Aalborg Kommunes Kunstfond

3/14 Bestyrelse og formål Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge ...

0 downloads 131 Views 1MB Size
Bilag 08

Aalborg Kommunes Kunstfond BERETNING 2016

Simon Fensholm

You Don´t Box

Indholdsfortegnelse BESTYRELSE OG FORMÅL ...............................................................................................................3 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 ......................................................................................4 BUDGET

4

INDKØB

4

TILSKUD TIL KUNSTNERISKE UDSMYKNINGER OG ANDRE KUNSTPROJEKTER

4

PULJE TIL UDSMYKNING AF DET OFFENTLIGE RUM

5

PULJE TIL PÆDAGOGISK PROJEKT

6

STREET ART - MURMALERI - SEMINAR

7

ØNSKEUDSTILLING OG UDLÅN TIL UDSMYKNING AF KOMMUNALE BYGNINGER M.V.

7

SAMLINGEN

8

SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER

8

SAMARBEJDE MED ANDRE

9

DET LOKALE VÆKSTLAG

9

HJEMMESIDE

9

VISION FOR AALBORG KOMMUNES KUNSTFOND 2012-2016 ..............................................10 VEDTÆGTER ......................................................................................................................................12 REGNSKAB ..........................................................................................................................................14

Kolofon: Bramwell Flyckt, Kulturafdelingen 9. januar 2017 Sagsnr/dokumentnr.

2/14

Bestyrelse og formål Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed over for Sundheds- og Kulturudvalget.

Bestyrelsen: Ifølge vedtægterne er bestyrelsens 8 medlemmer udpeget af Aalborg Byråd. I byrådsperioden 2014-2017 er bestyrelsen sammensat således: Formand for bestyrelsen, tidl. rådmand for Skole- og Kulturforvaltningen Anne-Dorte Krog 4 udpegede medlemmer Winnie Lauritzen (V), næstformand Sørn Nordhald (A) Mads Sølver Pedersen (V) Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø) 3 fagpersoner fra kunstverdenen Mogens Larsen Stenderup (billedkunstner, for BKF) Stinna Toft Hald (inspektør, KUNSTEN) Hans Kiib (professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet) Sundheds- og Kulturforvaltningen er sekretariat ved Lis Rom Andersen (kulturchef ) Bramwell Flyckt (kulturkonsulent) Formål: Ifølge vedtægterne (side 9-10) er Kunstfondens formål at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum. Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer.

3/14

Bestyrelsens beretning for 2016 Kunstfondens bestyrelse ønsker at bidrage til at sætte kunst på dagsordenen i den kommunale planlægning og budgetlægning og vil gerne koordinere de kommunale, statslige og private indsatser for mere kunst i Aalborg. Se bestyrelsens visioner side 7-8. Bestyrelsen har i 2016 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1 indkøbstur i Aalborg.

Budget I 2016 var afsat 375.000 kr. til kunstfonden på kommunens budget. Budgettet til kunstfonden har i 2016 været uændret i forhold til tidligere år. På grund af dette er det vanskeligt at leve op til ambitionsniveauet i visioner og handlingsplan og ambitionsniveauet må nedjusteres.

Indkøb Bestyrelsen foretog i indkøb i 2016 på indkøbstur hos lokale gallerier i Aalborg. Kunstner

Kunstværk

Titel

Lauge Voigt

Skulptur

Do not disturb

Thomas Plauborg

Maleri - Olie på lærred

Nogle sidder i solen

Søren Rønholt

Fotografi

Camilla

Simon Fensholm

Maleri

You Don´t Box

Mie Olise Kjærsgaard

Maleri - Acryl på lærred

Stilting Flying

Johan Rosenmunthe

Pigment print

F.C. - D.C.

Tilskud til kunstneriske udsmykninger og andre kunstprojekter Kunstfonden har mulighed for at støtte projekter igangsat af andre aktører med op til 1/3 af budgettet. Kunstfonden er dermed med til at generere væsentlige beløb til kunst udefra. I 2016 er udbetalt følgende tilskud fra kunstfonden:   

WEAArt murmalerier, Out in the Open, Trude Semp, Aalborg Zoo

75.000 kr. 30.000 kr. 25.000 kr.

