BEU Alm.del Bilag 368: Bilag

ATs/beskæftigelsesministerens henvendelse til miljøministeren på et givent tidspunkt. Der iværksættes Følgegruppen bliver orienteret om miljø- og føde...

0 downloads 64 Views 601KB Size
Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 368 Offentligt

Arbejdsmiljørådets sekretariat

Arbejdsmiljørådets følgegruppe vedrørende epoxy og isocyanater

Ref. als J.nr. 2017 - 117 Mail [email protected]

Arbejdsdokument - opsamling på første møde den 15. maj 2017 i Arbejdsmiljørådets følgegruppe vedr. anbefalinger om epoxy og isocyanater. Revideret den 23. august 2017.

Nedenfor er foretaget en opsamling af gennemgangen og drøftelserne i Arbejdsmiljørådets følgegruppe vedr. epoxy og isocyanater. De foreløbige løsninger vedrørende anbefalingerne 9-12 (om den lovpligtige epoxy-uddannelse) blev på møde præsenteret af en repræsentant fra Industriens Fællesudvalg (IF). Arbejdstilsynet har haft lejlighed til at kvalificere opsamlingen forud for udsendelsen til følgegruppen. Tilsvarende er bemærkninger til anbefalingerne 9-12 opdateret efter dialog med IF. Nedenstående status vil blive anvendt i følgegruppens videre arbejde. Andet møde, der var planlagt til afholdelse den 25. august 2017, er efter aftale med følgegruppens medlemmer udsat.

1. Der etableres et samarbejde mellem relevante Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø, forskningsinstitutioner og Kemi i Kredsløb. Formålet med samarbejdet er at understøtte substitution af epoxy og isocyanater i små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet skal danne grundlag for vejledning til virksomheder og kredsen af aktører omkring dem om veje til substitution samt konkrete muligheder for materialevalg. Som et første skridt i samarbejdet igangsættes en kortlægning af, hvilke produkter der anvendes mest, og hvilke muligheder der er for substitution.

Følgegruppens bemærkninger

I implementeringen af anbefalingen vil der blive fokuseret på de mest typiske produktionsformer og brancher. I det videre arbejde kan det overvejes, hvordan der kan etableres samarbejde med andre mhp. at indhente data. Herunder kan følgegruppen drøfte et ´design for data-indsamling´. I det videre arbejde med anbefalingen vil det være væsentligt at få undersøgt,

om de enkelte stoffer kan kategoriseres ud fra kriterier som fx eksponeringsrisiko/udsættelse, eksponeringstype (afdampning eller direkte kontakt). I implementeringen af anbefalingen vil det være væsentligt at gøre de relevante aktører aktive både hvad angår spørgsmål om substitution samt i identifikation af arbejdsopgaver, som stofferne indgår i.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet vil levere data fra Produktregisteret med henblik på identifikation af hvilke brancher, der bør fokuseres på, og dermed hvilke BFA der skal inddrages i det videre arbejde. Data fra Produktregisteret vil være fokuseret på stofmængder og brancher.

Status

-

Frist

Data og forklarende notat er under udarbejdelse og forventes sendt til følgegruppen i tredje kvartal 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

2. Arbejdstilsynet har i forbindelse med tilsyn med området særligt fokus på kravene til substitution. Herunder foretages en vurdering af, om muligheden for undersøgelsespåbud udnyttes i tilstrækkeligt omfang. Anbefalingen skal ses i sammenhæng med anbefaling 8.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen fremhævede, at man generelt ikke ser nogle påbud vedr. substitution, og at det er vigtigt at holde fast i, at der med anbefalingen bør vurderes, hvorvidt undersøgelsespåbud anvendes i tilstrækkelig grad.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet vil vurdere, om der er behov for at justere praksis vedrørende afgivelse af substitutionspåbud og brugen af undersøgelsespåbud. Der er herudover igangsat et arbejde med at få lavet retningslinjer for tilsyn med epoxy og isocyanater. Arbejdstilsynets vurdering vil blive præsenteret f følgegruppen.

Status

-

Frist

Arbejdet forventes afsluttet i fjerde kvartal 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

3. Arbejdsmiljørådet anbefaler, at beskæftigelsesministeren retter henvendelse til miljøministeren med henblik på at få undersøgt, om der er grundlag for at foreslå en evaluering af den fastsatte grænse for, hvornår et epoxyholdigt produkt skal mærkes med EUH205 efter CLP-forordningen.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at man ønsker at blive orienteret om ATs/beskæftigelsesministerens henvendelse til miljøministeren på et givent tidspunkt.

