Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms

et tredje EU land, uden at varen passerer dansk grænse, er et særtilfælde af merchanting. Merchanting aktivitet som foregår i udlandet, skal oplyses i...

0 downloads 141 Views 143KB Size
Januar 2017

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms – Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvordan handel med varer og ydelser inden for EU skal angives i hhv. Intrastat, SKATs momsangivelse og i ”EU-salg uden moms” (VIES). Det skal understreges, at oplysningerne er vejledende. Har du spørgsmål om udfyldelsen af momsangivelsen eller indberetningen til ”EU-salg uden moms” skal du kontakte SKAT. Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk og i SKATs juridiske vejledning. Spørgsmål om Intrastat skal rettes til Danmarks Statistik. Kontaktpersoner:

Albana Sopa 3917 3347 E-post: [email protected]

Emne

Intrastat

Returvarer: Returvarer indberettes på lige Returvarer/ombytning Returnering eller ombytning mod godtgørelse fod med de andre leverancer, dog under af den fulde salgspris eller af udbetalingen og transaktionsart 21. alle indbetalte afdrag. Der skal indberettes en returforsendelse uanset, om der udstedes en kreditnota, fremsendes erstatningsvarer, eller de oprindelige varer fremsendes efter reparation. Repareres returnerede varer og sendes tilbage til køber, skal fremsendelsen efter reparation ikke indberettes. Reservedele til reparation, skal angives.

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Erhvervelsesmoms af kreditnotaer som følge af returvarer eller ombytning modregnes i ”Moms af varekøb i udlandet”. Værdien af returvarer eller ombytning modregnes i rubrik A-varer/B-varer med værdien på kreditnotaen. Reguleringen foretages i den periode hvor kreditnotaen er udstedt.

Værdien af kreditnotaer modregnes i ”EUsalg uden moms”.

1 af 14

Reguleringen foretages i den periode hvor kreditnotaen er udstedt.

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Der skal dog kun indberettes returvarer, hvis de berørte varer har passeret dansk grænse. Angivelse af returvarer med transaktionsart 21 må ikke benyttes til korrektion af tidligere indsendte oplysninger Kreditnota: Udstedes en kreditnota, uden at varen passerer den danske grænse, skal dette ikke oplyses til Intrastat, og der skal heller ikke korrigeres i tidligere indsendte oplysninger Ombytning: Ombyttes returnerede varer, skal erstatningsvarerne indberettes i den samme varestrøm. En tidligere importeret vare med transaktionsart 11, indberettes med transaktionsart 22 (import). Ombyttes varer, uden at den oprindelige vare returneres, skal erstatningsvarerne indberettes med transaktionsart 23 (ombytning).

Elektricitet og naturgas leveret via ledningsnet.

Handel med elektricitet skal ikke indberettes til Intrastat. Danmarks Statistik modtager oplysninger om import og eksport af elektricitet direkte fra Energinet.dk, og dette indgår i den offentliggjorte statistik.

Køb af el og gas via net: Erhvervelsesmoms af elektricitet og gas oplyses i ”Moms af varekøb i udlandet”.

Handel med naturgas anses som en normal vare, som skal angives i Intrastat. Naturgas leveret via ledning skal indberettes under varekode 27112100.

Salg af el og gas via net: Værdien af salget oplyses i rubrik B-varerindberettes til ”EU-salg uden moms”

Salg af el og gas via net: Værdien af salg oplyses til ”EU-salg uden moms” – varer.

Transmission/transport af el og gas: Køb og salg af transmission/transport igennem ledningsnet behandles efter den almindelige hovedregel for handel med ydelser.

Transmission/transport af el og gas: Værdien af salg oplyses til ”EU-salg uden moms” – ydelser.

Værdien af købet oplyses i rubrik A-varer.

Køb oplyses i rubrik A-ydelser og salg oplyses i rubrik B – ydelser

2 af 14

Emne

Intrastat

Råolie og gas leveret fra Fastlandssoklen Fastlandssoklen hører under den danske er en del af det statistiske område, men statistiske område, derfor skal indberettes til ligger uden for EUs toldområde. Intrastat, når varen går til et andet EU land ellers skal det registreres i Toldsystemet.

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Fastlandssoklen hører ikke under dansk momsområde. Salg skal behandles som salg uden for EU.

Skal ikke oplyses i ”EU-salg uden moms”.

Værdien af salg skal oplyses i rubrik C.