Der er disponeret midler til igangværende udsmykningsprojekter:   

Gorm Spaabæk, VUK-Aalborg NY Børnehave Karolinelund Peter Lange, Plejehjemmet Birkebo

15.000 kr. 131.000 kr. 20.000 kr. 4/14

Pulje til udsmykning af det offentlige rum I 2014 etableredes en pulje på 600.000 kr. i regi af kunstfonden til udsmykning af det offentlige rum. Midlerne i puljen er tilvejebragt i forbindelse med tilbagebetaling til kunstfonden af tidligere reserverede midler til udsmykning af Nørresundby havnefront og havnefronten på Aalborgsiden. Der er disponeret midler fra puljen i 2016:  

FOS - Rapture - Vestre Fjordpark Kunst i landdistrikter – 3 projekter

300.000 kr. 125.000 kr.

Kunstfonden har besluttet; at der fra 2017 årligt skal henlægges 75.000 kr. til ”Puiljemidlerne for Kunst i det offentlige rum”. Kunst til Vestre Fjordpark I planlægningen af Vestre Fjordpark har Aalborg Kommune ansøgt Statens Kunstfond om et kunstværk til Vestre Fjordpark. Statens Kunstfond udpegede den internationalt anerkendte danske kunstner Thomas Poulsen (kendt under kunstnernavnet FOS) til at komme med et skitseforslag. Aalborg Kommune har nedsat en tværgående styregruppe, bl.a. med deltagelse af Kunstfondens formand, som i november 2015 godkendte skitsen til opførelse af kunstværket. Værket er et 12-15 meter højt tårn i beton, træ og stål. Tårnet er skabt i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst, og som meget af FOS´ øvrige produktion er tårnet tænkt som et værk, der medvirker til social interaktion. Dvs., at tårnet fungerer som tårn og kan bruges samlingssted, mødested osv. og dermed bidrage til livet i Vestre Fjordpark. Statens kunstfond har bidraget med 1,5 mio. kr., og den lokale medfinansiering er sat til 450.000 kr. som dækkes som følger: Aalborg Kommunes Kunstfond bidrager med SIFA bidrager med Fritidsafdelingen bidrager med

300.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr.

Projektet er under udarbejdelse. Fernisering 10. oktober 2017 kl. 15:00. Kunst i Landistrikter AKA–gruppen og Landistriktsområdet inviterede Kunstfonden til samarbejde om udmøntning af Landdistriktsmidler til blivende kunst i Aalborg Kommunes landdistrikter. AKA-indstillingsudvalg havde reserveret 250.000 kr. af restmidler fra 2015 til etablering af blivende kunst i Aalborg Kommunes Landdistrikter. Sundheds- og Kulturudvalget havde godkendt anvendelsen af restmidlerne og opfordret til dialog med Kunstfonden. Kunstfonden besluttede at tilbyde kunstfaglig sparring og bevilgede 125.000 kr. fra pulje til kunst 5/14

i det offentlige rum til supplering af AKA-puljens reserverede pulje til blivende kunst i landdistrikter. Kunstfonden udpegede 2 kunstfaglige repræsentanter til indgåelse i ad hoc samarbejdsudvalg. Kunstfonden udpegede 3 kunstnere til indgåelse i dialog og produktionsproces: Claus Ørntoft, Kurt Tegtmeier og Erland Knudssøn Madsen, som alle takkede ja til at indgå i projektet. Kunstfondens har gennem ansøgningsarbejde genereret supplerende midler: Statens Kunstfonds Legatudvalg besluttede på baggrund af ansøgning at støtte projektet med 3 x 35.000 kr. øremærket til kunstnerhonorarer. AKA-puljen modtog 10 ansøgninger fra Landsbyer m.v. og har i dialog med kunstfondens repræsentanter prioriteret følgende 3 projekter og parret dem med kunstnerne: Ansøger

Placeringsforslag

Tema for kunstværket

Kunstner

Grindsted Samråd

I skolegården på Grindsted Skole.

