Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012 Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 3 Hovedkonklusioner • Flertalle...

0 downloads 24 Views 928KB Size
Analyse af

Faxe Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe Oktober 2012

Dansk Erhversfremme 16. oktober 2012

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Baggrund og analysefokus Denne analyse er blevet udarbejdet og gennemført af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe i oktober 2012. Dansk Erhvervsfremme har gennemført analysen på baggrund af Business Faxes ønske om et grundigt og statistisk validt datagrundlag til brug i det videre arbejde med at optimere rammevilkårene for drift af virksomhed i kommunen. Med udgangspunkt i resultaterne af DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 ønskede man et datamateriale, der kunne danne grundlag for den videre dialog med erhvervslivet og anvise potentielle indsatser til forbedring af lokal performance i næste års DI undersøgelse. Analysen bidrager til at nuancere DI’s undersøgelsesresultater, så Business Faxe og Faxe Kommune får mulighed for at bedømme virksomhedernes holdning til de specifikke kommunale leverancer, der ligger til grund for performancekarakteren i Erhvervsklimaundersøgelsen. Ud fra de detaljerede oplysninger om de kommunale leverancer kan der således iværksættes initiativer, der på bedst mulig måde imødekommer erhvervslivets behov. Da DI’s undersøgelse er kendetegnet ved et lavt antal respondenter og en begrænset detaljeringsgrad i afdækningen af erhvervsklimaet i kommunerne, er denne undersøgelse funderet i en større og mere repræsentativ målgruppe samt mere specifikke spørgsmål til belysning af virksomhedernes vurdering af egne rammevilkår. Dette er vigtigt, hvis undersøgelsesresultatet skal kunne danne grundlag for fremtidige lokale erhvervspolitiske dispositioner. Følgende parametre fra DI undersøgelsen underkastes en detaljeret analyse: • Arbejdskraft • Brug af private leverandører • Fysisk planlægning • Information og dialog med kommunen • Infrastruktur og transport • Kommunens image • Kommunens velfærdsservice • Kommunal sagsbehandling.

Analyserapportens opbygning I det nedenstående behandles hver enkelt DI parameter i et individuelt afsnit. Afsnittene indledes med en angivelse af Faxe Kommunes rangliste-placering blandt landets øvrige kommuner på det specifikke område samt et resumé af indhold og konsekvenser af parameteren. I hvert afsnit gennemgås resultatet af Business Faxes erhvervsklimaundersøgelse til nuancering og uddybelse af DI resultatet. Efterfølgende sættes der fokus på den relative betydning af en række centrale parametre for virksomhedernes drift og vækstbetingelser.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 2

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Hovedkonklusioner • Flertallet af virksomheder i Faxe Kommune er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dog udtrykker ca. hver 4. virksomhed utilfredshed. • En stor del af respondenterne udtrykker, at de enten ikke kender Jobcenterets indsats eller ikke finder den relevant. Ca. 1/5 af virksomhederne udtrykker tilfredshed med Jobcenterets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. • 39 % af virksomhederne er tilfredse med omfanget af Kommunens brug af private leverandører. 31 % er utilfredse. • Kommunen høster høj tilfredshed, når det gælder overholdelse af betalingsfrister. Her udtrykker 71 % af de adspurgte virksomheder tilfredshed. • Et flertal af virksomhederne (54 %) mener, at dialogen med kommunalpolitikerne ikke levede op til deres forventning. Skeptikerne udtrykker et ønske om mere handling på erhvervsområdet samt svar på konkrete forespørgsler. • Stor tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 13 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af mere end hver tredje respondent. • Mange virksomheder udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Blandt de, der tilkendegiver en holdning, er der dog en overvægt at negative vurderinger. Hver tredje finder prisen på den kollektive trafik utilfredsstillende. • 38 % af de adspurgte virksomheder angiver utilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. 23 % er tilfredse. • 40 % af respondenterne ser negativt på Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere. Kritikerne angiver især manglende markedsføring og manglende offentlige servicetilbud som kilde til problemstillingen. • Der er udbredt tilfredshed med Kommunens leverancer inden for sport og kultur - 53 % er tilfredse. Færrest virksomheder er tilfredse med folkeskolerne. Her melder 36 % om utilfredshed. • Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal åbenhed over for private leverandører er højt prioriterede faktorer, når virksomhederne angiver betydningen af kommunale leverancer for deres drift og vækstpotentiale.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 3

