15 Vejle Kommunes

Og i KLs ranking af kommunerne på de fire dimensioner, er Vejles placering mellem nr. 2 og 22: Faglig trivsel nr. 22 Social trivsel nr. 4 Støtte og in...

0 downloads 39 Views 991KB Size
Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 – Vejle Kommunes Skolevæsen

1

Indholdsfortegnelse 1.

Indledning .............................................................................................................................................. 3

2.

Sammenfatning ...................................................................................................................................... 4

3.

Faglige resultater ................................................................................................................................... 7

3.2 Afgangsprøveresultater............................................................................................................................ 8 3.2.1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. årgang, Vejle ..................................................................... 8 3.2.2 Karaktergennemsnit i dansk, 9 klasse, Vejle ........................................................................................ 8 3.2.3 Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Vejle ............................................................................... 9 3.2.4 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Vejle ........................................... 10 3.2.5 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse Vejle. ............................................................................................................................... 11 3.2.6 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår. ........................................ 12 4.

Overgang til ungdomsuddannelse ....................................................................................................... 13

4.1 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Vejle .................. 13 4.2 Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Vejle ..................................... 14 4.3 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Vejle .................. 14 4.4 Andel af 9. klasse årgang der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Vejle............................................................................................................................................. 15 5.

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes ................................................................................. 16

5.1 Elevernes trivselsmåling ........................................................................................................................ 16 5.2 Elev – exit .............................................................................................................................................. 17 5.3 Brugertilfredshedsundersøgelse............................................................................................................. 18 5.4 Medarbejdertrivsel ................................................................................................................................. 19 6.

Fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet ............................................................................... 20

6.1 Kompetencedækning - Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Vejle ............ 20 6.2 Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag. ............................. 21 6.3 Inklusion - Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning, Vejle ...................... 22 6.4 Klager til klagenævnet for specialundervisning .................................................................................... 22 7.

Forvaltningens anbefalinger ................................................................................................................ 23

8.

Bilag .................................................................................................................................................... 24

8.1 Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater ........................................................ 24 8.2 Nationale fokuspunkter ......................................................................................................................... 25

2

1. Indledning

Vejle Kommune vil sikre eleverne i folkeskolerne det bedst mulige udbytte af deres skolegang. Hvilket er konkret udtrykt i Kommunes vision ”Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel”. Der arbejdes derfor på flere fronter på at gøre Vejles skoler endnu bedre. Systematisk opfølgning på skolernes resultater er et af de konkrete tiltag, som skal støtte skolerne i deres vigtige opgave. Denne kvalitetsrapport er et af flere virkemidler for at kunne leve op til ovenstående. Ambitionen er, at Byråd, Børne – og Familieudvalget, skolernes bestyrelser, skolernes ledelser og andre medarbejdere får et fælles grundlag for drøftelser af skolernes resultater, med det mål at gøre skolerne endnu bedre.

Vision og mål Folkeskolereformen har tre overordnede mål   

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Derudover har byrådet defineret visionen om, at: 

Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 udgør en del af den samlede målstyrings – og kvalitetssikringsmodel for Vejle Kommunes skolevæsen. Kvalitetsrapporten er et billede på resultater af elevernes læring og trivsel på et givent tidspunkt. Kvalitetsrapporten for skoleåret redegør primært for de faglige resultater, som er opnået på folkeskolerne i Vejle Kommune. De faglige resultater bygger på afgangsprøvekarakterer og nationale tests. Kvalitetsrapporten redegør også for overgangen til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel, brugertilfredshedsundersøgelse, medarbejdertrivsel, kompetencedækning m.m. Der er stor statslig binding på kvalitetsrapportens indhold, og rapporten er derfor udarbejdet med udgangspunkt i de retningslinjer, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet, og den vejledning som er udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Vejle kommunes kvalitetsrapport er dog udbygget med nogle kommunale måltal, så den samlet bygger på: Samlet set bygger kvalitetsrapporten på:  17 nationale måltal  4 nationale fokuspunkter  4 kommunale måltal 3

