Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik

Dette er Aalborg Kommunes 2. generation rusmiddelpolitik og er ... itimIPk·USkRUDILoUD-SBD lSiMSLPPUliPUS D kELoPUDSI2MiRRUkSLSoUttUS2IPLRL·S...

0 downloads 140 Views 2MB Size
Aalborg Kommunes

Rusmiddelpolitik 2012-2014

Indhold

FORORD

3

INDLEDNING

5

Rammer for rusmiddelpolitikken

5

Målgruppen

5

Definitioner af rusmidler

5

AALBORG KOMMUNES ORGANISERING PÅ RUSMIDDELOMRÅDET 6

2 · RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014

Forebyggelse

6

Behandling af alkohol og/eller stofmisbrug – borgere over 18 år

6

Behandling af stofmisbrug – borgere under 18 år

6

Alkoholbevillinger

6

Koordinering, kampagner, politikformulering

6

Forbruget i Aalborg Kommune

6

VISIONER OG SUCCESKRITERIER

7

UDBUD AF RUSMIDLER

8

EFTERSPØRGSEL EFTER RUSMIDLER

9

SKADESREDUKTION

10

KOORDINERING OG ANSVAR

11

Forord Dette er Aalborg Kommunes 2. generation rusmiddelpolitik og er godkendt i Byrådet 20. august 2012. Politikken skal sikre, at vi fortsat i kommunens arbejde har et helt særligt fokus på rusmiddelpolitikker. Der er flere grunde til, at det er vigtigt at kommunen har en rusmiddelpolitik, som til stadighed sætter rusmidler på dagsordnen både i forhold til unge, men også i forhold til forældre og vores ældre borgere. Alkohol og andre rusmidler er en af de mest komplekse udfordringer, vi har på sundheds- og socialområdet. Langt de fleste borgere har et fornuftigt forhold til alkohol, men når forbruget tager overhånd, er alkohol en af de sundhedsudfordringer, som har størst indflydelse på familie, arbejdsplads mv. Vi ved, at børn i misbrugsfamilier hører til blandt den største gruppe af omsorgssvigtede børn i Danmark. Samtidig kan et problematisk forbrug starte en social deroute, som involverer jobcenter, socialafdeling, Misbrugscenter,

psykiatrien, skolen, plejesektoren mv. Set fra en sundhedsvinkel spiller alkohol en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af omkring 60 sygdomme. Med andre ord involverer et problematisk forbrug af alkohol mange politikområder i kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi i Aalborg står sammen om en fælles indsats indenfor både forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. Selvom der en positiv udvikling i gang i forhold til, hvornår unge har deres alkoholdebut er unges alkoholforbrug til stadighed en udfordring og opgaven kræver prioritering og tværsektoriel samarbejde. I denne politik vil vi fortsat arbejde ud fra den vision, at børn og unge i folkeskolealderen ikke drikker alkohol. Men Aalborg Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Aalborg By er landskendt for Jomfru Ane Gade, som hver weekend tiltrækker masser af unge mennesker, som drikker og fester. Vi ønsker i Aalborg et trygt og sikkert natteliv og er derfor

Mai-Britt Iversen Rådmand Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

afhængige af samarbejdet med blandt andet restauratører og politi. Vi kan se i vores Sundhedsprofil 2010, at unge mellem 16 og 24 år har et meget højt forbrug af alkohol. Ungdomsuddannelserne spiller i de unge år en meget stor rolle i de unges liv og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med disse institutioner, så de unge får en sund alkoholkultur og ikke eksperimentere med andre rusmidler. Derfor er der i denne politik ikke kun sat fokus på handlemuligheder inden for kommunens egne institutioner, men også fokus på opfordring til samarbejde med festmiljøet, kultur- og idrætsforeninger, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, mv. Det er vores ønske, at politikken er medvirkende til at sætte rusmidler på dagsordenen både internt i kommunen og eksternt hos vores mange samarbejdspartnere.

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014 · 3

4

Indledning Udgangspunktet for rusmiddelpolitikken er, at langt hovedparten af såvel unge som voksne har et fornuftigt forhold til rusmidler. Ikke desto mindre er det vigtigt at sætte emnet på dagsordenen, da både overforbrug og misbrug af rusmidler har en række konsekvenser for både den enkelte og for samfundet som helhed. Ønsket er, at skabe debat om emnet samt en opfordring til alle borgere i Aalborg Kommune om at udvise sunde holdninger til rusmidler.