Der iværksættes

Følgegruppen bliver orienteret om miljø- og fødevareministerens tilbagemelding.

Status

Beskæftigelsesministeren har rettet henvendelse til miljø- og fødevareministeren i uge 34. Beskæftigelsesministerens henvendelse til miljø- og fødevareministeren vil blive sendt til orientering forud for 2. møde i følgegruppen.

Frist

-

Sekretariatets bemærkninger

-

4. Der udarbejdes en ny At-vejledning, der indeholder en samlet fremstilling af, hvilke krav der stilles til arbejdsgiveren i forbindelse med arbejdet med epoxy og isocyanater. Vejledningen bør bl.a. angive krav i forhold til substitution, arbejdspladsindretning, uddannelse, oplæring, instruktion og tilsyn og AMOs opgaver, medarbejdernes rolle og ansvar, brug af værnemidler og helbredsundersøgelser.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen fastholdt, at man ønsker et samlet overblik over de vigtigste regler på området, inspireret af det materiale, som Arbejdstilsynet har udarbejdet på nano-området.

Der iværksættes

Status

-

Frist

Arbejdet startes op i tredje kvartal 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

5. Arbejdstilsynet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø opretter én fælles indgang til virksomhedsrettet information og vejledning vedrørende arbejdet med epoxy og isocyanater. Herunder er det væsentligt, at der formidles information om valg af og korrekt anvendelse af personlige værnemidler. Det anbefales, at der i arbejdet med udarbejdelsen søges inspiration fra et tilsvarende materiale, der er udarbejdet i Finland.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at det vil være relevant at medtage materiale udviklet af BFA.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet bemærkede, at der allerede er igangsat et arbejde med at etablere en fælles web-indgang mellem VfA og Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet bemærkede, at man vil se på det finske materiale, som der refereres til i anbefalingen.

Status

-

Frist

Det nye site forventes offentliggjort i første kvartal 2018.

Sekretariatets bemærkninger

-

6. Den nye At-vejledning og andet informations- og vejledningsmateriale bliver suppleret med branchespecifikke vejledninger fra relevante Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø. Det anbefales, at materialerne angiver god praksis for, hvordan arbejdsgiver opfylder sin pligt til at sikre oplæring, instruktion og tilsyn. Herunder at kravet til effektivt tilsyn normalt forudsætter kendskab til de regler, der gælder for arbejdet, og angiver fx norm for, hvor ofte tilsynet normalt skal ske. Materialet bør bl.a. målrettes små og skiftende arbejdspladser.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at man vil undersøge muligheden for, at flere BFA går sammen i udvikling af branchespecifikke vejledninger.

Der iværksættes

Sekretariatet vil på vegne af følgegruppen påbegynde en dialog med relevante BFA, når der er kommet afklaring vedrørende tidshorisonten for implementering af anbefaling 4 om en At-vejledning.

Status

-

Frist

Der vil blive taget kontakt til de relevante BFA i begyndelsen af tredje kvartal 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

7. Arbejdsmiljørådet tager initiativ til, at der i samarbejde med relevante Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø iværksættes en informations- og vejledningskampagne om virksomhedernes arbejde med epoxy og isocyanater på baggrund af den fælles indgang (anbefaling 5).

Følgegruppens bemærkninger

Påbegyndelse af implementering af anbefalingen beror på, at der er et solidt grundlag at informere og vejlede ud fra – herunder at anbefaling fem er implementeret.

Der iværksættes

Det foreslås, at anbefalingen drøftes i følgegruppen og behandles i Arbejdsmiljørådet, når der er aftalt en proces for implementeringen af anbefaling 5 (én fælles indgang til virksomhedsrettet information og vejledning).

Status

-

Frist

-

Sekretariatets bemærkninger

-

8. Arbejdstilsynet udarbejder en tilsynsinstruks på området, der sikrer effektivt håndhævelse af reglerne om arbejde med epoxy og isocyanater.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at denne anbefaling skal ses i sammenhæng med anbefaling 2.

Der iværksættes

Der er igangsat et arbejde med at få lavet retningslinjer for tilsyn med epoxy og isocyanater, se bemærkninger til anbefaling 2.