Alle tal til nationale mål er leveret af staten. De kommunale måltal vedrører    

Forældretilfredshedsundersøgelse Medarbejdertrivsel Elev-exit Mål om at alle skoler løfter karakterniveauet positivt, set i forhold til socioøkonomi

En mere detaljeret beskrivelse af måltal og fokuspunkter ligger i bilag til kvalitetsrapporten. I forbindelse med anvendelse af kvalitetsrapporten skal man være opmærksom, at dele af denne er omfattet af fortrolighed. En kvalitetsrapport i sig selv udvikler dog intet. Den skal bruges til at udvikle skolerne. For hver skole foreligger der derfor en selvstændig skolerapport og resultatark. Disse er parallelt med udvalg og byrådets behandling af den overordnede rapport, grundlag for dialog mellem skole og forvaltningen. På baggrund heraf fastlægges mål og indsatser på hver skole.

2. Sammenfatning Kvalitetsrapporten indeholder fire overordnede temaer  Faglige resultater (afsnit 3)  Overgang til ungdomsuddannelser (afsnit 4)  Trivsel og tillid til skolen (afsnit 5)  Ministeriets fokusområder, herunder inklusion (afsnit 6)

Faglige resultater De faglige resultater måles på to måder, dels nationale tests i dansk og matematik på en række årgange, dels karaktererne i afgangsprøven. Staten har fastlagt måltal for dansk og matematik i nationale tests for en række forskellige årgange. Der er i alt tale om 18 måltal, og Vejle har bedre resultater i 14 af dem. 3 af dem er på niveau med landet, og et enkelt er under landets gennemsnit: 4

  

Andel elever med ”gode resultater”: I alle 6 tests ligger Vejle over landsgennemsnittet. Andel af ”de allerdygtigste elever”: Af de 6 tests ligger Vejle over landsgennemsnit i 2 tests, på landsgennemsnit i 3, og under i 1 test Andel elever med dårlige resultater: I alle 6 tests ligger Vejle bedre end landsgennemsnittet, dvs. med en mindre andel med dårlige resultater.

Karakterresultaterne ved afgangsprøven er ikke på samme niveau. Det samlede karaktergennemsnit i Vejle er dog stedet (+0,4) – og det er steget mere end landets gennemsnit, der er steget med +0,3. Vejle ligger dog stadig lige under det gennemsnitlige landsniveau (0,1 under), men er nu nærmere landsgennemsnittet end sidste år. I en samlet ranking af alle kommuner efter karakterer ligger Vejle nr. 49, altså midt i. Hverken de nationale tests eller de rene karakterer tager højde for, at de enkelte kommuner kan have forskellige befolkningssammensætning, og dermed forskellige socioøkonomiske forudsætninger for elevernes skolegang. Vejle som helhed varierer næppe voldsomt fra landsgennemsnittet i socio-økonomi, men der er store forskelle skole for skole. Der laves derfor også en beregning af hver skoles ”løfteevne” – forstået som forskellen mellem skolens faktiske karakter og de karakterer eleverne ”burde have opnået”, når der tages højde for de konkrete forældres socio-økonomiske forhold. På grund af de små tal (30-80 elever på hver skole), der er grundlag for beregninger af socio-økonomisk betydning er der betydelige statistisk usikkerhed knyttet til metoden, og der skal således store afvigelser til før man kan tale om statistisk sikkerhed (signifikans). Resultaterne i forhold til Vejles løfteevne er ikke tilfredsstillende. Der er fire skoler, der signifikant løfter lavere end de burde og en, der løfter signifikant positivt. Ses der bort fra signifikans løfter 13 af 19 skoler ikke det, de burde. Med hensyn til de elever der opnår karakteren 2 eller derover i dansk eller matematik, har Vejle en lidt lavere andel end landet. Samlet er der altså tilfredsstillende nationale tests, større fremgang i karakterer end landet har, men der er fortsat for mange skoler, der ikke løfter karaktererne så meget som de burde. Der skal derfor rettes forstærket fokus på det faglige niveau, herunder specifikt afgangskarakterer, da fundamentet i form af faglighed målt på nationale tests forekommer at være til stede.