Offshoreanlæg Med offshoreanlæg menes anordninger, der er anbragt stationært på havet uden for et lands statistiske område (toldområdet), udenfor 12 mile søgrænsen. Fx installationer i Nordsøen.

Anlægget anses for at tilhøre den medlemsstat, som har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, hvor anlægget er etableret. Varer leveret fra offshoreanlæg, fx eksport af olie og gas, skal indberettes på almindelig vis og kan ikke indberettes forenklet.

Anlæg inden for dansk momsområde Inden for dansk momsområde Anlæg der ligger inden for det ydre territorial Skal oplyses i ”EU-salg uden moms” efter de farvand indtil 12 sømil fra kyst- eller almindelige regler. basislinjer hører til det Danske momsområde. Køb og salg oplyses på momsangivelsen efter de almindelige regler. Anlæg uden for dansk momsområde Anlæg der er ligger uden for det ydre territorial farvand indtil 12 sømil fra kysteller basislinjer, er uden for EU´s momsområde.

Uden for det danske momsområde Skal ikke oplyses i ”EU-salg uden moms”.

Køb af varer fra offshoreanlæg skal behandles som import af varer fra lande uden for EU. Der skal beregnes importmoms i det EU-land, som varerne indføres til. Værdien af salg til offshoreanlæg skal oplyses i rubrik c.

Trekantshandel og Merchanting Trekanthandel opstår, når varer sendes direkte fra en leverandør i ét EU-land til den endelige køber i et andet EU-land efter instruktion af en mellemhandler, der bor i et tredje EU-land. Det er en betingelse at alle tre virksomheder der er involveret i handelen, skal være momsregistreret i hvert sit EU-land. Merchanting er kendetegnet ved, at en virksomhed køber og sælger en vare i

Når danske virksomheder køber varer i et EU-land og videresælger til et andet EU-land uden at varerne passerer dansk grænse, (dvs. den danske virksomhed er mellemhandler), skal denne handel ikke indberettes til Intrastat.

Dansk vareleverandør: Værdien af salget oplyses i rubrik B-varer. Dansk mellemhandler: Da varerne ikke passerer den danske grænse, skal værdien ikke oplyses på momsangivelsen.

Merchanting skal ikke indberettes til Intrastat Dansk varemodtager: Erhvervelsesmoms oplyses i ”Moms af varekøb i udlandet”.

3 af 14

Dansk vareleverandør: Værdien af salg oplyses til ”EU-salg uden moms” – varer. Danske mellemhandler: Værdien af salget oplyses til ”EU-salg uden moms” varer og markeres som trekantshandel. Dansk varemodtager Der skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

uændret form. Trekantshandel, hvor varen købes i et andet EU land, og videresælges i et tredje EU land, uden at varen passerer dansk grænse, er et særtilfælde af merchanting. Merchanting aktivitet som foregår i udlandet, skal oplyses i Udenrigshandel med tjenester. Transitvarer Varer der krydser grænsen til et land med henblik på transport til en destination i et andet land.

EU-salg uden moms (VIES)

Værdien af varekøbet oplyses i rubrik Avarer.

Varer, der passerer Danmark i forbindelse Varer under almindelig forsendelse (dvs. transit) skal hverken registreres som import med transit, skal ikke oplyses på momsangivelsen. eller eksport. Varer under almindelig forsendelse er varer med bestemmelsessted i et andet EU-land, og som føres direkte gennem Danmark, eller som stopper i landet udelukkende af transportmæssige årsager.

Transitvarer skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Ompakning og opmagasinering betragtes normalt ikke som stop af transportmæssige årsager, så her er der ikke tale om varer i transit. I disse tilfælde skal der indberettes til Intrastat.

Ydelser til/fra andre EU-lande - med omvendt betalingspligt (kun hovedregelydelser)

Skal ikke indberettes til Intrastat, men til statistik over udenrigshandel med tjenester, hvis virksomheden er pligtig til at indberette til Udenrigshandel med tjenester

Køb af ydelser: Erhvervelsesmoms skal oplyses i ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”

4 af 14

Køb af ydelser: Skal ikke oplyses i ”EU-salg uden moms”

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Værdien af købet oplyses i rubrik A-ydelser

Ydelser til/fra andre EU-lande - uden omvendt betalingspligt (ikke hovedregelydelser.) Det kan fx være: Ydelser vedrørende fast ejendom, som er beliggende i et andet EU-land. Personbefordring i andre EU-lande. Restaurations- og cateringsydelser, som udføres i andre EU-lande. Korttidsudlejning af transportmidler, som stilles til rådighed for kunder i andre EUlande.