Status

-

Frist

Arbejdet forventes afsluttet i fjerde kvartal 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

9. Industriens Fællesudvalg tager initiativ til, at målformuleringen for de lovpligtige uddannelse for de personer, der arbejder med epoxy og isocyanater, ændres, så der kommer større vægtning af praktiske øvelser fx i form af indarbejdelse af sikre rutiner i anvendelse af personlige værnemidler.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at et fokus på personlige værnemidler og hygiejniske foranstaltninger ligger ’langt ude i forebyggelseshierarkiet’. Følgegruppen bemærkede, at det i målformuleringen for de lovpligtige uddannelser er vigtigt at have et fokus på substitution, herunder at kursisterne lærer at forstå ’forebyggelsestrappen’, og at substitution eventuelt kan indgå som en praktisk øvelse.

Der iværksættes

Industriens Fællesudvalg arbejder på en ændret målformulering på epoxyuddannelsen, hvor der overordnet set er mere fokus på praktiske øvelser. De foreløbige ideer til ændringer blev præsenteret på følgegruppens første møde, se evt. slides fra præsentationen. De foreløbige ideer til ændringer har været i høring blandt virksomheder og organisationsrepræsentanter. Industriens Fællesudvalg afholder medio juni den årlige konference for undervisere på epoxy-uddannelse, hvor det forventes, at de foreløbige ideer og resultater af anbefalingerne vil blive præsenteret for og drøftet med underviserne.

Status

IF har foretaget en opsamling fra epoxy-konferencen i juni 2017 Det er konkluderet, at tilbagemeldingen fra konferencen bekræfter billedet af, at faglærerne efterspørger mere klare retningslinjer i forhold til epoxy-kurset. Dette, vurderer IF, vil blive sikret især gennem udvikling af nyt fælles undervisningsmateriale samt udarbejdelse af en mere klar vejledning til, hvordan de forskellige elementer i den nye AMU-målformulering bør vægtes i undervisningen.

Frist

IF formandskabet har udkast til ny målformulering til behandling den 21. august 2017, og det forventes, at den nye målformulering er klar til godkendelse umiddelbart herefter. IF er pt. i gang med at sammensætte indhold af nyt undervisningsmateriale på baggrund af blandt andet de input, der var på epoxykonferencen. Det er forventningen, at det nye undervisningsmateriale også skal i høring blandt en række virksomheder, inden det sættes i drift. Det forventes, at 1. udkast til nyt undervisningsmateriale bliver færdigt primo 4. kvartal.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har bedt Industriens Fællesudvalg om at orientere følgegruppen, når der ligger et udkast til målformulering klar til godkendelse.

10. Industriens Fællesudvalg tager initiativ til at udarbejde et samlet undervisningsmateriale, som understøtter praktiske øvelser, samt at undervisningsmaterialet om arbejdet med epoxy og isocyanater jævnligt ajourføres og formidles til underviserne på den lovpligtige uddannelse.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at det er væsentligt at nyt udarbejdet materiale kan stilles frit til rådighed til underviserne på epoxy-uddannelserne. Følgegruppen bemærkede, at man inden for søfart og offshore-området har udarbejdet anvendeligt undervisningsmateriale, og at der ligeledes findes anvendelig materiale i BFA-regi. Ligesom i forbindelse med en ny målformulering for uddannelserne er det væsentligt, at substitution bliver medtaget i undervisningsmaterialet.

Der iværksættes

Industriens fællesudvalg arbejder med to forskellige løsninger til nyt undervisningsmateriale: 1) Dialog med forlaget Praxis om udvikling af underviserskabelon på læringsplatformen på Praxis online - en løsning som kræver særlig adgang 2) En arbejdsgruppe med 7 faglærer, som skal komme med input til undervisningsmaterialet - et materiale, der er tilgængeligt for alle undervisere.

Status

-

Frist

Det er ikke afklaret, hvornår Industriens Fællesudvalg har et forslag til nyt undervisningsmateriale klar.

Sekretariatets bemærkninger

Det er sekretariatets vurdering, at det bør sikres, at undervisningsmaterialet ajourføres – fx i forhold til implementering af anbefaling 5 og 6.

11. De lovpligtige uddannelser indeholder en test baseret på uddannelsens målformulering. Testen skal gennemføres tilfredsstillende, før der kan udstedes et uddannelsesbevis. Der skal i testen tages højde for forskellige sprog- og læsefærdigheder.

Følgegruppens bemærkninger

Industriens Fællesudvalg er i færd med at udvikle en læringstest, som underviserne kan bruge til at tilpasse undervisningen dag 2.

