. 4-57 Lloyd's Reg. 100 A 1. 3 - 5 5

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

120.5

28.1

14.4

409

315

133.2

25.7

11.1

330

313

140.4

29.6

8.1

487

216

56.0

16.9

7.6

39

15

H. T. Terp. Esbjerg.

45.4

14.8

7.3

24

10

E. Østerstrand. Skagen.

334.8

51.9

27.3

4041

2096

54.4

16.4

7.3

41

15

100.0

19.2

8.1

147

52

FPT DBT 2ST APT

14 38 6 5

197

102.6

21.3

8.2

149

70

DT APT

20 6

240

FPT

3

230

14 A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

640

L g t . - Stl. M . - P a . - Stl.

O U M I (C 502)

Længde Bredde Length Breadth 7

O X L M (M 5)

T

213

212

Dansk Esso A/S. ( E . N . Nielsen m . fl.). K ø b e n h a v n . A k t i e s e l s k a b e t af 28.3.1957. (Margrethe K. E. Sonberg). K ø b e n h a v n .

FPT DBT APT

60 600 75

4600

Rederiet Ocean A/S. ( F i r m a »J. L a u r i t z e n « m . fl.). K ø b e n h a v n . Partrederi. (L. B. Pedersen). Skagen. Firma Aarhus Sten- og Gruskompagni ved B r d . Nielsen. Århus.

M. J. M a d s e n . Thurø.

99.8

21.7

8.0

149

78

51.4

16.6

7.3

34

11

45.0

14.4

6.8

24

8

166.2

34.3

11.0

654

264

51.0

16.0

6.5

28

10

42.6

15.0

7.2

24

8

64.1

17.7

6.0

51

20

302.6

42.7

16.6

1775

1008

140.6

28.9

13.0

506

255

377.4

55.5

32.7

5543

3126

62.5

17.7

6.2

42

20

A. N. Kure. Assens.

56.7

16.5

7.7

40

16

C. F. Lodberg. Esbjerg.

54.4

16.6

7.0

33

12

A. M. S ø r e n s e n . Boldesager.

55.6

17.6

8.2

50

18

Partrederi (G. V. Nielsen). E s b j e r g .

S J. C. M. J e n s e n . i Esbjerg. Partrederi. ( P . C. C. R ø n ) . H a r b o ø r e . FPT APT

20 50

700

Vandbygningsvæsenet. København. L. Nielsen. Skagen. J. F. J. Slavensky. Thyborøn. N. H. Larsson. København.

FPT DBT APT

32 500 118

2860

330 FPT 55 D B T 1027 A P T 105

7600

Torm Tramping Company A/S. (C. M . A n d e r s e n o g A . N . V . P . K a m p e n ) . København. D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København. A/S Dampskibsselskabet Vesterhavet. (Rederiet J. Lauritzen). København.

T Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Titan O U N N Odense ( J 957)

Kendingsmål i feet Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

3

4

6

SM. - S d p . - S t l . 4 BH.-

250

5 1956 - H a m b u r g Norderwerft, færdigb. Aalborg, LimfjordsVærftet

Art, materiale m. m. Material etc.

T

215

214

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

132.8

26.4

8.8

299

118

7

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12 FPT DBT DT APT

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

13 110 16 4

450

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A/S Danena. (E. Nygaard). Risskov.

150

1942 - E s b j e r g N. P. Jensen

56.9

16.8

7.7

39

15

Partrederi. (A. K . S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

SM . - F f . - E .

87

1943 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

54.2

16.4

7.0

35

12

Partrederi. (M. C. Nielsen). H j e r t i n g .

Toledo Esbjerg

SM. - F f . - E . B .

113

1944 - T h u r ø Andersen & Jensen

58.2

17.1

7.7

42

17

Partrederi. ( K . I . Nielsen). E s b j e r g .

O X C T ( J 1034)

T o m West Rønne

SM. - F f .

- E. F.

61

1898 - Assens H . Christoffersen

51.7

16.6

6.6

32

11

P. West. Rønne.

O Z H Q ( J 1674)

T o m m y Jensen Thyborøn

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1941 - T h y b o r ø n O. M. C h r i s t e n s e n

51.3

16.1

6.2

29

8

OUMN (C 72)

Tomsk København

D . - L s t . - Stl. 4 B H[. - W e l l D.

1000

1911 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 4-57

252.4

37.2

15.1

1276

702

FPT DBT APT

33 391 20

1900

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

O U T R ( D 509)

Tonna København

M. - L s t . -- S t l . 4 BH.-

1290

1957 - Å r h u s Aarhus Flydedok og Maskinkompagni

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 7

218.5

36.0

11.9

978

382

FPT DBT APT

85 150 32

1241

H. A. C. N. Svenningsen. København.

O W Z H ( J 591)

Tonny Ålborg

SM - L s t . - E .

49

1889 - A s s e n s H . Christoffersen

55.6

16.2

6.3

39

26

OYMY ( J 909)

Tora Vejle

SM . - L s t - J . 3 BH.-

130

1909 - Delfzijl G. L a n z i n g

99.3

19.9

6.6

142

82

O W S T ( J 2220)

Torben Smed Hundested

SM . - F f . - E .

118

1957 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

51.1

17.2

7.0

34

8

H. K. Mandsberg. Hundested.

O W Z U ( J 109)

Tordenskjold Skive

S M . - L s t . - E. B . F .

44

1899 - N y k ø b i n g M. O. R. Iversen

54.9

15.3

5.3

28

19

S. T. T. Pedersen. Skive.

O W J J ( E 447)

Torjan Odense

SM. - L s t . - S t l .

180

1910 - H o o g e z a n d G . J . v a n d e r Werff

95.7

19.7

7.4

136

92

O Y L Q (D 330)

Torøsand Assens

M. - L s t . - S t l . 4 BH. -

330

1952 - F l e n s b u r g Flensburger Maschinenbau-Anstalt

Germ. Lloyd

153.0

24.7

10.4

397

200

FPT DBT DT APT

O U M O (D 561)

Toto Hobro

M. - Lst. - S t l . 5 BH.-

208

1902 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas

112.9

22.6

8.0

199

91

FPT APT

O Y N N ( J 1198)

Tove Esbjerg

O Y Y V ( J 2138)

Tove Holm (ex A n r o v a ) Skagen

O Y Z K (D 440)

Tove M æ r s k København

M. - T k . - Stl. 13 B H . -

O Y U W ( D 401)

Tove Vendila København

M. - T k . - S t l . 18 B H .

O U V I ( J 839)

Tove-Lisa Egernsund

SM . - L s t . - E .

O W T K ( J 1324)

Tovika Esbjerg

O X A I ( H 166)

Trafik Frederiksværk

M. - L s t . - E .

O X G H ( J 966)

Traly Tuborg Havn

SM. - L s t . - Stl. 2 BH

O Z L T ( J 1737)

Titania Esbjerg

O U I O ( J 1793)

Togo Esbjerg

O U Z H ( J 1904)

SM

- Ff. - E . B . F .

S M . - Ff. - E . B . F . SM. - F f . -

E. B.

S M . - Ff. - E . B . F .

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 5

K (E). 7-56

H. C. Jensen. Thyborøn.

A. A. G. C h r i s t e n s e n . Lindholm. 205

H. A. Madsen. Middelfart.

175

P. H. G. Christensen. Odense.

29 82 4 17

590

J. Jørgensen. Assens.

20 6

175

M. H. Simonsen. Middelfart.

P . 1 . 1 . P R . 9-56

123

1936 - E s b j e r g N. P. Jensen

51.4

16.5

7.2

36

13

A. D. Stausholm. Esbjerg.

1954 - L a n g ø G. J a c o b s e n

51.3

16.0

7.2

32

10

149

V. O. Holm. Skagen.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 1 - 5 4

454.3

63.1

33.4

8453

4869

6860

1954 - T a m i s e J o s . Boel e n Z o n e n

FPT APT

117 70

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 4

532.6

72.3

35.9

12095

7312

9150

1954 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

FPT APT

204 127

66.9

20.0

6.8

64

39

89

1903 - Wewelsfleth J. Peters

44.4

13.3

6.9

24

9

67

1919 - E s b j e r g J. B. Christensen

Partrederi. (A. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

58.5

17.1

5.7

39

14

56

1892 - K ø b e n h a v n Brdr. Svendsen

P. H. D. Strandgaard. Trälleborg.

80.0

20.1

8.9

109

50

140

1912 - Millwall E d w a r d s & Co.

13160

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

18100

A/S Dampskibsselskabet Vendila. ( K a m p m a n n & Herskind A/S). København.

100

FPT

4

159

E . R . Nielsen. Alnor.

N. H. Ammersbøll. Rørrendegaard, Tåstrup.

T—U Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Tranekjær O U M R (A 124) Rudkøbing

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

482

1929 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

SM. - F f . - E. B.

280

1957 - G l y n g ø r e A. S ø r e n s e n & Søn

SM. L s t . Stl. 3 BH. -

179

1928 - W a t e r h u i z e n J. J. P a t t j e & Zoonen

154

1955 - K o r s ø r Kähler & Breum

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

395

1908 - W o r k i n g t o n R. W i l l i a m s o n & Son

D . - L s t . - Stl. 5 B H . - A w n g . D. Olf.

950

1923 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

3 D . - P a . - Stl. 4 BH. -Olf.

O W V X ( J 2252)

Trend Hirshals

O Y A F ( E 469)

Trine Ålborg

O U M H ( J 2147)

Trio Esbjerg

O X I T (D 363)

Troja København

O X P B (C 662)

Trondhjem Ålborg

O X X L ( H 107)

Træl København

M . - Bgs. -Stl.

115

1926 - K ø b e n h a v n Orlogsværftet

OUMT (C 205)

Tula København

D . - L s t . - Stl. Well D. 5 BH

1000

1912 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

O X B A ( J 1280)

T u n a Clipper Skagen

118

1950 - G l y n g ø r e A. Sørensen

O Y J H ( D 119)

Tunis København

1950

1936 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1958 - Å l b o r g Limfjords-Værftet

SM. - F f .

SM. - F f .

- E. B.

- E. B.