5

Overgang til ungdomsuddannelse Dette måles på flere forskellige måder i de statslige tal, der ligger til grund for kvalitetsrapporten. På de fleste ligger Vejle lidt bedre end landssnittet. En enkelt af målingerne har forvaltningen forsøgt at få nærmere udredning af, da tallene forekommer noget afvigende fra de øvrige tal og forvaltningens egne tal.

Trivsel og tillid til skolen Vejles elever trives godt. Resultaterne ligger over landsgennemsnit på de fire dimensioner, der opgøres i den nationale trivselsundersøgelse. Og i KLs ranking af kommunerne på de fire dimensioner, er Vejles placering mellem nr. 2 og 22:

   

Faglig trivsel nr. 22 Social trivsel nr. 4 Støtte og inspiration i undervisningen nr. 2 Ro og orden nr. 5

Forældretilfredsheden i Vejle ligger i den gennemførte måling over landsgennemsnittet, og dermed er målet indfriet på den dimension Medarbejdertilfredsheden indgår også i målstyringen, hvor målet er stigende tilfredshed i fh til målingen i 2015. Der er ikke gennemført måling siden, så målopfyldelse kan først vurderes næste år. Ministeriets fokusområder Med hensyn til kompetencedækning ligger Vejle over landsgennemsnit, men lavere end forrige år. Det kan hænge sammen med den store mobilitet blandt lærere, som alle kommuner oplever i disse år. Der er kommet flere stillinger og lærere søger dermed meget på tværs af kommunerne. Blandt andet for at komme tættere på egen bopæl. På inklusionsområdet ligger Vejle kommune meget tæt på den nationale målsætning om at 96% skal have et tilbud i den almene skole. Og udviklingen har ikke ført til mange klagesager ved ankenævnet for specialundervisning, der også ønskes oplyst af staten. Der har ikke været klager i skolerået 14/15

Hvad er…?

 

Bundne prøvefag: (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi) Kompetencedækning: Andelen af planlagte, der gennemføres af personale undervisningskompetence (tidl. linjefag) eller tilsvarende kompetence

6

3. Faglige resultater Dette afsnit er kvalitetsrapportens væsentligste resultater.I de nævnte dialoger mellem forvaltning og skolerne vil de faglige resultater naturligt stå helt centralt. Faglighed har altid været det helt centrale element i skolen og målet om at alle elever skal blive så dygtige de kan, er skærpet i folkeskolereformen. Faglighed måles i kvalitetsrapporten på to måder  Nationale test  Afgangsprøve resultater (bundne prøvefag) Staten har valgt at sætte mål for18 nationale tests i de to centrale fag: dansk og matematik - fordelt på forskellige årgange Staten har opstillet forskellige mål:   

At 80 pct. skal være ”gode” til hhv dansk og matematik (”gode” = resultat i de to øverste af fem kategorier i testen) At der skal blive stadig flere af de dygtigste elever i dansk og matematik (de ”dygtigste” = resultat i den øverste gruppe af fem) At der skal blive stadig færre med ”dårlige” resultater (forstået som resultat i lavest af fem kategorier)

Staten har altså både opsat et ”niveau-mål” (80 pct. ”gode”) og ”ændrings-mål” (flere af de dygtigste og færre dårlige resultater). Herudover er det selvfølgelig relevant at sammenligne Vejles resultater med landets. Vejles resultater i forhold til landets er rigtig gode, specielt i det seneste skoleår. Af de 18 nationale tests i 2014/15  Ligger Vejles over landsgennemsnittet i 14 tests  Ligger Vejle på landsgennemsnit i 3 tests  Ligger Vejle under i 1 test De faglige resultater målt på nationale tests må siges at være meget tilfredsstillende.

7

3.2 Afgangsprøveresultater

3.2.1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. årgang, Vejle Udover nationale test måles faglige resultater på karakterer ved afgangsprøverne i de bundne prøvefag.