LEG, LÆRING, NATURVokslev Samråd

Foran Vokslev Friskole

STOR – LILLE

EKM

Aalborg Fjordland (7 foreninger)

Skørbæk, Halkær Fælled, ved Halkær Voldsted, et sted lanhs banestien, på sydsiden af Halkær Bredning, på legepladsen ved Sebber Kulturhus mv

MYTOLOGISK VÆSEN (Midgårdsorm)

KT

De 3 projekter er igangsat. Grindsted – Afsløring af Claus Ørntofts’s indgangsparti ”OPTIMISTISK PONDUS” 19. august 2017 i forbindelse med indvielse af ny skole i Grindsted. Vokslev - Indvielse af værk af billedhugger Erland Knudssøn Madsen, 27. september kl. 16.30 Fjordland – tidspunkt for fernisering af Kurt Tegtmeiers værk til Fjordland er pt. ukendt.

Pulje til Pædagogisk projekt For aktivt at bruge udvalgte kunstfondsværker på skoler er grundlaget skabt i 2014 for et projekt om undervisningsmaterialer til børn og unge ud fra de enkelte værker. Til projektet har kunstfonden fået bevilget 50.000 kr. af midler vedr. Aalborgs profil som kulturby. Projektet er fortsat under udarbejdelse.

6/14

Street Art - Murmaleri - Seminar Aalborg kommune og Aalborg Kommunes Kunstfond har i en 3 årig periode understøttet en del streetart og murmaleri projekter og der er som resultat blevet udført et højt antal udsmykninger på gavle i byens rum. Kunstfonden ønskede en åben debat om resultaterne af de seneste års indsats og drøftelse af mulig fremtidig retning og arrangerede derfor et seminar på Utzon Center Fredag d. 11. november 2016

Udover en præsentation af resultaterne for Out in the Open, Projekt Murmal og Weaart Blev der på seminaret fremlagt oplæg: Murmaleri i Aalborg: status og strategi v Line Bruun Jespersen, post.doc AAU Næstved Kunstby William Hjorth, kurator for Næstved Kunstby og graffitimaler Shepard Fairey og street art’ens politiske potentiale Sabine Nielsen, post.doc KØS/AAU Relationen mellem gadekunst, muraler og byens rum Peter Bengtsen via Skype. Lecturer, Lund Universitet Efter de gode og inspirerende oplæg blev der ikke tid til diskussion og debat og vi besluttede at indkalde til debatfyraftensmøde primo 2017. Seminaret var velbesøgt af 32 tilmeldte.

Ønskeudstilling og udlån til udsmykning af kommunale bygninger m.v. Aalborg Kommunes Kunstfond præsenterede et udvalg af kunstfondens indkøb i årene op til 2015. Udstillingen ALLES KUNST i Kunsthal NORD skulle vise borgerne, hvilken samtidskunst kommunen har erhvervet, og være en ønskeudstilling rettet mod kommunens mange institutioner, der kunne ønske værker til låns til netop deres institution. Udstillingen bestod såvel af de seneste års nyindkøb samt udvalgte tilbagekaldte værker. Det blev en kunstfagligt flot udstilling med 76 værker tilrettelagt i samarbejde med Kunsthal Nord, som ydede en stor og professionel indsats. På baggrund af indkomne ønsker og Kunstfondens fordelingskriterier blev 47 værker fra udstillingen udlånt og efterfølgende blev 10 værker fra depot udlånt til institutioner, som ikke kunne få sine primære ønsker opfyldt. 7/14

I årets løb er enkelte tidligere udlånte kunstværker blevet returneret til sekretariatet, og der foretages løbende genudlån af værker fra depotet. Næste ønskeudstilling afholdes august 2017 på Kunsthal Nord.

Samlingen Kunstfonden ejer et større antal værker, der er indkøbt siden begyndelsen af 1970erne, og som er udlånt til kommunale institutioner og forvaltninger. Kunstfonden har udviklet en database og registrering af kunstfondens værker er ajourført. Værker i depot synliggøres nu på hjemmeside og kommunale institutioner kan løbende ansøge om lån af værker herfra – en løsning som flittigt bliver brugt. Registreringer i database: Kunstfondens aktive værker

712

Udlånt Depot

Støttede projekter Værker der er skænket væk Udgåede og kasserede værker* Andres værker ** Registreringer samlet

645 67

35 401 364 27 1539

*

Falmede kunstplakater af ældre dato og udtjente beskadigede eller bortkomne værker.