Forarbejdning/forædling Varer der sendes til udlandet med henblik på en forøgelse af dennes værdi, uden et ejerskifte finder sted.

Skal ikke indberettes til Intrastat, men til statistik over udenrigshandel med tjenester, hvis virksomheden er pligtig til at indberette til Udenrigshandel med tjenester.

Salg af ydelser: Værdien af salget oplyses i rubrik B-ydelser.

Salg af ydelser: Skal oplyses i ”EU-salg uden moms” som salg af ydelser.

Køb af ydelser: Disse ydelser er som udgangspunkt pålagt dansk moms, og behandles som almindelige danske køb.

Skal ikke oplyses i ”EU-salg uden moms”.

Salg af ydelser: Salg skal oplyses i rubrik C. Vær opmærksom på, at du som regel skal momsregistreres og opkræve moms i det EUland, som du leverer disse ydelser til.

Materialer, som skal forarbejdes, indberettes som eksport eller import med transaktionsart 41, når en vare føres til forarbejdning i et EU land eller i Denmark. Hvis en given vare, sendt til forarbejdning ikke vender tilbage til forsendelseslandet (dvs. reeksporteres), skal transaktionsart 42 bruges i stedet. Det gælder også hvis varen efter forarbejdning i Danmark, bliver i landet. Den forarbejdede vare indberettes som import eller eksport efter lønforarbejdning med transaktionsart 51, når varen føres fra forarbejdning til det oprindelige forsendelsesland. Hvis varen sendes til et andet land efter lønforarbejdning skal det indberettes under transaktionsart 52 (dvs. varer som ikke returnerer til forsendelseslandet).

Midlertidig overførsels af varer til et andet EU-land skal ikke oplyses.

Endelig overførsel af varer til eget lager skal oplyses til ”EU-salg uden moms” – varer.

Endelig overførsel skal behandles efter reglerne om overførsel af varer fra/til eget lager.

Salg af forædlingsydelser til 3.mand skal oplyses til ”EU-salg uden moms” – ydelser.

Udføres forædlingsprocessen af en 3. part, er det en ydelse, som skal oplyses efter hovedreglen for ydelser til/fra andre EUlande.

Værdiansættelse ved forarbejdning For varer, der indføres/udføres til forarbejdning (transaktionsart 41 eller 42), oplyses det samlede beløb, som skulle faktureres i tilfælde af køb eller salg af delene som skal forarbejdes.

5 af 14

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Når varerne genindføres/genudføres efter forarbejdning (transaktionsart 51 eller 52), oplyses værdien, som den værdi varerne havde ved udførelsen/indførelsen plus fakturaværdien af det udførte arbejde.

Installation, montering Installation, montering dækker over varer, bygninger eller anlæg som bliver opstillet, tilsluttet eller opbygget. Det er uden betydning for fastlæggelsen af, om der er tale om installation/montering, hvorvidt sælgeren forestår installation/montering med egne ansatte, eller sælger anvender underleverandør til udførslen af arbejdet. Det betydende element er, at installation/montering sker for sælgerens regning. Eksempler: Montering af maskine Tilkobling af transportbånd Opsætning af brand- eller tyverialarm Isætning af RAM i computere, datatjeneste Opstilling af vindmølle

Hvis der eksporteres eller importeres varer i forbindelse med et projekt, skal værdien af selve varen indberettes til Intrastat. Værdien af installations- og monteringsarbejdet skal ikke indberettes til Intrastat, da det betragtes som en ydelse.

Installering og montering: Hvis installering og montering leveres af den samme leverandør, som har leveret de varer som installeringen og monteringen gennemføres på, så er udgangspunktet, at installeringen og monteringen følger de samme regler som varen. Hvis installering og montering gennemføres af en underleverandør til sælgeren af den vare som installeringen og monteringen gennemføres på gælder følgende: Dansk virksomhed udfører arbejde i et andet EU-land: Værdien af de varer/tjenesteydelser der bruges, skal oplyses i rubrik B-varer/rubrik B-ydelser. Installation og montering til ikke momsregistrerede/private skal oplyses i ”Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms"

Dansk virksomhed udfører arbejde i andet EU-land: Værdien af varer/tjenesteydelser der bruges, skal oplyses til ”EU-salg uden moms” – varer/ydelser. Værdien af installation og montering til ikke momsregistrerede/privat skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”-ydelser.

