bilag 1a

Sep 29, 2014 · Kommunfullmäktige behandla ärendr e Ser A nr 141 fråg, a av Hon Szatmåra i Waldau (V) om undervisning av sex och samlevnad besvara ordf...

0 downloads 33 Views 7MB Size
1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

Närvarande:

Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1.

Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014 §161 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annette Stavenow (C) och Eva Adler (MP) med Mats Jonsson (C) och Ahmad Orfali (MP) som ersättare. Tid för justering bestäms till fredag den 3 oktober 2014, kl 9.30 i Stadshuset, våning 1, rum 130. Teknik & Service (lönecenter)

§162 Kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordföranden i Medalj delegationen, Lars Bäcklund (M) presenterar 2014 års mottagare av förtjänsttecken vilka delas ut för värdefulla tjänster åt kommun, eller som eljest av särskilda skäl har gjort sig förtjänt av kommunens utmärkelse. Lilian och Karl G. Fredriksson för ett mångårigt författarskap och översättararbete med fokus främst på detektivromanslitteratur samt rese- och naturskildringar. Mari et Ghadimi för hennes stora engagemang i Tjejers Rätt i Samhället och arbetet med unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för eller hotas av hedersrelaterat förtryck och våld. Jan Nordling för långvarigt, omfattande och granskande journalistiskt arbete avseende Uppsala kommuns verksamhet. Anna-Karin Nytell Oldeberg " A K O " för att hon i såväl glädje som sorg varit närvarande bland Uppsalaborna med sin stora musikalitet och varma personlighet. Vid Uppsala kommuns årliga medaljmiddag den 14 november kommer hedersmedaljörerna få mottaga sina utmärkelser. § 163

KSN-2014-0009

Val: Anmäls länsstyrelsens beslut den 25 juni 2014 att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Miriam Tiljander Hollmer (MP). Akten

§ 164

KSN-2014-03 76

Anmäls årsrapport 2013 från Äldreombudsmannen. Akten

3 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§165

KSN-2012-1064 KSN-2014-0678

KSN-2013-1180 KSN-2013-0827

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 259, antagande av detaljplan för Husbyborg 1:82, § 261, antagande av detaljplan för Bruno Liljeforsgatan, bebyggelse, § 260, antagande av detaljplan för Sunnersta 69:3, samt beslut den 7 juli 2014, antagande av detaljplan för kvarteret Heimdal. Akten (4 st)

§166 Anmäls länsstyrelsens beslut den 11 juni 2014, prövning enligt 11 kap 10 § PBL 2010:900 angående antagande av detaljplan för Librobäck 13:1, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte plan- och byggnadsnämndens beslut.

§167 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 12 juni 2014, § 143, ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län.

§168 Protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 23 maj 2014. Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. Akten

§ 169

KSN-2014-0009

Avsägelser från: Martin Sundstedt beträffande uppdragen som nämndeman i Uppsala tingsrätt och ersättare i idrottsoch fritidsnämnden. Celine Akar (FP) beträffande uppdraget som ledamot i Stiftelsen Jälla Egendom. Ulf Åström (M) beträffande uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden. Mats Johnsson (FP) beträffande uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

4 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014 Magnus G Graner (M) beträffande uppdraget som ledamot, tillika ordförande i styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB Anton Tunving (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. Hatav Hajo (S) beträffande uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet till valberedningen. Valberedningen Teknik & service (lönecenter) Akten

§170

KSN-2014-1169

Interpellation av: Malena Ranch (MP) om avslöjanden kring HVB-hem i Uppsala. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober. Akten

§171

KSN-2014-1167

KSN-2014-1168

Interpellationer av: Eva Christiernin (S) om försämrade villkor för ledsagare. Hona Szatmåri Waldau (V) om arbetet mot könsstympning. Kommunfullmäktige medger att interpellationema får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. Akten

§ 172

KSN-2014-0930

Motion av: Hona Szatmåri Waldau (V) om barnens frukost i förskolan. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Akten

5 UPPSALA KOMMUNLULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 173

KSN-2014-0874 KSN-2014-0946

KSN-2014-0845 KSN-2014-0847

Motioner för kännedom av: Erik Pelling och Elnaz Alizadeh (båda S) om cykelväg längs gamla E4:an mellan Björklinge, Lövstalot och Uppsala. Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att underlätta utvecklingen av innovationer inom Uppsala kommuns äldreomsorg. Marlene Burwick m fl (alla S) om att starta en kulturskola i Uppsala. Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att införa akademiska vårdboenden för att stärka forskning, innovation och utbildning inom äldreomsorgen. Motionerna anmäldes och föredrogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9-10 juni 2014. Akten (4 st)