Målgruppen

Politikkens indsatser er opdelt i 3 hovedområder:

Definitioner af rusmidler

❙ U dbud (salg, tilgængelighed og markedsføring). ❙ Efterspørgsel (politikker, information og dialog). ❙ Skadesreduktion (opsøgende arbejde, behandling samt snitfladen mellem forebyggelse og behandling).

Rammer for rusmiddelpolitikken Aalborg Kommunes rusmiddelpolitik skal ses som en delstrategi til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og Børne- og ungepolitik, og som en konkretisering af mål og indsatsområder specifikt på rusmiddelområdet. Politikken skal skabe en sammenhæng og kontinuitet mellem de opsporende, forebyggende og behandlende indsatser.

Målgruppen for politikken er Aalborg Kommunes borgere – børn, unge og voksne. Der er i politikken både fokus på forebyggelse af problemer, som kan affødes af et rusmiddelbrug/misbrug og på skadesreduktion i forhold til de borgere, som har fysiske eller psykiske skader på grund af misbrug. Det vil sige, politikken berører indsatser i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing, behandling, støtte og omsorg.

Rusmidler forstås primært som alkohol, medicin, opløsningsmidler og illegale rusmidler som hash, amfetamin, ecstasy, kokain, heroin og anabolske steroider. Brug af illegale rusmidler opfattes i denne politik altid som et misbrug. Rusdrikkeri – personen drikker mere end fem genstande ved en enkelt lejlighed mindst en gang om ugen. Højrisikoforbrug – på en typisk uge har personen et alkohol¬forbrug, der ifølge Sundhedsstyrelsen udgør en stor risiko for sygdom (over 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd)

Tegn på alkoholafhængighed (CAGE-C) – personen klassifi¬ceres på baggrund af sin alkoholadfærd ud fra CAGE-C-spørgsmål: ❙ H ar du inden for de seneste 12 måneder følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? ❙ E r der nogen, der inden for de seneste 12 måneder har ”brokket” sig over, at du drikker for meget? ❙ H ar du inden for de seneste 12 måneder følt dig skidt tilpas eller skamfuld på grund af dine alkoholvaner? ❙ H ar du inden for de seneste 12 måneder jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at ”bero¬lige nerverne” eller blive ”tømmermændene” kvit? ❙ H vor mange dage om ugen drikker du alkohol? ❙ D rikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? ❙ D er er tegn på alkoholafhængighed, hvis en person har sagt ’ja’ til to eller flere af spørgsmålene 1-4 og 6 eller har svaret ’ja’ til et af spørgsmålene 1-4 og 6, samt i spørgs¬mål 5 svaret, at han eller hun drikker minimum fire dage om ugen.

RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014 · 5

Aalborg Kommunes organisering på rusmiddelområdet Forebyggelse Forebyggelsesarbejdet i forhold til børn og unge er organiseret i Ungdomscentret, Skole- og Kulturforvaltningen og SSP (lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi). Aktørerne har fokus på klassens sociale liv, forældreholdninger, ung til ung mv. SSP i Aalborg udarbejder hvert tredje år en rusmiddelundersøgelse, hvor alle kommunens 6-10. klasseelever spørges om deres rusmiddelforbrug og vaner. I forhold til voksne tilbyder Sundhedscenter Aalborg gratis og uforpligtende samtaler om alkohol med borgere i Aalborg Kommune.

Behandling af alkohol og/eller stofmisbrug – borgere over 18 år Aalborg Kommunes behandlingstilbud til borgere over 18 år med alkohol – og/eller stofmisbrug er forankret i Misbrugsafsnittet i Center for Misbrug og Socialt udsatte. Centret varetager endvidere kommunens opgaver med opsøgende arbejde og støtte til udsatte og hjemløse borgere. Både alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug er omfattet af en behandlingsgaranti på fjorten dage.

6 · RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014

Behandling af stofmisbrug – borgere under 18 år Indsatsen overfor børn og unge i misbrug varetages af Ungerådgivningen og Misbrugsrådgivningen i Ungdomscentret. Rådgivningen har kompetencen til at foretage vurderingen af, hvorvidt en ung udløser behandlingsgaranti.

Alkoholbevillinger Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger, godkender bestyrere og giver tilladelse til restaurationers åbningstider jfr. Aalborg Kommunes restaurationsplan. Administrationen heraf er forankret i Borgmesterens Forvaltning.