Dansk virksomhed udfører arbejde i Danmark for en kunde fra et andet EU-land: Dansk virksomhed udfører arbejde i Danmark Den danske virksomhed skal oplyse værdien for en kunde fra et andet EU-land: af ydelserne i rubrik B – ydelser. Værdien af ydelserne skal oplyses til ”EU-salg uden moms”- ydelser. Dansk virksomhed udfører arbejde i Danmark for en udenlands privatperson: Der skal angives dansk moms efter de almindelige regler for salg af ydelser i Danmark.

.

6 af 14

Emne

Bygge- og anlægsprojekter Byggematerialer og udstyr omfattet af en bygge-og anlægskontrakt

Kommission/Konsignation (andel af en solgt vare)

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Der skal benyttes tranaktionsart 80, når man modtager eller leverer byggematerialer og udstyr omfattet af en bygge- og anlægskontrakt, hvor varerne ikke faktureres separat, fx i forbindelse med nybygning eller reparation af et anlæg i udlandet, hvor en dansk entreprenør medbringer varer fra Danmark. Byggematerialer og udstyr som ikke er omfattet af en bygge- og anlægskontrakt skal indberettes med transaktionsart 11.

For bygge- og anlæg skal der afregnes moms i Danmark, hvis den ejendom, som byggeog anlægsaktiviteten finder sted på ligger i Danmark.

Hvis en virksomhed leverer varer til et bygge- og anlægsprojekt i et andet EU-land, men ikke står for montering eller installering af varerne, skal varerne medtages i ”EU-salg uden moms” som varer

Indberettes som enhver leverance når varen har passeret dansk grænse.

Varer: Konsignations/kommissions handler behandles som to samtidige transaktioner:

Konsignation eller kommission er et handelsforhold, hvor en person (konsignanten/kommitenten) overlader varer til en anden person (konsignataren/kommisæren) med henblik på dennes videresalg af varerne for egen regning og risiko. Ejendomsretten forbliver hos konsignanten/ kommitenten. Provision er et udtryk for den fortjeneste kommissær eller konsignatar får for sit arbejde.

Virksomheder, der leverer bygge og anlægsarbejde i udlandet, skal afregne moms i det land, hvor ejendommen ligger. Værdien af bygge- og anlægsydelser der vedrører ejendomme i andre lande end Danmark skal oplyses i rubrik C.

Konsignanten/kommitenten sælger varen til konsignantaren/kommisæren. Konsignantaren/kommisæren sælger varen til kunden. De to transaktioner oplyses hver for sig i rubrik a og rubrik b efter de almindelige regler. Ydelser: Hvis der er tale om provision ved formidling af tjenesteydelser skal det oplyses som ydelser, der følger hovedreglen.

Operationel leasing, hvis køber/sælger er en virksomhed i et andet EU-land Operationel leasing er karakteriseret ved at en leverandør (producent eller forhandler) af en vare lejer denne ud til kunden. Dette er i stor udstrækning tilfældet ved store maskiner og fx fotokopieringsudstyr. Udlejeren vil ofte have påtaget sig

Varer: De to transaktioner skal hver for sig oplyses til ”EU-salg uden moms”, efter de almindelige regler.

Skal indberettes som import/eksport under transaktionsart 99, hvis varighed overstiger 2 år. Dvs. varer til midlertidig anvendelse (fx leje, lån eller operationel leasing, midlertidig opbevaring i udlandet og efterfølgende retur), skal ikke indberettes til Intrastat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Erhvervelsesmoms skal oplyses i ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”. Værdien af køb oplyses i rubrik A-ydelser og værdien af salg oplyses i rubrik B-ydelser.

7 af 14

Ydelser: værdien af salg oplyses til ”EU-salg uden moms” efter hovedreglen for EU-handel med ydelser. Salg skal oplyses til ”EU-salg uden moms” ydelser.

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

vedligeholdelsespligten samt pligten til at udskifte maskinen i tilfælde af nedbrud. Ved leasingaftalens udløb går genstanden tilbage til udlejer. Regnskabsmæssigt medtager kunden leasingydelsen som en omkostning.

Der er ikke udført eller planlagt forarbejdning, og den forventede varighed af den midlertidige anvendelse ikke er beregnet til at være længere end 2år. Afsendelse / ankomst ikke er oplyst som en levering / modtagelse til momsformål Der er ikke sket noget ejerskifte, heller ikke beregnet til at finde sted.