M. - F r v . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

T—U

217

216 Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6 Bur. Veritas P. 1.1. P R . 5-58

Bur. Veritas P . 1. 1. 4 - 5 8

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 5-56 Bur. Veritas L. 1.1. P R . 6-57

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 12-55

Bur. Veritas L. 1 . 1 . P R . 7-57

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

8

9

10

11

129.0

24.0

9.3

257

126

71.5

19.5

8.7

74

33

98.9

19.4

7.2

148

71

58.1

17.4

8.3

50

18

164.6

26.6

15.0

599

295

FPT DBT

35 88

780

231.1

35.2

21.1

1400

780

FPT DBT APT

21 337 33

1555

55.8

11.9

4.9

20

0

254.4

37.2

15.1

1251

718

58.6

15.4

7.3

36

12

271.7

40.4

16.6

1690

917

7

FPT APT

Rederi Owners

5 3

55

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 A/S Sydfyenske Dampskibsselskab. (O. B . L a u r i t s e n ) . S v e n d b o r g . E. M. C h r i s t e n s e n . Hvalpsund.

FPT APT

10 5

175

Partrederi. (Anni K. Nyborg). Hasseris. Partrederi. (J. F. 0. Kristensen). Esbjerg. Rederiaktieselskabet Primrose. (C. W . F o l t i n g ) . K ø b e n h a v n . D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . E t i n t e r e s s e n t s k a b , b e s t . a f D e t forenede Bugserselskab A/S og A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. København.

FPT DBT APT

35 395 20

1917

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . O. J. Pedersen. Skagen.

FPT DBT APT

33 285 102

2400

FPT 77 D B T 1090 APT 98

7350

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

78.9

20.4

7.9

91

0

363.6

56.4

24.9

4435

2523

1936 - S u u r s a a r i

52.0

17.9

5.1

30

14

R. D. Læsø. Herlev.

118

1946 - E s b j e r g N. P. Jensen

58.4

17.9

7.9

50

19

Partrederi. (A. J. L. Gorridsen). Esbjerg.

SM. - O p m å l i n g s skib - E . B . -

119

1949 - F å b o r g C. A n d e r s e n

68.1

21.3

6.1

82

35

Tyr København

M. - B g s . - Stl. 5 BH

900

1957 - L e m w e r d e r Abeking & Rasmussen

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 3-57

76.6

20.1

7.9

81

0

FPT DBT APT

3 8 10

O W K Y (C 702)

Taarnborg København

D . - L s t . - Stl. 4 BH.-Olf. -

1250

1945 - Å l b o r g Aalborg Værft

Lloyd's Reg. 100 A 1. Ice. 3 - 5 5

301.5

44.2

17.6

2302

1231

FPT DBT APT

58 490 163

O W A U (A 106)

Taasinge Vindeby

M. - P a . - F g . E. B . F .

150

1926 - S v e n d b o r g J. Ring Andersen

Bur. Veritas I. 1. 1. 4 - 5 6

76.5

24.9

8.0

83

33

O U M X (C 376)

Uffe København

D . -Sdp. -Stl. 4 BH

300

1895 - D a n z i g F. Schichau

Bur. Veritas P . 1. 1. 1-57

142.4

28.0

11.3

323

121

O Y L B ( J 964)

Ujarak København

SM. - L s t . - E .

126

1952 - H o l b æ k A . Nielsen

77.6

22.3

7.5

103

34

O W E D ( J 2206)

Ulf

104

1957 - E s b j e r g P. C. Lauridsen

54.8

17.2

7.9

40

15

G. A. E b s e n . Esbjerg.

O W G L ( J 1969)

Ulla Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

85

1945 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.8

17.4

7.9

40

16

H. K. Stage. Esbjerg.

SM . - Ff. - E .

85

1946 - H u m l e b æ k H. A. Hinrichsen

52.6

16.4

7.2

34

13

P. M. Sørensen. Esbjerg.

O X V G ( D 651)

Tunø København

M . - B g s . -- S t l .

720

O Y G H ( D 96)

Tureby Kalvehave

M . - L s t . -- S t l . 5 BH.-

3000

1935 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O Y N A ( J 934)

Tuulikki Korsør

SM. - L s t . - F .

55

O X F X ( J 2085)

Twea Esbjerg

O U M F ( J 45)

Tycho Brahe København

O W D N ( D 590)

O W W X ( J 2034)

SM. - F f . -

SM. - F f .

E. F.

- E. B.

Esbjerg

Ulla Møller Esbjerg

Bur. Veritas S. ( d e e p sea) with freeboard. 12-58 Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 0 - 5 7

100 35

3674

40

A/S Motortramp. (H. Jensen). Kalvehave.

Geodætisk institut. København. Et interessentskab, best. af A/S Ved Reberbanen og A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (K. Bærentzen). København. A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København. Et interessentskab. (V. F . H . L u n d ) . V i n d e b y . A/S Dansk Sandpumper Kompagni. ( P . M. Veilgaard). K ø b e n h a v n .

155

D e n kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København.

218

U—V Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Ulla Poulsen OYCR Lemvig ( J 1742)

Art, materiale m. m. Material etc. 3 SM. - Ff.

- E. B.

M. - L s t . - S t l . 3 BH.-

219

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

4

5

87

1951 - L e m v i g P. Poulsen

353

1957 - B ü s u m B ü s ü m e r Schiffswerft

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Bur. Veritas L . 1. 1. 7 - 5 7

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

50.5

16.4

6.6

31

11

141.8

27.3

8.1

299

130

7

U—V

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (Madsine K. Poulsen). Lemvig.

FPT DBT APT

40 118 9

480

Et interessentskab. ( F i r m a F . H . L a u e n b o r g C h r i s t e n s e n ) . Vejle.

O W P G ( D 577)

Ulla R a s k Vejle

OUQS ( J 1219)

Ulla Thygesen Esbjerg

SM. - F f .

- E. B.

149

1949 - M a r s t a l E. Eriksen

65.3

18.0

7.3

50

18

E. L. Thygesen. Esbjerg.

O W F R ( J 1944)

Ulla T o m m e r u p Thyborøn

SM. - Ff. - E . B .

111

1945 - H o b r o H o b r o Skibsværft

57.7

16.7

7.8

42

14

O. Tommerup. Thyborøn.

O W L O ( J 2292)

Ulla Viola Esbjerg

SM. - F f . - E . B . F .

210

1958 - E s b j e r g Andersen & Jensen

57.6

17.4

7.5

48

14

Partrederi. (M. P . K r i s t e n s e n ) . E s b j e r g .

O W A Z ( J 147)

Ullalis Lohals

SM . - L s t . - S t l .

113

1915 - G r o n i n g e n J. V o s & Z o o n

91.4

16.4

6.5

91

52

O W M P ( J 1214)

Ulla-Vita Sæby

SM. - Ff. - E .

67

1899 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

55.5

16.5

6.8

36

14

O U O W (A 6)

Umanak København

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

2300

1949 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

Bur. Veritas L. 1. 1. w i t h f r e e b o a r d . 1-57

245.0

44.1

22.3

2318

1138

FPT DBT APT

16 163 34

1622

O W V I ( E 451)

Uno Skærbæk (Fre­ dericia t o l d d i s t r . )

SM . - L s t . - S t l . 3 BH.-

163

1927 - G r o n i n g e n N . V . Scheepswerf Gideon

Bur. Veritas P . 1. 1. 9 - 5 6

98.3

17.5

7.1

140

72

FPT APT

12 4

157

O X G D (C 372)

Uranienborg København

D . - L s t . - Stl. 6 B H . - S h e l t e r D. Olf. -

1950

1922 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas L. 1 . 1 . 8-56

346.8

50.2

22.0

3347

1868

FPT 46 D B T 1007 APT 86

6300

O Y B U ( H 2)

Uranus Helsingør

M. - B g s . - J .

280

1902 - G ö t e b o r g G ö t e b o r g Mek. V e r k s t a d

62.1

16.0

9.0

50

0

O U M Z ( H 137)

Urd Kalundborg

480

1932 - G ö t e b o r g L ö d ö s e Varf

67.3

18.3

10.4

82

0

O X A M ( J 1054)

Urda Esbjerg

95

1919 - S k a g e n S. J. Nipper

48.0

14.9

6.4

27

8

O W O R ( J 1531)

Ursholm Skagen

135

1932 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen

49.6

15.9

6.7

31

8

O U Y Y ( J 53)

Ursula Ålborg

SM. - L s t . - E . B .

116

1931 - H o b r o A. T o m m e r u p og K. A. Tommerup

84.2

20.6

8.9

99

67

O U L T ( D 204)

Uruguay København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

3200

1943 - H e l s i n g ø r Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

354.8

50.6

29.2

4625

3479

O Y T I (M 174)

V. B . V . N r . 1 København

L g t . - Stl.

1932 - H a m b u r g Beckedorf Gebr.

70.9

16.8

4.9

38

38

O Y S U (M 22)

V. B . V . N r . 3 København

L g t . - Stl.

1912 - S c h l i e d r e c h t Scheepsbouwwerf Baanhoek

128.2

23.4

8.0

186

177

OYSV (M 23)

V. B.V. N r . 4 København

L g t . - Stl.

1912 - S c h l i e d r e c h t Scheepsbouwwerf Baanhoek

128 2

23.4

8.0

186

177

102.2

20.2

7.8

121

107

120.7

23.0

8.3

190

177

116.9

23.0

8.3

184

170

101.7

19.7

7.5

118

118

M. - B g s . - S t l . 4 BH.SM . - Ff. - E . B . SM.-

-E.

O Y S W (M 24)

V. B . V . N r . 5 København

L g t . - Stl.

O Y S X (M 162)

V. B . V . N r . 6 København

L g t . - Stl.

1903 -

O Y S Y (M 172)

V. B . V . N r . 7 København

L g t . - Stl.

1903 - K i n d e r d i j k

OYSZ (M 161)

V. B . V . N r . 8 København

L g t . - Stl.

Holland Kinderdijk

Holland

141

E. L. Christensen. Sæby.

FPT APT

Den kgl. grønlandske Handel. København. E. P. Schmidt. Fredericia. A/S Dampskibsselskabet Dannebrog. (Firma C. K. Hansen). København.

A/S E m . Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise. (H. F. Kiær). København.

9 11 24

Bur. Veritas L. 1.1. P R . with freeboard. 8-54 forl. 1-59

A. G. H a n s e n . Lohals.

M J. Skelmose. Esbjerg. J. Jeppesen. Skagen. N . K . Bossen. Ålborg.

FPT DBT APT

86 313 189

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n . 6650

Vandbygningsvæsenet. København.

220

V Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O Y T T (M 99)

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 V. B . V . N r . 12 København V. B . V . N r . 14 København

Maski­ nens H K HorsePower

Art, materiale m. m. Material etc.

4

3 L g t . - Stl.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5 1898 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Vagtbjerg Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

O W E F (C 3)

Valborg Nielsen København

D . - L s t . - Stl. 4 B H . - Olf. -

O X E I ( J 1540)

Valde Kerteminde

S M . - -Ff.