§ 174

KSN-2014-0788

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 139, fråga av Liza Boethius (V) om meddelarfrihet. Anföranden hålls av Ebba Busch Thor (KD) och Liza Boethius (V). Akten

§ 175

KSN-2014-0789

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 140, fråga av Hona Szatmåri Waldau (V) om undervisning av sex och samlevnad besvarad av barn- och ungdomsnämndens ordförande. Anföranden hålls av Cecilia Hamenius (FP) och Hona Szatmåri Waldau (V). Akten

§ 176

KSN-2014-0790

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 141, fråga av Hona Szatmåri Waldau (V) om undervisning av sex och samlevnad besvarad av ordföranden i styrelsen för vård och bildning. Anföranden hålls av Cecilia Forss (M) och Hona Szatmåri Waldau (V). Akten

6 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 177

KSN-2014-0441

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 142, interpellation av Marlene Burwick (S) om vilken granskning som sker av ensldlda förskolor. Anföranden hålls av Marlene Burwick (S), Cecilia Forss (M), Maria Gardfjell (MP) och Bengt Sandblad (S). Akten

§ 178

KSN-2014-0607

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 143, interpellation av Hilde Klasson (S) om varför förberedelseklasserna togs bort. Anföranden hålls av Marlene Burwick(S), Cecilia Forss (M), Eva Christiernin (S), Lars-Håkan Andersson (V), Elnaz Alizadeh (S) och Simon Alm (SD). Akten

§ 179

KSN-2014-0791 KSN-2014-167

KSN-2014-0792 KSN-2014-1168

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga ärende Ser A nr 144, interpellation av Liza Boethius (V) om det drogpolitiska programmet och ärende Ser A nr 145, interpellation av Peter Gustavsson (S) om hur Uppsala ska bli en bättre musik- och kulturskolekommun. Kommunfullmäktige beslutar därutöver att behandla två vid sammanträdet anmälda och medgivna interpellationer före övriga ärenden på dagordningen. Akten (4 st)

§180

KSN-2014-1167

Kommunfullmäktige behandlar interpellation av Eva Christiernin (S) om försämrade villkor för ledsagare. Anföranden hålls av Eva Christiernin (S) och Cecilia Hamenius (FP). Akten

&4

e^ifai

7

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§181

KSN-2014-1168

Kommunfullmäktige behandlar interpellation av Hona Szatmåri Waldau (V) om arbetet mot könsstympning. Anföranden hålls av Hona Szatmåri Waldau (V) och Cecilia Hamenius (FP). Akten

§182 Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan kl 14.55-15.30.

§ 183

KSN-2014-0009

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 114, valärenden. I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 25 september 2014, bilaga A § 183. Christian Sonnenstein (M) föreslår kommunfullmäktige att till ny ordförande i Uppsala Konsert & Kongress AB utse H B Ekström (M), till ny ledamot utse Bekir Jusufbasic (M) och till ny ersättare utse Sara Hägerström (M). Inga-Lill Sjöblom (S) förslår kommunfullmäktige att till ny nämndeman i Uppsala tingsrätt utse Lena Carlsson (S). Vid sammanträdet övrigt lagt förslag antecknas i valberedningens protokoll med kursiv stil. Kommunfullmäktige beslutar att förrätta val i enlighet med bilaga A § 183, att till ny ordförande i Uppsala Konsert & Kongress AB utse H B Ekström (M), att till ny ledamot i Uppsala Konsert & Kongress AB utse Bekir Jusufbasic (M), att till ny ersättare i Uppsala Konsert & Kongress AB utse Sara Hägerström (M), samt att till ny nämndeman utse Lena Carlsson (S). Berörda organ De valda Valberedningen Teknik och service (lönecenter) Akten

8 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 184

KSN-2013-0470

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 115, periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun. Anmäls kommunstyrelsens beslut att anmäla helårsprognos för 2014 upprättad per 30 april till kommunfullmäktige, att uppdra till nämnder med underskott att till kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans, att medge att styrelsen för Vård och Bildning under 2014 får genomföra omställningsåtgärder enligt affärsplanen för att säkerställa en effektiv verksamhet, samt att hantera redovisningen av Ulleråkersområdet enligt föredragningen i ärendet. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna periodbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2014 enligt ärendets bilaga 1. Akten