**

Værker som er indleveret til Kunstfonden fra andre og som indgår i samlingen til udlån.

Samarbejde med andre forvaltninger Kunst til Bakkelandet – Ny Børnehave i Karolinelund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har igangsat projektering af ny bæredygtighedscertificeret børnehave i Karolinelund og inviterede Kunstfonden til samarbejde om etablering af bygningsintegreret kunst. Bygherre har afsat 1% af håndværkerudgifter til kunstprojektet – 112.000 kr. Kulturforvaltningen har tilbudt at assistere med at søge supplerende funding. Byggeriet har en tydelig bæredygtig kant - og ambitionen er høj. Aalborg Kommune ønsker at opnå en platin-medalje inden for DGNB-konceptets bæredygtighedscertificering. Det betyder, at børnehaven vil være kendetegnet ved en stor bredde i de bæredygtige tiltag, så som energi, levetid, bygningsintegreret kunst og totaløkonomi og at byggeriet er sket, så klimavenligt og naturligt som muligt. I overvejelser og planer ligger der et stærkt ønsket om, at Bakkelandet skal have en markant 8/14

kunstnerisk profil – i form af et værk, som spiller sammen med arkitekturen og området, som udfordrer børnenes fantasi, nysgerrighed og leg, og som understøtter bæredygtighedsambitionen. Udgangspunktet er, at værket skal indgå i børnelivet og stedets stemning og miljø, og at det skal være offentligt tilgængeligt således at værket også tilkommer byens borgere og gæster. Værket kan fx integreres i arkitekturen eller i udearealet. Kunstfondens rolle:    

Kunstfonden går aktivt ind i processen og stiller kunstfaglig bistand til rådighed. Kunstfonden indstiller kunstnere til deltagelse i udbud. Kunstfonden udarbejder udbud til udvalgte kunstnere. Kunstfonden bidrager til økonomien med max 1/3 af den samlede pris for kunstprojekt

Kunstfonden tilbød at assistere med at søge supplerende funding og det lykkedes at opnå støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg på 3 x 35.000 kr. øremærket til skitsehonorarer til deltagende kunstnere i konkurrenceprogram. Kunstfonden udarbejde konkurrenceprogram til udsendelse primo 2017. Deadline og udvælgelse af vinderprojekt primo juni 2017 og fernisering af det endelige værk planlægges til ultimo oktober 2017. Kunstfonden finder det særdeles interessant at deltage i etableringen af nyt byggeri og påskønner at der i projekteringen er afsat midler til kunstnerisk udsmykning. Kunstfonden er i løbende tæt dialog med Park og Natur i By- og Landskabsforvaltningen, der ud fra eget budget forestår vedligehold og renovering af skulpturer i kommunes offentlige rum.

Samarbejde med andre I 2015 indgik Aalborg Kommunes Kunstfond samarbejdsaftale Aalborg Universitets Kunstudvalg. Kunstfonden stiller store forventninger til at samarbejdet vil kunne udmøntes i fondsfinansiering udefra til væsentlige kunstprojekter i det offentlige rum på universitetets område. Der har i 2016 ikke været nogle konkrete samarbejdsprojekter.

Det lokale vækstlag I 2016 uddeltes kunstfondens studierejselegat for tredje gang til en ung, lokal billedkunstner. Legatet gik til Mette Thea Jacobsen (fotokunstner) og blev uddelt i februar 2016 i forbindelse med fejringen af ”Aalborg Bedste”.

Hjemmeside På kunstfondens hjemmeside www.akkunstfond.dk kan man få et overblik over fondens visioner og tiltag.