O X A N ( J 248)

Valdemar København

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7 65.9

Tyskland

L g t . - Stl.

O X Y W (M 157) O Y M I ( J 1064)

v

221

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

8

9

10

11

19.0

4.7

48

48

77.0

14.8

6.8

57

57

50.8

16.1

7.3

33

14

309.7

45.9

18.1

2668

1442

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14

Vandbygningsvæsenet. København.

85

1935 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

2000

1949 - W. H a r t l e p o o l W. G r a y & Co.

- E. B.

90

1950 - B o g e n s e E. Pedersen

54.5

15.3

6.7

33

11

A/S P. Thing R ø n . (Elna P. Røn). Struer.

S M . - Lst. - E. F .

24

1896 - V i k e n J. Hagermann

55.1

18.5

3.9

25

12

E. C. Bergmann. Saltholm.

D . - Is. - Stl. 4 BH.-

600

1886 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

140.0

41.9

12.0

350

17

135

1924 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

50.4

15.4

6.6

29

10

6900

1950 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

502.8

68.3

34.2

10512

6318

150

1958 - L a n g ø Langø Baadeværft

53.5

15.5

7.1

34

11

83.4

22.1

7.0

99

44

147.3

20.2

7.8

222

102

366.9

56.4

24.9

4464

2551

17

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 4

O Y I S (G 75)

Valdemar Glyngøre

O X A P ( J 1347)

Valkyrien Skagen

OXGM ( D 161)

Valkyrien Mærsk København

O X E R ( J 2283)

Valle K r u s e Hirshals

SM. -- F f .

O Y B K ( E 131)

Vanja Skagen

SM. - L s t . -- E . B .

180

1951 - H o l b æ k A. Nielsen

O U Y B ( H 28)

Varnæs Åbenrå

M. -- L s t . - J . 3 B H . - S h e l t e r D.

270

1877 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

O Z J T ( D 179)

Vedby Kalvehave

M . - - L s t . -- S t l . 5 BH.-

3200

O X A R ( J 482)

Vega Bogø

SM.- Lst.-E.B. F.

34

1925 - B a n d h o l m P . Clausen

53.3

17.5

5.9

35

O X A T ( J 249)

Vega Kolding

SM. - L s t . - E .

47

1902 - A s s e n s S. C h r i s t e n s e n s Eftf.

47.4

14.1

5.4

19

O X F F ( J 1344)

Vega Esbjerg

SM. - F f . - E . F .

1924 - E s b j e r g J. Joensen

56.1

15.0

6.6

30

O U K C (A 204)

Vemmenæs Rudkøbing

30.4

6.3

149

O U Y C ( J 2224)

Vendelbo Frederikshavn

O U P I ( J 1843)

Vendia Skagen

O Y E C ( D 241)

Venezuela København

O W B I ( J 688)

Venus Hadsund

O X F R ( J 563)

Venus Ballen

O W B J (A 189)

Vera Grenå

O X A X ( J 11)

Vera Holbæk

S M . - -Ff.

- E. B.

M . - - T k . -- S t l . 13 B H . - E. B.

95 290

M. - P a . -- F g . Stl.

1942 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

1955 - T o f t S k i b s v æ r f t Toft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 6 - 5 5

Bur. Veritas L. 1 . 1 . great coast. trade. 12-51

Lloyd's Reg. 100 A 1. 9 - 5 6

Bur. Veritas P . 1. 1. Ice. 8-55

106.0

Partrederi. (J. F. 0. Kristensen). Esbjerg. FPT DBT APT

APT

46 474 60

20

3450

108

Dampskibs-Aktieselskabet Progress. (O. A m s i n c k o g H . R a s m u s s e n ) . København.

Handelsministeriet. København. K. M. C h r i s t e n s e n . Skagen.

FPT DBT APT

135 205 116

16880

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København. V. M. J e n s e n . Hirshals.

159

L. K. Henriksen. Skagen.

3

270

Margaretha L. Boyskov. Åbenrå.

FPT 74 D B T 1044 APT 72

7250

A/S Motortramp. (H. Jensen). Kalvehave.

FPT

Interessentskabet Vega. Bogø. A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding.

6 10

Partrederi (P. M. Thimsen). Esbjerg.

60

A/S Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute. ( K . H . Friis). R u d k ø b i n g .

179

1957 - N y k ø b i n g M. Søren Larsen & Sønner

58.8

17.5

8.1

48

13

E. E. Jensen. Frederikshavn.

S M . - Ff. - E . B . F .

134

1943 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.1

15.1

6.8

28

11

M. -- L s t . - Stl. 7 B H . - S h e l t e r D.

4740

1948 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

415.9

57.0

24.4

5146

2981

Partrederi. (A. J . N i p p e r ) . S k a g e n . D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

SM. - L s t . - E .

52

1903 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

68.9

18.5

6.9

56

37

74

1897 - S v e n d b o r g I. R. Andersen

62.5

17.5

7.0

46

33

M . - P a -- S t l . 4 BH. -

193

1921 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft & Maskinbyggeri

111.5

19.7

7.2

168

82

SM. - L s t ‚ - E .

65

1880 - S v a n e k e H. Hansen

71.2

18.8

5.5

49

30

SM.--Ff.

- E. B.

S M . - - L s t . -- E

B.

Lloyd's Reg. 100 A 1 w i t h f r e e b o a r d 3-57

Bur. Veritas P . 1 . 1. 6 - 5 3 forl. 5 - 5 8

FPT DBT

97 580

9300

95

FPT APT

16 5

152

S. P. Sørensen. Visborg. T. C. Beyer. Ballen, Samsø. A/S Rederiet Anholt. (R. L. Albertsen). København. K. V. Jensen. Kisserup.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X A Y ( J 1286)

223

222

V

Kendingsmål i feet Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3

Vera Lemvig

SM. - F f . -

E. F.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4

5

6

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

7

8

9

10

11

73

1917 - G l y n g ø r e A. Sørensen

48.0

16.0

8.1

34

12

61.9

15.1

6.6

47

24

119.4

21.5

10.8

225

111

V

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 Partrederi. (P. K. J. Bach). Lemvig.

46

A/S Tankskibsrederiet. ( E . H . Tersling). K ø b e n h a v n .

OYGO ( H 65)

Vera København

M. - T k . - Stl . 4 BH

69

1910 - S t o c k h o l m Bolinders Fabrik

OZEN ( E 465)

Vera Larsen Århus

SM. - L s t . - S t l . 4 BH. -

149

1917 - M a r t e n s h o e k G e b r . G. & H. B o d e w e s

SM. - L s t . - S t l . 2 BH.-

84

1909 - S t a d s k a n a a l O. Smit

93.0

16.1

6.0

99

49

61

1904 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

57.1

17.3

6.1

31

9

SM. - L s t . - S t l . 3 BH

180

1926 - G r o n i n g e n J. Koster Hzn.

98.9

17.5

6.8

127

64

O X V M Veronica (ex H o m e w a r d ) ( J 2098) Esbjerg

SM. - F f . -

E. F.

119

1947 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

57.8

17.0

8.0

45

15

O W L P Vest ( E 534) Ålborg

SM. - L s t . - E . B . 3 BH.-

174

1919 - M a r s t a l

95.6

24.6

9.3

143

92

176

I/S V e s t a a . (N. J. Madsen). Ålborg.

S M . - Lst. - E . B . F .

56

1904 - O d e n s e N. F. Hansen

72.1

19.9

7.1

64

40

110

Partrederi. (H. G. Jensen). København.

SM. - L f . - E . T .

71

1892 - K ø b e n h a v n C. L a u t r u p

57.9

15.7

9.1

34

19

SM . - L s t . - E .

78

1899 - F r e d e r i k s h a v n N. Nielsen & Søn

54.9

17.0

5.8

31

14

51

Partrederi. (Gerda Hansen). Klintebjerg.

M . - Pa. - Fg. - E.

174

1953 - H o l b æ k A. Nielsen

84.6

26.7

7.6

99

34

40

Partrederi. (L. A. O. C. L a r s e n ) . Fejø.

74

1924 - L æ s ø Dolmer

48.7

16.6

7.7

34

11

A n n a M. T. S e h e s t e d . Skodsborg.

1927 - S k a g e n Brdr. Nipper

52.1

16.0

6.8

33

11

J. H. Jakobsen. Esbjerg.

O X C J ( J 903)

Vera Mortensen Frederiksværk

O X A Z ( J 1113)

Verdandi Esbjerg

O X A U ( E 456)

Verona Nord Hundested

O W B L Vesta ( J 556) Fakse Ladeplads

SM. -

-E.

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 6

Bur. Veritas P . 1. 1. 7 - 5 5

Bur. Veritas L. 1.1. great coast. trade. 7-52 forl. 1-59

FPT APT

3 4

270

O. I. P. Larsen. Ebeltoft.

135

N. Mortensen. Grenå.

Partrederi. ( : J . V . Steffensen). E s b j e r g . 157 Partrederi. ( K . L . P . Olsen). H u n d e s t e d "

FPT APT

12 4

Partrederi. (V. J e n s e n ) . E s b j e r g .

A. Hempel. Gentofte.

O X F U ( J 365)

Vesta København

O W S X ( J 1062)

Vesta II Odense

O Y O I ( B 172)

Vester Fejø

O X B I ( J 1461)

Vesterby Esbjerg

SM. - F f . -

O W Y B ( J 1387)

Vesterhavet Esbjerg

SM. - F f .

O Y F G ( B 106)

Vesterø Vesterø, Læsø

M. - P a . - J. 3 :B H . -

149

1877 - G ö t e b o r g E r i k s b e r g s Mek. V e r k s t a d

105.5

19.0

7.2

122

65

O X A D ( H 187)

Vestjysk Pioner Esbjerg

M. - Ff. - Stl. 3 BH. -

248

1958 - E s b j e r g C. S ø r e n s e n

56.1

16.5

7.6

48

17

DBT DT APT

O U T L ( H 105)

Vestkysten Thyborøn

M. - R e d n i n g s s k i b Stl. - 5 B H .

600

1944 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

128.9

26.4

12.3

321

81

FPT DBT APT

OUSI ( J 103)

Vestland Hasle

SM. - L s t . - E . B .

90

1908 - T r o e n s e Jacobsen

71.6

18.7

7.0

66

36

O W U W ( J 1112)

Via Viola Hirshals

SM. - F f . -

73

1918 - S k a g e n Karstensen & Henriksen

51.3

14.4

7.6

29

11

O Y D X ( D 4)

Vibeke M æ r s k København

M. - L s t . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

2800

1948 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

339.5

51.0

27.9

4298

2496

O X F K ( H 99)

Viben København

M . - Patr. - E . F.