Der iværksættes

Følgegruppen bemærkede, at det er væsentligt, at uddannelserne kommer til at indeholde en afsluttende test, som skal bestås, for at uddannelsen er gældende. Følgegruppen bemærkede, at det er Undervisningsministeriet, der har tilsynspligten med erhvervsuddannelserne og dermed har kompetencen til at indføre en afsluttende test på epoxy-uddannelsen.

Status

-

Frist

Det er ikke afklaret, hvornår Industriens Fællesudvalg har et forslag til en test på uddannelsen klar.

Sekretariatets bemærkninger

-

12. Der indføres en ordning for generhvervelse af uddannelsesbeviset fra den lovpligtige uddannelse. Det konkrete indhold og de nærmere betingelser skal afklares nærmere og ses i sammenhæng med anbefaling 10.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at det bør undersøges, hvorvidt der er hjemmel i hhv. den danske lovgivning og i EU-lovgivningen ift. at indføre en generhvervelsestest. Følgegruppen bemærkede, at det fortsat er væsentligt, at denne anbefaling bliver implementeret. Generhvervelsen bør ske via en elektronisk test, som bl.a. skal gives til nyansatte, der ikke har anvendt deres epoxyuddannelsesbevis inden for en årrække. Finansiering af generhvervelsestesten er fortsat uafklaret. Men følgegruppen er enige om, at der bør være tale om minimum delvis brugerbetaling finansieret af arbejdsgiverne.

Der iværksættes

Industriens Fællesudvalg bemærkede under deres præsentation, at man er kommet frem til, at det ikke er muligt at implementere en re-certificeringstest under de nuværende rammer for drift og udvikling af arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne. Arbejdstilsynet vil undersøge, hvilke hjemmelskrav m.v. indførelse af et eventuelt krav om generhvervelsestest stiller.

Status

-

Frist

De uafklarede spørgsmål vil blive drøftet på følgegruppens kommende møde.

Sekretariatets bemærkninger

-

13. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelser etablerer en uddannelse om effektiv forebyggelse i arbejdet med stoffer og materialer med fokus på oplæring, instruktion og tilsyn målrettet personer på virksomhederne med ansvar herfor. Uddannelsen kan eventuelt tilrettelægges således, at den kan anvendes som en supplerende uddannelse for medlemmer af AMO.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at der er behov for at få afklaret, hvor stor en efterspørgsel der vil være på en sådan uddannelse. Følgegruppen pegede på, at mulige udbydere kan være udbydere af de obligatoriske uddannelser eller arbejdsmiljørådgivervirksomheder.

Der iværksættes

Indholdet af en ny uddannelse beror på, at anbefaling 4 er implementeret. På baggrund af drøftelser i følgegruppen vil følgegruppen komme med indstilling til Arbejdsmiljørådet om, hvordan denne anbefaling kan håndteres.

Status

-

Frist

Der er ikke fastlagt, hvornår følgegruppen tager disse drøftelser op.

Sekretariatets bemærkninger

-

14. Lønmodtagersiden anbefaler, at: Der indføres et krav om, at oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet kun må udføres af sagkyndige personer, der har gennemgået en uddannelse om epoxy og isocyanater og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Arbejdsgiversiden påpeger at: AMO reglerne er i dag netop indrettet, så de i fuldt omfang understøtter, at arbejdsmiljøorganisationen kan uddanne sig inden for epoxy og isocyanater, hvis det er relevant i den enkelte virksomhed. Alle med ledelsesfunktioner har også i dag mulighed for at blive tilmeldt arbejdsmiljøuddannelser, og derfor er der ikke behov eller grundlag for nye krav om epoxyog isocyanatkurser for ledelse eller AMO.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen bemærkede, at man ønsker at drøfte undersøgelsen forud for forelæggelse for forligskredsen.

Der iværksættes

Beskæftigelsesministeren har bedt Arbejdstilsynet om at undersøge, i hvor høj grad de personer, der har instruktions- og tilsynspligt i forhold til arbejdet med epoxy og isocyanater, rent faktisk har gennemgået en uddannelse, selvom det ikke er et krav.

Status

-

Frist

I proces.

Sekretariatets bemærkninger

-

15. Arbejdsmiljørådet bliver inddraget forud for Arbejdstilsynets fastlæggelse af ny fast procedure for behandling af dispensationsansøgninger på området, samt at Arbejdstilsynet giver en årlig status til Arbejdsmiljørådet om erfaringer fra tilsyn i forbindelse med ansøgning og genansøgning af dispensationer fra sprøjteforbud.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen havde ikke bemærkninger til den foreslåede proces.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet udarbejder en endelig procedure, hvorefter Arbejdsmiljørådet vil blive orienteret.