  

Det samlede gennemsnit er steget 0,4 i Vejle fra det foregående år, mens det er steget 0,3 i hele landet Det betyder at Vejle har nærmet sig landsgennemsnittet, men ligger dog stadig 0,1 under I en ranking af alle kommuner ligger Vejle nr. 49, altså midt i.

3.2.2 Karaktergennemsnit i dansk, 9 klasse, Vejle

8Karaktergennemsnit i dansk for afgangsprøven i 9. klasse fordelt over en treårig periode. Figuren viser et gennemsnit af de fire prøver indenfor faget dansk. Vejle Kommunes karakter er steget med 0,4 i forhold til sidste år og er på landsgennemsnittet.

3.2.3 Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, VejleKaraktergennemsnittet i matematik for afgangsprøven i 9. klasse fordelt over en treårig periode. Vejle Kommunes resultat er steget med 0,4 i forhold til året før, men under landsgennemsnittet.

9

3.2.4 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Vejle Mål: Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik

   

Fra sommeren 2015 er karakterkravet trådt i kraft, så for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, skal der opnås mindst 2 i både dansk og matematik. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne gruppe af elever. Andelen der opnår 2 i både dansk og matematik er steget, dog mere i landet som helhed end i Vejle. Vejle ligger over landsgennemsnittet i de foregående år, men ligger lige under i 2014/15. Med små 93 % er der et stykke vej til målsætningen om at alle får minimum 2 i begge fag.

10

3.2.5 Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. klasse Vejle. Tallene i denne tabel viser skolernes ”løfte-evne”. Det vil sige man sætter de faktiske resultater i afgangsprøverne i forhold til hvad skolens elever ”burde have opnået”, når man korrigerer for de konkrete elevers socio-økonomisk reference. (fx forældrenes uddannelsesniveau, skilsmisserate mv.) Tabellen viser altså hvilken karakter eleven fik (karaktergennemsnit) og hvilken de ”burde have haft” (socioøkonomisk reference). Et negativt tal viser at skolens løfter karakterniveauet ”mindre end den burde”. Det er betydelig statistisk usikkerhed ved metoden, specielt fordi den bygger på så få elever (30-80 elever) afhængig af skolens størrelse. Der skal derfor store afvigelser til (ca. 0,4) for at et resultat er statistisk sikkert (signifikant). Af samme grund anbefaler undervisningsministeriet, at man primært ser på resultaterne over 3 år. Mål: Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Vejle kommunes mål er her, at alle skoler ligger over deres forventede karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference – set over en treårig periode Skoleår 2012/2013-2014/2015 Skole

KarakterSocioøk. gennem-snit reference

Forskel

Bredagerskolen

7,2

7,4

-0,2

Bredsten - Gadbjerg Skole

6,7

6,8

-0,1

Egtved Skole

7,1

6,7

0,4

Englystskolen

7,4

7,1

0,3

Firehøjeskolen

7,3

6,6

0,7*

Firkløverskolen

5,7

6,1

-0,4*

Fælleshåbsskolen

6,7

7,0

-0,3

Hældagerskolen

6,9

7,1

-0,2

Kirkebakkeskolen

7,5

7,5

0,0

Mølholm Skole

6,9

7,3

-0,4*

NOVAskolen

6,1

6,2

-0,1

Petersmindeskolen

6,5

7,1

-0,6*

Smidstrup-Skærup Skole 6,5

7,0

-0,5

Søndermarksskolen

6,5

6,3

0,2

Thyregod Skole

6,1

6,2

-0,1

Vejle Midtbyskole

5,7

6,1

-0,4*

Vinding Skole

7,5

7,5

0,0

Ødsted Skole

6,6

6,7

-0,1

Øster Starup Skole

6,5

6,6

-0,1

Tabellen viser for skoleåret 2014/15, at: 11

  

4 skoler har præsteret over det forventede niveau (heraf 1 signifikant) 2 skolers præstation er på det forventede niveau 13 skolers præstation er under det forventede niveau (heraf 4 signifikant)

Som det fremgår, har flertallet af skolerne en negativ løfteevne, hvilket ikke er et tilfredsstillende resultat, som skal forbedres. Med de gode nationale tests og den overordnede fremgang i afgangsprøveresultaterne samt fokus på et fagligt løft, er der grundlag og retning for forbedringer.