166

1946 - K ø b e n h a v n Københavns Yachtog Motorbaadsværft

56.2

12.2

5.8

27

5

O X B O ( J 1444) O U Y L ( J 84)

Victory Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

89

1929 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.3

16.0

8.4

39

17

C. N. Thygesen. Esbjerg.

SM. - L s t . - E . F .

64

1903 - N y k ø b i n g M. O. R. Iversen

63.1

17.7

7.3

51

37

E. Andersen. Femø.

O Z D F ( J 1541)

Vigilant Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

111

1933 - E s b j e r g N. P. Jensen

55.5

16.5

7.1

38

16

Partrederi. ( K . H . Nielsen). E s b j e r g .

Vigen Femø

E. F. - E. B.

E. B.

110

British Corporation B . S. * 5 - 5 8

80

A n d e l s D a m p s k i b s s e l s k a b e t Læsø. (C. C. J. P e t e r s e n ) . V e s t e r ø , Læsø.

2 4 5

50

Partrederi. (C. S ø r e n s e n ) . E s b j e r g .

10 46 6

85

Fiskeriministeriet. København.

105

G. J e n s e n . Hasle. N. M. P e d e r s e n . Hirshals.

FPT DBT APT

79 753 93

5950

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912, A / S . (A. P . Møller). K ø b e n h a v n . D e p a r t e m e n t e t for t o l d - og forbrugsafgifter. København.

225

224

V—W Kendingssignal Skibets n a v n og Signal hjemsted letters Name of ship and Kontrol port of registry nr. Control No. 2 1 Vika O W Y G Bandholm ( J 485)

Kendingsmål i feet Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

V—W

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

8

9

10

11

46.0

14.1

4.6

20

12

99.3

17.7

5.8

96

50

1935 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

55.3

16.1

8.9

42

19

R. A. Jensen. Esbjerg.

119

1952 - L a n g ø G. J a c o b s e n

53.5

15.8

7.3

35

12

F. V. Søgaard. Hirshals.

70.0

17.1

8.5

59

19

3

4

5

SM. - L s t . - E .

21

1884 - Å r h u s S. Christoffersen

SM. - L s t . - S t l .

105

S M . - F f . - E .. B . F .

150

S M . - Ff. - E . B .

1915 -

6

Rotterdam

7

14 C. G. P e t e r s e n . Bandholm.

170

I/S V i k i n g . Fredericia.

O W B N ( J 727)

Viking Fredericia

OYLV ( J 1056)

Viking Esbjerg

O Y M H ( J 2124)

Vikingbank Hirshals

O X X P (C 348)

Vildanden Esbjerg

D . - Bgs. -Stl. 4 BH.

170

1905 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

O W X P ( J 420)

Vilje Rønne

SM. - Lst. - E. B.

43

1896 - F å b o r g R . Møller

58.3

16.3

6.1

37

25

L. Hjæresen. Rønne.

OZNQ ( J 1753)

Ville P l e t Esbjerg

S M . - Ff. - E . B . F .

123

1942 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

59.1

17.3

8.0

40

16

Partrederi. (J. Lysholdt). Esbjerg.

OWZV ( J 1283)

Villi Z a a r Esbjerg

SM:. - Ff. - E .

68

1899 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

55.5

16.4

6.4

27

8

M. M. P. Z a a r . Esbjerg.

O W N Y ( J 1962)

Vind Skagen

S M . - Ff. - E . B . F .

120

1945 - S k a g e n Brdr. Nipper

50.5

15.1

6.7

28

10

F. C. C. D i g e t . Skagen.

O Y X L ( J 406)

Vindnæs Femø

SM. - L s t . 3 BH

Stl.

67

1904 - U e t e r s e n J. Jacobs

81.7

17.7

5.8

75

41

O U T B ( J 1850) O W N R ( J 1025)

Vinga Thyborøn

- E. B.

92

1944 - H o b r o H o b r o Skibsværft

49.9

16.2

7.1

30

11

SM. - Ff. - E . B . F .

100

1917 - S k a g e n S. J. Nipper

46.9

14.9

6.4

25

9

OWZC ( J 1469) O W X N ( D 585)

Viola Esbjerg

SM. - Ff. - E .

74

49.9

15.9

6.6

30

12

M. - L s t . - Stl. 9 B H . - S h e l t e r D.

6400

1930 - Gilleleje Andersen & Ferdinandsen 1957 - H e l s i n g ø r H e l s i n g ø r S k i b s v æ r f t og Maskinbyggeri

429.4

58.6

24.7

5512

2992

O W C V ( D 691)

Viru (ex D e n i ) Tuborg Havn

M. - L s t .

c. 213

c. 144

O Y P J ( J 893)

Visti Mathiesen Frederikshavn

SM. - S d p . - S t l . 3 BH.-

134

1902 - H o o g e z a n d H. Kroese

O Y J E (A 132)

Vistula Frederikshavn

M. - P a . - Stl. 7 B H . - A w n g . D.

1375

1930 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

OZGK ( J 544)

Vita Køge

SM. - L s t . -- E . B .

90

1900 - A s s e n s

SM. - L s t . - S t l . 3 BH.-

100

1911 - V l a r d i n g e n Werft van Roth

S M . - Ff. - E . B . F .

80

1931 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

1570

1916 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

130

1942 - F å b o r g F a a b o r g Skibsværft

O W H Z ( E 532)

Vinny Vesterø Læsø

SM. - F f .

Havn,

Virginia København

Volo FakseLadeplads

1917 - F r a n c k e r R. B r a n d s m a & Z o n e n

O X B W ( J 1497)

Vrist Esbjerg

O Y K B (C 245)

Væderen København

D . - I s . - Stl. 5 BH. -Olf.-

OZLL ( J 1728)

Vaagø Esbjerg

SM. - F f . -

O Y I J ( J 2310)

W. Hjelm (ex T u g ) Skagen

O X B X ( J 1271)

W. Klitgaard Frederikshavn

SM. -Ff.

E. B.

- E.B.F.

SM. - Ff. - E .

Bur. Veritas P . 1 . 1 . P R . 7-57

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 7

Bur. Veritas L. 1. 1. g r e a t coast. trade. 6-56

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . g r e a t c o a s t . t r a d e . 12-54

Germ. Lloyd 100 A 4 N o r d s e e . 9-55

Lloyd's Reg. 100 A 1. 7 - 5 4

FPT APT

4 4

15

119

Partrederi. (Karen L. Jensen). Vesterø, Læsø. Partrederi. ( K . E . Nielsen). E s b j e r g . FPT 116 D B T 470 Vinget.230 A P T 212

9120

140

P. V. Mathiesen. Ålbæk.

500

D e t forenede Dampskibs-Selskab, A/S. (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

7.0

92

43

243.3

35.8

11.6

1383

804

67.0

17.9

6.3

54

27

85

111.8

21.8

8.0

120

60

265

54.3

17.2

7.1

34

14

144.9

37.7

17.3

689

0

57.8

16.7

7.1

37

12

46.9

15.3

6.9

31

7

120

1891 - F r e d e r i k s h a v n J . N . Olsen

61.4

16.7

6.9

37

13

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

A. Nordmann. Lyngby.

17.4

1907 - S t r u e r Jens Laursen & Sønner

K. Christensen. Femø. M. P e d e r s e n . Thyborøn.

82.9

57

Vandbygningsvæsenet. København.

FPT DBT APT

15 157 3

F. T. Mortensen. Køge. Partrederi. (H. Rasmussen). Fakse Ladeplads. M. C. V r i s t . Esbjerg.

FPT DT APT

54 83 26

210

Københavns havnevæsen. København. G. M. Christoffersen. Esbjerg. S. K. J e p p e s e n . Skagen. Partrederi. (J. A. Larsen). Frederikshavn.

15

W—Z

Kendingsmål i feet

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1

Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry

Art, materiale m. m. Material etc.

2

3

W—Z

227

226

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

4

5

6

Længde Bredde Length Breadth

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

Tons D W

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

Rederiets hjemsted Domicile of owners

7

8

9

10

11

55.4

12.5

4.2

20

9

C. L. L. Nielsen. Nakskov. A / S T h . P e t e r s e n & Co. (J. T. Petersen og K. K. Petersen). Kolding.

14

OZNM ( J 629)

W \ anderer Nakskov

SM. - L s t . - J . T r æ

32

O W J M ( J 267)

Werner Kolding

SM. - Ff. - E .

55

1902 - O d e n s e N. F. Hansen

48.4

16.0

5.1

20

6

OWND ( H 183)

Westeraa Esbjerg

M. - Ff. - Stl. 4 BH.-

179

61.7

17.4

7.3

53

20

Westralia København

M. - L s t . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

4000

398.2

56.4

O Z G H ( D 134)

1957 - A m s t e r d a m Holland Launch Færdigb. Esbjerg A. W o r k & Søn 1937 - N a k s k o v Nakskov Skibsværft

33.0

6426

3880

SM. - Ff. - E . B .

74

1958 Sæby Sæby Skibsværft

50.0

16.1

6.1

29

7

1881 - P a d s t o w J o h n Cowl & Sons

88.9

22.9

7.3

93

24

O. Jørgensen. København.

O X A Q Whitehaven Thyborøn ( J 2302) Wiiqouuwa OXVZ København ( K 571)

S. - L s t . - E . Pitchp.

Lloyd's Reg. 100 A 1. 8 - 5 7

1

48

FPT 75 D B T 1251 A P T 136

9020

FBT

A. E. C. W. Jensen. Esbjerg.

Dampskibsselskabet Orient, A/S. (A. A . T o n b o e ) . København. Partrederi. (J. K. Jensen). Lemvig.

S M . - Lst. - E. B.

28

1891 - D a l s g å r d Møller

55.0

14.4

5.7

29

19

N. K. F. Sørensen. Køge.

Wincent Skagen

S M . - Ff. - E . B .

149

1941 - G r e n å J. Vester

63.7

18.8

7.6

50

19

S. K. E J a c o b s e n . Skagen.

Winni Esbjerg

S M . - Ff. - E . B .

134

1942 - F å b o r g C. A n d e r s e n

57.0

16.9

7.2

O Z K X ( J 1707) OWTM ( J 2219)

35

13

P. L. Lauridsen. Esbjerg.

Wiota Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

154

1957 - B o g e n s e Bogense Skibs & Baadebyggeri

57.6

16.8

7.4

45

16

Partrederi. (K. J. Poulsen). Esbjerg.