Status

Arbejdstilsynet bad hhv. A- og B-siden i følgegruppen om skriftlige bemærkninger til det udkast til procedure, som er sendt ud til følgegruppens første møde. Arbejdstilsynet vil på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejde en endelig proces for dispensationsansøgninger. Arbejdsmiljørådet vil blive orienteret herom. Arbejdstilsynet har efter første møde i følgegruppen modtaget skriftlige bemærkninger fra både A- og B-siden.

Frist

Der er ikke sat yderligere frist for det videre arbejde.

Sekretariatets bemærkninger

-

16. Arbejdsmiljørådets arbejdsskadeudvalg vil drøfte og afklare mulighederne for at styrke fastholdelsen af ansatte, der har eksemer eller allergi via tidlig indsats for udredning, behandling og tilbagevenden til arbejdet. Det skal ske, når der foreligger videnskabelige resultater om, hvordan tyske erfaringer kan bruges i en dansk kontekst.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen havde ikke nogen bemærkninger til den foreslåede proces.

Der iværksættes

Anbefalingen drøftes på det første møde i Arbejdsskadeudvalget. Sekretariatet har efter første møde i epoxy-følgegruppen været i dialog med Videncenter for Allergi ved Jeanne Duus Johansen. Videncenteret har fået bevilling til et projekt fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, hvor der ses på de tyske erfaringer og afprøver dem i et dansk koncept. Projektet er påbegyndt 1. april 2017 og varer 4 år. Jeanne Duus Johansen er leder af projektet, og der er en følgegruppe med blandt andet parterne, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Status

-

Frist

Første møde i Arbejdsskadeudvalget afholdes den 4. september 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

17. Arbejdstilsynet retter henvendelse til AES med henblik på en analyse af anmeldte arbejdsskadesager relateret til epoxy og isocyanater. Formålet er at bidrage med viden til den forebyggende indsats samt danne grundlag for en fremtidig forbedret registrering af arbejdsskader. Resultaterne drøftes i Arbejdsmiljørådets arbejdsskadeudvalg.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen havde ikke bemærkninger til anbefalingen.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet gennemgår tilgængeligt datamateriale på arbejdsskadeområdet.

Status

Arbejdstilsynet er i gang med at afklare, hvordan en analyse relateret til epoxy og isocyanater kan udformes med henblik på at bidrage med viden til den forebyggende indsats.

Frist

Senest ved udgangen af september 2017.

Sekretariatets bemærkninger

-

18. Der i regi af Arbejdsmiljøforskningsfonden udbydes projekter, der er nytænkende i forhold til en effektiv forebyggelse på virksomhedsniveau – fx ved at inddrage erfaringer fra forgangsvirksomheder eller at udvikle og validere metoder, som kan bruges af virksomheder til at udvikle mere sikker adfærd og sikre arbejdsgange.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen havde ikke bemærkninger til anbefalingen.

Der iværksættes

Arbejdsmiljørådet har inddraget denne anbefaling i den årlige tilbagemelding på Arbejdsmiljøforskningsfondens redegørelse for fondens virke.

Status

Arbejdsmiljøforskningsfonden har ekstraordinært givet mulighed for, at der kan søges inden for dette emne i anden ansøgningsrunde i 2017.

Frist

Der er frist for ansøgninger i Arbejdsmiljøforskningsfonden den 4. september 2017.

Sekretariatets bemærkninger

Følgegruppen kan overveje at invitere eventuelle forskere, der har fået bevilliget finansiering af deres projekter til et kommende møde i følgegruppen. Formålet hermed er at præsentere følgegruppen for projektet, dets design rækkevidde for projektets resultater etc.

19. Arbejdstilsynet som en del af det faglige grundlag for en kommende ny national strategi for arbejdsmiljø skal foretage en samlet vurdering af kemiområdet med henblik på at prioritere indsatsområder.

Følgegruppens bemærkninger

Følgegruppen havde ikke bemærkninger til anbefalingen.

Der iværksættes

Arbejdstilsynet henviste på første møde i følgegruppen til det kommende arbejde i regeringens ekspertudvalg. Der iværksættes ingen konkrete initiativer.

Status

-

Frist

-

Sekretariatets bemærkninger

-