3.2.6 Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference i tre særskilte skoleår.

Skoleår

Skoleår

Skoleår

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Skole

KarakterSocioøk. gennem-snit reference

Forskel

KarakterSocioøk. gennem-snit reference

Forskel

KarakterSocioøk. gennem-snit reference

Forskel

Bredagerskolen

7,4

7,5

-0,1

6,6

6,9

-0,3

7,6

7,5

0,1

Bredsten - Gadbjerg Skole

6,9

7,1

-0,2

6,5

6,7

-0,2

6,5

6,4

0,1

Egtved Skole

7,3

6,9

0,4

6,8

6,7

0,1

7,0

6,6

0,4

Englystskolen

7,4

7,4

0,0

7,7

7,0

0,7*

6,9

6,9

0,0

Firehøjeskolen

8,0

7,2

0,8*

6,8

6,7

0,1

7,1

6,7

0,4

Firkløverskolen

6,4

6,4

0,0

6,0

6,3

-0,3

4,7

5,7

-1,0*

Fælleshåbsskolen

6,6

6,8

-0,2

6,5

7,0

-0,5

7,0

7,0

0,0

Hældagerskolen

6,8

7,1

-0,3

7,0

7,0

0,0

6,7

6,9

-0,2

Kirkebakkeskolen

8,2

8,0

0,2

7,0

7,1

-0,1

7,2

7,4

-0,2

Mølholm Skole

7,2

7,5

-0,3

6,8

7,2

-0,4

6,8

6,9

-0,1

NOVAskolen

6,0

6,1

-0,1

5,9

5,9

0,0

6,3

6,4

-0,1

Petersmindeskolen

7,0

7,3

-0,3

6,6

7,0

-0,4

6,1

6,9

-0,8*

Smidstrup-Skærup Skole 6,3

6,9

-0,6

6,5

6,7

-0,2

6,8

6,8

0,0

Søndermarksskolen

6,3

6,4

-0,1

6,7

6,5

0,2

6,6

6,2

0,4

Thyregod Skole

6,3

6,5

-0,2

6,2

6,1

0,1

5,9

6,1

-0,2

Vejle Midtbyskole

5,8

6,1

-0,3

5,2

5,7

-0,5

6,0

6,3

-0,3

Vinding Skole

7,5

7,4

0,1

7,4

7,3

0,1

7,5

7,5

0,0

Ødsted Skole

7,1

6,9

0,2

5,8

6,3

-0,5

6,6

6,4

0,2

Øster Starup Skole

6,3

6,6

-0,3

6,8

6,3

0,5

6,4

6,6

-0,2

Tabellen viser for skoleåret 2014/15, at:   

5 skoler har præsteret over det forventede niveau (heraf 1 signifikant) 2 skoler har præsteret det forventede niveau 12 skolers præstation er under det forventede niveau

12

4.

Overgang til ungdomsuddannelse

4.1 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Vejle Mål: Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95% målsætningen

I Vejle Kommune stor tradition for, at de unge vælger 10. klasse – enten på folkeskole, privatskole eller efterskole. Dette kan være medvirkende til, at andelen af elever, som er i gang med ungdomsuddannelse 3. måneder efter at 9. klasse er afsluttet, ligger under landsgennemsnittet. Der er en lille stigning fra 2013 til 2014 i forhold til elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse.

13

4.2 Ungdomsuddannelsesstatus 9 mdr. efter de unge forlader grundskolen, Vejle Figuren viser at kun 78 % af eleverne skulle være i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har forladt grundskolen, og at 18 % slet ikke skulle være startet. Forvaltningen finder umiddelbart at resultaterne afviger en del fra øvrige registreringer. Kommunes egen opgørelse for 2013 viser, at 98 % af eleverne var tilmeldt en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Hverken forvaltningen eller UVM kan umiddelbart redegøre for årsagen til de meget forskellige målinger. Forvaltningen er derfor i dialog med ministeriet om tallenes baggrund og har foranlediget, at UU Danmark er gået i dialog med ministeriet omkring emnet.Andelen ligger under landsgennemsnittet i alle de tre skoleår, som opgørelsen omfatter.