Koordinering, kampagner, politikformulering Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udviklingen koordinerer kommunens sundhedsarbejde i tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. Forvaltningen har ansvaret for kampagner – herunder alkoholkampagnen i uge 40.  

Forbruget i Aalborg Kommune Aalborg Kommune har mulighed for fremadrettet at se udviklingen i forbruget af alkohol blandt voksne gennem Sundhedsprofilen, som måler på alkoholforbruget blandt borgere over 16 år. Sundhedsprofilen udkom i 2011 og den næste udkommer i 2014. I forhold til unge i folkeskolen laves der hver 3. år en rusmiddelundersøgelse blandt eleverne i 6. – 10. klasse i Aalborg Kommune.

Nedenstående tal vedr. unge er fra Rusmiddelundersøgelsen 2011. Andel der har et højrisikoforbrug af alkohol blandt borgere over 16 år i Aalborg Kommune: ❙ 1 2,7 % af mændene ❙ 9 ,3 % af kvinderne ❙ 1 7,3 % af arbejdsløse/kontakthjælp ❙ 7,3 % af de beskæftigede ❙ 23,4 % af de 16-24 årige ❙ 12,2 % af de 55-64 årige Andel der har rusdrikkeri blandt borgere over 16 år i Aalborg Kommune: ❙ 1 7,9 % af mændene ❙ 7,5 % af kvinderne ❙ 23,1 % af arbejdsløse/ kontakthjælp ❙ 9,5 % af beskæftigede ❙ 30,3 % af 16-24 årige ❙ 9,7 % af 54-64 årige Unges forbrug af alkohol og rusmidler: ❙ 7 . klasse er det klassetrin, hvor der er flest unge, der prøver at drikke alkohol for første gang. I forhold til 2008 er der sket en svag positiv udvikling ❙ 20 % af eleverne på 6.-10. klassetrin har drukket mere end 5 genstande ved en anledning ❙ 5 % af eleverne har røget hash inden for de sidste 3 måneder.

Visioner og Succeskriterier

Aalborg Kommune vil arbejde ud fra 3 overordnede visioner for kommunens arbejde. Al forskning viser, at jo senere de unge har deres alkoholdebut jo mindre drikker de og jo mindre er de tilbøjelige til at eksperimentere med andre rusmidler. Derfor er et alkoholfrit folkeskolemiljø til stadighed en vision for kommunens arbejde. Der er også stor viden om, at det har store både psykiske, sociale og fysiske konsekvenser at være barn i en familie med misbrug. Derfor er fokus på familien et vigtigt pejlemærke for kommunens arbejde med både opsporing og behandling.

Visionerne for Aalborg Kommunes arbejde med rusmidler er: ❙ A t reducere forbruget af rusmidler og udvikling af misbrug ❙ At børn og unge i folkeskolealderen ikke drikker alkohol ❙ At sikre kvalificeret opsporing, behandling og støtte til børn, unge, voksne, ældre og familier med misbrugsproblemer I arbejdet med ovenstående visioner er der i det følgende beskrevet en række indsatsområder, som Aalborg Kommune vil arbejde med i den næsten periode. For at følge om vi er på rette vej er der opstillet tre succeskriterier. Arbejdet følger tidsmæssigt Sundhedspolitikken,

som er gældende indtil 31. december 2014. Der er overensstemmelse mellem succeskriterierne i Sundhedspolitikken og i denne politik. Succeskriterierne for denne politik er: ❙ A ndelen af borgere over 16 år, der drikker over genstandsgrænserne skal falde fra nuværende 11% til 9%. ❙ Der skal ske en positiv udvikling i forhold til, hvornår de unge har deres alkoholdebut. ❙ Der skal ske en positiv udvikling i forhold til, at flere borgere er indskrevet i behandling for deres alkoholmisbrug.

RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014 · 7

Udbud af rusmidler Kommunen spiller en rolle i forhold til at regulere udbud af alkohol og andre rusmidler. Det være sig både i forhold til at regulere tilgængeligheden til alkohol og i forhold til at udvise signaler i forhold til børn og unge. Selvom staten spiller en væsentlig rolle i forhold til regulering af priser og tilgængelighed har kommunen handlemuligheder i forhold til foreningslivet, det offentlige rum (reklamer), detailhandlen, festmiljøet og bevillingsområdet. Med indsatser i disse arenaer vil Aalborg Kommune være med til at signalere at voksne, der møder børn og unge, skal have ansvarlige holdninger til alkohol og andre rusmidler.

