Aalborg Kommunes Kunstfond Sundheds

2/4 Bevillingen er udbetalt i 2014. Sekretariatet underretter Christen Obel med henvisning til, at Kunstfonden endnu ikke har modtaget afrapportering ...

0 downloads 99 Views 116KB Size
Aalborg Kommunes Kunstfond Sundheds- og Kultur-forvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Referat

Init.: fep

Møde

Aalborg Kommunes Kunstfond 2. ordinære møde 2018

Tid

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 9:00 – 12:00

Sted

SUN mødelokale 1, Danmarksgade 17, 2. sal

Deltagere

Michael Mansdotter Winnie Lauritzen Jane Tribler Christina Frost Christina Halkjær Stinna Toft Hald Jesper Olsen Hans Kiib

Afbud Deltagere fra forvaltningen

Gitte Friis Therkildsen (sekretær efter 30. juni 2018) Frieda Pedersen (referent)

Kopi til

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Sagsnr.

2018-010772

Dagsorden og referat Kl. 9.00-11.00: 1)

Godkendelse af referat af tidligere møde. Bilag 1: Referat af 22 marts 2018 Referatet er godkendt.

2)

Drøftelse af udkast til Visionspapir 2018-21. Bilag 4: Udkast til vision 2018-21 En arbejdsgruppe er nedsat. Der arbejdes med kondensering af visionen og sammenhæng med visionen for Aalborg Kommune, der er under udarbejdelse. Inspiration til udformning kan findes i AAU Kunstudvalgs kunststrategi fra 2015. Nyt udkast præsenteres til det næste møde torsdag d. 20. september 2018.

3)

Drøftelse af bevilling til udsmykning af Musikkens Hus Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget henvendelse fra Christen Obel om skulpturen af Erwin Wurm, der skal placeres på pladsen foran Musikkens Hus. Der er tale om en ny skulptur. Kunstfonden har givet tilsagn om bevilling til udsmykning af Musikkens Hus, hvilken ikke er begrænset til et bestemt værk. Kunstfonden modtog sidst status på projektet i 2016. Bilag 2: Brev til Christen Obel 2014 Bilag 3: Status til Kunstfonden 2016

1/4

Bevillingen er udbetalt i 2014. Sekretariatet underretter Christen Obel med henvisning til, at Kunstfonden endnu ikke har modtaget afrapportering for brugen af midlerne. 4)

Drøftelse af status på skulpturen ”Bordsamtale” af Roy Friberg. Skulpturen står i opbevaring i Nordkraft. Der er i 2017 talt om udlån til CREATE. Skulpturen skal restaureres inden udlån. I juni 2013 har også været drøftelser om skulpturen - pkt. 6 på dagsordnen. Her blev der ikke lavet en aftale, men der er relevante overvejelser om genudstilling. Er værket bevaringsværdigt i sin nuværende form, og hvilke tiltag skal sættes i værk? Bilag 5: Referat af 7 juni 2013 Bilag 6: ”Bordsamtale” af Roy Friberg De kunstfaglige har besigtiget skulpturen og et muligt fremtidigt placeringssted ved AAU CREATE. Skulpturen er bevaringsværdig, og bør bevares i så tæt på original udgave som muligt. Restaurering og reproduktion er omkostningstungt. Sekretariatet kontakter familien efter kunstneren og undersøger, om de har modeller eller tegninger, der kan anvendes ved restaurering, samt om familien er interesseret i at overtage skulpturen, hvis genudstilling ikke er relevant. Indtil Skulpturen skal restaureres eller genudstilles skal den i depot. Sekretariatet undersøger muligheder for dette. Efternote: Hvis Bevaringscenter Nord bliver bedt afhente og transportere skulpturen, opbevarer de den gerne pro bono i 2018, til det er afgjort, om skulpturen skal restaureres hos dem eller overdrages til familien efter kunstneren. Hjørring Grafisk Værksted er kontaktet for at få kontaktoplysninger på familien efter kunstneren.

5)

Orientering om tre Portaler - en del af skulpturen ”Kilen” - af Bruno Kjær. Portalerne har indtil nu været placeret i forlængelse af Kilen ved Vesterkærets Skole, der ønsker Portalerne flyttet. Genplacering har været undersøgt uden held. Portalerne kasseres efter aftale med kunstner. Dokumentation af skulpturerne ønskes. Efternote: Sekretariatet har dokumenteret Portalerne efter aftale med Bruno Kjær.

6)

Orientering om Kunstfondens rejselegat 2018. Kunstfonden er orienteret om kåringen, der overrækkes af Kunstfonden ved Kulturens Fyraftensmøde d. 16. august. Hidtil er modtageren af rejselegatet bestemt af juryen for Aalborgs Bedste. Sekretariatet ser til, at Kunstfonden er repræsenteret ved fremtidige møder i juryen.

7)

Drøftelse om køb af portræt af tidligere borgmester Thorvald Christensen Marianne Bendix, datter af maler Hans Bendix, tilbyder, at Kunstfonden kan købe et portræt af tidligere borgmester Thorvald Christensen malet af Hans Bendix. Bilag 7: Billede af portræt samt foto af seance Portrættet erhverves ikke, da det ikke bidrager med afgørende nyt til Kunstfondens samling, der ikke indeholder andre portrætter af tidligere borgmestre. Portrættet kan dog være interessant i en sådan samling, og sekretariatet videregiver derfor henvendelsen til Borgmesterens Forvaltning.

