2K Grund G5

2K Grund G5 Beige Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016 ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Beskrivning 2K, non-sandning grundfärg f...

0 downloads 96 Views 94KB Size
Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016

2K Grund G5 Beige ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Beskrivning 2K, non-sandning grundfärg för tunga fordon och industriutrustning. Produkten är ämnad för flerkomponentsystem och airless applicering. Produkten är anpassad för både reparation och nymålning av tunga fordon och trailers.

100 10

2K Grund G5 Beige Autocoat BT LV 250 Hardener Medium

14 Airless: Tryckmatad:

Munstycke: 5.11 1.0 – 1.4 mm

Materialtryck: 160 – 200 Bar Airless 3 – 5 Bar

2 x 1 skikt (Airless)

Mellan skikten: 10 minuter vid 20°C Övermålningsbar efter: 60 minuter vid 20°C 30 minuter vid 60°C Övermålningsbar med:

Sikkens 2K Topcoats

Använd lämplig skyddsutrustning Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask

Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016

2K Grund G5 Beige ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Beskrivning 2K, non-sandning grundfärg för tunga fordon och industriutrustning. Produkten är ämnad för flerkomponentsystem och airless applicering. Produkten är anpassad för både reparation och nymålning av tunga fordon och trailers.

Produkt och tillbehör: 2K Grund G5 Beige Autocoat BT LV 250 Hardener Medium 2509-104

Kemisk basråvara: 2K Grund G5 Beige Epoxy / polyurethane kombination Autocoat BT LV 250 Hardener Medium 2509-104 Poly-isocyanatharts

Lämpliga underlag: · Befintliga lackytor · Stål · Autocoat BT LV Washprimers · Sikkens polyesterspackel och Polysurfacer · Polyesterlaminat och plywood · Trä

Förbehandling: · Befintliga lackytor: Avfetta med Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicon Remover och slipa med P240 torrt eller P400 vått. · Stål: Blästra, Sa 2.5-3. · Polyesterlaminat och plywood: Avfetta med Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicon Remover och slipa med P240 torrt eller Scotch Brite typ A (röd). · Trä: Slipa med P180 torrt. · Sikkens polyesterspackel och Polysurfacer: Avfetta med Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicon Remover och slipa med P180-P240 torrt.

Tinting: 2K Grund G5 Beige kan nyanseras med upp till 5 volym% av Tintflex eller 10 vikt% med LV 250, LV 351 eller LV 352 Topcoat. Rör om noggrant och tillsätt sedan härdare och förtunning enligt nedan.

Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016

2K Grund G5 Beige ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Blandningsförhållande (på volym): 100 volymdelar av 2K Grund G5 Beige 10 volymdelar av LV 250 Hardener Medium 2509-104

Sprutviskositet: 22-24 sek. Din Cup 4 vid 20°C.

Brukstid: 4 timmar vid 20°C.

Sprututrustning och arbetstryck: Spruta: Munstycke: Airless: 5.11 (0.011”/50°) 6.11 (0.011”/60°) Tryckmatad: 1.0-1.4 mm

Spruttryck: 160-200 bar 3-5 bar lufttryck och + 1.0 bar materialtryck

Bearbetnings process: Applicera ett kryssvarv eller 2 enkla blöta skikt med 10 min avluftning mellan skikten.

Filmtjocklek: 50 – 60 µm

Teoretisk sträckförmåga: 7.5 m²/l sprutfärdig blandning vid 50 µm. OBS: Den faktiska sträckförmågan beror på många faktorer dvs objektets utseende, ytans jämnhet, appliceringsmetod och miljön vid spruttillfället.

Rengöring av utrustning: Använd Sikkens Solvent, 800 Reducer Medium 8099-204 eller en nitrocellulosa förtunning.

Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016

2K Grund G5 Beige ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Torktider: Övermålningsbar efter:

10°C: 2 tim

20°C: 60 min

60°C: 30 mins

OBS: Om den maximala övermålningstiden 24 timmar vid 20°C överskrids, måste 2K G5 Grund Beige slipas med Scotch Brite typ SUF (grå) före fortsatt lackering.

Övermålningsbar med: · Autocoat BT LV 250 Topcoat MM/RM 2509-001 · Autocoat BT LV 351 Topcoat MM/RM 3519-001 · Autocoat BT LV 352 Topcoat Premium · Autocoat BT WB 551 Basecoat RM / Autowave

Kulör: Beige.

Förpackning: 15 l. i 25 l. spann 500 l. i 500 l. fat

VOC EU:s VOC gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB.C) som sprutfärdig blandning är max 540 g/l. VOC-halten i denna produkt som sprutfärdig blandning är max 540 g/l.

Lagringstid: 2K Grund G5 Beige Autocoat BT LV 250 Hardener Medium

1 år 2 år

Produktförvaring: Produktens hållbarhet bestäms när produkten förvaras oöppnad vid 20°C Undvika extrema fluktuationer i temperatur. Minimal förvarings temperatur: Maximal förvarings temperatur:

5°C 35°C

Tekniskt Datablad 9.1.77 Primers/Surfacers September 2016

2K Grund G5 Beige ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING HÄLSA & SÄKERHETSDATABLAD angående Autocoat BT 2K Grund G5: För professionellt bruk. (Se säkerhetsdatabladet). Se text på etiketten av denna produkt. Användaren av denna produkt är tvungen att följa de nationella föreskrifter som finns för hälsa och säkerhet i arbetet och avfallshantering.

Akzo Nobel Car Refinishes AB Adress: Box 224, 135 27 Tyresö Tel: +46 (0)8 503 04 100 ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel. Huvudkontor Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com