§ 185

KSN-2014-075 8

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 116, finansrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2014. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten, bilaga, till handlingarna. Akten

9

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 186

KSN-2014-0941

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 117, finansrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2014. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten, bilaga, till handlingarna. Akten

§ 187

KSN-2014-0333

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 118, revidering av taxan inom miljöbalkens område. Urban Wästljung (FP) yrkar åteiTemiss av ärendet. Simon Alm (SD) instämmer i återremissyrkandet och tillfogar motivering: "att ärendet återremitteras för att bättre ta hänsyn till fastighetsägares ekonomiska villkor, samt göra modellen för Avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter enklare att förstå." Ordföranden konstaterar att motivering till återremissyrkande inte behövs då en majoritet av fullmäktiges ledamöter instämmer i yrkandet. Detta innebär att Simon Alms (SD) yrkande inte ställs under proposition. Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och yrkandet om återremiss å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Kommunstyrelsen Akten

10 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 188

KSN-2014-0979

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 119, detaljplan för Bäcklösa. Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Maria Gardfjell (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta "att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att anpassa parkmiljön i området så att det anläggs en damm för större vattensalamander, eftersom detta område ingår i salamanderns spridningsområde. " Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Maria Gardfjells (MP) tilläggsyrkande och fmner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bäcklösa. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till Maria Gardfjells (MP) yrkande. Länsstyrelsen Akademiska Hus i Uppsala AB Plan- och byggnadsnämnden Kollektivtrafikförvaltningen UL Upplandsmuseet Föreningen Vårda Uppsala Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd Vattenfall Eldistribution AB Svenska kyrkan Gottsunda församling Yimby Miljö- och hälsoskyddsnämnden Akten

11 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 189

KSN-2014-0077

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 120, månadsarvoden för mandatperioden 2014-2018. Ordföranden anmäler korrigering av den andra att-satsen avseende ordföranden i socialnämnden, vilken ska stå i bestämd form. Anförande hålls av Jan Ulmander (C), ordförande i ERS-gruppen. Hona Szatmåri Waldau (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med (V)reservationen i kommunstyrelsen. Simon Alm (SD) och Stefan Lundkvist (-) instämmer i Hona Szatmåri Waldaus (V) yrkande. Därutöver yrkar Stefan Lundkvist (-) avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Anders A. Aronsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ERSgruppens förslag å ena och beslut i enlighet med Hona Szatmåri Waldaus (V) yrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet å ena och Stefan Lundkvists (-) avslagsyrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa månadsarvoden för mandatperioden 2015-18 enligt ERS-gruppens förslag, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om att ordföranden i socialnämnden får ersättning enligt ERS-H, 50 procent av kommunalrådsarvodet. Tjänstgörande ledamöter i (V), Simon Alm (SD) och Stefan Lundkvist (-) reserverar sig till förmån för bifall till framställda egna yrkanden. Nämnder Styrelser Uppsala Stadshus AB (inkl dotterbolag) ERS-gruppen Teknik och Service - lönecenter Akten

12 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 190

KSN-2014-1045

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 121, mottagande av vissa nyanlända flyktingar och ensamkommande barn 2014. Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Mats Jonsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP), att kommunfullmäktige ska besluta "att enligt länsstyrelsens rekommendation planera för mottagande av 950 nyanlända flyktingar och ensamkommande barn varav 50 ska kunna anvisas till kommunen, samt att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utveckla en bostadsplan för att snabbt kunna öka antalet som kan anvisas till Uppsala under 2015. " Simon Alm (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Kristian P Ljungberg (M) håller anförande. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse med länsstyrelsen i Uppsala län om mottagande från och med 2014 av vissa nyanlända flyktingar och ensamkommande barn utan vårdnadshavare enligt ärendets bilaga 1. Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Länsstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Akten