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Arbejdskraft Placering som nr. 80 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Virksomhederne i Faxe er blevet spurgt om deres vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft samt Jobcenterets indsats. Fig. 1.1: Kvalificeret arbejdskraft

Hvor tilfreds er du med adgangen til kvalificeret arbejdskraft?

15%

5%

5%

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds

20%

Meget utilfreds

56%

Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 41 besvarelser.

Flertallet af virksomheder i Faxe Kommune er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dog udtrykker ca. hver 4. virksomhed utilfredshed. En stor del af respondenterne udtrykker, at de enten ikke kender Jobcenterets indsats eller ikke finder den relevant. Ca. 1/5 af virksomhederne udtrykker tilfredshed med Jobcenterets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fig. 1.2: Jobcentrets indsats

Hvordan

bedømmer du Jobcenterets indsats ifm.

jobformidling på

Meget

tilfredsstillende

Tilfredsstillende Utilfredsstillende

Ved

Meget

utilfredsstillende

nedenstående

ikke / ikke

relevant

områder?

Den opsøgende kontakt til

10%

4

37%

15

12%

5

12%

5

29% 12

5%

2

15%

6

27%

11

15%

6

39% 16

Servicemindedhed

15%

6

32%

13

12%

5

10%

4

32% 13

Total

10%

12

28%

34

17%

21

12%

15

33% 41

virksomhederne Evne til korrekte match mellem

arbejdsgiver og

arbejdstager

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 4

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Brug af private leverandører Placering som nr. 74 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 Brug af private leverandører kan spare en Kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om Kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser. Virksomhedernes vurdering af Faxe Kommunes åbenhed overfor private leverandører og overholdelse af betalingsfrister uddybes herunder. Kun virksomheder med ønske om at levere til Kommunen - og de med eksisterende leverancer til Kommunen - er blevet spurgt om åbenhed og betalingsfrister. Fig. 2.1: Kommunal åbenhed for private leverandører

Hvordan bedømmer du Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? 1% Meget tilfredsstillende

29%

38%

Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende

9%

Ved ikke / ikke relevant

22%

Fordelingen er baseret på 99 besvarelser.

39 % af virksomhederne er tilfredse med omfanget af Kommunens brug af private leverandører. 31 % er utilfredse. Langt bedre performer Kommunen, når det gælder overholdelse af betalingsfrister. Her udtrykker 71 % af de adspurgte virksomheder tilfredshed. Fig. 2.2: Kommunal overholdelse af betalingsfrister

Hvordan bedømmer du Kommunens overholdelse af betalingsfrister?

8%

7% 8%

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende

13%

Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 63%

Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 60 besvarelser.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 5

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Fysisk planlægning Placering som nr. 66 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. I nuanceringen af DI undersøgelsesresultaterne fokuseres her på adgangen til egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler i kommunen. Kun virksomheder der har søgt grunde eller lokaler aktivt inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af udbuddet. Fig. 3.1: Egnede erhvervsgrunde Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder

har ønsket at købe eller leje en erhvervsgrund. Fandt din virksomhed

et tilfredsstillende areal i Faxe Kommune?

80% 60%

40%

Ja; 71%

20%

Nej; 29%

0% Ja

Nej Fordelingen er baseret på 7 besvarelser.