Wiwa Hals

SM . - Ff. - E .

95

1946 - H u n d e s t e d B. Andersen

44.9

16.0

4.7

22

9

O X F W ( J 2029)

Wørna Mariager

SM. - L s t . - E .

52

1905 - N y b o r g Fløytrup & Schmidt

70.2

18.8

6.5

52

37

O U R K ( J 303)

Ydun Skagen

SM . - Ff. - E .

74

1906 - L y n æ s P. Madsen

43.5

15.2

5.3

16

5

OXCL ( J 124)

Ymer København

M . - B g s . - Stl. 7 BH.

500

1942 - Å l b o r g Aalborg Værft

76.8

20.1

8.0

91

0

OZMG ( D 194)

Yoga Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

172

1955 - E s b j e r g A. K. Work

59.0

17.2

7.8

46

16

O Y Z B ( J 2140)

O. H. Myrup. Esbjerg.

Yrsa Koldby

SM - L s t . - E .

41

1901 - M a r s t a l J. Rasmussen

57.6

16.7

6.7

37

18

O X C M ( J 250)

W . Kjærulff. Koldby Kås.

SM. - Ff. - E . B .

52

1914 - S k a g e n I. C. O v e s e n

45.8

14.6

6.6

24

8

O W V A ( J 1251)

Yrsland Esbjerg

J. Rosenbæk. Esbjerg.

SM. - Ff. - E .

95

1930 - F r e d e r i k s h a v n Hjørne & Jacobsen

15.4

6.9

29

Yukon Skagen

49.3

10

OWGK ( J 1478)

Partrederi. (K. Strøm). Skagen.

S M . - Ff. - E . B . F .

150

1944 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

17.8

8.0

46

Zamora Esbjerg

60.0

18

O U Y T ( J 1910)

M. J. Nielsen. Esbjerg.

SM. - Ff. - E . B .

89

1956 - E s b j e r g P. C. Lauridsen

17.1

7.8

40

Zarepta Esbjerg

53.4

16

O Y I P ( J 2182)

J. Jensen. Esbjerg.

95

1905 - E s b j e r g S. A b r a h a m s e n

16.9

8.2

42

16

Zela Esbjerg

SM. - Ff. - E .

58.2

O Y P U ( J 1210)

J. P. Sørensen. Sædding.

86

1943 - Å r h u s A . S c h r ø d e r Nielsen

16.7

7.5

36

10

Zenia Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

51.4

OUMQ ( J 1799)

P. R. Vejlgaard. Esbjerg.

100

1937 - S k a g e n Brdr. Nipper

14.9

6.5

26

8

Zenith Frederikshavr

S M . - Ff. - E . B . F .

50.2

O Y T P ( J 1443)

1954 - R a n t z a u s m i n d e H. Henningsen

16.0

7.3

31

12

Zenta Skagen

162

49.2

O Y Y T ( J 2137)

Partrederi. (C. K . H o u k j æ r ) . S k a g e n

59.2

14.6

9.0

43

17

OWBW ( H 37)

Zephyr Ålborg

W. B. Christensen. Lindholm.

O X D Z ( J 859)

William Køge

OZIV ( J 1670)

Kås

SM. -

- E.

M . - V a n d b å d - Stl 6 BH.

52

Bur. Veritas L . 1. 1. P R . great coast. trade. 8-58

W. Petersen. Hals. 88

A. E. R. Hansen. Assens ( J y l l . ) . O. P. Helle. Skagen.

FPT DBT APT

12 12 10

33

E t i n t e r e s s e n t s k a b , b e s t . a f D e t forenede B u g s e r selskab A/S og A/S E m . Z. Svitzer's BjergningsEntreprise. København.

P. A. Madsen. Frederikshavn.

15*

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 OXCO ( H 27) O W L N ( D 367)

229

228

Z—Aa Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Zephyr Århus Zeus København

Art, materiale m. m. Material etc.

Maski­ nens H K HorsePower

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder

3

4

5

M. - L s t . - E . F .

67

1884 - F r e d e r i k s h a v n H. V. Buhl

M. - L s t . - Stl. 3 BH.-

358

1939 - G r o n i n g e n Scheepswerf V o o r i n t g a n g

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey 6

Germ. Lloyd K (Grosse Küstenfahrt). 6-56

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

8

Dybde Depth

Register-tons Brutto Gross

Netto Net

9

10

11 13

52.0

16.2

6.2

32

152.7

25.4

8.4

398

215

Z—Aa

Tons D W Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

Vand­ ballast Tanks 12

FPT DBT APT

Rederi Owners

25 102 8

560

Rederiets hjemsted Domicile of owners 14 P. R. K. Madsen. Risskov. T. Lindholmer. København.

O Y J M ( J 965)

Ziba Rønne

SM. - Lst. - E . F .

104

1938 - R å å Holms Skeppsvarv

70.9

20.2

7.7

77

46

O X B C ( J 2039)

Zion Esbjerg

SM. - Ff. - E . B .

200

1946 - S k æ l s k ø r M. Møller

62.5

17.2

8.9

49

17

W. V. Larsen. Esbjerg.

O X C R ( J 1479)

Zippora Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

87

1930 - E s b j e r g Jensen & Lauridsen

54.5

16.4

8.8

40

15

Partrederi. (N. Sørensen). Esbjerg.

O X V F ( J 1502)

Zoar Esbjerg

SM. - Ff. - E . B . F .

71

1931 - E s b j e r g S. I. K j e l d s e n

55.0

16.5

7.3

37

13

Partrederi. (P. Larsen). Esbjerg.

O X L U (M 12)

Ægir Kolding

Ud. - E. F.

1917 - E s b j e r g Byberg

39.5

15.7

4.8

35

26

Kolding H a v n . Kolding.

O X X Q (C 391)

Ægir København

D . - S d p . - Stl. 3 BH. -

165.1

30.4

15.4

482

186

O Y N H ( J 936)

Ærbo Marstal

SM. - L s t . - F .

67.2

18.7

6.3

57

30

O W B U (A 139)

Ærø Ærøskøbing

450

1904 - Vlissingen N. V. Koninklijke Maats c h a p p i j D e Schelde

Bur. Veritas D . 1. 1. 1 0 - 5 6

1907 - F å b o r g R . Møller

125

FPT

50

K. J. K. Jensen. Rønne.

665

Vandbygningsvæsenet. København.

100

C. M. C h r i s t e n s e n . Marstal.

M.-Pa -Fg. -Stl. 5 BH.-

490

1931 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Bur. Veritas P . 1. 1. 5 - 5 5

150.3

26.1

10.1

292

114

FPT APT

25 12

100

1955 - M a r s t a l H. C. Christensens S t a a l s k i b s v æ r f t af 1949

Bur. Veritas P . 1. 1. Ice. 5-55

119.7

28.0

8.6

234

82

FPT APT

33 11

70

A/S Dampskibsselskabet Ærø. (N. K. Nielsen). Ærøskøbing.

O U H D (A 203)

Ærøskøbing Ærøskøbing

M. - P a . - F g . Stl.-5 BH.

720

O X C U ( J 187)

Øresund København

SM. - L s t . - E . F .

42

1874 - B ø g e s k o v e n H. Jensen

48.1

18.9

5.5

28

13

SM. - L s t . - E . F .

100

1901 - Vejle S. L i n d t n e r

68.0

18.4

6.9

55

32

92

I/S Søren L a r s e n & S ø n n e r s S k i b s v æ r f t . N y k ø b i n g M.

D . - B g s . - Stl. 3 BH.

87

1915 - F r e d e r i k s h a v n Frederikshavns Værft og Flydedok

46.9

14.3

7.1

29

0

11

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

73.4

20.6

7.5

74

50

120

H. M. Pedersen. Thurø.

148.0

29.0

7.6

310

110

345

A/S Det østbornholmske Dampskibsselskab. ( J . C. S. Ø d b e r g s e n ) . N e k s ø .

69.5

14.8

6.2

48

22

O U X P ( J 168)

Ørodde (ex M a r g r e t h e ) N y k ø b i n g M.

Bur. Veritas I. 1. 1. 2 - 5 4

E d i t h B . Scharff. Lyngby.

O U N O (C 775)

Øst

O U R E ( J 852)

Østa Svendborg

SM. - L s t . - E .

118

1920 - Seedorf M. K ö l d e w i t z

O Y Y E ( D 444)

Østbornholm Neksø

M. - L s t . - Stl. 5 B H . - S h e l t e r D.

885

1954 - L ü b e c k Travewerft

SM. - L s t . - Stl. 4 BH.

104

1882 - M o t a l a Motala mek. Verkstad

1998

1954 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas P . 1. 1. 1 0 - 5 8

164.8

34.5

18.1

1113

542

FPT DBT APT

20 100 98

204

118

1932 - D e d e m s v a a r t Gebr. Mittendorf

Bur. Veritas P . 1. 1. 8-57

98.9

19.3

7.2

149

71

FPT

10

200

42.7

14.7

3.7

21

8

82.8

21.6

8.3

103

69

50.1

16.0

6.7

29

7

272.3

42.4

15.3

2102

1190

København

O Y I B ( J 937) O Y U E (A 94)

Østerby Østerby, Læsø

O X Q O ( E 198)

Østland (ex Morild) Svaneke

O Y T K (M 78)

Aaen Køge

O U N Q ( E 291)

Aage Rønne

O Y E F ( J 1152)

Aage Frederikshavn

O Y T H (A 5)

Østersøen Rønne

Aalborghus Ålborg

M. - P a . - Stl. 7 B H . - 2 dæk SM. - L s t . - Stl. 4 BH. -

1937 - K ø g e Nielsen & S t o r m

Ud. - F. S M . - L s t . - Stl. 3 BH.-

104

1916 - V l a a r d i n g e n Gebr. Figee

S M . - Ff. E.-

100

1911 - F r e d e r i k s h a v n M. R. Mortensen

3600

1936 - N a k s k o v N a k s k o v Skibsværft

M. - P a . - Stl. 6 B H . - A w n g . D.

Bur. Veritas P . 1. 1. 6 - 5 8

Bur. Veritas P . 1. 1. Baltic trade 9-55

Bur. Veritas P . 1. 1. P R . 2-54

FPT DBT APT

12 79 12

A/S Brdr. Larsen. (L. C. Larsen). Østerby, Læsø. A / S D a m p s k i b s s e l s k a b e t p a a B o r n h o l m a f 1866. ( E . J . W . Nielsen). R ø n n e . G. M. S o m m e r . Svaneke. F i r m a Nielsen & S t o r m . Køge.