8)

Indstilling om udsættelse af deadline for kunstprojekt på VUK Aalborg Kunstfonden har bevilliget 15.000,- i støtte til kunstværk af Gorm Spaabæk ved VUK - Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg. Deadline for færdigt kunstværk er d. 1/6-18. VUK Aalborg ansøger om udsættelse af deadline til og med september 2018. Bilag 8: VUK Aalborg ansøgning 2016 2/4

Bilag 9: Referat 01.06.2016 pkt. 6e Indstillingen godkendes, og deadline udskydes til og med september 2018. Efternote: VUK beder om udskydelse til 1. december 2018. Bestyrelsen har godkendt dette. 9)

Indstilling om, at værk nr. 1491 af Andreas Schulenburg placeres permanent i Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17, 1. sal. Værket er til reparation ved Galleri Wolfsen, men kan ikke repareres (rammen er skæv). Wolfsen: Værket kan hænges op, hvis det boltes fast. Sekretariatet har fået lov til, at værket boltes fast på det tidligere ophængningssted, hvis værket bliver hængende. Bilag 10: Stamkort sn. 1491 Sekretariatet undersøger, om ikke værket kan repareres eller monteres på andet end ramme. Værket er oplagt til brug i forbindelse med planlagte POPUP udstillinger og bør derfor ikke placeres permanent.

10)

Indstilling om overdragelse af værk nr. 1542 til familien efter kunstner Poul Bækhøj. I 2009 ydede Kunstfonden støtte til et betonrelief af Poul Bækhøj i forbindelse med opbygningen af Kjellerups Torv. Tidligere sekretær Bramwell Flyckt har i samarbejde med Karin Hvid Højlund, arkitekt ved By- og Landskabsforvaltningen (BLF), undersøgt placering af værket efter salg og nedrivning af bygningen, Østerbro 7. BLF er i dialog med Poul Bækhøjs enke, Hanne Egebjerg, om genplacering af værket. Det er udfordrende grundet værkets størrelse. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen forespørger, om det kan foreslås, at familien efter Poul Bækhøj får overdraget værket og eventuelt finder anvendelse for det andet sted end Aalborg Kommune ejendom. Bilag 11: Stamkort sn. 1542 Sekretariatet undersøger, om der er overvejet genplacering ved Nordkraft, og hvad konklusionerne i denne forbindelse evt. har været. Sekretariatet undersøger samtidig muligheden for, at Kunstfonden repræsenteres ved næste møde om værket mellem BLF og Hanne Egebjerg.

11)

Orientering om invitation til Skoleforvaltningen om indledende dialog om samarbejde om skolen på Stigsborg Brygge. Invitationen er med på styregruppemødet for projektet d. 30. maj. Bilag 12: Brev til Skoleforvaltningen Styregruppen for projektet er positive over Kunstfondens henvendelse og interesserede i indledende dialog. Tidsplanen er, at konkret planlægning opstartes forår/sommer 2019. Sekretariatet undersøger, om et formøde med projektgruppen efter sommeren 2018 er muligt.

12)

Drøftelse om overbliks-, indkøbs- og studietur. Tur, der giver overblik over Kunstfondens nuværende udendørs værker i Aalborg. Indkøbstur i november 2018 - er der idéer eller specielle ønsker til rute eller steder? Studietur til Bergen udskydes til foråret 2019. Sekretariatet og de kunstfaglige udfører videre beskrivelse af indhold til overbliks- og studietur. Både Bergen og Rom undersøges i forbindelse med studieturen, fokus er på miljøer for vækstlaget. Kunstfaglige udformer et bud på indhold til indkøbsturen, der placeres d. 15. eller 29. november, hvor alle kan deltage. Fokus for indkøbsturen er lokale unge kunstnere og atelierbesøg hos samme.

13)

Evt. 3/4

Formanden: Nordjyske har taget kontakt ang. kunst på Havnefronten. Formanden har udtalt, at Kunstfonden har fokus på udsmykning af hele Aalborg Kommune, og at den ny bestyrelse er i proces med at udvikle retningen for de kommende fire år. Sekretariatet: De kunstfaglige modtager diæter for møderne på lige vilkår med de politisk udpegede, da de kunstfaglige er udpeget blandt flere indstillede. Sekretariatet: Frieda Pedersens vikariat i Forvaltningen udløber d. 30. juni. Derefter er Kulturkonsulent Gitte Friis Therkildsen fungerende sekretær i Kunstfonden.

Kl. 11.00-12.00: Møde med Aalborg Universitets Kunstudvalg Bilag 12: Samarbejdsaftale AKKunstfond og AAU Kunstudvalg Mødet er det første fælles siden samarbejdsaftalen blev indgået i 2014. Samarbejdsaftalen behøver ikke opdateres. AAU kunstudvalg præsenterer deres kunststrategi fra 2015. Både AK Kunstfond og AAU Kunstudvalg har fokus på:   

bygningsintegreret kunst, og at kunst og udsmykning indtænkes i nybyggerier fra start, samarbejde med andre interessenter og fonde og styrkelse af vækstlaget.

Kunstfonden og AAU Kunstudvalg vil søge at mødes to gange årligt om skiftende dagsordner og eventuelle samarbejder. Næste fælles møde er torsdag d. 22. november 2018, kl. 11.00-12.00, i forlængelse af Kunstfondens møde. Dagsorden vendes på Kunstfondens møde d. 20. september. Efternote: Sekretariatet har inviteret AAU Kunstudvalg til møde d. 22/11 og opfordret til, at de vender tilbage til sekretariatet før d. 20. september, hvis de allerede der har idéer til dagsordenen.

4/4