Af de adspurgte virksomheder melder ca. 3/4 at de fandt egnede erhvervsgrunde og ca. hver anden at de fandt passende erhvervslokaler. I kommentarerne til ”nej”-besvarelserne angives både manglende egnethed og pris som årsager. Fig. 3.2: Egnede erhvervslokaler Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder

har ønsket at købe eller leje erhvervslokaler. Fandt din virksomhed et tilfredsstillende sted i Faxe Kommune?

54% 52% 50%

48%

Ja; 53%

46%

Nej; 47%

44% Ja

Nej

Fordelingen er baseret på 15 besvarelser.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 6

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Information og dialog med kommunen Placering som nr. 95 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. Til undersøgelse af kvaliteten af dialogen mellem Kommunen og erhvervslivet, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af politikernes lydhørhed. Et flertal af virksomhederne (54 %) mener, at dialogen med kommunalpolitikerne ikke levede op til deres forventning. Skeptikerne udtrykker et ønske om mere handling på erhvervsområdet samt svar på konkrete forespørgsler. Fig. 4.1: Dialog med kommunalpolitikere Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en

kommunal politiker om et emne, der påvirker din virksomheds vækstmuligheder. Levede denne dialog op til din forventning?

55% 50% 45%

Nej; 54% Ja; 46%

40% Ja

Nej

Fordelingen er baseret på 13 besvarelser.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 7

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Infrastruktur og transport Placering som nr. 83 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Både virksomhedernes holdning til vejnettet og den kollektive trafik udspecificeres herunder. Fig. 5.1: Bedømmelse af vejnettet Hvordan bedømmer du

vejnettet i kommunen på nedenstående områder? Adgangsvejene til din virksomhed

Generelle rejsetider

(hastighedsbegrænsninger,

ensretninger mv.)

Kvaliteten af vejene

(belægning, bredde, vedligehold) Total

Meget

tilfredsstillende

Tilfredsstillende Utilfredsstillende

Ved

Meget

utilfredsstillende

ikke / ikke

relevant

17%

32

61%

115

10%

18

3%

5

10% 19

12%

22

60%

113

17%

32

0%

0

12% 22

5%

10

49%

92

28%

53

11%

20

11%

64

56%

320

18%

103

4%

25

7%

14

10% 55

Størst tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 13 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af mere end hver tredje respondent. Mange virksomheder udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Blandt de, der tilkendegiver en holdning, er der dog en overvægt af negative vurderinger. Hver tredje finder prisen på den kollektive trafik utilfredsstillende.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 8

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Fig. 5.2: Bedømmelse af kollektiv trafik

Hvordan

bedømmer du den kollektive trafik i

kommunen på

Meget

tilfredsstillende

Tilfredsstillende Utilfredsstillende

Ved ikke

Meget

utilfredsstillende

nedenstående

/ ikke

relevant

områder?

Adgangen til din

virksomhed med

kollektiv trafik Prisen på den

kollektive trafik

4%

7

27%

51

17%

32

15%

28

38%

71

2%

4

14%

27

23%

43

10%

18

51%

97

4%

7

22%

42

16%

31

12%

22

46%

87

3%

18

21%

120

19%

106

12%

68

45% 255

Betjeningen på ruterne

(hyppighed af

afgange) Total

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 9

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Kommunens image Placering som nr. 87 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Til nuancering af denne parameter fokuseres der på virksomhedernes vurdering af Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder og borgere. Fig. 6.1: Kommunal tiltrækning af virksomheder

Hvordan bedømmer du Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder? 1% Meget tilfredsstillende

22%

Tilfredsstillende

40%

Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende

26%

Ved ikke / ikke relevant

12%

Fordelingen er baseret på 189 besvarelser.

38 % af de adspurgte virksomheder angiver utilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. 23 % er tilfredse. Fig. 6.2: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af virksomheder

Du har angivet din utilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og

Procent

Antal

Kommunens geografiske beliggenhed

18%

13

Manglende infrastruktur

33%

24

Manglende kvalificeret arbejdskraft

17%

12

Manglende markedsføring af kommunen

60%

43

Andet

42%

30

tiltrække nye virksomheder. Hvad skyldes denne manglende evne?