FPT

3

160

K. V. Pedersen. Rønne. N. K. M. Rasmussen. Frederikshavn.

FPT DBT APT

14 158 70

900

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O. Normann). København.

Kendingssignal Signal letters Kontrol nr. Control No. 1 O X G A (M 25)

231

230

Aa Skibets n a v n og hjemsted Name of ship and port of registry 2 Aarhus Århus

OWKM ( J 1370)

Aase Esbjerg

O Y R E ( D 95)

Aase Mærsk Nyborg

O W F J ( D 568)

Aase Nielsen København

O X H L (M 110)

40

O X H M (M 111)

41

O X H N (M 112)

42

O X H O (M 113)

43

O X H P (M 114)

44

O X H Q (M 115)

45

O X H R (M 116)

46

O X H T (M 117)

47

O X H U (M 118)

48

O X H V (M 119)

49

O X G U (M 41)

50

O X G V (M 52)

51

O X G R (M 40)

52

O X G T (M 44)

53

O X G W (M 39)

54

O X G X (M 42)

55

Art, materiale m. m. Material etc. 3

4

U d . - Stl.

Byggeår og -sted Værft Building year and place Builder 5

6

Kendingsmål i feet Længde Bredde Length Breadth 7

Dybde Depth

Brutto Gross

Netto Net

9

10

11

Tons D W Vand­ ballast Tanks 12

7.4

77

39

Århus havn. Århus.

54.0

16.3

7.2

38

13

H. P. P. Plet. Esbjerg.

2850

1930 - O d e n s e Odense Staalskibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 6

407.1

54.7

30.4

3480

1958 - S v e n d b o r g Svendborg Skibsværft

Lloyd's Reg. 100 A 1. 1 2 - 5 8

328.0

46.1

25.7

L g t . - Stl.

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 7 - 5 4 forl. 8 - 5 9

72.9

21.1

7.3

L g t . - Stl.

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 8 - 5 5

72.9

21.1

7.3

L g t . - Stl.

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 2-58

72.9

21.1

7.3

L g t .-Stl.

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 9-58

72.9

21.1

7.3

L g t .-Stl.

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 12-58

72.9

21.1

7.3

L g t .- S t l .

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1 . 1 . 5-58

72.9

21.1

7.3

L g t .- S t l .

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 6-58

72.9

21.1

7.3

L g t .- S t l .

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 10-57

72.9

21.1

7.3

L g t .- S t l .

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1 . 1 . 7 - 5 4 forl. 1 2 - 5 8

72.9

21.1

7.3

L g t .- S t l .

1925 - K ø b e n h a v n Københavns Flydedok og S k i b s v æ r f t

Bur. Veritas I. 1. 1. 3-58

72.9

21.1

L g t .- S t l .

1898 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas I. 1. 1 . 7 - 5 5

90.5

Lgt.- S t l .

1898 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas I. 1. 1. 5 - 5 6

Lgt.- S t l .

1898 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

L g t .- S t l .

6185

3193

3591

FPT APT

148 94

9605

Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet S v e n d b o r g og D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912 A / S . København.

1740

FPT DBT APT

49 475 76

4500

R e d e r i - I n t e r e s s e n t s k a b e t af 1956. (O. A m s i n c k o g H . R a s m n s s e n ) . K ø b e n h a v n .

81

172

81

172

81

172

81

172

81

172

81

172

87

81

172

87

81

172

87

81

172

7.3

87

81

172

22.3

7.8

149

134

90.5

22.3

78

155

140

Bur. Veritas I. 1. 1. 1 2 - 5 5

90.5

22.3

7.8

149

134

1898 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas I. 1. 1. 1 0 - 5 6

90.5

22.3

7.8

149

134

L g t .- S t l .

1899 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas I. 1. 1. 9 - 5 6

90.4

22.3

7.8

148

137

200

L g t .- S t l .

1899 - K ø b e n h a v n Burmeister & Wain

Bur. Veritas I. 1. 1. 1 1 - 5 5

90.4

22.3

7.8

148

137

200

København

København

København

København

København

København

København

København København Kolding København København

14

24.6

M. - T k . - S t l . 10 B H

København

Rederiets hjemsted Domicile of owners

56.2

1925 - E s b j e r g N. P. Jensen

København

Rederi Owners

Ladning og brændsel Cargo and fuel 13

1890 - N a k s k o v Tuxen & Hammerich 86

M. - L s t . - Stl. 4 B H . - A w n g . D.

Register-tons

8

S M . - F f. E. B. F.

København

København

Maski­ nens H K HorsePower

Klussifikationsselskab, klassebetegnelse og sidste klasseeftersyn Particulars of classification, last survey

Aa

87

87

87

87

87

87

D e t forenede D a m p s k i b s - S e l s k a b , A / S . (L. O . N o r m a n n ) . K ø b e n h a v n .

232

IV. Register over rederierne for de i afsnit III optagne danske skibe med undtagelse af rederier for fiskeskibe.

A. Geffke, Sten- og Grusforretning, A/S, se under Geffke. A. H. Basse, Rederiaktieselskab, se under Basse. A. Jespersen & Søn, Firma, se under Jespersen. Activ. D a m p s k i b s s e l s k a b e t Activ A/S. Firma L. R. Schmith & Co. København Jane Lanng 2725 ». .. af 1912« og lignende årstalsangivelser se under »Aktieselskabet...«, »Dampskibsselskabet...«, »Rederiaktieselskabet...«, »Rederi I/S. ..« og »Interessentskabet...«. Ajax. R e d e r i a k t i e s e l s k a b e t Ajax. T. Lindholmer København Ajax 341 Se tillige under Lindholmer. A k t i e s e l s k a b e t af 28. 3. 1957. Margrethe K. E. Sonberg København Thor Viking 487

A n d e r s e n , C. H. C. Vindeby Monsunen

150 A n d e r s e n , C. L. W. C. A. Vordingborg

Antoni

A n d e r s e n , C. O. Kikhavn Nilaus

Femø Vigen

Fåborg Lykke

Marstal Oranje

Marstal 53

Marstal

Holbæk Frem

Erg

500

Andersen . . . A/S H. H. A n d e r s e n & Co. H. H. S. Andersen København Henrik D a n i c a . . . . 849 A n d e r s e n , A. E. Glattrup Skov Clara 37

43

Thisted

38

Best. reder

Andersen, T. Holstebro Margrethe

49 A n d e r s e n , V. E. Orne

Omøsund

20 A n d e r s e n , V. H. J. Holte

Penelope

29 A n d e r s e n , V. T. Hadsund 61 Anholt. A/S R e d e r i e t Anholt.

Roskilde 36

59 Glostrup

Gabriel

A n d e r s e n , C.

København 97

A n d e r s e n , R. B. Søstjernen

Ammersbøll, N. H. Rørrendegaard, Tåstrup 109

Roy

Rønne Bokul

170

47

Andersen, P. H.

Andels Dampskibsselskabet Læsø, se under Læsø.

Hedvig

33 A n d e r s e n , K. H.

København

A n d e r s e n , C.

41 Andersen, J.

Ommel

Risø

79 A n d e r s e n , H. C.

Almlund, M. P.

Traly

64 A n d e r s e n , H.

Nordsøen

Alfa. I/S Alfa.

Seine

51 A n d e r s e n , E. I.

Albertsen, R. L., se under Anholt.

H. J. F. Knop Alfa

60 Andersen, £.

Albertsen, K. 150

Best. reder

Hadsund

»Aktieselskabet . . .« eller »A/S . . .« se iøvrigt under næste betydende ord.

Delfia

34

R. L. Albertsen Amos Gerd Hafnia

489 146 95

Nordbjærg Vera

København 39 168

234 B r ø n h o l m , V. J. Bellevue Sorte Sara

18 50

C h r i s t e n s e n , E. L. Virum 50

Strynø

Edna

Christensen, J.

Buch, H. H. Fåborg Ellen

Løgstør

129

Anne-Grethe

Søby

149

28 C h r i s t e n s e n , J. V.

Bunkerkul Depot, Københavns, A/S, se under Københavns. . .. B u r m e i s t e r & Wain, A/S. N. Munck m. fl. København B. & W. værkstedspram no. 1 74 Flydekran Nr. 1 . . . 379 B ø r g a g e r , A. Kalundborg Erna

Christian

80

Nørresundbv

C h r i s t e n s e n , J. W. V. Emanuel

Bødvig

30 C h r i s t e n s e n , K.

Vindnæs

Femø

75

68

C h r i s t e n s e n , K. O. Kragenæs

Carl Brammer A/S, se under Brammer.

Egehoved

Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singelsforretning, A/S, og Carl Nielsen, A/S, Entreprenørfirmaet, Odense, se under Nielsen.

37 C h r i s t e n s e n , L. M. Vindeby

Ellen

42

Carl Severinsen A/S, se under Næstved Kulimport.

Christensen, O. E. Marstal

Cement Central, Dansk, A/S, se under »Dansk . . . « . C e n t r a l C e m e n t T r a n s p o r t , A/S. L. C. Jørgensen København Alexander 79 Linnea 90 Eduard 95 Børdal 184 Harald 98 Se endvidere under Dansk Cement Central.

Bonavista

C h r i s t e n s e n , P. H. G. Odense Torjan

136 Christensen, P. M. Århus

Ellen Lis

19

Ceresio. I n t e r e s s e n t s k a b e t Ceresio. J. P. Bager Bes

98

C h r i s t e n s e n , R. T. Nykøbing F. Marstal

Hanne-Lis

498 Se endvidere under Bager.

74 C h r i s t e n s e n , S. H. V. Snaptun

Inger

Cherry Heering Line, se under Heering.

20 C h r i s t e n s e n , S. P.

C h r i s t e n s e n , A. A. G. Tonny

Lindholm

39

Vejle Stellalis 150 Stellarask 150 Se endvidere under Et interessentskab.... Christensen, T. C, se under Hafnia.

C h r i s t e n s e n , A. E. Lis Christ

Knudsker

55

Christensen, T. C, & Co., Firma, se under Et interessentskab.

C h r i s t e n s e n , A. K.

C h r i s t e n s e n , W. B.

København Agnethe

65

Lindholm Zephyr

C h r i s t e n s e n , A g n e s M.

C h r i s t g a u , E. A. A.

Svendborg Talata

100

Odense Pan

C h r i s t e n s e n , C. G. Gertrud Kathrine .