Finansiel leasing indberettes under Finansiel leasing, hvis køber/sælger er en virksomhed i et andet EU-land transaktionsart 11 når varen fysisk overdrages. Finansiel leasing er udlejning af kapitalgenstande (fx biler og maskiner), hvor et leasingselskab efter kundens (leasingtagers) anvisning køber en genstand fra leverandøren og stiller den til rådighed for kunden mod betaling af en løbende ydelse. Oftest vil leasingtager have pligt til eller option på at overtage leasinggenstanden når leasingaftalen udløber.

Finansiel leasing kan betragtes som et varesalg eller en ydelse afhængigt af den konkrete aftale. Hvis lejer har pligt til at købe godet, når leasingaftalen udløber, betragtes leverancen eksempelvis som en almindelig varehandel, og angives på rubrik A-varer eller rubrik Bvarer. Betragtes købet som en ydelse skal værdien medtages i rubrik A-ydelser og et tilsvarende salg af en løbende ydelse skal medtages i rubrik B-ydelser.

Salget af den løbende ydelse medtages i ”EUsalg uden moms” som salg af ydelser, og restbeløbet indberettes som salg af varer.

Midlertidig udførsel Skal ikke indberettes til Intrastat, fx varer til Varer der efterfølgende kommer retur uden brug på udstillinger (under 2 år). betaling (herunder varer der skal på udstilling, varer der anvendes for levering af ydelser fx værktøj, løsøregenstande som skal vurderes eller repareres mv.)

Midlertidig overførsel skal ikke angives på momsangivelsen. Virksomheden skal føre et regnskab, hvoraf det fremgår hvilke varer der er overført, datoen for overførslen og hvortil overførslen er sket.

Periodeangivelse og á conto betalinger I Intrastat er referencemåneden enten den måned i hvilken varen fysisk afsendes eller modtages, forudsat at faktureringsdatoen ligger i samme måned, eller den måned hvor varen faktureres, såfremt denne måned følger lige efter grænsepassagemåneden. I tilfælde hvor varerne faktureres flere måneder inden de fysisk bliver afsendt/modtaget, er referencemåneden den måned, hvor varerne fysisk passerer dansk grænse.

I praksis er det fakturadatoen der fastsætter leveringstidspunktet og afgør i hvilken periode, beløbet skal oplyses på momsangivelsen. Undtagelse for varer: Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

8 af 14

Skal oplyses til ”EU-salg uden moms” på faktureringstidspunktet. Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

Emne

Overførelser af varer i Danmark/til eget lager i andre EU-lande

Prisafslag, rabatter, kreditnota og prisreguleringer

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Overførsel af varer skal indberettes til Intrastat, som enhver anden transaktion, hvor varen fysisk passerer den danske grænse.

Endelig overførsel sidestilles med almindelig varehandel. Køb skal oplyses i rubrik A-varer og salg skal oplyses i rubrik B-varer.

Værdien af varerne ved endelig overførsel, skal det oplyses til ”EU-salg uden moms” varer.

Skal ikke indberettes til Intrastat.

Beløbene som oplyses i rubrik A-varer, Aydelser, rubrik B-varer og B-ydelser skal reduceres med prisafslag og rabatter som fremgår af faktura eller efterfølgende kreditnota.

Beløbene som oplyses til ”EU-salg uden moms”, skal reduceres med prisafslag og rabatter, som fremgår af fakturaen eller efterfølgende kreditnotaer.

En efterfølgende kreditnota skal medtages på En efterfølgende kreditnota skal medtages på det tidspunkt, hvor den er dateret. det tidspunkt, hvor den er dateret. SKAT: Ang. prisreguleringer Transfer pricing Prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner. Hermed menes overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder.

Free of Charge Fakturaer hvor beløbet er 0,- kr., men hvor der sendes en fysisk faktura af sted.

Vareprøver/ Testvarer /Reklamemateriale

Kreditnotaer der justerer en tidligere faktureret pris (som også er tilfældet med transfer pricing) skal ikke indberettes til Intrastat, Det der skal indberettes er varernes markedsværdi på det tidspunkt varerne har passeret dansk grænse.

Det er fakturaprisen, som skal oplyses i rubrik A/B, samt momsen i ”Moms af varekøb i udlandet” og i ”Moms af ydelseskøb i udlandet”, derfor skal disse oplysninger reguleres i overensstemmelse med faktureringen

Det er fakturaprisen som oplyses. Derfor skal oplysningerne i ”EU-salg uden moms” reguleres i overensstemmelse med faktureringen.