4.3 Andel elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Vejle

 Vejle kommunes andel af elever, der er i gang med ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er over landsgennemsnittet, men er dog faldet fra 2012 til 2013, hvilket påkalder sig opmærksomhed. 14

4.4 Andel af 9. klasse årgang der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Vejle

Undervisningsministeriets profilmodel, som fremskriver de unges adfærd i forhold til ungdomsuddannelse. Fremskrivningen bygger på foregående årganges adfærd og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Modellen er den officielle model, der danner grundlag for regeringens 95 % målsætning, som tager afsæt i en ungdomsårgangs formodede uddannelsesniveau 25 år efter, at den har forladt 9. klasse.

Tallene er fra UVM´s profilmodel

 

Vejle kommunes andel er faldende Andelen er over landsgennemsnittet

15

5. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes 5.1 Elevernes trivselsmåling Mål: Elevernes trivsel skal øges Undersøgelsen af elevernes trivsel med udgangspunkt i de nationale fastlagte indikatorer er den første trivselsmåling, som indgår i kvalitetsrapporten. Derfor er det ikke muligt at foretage en sammenligning med tidligere år, og det er dermed ikke muligt at konkludere en udvikling. Eleverne i Vejle kommunes folkeskoler er generelt glade for skolen. Undersøgelsen viser, at trivselen blandt eleverne i Vejle kommune, ligger over landsgennemsnittet. Dette gælder for alle fire parametre:

   

Faglig trivsel Ro og orden Social trivsel Støtte og inspiration i undervisningen

På alle parametre ligger Vejle kommune over landsgennemsnit. Dette er første måling som baseline for kommende års vurdering af øget trivsel.

KL har ud fra samme undersøgelse lavet en ranking af landets kommuner. Her har man ikke taget gennemsnit, men andel elever, der sætter kryds i de 2 øverste tilfredshedskategorier. Vejles placering i den ranking er: Tilfredshedskategorier Faglig trivsel Social trivsel Støtte og inspiration i Undervisningen Ro og orden

Vejles placering Nr. 22 Nr. 4 Nr. 2 Nr. 5

Vejles skoler ligger altså meget højt i forhold til trivsel.

16

5.2 Elev – exit Resultater - Elevexitmåling Vejle Kommune 2015 Uddannelse og Læring i Vejle Kommune har i skoleåret 2014/15 igangsat en elevexitmåling blandt kommunens 9. kl. elever som en del af målstyringssystemet.   

Elevens vurdering af faglige niveau Elevens vurdering af trivsel Elevens vurdering af parathed til videre uddannelse

Figuren viser, at 73 % af eleverne enten er meget tilfreds eller tilfreds i vurderingen af det faglige niveau. 79 % er enten meget tilfreds eller tilfreds i forhold til vurdering af trivselen. 84% af eleverne svarer, at de føler sig meget enig eller enig i forhold til deres parathed til ungdomsuddannelse. Denne elev-exitmåling er den første, der er foretaget blandt eleverne på 9. årgang. Målet er, at elevernes tilfredshed øges år for år. Da dette er den første undersøgelse, vil denne danne baseline i forhold til kommende elev-exitmålinger.

Sådan læses figuren. De flerfarvede liggende søjler i hvert spørgsmål udgør 100 %, dvs. alle elever der har svaret. Tallene i søjlen angiver antal procent, der har svaret i en kategori. Venstre ende af grafen er de mest positive svar, og højre side er de mest negative (samt ved ikke helt yderst til venstre). De to farvede bjælker til venstre udgør tilsammen de positive besvarelse (lagt sammen af meget tilfreds/positiv og tilfreds/positiv). Ved at kigge på disse samlet får man et overordnet indtryk af tilfredsheden blandt eleverne. (For de fleste af spørgsmålene ligger dette omkring de 75 %).