192

Inge-Bose

C h r i s t e n s e n , C. M. Ærbo

57

Sæby 81

43

35 C h r i s t i a n s e n , S. H. Espergærde

Agnete

28 Christoffersen, E. E.

Marstal

Ejerslev Marie

37

235

Clausen . .. C. Clausen, D a m p s k i b s r e d e r i A/S. C. Clausen København Bjørn Clausen 1586 Ida Clausen 299 Carl Clausen 338 Ilse Clausen 299 Clara Clausen 746 Inger Clausen 299 Hanne C l a u s e n . . . . 325 Irene Clausen 299 Helene Clausen . .. 300

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1937 A/S. O. H. Skou Frederiksberg Helle Skou 1260 Se endvidere under Skou vedrørende O. H. Skou, Damp­ skibsselskabet Ove Skou A/S samt »Et interessentskab, best. af Dampskibsselskabet Ove Skou A/S og Damp­ skibsselskabet af 1937 A/S.« løvrigt: »Dampskibsselskabet . . .« og lignende se under næste betydende ord.

Clausen, E. B. Nørresundby Angela

20 Clausen, H. Åbyhøj

Ternen

67

E. Nygaard Erna Heimdal Helen Helge

Clemens. R e d e r i e t C l e m e n s I/S. Clemens

173

Rentala

Århus 169

Coasting. I n t e r e s s e n t s k a b e t Coasting. R. Fischer-Nielsen København Skern 1112 Se også under Draeo. C o n c o r d Line A/S. J. D. Lauritzen Lilian Cord Maren Cord

1761 2353

København Mildred Cord 2370 Sylvia Cord 1512

Concordia. A/S D a m p s k i b s s e l s k a b e t Concordia. Firma A. E. Sørensen Svendborg Sigrid S 499 D. F. K. A/S D a m p s k i b s s e l s k a b e t D. F. K. V. Steen-Christensen København Concordia 2859 Dacia. R e d e r i I/S Dacia. A. C. Ørssleff Dacia

København 299 D a l s g a a r d , A. Horsens

Duen

50 D a m g a a r d , O. S. Hirshals

Ole Skærpe

88

D a m p s k i b s s e l s k a b e t af 1912, A/S. A. P. Møller København Agnete Mærsk . . . . 4715 Kirsten Mærsk. . .. 4689 Else Mærsk 4695 Robert Mærsk 4671 Emilie Mærsk 4305 Svend Mærk 3457 Hans Mærsk 5198 Vibeke Mærsk 4298 Jens Mærsk 3496 Se endvidere under Møller og under Svendborg ved­ rørende A/S Dampskibsselskabet Svendborg samt »Et interessentskab, best. af A/S Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1912 A/S.«

Danena, A/S. 215 196 196 99

Knøsen Lolli Røsen Titan

Risskov 86 99 85 299

Dania. Rederiet Dania A/S. A. R. Andresen Danfjord

5825

Danholm

København 3760

Danielsen.. . Et i n t e r e s s e n t s k a b (O. L. E. Danielsen og K. Danielsen). O. L. E. Danielsen København Laura Danielsen . . 499 Thea Danielsen . . . 400 Se også under Stella Bianca. Danielsen, K. N. S. Hou Inge Jytte

38

Danish A m e r i c a n Gulf Oil T r a n s p o r t C o m p a n y A/S. H. Landt København Dangulf Crown 334 Dangulf Oil 478 Dangulf Lube 129 Dannebrog. A/S D a m p s k i b s s e l s k a b e t D a n n e b r o g . Firma C. K. Hansen København Aggersborg 2345 Flynderborg 2338 Brattingsborg 2786 Rosborg 12410 Christiansborg 10652 Spigerborg 2339 Dansborg 12500 Taarnborg 2302 Elsborg 12409 Uranienborg 3347 Se endvidere under Dantank samt under Københavns Bunkerkul Depot. Dansk... A/S D a n s k C e m e n t Central. L. C. Jørgensen København Portland 1103 Se endvidere under Central Cement Transport. D a n s k Esso A/S. E. N. Nielsen m. fl. Bunker Esso 87 Esso Odin Esso Hermod 498 Esso Århus Esso København . . 12062 Essodan Esso Nyborg 9949 Thor D a n s k E t e r n i t - F a b r i k A/S. V. F. L. Smidth og W. V. M. Larsen Alva 97

København 499 16865 350 330 Ålborg

236 Dansk-Finsk Dampskibsselskab, A/S. O. E. F. Rasmussen København Fenja 324 Dansk-Franske . . . A/S Det D a n s k - F r a n s k e D a m p s k i b s s e l s k a b . . E. Hahn-Petersen København Afrika 3897 Himmerland 8774 Angola 3331 Irland 9854 Belgien 3654 Mayumbe 3899 Bretagne 2784 Normandiet 2811 Congo 3654 Shetland 10649 Frankrig 3405 Skotland 12909 Grønland 11385

Degn, R. M. Søster

A/S D a n s k Shell. V. A. J. Jørgensen og A. J. J. Larsen Færø-Shell 497 Shell I Nordshell 157 A. J. Holm Helgebo

København 131

I/S D a n s k S k a l l e e k s p o r t . Frederikssund 400

D a n s k - V e s t n o r s k R e d e r i A/S. C. W. Folting København Lista 766 Danske . . . A/S Det D a n s k e K u l k o m p a g n i . A. Møller og N. Westergaard København Bretland 2727 Ivan Kondrup 2389 Danske Statsbaner. København Broen 1582 Kalundborg 1359 Christian IX 1651 Kong Frederik IX . 4084 Dan 777 Korsør 2398 Danmark 2915 Kronborg 481 Dronning Ingrid . . 3046 Kärnan 742 Freia 1429 Mjølner 515 Fyn 2941 Mommark 331 Glyngøre 530 Morsø 284 Halsskov 3195 Nyborg 2555 Heimdal 1083 Sjælland 2637 Helsingør 1123 Storebælt 2942 Holger Danske 2486 Svea 807 Jylland 1434 Se endvidere under Øresund. A/S De D a n s k e S u k k e r f a b r i k k e r . N. A. Jensen København Adolph 257 Erik 314 Carl 333 Gustav 254 Dantank. Rederiaktieselskabet Dantank. Firma C. K. Hansen København Herbrand 9051 Se endvidere under Dannebrog samt under Københavns Bunkerkul Depot. »De Danske . . . « se under »Danske . . . « .

Nordby, Samsø

Den kgl. grønlandske Handel se under Grønlandske Handel. D e p a r t e m e n t e t for told- og forbrugsafgifter. København Ellen 22 Knud 30 Falken 35 Rylen 75 Høgen 33 Viben 27 »Det Danske . . . « se under »Danske . . . « . »Det forenede . . . « se under »Forenede «. »Det Store Nordiske . . .« se under »Store Nordiske . ..«.

D a n s k - N o r s k e . .. A/S Det D a n s k - N o r s k e D a m p s k i b s s e l s k a b . Firma R. A. Robbert København Ebba Robbert 1111 Margrethe Robbert 1112 D a n s k S a n d p u m p e r K o m p a g n i , A/S. P. M. Veilgaard København Uffe 323

25

D i c k m a n n , A. T. Kalundborg Hamlet

83

Draco. D a m p s k i b s s e l s k a b e t D r a c o A/S. R. Fischer-Nielsen København Salling 1109 Strib 1110 Se også under Coasting. Due, A. P . H. Rudkøbing Mira

32 Dylmer, H. J.

De to Søstre

20

Fredericia

E d a h l , S. H. L. Odense Falken

47 E g g e r t , A. H. Lohals

Lyra

56

Egin. I n t e r e s s e n t s k a b e t M/S Egin. L. Skovgaard Egin 98

Rønne

Eginhus. Interessentskabet M/S Eginhus. L. J. Hansen Eginhus 299

Rønne

Ejlersen, B . P . Hellerup Kilena

28

Elin S. R e d e r i e t Elin S I/S. Firma A. E. Sørensen Elin S 500 Nancie S

Svendborg 500

Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise se under Svitzer. E n g b j e r g , M. A. Hirshals Mona Lis

37

237 Eriksen . . . E r i k s e n & C h r i s t e n s e n A/S. H. Eriksen og A. B. Rasmussen E. & C. Nr. 1 384 E. & C. Nr. 2

Flaskegas, Nordisk, A/S, se under »Nordisk...«. Esbjerg 420

E r i k s e n , A. E. Grenå Randi

Flyvbjerg, A. Nørresundby Nelly Ole Samka

89 98 150

85

Flyvbjerg, E. Nørresundby

E r i k s e n , R. Virum Camilla

Evanna

116

37

Flyvbjerg, G. Frederikshavn

E r l a n d s e n , E. M. Vesterø, Læsø Meretha

Hirsholm

99

41

Flyvbjerg, H.

Esso, Dansk, A/S, se under Dansk Esso.

Emmy

Et i n t e r e s s e n t s k a b (Ulla G r u t , H. Schultz og S. P. C h r i s t e n s e n ) . Firma F. H. Lauenborg Christensen Vejle Ulla Rask 299 E t i n t e r e s s e n t s k a b (M. J . M a d s e n o g S. P e d e r s e n ) . M. J. Madsen Thurø Skaarupsund 177 Et I n t e r e s s e n t s k a b ( P . O. G. P e d e r s e n og S. A. O t t e s e n ) . Firma T. C. Christensen & Co. København Lion 500 »Et interessentskab, best. af . . . « o. lign., se iøvrigt under Danielsen, »Forenede . . . « , Møller, Pedersen, Skou, Svendborg samt Ved Reberbanen. Eternit-Fabrik, Dansk, A/S, se under »Dansk «. F a b r i c i u s , H. O. Marstal A. Fabricius

150 F a l k e n b e r g , A. P. Egernsund

Anka

99 F a l k e n b e r g , H. A. Toft

Svenla

74 Falkenberg, J. H. H. Egernsund

Christine

100 Femø. Rederiaktieselskabet Femø.

O. Nielsen Palo

Bandholm 147

Finansministeriet, se under Departementet for told- og forbrugsafgifter. »Firma . ..« se under næste betydende ord. Fiskeriministeriet. Biologen Dana F. V. Mortensen . . . Havmaagen

143 490 334 208

Best. reder

Jens Væver Maagen Vestkysten

København 133 25 321

32

Erna

Nyborg 56

Flådestationen. København Fremad II

64 Foged, H. B. Charlottenlund

Milla

238

Folting, C. W., se under Bjarke, Dansk-Vestnorsk . . . , Nordhavet og Primrose. Forenede ‚ . . Det forenede B u g s e r s e l s k a b A/S. K. Bærentzen København Brage 50 Holger 45 Capduen 48 Hugin 38 Frode 98 Et i n t e r e s s e n t s k a b , best. af Det forenede B u g s e r ­ s e l s k a b A/S og A/S E m . Z. Svitzer's B j e r g n i n g s Entreprise. København Irma 110 Ymer 91 Træl 20 Det forenede L. O. Normann Alabama Alexandra Andros Anholt Argentina Arizona Arkansas Axelhus Bangsbo Bastholm Bellona Bergenhus Birkholm Blenda Bolivia Borreby Botnia Brasilien Broager Bygholm C.F.Tietgen California Colombia Colorado D. F. D. S. 7 D. F. D. S. 8 D. F. D. S. 12