Skal indberettes til Intrastat med varens markedsværdi

Det er fakturaprisen, dvs. 0,- kr., som skal oplyses i rubrik A og B.

Det er fakturaprisen, dvs. 0,- kr., som skal oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Skal ikke indberettes til Intrastat

Da der ikke er noget vederlag, skal der ikke oplyses noget på momsangivelsen.

Skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Varer, der leveres vederlagsfrit, og som ikke selv er genstand for en kommerciel transaktion, forudsat at forsendelsen alene sker med det formål at forberede eller understøtte en planlagt efterfølgende handelstransaktion ved demonstration

9 af 14

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Fragtomkostninger oplyses såfremt disse er angivet på samme faktura som selve varen. Er fragtomkostningerne angivet på en separat faktura, skal disse ikke medtages i indberetningen, men indberettes til statistikken Udenrigshandel med tjenester såfremt man indberetter til den statistik.

Transportydelsen betragtes normalt som en del af varens pris og oplyses sammen med varen i rubrik A-varer/B-varer og ”Moms af varekøb i udlandet”

Transportydelsen betragtes normalt som en del af varens pris og oplyses sammen med varen til ”EU-salg uden moms”.

Skal ikke indberettes til Intrastat.

Reparationer, der er dækket af sælgers garanti og dermed udføres vederlagsfrit, skal ikke oplyses i rubrik A/B

af varers eller tjenesters kendetegn.

Fragt Transport af varer

Reparation Reparation dækker over en service, der bringer en vare tilbage til sin oprindelige tilstand.

Hvis det er en transportvirksomhed, som sælger en transportydelse, er der tale om salg af en tjenesteydelse, som skal oplyses til ”EU-salg uden moms” - ydelser.

Værdien af reparationer som udføres mod vederlag skal medtages i ”EU-salg uden moms” - ydelser.

Reparationer som udføres mod vederlag: Værdien af køb oplyses i rubrik A-ydelser og værdien af salg i rubrik B-ydelser.

Biomkostninger Udgifter som kan knyttes til en vare, som fx provision, emballage, forsendelse, forsikring, depositum og lignende.

Brugte varer, kunstgenstande, antikviteter og auktionsvarer

Biomkostninger oplyses såfremt disse er angivet på samme faktura som selve varen. Er biomkostningerne angivet på en separat faktura, skal disse ikke medtages i indberetningen Emballage indberettes til Intrastat, hvis emballagens værdi er højere end varens værdi. I disse tilfælde, skal emballagen indberettes til Intrastat (separat) med den tilhørende varekode.

Biomkostninger følger varen og værdien oplyses i rubrik A-varer/B-varer.

Biomkostnnger følger varen og skal oplyses til ”EU-salg uden moms”- varer.

Biydelser følger hovedydelserne, og skal oplyses i rubrik A-ydelser/B-ydelser.

Biydelser følger hovedydelsen, og skal oplyses til ”EU-salg uden moms” - ydelser.

Ydelser uden omvendt betalingspligt skal oplyses i rubrik C.

Ydelser uden omvendt betalingspligt og salg uden for EU skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Skal indberettes på lige fod med andre varer. Hvis varerne sælges efter brugtmomsordningen skal de ikke oplyses noget i rubrik A-varer eller B-varer. Hvis varerne ikke sælges efter brugtmomsordningen, skal værdien af købet oplyses i rubrik A-varer og værdien af salg oplyses i rubrik B-varer, efter de almindelige regler.

10 af 14

Hvis varerne sælges efter brugtmomsordningen skal de ikke medtages i ”EU-salg uden moms”. Hvis varerne ikke sælges efter brugtmomsordningen, skal det medtages i ”EU-salg uden moms” som salg af varer.

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Delsendinger/leverancer Levering af en vare (fx en stor maskine), som af logistiske eller andre årsager er blevet adskilt i flere komponenter, og efter det afsendes/leveres på forskellige tidspunkter. Ofte bliver denne forsendelse faktureret i rater. Det er dog en betingelse, at både den samlede vare og varens bestanddele kan beskrives med samme varekode.

Uanset faktureringsdatoen, rapporteres den samlede værdi af rater til Intrastat, når den endelige levering af varen modtages eller afsendes. Der anvendes kun en varekode i kapitel 85-89, der beskriver varen i komplet tilstand. Værdien som angives inkluderer produktets samlede pris

Værdien af køb oplyses i rubrik A-varer og værdien af salg oplyses i rubrik B-varer.