17

5.3 Brugertilfredshedsundersøgelse I foråret 2015 blev der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i Vejle Kommunes folkeskoler. Tabellen viser, at Vejle Kommunes samlet set ligger lidt over landsgennemsnittet og målet er opfyldt. Mål: forældretilfredsheden i Vejle Kommune skal være over landsgennemsnittet Vejle Kommune 3,7

Forældrenes tilfredshed med faglighed Forældrenes 3,7 tilfredshed med trivselsindsatsen

Landsgennemsnit 3,6

3,6

18

5.4 Medarbejdertrivsel Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan opnå med målsætningerne i folkeskolereformen. Det er derfor i Vejle besluttet at medarbejdertrivsel skal indgå som element i resultatvurderingen i kvalitetsrapporten. Medarbejdernes trivsel måles i den kommunale trivselsmåling, der foretages hvert andet år. Der kigges i målingen på de tre trivselsdimensioner:

  

Motivation Engagement Tilfredshed

Det er fastlagt i målstyringsmodellen, at målingen i 2015 skal danne baseline. Målet er, at scoren på de tre trivselsdimensioner stiger i forhold til 2015. Det er besluttet i Hovedmed, at næste trivselsmåling foretages i 2018 hvor resultaterne kan vurderes i forhold til målet. Mål: Medarbejder trivsel skal øges i forhold til trivselsmålingen 2015 i form af de tre trivselsdimensioner, motivation, engagement og tilfredshed Figuren viser resultatet for Vejle Kommunes folkeskoler. Resultatet er baseret på besvarelser fra i alt 1178 medarbejdere ud af 1508, hvilket giver en svarprocent på 78,1%

Figuren viser, hvordan din afdeling/forvaltning scorer på de tre resultatdimensioner: Motivation, Engagement og Tilfredshed. Indekset går fra 0-100, hvor 0 er meget negativt, mens 100 er meget positivt.

 

Alle tre trivselsdimensioner er over 66. 65 eller derover anses for at være ”gode tal”

Tilfredsheden på folkeskolerne i Vejle Kommune har været svagt stigende i forhold til niveauet i 2013. Målet er som nævnt, stigende tilfredshed i de kommende år. 19

6. Fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet I nedenstående afsnit behandles fokuspunkter fastsat af undervisningsministeriet. Fokuspunkterne er kompetencedækning og inklusion

6.1 Kompetencedækning - Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Vejle Kompetencedækning er et udtryk for, hvor stor en del af elevernes undervisning, der varetages af lærere med undervisningskompetence (tidl. linjefag) eller tilsvarende kompetence. Figuren viser kompetencedækningen i forhold til undervisningskompetence i Vejle kommune. I forbindelse med folkeskolereformen har staten opstillet nationale måltal i forhold til dækning af undervisningskompetence.   

2016 85% 2018 90% 2020 95%

Tallene i figuren viser, at Vejle kommunes kompetencedækning i forhold til undervisningskompetence er faldet i forhold til året før, men dog forsat ligger over landsgennemsnittet. Med hensyn til kompetencedækning ligger Vejle over landsgennemsnit, men lavere end forrige år. Det kan hænge sammen med den store mobilitet blandt lærere, som alle kommuner oplever i disse år. Der er kommet flere stillinger og lærere søger dermed meget på tværs af kommunerne. Blandt andet for at komme tættere på egen bopæl.

 

Vejle Kommunes kompetencedækning er faldende, dog forsat over landsgennemsnit Samlet set er Vejle kommune tæt på at opfylde statens måltal for 2016 (85%).

20

6.2 Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag.

 

Med undtagelse af engelsk, opfylder Vejle Kommune statens måltal i forhold til de bundne prøvefag (dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk). I 9 ud af 16 fag ligger Vejle Kommune over landsgennemsnittet.

21

6.3 Inklusion - Andel elever der modtager undervisning i den almene undervisning, Vejle

Figuren viser andelen af elever, der modtager undervisning i den almene undervisning. Tallet beregnes som antallet af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning i forhold til det samlede elevtal i kommunens skoler. Graden af inklusion beregnes alene på baggrund af eleverne i kommunale skoler.