D a m p s k i b s - S e l s k a b , A/S. København 5506 Diana 1082 1469 Dronning 1810 Alexandrine 1870 96 Ecuador 5325 4629 Egholm 1752 6399 Ficaria 1811 3591 Florida 3538 471 Fredericia 702 1866 H. P. Prior 3277 1797 Hans Broge 2927 1481 Hebe 1336 1400 Hindsholm 1522 1774 Hjortholm 1732 1481 Hroar 1399 4642 Jens Bang 3284 1875 Katholm 1508 1972 Klausholm 1156 5431 Klintholm 965 1875 Kolding 645 1797 Korsholm 965 2785 Kronprins Frederik. 3937 4616 Kronprins Olav .. 3119 5146 Kronprinsesse 5510 Ingrid 3985 200 Lemnos 1768 199 Louisiana 6569 459 Maine 3541

238 Margrethe Marocco Melos Møen Naxos Nevada Odense Ohio Oklahoma Oregon Paraguay Parkeston Primula Prinsesse Margrethe Rhodos Riberhus Rota Samos Sejrø Svanholm Texas Tomsk Trondhjem Tula

1908 1684 1767 394 1799 7167 556 4053 4048 7170 4625 2843 1812 5061 1773 471 1328 1752 130 1320 2352 1276 1400 1251

Tunis Tunø Uruguay Venezuela Virginia Vistula Øst Aalborghus 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1690 91 4625 5146 5512 1383 29 2102 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 149 155 149 149 148 148

Geffke, A. Sønderborg Helene

42 Geodætisk institut. København Tycho Brahe 82

Kivioq Ole Rømer

23 49 Georg Stages Minde.

København Georg Stage

298 Godiksen, N. C. Ålborg

Dagny

80

Grau, H. J. Åbenrå H. J. Grau

39 Grau, J. Åbenrå

Frem

91

Forsvarsministeriet, se under Flådestationen, Fyr- og vagervæsenet, Geodætisk institut og Lodsvæsenet.

G r a u , L. B. Vejlby-Risskov Mols

F r e d e r i k s e n , H. K. K.

82

Nakskov Leda

Gregersen, J. B.

56

København Skibladner

Frederiksen, J. P. L.

89

Rønne Merkurpaket

G r e g e r s e n , K. A.

132

Risskov

Freyapaket. Rederiaktieselskabet Freyapaket. H. P. Hansen Ærøskøbing Freyapaket 69 Fuglen. Rederiaktieselskabet Fuglen. J. C. Jespergaard Ærøskøbing Fuglen 478

Margot

77

G r e n a a - H u n d e s t e d F æ r g e f a r t , A/S. H. Arup, København Djursland 1619 Marsk Stig Isefjord 625

Marstal Cito

136

G r ø n h ø j , H. V.

75

Nørresundby Danebrog

Fyr- og vagervæsenet.

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

I II III . .. IV X XI . .. XIII.. X V . .. XVI . .

609 490 181 179 77 77 139 136 136 132 127

Grenå 1107

G r u b e , A. F.

Fur Fuurø

Best. reder

Grut, Ulla, se under Et interessentskab . . .

Fur kommune.

Argus Faros Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib Fyrskib

Best. reder

København Fyrskib Nr. XVII . 170 Fyrskib Nr. XVIII 169 Fyrskib Nr. X I X . . 172 Fyrskib Nr. X X . . . 168 Fyrskib Nr. X X I . . 167 H. V. Ravn 279 Henny Lilian 47 If 26 J. S. Fleischer 300 Løvenørn 253 Narssak 70

Færgefarten Orø-Holbæk, I/S. H. Hansen Ourø 99

Holbæk

Gefffke... Sten- og G r u s f o r r e t n i n g A. Geffke, A / S . A. Geffke Sønderborg Als 52

100

Best. reder

Grønland. M i n i s t e r i e t for G r ø n l a n d . Adolf Jensen Alf. Bertelsen Bjarnov Blue Bell Eli Knudsen H. J. Rink

37 34 41 39 23 44

København Henrik Deichmann. 34 K. J. V. Steenstrup 42 Misigssut 194 Olsen-Møller 31 Poul Egede 27 Savik 36

Grønlandske Handel. Den kgl. g r ø n l a n d s k e H a n d e l . København Bjørnen 68 Hans Hedtoft 2875 Blåhval 46 Hvalen 48 Blåside 46 Hvalrossen 32 Disko 1496 Hvidfisken 73 Erik Røde 27 Immanuel 50 Finhval 46 Julius Thomsen . . . 1165 Fylla 123 Kaskelot 265

239

Klapmydsen Miki Narhvalen Nauja Nordlyset Remmesæl Serfaq Sonja Kaligtok

99 42 34 50 59 111 49 257

Sortside Sujumut Sværdfisken Søkongen Tikerak Ujarak Umanak

46 51 522 109 506 103 2318

Gulf Oil Transport Company A/S, se under »Danish American . . . « .

H a n s e n , E s t r i d M. Vang Lene Marie

H a n s e n , F. C. Odense Gray

Nakskov Carmenita

Hellerup

Leonie

99 Hansen, H. B.

Gert Hansen

150 Marstal

Minde

114 H a n s e n , H. C. Marstal

Handelsministeriet. Lillebjørn Storebjørn Valdemar

København 690 1416 350

Hansen . . . Firma C. K. Hansen, se under Dannebrog og Dantank.

Hanne H a n s e n . . . .

150

H a n s e n , H. C. D. Albatros

77

Jørdahl

Thurø Immanuel

48 Hansen, H. J. E.

Åbenrå 84

Chang

39

J. B

Houtved 46

Femø Edith

67 Hansen, H. N.

H a n s e n , A. Vindeby 91

København Agnes

49 H a n s e n , H a r r i e t S. E.

H a n s e n , A. C. C. Århus Johanne

23

Kastrup Dagmar

27 Hansen, J. C.

H a n s e n , A. E. R. Assens (Jyll.) Wørna

52

Sønderborg Ekko

93 H a n s e n , K. C.

H a n s e n , A. G.

Årø

Lohals Ullalis

Svalen

91

75

Best. reder.

H a n s e n , K. E.

H a n s e n , B. C. K. København Buccaneer

429

Kulhuse Hornsved

22 H a n s e n , K. E. T. H.

H a n s e n , E. H. Stensballe Elisabeth

75

Kragenæs 31

Hansen. H. J. H.

H a n s e n , A.

Finn

København 53

H a n s e n , H. H.

Hansen, A.

Anna

Klintebjerg

Sønderhav

43

784 893 977

Best. reder

Hansen, H. B. E. København

Elbima

31

Hansen, H.

55 Hald, E. K.

Danmark Elbjørn Isbjørn

Hansen, G e r d a

Marstal

Hagerup, F. T.

Bruus

95

Vesta II

Hafnia. D a m p s k i b s s e l s k a b e t Hafnia, A/S. T. C. Christensen København Aissund 488 Fursund 1082

Grethe

95 Hansen, F. M. O.

H. H. Andersen & Co., A/S, se under Andersen. H. Poulsen & Co., se under Poulsen.

70

Skodsborg Clipperen

298

240 H a n s e n , K. K. Tankefuld Margot Hansen.. . .

137 H a n s e n , K. R. Marstal

Helika

150 H a n s e n , L. C.

H e e r i n g , P. F. S. ( C h e r r y H e e r i n g Line). København Christel Heering . . 1599 Mille Heering 1599 Heimdal. A/S D a m p s k i b s s e l s k a b e t H e i m d a l . Firma Martin Carl København Hans P. Carl 1969 Poul Carl 2498

Vang National

H a n s e n , L. J. Burgundia

149

Best. reder.

Rønne

Vesta

Marstal Arne

59 H e n r i k s e n , L. K.

48 Havet

H a n s e n , N. K. Skørpinge

100

H a n s e n , N. W. Jens Wal

Vedbæk 149

Hansen, P. Fejø Sunna

33

Basse & Co. København Dorothea Basse . . . 12349 Se endvidere under Basse, Hetland, Joint Owners og Pacific. Herold, K. C.

Nykøbing F. 75

København Samsø

28 Herup, A.

Hansen, P. E. Nykøbing F. Anna

50 H a n s e n , R. S. Ballen

Flora

34

Best. reder

H a n s e n , S. Kornmod

148

Morild

København c. 340

Marstal C. Herup

187

Hetland. D a m p s k i b s s e l s k a b e t H e t l a n d , A/S. Firma Brødrene Basse København London 2745 Sandaa 2355 Se endvidere under Basse, Hermes, Joint Owners og Pacific. H i n r i c h s e n , E. Rudkøbing

H a n s e n , S. A. G. Lohals Hou

Langelands P a k e t .

120

121 H i n s c h , H. C.

H a n s e n , S. £.

Marstal Svendborg

Siri II

346

Jessie

299

Stevnsland

Thurø 149

L. C. Hintze Inge

H a r t m a n n , C. W. London Kometen

25

Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, A/S. P. D. Hermann København Dana 60

62 Hintze. L u d v i g Hintze, A / S .

Hansen, T. H. Stevns

Skagen 99

Hermes. Rederiet Hermes I/S.

H a n s e n , P. C. Knud Erik

Vanja

Hermansen, H., se under Artemis, Arvi, Bothe & Hermansen, Johan og Lauta.

61

19 189

København 1600

H e n r i k s e n , C. P. Nykøbing M.

Bukefalos Hulda Wal

Sorteklint

34

37 Hansen, M. J.

Palme

1046 930

Gentofte København

I. P. Thorsøe

Hvideklint Lilleklint

H e m p e l , A.

H a n s e n , L. V. G. Ruth

Hellesen, S. C.

62

80

John

Rønne 97

Hjeilen, A / S . J. P. Kaarsted Hejren

81

Hjeilen

Silkeborg 39

H j æ r e s e n , L. Rønne Vilje

37

241 Holm & Wonsild, se under Myren. Hasle

løvrigt: »Interessentskabet . . . « eller »I/S . . . « se under næste betydende ord. »Et interessentskab, best. af