k

13 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§191

KSN-2013-1215 KSN-2013-0682 KSN-2013-1455 KSN-2013-1214 KSN-2013-0884 KSN-2013-1079 KSN-2014-0451

KSN-2014-0179 KSN-2013-0260 KSN-2013-0883 KSN-2013-1217 KSN-2013-1454 KSN-2013-1452

Återremiss av motioner. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar åteiTemiss av motioner, ärendena Ser A nr 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136 och 137. - om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. - om att göra alla kommunfullmäktiges handlingar tillgängliga för synskadade. - om att ej införa LOV och ramupphandling av äldreboende och boenden/gruppboenden enligt LSS och SoL. - om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet. - om belysningspolicy. - om välfärdsmått i den ekonomiska politiken. - om minoriteters högtider. - om att göra Seminariet till stadspark. - om nytt styrdokument för kvinnofrid. - om införande av fri entré på Uppsalas museer. - om torghandeln på Vaksala Torg. - om läkemedelsgenomgång. - om att starta en kompetensförmedling i Uppsala. Ordföranden ställer proposition på ärendenas avgörande denna dag å ena och yrkande om återremiss å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att återremittera ärendena. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ovan angivna motioner i enlighet med framställt yrkande. Kommunstyrelsen Akten (13 st)

§192 Kommunfullmäktige behandlar ärende 123, motion av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) om att ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till 30 timmar i förskolan. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (FP), Hona Szatmåri Waldau (V), Maria Gardfjell (MP) och Malin Sjöberg Högrell (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall till motionen. Anföranden hålls av Anne Lennartsson (C) och Kullike Montgomery (MP).

^0

tefal

14 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Stefan Lundkvist (-), avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och fmner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Tjänstgörande ledamöter i (C), Simon Alm (SD) och Stefan Lundkvist (-) reserverar sig till förmån för avslag på motionen. Akten

§ 193

2014-0184

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 127, motion av Simon Alm (SD) om tillståndsplikt för tiggeri, gatumusik och försäljning. Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats, samt att kommunfullmäktige ska besluta att stryka ordet eller i de lokala ordningsföreskrifterna 12 § 2 punkten. Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till första att-sats, avslag på motionen å ena och Simon Alms (SD) bifallsyrkande till motionen med vid sammanträdet lagt ändringsförslag avseende 12 § i de lokala ordningsföreskrifterna å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till första att-sats. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, samt att tillskriva regeringen för att betona vikten av att ta ansvaret för socialt utsatta EU-migranter i Uppsala och andra kommuner är ett nationellt ansvar som regeringen snarast måste lösa i dialog inom det europeiska samarbetet. Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. Akten

}0

15

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

§ 194

KSN-2013-0890

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 134, motion av Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) om att göra något åt dammen framför Uppsala Konsert & Kongress. Eva Edwardsson (FP) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), Stefan Hanna (C) och Margit Borgström (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall till motionen. Simon Alm (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, samt att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetsägare Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB och i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden samt Uppsala Konsert & Kongress AB utarbeta förslag till ny utformning av platsen framför Uppsala Konsert & Kongress i enlighet med föredragningen. Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kulturnämnden Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala Konsert & Kongress AB Akten

§ 195

KSN-2014-0109

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 138, motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att det är dags för ett omsorgspris i Uppsala kommun. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Hamenius (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

te


16

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 29 september 2014

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, samt att uppdra till äldrenämnden och nämnden för hälsa, vård och omsorg att utarbeta förslag till regler för ett pris för omsorgsområdet i Uppsala kommun att fastställas av kommunstyrelsen. Äldrenämnden Nämnden för hälsa, vård och omsorg Akten

§196 Kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M) avslutar det sista sammanträdet under mandatperioden med att tacka fullmäktigeförsamlingen, 1 :e och 2:e vice ordförandena och tjänstemännen for ett gott samarbete. Vidare informerar ordföranden att kommunfullmäktiges middag för avgående och tillträdande ledamöter kommer att hållas i Rikssalen på Uppsala slott den 12 december 2014. Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande A l f Karlsson (MP) tackar ordföranden och församlingen för gott samarbete under mandatperioden.

Sammanträdet pågår kl 13.00 - 17.55 In fidem

Astrid Anker Justerat den 3 oktober 2014.

Lars Bäcklund (M) ordförande

Eva Adler (MP) Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 3 oktober 2014.

/ftW/p/fa

Aétrid Anker

/

Närvarologg för ordinarie ledamöter Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 klockan 18:03:45.