  

Andelen af elever, der er med i den almene undervisning er steget Vejle Kommune er tæt på at opnå den nationale målsætning på 96 % Vejle Kommune er over landsgennemsnittet

6.4 Klager til klagenævnet for specialundervisning Uenigheder omkring tilbud i specialundervisning søges i videst mulig omfang løst gennem samarbejde og dialog. Der har i skoleåret 2012/13 ikke været klager til klagenævnet. I Skoleåret 2013/14 har der været en klage til klagenævnet for specialundervisning. I skoleåret 2014/15 var der ingen klager til klagenævnet for specialundervisning.

22

7. Forvaltningens anbefalinger Kvalitetsrapporten viser at folkeskolerne i Vejle Kommune klarer sig godt på mange områder. De faglige resultater er stigende og eleverne trives godt i skolerne. De faglige resultater er tilfredsstillende i forhold til nationale tests, mens det kniber med hensyn til afgangsprøveresultaterne. Disse er samlet steget mere end landets, men kommunen ligger forsat under landgennemsnittet. Specielt for mange skoler er der ikke opnået tilfredsstillende resultater i forhold til den socioøkonomiske referencemodel. Fokus skal derfor rettes mod at øge fagligheden. Det sker b. la. ved opfølgning på kvalitetsrapporten, gennem dialog mellem forvaltning og hver enkelt skole. Og det sker gennem skolevæsenets systematiske arbejde med at indfører læringsmål og målstyret undervisning. Endelig har Byrådet gennem budgetforliget, bevilget 27 mio. kr. over 4 år målrettet et fagligt løft, som yderligere vil styrke arbejdet. Samlet vil fokus for de kommende år være styrket faglighed, uden at give afkald på de øvrige kvaliteter Vejles skoler har.

23

8. Bilag 8.1 Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater Som det fremgår af indledningen, er der med reformen øget fokus på målstyring i forhold til elevernes læring og trivsel. Dette afspejler sig også i kvalitetsrapporten. Denne kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 udgøres af de minimumskrav, som er udstukket af undervisningsministeriet. Udover dette har forvaltningen valgt at tilføje Vejle kommunes mål i forhold til karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomisk faktorer, samt resultaterne af den elev- exitmåling der er foretaget blandt 9. årgangs elever.

Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Nationale måltal, Vejle kommune måltal, afgangsprøveresultater 3.1.1 og 3.1.2. (fortrolige oplysninger) Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests. 3.1.3 og 3.1.4 (fortrolige oplysninger) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 3.1.5 og 3.1.6 (fortrolige oplysninger) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Karaktergennemsnit på 9. årgang i bundne prøvefag, dansk og matematik 3.2.4 Andel af 9. årgangselever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik 3.2.5 Alle kommunens skoler ligger over deres forventede karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske faktorer over en 3-års periode 3.2.6 Socioøkonomisk reference af de bundne prøver på 9. årgang forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable, opgjort i tre særskilte skoleår.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 95 procent af en ungdomsårgang skal i 2015 have påbegyndt en ungdomsuddannelse

5.1 Statens trivselsmåling 5.2 Elevernes trivsel skal øges – elevernes trivsel øges i forhold til elev-exitmålingen 2015  Elevens vurdering af faglige niveau Elevens vurdering af trivsel Elevens vurdering af parathed til videre uddannelse

5.3 Brugertilfredshedsundersøgelse – forældretilfredshedsundersøgelse 2015 5.4 Medarbejdertrivsel – trivselsmålingen 2015

24

8.2 Nationale fokuspunkter Udover måltallene på output har staten fastlagt følgende fire nationale fokuspunkter, der skal indgå i rapporten.

Fokuspunkter fastsat af Undervisningsministeriet.

Nationale fokuspunkter. 6.1 Kompetencedækning – andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i Vejle Kommune. 6.2 Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning fordelt på fag 6.3 Inklusion – andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning. 6.4 Antallet af klager til ankenævnet for vidtgående specialundervisning.

25

26