9/14

Vision for Aalborg Kommunes Kunstfond 2012-2017 Aalborg Kommunes Kunstfond er kommunens rådgivende organ vedrørende kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Kunstfondens virke skal understøtte kommunens overordnede strategier, herunder de strategiske samarbejder kommunen indgår i. Strategi og strategiske samarbejder, omfatter specifikt kulturpolitikken, planstrategien og Kulturaftale Nordjylland. Kunstfondens formål er dobbelt: at understøtte strategierne, så der er helhed og sammenhæng i indsatsen og at udfordre strategiernes indhold, processer og organisation. Det sker dels gennem kunstfondens egne initiativer og partnerskaber, dels ved at være rådgivende organ over for kommunen vedrørende konkrete projekter. Kunstfondens arbejde skal være synligt og fondens resultater eksponeres således at:    

Offentligheden får kendskab til de værker, som kunstfonden har anskaffet eller støttet Offentligheden får kendskab til de kunstprojekter, som kunstfonden har medvirket i udviklingen af Kunstfondens formål, strategi og handlingsplaner er offentligt tilgængelige Kunstfonden bliver indgang til kommunen for eksterne parter, der vil i dialog med kommunen om kunstprojekter, der falder inden for kunstfondens formål

Inden for rammerne udstukket af vedtægterne ønsker Aalborg Kommunes Kunstfond at arbejde målbevidst med sikring af høj kunstnerisk kvalitet og nytænkning i fondens virke. Det omfatter 1. 2. 3. 4.

Støtte til indkøb af kunst til offentlige arbejdspladser Støtte til talentudvikling Støtte til kunstprojekter i byens offentlige rum Støtte til udvikling af kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer

1. Indkøb af kunst til offentlige institutioner Aalborg Kommunes Kunstfond vil fortsat have som opgave at indkøbe kunst af stor kvalitet til kommunens institutioner og forvaltninger. Kunstfonden ønsker at prioritere større kunstprojekter som retter sig mod placeringer på steder, hvor mange borgere møder kommunes institutioner og forvaltninger, således at borgerne i alle aldre har mulighed for at opleve og blive udfordret af kunst i dagligdagen. 2. Talentudvikling Aalborg Kommunes Kunstfond ser det også som sin opgave at støtte talentmassen, ved f.eks. at pege på kunstneriske talenter, yde rådgivning og sparring i forholdet med kunstnerisk talent og virksomheder, det offentlige mv. Kunstfonden ønsker i samarbejde med andre væsentlige aktører at støtte talentudviklingen inden for billedkunst, mediekunst, installationskunst, film og arkitektur. 3. Kunstprojekter i det offentlige rum Aalborg Kunstfond ønsker at være en aktiv spiller i udvikling af kunst i det offentlige rum. Det skal ske i relation til større byudviklings- og byomdannelsesprojekter i hele kommunen. 10/14

Kunst og arkitektur skal spille sammen på en konstruktiv måde og sammen være med til at skabe positive kunstneriske oplevelser for byens borgere. Kunst i det offentlige rum skal udvikles i partnerskaber hvor bl.a. offentlige og private bygherrer, Statens Kunstfond, private fonde m. v. indgår. Indsatsområder i Kunstfonden 2006-2010 har været Aalborg Havnefront, Nordkraft, Utzon Center, Stuhrs Brygge, Nørresundby havnefront, Lindholm Brygge, Aalborg Kongres- og Kulturcenter samt Gigantium. Indsatsområder 2012-2016: Fonden ønsker at udvikle kunst i de offentlige rum i nye strategiske partnerskaber med bygherrer og fonde. Det skal ske i relation til de nye spændende udviklingsområder, hvor bl.a. kommunen ønsker en arkitektonisk behandling af de offentlige rum og et samspil mellem kunst og arkitektur. Kunsten i denne forbindelse skal tilpasses de nye områders egenart og være med til at berige borgerne med nyskabende og involverende kunstværker. Kunstfonden ønsker i den forbindelse især at sætte fokus på kunst i offentlige inde- og uderum i forbindelse med:      

Nye centrale campusområder ved Musikkens Hus og ved Godsbaneområdet. Områder med industrikulturarv, herunder Eternitten, Østre havn m.m. Prioriterede boligområder Ungdomsboligområder Hospitals- og universitetsområdet i Aalborg sydøst Byens nye transitrum i forbindelse med den eventuelle nye letbane, hvor kunsten bl.a. gennem midlertidige kunstprojekter være med til at skabe dialog omkring bæredygtig transport.