Blandt kritikerne af Kommunens bestræbelser angiver flest en manglende markedsføring af Kommunen som den primære årsag til problemet. Under kategorien ”andet” angiver en del virksomheder desuden en langsommelig sagsbehandling i relationen til virksomheder, som en kilde til problemet.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 10

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Fig. 6.3: Kommunal tiltrækning af nye borgere

Hvordan bedømmer du Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 1% Meget tilfredsstillende

23%

37%

Tilfredsstillende Utilfredsstillende

13%

Meget utilfredsstillende

27%

Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 189 besvarelser.

40 % af respondenterne ser negativt på Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. Kritikerne angiver især manglende markedsføring og manglende offentlige servicetilbud som kilde til problemstillingen. Fig. 6.4: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af nye borgere

Du har angivet din utilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og

Procent

Antal

15%

11

40%

29

19%

14

Manglende markedsføring

40%

29

Andet

46%

33

tiltrække nye borgere. Hvad skyldes denne manglende evne?

Kommunens geografiske beliggenhed Manglende offentlige servicetilbud

(børnepasning, skoler, kultur, mv.) Manglende tilbud om underholdning og oplevelser

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 11

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Kommunens velfærdsservice Placering som nr. 95 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af Kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler. Børnepasningstilbud, folkeskoler og sport-/kulturtilbud tjener i denne sammenhæng som målepunkter på Faxe Kommunes velfærdsservices. Der er størst tilfredshed med Kommunens leverancer inden for sport og kultur - 53 % er tilfredse. Færrest virksomheder er tilfredse med folkeskolerne. Her melder 36 % om utilfredshed. Fig. 7.1: Bedømmelse af kommunale velfærdsservices Hvordan bedømmer du kvaliteten af nedenstående kommunale

Meget

tilfredsstillende

Tilfredsstillende Utilfredsstillende

Ved

Meget

utilfredsstillende

velfærdsservices?

ikke/ ikke

relevant

Børnepasningstilbud

2%

4

28%

52

12%

23

5%

9

53% 101

Folkeskoler

1%

2

21%

40

23%

44

13%

24

42%

79

Sport-/kulturtilbud

5%

9

48%

90

9%

17

4%

7

35%

66

Total

3%

15

32%

182

15%

84

7%

40

43% 246

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 12

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Kommunal sagsbehandling Placering som nr. 71 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse 2012 En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager. Til undersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af de kommunale embedsmænds dialog med erhvervslivet. Kun de virksomheder der har været i dialog med den kommunale administration er blevet adspurgt. Fig. 8.1: Dialog med kommunal administration Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en

kommunal embedsmand om et emne, der påvirker din virksomheds

vækstmuligheder. Levede denne dialog op til din forventning?

80% 60%

40% 20%

Ja; 42%

Nej; 58%

0% Ja

Nej

Fordelingen er baseret på 26 besvarelser.

Over halvdelen af de adspurgte udtrykker skepsis i forhold til den dialog de har ført med Kommunen. Kritikernes kommentarer centrerer sig om langsommelighed i sagsbehandlingen og manglende opfølgningen på henvendelser.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 13

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Betydning af kommunal performance for virksomhedernes drift / vækstpotentiale I undersøgelsen er der blevet foretaget en afvejning af faktorerne med mest direkte indflydelse på virksomhedernes drift og vækstpotentiale: infrastrukturen, arbejdsstyrken og adgangen til lokalområdets største kunde – Kommunen. Fig. 9.1: Betydning af udvalgte kommunale performances for drift / vækstpotentiale

betydning

Stor

betydning

Nogen

Begrænset betydning

betydning

ikke relevant

Kommunalt vejnet

12 %

28 %

31 %

22 %

7%

Kollektiv trafik

4%

23 %

24 %

27 %

22 %

56 %

29 %

7%

2%

5%

0%

32 %

39 %

27 %

2%

25 %

37 %

19 %

7%

11 %

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Jobcenterets indsats Kommunal åbenhed overfor private leverandører