• __ _

Ledamot Fredrik Ahlstedt (M) Cecilia Forss (M) Liv Hahne (M) Magnus Åkerman (M) Sofia Spolander (M) Magnus G Graner (M) Christopher Lagerqvist (M) Christian Sonnenstein (M) Gunnar Hedberg (M) Simone Falk (M) Mats Gyllander (M) Anna-Karin Westerlund (M) Lars-Olof Bäckman (M) Marta Obminska (M) Rolf Kroon (M) Monica Hedberg (M) Elsie Ländin (M) Hannes Beckman (M) Carolina Bringbom Anadol (M) Gunnel Jägare (M) Kristian P Ljungberg (M) Stig Rådahl (M) Lars Bäcklund (M) Marlene Burwick (S) Erik Pelling (S) Ulrik Wärnsberg (S) Agneta Boström (S) Caroline Andersson (S) Bengt Sandblad (S) Monica Ostman (S) D a l a r

fDi itrtrawecr/an

IQ»

reier ousiavsson \o) Elnaz Alizadeh (S) Stavros Giangozoglou (S) Susanne Eriksson (S) Jonny Husén (S) Hilde Klasson (S) Rezene Tesfazion (S) Rahima Ortac (S) Staffan Yngve (S) Loa Mothata (S) Carl Lindberg (S) Inga-Lill Sjöblom (S) Agneta Erikson (S)

Logg Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Torsten Tornberg autoers. kl. 13:08 Sten Daxberg autoers. kl. 13:08 till kl. 15:26 (p47), ord. ankom kl. 15:26 ( P 47) Inger Söderberg autoers. kl. 13:08 Bertil Norbelie autoers. kl. 13:08 Key Lundegård autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Nils Fall autoers. kl. 13:08 till kl. 15:26 (p47), ord. ankom kl. 15:26 (p47) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Örjan Nilsson autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Kathrine Laurell autoers. kl. 13:08 Mats Hansén ers. kl. 13:18 (p2) till kl. 15:26 (p47), ord. ankom kl. 15:26 ( P 47) Sten Daxberg ers. kl. 15:28 (p47) till kl. 15:28 (p47), ord. ankom kl. 15:28 ( P 47) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 , utgår kl. 17:24 (p16), Sten Daxberg ers. kl. 17:24 (p16) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Birgitta L Johansson autoers. kl. 13:08 till kl. 15:39 (p4), ord. ankom kl. 15:39 (p4) Bengt Westman autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Eva Christiernin autoers. kl. 13:08 till kl. 15:53 (p8), ord. ankom kl. 15:54 (P8) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:08 till kl. 17:26 (p16), Birgitta L Johansson ers. kl. 17:26 (p16) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Irene Zetterberg autoers. kl. 13:08 till kl. 16:52 (p12), ord. ankom kl. 16:52 (p12) Lars Persson autoers. kl. 13:08 Peder Granath autoers. kl. 13:08 till kl. 14:08 (p33), ord. ankom kl. 14:08 (p33) Ylva Stadell autoers. kl. 13:08 till kl. 13:48 (p31), ord. ankom kl. 13:48 (p31) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ylva Stadell ers. kl. 13:48 (p31) till kl. 14:39 (p43), ord. ankom kl. 14:39 (p43)

Sida 1 av 2

h

&3~Äfa

Forts, närvarologg den 29 september 2014 klockan 18:03:45. Ledamot TOTO

i •;

,r

Logg /0\

Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Siw Björkgren autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Mari Rosenkvist autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07

Ove Hjorth (S) Mana Gardfjell (MP) Johan Lundqvist (MP) Frida Johnsson (MP) Malena Ranch (MP) Trond Svendsen (MP) Eva Adler (MP) Kullike Montgomery (MP) Terence Hongslo (MP) Ahmad Orfali (MP) Rickard Malmström (MP) Alf

l / t e „ l t etetete

Alf Karlsson (MP) Mohamad Hassan (FP) Cecilia Hamenius (FP) Anders A Aronsson (FP) Eva Edwardsson (FP) Urban Wästljung (FP)

1/ttell

A 1 _ 1 ^ 1te1 1

1

Malin Sjöberg Högrell (FP) rTteite_ K i _ - _ i _

_

/ i — i-»\

1 I

/t~*\

Stefan Hanna (C) Karin Ericsson (C) Anne Lennartsson (C) Mats Jonsson (C) Annette Stavenow (C)

{—• te 1te_tetet\ Afteltelte.É

Ulla Johansson (KD) Martin Wisell (KD) Margit Borgström (KD) Pavel Gamov (SD) Stefan Lundkvist (-)