4. Kunstprojekter i partnerskaber mellem offentlige og private bygherrer Gennem en øget synlighed ønsker Kunstfonden at blive en væsentlig medspiller i forhold til at give kunsten en mere central plads i forhold til nordjyske virksomheder, offentlige institutioner, boligselskaber m.m. Rådgivningen kan omfatte kunstfondens aktive medvirken i forbindelse med større byggerier; større offentlige anlægsprojekter; større offentligt støttede events; eller større tværinstitutionelle projekter, hvor det Aalborg Kommune indgår som en aktiv part. Det kan omfatte   

Rådgivning i forbindelse med nye kunstindkøb eller kunstprojekter Støtte til etablering af nye partnerskaber Støtte til etablering af økonomisk samarbejde mellem offentlige bygherrer og fonde

11/14

Vedtægter § 1. Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd. § 2. FORMÅL Kunstfondens formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd. § 3. BESTYRELSE Kunstfondens bestyrelse på 8 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlemmer følger byrådets valgperioder. Sundheds- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstfonden. Stk. 2.5 medlemmer udpeges direkte af byrådet. Stk. 3. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. 1 medlem udpeges af Kunstfondens bestyrelse ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen. 2 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og ”KUNSTEN - Museum of Modern Art” hver indstiller 3 mulige kandidater – blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt – til det ansvarlige udvalg. Udvalget indstiller på den baggrund en kandidat for hvert område til Aalborg Byråd. Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de direkte byrådsudpegede medlemmer. Stk. 5. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstfonden visionspapir for de kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes visionspapir for det kommende år. Stk. 6. Udover de kunstfaglige medlemmer kan bestyrelsen ved særlige projekter søge bistand hos andre sagkyndige efter behov. § 4. KUNSTFONDENS VIRKE Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum. Placering skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige bygninger, eller hvor borgerne ofte færdes. Indkøb kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, øvrige fonde og private virksomheder. Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte færdes, kan fonden indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. Stk. 3. Kunstværker/kunstprojekter, der ikke forestås af fonden, kan i ganske særlige tilfælde bevilges tilskud. Det enkelte tilskud kan ikke udgøre mere end 1/3 af det pågældende kunstværks anskaffelsessum. §5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV Det kunstfaglige perspektiv er hele landet, idet der primært indkøbes kunst af danske kunstnere. Kunstfonden er dog særlig opmærksom på at prioritere lokale initiativer, kunst og kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer. §6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen, repræsentanter for By & Miljø og Park & Natur, samt evt. andre relevante offentlige myndigheder. Formålet er bl.a. at sikre fondens opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlægning og større byggeopgaver. 12/14

§ 7 REGNSKAB Fondens regnskab føres af kommunens bogholderi, der ligeledes drager omsorg for, at fondens midler bliver anbragt efter de almindeligt gældende regler. Stk. 2. Kunstfonden aflægger senest den 1. oktober over for det ansvarlige udvalg regnskab og beretning om fondens virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår. § 8 IKRAFTTRÆDEN Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. juli 2012. Vedtægterne erstatter vedtægter af 20. november 2006. Således vedtaget i Byrådet på mødet den 24. sept. 2012.

13/14

Regnskab Aalborg Kommunes Kunstfond

2016

Indtægter:

1.126.407,02

Bevilling AK

375.000,00

Overført fra forrige år

72.005,02

Disp. midler overført fra forrige år*

674.402,00

Salg af værker

5.000,00

*Heraf Puljemidler

650.000,00 Disponeret Bogført

Udgifter: Kunstindkøb

Brutto

Netto

184.182,27 300.447,67

285.511,54

30.000,00

86.000,00

86.000,00

152.720,00 130.000,00

119.600,00

5.000,00

5.000,00

20.904,67

20.150,14

8.287,00

7.177,40

Abonnementer

615,00

492,00

Markedsføring

134,00

134,00

46.958,00

44.409,00

2.549,00

2.549,00

0,00

0,00

Tilskud til Kunstprojekter Rejselegat Udstilling - Indramning m.v. Mødeudgifter

1.462,27

Personale: Studenterhjælp m.v. Befordringsgodtgørelse Rejseudgifter

Puljeregnskab

Budget

Disponeret Bogført Brutto

Netto

Puljer

650.000,00

125.000,00 300.000,00

300.000,00

Kunst i det offentlige rum

600.000,00

125.000,00 300.000,00

300.000,00

Projekt Undervisningsmaterialer

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Til overførsel til 2017

540.895,48

Heraf disponeret

534.182,27

14/14