Ingen

Ved ikke /

Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal åbenhed overfor private leverandører er højt prioriterede faktorer, når virksomhederne angiver betydningen af kommunale leverancer for deres drift og vækstpotentiale.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 14

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Metode Herunder beskrives kort de metodiske præmisser og valg, der ligger til grund for undersøgelsen. Fig. 10.1: Fakta om analysen

Gennemført i perioden

20.9 – 15.10.2012

Målgruppe

1153 virksomheder i Faxe Kommune

Antal besvarelser

189

Besvarelsesprocent

16 %

Undersøgelsen blev gennemført som en online-spørgeskemaundersøgelse. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema ved selvvalg og har besvaret alle spørgsmål med mulighed for anonymitet.

Valg og fravalg Målgruppen blev udvalgt med det fokus, at undersøgelsen skulle ramme så bredt som muligt og nå det størst opnåelige antal lokale virksomheder. Kriterierne for inklusion i målgruppen var følgende: • Virksomheden har adresse i Faxe Kommune • Virksomheden falder ikke ind under brancherne: offentlig forvaltning og forsvar, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, private husholdninger samt ekstraterritoriale organisationer og organer. • Virksomheden har ikke følgende selskabsform: amt, dødsbo, forening, kommune, menighedsråd, region, statsinstitution/ministerium. • Virksomhedens e-mailadresse er tilgængelig i offentlige registre. For at analysen kan have værdi som et udtryk for holdningerne og tilstanden hos det samlede erhvervsliv i Faxe Kommune, må man undersøge repræsentativiteten og signifikansen for undersøgelsen.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 15

Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima 2012

Repræsentativitet Herunder sammenlignes frekvensfordelingen af virksomheder i de udvalgte brancher. Undersøgelsens respondenter sammenholdes med et data-træk fra Danmarks Statistik. I den nedenstående sammenligning er undersøgelsens ”Andet”-kategori udeladt. Fig. 11.1: Repræsentativitetsanalyse

Hvilken branche tilhører din virksomhed?

Procent i undersøgelsen (2012)

Procent arbejdssteder i Faxe Kommune

(DK statistik 2010)

Landbrug, skovbrug og fiskeri

4%

15,3 %

Råstofindvinding

2%

0,1 %

Fremstillingsvirksomhed

10 %

6,1 %

Bygge- og anlæg

20 %

18,4 %

Engros- og detailhandel

16 %

18,4 %

Transport og godshåndtering

5%

5,9 %

Hotel og restauration

2%

4,4 %

Information og kommunikation

7%

2,8 %

Kultur, forlystelser og sport

4%

1,8 %

Pengeinstitut og finansvirksomhed

2%

0,8 %

20 %

20,8 %

8%

5,0 %

Liberale erhverv, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Administrative tjenesteydelser

Der er blandt undersøgelsens respondenter en underrepræsentation af landbrug-, skovbrug-, og fiskeri-virksomheder samt hotel og restaurationsvirksomheder i forhold til den faktiske erhvervsdemografi i kommunen. Der er desuden en overrepræsentation af virksomheder i branchekategorierne: information og kommunikation, fremstillingsvirksomhed samt administrative serviceydelser. Disse forskelle giver dog ikke anledning til at forkaste de indsamlede data. De anses for tilstrækkeligt repræsentative for hele populationen af virksomheder i Faxe Kommune.

Fejlmargin Ved et valgt konfidensniveau på 95 % (højt) har undersøgelsens resultater med den givne samplestørrelse en fejlmargin på resultaterne på 4,8 %. Dette betragtes som acceptabelt.

Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe – oktober 2012 | Side 16