1,1

A C" , 1 r

/ „ 4 ~7\

_ __J

_ _ 1, _ „ _ 1

1,1

A rr ,r\ r-

i_

A~7\

| , |

Il

J

1 1

Jtete—t

Deltar i• upprop 1 kl. 13:077 Ii J l 1 Jtete— Deltan upprop 1 kl. 13:07 |—\

|-\

/\

f\

Hona Szatmari Waldau (v) Emma Wallrup (V) Kjell Haglund (V) Jeannette Escanilla (V) Liza Boethius (V) Edip Akay (V) Ebba Busch Thor (KD)

H 1 .AO

Ankom kl. 13:10, utgår kl. 13:10 till kl. 14:49 (p46), ord. ankom kl. 14:49 (p46) Ate1 ,tete-. A A-AC iw. A CL\ Ankom kl. 14.46 (p45) Michaei Nicklasson ers. kl. 14:49 (p46) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ola Leife autoers. kl. 13:08 [-\

Cecilia Carlqvist (C) 11 _ _ _

1 .1

1,1

1,1

Peter Nordgren (FP) Agneta Simonsson (FP) Ol — f

.4. _ _ »te

Kjell Aleklett autoers. kl. 13:08 till kl. 15:25 (p47), ord. _ankom kl. 15:25A A(p47) A _ te— A *~> . A f~\ . .i „ X. _ i, 1 A >~i . A f\ \A A A . A f\ lteA /"»\ _,J _ __ . A f\

Ii

*

J

1 1

Jtete

ti

Jan Ulmander 13:28 (p29) till kl. 15:30 (p47), ord. ankom kl. 15:30 Deltar i uppropers. 1 kl.kl.13:07 (p47) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:08 Huseyin Aipergin ers. kl. 16:41 (p10) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Deltar i upprop 1 kl. 13:07 , utgår kl. 15:50 (p7), Alfonso Marin ers. kl. 15:50 (p7) Deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ankom kl. 14:01 (p32) Alfonso Marin ers. kl. 14:45 (p44) till kl. 14:45 (p44), ord. ankom kl. 14:45 (p44) Simon Alm autoers. kl. 13:08 Deltar i upprop 1 kl. 13:07

Sida 2 av 2

Bilaga

till Kommunfullmäktiges protokoll.

Närvarologg för ersättare Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014 klockan 18:03:46.

Ersättare

Logg

* Jan Frischenfeldt (C) * Jan Ulmander (C) * Ola Leife (C) * Anders Westerlind (FP) * Karolina Larfors (FP) * Kjell Aleklett (FP)

Ankom kl. 15:58 (p8) Ankom kl. 13:28 (p29) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07

* Michaei Nicklasson (FP) * Alfonso Marin (KD) * Ingemar Virsén (KD) * Torsten Tornberg (M) * Sten Daxberg (M) * Inger Söderberg (M) * Lars Harlin (M) * Bertil Norbelie (M) * Patrik Hesselius (M) * Helene Molund (M) * Key Lundegård (M) * Mats Hansén (M) * Nils Fall (M) * Örjan Nilsson (M) * Kathrine Laurell (M) * Robert Damberg (MP) * Peter Lööv Roos (MP) * Siw Björkgren (MP) * Mari Rosenkvist (MP) * Laila Holmström (MP) * Miriam Tiljander Hollmer (MP) * Birgitta L Johansson (S) * Bengt Westman (S) * Eva Christiernin (S) * Bedo Kaplan (S) * Kjell Viberg (S) * Irene Zetterberg (S) * Göran Svanfeldt (S) * Lars Persson (S) * Kia Solid (S) * Peder Granath (S) * Ylva Stadell (S) * Simon Alm (SD) * Mikael Simm (SD) * Huseyin Aipergin (V) * Lars-Håkan Andersson (V) * Evin Anik (V)

Ankom kl. 15:37 (p3) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ankom kl. 13:09, utgår kl. 13:10, ers. återk. kl. 13:10, utgår kl. 13:10, ers. återk. kl. 13:11 Ankom kl. 14:45 (p44) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. Ankom kl. 17:04 (p12) Ankom kl. 15:29 (p47) Ers. deltar i upprop 1 kl. Ankom kl. 13:17 (p2) Ers. deltar i upprop 1 kl. Ers. deltar i upprop 1 kl. Ers. deltar i upprop 1 kl.