Leverancerne skal oplyses til ”EU-salg uden moms” som almindeligt varesalg.

I praksis er det fakturadatoen der fastsætter leveringstidspunktet og afgør, i hvilken periode beløbet skal oplyses på momsangivelsen.

Det skal medtages til ”EU-salg uden moms” på faktureringstidspunktet. Ved flere delfakturaer medtages disse hver for sig i den periode, hvor de er dateret.

Undtagelse for varer: Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

Industrielle anlæg Et industrielt anlæg omfatter maskiner, apparater, redskaber, udstyr, instrumenter og materialer, som tilsammen udgør en enhed med henblik på fremstilling af varer eller ydelser.

Opførelse af industrielle anlæg hvor værdien overstiger 3,0 mio. Euro eller genanvendelse af industrielle anlæg, er omfattet af særlige bestemmelser. Bestanddele til industrielle anlæg skal angives med 9880.XX.00, hvor XX er det kapitel i KN hvorunder bestanddelene findes. En bestanddel er en leverance af varer, som alle hører under samme kapitel i KN. Referenceperioden er måneden hvor bestanddelen eller leverancen af varer passerer grænsen. Indberetning af mængde i supplerende enhed er frivillig.

Værdien af køb oplyses i rubrik A-varer og værdien af salg oplyses i rubrik B-varer.

Leverancerne skal oplyses til ”EU-salg uden moms” som almindeligt varesalg.

I praksis er det fakturadatoen der fastsætter leveringstidspunktet og afgør, i hvilken periode beløbet skal oplyses på momsangivelsen.

Det skal medtages til ”EU-salg uden moms” på faktureringstidspunktet. Ved flere delfakturaer medtages disse hver for sig i den periode, hvor de er dateret.

Undtagelse for varer: Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt ”fakturadato”.

Ansøgning om tilladelse til indberetning under de særlige bestemmelser skal ske til Danmarks Statistik. Ved ansøgning skal det dokumenteres at der er tale om et industrielt anlæg. Ved nye anlæg skal det endvidere kunne dokumenteres, at værdien af det samlede anlæg overstiger 3 mio. EUR. Ved eksport af nye anlæg skal virksomheden således kunne dokumentere, at værdien af egen og evt. andre indenlandske eller udenlandske

11 af 14

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

leverandørers bestanddele til anlægget overstiger 3 mio. EUR.

Fjernsalg Fjernsalg er betegnelsen for levering af varer fra et andet land end forbrugslandet, som indføres til forbrugslandet af den udenlandske sælger. Der vil typisk være tale om nethandel og postordresalg til private.

Dansk fjernsælger: Fjernsalg indberettes til Intrastat som enhver Skal momsregistreres i købslandet, hvis anden leverance. salget overstiger den nationale registreringsgrænse. Ved import er de enkelte aftagere af varerne Fjernsalg til ikke momsregistrerede/private ikke pligtige til at indberette til Intrastat, da de ikke er momsregistrerede hvis der er tale skal oplyses i ”Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms" privatpersoner. Har leverandøren pligt til at angive dansk moms af fjernsalget, og overstiger beløbet fritagelsestærsklen i Intrastat, skal den udenlandske leverandør afgive en importindberetning til dansk Intrastat.

Fjernsalget skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Hvis fjernsælger ikke er momsregistreret i et andet EU-land fordi værdien af salget er under registreringsgrænsen, skal der opkræves dansk moms efter de almindelige regler, og der skal ikke oplyses noget i rubrik B. En udenlandsk fjernsælger: Skal momsregistreres i Danmark, hvis det samlede salg til Danmark overstiger 280.000 DKK om året. Den udenlandske fjernsælger skal indberette salget i rubrik A-varer. (Fjernsælgeren overfører varerne til sig selv i Danmark, dermed bliver det et ”køb” på angivelsen. Derefter videresælger han varerne i Danmark)

Køb og salg af nye transportmidler (herunder biler, skibe og fly)

Virksomheders salg af nye transportmidler, bl.a. til private fra andre medlemsstater skal indberettes til Intrastat.

Værdien af købet oplyses i rubrik A-varer. Værdien af salget oplyses i rubrik B-varer.

Hvis kunden er momsregistreret oplyses værdien af salg af nye transportmidler til ”EU-salg uden moms”-varer.

