Bilag 41 konomi

Der skal udarbejdes kravspecifikation, og indkøbes software Side 2 af 2 og it-bistand til programmering af grænsefalde til TMF’s øko-nomisystem (NAVIS...

0 downloads 149 Views 41KB Size
Nordhavnsvejen Bilag 4 Indstilling 11.april 07

Bilag 4: Økonomioversigt Nordhavnsvejen er en del af den politiske aftale om Metro Cityring. Af aftalen fremgår det blandt andet, at vejprojektet, der er budgetteret til 1,8 mia. kr., delvist finansieres af frigjorte midler fra salget af KE. Der skal således tilgå projektet 200 mio. kr. af KE-midlerne. Efterfølgende er der i budgetforliget 2007 reserveret yderligere 100 mio. kr. af KE-midlerne til projektet. Anlægsoverslag. Vejforslag 1, 4 spor, delvis tunnel: Vejforslag 2, 4 spor, delvis tunnel: Svanemøllegruppens forslag, 6 spor, helt i tunnel:

kr. 1,33 mia. kr. 1,42 mia. kr. 3,72 mia.

Anlægsoverslagene er alle i 2004 prisniveau og indeholder ikke beløb til afhjælpning af eventuelle gener for togdriften, eller udgifter til ombygning af kryds, projektledelse, projektstyring og byggeledelse. Finansiering. Borgerrepræsentationen har allerede disponeret 8,425 mio. kr. af de 200 mio. kr., jf. BR 397/2006 14. juni 2006 til finansiering af aftale med KE Afløb A/S om muliggørelse af anlæg af Nordhavnsvejen på tværs af Lersøgrøften (omhandler forstærkning af overdækning). Der tilbagestår således 191,575 mio. kr. Med indstillingen ”Sammenlignende undersøgelse af Havnetunnelforslag”, BR 639/06 den 30. november 2007- anvendes op til 2,0 mio. kr. af beløbet på 200 mio. kr., hvorefter der tilbagestår 189,575 mio. kr. Med nærværende indstilling fragår yderligere i alt 10 mio. kr., hvorefter der tilbagestår 179,575 mio. kr. Nordhavnsvejen, budget 2006 – 2007. 3.- 4. kvartal 2006 1. halvår 2007 2. halvår 2007 I alt budget

kr. 0,6 mio. (realiseret) kr. 4,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 10,0 mio.

Til sammenligning var budgettet for samme periode i (TMU 67/06, 11. oktober 2006 og BR624/06, 30. november 2006) vurderet til 8,4 mio. kr. Forskellen på 1,6 mio. kr. kan forklares som følger: • For at sikre den økonomiske og tidsmæssige styring af projektet er det nødvendigt at indkøbe et projektstyringsværktøj.

• •

Der skal udarbejdes kravspecifikation, og indkøbes software og it-bistand til programmering af grænsefalde til TMF’s økonomisystem (NAVISION), dette vurderes i alt at beløbe sig til lige over 2 mio. kr. Udgifterne deles ligeligt mellem Nordhavnsvejen, Projekt P-anlæg i indre brokvarterer (der har et tilsvarende behov) og Center for Anlæg og Udbud (porteføljestyring og projektstyring, 0,7mio. kr. Det er besluttet at mulighederne for tilslutning til Lyngbyvejen med sydvendte ramper også skal undersøges 0,4 mio. kr. Endelig indkøbes der et projektweb og reserveres et mindre beløb til uforudsete 0,5 mio. kr.

Side 2 af 2