8 · RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014

Det betyder konkret at: ❙ B evillingsnævnet kan stille krav til foreninger, som ansøger om alkoholbevillinger, om at foreningerne skal have forholdt sig til alkoholkulturen i foreningen – og særligt til hvordan man sikrer, at der ikke sker udskænkning til unge under 18 år. (Ansvarlig: Bevillingsnævnet). ❙ Aalborg Kommune vil fortsætte den konsekvente opfølgning på udskænkning, som opfordrer til store mængder alkoholindtag samt aggressiv markedsføring overfor unge. (Ansvarlig: Bevillingsnævnet) ❙ Aalborg Kommune vil sikre, at der ikke ophænges alkoholreklamer ved busskure i nærheden af folkeskoler og ungdomsuddannelser. (Ansvarlig: Sundhed og Bæredygtig Udvikling)

❙ A alborg Kommune vil via SSP-samarbejdet indlede lokale samarbejder med lokale næringsdrivende beliggende i nærheden af skolen, således at skolerne bliver orienteret om mersalg af lightere, alkohol mv. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) ❙ Aalborg Kommune vil indgå dialog med restaurationer, foreninger mv. omkring ansvarlig udskænkning – evt. via konference for alle interessenter. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen )

Efterspørgsel efter rusmidler Efterspørgsel efter alkohol og andre rusmidler kan påvirkes på mange måder, bl.a. ved at være i dialog med de forskellige målgrupper, lave decentrale politikker og generelt i kommunens tilbud få skabt tydelige holdninger til rusmidler. Kommunen har en række arenaer, hvor kommunen møder både børn, forældre, voksne og ældre. Samtidig spiller en række eksterne samarbejdspartnere en stor og vigtig rolle for at kommunen skal nå visionerne i denne politik. Specielt i forhold til unge og rusmidler er samarbejde med ungdomsuddannelserne beliggende i kommunen en vigtig medspiller. Derfor er der i denne politik ikke kun indsatser vedrørende kommunale arenaer, men også ønske om samarbejde med eksterne parter. Det betyder konkret at: ❙ A ktører på forebyggelsesfeltet skal arbejde ud fra de bedst dokumenterede forebyggelsesmetoder. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) ❙ Fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og unge skal have særlig fokus på rusmiddelproblematikker. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) ❙ Forældrenes rolle i arbejdet med rusmiddelforebyggelse i folkeskolen skal fastholdes, som et meget vigtigt fokusområde. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen/ Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) ❙ Folkeskoler, dag- og døgninstitutioner opfordres til at lave lokale rusmiddelpolitikker ud fra Aalborg Kommunes skabelon ”Rusmid-

delpolitik – skabelon til arbejdet med en lokal politik”, hvor der tages stilling til alkohol til arrangementer, lejrskoler, handling overfor børn i misbrugsfamilier mv., hvor der er børn og unge til stede. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) Dialog omkring børn og unges alkoholforbrug er rutine i forbindelse med Sundhedstjenestens samtaler med børn og unge i folkeskolen. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) Aalborg Kommune vil samarbejde med ungdomsuddannelserne om rusmiddelforebyggelse. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen/ Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ) Aalborg Kommune vil opfordre og hjælpe fitnesscentre samt foreninger og arbejdspladser med fitnesscentre til at være opmærksomme på dopingproblematikker. (Ansvarlig: Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Skole- og Kulturforvaltningen.) Aalborg Kommune vil opfordre foreninger til at udarbejde rusmiddelpolitikker og tilbyde rådgivning om

udformning og proces. (Ansvarlig: Skole- og Kulturforvaltningen) A alborg Kommune vil i samarbejdet med boligorganisationerne i de udsatte boligområder også sætte fokus på rusmiddelproblematikker og behandlingsmuligheder. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) Som en del af Aalborg Kommunes generelle sundhedsindsats på virksomheder vil kommunen tilbyde virksomhederne hjælp til udarbejdelse af rusmiddelpolitkker. (Ansvarlig: Sundhed og Bæredygtig Udvikling) Medarbejdere i ældreplejen har viden om overforbrug og signaler på misbrug og har i særlig grad fokus på alkoholforbrug i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug. (Ansvarlig: Ældre- og Handicapforvaltningen) Medarbejdere i Sundhedscenter Aalborg har viden om overforbrug og signaler på misbrug samt kan tilbyde kortere samtaler om alkohol. (Ansvarlig: Sundhed og Bæredygtig Udvikling)

RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014 · 9

Skadesreduktion Det betyder konkret at, ❙ A alborg Kommune vil sikre, at 0-5 års institutioner, dagplejen, folkeskoler mv. udarbejder alkoholpolitikker. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skole og Kulturforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil arbejde på, at styrke det tværfaglige samarbejde for at sikre koordination i forhold til børn i misbrugsfamilier. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil sikre at børnefamilieperspektivet er en integreret del af alkoholbehandlingen. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil arbejde på, at der altid er relevante behandlingstilbud til alle borgere med misbrugsproblemer. Behandlingsindsatsen tilrettelægges bl.a. i tæt samarbejde mellem forvaltningerne således, at der er mulighed for, at alle borgere vil blive tilbudt en indsats. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen). Skadesreduktion handler om kommunens opsøgende arbejde og behandlingsindsatsen ift. misbrugere, men også snitfladen mellem forebyggelse og behandling. Børn, unge og voksne, som har misbrugsproblematikker inde på livet, enten fordi de selv har et misbrug eller lever i familier med misbrug, lider ofte stor overlast og er udsatte i forhold til uddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedet, familieproblemer, kriminalitet, sundhed mv. Aalborg Kommune vil arbejde for at disse borgere har mulighed for hurtigt at få den rette hjælp og støtte.

10 · RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014

❙ D er skal være synlighed omkring Aalborg Kommunes tilbud til unge med misbrug – både så de unge selv, de unges forældre og de voksne som kender de unge ved, hvor de skal søge hjælp. (Ansvarlig: Familie og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil opfordre ungdomsuddannelserne til at deres coaches får en specifik viden om misbrug samt de handlemuligheder, der findes i kommunen. (Ansvarlig: Familie og Beskæftigelsesforvaltningen).

❙ A alborg Kommune vil synliggøre hvor børn, unge og pårørende kan henvende sig for at få hjælp, hvis de har familiemedlemmer med misbrug. (Ansvarlig: Familie og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil sikre sammenhæng i borgernes liv ved at anskue behandlingsindsatsen ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor behandling, familiearbejde, beskæftigelse og øvrige sociale indsatser kædes sammen. (Ansvarlig: Familieog Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil i fortsat arbejde med forbehandling og motivationsarbejde i dagbehandlingstilbuddet til stofmisbrugere med det formål at forbedre succeskriteriet for den samlede behandlingsindsats. (Ansvarlig: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Kommunens tilbud skal være synlige for at sikre, at borgere med behandlingsbehov finder vej til rette behandlingstilbud. (Ansvarlig: Familie og Beskæftigelsesforvaltningen). ❙ Aalborg Kommune vil søge nye veje for at sikre tidlig opsporing af borgere med behandlingskrævende misbrug. Sundhedssektoren – herunder sundhedscentret, praktiserende læger og sygehuse - er i den sammenhæng væsentlige sektorer. (Ansvarlig: Familie og Beskæftigelsesforvaltningen).

Koordinering og ansvar Rusmiddelpolitikken indeholder mange indsatser i forhold til en række målgrupper og afgrænser sig ikke til en enkelt forvaltning. Der er mange forskellige arenaer i spil - både arenaer, som Aalborg Kommune selv har adgang til, men også arenaer, hvor Aalborg Kommune ikke i udgangspunktet har adkomst. Der er derfor mange aktører, som har betydning for udmøntningen af denne rusmiddelpolitik.

Denne politik skal skabe synlighed og fokus på rusmiddelfeltet og sammenhæng og helhed i indsatserne.

Det overordnede ansvar for koordinering ligger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Behovet for koordination og samarbejde på tværs af forvaltninger og samarbejdspartnere er med denne politik øget.

Rusmiddelpolitikken træder i kraft 1. september 2012 og er gældende frem til 31. december 2014. Derved følges Sundhedspolitikkens tidsplan.

Koordineringen og ansvaret for politikken placeres så vidt muligt i eksisterende organisatoriske rammer.

RUSMIDDELPOLITIK 2012-2014 · 11

Layout og tryk: Novagraf A/S · Fotos: Colourbox

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

Tlf. 9931 3131

9100 Aalborg

[email protected]

www.aalborgkommune.dk

August 2012 Trykkeriet er miljøcertificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001.