Værdien af salg af nye transportmidler til ikke momsregistrerede/private skal oplyses i ”Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms"

Hvis kunden ikke er momsregistreret, indsendes kopi af salgsfakturaen til SKAT. Der skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Proviantering

12 af 14

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Forsyninger af mad og drikke til skibe og fly, samt andre varer der kan relateres til skibe og fly (møbler, mv..) og andet rejsegods.

Proviantering med varer beregnet til passagerer, besætning eller levering af varer til drift af skibes, luftfartøjers eller offshoreanlægs maskiner skal ikke indberettes til Intrastat, men der imod i SKAT’s Toldsystem.. Hvis varerne kommer til Danmark fra et andet EU-land, inden de leveres til skibet/flyet, skal importen indberettes.

Værdien af varer og ydelser der leveres momsfrit til skibe, luftfartøjer mv. i udenrigsfart, skal oplyses i rubrik C.

Skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Informationsmedier Ved informationsmedier forstås varer omfattet af varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.23.xx.xx. Software er programmer som kan ligge på informationsmedia eller på andre lagringsenheder.

Informationsmedier med specialudviklet indhold eller software, skal ikke indberettes til Intrastat. Værdien af den fysiske vare (selve mediet, fx CD) hvor softwaren er lagret skal indberettes.

Massefremstillet software på fysiske medier: Værdien skal oplyses i rubrik A-varer/Bvarer.

Salg af massefremstillet software: Værdien oplyses til ”EU-salg uden moms” som salg af varer

Specialudviklet software: Værdien skal oplyses i rubrik A-ydelser/BMassefremstillet software, altid skal angives i ydelser. Intrastat. Licenser: Softwarelicenser skal ikke indberettes til Værdien oplyses i rubrik A-ydelser/B-ydelser. Intrastat, med mindre den indgår i fakturaværdien og ikke er udspecificeret i en særskilt fakturalinje. Licenser og software leveret via Internettet skal ikke indberettes til Intrastat, da dette er tjenesteydelse.

Salg af specialudviklet software: Værdien oplyses til ”EU-salg uden moms” som salg af ydelser.

Elektroniske varer med omvendt betalingspligt (herunder mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere)

Skal indberettes til Intrastat

Skal oplyses i rubrik C

Skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”

Transportmateriel (fx paller)

Cirkulerende transportmateriale skal ikke medtages i Intrastat indberetning.

Hvis virksomheden køber transportmateriel, skal værdien oplyses i rubrik A-varer.

Hvis virksomheden sælger transportmateriel skal værdien oplyses til ”EU-salg uden moms” - varer.

Køb og salg af transportmateriale skal indberettes på lige fod med andre varer. Hvis materialet i forbindelse med en transport efterfølgende returneres med kreditnota, skal materialet ikke indberettes.

Hvis virksomheden sælger transportmateriel, skal værdien oplyses i rubrik B-varer. Hvis virksomheden lejer transportmateriel, skal værdien oplyses i rubrik A-ydelser. Hvis virksomheden udlejer transportmateriel skal værdien oplyses i rubrik B-ydelser.

13 af 14

Salg af licenser: Værdien oplyses til ”EU-salg uden moms”, som salg af ydelser.

Hvis kunden betaler leje af transportmateriellet skal værdien oplyses til ”EU-salg uden moms” - ydelser.

Emne

Intrastat

Moms Momsangivelsen

EU-salg uden moms (VIES)

Varer i fri omsætning fra ikke-EU-lande (Quasi transit) Varer som er indført fra et ikke-EU-land (tredjeland) og som ved indførslen er fortoldet under procedurekode 42.xx.xxx

Skal ikke indberettes til Intrastat. SKAT registrerer nu de nødvendige oplysninger i forbindelse med indfortoldningen, og oplysninger har Danmarks Statistik brugt siden 1. juli 2013.

Evt. importmoms skal oplyses i ”Moms af varekøb i udlandet”

Skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.

Handel med ikke-EU-lande (Extrastat) Varer, som sendes til et land uden for EU, og Værdien af salg oplyses i rubrik C. som ikke er toldbehandlet i Danmark, indberettes som eksport til EU-landet hvorfra varerne forlader EU. Foretages udførselsbehandlingen i Danmark, skal der derimod ikke indberettes til Intrastat. Tilsvarende skal der indberettes import fra EU-landet hvortil varerne først ankommer til EU (dvs. hvor varen toldbehandles).

14 af 14

Skal ikke oplyses til ”EU-salg uden moms”.