13:07

13:07 13:07 13:07 13:07

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ankom kl. 13:11, utgår kl. 14:58 (p47) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 , utgår kl. 17:26 (p16) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07 Ankom kl. 16:41 (p10) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:07

Sida 1 av 1

h

^

UPPSALA KOMMUN Valberedningen

SAMMANTRADESPROTOKOLL

fa/Ma. /ff

Sammanträdesdatum

V/

Sid 1

»3

2014-09-25

Plats och tid:

Birgitta Dahl, Stadshuset kl. 08.00-08.10

Beslutande:

Christian Sonnenstein Anders A. Aronsson Anne Lennartsson Margit Borgström Inga-Lill Sjöblom Simon Alm Simone Falk Jan Ulmander Alfonso Marin Kullike Montgomery

(M) (FP) (C) (KD) (S) (SD) (M) (C) (KD) (MP)

ordförande ledamot

ersättare "

Anmältförhinder Övriga deltagare

Sara Hallman

Utses att justera:

Margit Borgström (KD)

Underskrifter: Selcreterare:

sekreterare

Paragrafer:

. .~ ka .v.

Sara Hallman/ ^ ^ >

^ ^ j ^^

Ordförande:

Christian Sonnenstein

JjL Justerande:

Margit Borgström '

!

1

29-35

UPPSALA KOMMUN Valberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sid

2

2014-09-25

§29 Mötets öppnande

§30 Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns.

§31 Val av justerare Valberedningen beslutar att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Margit Borgström (KD).

§32 Bordlagda val Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga § 32.

§33 Fyllnadsval Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmälctige förrätta val enligt bilaga § 33.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

2014-09-25

UPPSALA KOMMUN Valberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sid

3

2014-09-25

§34 Övriga frågor Till skillnad från övriga borgerliga vigselförrättare har Lena Hartwig (S) ett tidsbestämt förordnande, som utlöper 31 december 2014. Socialdemokraterna i kommunfullmäktiges nuvarande valberedning önskar nominera henne för en ny mandatperiod. Nuvarande valberedning kan emellertid inte nominera några for uppdrag bortom 31 december 2014. Valberedningen vill därför uttala ett starkt önskemål för tillträdande valberedning att snarast nominera Lena Hartwig till borgerlig vigselförrättare for kommande mandatperiod, detta särskilt med tanke på att Länsstyrelsen skall kunna hinna fatta beslut i ärendet från årsskiftet.

§35 Avslut Ordföranden avslutar mötet med att tacka valberedningens ledamöter och ersättare för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden, valberedningen tackar ordföranden detsamma.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

2014-09-25

b

etefa

Bilaga § 32

Bordlagda val 2014-05-22

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Ersättare (S) t o m 141231 Maria Gauffin Röjestål

Jan Eriks väg 39, 743 30 Storvreta

Bilaga § 33

UPPSALA KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning Arendebeskrivning

2014-09-25 Valförslag

Orsakskod:

A = Avsägelse D = Förtroendemannen avlidit E = Entledigande av kommuntullmäktige K = Konsekvensval efter uppflyttning av ersättare till ledamot T = Mandattiden utgår AVGÅENDE 1) Uppsala Tingsrätt - nämndeman (MP) t o m 141231 Martin Sundstedt A 2) Idrotts- och fritidsnämnden - ersättare (MP) t o m 141231 Martin Sundstedt A 3) Delegationen för stiftelsen Jälla egendom - ledamot (FP) t o m 141231 Celine Serap Akar A 4) Namngivningsnämnden - ledamot (M) t o m 141231 Ulf Åström A 5) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - ledamot (FP) t o m 141231 Mats Johnsson A

Nedanstående utgör valberedningens förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget framförs under förutsättning att entledigande eller annan åtgärd beviljas/beslutas av kommuntullmäktige TILLTRÄDANDE

- nämndeman (MP) t o m 141231 Bordläggs

- ersättare (MP) t o m 141231 Bordläggs

- ledamot (FP) t o m 141231 Cecilia Hamenius Granitvägen 18 D, 752 43 Uppsala

- ledamot (M) t o m 141231 Bordläggs

- ledamot (FP) t o m 141231 Ewa Bergström Geijersgatan 27 C, 752 26 Uppsala

{